Otsingule "kvantitatiivne" leiti 626 faili

kvantitatiivne - juhtimisteaduse koolkond: NB!Juhtimisteaduse koolkond pole sama, mis klassikaline-teaduslik koolkond!  Kvantitatiivne juhtimine (lineaaranalüüsid, modelleerimine, juhtimistimulatsioonid)  Keskendub probleemid välja selgitamisele ja nende põhjal mudelite koostamisele  Eesmärgiks välja selgitada mudelite kõige optimaalseim ülesehitus ja seejärel juhtida mudelis kõige optimaalsemate muutujate baasil.
2
doc

Kvalitatiivne, kvantitatiivne ja integraalne metodoloogia

Teadus- ja loometöö metodoloogia kursuse loengukonspekt (2009) Lembit Õunapuu, PhD Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia teadus- ja kunstiloome osakond _______________________________________________________ Kvantitatiivne, kvalitatiivne ja integraalne metodoloogia Nimetame seda teadust, mis hõlmab kvalitatiivsete nähtuste (fenomenide) uu...

Teadustöö metoodika - Tartu Ülikool
142 allalaadimist
7
doc

KVALITATIIVNE VERSUS KVANTITATIIVNE METOODIKA

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ärijuhtimise õppesuund KÕ II Ä Helle Liivar KVALITATIIVNE VERSUS KVANTITATIIVNE METOODIKA Referaat Juhendaja: Airi Mitendorf Mõdriku 2008 1 SISUKORD LÄÄNE-VIRU RAKE...

Eesti keel - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
232 allalaadimist
15
docx

KVALITATIIVNE VS KVANTITATIIVNE METOODIKA

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool KÕ II MT Triinu Tomson KVALITATIIVNE VS KVANTITATIIVNE METOODIKA Referaat Juhendaja: Airi Mitendorf Mõdriku 2010 SISUKORD SISSEJUHATUS Uurimis...

Õiguse alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
299 allalaadimist
13
ppt

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE UURIMISTĂ–Ă–

Kvantitatiivne või kvalitatiivne uurimus Kvantitatiivses uurimuses otsitakse teavet, mida on võimalik väljendada arvude kujul. Kvalitatiivne uurimuses otsitakse teavet, mida arvuliselt väljendada on ebaotstarbekas või võimatu. Kvalitatiivne uuring keskendub mõistmisele, seletusele ja tõlgendamisele; vähem kirjeldamisele, mõõtmisele ja defineerimisele. See meetod püüab pigem vastata küsimu...

Eesti keel - Keskkool
2 allalaadimist
16
pdf

Kvantitatiivne analüüs eestlaste sallivusest Euroopa Sotsiaaluuringu põhjal

Kodutöö aines „Võrdlev analüüs“ Virve Kass Sallivus on Eesti meedias leidnud palju kajastust, eriti erinevate Sotsiaalministeeriumi poolt tehtud kampaaniate, näiteks „Erinevus rikastab“ raames. Kuigi poliitilisel tasandil deklareeritakse kõigi inimeste võrdsust, siis reaalsuses on sallimatus inimeste seas siiani suur probleem. Kodutöös uurin, millest sõltub inimeste suhtumine homo...

Sotsioloogia - Tallinna TehnikaĂĽlikool
16 allalaadimist
2
docx

Integraalne mudel

Anastassia Taktejeva HJM III Huvijuhi Multikultuurse keskkonna eriala integraalne mudel. Alltoodud põhifaktorid mis koostavad Huviuhi Multikultuurse keskkonna eriala integraalse mudeli ja kirjeldavad õppimise toim...

Uurimistöö alused ja... - Tartu Ülikool
52 allalaadimist
26
ppt

Andmeturve

Andmeturve Detailne riskianalüüs Detailne riskianalüüs Tuleb spetsifitseerida kõik turvamudeli põhikomponendid (varad, ohud, nõrkused, ohtude toimed, olemasolevad turva meetmed) vaatlusaluse süsteemi kohta; lähtuda võib mingist piisava mahuga süstemaatilisest tüüploetelust (ohtude tüüpiline loetelu sisaldab tavaliselt 100 kuni 300 levinumat ohtu). Sügis 2006 Tallinna...

Arvutiõpetus - Kutsekool
68 allalaadimist
6
doc

Pedagoogika uurimismeetodid kordamiskĂĽsimused

Uurimistöö probleemi püstitamine, alaprobleemid. Uurimusele tuleb leida juhtmõte. Juhtmõttele vastavalt sõnastatakse ka uurimuse põhiprobleem. Põhiprobleemi analüüsimine ja täpsustamine viib uurimuse osaprobleemideni. Osaprobleeme võib nimetada ka alaprobleemideks. Samas ei pea järgima skeemi mehaaniliselt. Mõnes uurimuses võib olla ainult üks probleem või mitu...

Pedagoogika uurimismeetodid - Tartu Ăślikool
130 allalaadimist
21
doc

Bioinformaatika arvestus ĂĽl

Kristina Raud YAGB-41 060290 10.04.07 Bioinformaatika ülesanded Fülogeneetilised puud. 1. DNA järjestuste fülogeneetiliste puude käsitsi koostamine kasutades...

Bioinformaatika - Tallinna TehnikaĂĽlikool
33 allalaadimist
1
docx

Kontentanalüüsi erinevad käsitlused

Tekstiks võib pidada nii ajaleheartiklit, intervjuud, foorumipostitust kui ka filmi, reklaami või telesaate narratiivi ning ajalehtede ja ajakirjade reklaamide sisu (Macnamara, 2005) . Laialdaselt kasutatava kontentanalüüsi definitsiooni, mis näitlikustab varast keskendumist kvantitatiivsele analüüsile, on...

Uurimistöö meetodid - Tallinna Ülikool
49 allalaadimist
11
pdf

Sotsiaaluurimisega seotud üldmõisted

SOTSIAALUURIMUSEGA SEOTUD ÜLDMÕISTEID Uurimus vs uuring · Uurimus - teemaga määratud teaduslik uurimistöö; selle tulemused kirjapandud teosena · Uuring - piiratud ja harilikult praktilise uurimisülesande täitmine Joonetõmbamine mõnikord raske Metoodika ja meetod Metoodika (empiirilise (kogemuspõhise) sotsiaaluuringu kontekstis): reeglid, kuidas empiirilisi andmeid...

Sotsioloogia - Tartu Ăślikool
30 allalaadimist
13
pdf

Uurimuse plaan

Uurimuse plaan Mida me tahame uurida? Esmane uurimisteema püstitus · Olulisus · Uudsus · Jõukohasus Üldteema, teemaring -> idee, tees, põhijoon, juhtmõte Sissetulekute ebavõrdsus -> Avaliku sektori töötajate sissetulekute kasv on võrreldes erasektoriga kiirenenud Mida me selle asja kohta juba teame? · Kirjandus · Varasemad uuringud · Eeldatavad mõjud (nt seadusandliku akti...

Sotsioloogia - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
25 allalaadimist
31
pdf

Valimid

Valim ja selle moodustamine Üldkogum: mõisteid Element (ühik, objekt?) ­ ese, nähtus, indiviid vms, mille kohta kogutakse informatsiooni (küsitletakse, mõõdetakse, vaadeldakse) Üldkogum, populatsioon (population, universe) ­ elementide agregatsioon, looduse või ühiskonna nähtuste või objektide hulk, mille kohta soovitakse teha järeldusi. Uuringuülesande jaoks täpsustatud üldkogumit...

Sotsioloogia - Tallinna Majanduskool
29 allalaadimist
4
rtf

Kvantitatiivse meetodiga teadusartikli ĂĽlevaade

Antud artiklis tuuakse välja reklaamiga seotud küsimustiku tulemused. Küsitluse põhieesmärgina uuriti erinevate turundusvõimaluste ulatust ja sagedust internetipõhise ja mitteinternetipõhise reklaami puhul. Küsitlustulemustes võrreldi ka varasemate aastate vastuseid ning toodi välja erinevaid turundusefektiivsuse...

Uurimistöö alused -
36 allalaadimist
13
docx

Kliendirahuloluuuring

Kadri Plaks Kliendirahulolu uuring Turu-uuringud-projekt Mehaanikateaduskond Õpperühm: KTI 71/81 Juhendaja: Marge Täks Tallinn 2013 Sisukord: Sissejuhatus...................................................................................................................3 Uurimismeetod...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
69 allalaadimist
4
doc

Maailmakirjanduse mõiste

Neist aegadest on säilinud papüürusi, kiilkirja tahvleid. Kuni 18. saj lõpuni võib rääkida rahvuskirjanduste summast, kirjanduslikud sidemed rahvuste vahel olid juhuslikku laadi. Maailmakirjanduse mõiste võttis kasutusele Goethe. Seda mõistet saab tõlgendada 3 tasandilt: 1. kvantitatiivne – siia kuulub terve maailma kirjasõna tekkeaegadest tänapäevani kõigi rahvuskirjanduste kogusumma 2. kvalitatiivne – parim valik maailmakirjandusest, millest moodustub maailmakirjanduse klassika 3. suhe eri rahvuskirjanduste vahel – loov koostöö, kirjanduslikud kontaktid. See on Goethe teooria alus. Kitsamas mõistes vaadeldakse kirjandusena ilukirjandust....

Kirjandus - Keskkool
5 allalaadimist
12
docx

Sotsiloogilise uurimistöö alused

3 3. Mis teeb uurimistulemuse paikapidavaks? Mis teeb uurimuse usaldusväärseks? ............................................................................................................................... 4 4. Mis on kvalitatiivne, mis kvantitatiivne uurimismeetod? Milleks kasutatakse järgnevaid uurimismeetodeid? Küsitlus, personaalne intervjuu, rühma intervjuu, dokumentide analüüs. Mis on nende uurimismeetodite põhilised erinevused?......4 5.Millised on sotsioloogilise uurimistöö eetikanõuded?..........................................5 1. Mis on uurimise eesmärk? Mis on uurimisküsimus? Kirjeldavas uurimuses püütakse kõigepealt huviobjekt nähtusena lahti mõtest...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Keskkool
9 allalaadimist
2
doc

Aristoteles

Kolis Ateenasse, kus õppis Platoni all. Pärast Platoni riigist väljasaatmist põgenes tagasi Makedooniasse, kus temast sai Alexander suure õpetaja. Läks tagasi Ateenasse ja lõi oma õppeasutuse. Pripateetika ­ õppematerjal kantakse edasi looduses ringi käies. Elu lõpus läks ta tagasi Makedooniasse, kus temast sai Alexander Suure nõuandja. Ta on loonud üle 400 teksti...

Filosoofia - Keskkool
84 allalaadimist
18
doc

Eksami kĂĽsimused-vastused

Suurus - on nähtuse, keha või aine oluline omadus, mida saab kvaliteetselt eristada ja kvantitatiivselt määrata. Esitatud mõiste suurus võib tähendada suurust üldiselt, nagu pikkus, mass, aeg, temp, takistus, ainehulga kontsentratsioon jne. või mingit konkreetset suurust, nagu teatud varda pikkus, antud traadi elektriline takistus, etanooli ainehulga kontsentratsioon mingis veinis. Mõiste suurus kasu...

Mõõtmine - Tallinna Tehnikaülikool
168 allalaadimist
23
doc

Keemilise analüüsi valikkursuse tööjuhend

Kvalitatiivsel analüüsil määratakse,millised elemendid või ühendid esinevad määratavas aines. Kvantitatiivsel analüüsil määratakse aine koostisosade sisaldust (kontsentratsiooni). Analüüsi meetodeid võib liigitada järgmiselt: 1. Keemilised meetodid - analüüs põhineb määratavate koostisosade iseloomulikele keemilistele reaktsioonidele....

Keemia - Keskkool
34 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !