Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi

Logistika õpik (0)

4 HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on ärilogistika missioon?
 • Mis peaks olema ettevõtte logistikajuhi igapäevatöö fookuses?
 • Milliseid toiminguid hõlmab ettevõtte sisenev logistika ja milliseid väljuv logistika?
 • Kuidas on seotud ettevõttes omavahel turundus ja logistika?
 • Mida kujutab endast logistikasüsteem?
 • Mida kujutab endast ettevõtte logistikasüsteem?
 • Mida mõeldakse logistika juhtimise all?
 • Mida mõeldakse tarneahela juhtimise all?
 • Millisel juhtimistasemel vastu võetud otsuste mõju on kõige suurem?
 • Milliseid tegevusi kätkeb endas logistika juhtimine ettevõttes?
 • Mida mõeldakse lisaväärtuse loomise all väärtusahelastarneahelas?
 • Mida tähendab mõiste konkurentsivõimeline ettevõte?
 • Mida tähendab mõiste konkurentsivõimeline tarneahel?
 • Milliste tegevustega pakuvad ekspedeerimisettevõtted klientidele lisaväärtust?
 • Mida mõeldakse tarneahela juhtimise all?
 • Mida tähendab tõukejuhtimine ja mida tõmbejuhtimine?
 • Kuidas on tarneahela kogukulu seotud tarneahela liikmete arvuga?
 • Mis on läbimisaegtäitmisaeg?
 • Mida mõeldakse läbimisaja lühendamise all?
 • Millist kasu saadakse logistikas läbimisaja l ühendamisest ?
 • Mida tähendab mõiste optimeerimine?
 • Mida tähendab mõiste osaoptimeerimine?
 • Mida mõeldakse protsessijuhtimise all?
 • Miks on vaja tegelda logistikaprotsesside uurimise ja täiustamisega?
 • Mida mõeldakse läbimisaja analüüsi all ja milleks seda tehakse?
 • Millised on peamised kaupade transportimisele esitatavad nõuded?
 • Millised on peamised reisijatranspordile esitatavad nõuded?
 • Mis on transpordisüsteemi toimimise peamised ülesanded?
 • Mis on transpordilogistika peamised ülesanded?
 • Millised on transpordipoliitika väljatöötamise ja elluviimise peamised põhimõtted?
 • Mida harmoniseerimise all?
 • Millist kasu annab huckepack-vedude kasutamine?
 • Mida mõistetakse transporditöö all ja kuidas seda mõõdetakse?
 • Mida mõeldakse teenindustaseme all transpordis?
 • Kuidas saavad veoettevõtted tõsta oma klientidele pakutavat teenindustaset?
 • Millistel eesmärkidel maksustatakse transporti?
 • Millest lähtutakse Euroopas erinevate transpordiliikide maksustamisel?
 • Mida tähendab mõiste uut tüüpi transpordinõudlus?
 • Millised eelised on maanteetranspordil muude veoliikide ees?
 • Millised puudused on maanteetranspordil võrreldes muude veoviisidega?
 • Millised takistused on maanteetranspordi edasisel arengul?
 • Mille poolest erinevad veoühikud veovahenditest?
 • Milliseid eeliseid pakub vahetuskerede kasutamine?
 • Mille poolest erinevad kinnised poolhaagised haagised tenthaagistest?
 • Mille poolest erineb megatreiler eurotreilerist?
 • Mille arvelt kaetakse suurem osa maanteetranspordi infrastruktuuri kuludest?
 • Milline roll on terminalidel ja milline roll ladudel maanteetranspordi infrastruktuuris?
 • Mille poolest erinevad hübriidautod tavalistest autodest?
 • Millist kasu saadakse hübriidautode kasutamisest?
 • Kuidas arenevad transporditurud maailmas?
 • Mida tähendab mõiste telemaatika?
 • Millist kasu on võimalik saada gigalainerite kasutamisest?
 • Millistest peamistest osadest koosneb raudtee infrastruktuur?
 • Mis otstarbel on rajatud raudteejaamadesse varuteed?
 • Millist funktsiooni täidavad raudtee sorteerimisjaamad?
 • Mida mõeldakse rongi all?
 • Mis on raudteeveerem?
 • Mille poolest erinevad jaotus- komplekteerimis- ja põhiveorongid?
 • Millal kasutatakse kliendironge?
 • Miks on kaubarongide lubatud liikumiskiirused palju väiksemad reisirongide kiirustest?
 • Millised on Euroopa kõige enam laevatatavad jõed?
 • Milliseid peamisi kaupu veetakse Euroopa jõgedel?
 • Millised on perspektiivid siseveetranspordi edasiseks arenguks Euroopas?
 • Millise suurusklassi laevu ehitatakse maailmas kõige enam?
 • Millise jääklassiga alused suudavad liikuda Läänemerel ilma jäämurdja abita?
 • Milliseid kaubagruppe veetakse vedellastilaevadega kõige rohkem?
 • Millistel põhjustel arendati välja uus laevatüüp ro-pax?
 • Millisel otstarbel kasutatakse ookeani konteinerlaevade kõrval iiderlaevu?
 • Milline tähtsus on sadama tagamaal selle toimimise seisukohalt?
 • Kuidas liigitatakse eri funktsioone täitvaid sadamaid?
 • Millised terminalid võivad olla suurte sadamate territooriumidel?
 • Millised on stividorirmade ülesanded sadamates?
 • Millisel eesmärgil sadamates kaupu ladustatakse?
 • Mille poolest erinevad mai- ja kassetitreilerite tehnoloogiad ?
 • Mille poolest erinevad RMG ja ASC tehnoloogiad?
 • Millise konteinerite käitlemise tehnoloogia abil saavutatakse suurim tootlikkus?
 • Milliste kaubagruppide ja kaupade veoks kasutatakse õhutransporti?
 • Milles seisnevad tavapäraste lennu- ja kullervedude peamised erinevused?
 • Millised on lennukompaniide ja ekspedeerijate rollid veoahelas?
 • Mida mõeldakse road feeder liikluse all?
 • Millistel põhjustel kasutatakse road feeder liiklust?
 • Milliseid lennukitüüpe kasutatakse lennukaupade veoks?
 • Millistel põhjustel kasutatakse lennukaubavedudel laadimisühikuid?
 • Mis määrab laadimisühikute suuruse ja kuju?
 • Mille poolest erinevad multimodaalne ja intermodaalne vedu?
 • Millist kasu saadakse huckepack-vedude kasutamisest?
 • Millised olid konteinerlogistika tekkimise eeldused?
 • Millist kasu saadakse konteinerite kasutamisest kaupade transpordis?
 • Millistel põhjustel pole õigustatud konteinerite vedu maanteel pikkadel distantsidel?
 • Kuidas on konteinerlogistika aidanud kaasa globaliseerumisele?
 • Millistel põhjustel soovitakse võtta kasutusele eurokonteinerit?
 • Mille poolest erineb see konteinerite veost segakaubarongide koosseisus?
 • Milliseid teenuseid osutatakse klientidele intermodaalsete terminalide poolt?
 • Millisesse terminalide suurusklassi kuulub Muuga sadama konteinerterminal?
 • Mille poolest erinevad jaotusveod põhivedudest?
 • Milliseid täiendavaid toiminguid võivad jaotusautode juhid teha süvajaotuse käigus?
 • Miks on jaotusvedude puhul prioriteediks veomarsruut mitte lastiruumi täiteaste?
 • Milliste puhul aga ringmarsruute?
 • Mida oleks võimalik teha jaotusprobleemide leevendamiseks Tallinna kesklinnas?
 • Millistel juhtudel veetud kaubakuupmeetrite alusel?
 • Miks võeti kasutusele mõiste arvestuslik kaal ja kuidas seda praktikas kasutatakse?
 • Mis eristab maanteetranspordis tavavedusid muudest vedudest?
 • Mille poolest erinevad üld- ehk tavaveosed massveostest?
 • Milliseid tegureid tuleks arvestada veoviisi valikul?
 • Millistest kriteeriumidest tuleks lähtuda veoviisi valikul?
 • Millistest kriteeriumidest tuleks lähtuda veovahendi veoinventari valikul?
 • Millest peaks veokorraldaja lähtuma sobiva veovahendiveoühiku valikul?
 • Millised veoettevõttevälised tegurid mõjutavad veohinna kujunemist?
 • Millised veoettevõttesisesed tegurid mõjutavad veohinna kujunemist?
 • Millistel tingimustel tunnitariii?
 • Milline veotariif on seotud kõige otsesemalt veosekäibega?
 • Mille poolest erinevad tramp- ja liinilaevandus?
 • Mida mõeldakse laeva prahtimise all?
 • Mida tähendab tšarter?
 • Milline erinevus on aja- ja reisitšarteril?
 • Millistest teguritest sõltub prahihind?
 • Milliseid ülesandeid täidab laevaoperaator?
 • Milliseid ülesandeid täidab laevaliini operaator?
 • Milliseid ülesandeid täidab liiniagent?
 • Milliseid kaupu veetakse traditsiooniliselt liinilaevadega?
 • Milliseid ülesandeid täidab laevaagent?
 • Milliseid ülesandeid täidab prahimaakler?
 • Miks on lennuveo kavandamisel soovitatav pöörduda lennuvedude ekspedeerija poole?
 • Millistest teguritest sõltub lennuveo hind?
 • Milliste andmete alusel arvutatakse lennuveo hind põhitariii alusel?
 • Millist ülesannet täidavad jaepakend hulgipakend ja veopakend?
 • Millistel juhtudel koguneb pakenditele kaupadele kondensaatniiskus?
 • Kuidas on võimalik kaitsta kaupu kondensaatniiskuse kahjuliku toime eest?
 • Millist informatsiooni peab sisaldama tarne markeering transpordietikett?
 • Millest lähtuvalt planeeritakse koorma laadimise järjekord?
 • Millised kaubadpakkeüksused vajavad koormaruumis kinnitamist?
 • Miks on autojuhtidel vaja kinni pidada kehtestatud töö- ja puhkeaja režiimist?
 • Millistel põhjustel rikuvad autojuhid töö- ja puhkeaja režiimi?
 • Missugusel juhul vastutab ekspedeerija kliendi ees nagu vedaja?
 • Milliseid üldiseid funktsioone täidab veokiri?
 • Millistel põhjustel on võetud kasutusele CMR-konventsioon?
 • Mida reguleeritakse CMR-konventsiooniga?
 • Milliste merevedude puhul kasutavad lepingupooled konossementi?
 • Milliste merevedude puhul kasutavad lepingupooled tšarterit?
 • Milles lepivad vedaja ja kaubasaatja kokku konossemendi vormistamisega?
 • Milles lepitakse kokku reisitšarteri vormistamisega?
 • Milles lepitakse kokku ajatšarteri vormistamisega?
 • Millistel juhtudel ja kes annab välja kaikirja?
 • Millistel juhtudel ja kes annab välja kinnituskirja?
 • Millised on mahukaalu arvestamise tingimused?
 • Kui pikka makseaega pakutakse ning millistel tingimustel?
 • Mis on riigi tolliasutuse töö eesmärgid ja ülesanded?
 • Mida tähendab mõiste EL-i liikmesriikide tolliliit?
 • Mida tähendab mõiste ühtne tolliterritoorium?
 • Milleks kasutatakse ETT ja TARIC tariiistikke andmebaase?
 • Miks on vaja riiulite horisontaaltalasid postide külge lukustitega kinnitada?
 • Millise suurusega vahed jäetakse riiulil kaubaaluste ja riiulipostide vahele?
 • Kus on lubatud hoiustada ladudes kaupa nn ühekordse kasutusega kaubaalustel?
 • Millistel juhtudel peenkaubariiulitel?
 • Mitmekorruselisi peenkaubariiuleid?
 • Milliste tingimuste olemasolul on õigustatud sügavriiulite kasutamine?
 • Miks kasutatakse läbivooluriiulitel separaatoreid?
 • Milliste tingimuste olemasolu korral ladudes tasub mõelda liikuvriiulite kasutamisele?
 • Millised on peamised piirangud kauba käitlemisel mobiilsete riiulitega laos?
 • Mille poolest erinevad horisontaal- ja vertikaalkarussellsüsteemid?
 • Millistel tingimustel on õigustatud vertikaalkarussellsüsteemide kasutamine?
 • Mille poolest erinevad ehituslikult vertikaalkarussell- ja tornsüsteemid?
 • Miks on oluline lastide tõstmisel kõrgetele riiulikorrustele teada kaubaaluste kaalusid?
 • Millised tõstuki rattad avaldavad lao põrandale suuremat ja millised väiksemat rõhku?
 • Millistel põhjustel on vastukaaltõstukite kasutamine ladudes laialt levinud?
 • Miks vastukaaltõstukid ei võimalda kasutada lao hoiuruumi efektiivselt?
 • Millised piirangud kehtivad tugiratastõstukite kasutamisele?
 • Millised eelised on liikuvmastiga tõstukil võrreldes tugiratastõstukiga?
 • Millistes ladudes kasutatakse peamiselt madalkomplekteerimistõstukeid?
 • Millisteks laotöödeks on ette nähtud pöördkahveltõstukid?
 • Millised piirangud kehtivad süstiktõstuki kasutamisel?
 • Millistel põhjustel on kombitõstukitd kõrgetes ladudes laialt kasutusel?
 • Kuidas sõltub laadimissilla pikkus veovahendi lastiruumi põranda kõrgusest?
 • Millised on võimalused valgustada treileri ja konteineri lastiruumi laadimistööde ajal?
 • Milliste kaubagruppide jaoks on ladustamine möödapääsmatu?
 • Millisel juhul valmistoodete varusid?
 • Miks muudavad käsitsemine ja hoiustamine kaubad kallimaks?
 • Millised on avaliku ja lepingulise laopidamise peamised erinevused?
 • Miks võib olla paljudele ettevõtetele kasulik osta laoteenust?
 • Millised riskid kaasnevad tavapäraselt laoteenuseid ostvale ettevõttele?
 • Millised on peamised erinevused kaubanduse ja tootmise ladude vahel?
 • Mille poolest need erinevad kaubanduse ladudest?
 • Mille poolest erinevad jaotuslaod tavapärastest hulgiladudest?
 • Millisel eesmärgil kasutatakse jaotusladusid?
 • Milleks on laoruume vaja kauplustel?
 • Milliseid toiminguid tehakse maanteetranspordi terminalides?
 • Millised laod on tehnoloogiliselt sisseseadelt ja miks maailmas kõige enam levinud?
 • Mida tähendavad põhimõtted mees kauba juurde ja kaup mehe juurde?
 • Kuidas jaotatakse laod temperatuuritingimuste alusel?
 • Kuidas jaotatakse laod kauba suuruse ja kuju alusel?
 • Kuidas jaotatakse laod kasutatava kõrguse järgi?
 • Millised on peamised erinevused otseläbivoolu ja U-kujulise läbivoolu ladude vahel?
 • Millist ülesannet täidab laadimislüüsi lüüsikamber millist aga laadimissild?
 • Kuidas toimub kauba mahalaadimine poolhaagisest laadimislüüsi kasutamata?
 • Miks on oluline täita põhivedude puhul kogu koormaruum kaubaga?
 • Miks on tähtis teha kõik vastuvõtukontrollimise toimingud hoolikalt ja korrektselt?
 • Mida tuvastatakse vastuvõtukontrollimise käigus?
 • Millele tuleb pöörata iseäranis tähelepanu kõrge väärtusega kaupade vastuvõtmisel?
 • Mille poolest erinevad teineteisest tavapärane kontrollimine ja süvakontrollimine?
 • Milliste kaupade puhul tehakse üldjuhul süvakontrolli?
 • Mida soovitatakse teha kõrge väärtusega saadetiste turvamiseks?
 • Millist kasu saadakse ristlaadimisest?
 • Millised tingimused peavad olema täidetud ristlaadimiseks ladudes ja terminalides?
 • Mida on vaja teha enne kaupade hoiukohtadele paigutamise alustamist?
 • Millest on vaja lähtuda kaupade paigutamisel hoiukohtadele?
 • Millistel põhjustel on vaja hoiukohti laos regulaarselt hooldada?
 • Milliseid toiminguid tuleb teha hoiukohtade füüsilisel hooldamisel?
 • Mida mõeldakse lao hoiustamissüsteemi all?
 • Millistel põhjustel kasutatakse ladudes hoiustamissüsteeme?
 • Mida tähendab FIFO põhimõtte järgi kauba liikumine laos?
 • Mida tähendab LIFO põhimõtte järgi kauba liikumine laos?
 • Mida tähendab kombineeritud põhimõtete järgi kauba liikumise tagamine laos?
 • Milline peaks olema võimalusel laoartiklite järjekord komplekteerimislehel?
 • Mida tähendab tsoonkomplekteerimine?
 • Millist efekti on võimalik saada rühmkomplekteerimise kasutamisest?
 • Mitmeid kordi põrandale et sealt kaupa võtta?
 • Mis on otsesaadetis?
 • Millistel juhtudel ühendatakse otse- ja laosaadetisi?
 • Millist kasu on võimalik saada otse- ja laosaadetiste ühendamisest?
 • Milliste tingimuste täitmisel on võimalik lao- ja otsesaadetiste konsolideerimine?
 • Millistel eesmärkidel pakitakse kaupu tootmises ja ladudes?
 • Milliseid ülesandeid peavad täitma kauba pakendid?
 • Millised nõuded peavad olema täidetud kauba pakkimisel kaubaalustele?
 • Kuidas pakitakse kergesti purunevat peenkaupa?
 • Mida tähendab kompromissi leidmine pakkimisviisi ja pakkematerjalide kulu vahel?
 • Millega tuleks arvestada pakkematerjalide ja pakkimisviisi valikul?
 • Millist funktsiooni täidab pakkeüksuse transpordietikett?
 • Milline informatsioon peaks sisalduma transpordietiketil?
 • Miks tuleks lisada saadetisele pakkeleht?
 • Millist informatsiooni edastatakse kauba saajale pakkelehega?
 • Kuidas on võimalik kaitsta veoprotsessis väärtuslikku kaupa?
 • Millised laotoimingud registreeritakse lao infosüsteemis?
 • Kes on volitatud tegema toimingute registreerimisi laoarvestusprogrammis?
 • Millistel eesmärkidel tehakse ladudes inventuure?
 • Millest peaks sõltuma laos inventuuride läbiviimise sagedus?
 • Milliseid tooteid tuleks inventeerida ladudes sagedamini milliseid harvemini?
 • Mida tähendab hoiukohapõhine inventuur?
 • Miks on oluline teha enne inventuuri vajalikud ettevalmistustööd?
 • Miks on vaja täisinventuuri ette planeerida?
 • Miks on inventuuri tegemine vastutusrikas toiming?
 • Kuidas on rakendatud laotöötajad?
 • Kuidas kasutatakse laotehnikat?
 • Kuidas toimub kauba vastuvõtmine lattu?
 • Kuidas toimub saadetiste komplekteerimine ja väljastamine?
 • Kuidas toimub lao klienditeenindus kaupade üleandmine ja lähetamine?
 • Kuidas järgivad laotöötajad ohutusnõudeid?
 • Millistel põhjustel on laotoimingute juhtimine oluline?
 • Millistele nõuetele peaks vastama oma tööga hästi toime tulev laojuhataja?
 • Mida tähendab laotoimingute mõõtmine ja registreerimine?
 • Millistel eesmärkidel tehakse laotoimingute mõõtmisi?
 • Milliseid suurusi mõõdetakse laotoimingute sisendis ja milliseid väljundis?
 • Milleks kasutatakse laotoimingute mõõtmise andmeid?
 • Mille poolest erinevad absoluutarvulised ja suhtarvulised tegevusnäitajad?
 • Kus tekivad tõrked süsteemi ülekoormamisel?
 • Millist mõju hakkavad avaldama tõrked?
 • Kuidas hakkab muutuma tõrgete korral läbimisaeg laos?
 • Millised riskid hakkavad kaasnema tõrgetega?
 • Millistel eesmärkidel planeeritakse ladusid?
 • Millal muutub ettevõtte laos aktuaalseks lao planeerimine?
 • Kes peaks ettevõttes tegelema lao planeerimisega?
 • Millised andmed võetakse lao planeerimisel aluseks?
 • Mida tähendab lao planeerimine seestpoolt väljapoole?
 • Millisteks osadeks jaotatakse planeerimise käigus laopind?
 • Millest lähtutakse laotehnoloogia ja laotehnika planeerimisel?
 • Mida on võimalik teha veel paremini?
 • Miks on oluline teha ladudes regulaarselt puhastustöid?
 • Millised tegurid aitavad vähendada tolmu ladestumist laos?
 • Mis vahe on koristamisel ja puhastamisel?
 • Mida mõeldakse kuivpuhastuse ja mida märgpuhastuse all?
 • Kuidas aitab korras ja puhas ladu parandada laotoimingute kvaliteeti?
 • Milleks vajatakse hoiukohtade ladudes laoaadresse?
 • Mida on vaja teha laos aadressisüsteemi rakendamiseks?
 • Milliseid funktsioone täidavad logistikas pakendid ja pakkimine?
 • Millega on vaja arvestada pakendite kavandamisel ja disainimisel?
 • Millest lähtutakse pakendi pakkematerjali ja pakkimisviisi valikul?
 • Millised on pakkimismooduli mõõtmed?
 • Millega on seotud pakkimismooduli mõõtmed?
 • Millist ülesannet täidavad pakenditel olevad markeeringud?
 • Milliseid tehnilisi võimalusi kasutatakse pakendite markeerimiseks?
 • Millist ülesannet täidab pakkeüksusele kinnitatud transpordietikett?
 • Millist kasu saadakse laonduses ja transpordis kaubaaluste kasutamisest?
 • Millistel põhjustel on kaubaaluste mõõtmeid ja konstruktsiooni standarditud?
 • Millised nõuded kehtestab standard ISPM 15?
 • Millised eelised on plastist kaubaalustel puidust aluste ees?
 • Millistel põhjustel kasutatakse kaubaaluste ringlemise süsteeme?
 • Millist kasu saavad tarneahela liikmed kaubaaluste ringlemise süsteemidest?
 • Kuidas realiseeritakse kaubamärgiõigusi EPAL-EUR tüüpi kaubaalustele?
 • Millised on veokulud reversiivses ahelas?
 • Kui pikk on tasuvusperiood jne?
 • Millal esitas klient tellimuse?
 • Millal soovis klient kaupa saada?
 • Millal vajas klient kaupa tegelikult?
 • Mis ajaks lubati tarnet esialgu?
 • Mis ajaks lubatakse tarnet praegu?
 • Millal lähetati kaubasaadetis teele?
 • Millal sai klient saadetise enda valdusesse?
 • Kes muutis tarnetähtaega?
 • Mitu korda tarnetähtaega muudeti?
 • Millal tarnetähtaega muudeti?
 • Mida tähendab ebakindlus varude ja tarneahela haldamisel?
 • Kuidas on võimalik vähendada ebakindlust varude ja tarneahela juhtimisel?
 • Millist eesmärki püütakse saavutada varude juhtimises prognoosimisega?
 • Millest on põhjustatud Forresteri efekti ilmnemine?
 • Kuidas oleks võimalik vältida Forresteri efekti tekkimist?
 • Mille põhjal koostatakse prognoose varude juhtimisel?
 • Mis vahe on müügistatistikal ja nõudluse statistikal?
 • Millistele tingimustele peaks vastama ettevõtte optimaalne kaubavarude suurus?
 • Millal on mõistlik käsitleda varusid investeeringuna ja millal mitte?
 • Millistel põhjustel hoitakse ettevõtetes varusid?
 • Milline on tavaliselt tootmisettevõtte varude struktuur koosseis?
 • Millest on põhjustatud puudumiskulud kaubanduses ja kuidas need avalduvad?
 • Millest on põhjustatud puudumiskulud tootmises ja kuidas need avalduvad?
 • Mille poolest erinevad varude haldamine ja varude juhtimine?
 • Kes tegelevad ettevõtetes enamasti varude juhtimise tööga?
 • Miks ei peeta õigeks et varude juhtimise otsuseid võtaksid vastu müügitöötajad?
 • Milline on ettevõtte lao roll varude haldamisel?
 • Mille poolest erinevad varude juhtimine ja varude kontroll?
 • Milliste tegevustega teostatakse ettevõttes varude kontrolli?
 • Millistel eesmärkidel viiakse ettevõtetes läbi inventuure?
 • Mida mõeldakse hoiustamise täpsuse all?
 • Millest sõltub ettevõtetes inventuuride läbiviimise sagedus?
 • Mille poolest erinevad kauba liikumise FIFO LIFO ja FEFO meetodid üksteisest?
 • Keskmise meetodil?
 • Mida mõeldakse varude ringlussageduse all?
 • Mida mõeldakse lao käibesageduse all?
 • Kuidas arvutatakse ühe laoartikli aasta keskmist laosaldot?
 • Miks eristatakse varude juhtimisel kasutusvaru ja reservvaru?
 • Millistest teguritest sõltub reservvaru suurus?
 • Mida tuleb tellida?
 • Millal tuleb tellimused esitada?
 • Milline on nõudlus?
 • Millised on olemasolevad varud müügiks kliendi tellimuste täitmiseks?
 • Millele oleme juba tellimuse teinud tarne seni teostamata?
 • Kui palju tuleb tellida?
 • Millistel juhtudel on õige kasutada kaubanduses tellimusperioodi meetodit?
 • Millistel juhtudel sobib kaubanduses kasutamiseks tellimustsükli meetod?
 • Kuidas töötab varude ajalise planeerimise meetod?
 • Millistest teguritest sõltub materjalikulu suurus?
 • Millistest teguritest sõltub tellimiskulu suurus?
 • Millistest teguritest sõltub säilituskulu suurus?
 • Millistest teguritest sõltub ladustamiskulu suurus?
 • Miks on puudumiskulude arvutamine keerukas ja töömahukas?
 • Millistel tingimustel on õigustatud EOQ valemi kasutamine?
 • Millistel juhtudel on põhjust mõelda EOQ valemi kasutamisele?
 • Millised pöördvõrdeliselt?
 • Millist kasu on võimalik saada EOQ valemi rakendamisest varude juhtimisel?
 • Millisel eesmärgil tehakse toodete ABC analüüsi?
 • Millest sõltub ABC analüüsi läbiviimise sagedus ettevõttes?
 • Kuidas ja kust saadakse üldjuhul andmeid ABC analüüsi tegemiseks?
 • Milliste suuruste järgi tehakse ABC analüüsi varude juhtimisel?
 • Millise suuruse järgi tehtud ABC analüüs annab üldjuhul parima võimaliku tulemuse?
 • Millisel eesmärgil tehakse varude juhtimisel XYZ analüüsi?
 • Kuidas viiakse läbi varude XYZ analüüsi?
 • Milliste andmete alusel tehakse ettevõtetes XYZ analüüsi?
 • Millisel eesmärgil ühendatakse ABC ja XYZ analüüsi tulemused?
 • Millistel põhjustel on ettevõtetes tootesortimendil kalduvus kasvada justkui iseenesest?
 • Mida mõeldakse sortimendi haldamise all?
 • Mida tähendab sortimendi juhtimine?
 • Mis on sortimendi juhtimise eesmärk?
 • Millistest kriteeriumidest lähtuvalt peaks toimuma sortimendi kujundamine?
 • Mida tuleks ettevõtetes võtta ette mittelikviidsetest varudest vabanemiseks?
 • Kui tunnetatakse et tootevalik on kontrolli alt väljunud?
 • Millistel põhjustel võivad erineda ühe toote ringlus- ja käibesagedus?
 • Kuidas mõjutab säilituskulude vähendamine üldjuhul ettevõtte muid logistikakulusid?
 • Kuidas mõjutab tellimiskulude suurendamine üldjuhul ettevõtte muid logistikakulusid?
 • Kuidas mõjutab toodete ringlussageduse suurendamine üldjuhul ettevõtte logistikakulusid?
 • Mida näitab varu kestus?
 • Millistes ühikutes mõõdetakse varude kestust?
 • Kuidas saada aru väitest et ostmise kulud moodustavad irma kogukuludest 60?
 • Miks on kaubanduses ostmise kulude osatähtsus omahinnas suurem kui tootmisettevõtetes?
 • Milline peamine vahe on proaktiivsel ja reaktiivsel ostmisel?
 • Kes on ettevõtte siseklientideks?
 • Mida mõeldakse kategooriajuhtimise all?
 • Milliseid eesmärke peetakse silmas kategooriajuhtimise juurutamisel ettevõtetes?
 • Mis on kategooriajuhtimise peamine eesmärk ostutegevuses?
 • Miks on kategooriajuhtimine levinud eelkõige jaekaubanduses?
 • Millega tegelevad ettevõttes ostudirektor ostujuht ostuspetsialist ja ostuassistent?
 • Kuivõrd on ettevõtte juhtkonna poolt piirangute rakendamine ostutöötajaile õigustatud?
 • Milliseks kujuneb lõpphind?
 • Miks on vaja ostuprotsess dokumenteerida?
 • Millistest kriteeriumidest tuleks lähtuda tarnija eelvaliku tegemisel?
 • Mida peaks silmas pidama päringu koostamisel?
 • Millistele nõuetele peaks vastama korrektne pakkumine?
 • Millistest tegevustest koosneb pakkumistetarnijate hindamine?
 • Miks on vaja arvestada pakkumiste hindamisel ostu kogukuludega?
 • Mis on ostuläbirääkimiste eesmärgiks ostjal mis müüjal?
 • Mis peaks olema ostuläbirääkimiste sisuks?
 • Mida tuleks teha ostuläbirääkimisteks ettevalmistamise käigus?
 • Miks tuleks vältida tellimuste esitamist telefoni teel?
 • Miks on vaja saata kauba tellijale tellimuskinnitus?
 • Missugustel põhjustel on vaja hinnata tarnija suutlikkust?
 • Missugustel põhjustel viiakse läbi tarnijate kategoriseerimist?
 • Mida hinnatakse tarnija suutlikkuse hindamise protsessis?
 • Missugustel põhjustel on vaja arvutada ostu kogukulusid?
 • Milliste ostude korral on põhjust arvutada ostude kogukulusid?
 • Miks kaasatakse tarnijaid järjest enam ettevõtte tootearendusse?
 • Millist eesmärki täidab hankemahtude konsolideerimine?
 • Millisel eesmärgil toimub ostutegevuses väärtuse kavandamine?
 • Mille poolest erineb klient edasimüüja kliendist tarbija?
 • Millistest hulgimüügiettevõttes ja millistest kaupluses?
 • Milliseid eesmärke ja ülesandeid täidab ettevõttes turundus ja milliseid logistika?
 • Kuidas on need valdkonnad omavahel seotud?
 • Miks on klienditeeninduse protsess osaliselt turundus- ja osaliselt logistikaprotsess?
 • Kuidas aitab tasemel klienditeenindus kaasa tarneahela toimimisele?
 • Kuidas aitab tasemel klienditeenindus kaasa ettevõtte edu saavutamisele?
 • Miks käsitletakse klienditeenindust kui vahendit tarneahela juhtimisel?
 • Mida mõeldakse tellimustsükli all ja millistest etappidest see koosneb?
 • Millistest osategevustest koosneb tellimuste töötlemise protsess?
 • Kuidas oleks võimalik vähendada tellimuste kuhjumist?
 • Miks on klienditeeninduse protsess kaubanduses rohkem logistika- kui müügiprotsess?
 • Milliseid ülesandeid täidab klientide teenindamise logistiline süsteem?
 • Mida tähendab kliendi rahulolu?
 • Miks on vaja hoida ettevõtte kliente rahulolevatena?
 • Kuidas on võimalik saada informatsiooni kliendi rahulolu või rahulolematuse kohta?
 • Mida tähendab kliendikesksus klientide teenindamisel?
 • Kuidagi parandada?
 • Kuidas klient hindab teenindustaset võrreldes konkurentide teenindustasemetega?
 • Mis takistab ettevõttel välja töötamast tõhusat klienditeeninduse strateegiat?
 • Milliseid meetodeid ja viise kasutatakse tellimuse edastamiseks?
 • Millised on erinevused lühima ja pikima tellimustsükli aja vahel?
 • Milline kaupade füüsiline seisukord on aktsepteeritav ja milline mitte?
 • Kuidas toimida toodete puudumisel?
 • Milleks on vaja ettevõtetel klienditeeninduse standardit?
 • Milline oli teenindusprotsessi tehniline teostus?
 • Milline oli teenindava personali suhtumine temasse kui klienti?
 • Mida mõeldakse teenindustaseme all?
 • Mida mõeldakse teenindamise kvaliteedi all?
 • Milles seisneb teenindustaseme kui tegevusnäitaja subjektiivsus?
 • Kuidas on võimalik hinnata pakutavat teenindustaset ja teenuste kvaliteeti objektiivselt?
 • Miks tajuvad klient ja teenindaja teenindustaset veidi erinevalt?
 • Millised on olulisemad teenindustaset iseloomustavad tegevusnäitajad?
 • Kuidas ja mida registreeritakse?
 • Kuidas midagi mõõdab?
 • Kus mõõtmistulemused registreeritakse?
 • Kus ja mil viisil registreeritakse?
 • Kes teostab tulemuste analüüsi ja teeb kokkuvõtted?
 • Kellele tulemustest raporteeritakse?
 • Kuidas tehakse otsused teenindamise kvaliteedi parandamiseks?
 • Milline on selle ekspedeerimisettevõtte logistilise teenindamise tase?
 • Mida tähendab perfektne tarne?
 • Mille poolest erinevad teineteisest perfektse tarne ja tarnekindluse mõisted?
 • Kuidas arvutatakse perfektsete tarnete osakaalu?
 • Kuidas arvutatakse tarnekindlust?
 • Mida tähendab tarnevõime ja millised on võimalused selle arvutamiseks?
 • Mida tähendab mõiste tarne paindlikkus?
 • Millist teenindustaset on vaja klientidele pakkuda?
 • Miks ei ole teenindustaseme ja selle saavutamiseks tehtavate kulude seos lineaarne?
 • Miks on klientide liigitamine ja neile eri taseme sisuga teenuste pakkumine oluline?
 • Millist eesmärki püütakse saavutada klientide segmenteerimisega?
 • Kui muudele klientidele?
 • Miks on teenindava personali roll klientide teenindamisel oluline?
 • Mida tähendab mõiste motiveeritud töötaja?
 • Mille poolest erinevad välised ja sisemised motivatsioonitegurid?
 • Kes on ettevõtte sisekliendid?
 • Miks on siseklientide tasemel teenindamine oluline?
 • Millest võib olla põhjustatud ettevõtete ebapiisav tarnevõime?
 • Millest võib olla põhjustatud ettevõtete ebapiisav tarne täpsus?
 • Mis võivad põhjustada puuduliku tasemega tarnekindlust?
 • Milline on klientide soovitud paindlikkuse ülesnäitamise mõistlik piir?
 • Miks toob paindlikkuse ülesnäitamine endaga sageli kaasa täiendavaid kulusid?
 • Millised tegurid on juhtinud nende muutusteni?
 • Mida mõeldakse toote kvaliteedi all?
 • Kuidas on võimalik hinnata teenuste kvaliteeditaset?
 • Mida on üldjuhul lihtsam hinnata toodete või teenuste kvaliteeti?
 • Kuidas määratletakse teenuste kvaliteeti logistikas?
 • Kes vastutab ettevõttes üldjuhul logistikatoimingute kvaliteedi eest?
 • Kes peaks olema ettevõttes logistika valdkonna kvaliteedialaste algatuste initsiaatoriks?
 • Millistel põhjustel teavitavad kliendid teenusepakkujaid tarnevigadest?
 • Kuidas võivad kliendid ise osaleda tarnevigade tekkimises?
 • Missuguste põhimõtete järgi liigitatakse tarnevigu?
 • Mille poolest erinevad süsteemsed vead juhuslikest vigadest?
 • Millistel põhjustel tekivad enamasti juhuslikud vead?
 • Kuidas tekib ettevõtte majandustegevuse tulem?
 • Millest on põhjustatud ettevõtte teatud perioodi positiivne ja millest negatiivne tulem?
 • Milline on ettevõtte või selle isemajandava allüksuse juhtimise peamine sisu?
 • Miks on oluline omada ettevõtte või selle allüksuse juhtimiseks informatsiooni?
 • Millisel eesmärgil kasutavad peavad juhid juhtimisarvestust?
 • Mida kujutab endast juhtimisarvestussüsteem?
 • Millist infot peaksid juhid omama ressursside tarbimisega seotud kulutuste kohta?
 • Millistel eesmärkidel kasutatakse enamasti juhtimisarvestuse informatsiooni?
 • Mille poolest erinevad otsekulud ja kaudsed kulud?
 • Mille poolest erinevad muutuvkulud ja püsivkulud?
 • Milline seos on otsekulude ja muutuvkulude vahel?
 • Milline seos on püsivkulude ja kaudsete kulude vahel?
 • Mille poolest erinevad keskmine kulu ja standardkulu?
 • Mis kulud on veakulud ja millest on need põhjustatud logistikas?
 • Mis põhjustab ettevõtetes logistikakulusid?
 • Kuidas on võimalik eraldada logistikakulud ettevõtte muudest kuludest?
 • Miks on ettevõtetes oluline logistikakulude eraldamine muudest kuludest?
 • Millest algab tavaliselt logistikakulude eraldamine irma muudest kuludest?
 • Mille põhjal hinnatakse ettevõtetes üldjuhul logistikasüsteemi toimimise tõhusust?
 • Mille poolest erinevad ostutegevuse kulud ja tellimiskulud?
 • Mis on kapitalikulu ja millest see tekib?
 • Mille poolest erinevad logistika funktsioonikulud funktsiooniülestest kuludest?
 • Millest on põhjustatud logistikatoimingute haldamise ja administreerimise kulud?
 • Kui mul ei oleks seda klienti?
 • Millistel eesmärkidel tehakse kuluarvestamisel kuluanalüüse?
 • Mida mõeldakse logistikas kogukulude kontseptsiooni all?
 • Millist kasu võib logistikajuht tarneahela juht saada kulu-aja proiili analüüsist?
 • Mida tähendab logistikas osaoptimeerimine?
 • Mida tähendab kogukulude analüüs logistikas?
 • Kui kasumlik on toode teenus või klient?
 • Milline on toote omahind?
 • Miks toote omahind on selline nagu see on?
 • Milline on ettevõtte erinevate allüksuste ressursihõivatus?
 • Miks on ettevõte kasumis või kahjumis?
 • Milliseid ettevõtte ressursse kasutatakse logistikatoimingutes?
 • Kui suured on logistikatoimingute kulud ettevõttes?
 • Miks on neid logistikatoiminguid ettevõttel vaja teostada?
 • Millist osa logistikatoimingutest teostatakse klientide tarnijate erinevate toodete ja teenuste lõikes?
 • Mida tähendab mõiste tegevuspõhine juhtimine?
 • Mis on kulukäitur?
 • Mis on kuluobjekt?
 • Mis on kulukandja?
 • Mis on primaarsed ressursid ja mis sekundaarsed ressursid?
 • Millistel eesmärkidel kasutatakse logistikas tegevuspõhist kuluarvestust?
 • Mida mõeldakse toote või teenuse omahinna all?
 • Miks on vaja omada informatsiooni toote või teenuse omahinna kohta?
 • Millistest tegevustest tuleks alustada omahinna arvutamist?
 • Miks on soovitatav pidada veoettevõttes kulude ja tulude arvestust veokite lõikes?
 • Mille poolest erinevad lineaarne ja tasakaalustatud vähendav amortisatsioonimeetod?
 • Millist kasu saadakse infotehnoloogilistest rakendustest?
 • Millist kasu saadakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendustest?
 • Millist ülesannet täidavad logistikaettevõtte infosüsteemid?
 • Millistel eesmärkidel kasutatakse ettevõtete vahel elektroonilist andmevahetust?
Vasakule Paremale
Logistika õpik #1 Logistika õpik #2 Logistika õpik #3 Logistika õpik #4 Logistika õpik #5 Logistika õpik #6 Logistika õpik #7 Logistika õpik #8 Logistika õpik #9 Logistika õpik #10 Logistika õpik #11 Logistika õpik #12 Logistika õpik #13 Logistika õpik #14 Logistika õpik #15 Logistika õpik #16 Logistika õpik #17 Logistika õpik #18 Logistika õpik #19 Logistika õpik #20 Logistika õpik #21 Logistika õpik #22 Logistika õpik #23 Logistika õpik #24 Logistika õpik #25 Logistika õpik #26 Logistika õpik #27 Logistika õpik #28 Logistika õpik #29 Logistika õpik #30 Logistika õpik #31 Logistika õpik #32 Logistika õpik #33 Logistika õpik #34 Logistika õpik #35 Logistika õpik #36 Logistika õpik #37 Logistika õpik #38 Logistika õpik #39 Logistika õpik #40 Logistika õpik #41 Logistika õpik #42 Logistika õpik #43 Logistika õpik #44 Logistika õpik #45 Logistika õpik #46 Logistika õpik #47 Logistika õpik #48 Logistika õpik #49 Logistika õpik #50 Logistika õpik #51 Logistika õpik #52 Logistika õpik #53 Logistika õpik #54 Logistika õpik #55 Logistika õpik #56 Logistika õpik #57 Logistika õpik #58 Logistika õpik #59 Logistika õpik #60 Logistika õpik #61 Logistika õpik #62 Logistika õpik #63 Logistika õpik #64 Logistika õpik #65 Logistika õpik #66 Logistika õpik #67 Logistika õpik #68 Logistika õpik #69 Logistika õpik #70 Logistika õpik #71 Logistika õpik #72 Logistika õpik #73 Logistika õpik #74 Logistika õpik #75 Logistika õpik #76 Logistika õpik #77 Logistika õpik #78 Logistika õpik #79 Logistika õpik #80 Logistika õpik #81 Logistika õpik #82 Logistika õpik #83 Logistika õpik #84 Logistika õpik #85 Logistika õpik #86 Logistika õpik #87 Logistika õpik #88 Logistika õpik #89 Logistika õpik #90 Logistika õpik #91 Logistika õpik #92 Logistika õpik #93 Logistika õpik #94 Logistika õpik #95 Logistika õpik #96 Logistika õpik #97 Logistika õpik #98 Logistika õpik #99 Logistika õpik #100 Logistika õpik #101 Logistika õpik #102 Logistika õpik #103 Logistika õpik #104 Logistika õpik #105 Logistika õpik #106 Logistika õpik #107 Logistika õpik #108 Logistika õpik #109 Logistika õpik #110 Logistika õpik #111 Logistika õpik #112 Logistika õpik #113 Logistika õpik #114 Logistika õpik #115 Logistika õpik #116 Logistika õpik #117 Logistika õpik #118 Logistika õpik #119 Logistika õpik #120 Logistika õpik #121 Logistika õpik #122 Logistika õpik #123 Logistika õpik #124 Logistika õpik #125 Logistika õpik #126 Logistika õpik #127 Logistika õpik #128 Logistika õpik #129 Logistika õpik #130 Logistika õpik #131 Logistika õpik #132 Logistika õpik #133 Logistika õpik #134 Logistika õpik #135 Logistika õpik #136 Logistika õpik #137 Logistika õpik #138 Logistika õpik #139 Logistika õpik #140 Logistika õpik #141 Logistika õpik #142 Logistika õpik #143 Logistika õpik #144 Logistika õpik #145 Logistika õpik #146 Logistika õpik #147 Logistika õpik #148 Logistika õpik #149 Logistika õpik #150 Logistika õpik #151 Logistika õpik #152 Logistika õpik #153 Logistika õpik #154 Logistika õpik #155 Logistika õpik #156 Logistika õpik #157 Logistika õpik #158 Logistika õpik #159 Logistika õpik #160 Logistika õpik #161 Logistika õpik #162 Logistika õpik #163 Logistika õpik #164 Logistika õpik #165 Logistika õpik #166 Logistika õpik #167 Logistika õpik #168 Logistika õpik #169 Logistika õpik #170 Logistika õpik #171 Logistika õpik #172 Logistika õpik #173 Logistika õpik #174 Logistika õpik #175 Logistika õpik #176 Logistika õpik #177 Logistika õpik #178 Logistika õpik #179 Logistika õpik #180 Logistika õpik #181 Logistika õpik #182 Logistika õpik #183 Logistika õpik #184 Logistika õpik #185 Logistika õpik #186 Logistika õpik #187 Logistika õpik #188 Logistika õpik #189 Logistika õpik #190 Logistika õpik #191 Logistika õpik #192 Logistika õpik #193 Logistika õpik #194 Logistika õpik #195 Logistika õpik #196 Logistika õpik #197 Logistika õpik #198 Logistika õpik #199 Logistika õpik #200 Logistika õpik #201 Logistika õpik #202 Logistika õpik #203 Logistika õpik #204 Logistika õpik #205 Logistika õpik #206 Logistika õpik #207 Logistika õpik #208 Logistika õpik #209 Logistika õpik #210 Logistika õpik #211 Logistika õpik #212 Logistika õpik #213 Logistika õpik #214 Logistika õpik #215 Logistika õpik #216 Logistika õpik #217 Logistika õpik #218 Logistika õpik #219 Logistika õpik #220 Logistika õpik #221 Logistika õpik #222 Logistika õpik #223 Logistika õpik #224 Logistika õpik #225 Logistika õpik #226 Logistika õpik #227 Logistika õpik #228 Logistika õpik #229 Logistika õpik #230 Logistika õpik #231 Logistika õpik #232 Logistika õpik #233 Logistika õpik #234 Logistika õpik #235 Logistika õpik #236 Logistika õpik #237 Logistika õpik #238 Logistika õpik #239 Logistika õpik #240 Logistika õpik #241 Logistika õpik #242 Logistika õpik #243 Logistika õpik #244 Logistika õpik #245 Logistika õpik #246 Logistika õpik #247 Logistika õpik #248 Logistika õpik #249 Logistika õpik #250 Logistika õpik #251 Logistika õpik #252 Logistika õpik #253 Logistika õpik #254 Logistika õpik #255 Logistika õpik #256 Logistika õpik #257 Logistika õpik #258 Logistika õpik #259 Logistika õpik #260 Logistika õpik #261 Logistika õpik #262 Logistika õpik #263 Logistika õpik #264 Logistika õpik #265 Logistika õpik #266 Logistika õpik #267 Logistika õpik #268 Logistika õpik #269 Logistika õpik #270 Logistika õpik #271 Logistika õpik #272 Logistika õpik #273 Logistika õpik #274 Logistika õpik #275 Logistika õpik #276 Logistika õpik #277 Logistika õpik #278 Logistika õpik #279 Logistika õpik #280 Logistika õpik #281 Logistika õpik #282 Logistika õpik #283 Logistika õpik #284 Logistika õpik #285 Logistika õpik #286 Logistika õpik #287 Logistika õpik #288 Logistika õpik #289 Logistika õpik #290 Logistika õpik #291 Logistika õpik #292 Logistika õpik #293 Logistika õpik #294 Logistika õpik #295 Logistika õpik #296 Logistika õpik #297 Logistika õpik #298 Logistika õpik #299 Logistika õpik #300 Logistika õpik #301 Logistika õpik #302 Logistika õpik #303 Logistika õpik #304 Logistika õpik #305 Logistika õpik #306 Logistika õpik #307 Logistika õpik #308 Logistika õpik #309 Logistika õpik #310 Logistika õpik #311 Logistika õpik #312 Logistika õpik #313 Logistika õpik #314 Logistika õpik #315 Logistika õpik #316 Logistika õpik #317 Logistika õpik #318 Logistika õpik #319 Logistika õpik #320 Logistika õpik #321 Logistika õpik #322 Logistika õpik #323 Logistika õpik #324 Logistika õpik #325 Logistika õpik #326 Logistika õpik #327 Logistika õpik #328 Logistika õpik #329 Logistika õpik #330 Logistika õpik #331 Logistika õpik #332 Logistika õpik #333 Logistika õpik #334 Logistika õpik #335 Logistika õpik #336 Logistika õpik #337 Logistika õpik #338 Logistika õpik #339 Logistika õpik #340 Logistika õpik #341 Logistika õpik #342 Logistika õpik #343 Logistika õpik #344 Logistika õpik #345 Logistika õpik #346 Logistika õpik #347 Logistika õpik #348 Logistika õpik #349 Logistika õpik #350 Logistika õpik #351 Logistika õpik #352 Logistika õpik #353 Logistika õpik #354 Logistika õpik #355 Logistika õpik #356 Logistika õpik #357 Logistika õpik #358 Logistika õpik #359 Logistika õpik #360 Logistika õpik #361 Logistika õpik #362 Logistika õpik #363 Logistika õpik #364 Logistika õpik #365 Logistika õpik #366 Logistika õpik #367 Logistika õpik #368 Logistika õpik #369 Logistika õpik #370 Logistika õpik #371 Logistika õpik #372 Logistika õpik #373 Logistika õpik #374 Logistika õpik #375 Logistika õpik #376 Logistika õpik #377 Logistika õpik #378 Logistika õpik #379 Logistika õpik #380 Logistika õpik #381 Logistika õpik #382 Logistika õpik #383 Logistika õpik #384 Logistika õpik #385 Logistika õpik #386 Logistika õpik #387 Logistika õpik #388 Logistika õpik #389 Logistika õpik #390 Logistika õpik #391 Logistika õpik #392 Logistika õpik #393 Logistika õpik #394 Logistika õpik #395 Logistika õpik #396 Logistika õpik #397 Logistika õpik #398 Logistika õpik #399 Logistika õpik #400 Logistika õpik #401 Logistika õpik #402 Logistika õpik #403 Logistika õpik #404 Logistika õpik #405 Logistika õpik #406 Logistika õpik #407 Logistika õpik #408 Logistika õpik #409 Logistika õpik #410 Logistika õpik #411 Logistika õpik #412 Logistika õpik #413 Logistika õpik #414 Logistika õpik #415 Logistika õpik #416 Logistika õpik #417 Logistika õpik #418 Logistika õpik #419 Logistika õpik #420 Logistika õpik #421 Logistika õpik #422 Logistika õpik #423 Logistika õpik #424 Logistika õpik #425 Logistika õpik #426 Logistika õpik #427 Logistika õpik #428 Logistika õpik #429 Logistika õpik #430 Logistika õpik #431 Logistika õpik #432 Logistika õpik #433 Logistika õpik #434 Logistika õpik #435 Logistika õpik #436 Logistika õpik #437 Logistika õpik #438 Logistika õpik #439 Logistika õpik #440 Logistika õpik #441 Logistika õpik #442 Logistika õpik #443 Logistika õpik #444 Logistika õpik #445 Logistika õpik #446 Logistika õpik #447 Logistika õpik #448 Logistika õpik #449 Logistika õpik #450 Logistika õpik #451 Logistika õpik #452 Logistika õpik #453 Logistika õpik #454 Logistika õpik #455 Logistika õpik #456 Logistika õpik #457 Logistika õpik #458 Logistika õpik #459 Logistika õpik #460 Logistika õpik #461 Logistika õpik #462 Logistika õpik #463 Logistika õpik #464 Logistika õpik #465 Logistika õpik #466 Logistika õpik #467 Logistika õpik #468 Logistika õpik #469 Logistika õpik #470 Logistika õpik #471 Logistika õpik #472 Logistika õpik #473 Logistika õpik #474 Logistika õpik #475 Logistika õpik #476 Logistika õpik #477 Logistika õpik #478 Logistika õpik #479 Logistika õpik #480 Logistika õpik #481 Logistika õpik #482 Logistika õpik #483 Logistika õpik #484 Logistika õpik #485 Logistika õpik #486 Logistika õpik #487 Logistika õpik #488 Logistika õpik #489 Logistika õpik #490 Logistika õpik #491 Logistika õpik #492 Logistika õpik #493 Logistika õpik #494 Logistika õpik #495 Logistika õpik #496 Logistika õpik #497 Logistika õpik #498 Logistika õpik #499 Logistika õpik #500 Logistika õpik #501 Logistika õpik #502 Logistika õpik #503 Logistika õpik #504 Logistika õpik #505 Logistika õpik #506 Logistika õpik #507 Logistika õpik #508 Logistika õpik #509 Logistika õpik #510 Logistika õpik #511 Logistika õpik #512 Logistika õpik #513 Logistika õpik #514 Logistika õpik #515 Logistika õpik #516 Logistika õpik #517 Logistika õpik #518 Logistika õpik #519 Logistika õpik #520 Logistika õpik #521 Logistika õpik #522 Logistika õpik #523 Logistika õpik #524 Logistika õpik #525 Logistika õpik #526 Logistika õpik #527 Logistika õpik #528 Logistika õpik #529 Logistika õpik #530 Logistika õpik #531 Logistika õpik #532 Logistika õpik #533 Logistika õpik #534 Logistika õpik #535 Logistika õpik #536
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 536 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2017-03-17 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 612 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Mairo3 Õppematerjali autor

Kasutatud allikad

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
56
doc

Logistika konspekt

LOGISTIKA BAASKURSUS, MAINORI KÕRGKOOL, Sügis 2009. NR. 1 1. SISSEJUHATUS 1.1. Logistika määratlus Logistika on protsess, mis toimub organisatsiooni tarnijatest klientideni. See mõjutab vastastikku peaaegu iga üksuse tegevust organisatsioonis ja paljusid teisi organisatsioone väljaspool oma organisatsiooni, kaasa arvatud kliendid. Efektiivne logistika pöörleb ümber viie võtmeala ­ toodete liikumine, informatsiooni Hikumine, aeg / teenindus, kulud ja integratsioon (süsteemsus). Igal neist on määrav mõju logistika edukusele, lisandväärtuse loomisele ja organisatsiooni konkurentsivõime parandamisele. Logistika on tooraine, pooltoodete ja lõpptoodete lähtepunktist tarbimispunkti liikumise, ladustamise ning sellega seotud informatsiooni planeerimine, teostamine ja kontrollimine, eesmärgiga rahuldada kliendi nõudmisi (U. S

Logistika
thumbnail
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

Laondus ja veokorraldus Töövihik Tallinn 2006 Tellija: Paide Kutsekeskkool Täitja: PAC Training OÜ Koostanud: A. Tulvi 2 Sisukord 1. Laod .................................................................................................................4 2. Kauba mahalaadimine.....................................................................................10 3. Hoiuühikute moodustamine............................................................................ 12 4. Vastuvõtukontroll............................................................................................ 13 5. Kauba paigutamine hoiukohtadele.................

Logistika alused
thumbnail
15
doc

Logistika konspekt

ETTEVÕTTE LOGISTIKA www.logistikauudised.net Arukalt korraldatud protsess. Eelis globaliseeruvas maailmas. Õige kaup, õiges kohas, õigel ajal, õiges koguses, õiges seisundis ja õiglase hinnaga. See, kes suudab efektiivsemalt korraldada toote või teenuse loomist ja lõpptarbijani jõudmist on võitja üha pingestuvamas konkurentsis. Logistikute ülesanne oli tagada materiaalselt väejuhtide kavandatud strateegiliste käikude vormimine eduks vastase ees. Tänapäeval kehtib see samuti. Logistika vahendid: · Tootmise juhtimine · Transport · Ladustamine · Info

Logistika
thumbnail
72
pdf

Baaslogistika

MIS ON LOGISTIKA? Logistikat saab käsitleda kui •süsteemset mõtlemisviisi, mille puhul vastastikuse mõju ja põhjuse tagajärgi uuritakse ja analüüsitakse komplekselt kui eesmärke mõjutavaid tegureid; •juhtimisfunktsiooni, mis integreerib ja koordineerib olulisi juhtimisfunktsioone (planeerimine, otsustamine, arvestus, kontroll jne.); •teadusharu, mille ülesandeks on süstematiseerida praktilisi kogemusi ja välja töötada valdkonna teoreetilised alused, mõistete, meetodite ja mudelite süsteem ning põhiprintsiibid ja paradigmad.

Baaslogistika
thumbnail
6
doc

Logistika 3. KT

1. Kaasaegse logistika seitse põhireeglit Õige hind (arvestades vajalike kuludega), nõutav kvaliteet, õigele kliendile, õige toode, vajalikus koguses, õigel ajal, õiges kohas. 2. Prognoosimise eesmärgid logistikas Nõudluse prognoosimise sisu on logistiliste otsuste täpsemaks muutmine. Nõudluse prognoosimine aitab rakendada logistika põhimõtete "õige kaup õigel ajal õiges kohas" Materjalivoogude täpne kontroll eeldab tulevikku suunatud planeerimist. Prognoosimine aitab: Parandada kliendi rahulolu; Vähendada olukordi, kus vajalikku toodet ei ole õigel ajal saada ;Kavandada efektiivsemalt tootmistegevust ;Vähendada võimalikke riskivarusid; Vähendada materjalide või toodete ülejäägiga seotud kulutusi; Vedusid paremini planeerida

Logistika
thumbnail
20
docx

Logistika konspekt ekasmiks

Logistika eksamiks 2019 Logistika olemus, osategevused, mõiste ajalugu, tähtsus ja tähtsustumine Terminit Logistika on äritegevuses kasutatud traditsiooniliselt materjalivoogude juhtimise kohta. Tõhus logistika pöörleb ümber viie põhiala – toodete liikumine, info liikumine, aeg/teenindus, kulud ja integratsioon. Logistikaprotsessi sisenditeks on materiaalsed, inim-, finants-, ja inforessursid. Logistika nõuab arvukate logistikategevuste juhtimist: plaanimist, teostamist ja kontrolli. Interdistsiplinaarsus- Logistika seondub erinevate erialadega - turundus, finantsjuhtimine, töö-operatsioonide juhtimine, IKT ja tehnikateadustega. Kvalifitseerunud logistikajuht peab olema pädev paljudes valdkondades: Majanduse põhitõed, Juhtimine, Finantsid, arvestus, Turundus, Tehnoloogia, inseneeria, IT, Seadused, rahvusvahelised normid, Keskkonnakaitse, Võõrkeeled, suhtlemine, Psühholoogia.

Logistika
thumbnail
11
pdf

Logistika

kaevikud, varjendid. Militaarlogistika võtmesõnad kaasajal: Autotransport ja konteinerveod (toit, esmatarbekaubad), millega tegelevad tsiviilfirmad, õhu- ja meretransport (lennukikandjad), raketid, satelliitidel ja infotehnoloogial tuginevad sõjatehnika juhtimis- ja jälgimissüsteemid. 4. Mis on logistikastrateegia eesmärgid? Logistikastrateegia eesmärgid on: 1.) Raha tegemine. Aeg on raha! Võistlus ajaga on võistlus logistika alal. Mida kiirem on raha tagasivool, seda efektiivsem on logistiline protsess. 2.) Raha säästmine kuluefektiivsuse parandamise kaudu (tulude/kulude parim suhe). 3.) Firma olemasolu turvamine. Logistika annab kaubale ajalis-ruumilise kasulikkuse, s.o. konkurentsieelise. 5. Millised olid logistika arenguetapid ja mis tegurid kiirendasid logistika arengut? Logistilise tarneahela I arenguetapp 1960-1980. Hajutatud tegevus. Eksisteeris tootmiskeskne mõtteviis

Baaslogistika
thumbnail
4
pdf

Logistika

1. Mis on logistika? Logistika määratlus. Logistika - materjalivoogude ja nendega seotud haldusprotsesside efektiivne planeerimine, teostamine, juhtimine ja jälgimine. Määratlus - Logistika on juhtimise integraalne tööriist, mis soodustab äritegevuse käigus strateegiliste, taktikaliste ja operatiivsete eesmärkide saavutamist materjali- ja teenuste voogude, samuti neid saatvate informatsiooni- ning rahavoogude efektiivse juhtimise kaudu. 2. Milliseid tegevusi hõlmab logistiline kett? Transport, laomajandus, varude hoiustamine, info töötlemine, juhtimine, pakkimine, korje, kaupade laialijagamine, kontroll varemmainitud tegevuste üle 3. Logistika areng, ajalugu Vanas Kreekas tähendas sõna logistike arvutamis- ja arutlemiskunsti. Rooma Impeeriumis mõeldi logistika all toiduainete jaotamise reegleid ja korda. Varajasel

BaaslogistikaLisainfo

Logistika õpik

Märksõnad


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun