Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"toetub" - 1823 õppematerjali

toetub – konstruktivistlikule positsioonile: kõik ühiskondlikud reeglid tekivad ühiskondlike praktikate käigus, järelikult on reegleid nii palju kui on erinevaid praktikaid; - kontekstide võrreldamatuse positsioole: konkreetset tegu on mõttekas eetiliselt hinnata ainult kehtivas kultuuri kontekstis.
thumbnail
2
doc

Võrdsete võimaluste Eesti - nii nagu mina seda näen

Võrdsete võimaluste Eesti ­ nii nagu mina seda näen Eesti Vabariigi põhiseaduses on loetletud kõigi ja igaühe õigused, vabadused ja kohustused, mis on võrdsed nii Eesti kodanikele kui ka Eestis viibivatele välisriikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele. Paljud inimesed peavad end teistest paremaks ning seega võivad teisi halvustada. Tegelikult neil aga ei ole õigus teisi põlata, sest me kõik oleme seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida ei rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu ega muude asjaolude tõttu. Diskrimineerimine on seadusega keelatud ja karistatav. Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on Eesti demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. See tähendab, et meil, hääleõiguslikel kodanikel, on õigus ja võimalus kaasa rääkida riigiasjades. Rahvas saab oma võimu teostada osaledes Riigikogu valimistel ja rahvahääletustel. Mittehääletamises saab igaü...

Ühiskond → Ühiskond
13 allalaadimist
thumbnail
19
doc

Pedagoogilise psühholoogia kokkuvõte

Küll aga tuleks seda teha küsimuste puhul, mille eesmärgiks on õpilaste mõtlemise arendamine. Õpilaste vastustele ja küsimustele reageerimine. Et küsimuste esitamine aitaks õppimisele kaasa ja motiveeriks õpilasi paremini õppima, peaksid nad saama oma vastustest tagasisidet. Eriti oluline on see nõrkade õpilaste juures. Kahjuks ei pööra õpetajad sellele sageli tähelepanu. Dialoogi jätkamist puudulikult vastanud õpilastega aitab säilitada tema eneseväärikust. Hea õpetaja toetub teemaarendustes õpilaste asjakohastele vastustele, küsimustele ja kommentaaridele ning kujundab arusaamise, et need on oodatud. Õpetaja eelistused õpilaste küsitlemisel kalduvad sõltuma tunni etapist. Klassidiskussioon. Diskussioon on arvamuste vahetamine õpilaste ja õpetaja vahel. Meetod sobib hästi õpitu kinnistamiseks ja üldistamiseks. Diskussiooni puhul on initsiatiiv küsimuste esitamisel ja vastamisel üle läinud õpetajalt õpilastele. Diskussiooni

Pedagoogika → Pedagoogiline psuhholoogia
621 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Islami viis põhisammast

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium Islami viis põhisammast Referaat Koostaja: Evelyn Reinov Juhendaja: Neeme Randrüüt Tallinn 2018 Islamist üldiselt Islam on populaarsuselt teine religioon maailmas, jäädes alla kristlusele. Muslemeid, islami usu järgijaid, on maailmas kokku üle 1,7 miljardit, mis on rohkem kui 20 protsenti maailma populatsioonist. Islam on monoteistlik religioon, mille kohaselt on maailmas Ainujumal Allah, mis tähendab araabia keeles Jumalat. Islam tähendab araabia keeles Jumala tahtele allumist. Islami rajajaks on Muhammad ibn Abd Allah, kes sündis Mekas 570a. pKr. Islami püharaamat on koraan, mis jaguneb 114 peatükiks ehk suuraks, ning sisaldavad Allahi ilmutusi Muhammadile. Islami usu põhimõte kohaselt peab isik elama tõelises sisemises rahus, ning alluma täielikult Jumala tahtele ja elama Tema sead...

Ajalugu → Ajalugu
7 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Sotsiaaltöö

too definitsioonist tulenevalt)?Heaolu on elukestev soorituse seisund, mis hõlmab füüsilisi, kognitiivseid ja sotsiaalsed-emotsionaalseid funktsioone ning mille tulemuseks on inimese kultuurilises kogukonnas oluliseks peetav produktiivne tegevus, rahuldustpakkuvad sotsiaalsed suhted ning võime ületada mõõdukaid psühhosotsiaalseid ja keskkonnaprobleeme. Heaolul on ka subjektiivne dimensioon rahuolu mõistes, mida seostatakse oma potentsiaali teostamisega. 3. Millele sotsiaaltoo toetub?sotsiaaltoo toetub kaitumis- ja sotsisslsete susteemide teooriatele,sekkub sotsiaaltoo seal,kus toimub inimeste ja neid umbritseva kekkonna vaheline interaktsioon. 4. Mis on sotsiaaltoo sisuks?sotsiaaltoo sisuks ning eesmargiks on vaiksema voi vahenenud suutlikkusega inimeste aitamine uhiskonnas aktsepteeritavaks peetava elukvaliteedini voi selle sailitamise toetamine. 5. Mis on sotsiaaltoo eesmarkideks?EEsmark : on tekitada sotsiaalseid muutusi uhiskonnas tervikuna ja tema erinevates

Sotsioloogia → Sotsiaaltöö
189 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Surm elamistoiminguna täiskasvanu eas

Tallinna Tervisehoiu Kõrgkool õenduse õppetool Õ 12-1 Pärja Õun SURM ELAMISTOINGUNA TÄISKASVANUTEL Referaat Juhendaja A. Ehasalu Tallinn 2015 SISUKORD 1. SURM JA SELLE PÕHJUSED.......................................................4 2. SURIJA JA SURMAEELNE ÕENDUSTEGEVUS................................5 KOKKUVÕTE............................................................................... 6 KASUTATUD KIRJANDUS..............................................................7 2 SISSEJUHATUS Töö autoriks on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse õppetooli õppur Pärja Õun. Teema on aktuaalne, sest kõigile tervishoiu eriala spetsialistidele on oluline mõista surm...

Inimeseõpetus → Inimese õpetus
56 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Inimene on saladus

Inimene on saladus Fjodor Dostojevski on öelnud: "Õnn ei seisne komfordis, õnn saadakse kannatamise hinnaga." Dostojevski ja Paulo Coelho teoste peategelased tahtsid mõista ennast ja teisi ning leida õige õnnelik elamisviis, mis ei õnnestunud läbi unistuste, vaid kannatuste. Fjodor Dostojevski teose "Kuritöö ja karistus" peategelane oli vaene üliõpilane Raskolnikov, kes sooritas kahe vanemas eas naisterahva mõrva. Tema kuritöö ajendiks oli raha, sest ta uskus, et rahaga saab muuta elu paremaks ning mugavamaks. Noormehel oli plaanis aidata materiaalselt oma pereliikmeid ja lõpetada enda õpingud ülikoolis ning seejärel olla täisväärtuslik ühiskonnaliige. Pärast tapmist ei kasutanud ta röövitud rahast sentigi. Tema hinge valdas õudus ning temasse sigines vaenutunne. Ta ei mõistnud enda sisemuses toimuvat: plaanide kohaselt ei oleks tohtinud sisimas tal selliseid tundeid tekkida. Raskolnikov...

Kirjandus → Kirjandus
170 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Eesti keele olevik ja tulevik

Eesti keele olevik ja tulevik Rääkides riigi tunnustest, on loetelus kindlal kohal emakeel. Too on hindamatu vara, mille eest on uhke seista ning millesse tuleb austusega suhtuda. See on kahtlemata üheks eredamaks täheks nimekirjas, sest paljudel puudub õnn omada keelt, mille kõnelemisprotsent on kõrge vaid kodukohas. Emakeelt kõnelevate riikide arv on vähenemas, suurenenud on matkimine ja võõrkultuuri pärandite ülevõtmine. Sellest tulenevalt püstitab ühiskond meis küsimuse ­ kas homne eesti keel on sama, mis oli ta eile ning mis on ta täna ? Maailmas on palju rahvaid ja hõime, kelle kultuur on hääbumas või on juba hääbunud keele väljasuremise tõttu. Miks on see nii juhtnud? Osalt lasub süü sellel, et hõimkondadel puudub oma riik ­ maa kus kehtiksid neile omased seadused, kus võimustruktuur ja valitsemine toimuks emakeeles. Meie läänemeresoome keelkonda kuuluvate sugulasrahvaste arv on vähenemas, s...

Eesti keel → Eesti keel
222 allalaadimist
thumbnail
17
doc

Suhtlemispsühholoogia

SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA ÜLDKURSUSE LOENGUTE MATERJALID SUHTLEMISE OLEMUS, PROTSESSID, FUNKTSIOONID Kursuse eesmärk: anda teadmisi suhtlemispsühholoogiast, mõista iseenda kui suhtleja iseärasusi, seostada õpitu tulevase erialase tegevuse vajadustega. Seostub teistest ainetest sotsioloogia, juhtimispsühholoogia, ka filosoofiaga. Gümnaasiumis õpitust toetub psühholoogiaalastele teadmistele ja perekonnaõpetusele. Suhtlemise definitsioon Käesolevas kursuses defineeritakse suhtlemist kui inimestevahelist infovahetusprotsessi, mille käigus toimub partnerite vastastikune tajumine, vastastikune mõjutamine ja suhete loomine. Lisaks eeltoodule esineb ka teisi suhtlemise määratlusi sõltuvalt sellest, milliseid aspekte inimese käitumises tähtsustatakse. Kursuses pöörame peatähelepanu suhtlemise järgmistele allstruktuuridele:

Psühholoogia → Suhtlemispsühholoogia
153 allalaadimist
thumbnail
1
pdf

Kas truudus on juhuse puudus või eluküsimus

Kas truudus on juhuse puudus või eluküsimus? Sõnad truu ja truudus on argielus üsna vähe kasutuses. Kui vaadata, mis Eesti õigekeelsussõnaraamat nende sõnade kohta ütleb, siis tuleb tõdeda, et see sõna märgib rohkemat, kui mehe ja naise vaheline truudus. Lisaks ustavusele, lojaalsusele ja äraostmatusele, mida truudus paljudele inimestele võib tähendada, võib see omakorda väljendada ka elu-, riigi- ja keele truudust - väljendada midagi, mille peale nii lihtsalt ei tulda. Kui mõelda natuke ajas tagasi, näiteks meie vanavanemate peale, siis nende ajal mängis suurt rolli just lojaalsus. Paljud paarid, kes üksteist nooruspõlves leidsid, jäid enamasti kuni lõpuni kokku, sest nende jaoks oli see elu üks normaalne osa. Ühendada end inimesega, kellesse armuti ja tõotada üksteisele igavest truudust. Kahjuks aga tänapäeval ei olda suhetes enam nii püsivad kui vanasti. Aeg on edasi läinud ja sellest tingitult on ka maail...

Inimeseõpetus → Perekonnaõpetus
5 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Euroopa Liidu korraldus, komisjon, KOV, kodakondsuse saamine, Eesti kohtusüsteem, ministrite nõukogu, parlamendi ülesanded

Euroopa Liidus on 500 miljonit inimest ja 28 liikmesriiki. EL loodi 1951. Euroopa ühendus kujutati ringi 1982 EL-ks e toimus Euroopa Liidu sünd. EL toetub 3 sambale: *ühisturg ja rahaliit, *julgeolek ja välispoliitika, *justiits- küsimused, politseitöö, kuritegevuse tõkestamine. EL-i seadusandlik võim: 1)EL Parlament (766 kohta), 2)EL Nõukogu. EL Parlament: *valitakse 5 aastaks, *kõik vähemalt 18-aastased EL kodanikud saavad valida. Eestis on 6 kohta EL Parlamendis. Suure üldkogu istungid 12 korda aastas Strasbuuris ja Brüsselis. Iga parlamendi liige töötab ka mingis komisjonis. Iga kuu palk 12 000

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
3 allalaadimist
thumbnail
17
doc

Renessanss mõisted ja kuntsiteosed

TÖÖLEHT ­ 11.KLASS ­ RENESSANSS 1. SELETA ARHITEKTUURITERMINID! VÕLV - kaarekujulise ristlõikega ruumiline kandetarind. ROIE ­ on ristvõlvide servjooni tähistavad eenduvad kaared. BAAS ­ on samba, piilari või pilastri alaosa, millele toetub tüves. VIIL-on ehitise katuse (enamasti viilkatuse) otsas olev seinapind. KAPITEEL ­ on iluotstarbeline samba või pilastri ülaosa, samba tüvese ja kantava osa vaheline detail TSENTRAALEHITIS ­ on ümmarguse, hulknurkse või Kreeka risti kujulise põhiplaaniga ehitis. Paljud Bütsantsi ja renessansiaegsed kirikud olid tsentraalehitised. PILASTER ­ on lame püstine seinasammas KARNIIS ­ seina ülaosast eenduvat rõhtsat ehk horisontaalset liistu, millel on

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
8 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Robert Cialdini (2000) mõjustamise reeglid

Loeng 3. Mõjustamisviisid Robert Cialdini (2000) mõjustamise reeglid I Vastastikkuse (Reciprocity) reegel 1.1 Toetub: · võrdsuse põhimõttele suhetes · sellele, et konstrueeritakse süütunne (võlg) · õigluse printsiibile Näiteks. Suhetes põhineb läheduse tase partnerite võrdsusele, kusjuures võrdsus on hinnanguline 1.2 Konkreetsete tehnikate näited: · jalg-lävepakul tehnika · uksega-näkku tehnika · tagasilükkamise-siis-taandumise tehnika Kasutatakse: kontrasti printsiipi rahulolu tekitamist

Psühholoogia → Mõjustamisepsühholoogia
86 allalaadimist
thumbnail
41
doc

Uurimistöö kirjutamise juhend

3 Tööindu, avastamisrõõmu ja sisukaid uurimistöid! 1. MÕISTED, KASULIKUD ALLIKAD Selleks, et uurimistööd konkreetsemalt tutvustama hakata ja samm-sammult uurimistöö etappe kirjeldada, peab teadma mõningaid teadustöödega seotud mõisteid. UURIMISTÖÖ ­ õpilase valitud ja juhendaja poolt aktsepteeritud teemal iseseisvalt kirjutatud töö, mis vastab käesoleva metoodilise juhendi nõuetele. Uurimistöö toetub mitmele algallikale ja sisaldab autori enda panust. Õpilase uurimistöö põhieesmärkideks on teadusliku kirjandusega töötamise, andmete kogumise ja analüüsimise ning teadusliku töö vormistamise kogemuse saamine. Uurimistöö sisaldab uurimusliku protsessi konkreetset tulemus- kirjalikku aruanne sellest, mida õpilane uuris, kuidas ta uuris ning millised on järeldused ja tulemused, milleni õpilane töö käigus jõudis.

Eesti keel → Eesti keel
114 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Uurimistöö metoodika arvestus

VI Mitu objekti saab olla üldkogumis? Märgista vale vastus! 1. üks 2. kakssada kaks 3. üle tuhande 4. hulgaliselt, vastavalt püstitatud probleemülesandele VII Tunnuste tüüpideks on arvtunnus, järjestustunnus, nominaaltunnus ja binaarne tunnus. Too üks binaarse tunnuse näide ja kirjuta see punktiirjoonele! Sugu VIII Vali täpseim definitsioon miniuurimistöö (MU) jaoks! 1. MU on probleeme lahendav lühike praktiline uurimus, mille koostamisel kirjutaja toetub internetiallikatele. 2. MU on probleeme tekitav lühike empiiriline uurimus, mille koostamisel kirjutaja toetub isiklikele kogemustele. 3. MU on probleemi lahenduse otsimisel põhinev lühike teoreetiline uurimus, mille koostamisel kirjutaja toetub kirjandusallikatele. 4. MU on probleeme püstitav lühike kvantitatiivne uurimus, mille koostamisel kirjutaja teeb statistilise analüüsi ja toetub loogilisele mõtlemisele. IX Uuringu valiidsust ja täpsust illustreeritakse tihti märklaua abil

Kategooriata → Uurimistöö metoodika
111 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Psühholoogia - Une faasid, inimese areng, temperamenditüübid

Kokaiin-stimulant,mis pähjustab energia puhangu Amfetamiin- sünteetiline ainetugeva eufooria tekitamine,suure sõltuvuse tekitamine, Marihuaana-hallutatsiooni tekitav aine LSD-hallutsinogeen 10. S.Freud ja tema teooria Inimeses on nii teadlik kui ka mitte teadlik osa.Teadvus jaguneb teadvustatud,eelteadvus ja alateadvuseks.Isiksuse moodustavad miski,mina ja ülimina. 11. A.Maslow vajaduste püramiid. Kõige aluseks, millele ülejäänud ehitis ehk püramiid toetub, on inimese esmased füsioloogilised vajadused nagu eluaseme-, joogi- ja toidu-, une- ja seksuaalvajadus. Sellele toetub turvalisuse vajadus, mis tagab inimesele rahu ja kindlustunde. Turvalisusele omakorda toetub armastuse ja kuuluvuse vajadus ning vajadus tunnustuse järgi. Püramiidi tippu troonib eneseteostuse vajadus, mis Maslow´i teooria kohaselt hakkab inimese puhul tööle alles siis, kui kõik eelnevad vajadused on rahuldatud. 12. Kaitsemehhanismid

Psühholoogia → Psühholoogia
19 allalaadimist
thumbnail
11
pdf

8. klassi raudvara: PTK 5

kolmas täht vahele) ja tõmmatakse kohale joonestada kõõlude otspunktidesse raadiused kaareke; mõõdetakse kaarekraadides; kõõl: tekivad kaks võrdkülgset kolmnurka ringjoone kaht punkti ühendav lõik, kõige iga nurk on 60° pikem kõõl on ringjoone diameeter kõõlude vahele jääb kaks sellist nurka seega kõõlude vaheline nurk on 2 60°=120° NB kesknurk suurusega 1° toetub kaarele, mis moodustab ringjoonest 2.Kesknurk - ringjoone kahe raadiuse vaheline Ül.1056 nurk; toetub raadiuste vahele jäävale Leida jooniselt kesknurga suurus. ringjoone kaarele Antud kaar on 85°, sellele toetub kesknurk, seega =85°. NB saab kasutada sektori joonestamisel, piirdenurga arvutamisel Antud kaar on 130°, kesknurk toetub kaarele

Matemaatika → Matemaatika
97 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Geomeetria valemid

MATEMAATIKA 8. KLASS GEOMEETRILISED KUJUNDID Kesknurgaks nimetatakse ringi kahe raadiuse vahelist nurka. Sektori kaare AB kohta öeldakse, et kesknurk toetub sellele kaarele. Kaarekraad Ringjoone kaht punkti ühendavat lõiku nimetatakse kõõluks. Pikim kõõl on ringjoone diameeter. Ringjoone punktist tõmmatud kahe kõõlu vahelist nurka nimetataks piirdenurgaks. Kõõlude teiste otspunktide vahelise kaare BC kohta öeldakse, et piirdenurk toetub sellele kaarele. TEOPiirdenurk on pool temaga samale kaarele toetuvast kesknurgast. TTKõik ühele ja samale kaarele toetuvad piirdenurgad on võrdsed. Poolringjoonele (või diameetrile) toetuv piirdenurk on täisnurk. Kaks täisnurkset kolmnurka on võrdsed, kui ühe kolmnurga hüpotenuus ja kaatet on vastavalt võrdsed teise kolmnurga hüpotenuusi ja kaatetiga. Sirget, millel on ringjoonega ainult üks ühine punkt, nimetatakse ringjoone puutujaks.

Matemaatika → Geomeetria
9 allalaadimist
thumbnail
9
docx

Ekke Moor väga sisutihe kokkuvõte

Neenu Moor tuleb laudast, paneb lüpsiku kivile ja toetub tarale ise samal ajal ohates. Rannas tegutseb naabrimees Toomas Üüve oma paadi kallal, et teha sõit perega Ingelandi maale. Sinna peaks minema ka Neenu Moor, aga kuna tal on lehmaga probleeme peab ta loomaga minema hoopiski mööda teed, et otsida lihunikku. Samal ajal tuleb randa naabrinaine Enge, ta oli endaga väga rahul ja teiste asjad teda ei puudutanud. Toomas Üüve oli aga sauna kütnud selleks tähtsaks puhuks, kogu rand oli magusat lõhna täis, see aga tekitas vastumeelt teistele

Kirjandus → Kirjandus
261 allalaadimist
thumbnail
14
pdf

Ergonoomika tegevused III patsiendi pea hoidmine ja ülakeha tõstmine

2, 3, 4, 5). Pilt 1 Pilt 2 Pilt 3 Pilt 4 Tööergonoomika konspekt Maie Timm Pilt 5 2. Kui võimalik asetada oma patsiendi poolne põlv voodile, nii et jala väliskülg on vastu patsienti ja istuda jalale näoga patsiendi poole, teine põlvest kõverdatud jalg toetub põrandale (pilt 6). Pilt 6 3. Patsiendi poolse käega abistaja poolsest õlast tõsta õlga ja teise käega liikuda kaela nõgususest patsiendi kaugema õlaliigeseni. Teise vaba käega tõsta ja pöörata patsiendi pea abistaja õlavarrele (pilt7, 8). Tööergonoomika konspekt Maie Timm Pilt 7 Pilt 8 4

Ergonoomika → Ergonoomika
17 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Konsoolfreespink

Konsoolfreespingid on kõige enam levinud. Neil kasutatakse universaalseid rakiseid: jagamispäid, masinkruustange, pöördlaudu ja torne freeside kinnitamiseks. Jagamispeaga saab toorikut pöörata neli- ja kuuskantide freesimisel, hammas- ja ketirataste valmistamisel ja kruvisoonte freesimisel. Nende pinkide töölaud koos ristkelguga paikneb konsoolil. Konsool on karbikujuline valatud detail, millel on vertikaalsed ja horisontaalsed juhtpinnad. Ta toetub jalale, milles asub teleskoopiline kruvi tema tõstmiseks ja allalaskmiseks.Töölaud toetub ristkelgu juhtpindadele ja seda saab nihutada kolmes sihis: piki-, rist- ja püstsihis. Ristkelk on vahelüliks konsooli ja pingi töölaua vahel. Konsoolfreespingid jagunevad: *horisontaalfreespinkiteks ( mittepööratava töölauaga ), *universaalfreespinkideks ( pööratava töölauaga ) *vertikaalfreespinkideks *laia universaalsusega freespinkideks.

Materjaliteadus → Materjaliõpetus
20 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Miks räägitakse antiikkunstis ülivõrdes

Muidugi ehitati neid ka suurte ehitiste kaunistamiseks. Neid kaare ja võlvi kasutati erinevates stiilides, mis läbi aegade välja kujunesid. On Dooria, Joonia ja Korintose stiil. Dooria stiil on vanim klassikaline arhitektuuri stiil, mis tekkis umbes 7. Sajandi lõpus enne meie aja. See esinen Kreeka mandri templiehituses. Joonia stiil on ka vana-kreeka klassikaline stiil, see tekkis aga hiljem kui dooria stiil. Umbes 6. Sajandil enne meie aega Väike-Aasia rannikul. Joonia sammas toetub baasile, mis koosneb alusplaatidest. Paljudel juhtudel on reljeefkaunistused. Viimane , korintuse stiil, on noorim klassikaline vana- kreeka ehitusstiil , mis tekkis 5. Sajandi keskel enne meie aja Kreeka lõuna- ja kagupoolses mandriosas ning sai nime Korintuse linna järgi. Stiiliõitseng oli keisiriigiaegses Roomas. Stiilid erinevad peamiselt sammaste ja kujunduse poolest. Kreeka skulptuurikunstis kasutati meetodit, mis aitas teha keerulisemaid poose skulptuuridel.

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
11 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Pidurdusjõu regulaatorid; Ketas- ja trummelpidurid

deformeerunud osa kolbi tagasi ja sellega eemaldub kolb piduriklotsist. 6. Kirjeldage klassikalise trummelpiduriga sõiduki seisupiduri (,, käsipiduri'') ehitust ja tööpõhimõtet koos skeemil /joonisel detailide nimetuste märkimisega! Tööpõhimõte: Seisupiduri käepideme rakendamisel pingutatakse ühendustrosse ning need tõmbavad ajamihoobi alumisi otsi sissepoole. Ajamihoobade ülemised otsad on sarniirselt kinnitatud piduriklotsi külge, kusjuures vahepeal toetub ajamihoob vastu piduriklotse lahutavat plaati ( joonisel: vastu automaatse reguleerseadme plaati, millel paikneb bimetallplaat .Kui nüüd ajamihoova alumist otsa tõmmatakse sissepoole, siis hakkab ajamihoova see osa, mis toetub lahutusplaadile, suruma seda sissepoole ja sellega seoses surutakse eesmist piduriklotsi vastu trumlit. Kui see piduriklots toetub täielikult vastu piduritrumlit ja enam edasi liikuda ei saa, siis nö kangi põhimõttel hakkab

Auto → Auto õpetus
45 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Arv-number, eesmärk-siht, matemaatiline jutuke, rühmitamine-järjestamine, matemaatika õpetamine

·Millistele tegevustele matemaatika õpetamine lasteaias toetub? - Matemaatika õpetamine lasteaias toetub vaatlemisele koos kuulamisega, võrdlemisele ja modelleerimisele. ·Milline tegevus on rühmitamine, järjestamine? - Rühmitamine on paljudest esemetest ühesuguste tunnustega esemete eraldamine. Ühise tunnuse abil rühmadesse jaotamine. Järjestamine on objektide võrdlemine neid eristava tunnuse abil. ·Pange järgnevad õppimise alusoskused loogilisse järjekorda (võrdlemine, kuulamine, modelleerimine, vaatlemine). Kuidas on nad seotud uute teadmistega?

Pedagoogika → Matemaatika didaktika
64 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Füüsika reaalses elus

Füüsika reaalses elus Maa on lame ketas, mis toetub hiigelkilpkonna turjale, mis omakorda toetub veel ühele hiigelkilpkonnale ning iga kilpkonna all on veel üks kilpkonn ning päike tiirleb ümber maa. Need olid esivanemate arvamused maailma ehitusest. Mida rohkem edasi on arenenud teadus, sealhulgas ka füüsika, seda rohkem on muutunud põlvkondade vaade maailma ehitusest ja toimimisest. Iga järgneva füüsikasaduste avastamine ja tõestamine tõi inimestele rohkem võimalusi edasi arenemiseks ning elukvaliteedi parandamiseks.

Füüsika → Füüsika
25 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Kumu Retsensioon

Kumu näitused Retsensioon ,,Rauk" (1919) Ants Laikmaa (1866- 1942) Pildil on pastelle kasutades kujutatud vanemat meesterahvast kes toetub kepile. Mehe nägu on habetunud, pea otsmikust kiilanev. Aastad on habeme värvinud valgeks jättes sellese veel mõned tumedamad karvad. Kiilanev otsmik laseb näha vanuse küntud vagusi selles, aastad on jätnud sarnased jäljed ka mehe põskedele. Must kuub mehe seljas juskui rõhutaks eelnevat. Kuue varukate alt on paistmas kuuest heledamad käised. Pilku rauga silmis pole näha kuna silmad on vajunud koopase ja nende kohal olevad hallikas- valged kulmud varjavad neid

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
158 allalaadimist
thumbnail
4
txt

Suusatamine: Laskumisasendid

Võistlusvariant: jalgade asend sama, kuid käed on toodud vahetult lõua alla ja kepid on paralleelselt maaga ning kepiteravikud suunatud taha. * Rõhutada tuleb, et iga õpilane leiaks endale just sellise sobiva jalgade asendi, kus ta jalad kõige paremini puhkavad. * Laskumine poolmadal- ja madalasendis ehk kiirlaskumisasendid * Munaasend (poolmadal): jalad kõrvuti või siis üks veidi eespool, sääred suusarajaga risti, kere toetub reitele, õlavarred surutud vastu sääri, põlved on kaenlaaugus ning kepiteravikud suunatud taha. Raskus täistallal või kandadel. * Madalasend (kükkasend): täiskükk, jalalabad kõrvuti, kere toetub reitele, sirged käed ees suuskade kohal, kepid kaenla all ja suunatud taha. * Laskumisel põikilaskumisasendis on mäepoolne jalg teisest poole jalalaba võrra eespool. Sääred on hüppe- ja põlveliigesest ette kallutatud mäe poole, nii et ülalt vaadates katavad põlved suusaninasid

Sport → Suusatamine
1 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Jazz muusika

Varasemaks väljendusvormiks on peetud ragtime'i. Euroopasse levis jazz 1920. aastail. Sestpeale sai ta kogu maailmas kerge muusika põhiliigiks ning tähtsaimaks tantsumuusika jalööklaulude ilme kujundajaks. Dzässi arenguloos eristatakse kolme põhijärku: traditsioonilist dzässi, svingi ja nüüdisaegset dzässi. Dzässi ei saa täpselt noodistada, ta toetub bluusi heliredelile (madaldatakse III ja VII astet) ning armastab erilisi kõlavärve. Dzässmuusikas on väga suur osa improvisatsioonil. Dixielandansambli koosseisu kuuluvad trompet (varem kornet), klarnet, tromboon, banjo (või seda asendav kitarr), bass (kõige arhailisem ontuuba, hiljem hakati kasutama kontrabassi), löökpillid ja klaver (klaver tuli koosseisu hiljem). Juba Chicago koolkonnas olevat juba

Muusika → Muusika
31 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Vana-Kreeka skulptuurid ja templid

 Käed kõrval või rinna ees.  Tavaliselt lokkisjuukselise soenguga.  Näol nn. salapärane arhailine naeratus.  Esineb peamiselt joonia ja atika kunstis. Arvatakse, et kujutab Persephonet (aastaaegade vaheldumine). 2. Klassikaline ajajärk  Kujutatakse keerukamaid liigutusi.  Kujud on vaadeldavad igast küljest.  Nägudel ei ole enam tardunud „arhailist naeratust”  Hakatakse kasutama kontraposti. Inimese keha toetub seistes ainult ühele jalale (tugijalg) ja teisele ainult nõjatub (nõjalalg). 3. Hellenismi ajajärk  Taandub pidulik, enesekindel rahu  Sügav ja naiivne usk jumalatesse asendub skepsise ja kahtlustega.  Rõhku pannakse tunnete ja siseelu väljendamisele.  Vormilise ilu ja täiuslikkuse taotlemine.  Õrnus leebus kunstis – kaunis stiil.  Realism ja individualism.  Luksuse eelistamine.

Ajalugu → Ajalugu
3 allalaadimist
thumbnail
15
odt

Argumenteermine

Järeldused, mis 9. Crusius ja Channell 1995, 3-5 10 . Grauberg 1996, 106 9 toetuvad demagoogiale, on pettejäreldused ehk sofismid. Demagoogilised võtted on laialt levinud, kuid ainult mõned neist on hästi identifitseeritud. Klassikaliste demagoogiliste võtete hulka kuuluvad peamiselt- argumentum ad ignorantiam, argumentatsioon põhineb kogenematusel või teadmatusel, argumentum ad misericordiam, argumentatsioon toetub inimlikkusele ja kaastundele, argumentum ad populum, argumentatsioon toetub emotsioonidele või entusiasmile, argumentum ad baculum, argumentatsioon toetub jõule või ähvardustele, argumentum ad hominem, argumentatsioon põhineb isikul või isiku vastu olemisel, argumentum ad crumenam, argumentatsioon toetub kasumile, argumentum ad silentio, argumentatsioon toetub tervele mõistusele, argumentum ad tuto, argumentatsioon toetub ustavusele ja

Eesti keel → Eesti keele väljendusõpetus
9 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Maailma usundid. Mõisted

Usund ­ kuulub maailma tunnetamise viiside hulka, mille puhul inimene eeldab iseenese ja kogu füüsikalise reaalsuse suhtes olemist määravat ülimuslikul positsioonil umbisikulist väge(hing, vaim) või isikustatud kuju(jumal). Veedad ­ Hinduism. Iidsed tekstid. Käsitlevad muistsete inimeste arusaamisi, kuidas maailm tekkis jne. Sisaldavad iidseid hümne(mõned seoses rituaalidega). Mahb(h)arata ­ Hinduism. Eepos, millele hinduism toetub. Ramajaana ­ Hinduism. Eepos, millele hinduism toetub. Upanisadid ­ Hinduism. Tekst, millele hinduism toetub. Sisaldab religioosseid hümne, rituaale, filosoofilisi vestlusi. Trimurti ­ Hinduism. Jumalate kolmik, kuhu kuulusid Brahma, Visnu ja Siva. Kastikord ­ Hinduism. Traditsiooniline sotsiaalne süsteem. Kastid on suletud ühiskonnakihid, kuhu kuulutakse sünnipäraselt, kuid kust vastavalt oma karmale on võimalik järgmises elus liikuda kõrgemale või madalamale.

Filosoofia → Filosoofia
109 allalaadimist
thumbnail
24
ppt

Eesti ja naftareostuse oht Läänemerel

Liisa Juhkam TASB 41 Eesti toetub merekeskkonna haldamisel, reostuste ennetamisel, tagajärgede likvideerimisel Euroopa Liidu seadustele ning lähtub tegevustel ELi direktiividest Euroopa Liidu keskkonnapoliitika põhineb veendumusel, et majanduskasv, sotsiaalne areng ja keskkonnakaitse aitavad parandada meie elukvaliteeti. Toetub põhimõtetele: Ennetamine, parem kui tagajärgede likvideerimine Oluline rakendada kogu Eli hõimavat keskkonnapoliitikat Keskkonnapoliitika väljatöötaminekoostöö. Liikmesriigi kohustuse mittetäitmine Euroopa kohus, sanktsioonid, trahvid Valitsuste kohustus: kaitsta rahvast reostuse eest Parimate keskkonnaalaste tavade tunnustamine, lepingud teiste riikidega, abifond Euroopa Liidu veepoliitika eesmärk: Hoida ära,

Geograafia → Geograafia
22 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Raskuskiirendus

Raskuskiirenduse täpsemaks määramiseks kasutatakse pöördpendli meetodit. Pöördpendel koosneb vardast, millele on kinnitatud kaks teineteise poole pööratud teravikuga prismat ning kaks keha. Keha jaoks võib leida sellise asendi, et pendli võnketsenter ühtib teise prisma servaga, s.o. pendli taandatud pikkus l t võrdub prismade servade vahelise kaugusega. Sel juhul ei olene pendli võnkeperiood sellest, kumma prismaga ta alusele toetub. Seega, kui pendel võnkus algul esimesel prismal ja pöörati seejärel ümber nii, et ta nüüd toetub teisele prismale, siis jääb pendli võnkeperiood samaks. Siit tuleneb ka nimetus- pöördependel. Katseandmed Raskuskiirenduse määramine matemaatilise pendliga Katse nr. l ,cm n t ,s T ,s T 2, s2 (g - gi )2 m2 / s 4 1 2 3 4 5 Raskuskiirenduse määramine füüsikalise pendliga

Füüsika → Füüsika
387 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Sissejuhatus mehhatroonikasse (1KT)

Variant A 20.10.2017 1) Leida toereaktsioonid liigendites A ja B. (25p) = 0 | - cos 15° - cos 35° + 650 = 0, = 0 | sin 15° - sin 35° = 0, FA = 486,69 N; FB = 219,61 N. 2) Redel kaaluga G = 160 N ja pikkusega l = 4 m toetub vastu siledat seina ja hõõrdega põrandat. Hõõrdetegur põrandaga on = 0,35. Missugune on minimaalne nurk , mil redel on veel tasakaalus (ei hakka liikuma)? Missugused on sellise korral toereaktsiooni väärtused seina ja põrandaga? (25p) = 0 | - 0,35 = 0, = 0 | - 160 =0,

Füüsika → Mehaanika
15 allalaadimist
thumbnail
18
ppt

Venemaa ( slaidid )

venemaalt eksporditavast toodangust. Ülejäänud venemaa osad on vaesamad ning vähem arenenud. Rahvastik · Venemaal elab üle 160 erineva rahvuse neist enamuse moodustavad: 1) venelased(82%) 2) tatarlased (3,8%) 3) ukrainlased (3%) 4) tshuvashidid(1,2%) · Negatiivne iive. Usundid Venemaa peamiseks usundiks on õigeusk, kuid laialt on levinud ka islam, budism ja judism. Majandus Venemaa majandus toetub peamiselt maavaradele( nafta ja gaas) ning rasketööstusele. Venemaa on mailma suurim naftatootia. Ülejäänud majandus harud(kergetööstus, põllumajandus jt) on jäänud arengult Nõukogude Liidu aega. Kordamis küsimused Milline on venemaa rahvastiku tihedus? Mis keeled on venemaal ametlikud keeled? Milline riigikord valitseb venemaal ja kes on riigi juht? Mis rahvus on venemaal suuruselt teine? Mis on venemaa peamine usund?

Geograafia → Geograafia
38 allalaadimist
thumbnail
16
odt

Vundamet

.6 Nõuanded……………………………………………………………………………...7 Kasutatud allikad……………………………………………………………………...8 2 Sissejuhatus Vundament tuleneb ladina keelsest sõnast “fundamentum”, mis tähendab põhja,alust, Vundament on ehituse alumine osa, mille kaudu ehitise koormus kandub alusele. Vundamendi alumist pinda, mis toetub pinnasele, nimetatakse tallaks. Talla kaugust maapinnast, nimetatakse süviseks. Vundamendi mõõtmed ja süvis sõltuvad pinnase kandevõimest ja külmumispiirist, pinnasevee tasemest, ehitise tüübist ja koormusest, keldri, allmaaseadmete ja naabervundamentide olemasolust, vundamendi materjalist, ehitusviisist jmt. tegurist. Vundamendi materjalina kasutatakse betooni, raudbetooni ja looduskivi, igikeltsa alal ka puitu. Vundamente,mis rajatakse lahtisesse süvendisse,

Ehitus → Vundamendid
27 allalaadimist
thumbnail
11
pptx

Laskeasendid - Riigikaitse

tugevasti vastu keha ning mõlemad küünarnukid toetuvad vastu keha. Nii võib lasta täpsemalt pidevtuld ja juhitakse keha keeramisega. Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Põlvelt laskeasend Põlvelt laskeasendi saab sisse võtta kiiresti ja kergelt. Mugav kasutada varje tagant. Laskja toetub kolmele tugipunktile: vasakule jalalabale, paremale põlvele ja paremale jalalabale. Laskja istub parema jala kannale ning lükkab vasaku jala nii palju ette, et säär jääb otse püsti, vasaku käe küünarnukk on üle vasaku jala põlve Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Lamades laskeasend

Sõjandus → Riigikaitse
14 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Miks on taimekasvatus oluline elanikkonnale

Taimedel on oluline seos inimtegevusega. Maad varem asustanud taimedest on moodustunud fossiilsed kütused (nafta, kivisüsi jt.). Taim on tooraine tööstus. Inimesed kasutavad taimi toiduks, kütteks, ehitusmaterjaliks, tarbeesemete valmistamiseks, ravimiseks, jne. Looduslikest taimedest on aretatud rohkesti ilu- ja toidutaimede erinevaid sorte. Kiukultuure kasvatatakse naturaalse taimse kiu saamiseks, mida eeskätt vajab tekstiilitõõstus. Taimekasvatus kui teadus toetub taimede, sealhulgas ka kultuurtaimede kohastumisele kasvutingimuste mõjul, mis on kujundatud paljude põlvkondade jooksul. Taimekasvatus toetub ka paljudele teistele teadusharudele: botaanika, taimefüsioloogia, agrometeoroloogia, mullateadus, maaviljelus, entomoloogia, fütopataloogia, sordiaretus, seemnekasvatus. Tänapäeva taimekasvatus toetub ka keemia, füüsika saavutustele, samuti tehnika- ja majandusteadusele. Kokkuvõte

Majandus → Majandusteaduse alused
27 allalaadimist
thumbnail
7
doc

LAPSE VAATLUS JA ANALÜÜS

Laps vaatab naissoost tudengi (,,tudeng 2") poole, keda pole varem kohanud. 13.20 Laps paneb käed näo ette, lõpetab häälitsemise, suleb suu täielikult. 13.20 Laps haarab vasaku käega ,,tudeng 2" näpust, kes istub lapse kõrval toolil. 13.21 Laps tõuseb püsti, hoiab vasaku käega ,,tudeng 2" näpust ikka kinni. 13.21 Laps liigub kõndides ema poole, hoides samal ajal kinni ,,tudeng 2" näpust, kes tõusis toolilt, et liikuda lapsega kaasa. 13.21 Laps laseb ,,tudeng 2" näpust lahti ja toetub mõlema käega diivanile, kus istub ema. 13.21 Laps võtab ema näpust kinni vasaku käega, lapse suunurgad liiguvad üles, hakkab häälitsema. 13.21 Laps ei toetu enam diivanile, ajab ennast ema näpust kinni hoides püsti. 13.21 Laps istub maha ja laseb ema näpust lahti. 13.22 Laps liigutab pead paremale ja vasakule, vaadates toas ringi. 13.22 Lapse pilk jääb pidama tema all oleva kireva vaiba peal. 13.22 Laps kisub parema käega vaipa, suunurgad liiguvad üles, häälitseb. 13

Pedagoogika → Arengupsühholoogia
318 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Vanakreeka kunst

e alusel. Tagapool asus skeene e näitlejate riietusruum mis oli puust või kivist. Teatritel polnud katuseid. Tavaline tempel oli ristkülikukujulise põhiplaaniga ja meenutast megaroni. Ehitusmaterjalideks olid puu ja savi, hiljem kivi, eriti marmor. Kivide sidumiseks kasutati metallist klambreid. Templi alust, millel tempel seisab nim. krepidomaks(3 astmeline). Krepidoma ülemist astet nim. stülobaadiks. Stülobaadilt kerkib sammastik ja sellele toetub talastik koos katusega. Talastiku alumine osa on arhitraav ja ülemine osa friis. #peripteer ­ rida sambaid ümber templi #dipteer ­ 2 rida sambaid ümber templi Sambad olid templite peamiseks kaunistuseks. Samba kolmeks põhiosaks on: baas, tüves ja kapiteel. Tüvese keskel on väike paisutus e entaas ja tüvest liigendavad kitsed püstvaod e kannelüürid. Kapiteel koosneb kahest osast: alumine on ehhiin ja ülemine abakus. Templite

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
35 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Miks räägitakse antiikkunstist ülivõrdes

Kreeka arhitektuurist aga kujunes välja mitu erinevat stiili, mida seal ka kasutati. Dooria, Joonia ja Korintose stiil. Stiilid erinevad üksteisest sammaste ja kujunduse poolest. Kõigil stiilidel on karmid reeglid, mida on järgitud rangelt igas ehitises. Kreeka skulptuurikunstis kasutati meetodit, mis aitas teha keerulisemaid poose skulptuuridel. Seda kutsuti nõjajala meetodiks, kuna keha raskus toetub ühele jalale, teine jalg on lõdvalt. Uuendused ehituskunstis tekkisid just ühiskonna vajadustele põhinedes. Kuigi rooma kunstis oli suur mõju just kreekal, on sellel ka teatud omapära olemas, mis avaldus enamasti arhitektuuris. Kuna nad oskasid hästi kasutada kaari ja võlve, sai võimalikuks suurima amfiteatri, Colosseumi, ehitamine. Ehituses on näha, kuidas roomlased põhinesid kreeklaste kogemustele ja lisasid neile enda teadmised ning avastused. Colosseumis on kasutatud

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
30 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Kokkupandav laud

2. Laud käib lahti, raatsate abil see on väga lihtne ja ta on valmis kasutamiseks. 2 1. Nii näeb välja laud kokkupadud asendis. Keskel asub töötasapind ja äärtel on lauajalad, mis on kinnitatud vasakul ja paremal tööpinna külge aasadega. Lauajalad käivad lahti joonise näidatud noeltega suunas. 2. Laud on valmis kasutamiseks. 3 1. Kokkupandud asendis laud seisab vertikaalselt ja toetub püsikindla jalale. Kõrgemal on veel üks jalg ­ liikuv. 2. Kui töötasapind käib alla, siis liikuv lauajalg ka langeb alla ja toetab töötasapinna. Laud on valmis kasutamiseks. Idee! =) Selle laua tasapind võiks olla löögikindlapeeglist. Nii siis kokkupandud asendis teda võiks kasutada nagu peegel. 4 1. Ülemine lauaosa tõuseb ülese. Ta fikseerub metalljalgadel. 2. Allapoolt tõmbub välja veel üks tasapind - abitasapind 3

Muu → Probleemilahendus
119 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Hoonetekonstruktsiooni projekti seletuskiri

· Hoone kõrgus -4m · Hoone pikkus -13,60 m · Hoone laius -14,05 m · Ehitise eluiga 40 aastat 3. Põhitarnid 4. Vundament a. Hoone rajatakse keramsiitplokkidest lintvundamendile. Vundamnedi aluseks on 200mm kruusapadja peale on valatud 150mm betooni. Vundament on fiboplokkides ning välisseinte all on raudbetoonist soojusatud sokkel 5. Põrand a. Põrandaks valatud betoonplaat 80mm, mis on hiljem lihvitud. Põrand toetub vundamendile ja eelnevalt trambitud pinnasele. b. Põranda soojustuseks on 2x 100mm EPS plaadid (Estplast EPS100) Mis on paigaldatud betoonpõranda alla, tihendatud killustikule. c. Põrand viimistletakse klinkerplaatidega. d. Kogu hoonel on ka põrandakate, mida saab vastavalt vajadusele kasutada. 6. Välisseinad a. Väisseinad on tehtud täispuitpalkidest läbimõõduga 300mm. Nähtav sise- ja

Ehitus → Hoonete konstruktsioonid
200 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Suusatamine

tasakaalustamiseks kere kallutatud oru poole. Mäepoolne käsi all-ees orupoolse suusa kohal, orupoolne käsi taga-all puusade kõrgusel. Laskumised kiirlaskumiseasendites- kasutatakse suurema kiiruse saavutamiseks õhutakistuse vähendamise teel. Munaasend NÕUDED: Jalalabad kas kõrvuti või üks jalg teisest 0,5 jalalaba võrra ees Sääred suusarajaga risti või hüppe-ja põlveliigestest veidi ette kallutatud Kere paralleelne nõlvakuga ja toetub reitele Küünarliigesest painutatud käte õlavarred on surutud eest vastu sääri, põlved kaenlaaugus, kepiteravikud suunatud taha. Pea kallutatud veidi taha Konnaasend- munaasend, mille juures küünarliigestest kõverdatud käed on viidud alla-ette- kõrvale, jalg on ette viidud 0,5-0,75 pöida. Madalasend- sügavkukk (,,istumine kandadel") kasutatakse ohututel nõlvadel suurema kiiruse saavutamiseks NÕUDED: Jalalabad kõrvuti

Sport → Kehaline kasvatus
144 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Maalide iseloomustus

Suplejad olid Jean Auguste Dominique Iglrese lemmikteemaks. · Élisabeth Louise Vigée-Lebrun , "Marie- Antoinette roosiga": Prantsusmaa ja Navarra kuninganna 1770­1790, Louis XVI abikaasa. · Francisco Goya , "Carlos IV perekond" : Carlos IV perekond" - palju lapsi, naine keskel, lapsehoidjad ka. · Jean Auguste Dominique Ingres, Napoleon keisritroonil: Valitsuskepp on paremas käes, käsi on välja sirutatud, teine oda toetub käele, jalge vahelt. · Antoine-Jean Gros,Napoleon Eylau lahinguväljal 9.veebruaril 1807. Raske lahing venelastega toimus 8. veebruaril 1807 praeguse Kaliningradi oblasti territooriumil, tänapäeval on koha nimi Bragrationovsk. · "Minerva võitlus Marsi vastu" 1771.a. sai ta II preemia maaliga "Minerva võitlus Marsi vastu". Minerva (kreeka Athena) oli rooma tarkuse- ja kunstide jumalanna. Mars oli vanarooma sõjajumal. Maalil on kujutatud sõjajumala ja tarkusejumalanna võitlust

Kultuur-Kunst → Kunst
36 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kunstiajalugu KT 1

MEELEOLU; Rõõmus, teemad seotud ümbritseva looduse ja merega. Usuga seotud teemad mängulised(mängud sõnniga). ERINEVUS: Meeleolu, Kreeta teemad seotud õnneliku eluga, keskkonnaga. VANAKREEKA seinamaalid seotud jumalate, inimeste omavaliste võitluste, ajalooliste sündmustega või spordiga. VANAKREEKA KOLM ARHITEKTUURI STIILI; SAMBAD DOORIA STIIL: Kõige vanem, jõuline, raskepärane stiil. Sambal keskel paksendus, nimetatakse ORTOOSIKS, kapiteel koosneb kahest lihtsast plaadist, sammas toetub otse alusele- stülobaadile. Puudub paas, Friis koosneb metoobist ja triglüüdist. JOOPIA STIIL; Pärid Joonia maakonna nimest, iseloomulikuks tunnuseks kapiteeli kaunistav rullispadjand e voluut, sammas pikem, kitsam, toetub baasile, friis koosneb ühest katkematust mustrist( munavööt, hammaslõige, meander, lainevööt jne) KORKINTOSE STIIL; (ORDER) Rikkalikum, Pärsia mõjudega, iseloomulikumaks tunnuseks kapiteeli õiekarika kuju, kus tihti kaunistuseks akantuslehe motiiv

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
4 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Pronksiaeg

Pronksiaeg Algas 4000 aastat tagasi. * ornamendiga tarbeesemed ( ringid, jooned, lained); * pronksehted ( suured, maagiline tähendus). Ka Eestist leitud; * menhirid (kelti keeles ''pikk kivi'') ­ mitme meetri kõrgused looduslikud kivisambad, näiteks Põhja-Prantsusmaal Britange'is; * dolmenid (kelti keeles ''kivilaud'') ­ algelised hauakambrid (kiviplaadid, millele toetub varikatus). Leiud Põhja-Aafrikas, Aasias, Euroopas: - kuulsaimad Inglismaal Stonehenge'is; - asuvad nelja ringina (välisringil 30 dolmenit) ilmakaarte järgi, kujutavad endast kuukalendrit; - dolmenid on erineva kõrgusega; - kummardati Päikest ja toodi ohvreid; - sihiteadlik planeering ja ilutaotlus.

Kultuur-Kunst → Kultuurilugu
10 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Tallinna polütehnikumi kirjanduse konspekt kontrolltööks

Kirjanduse tunni konspekt 8.okt 2009 Õpetaja raamatusoovitus(Iidsete aegade lood1 ja 2) Antiikkirjandus(Antiik-Kreeka,Rooma) Antiikkirjandus-mõiste antiikkirjandus hõlmas antiik-rooma ja antiik-kreeka kirjandust nende riikide Eksisteerimise perioodil.Kirjandus toetub mütoloogiale.Vanimad näited on (Homeros- Filias,Odüsseia) Antiikjumalate kants:Olümpose mägi Jumalad:Zeus(Jupiter),Hera(Juno),Pallas Athena(Minerva),Hephaistos(Vuleanus),Apollon(Apollo) Artemis(Diana),Ares(Mars),Aphrodite(Venus),Hermes(Mereuruius),Dyonysos(Bacchus),Hest ia(Vesta) Demeter(Ceres),Poseidon(Neptunus),Hades(Pluto). Kodus:Miks odüsseus ei jõudnud kohe koju kuigi tema laevastik oli kodusadamas?

Kirjandus → Kirjandus
22 allalaadimist
thumbnail
6
pptx

SYDNEY OOPERITEATER

SYDNEY OOPERITEATER ERIK TALTS ASUKOHT Syndney ooperiteater asub Austraalias Sydneys. ARHITEKTUUR JA ARHITEKT *Sydney ooperiteatri arhitektiks on Jorn Utzon. *Ooperiteater võtab enda alla 1,8 hektarit. *Ooper toetub betoonplokkidele mis asuvad merepinnast 25 meetrit allpool. *Sydney ooperiteatri katus koosneb 1 056 006 läikvalgest katusekivist. AJALUGU *Sydney ooperiteater avati 20. oktoobril 1973. aastal. FAKTE *Sydney ooperimaja ehitamiseks kuulutati 1956. aastal välja arhitektuurikonkurss. *Opperiteatri avas kuninganna Elizabeth teine ja simeseks etenduseks oli Beethoveni 9. sümfoonia. *Sydney ooperiteater on Sydney sümbol.

Muusika → Ooper
2 allalaadimist
thumbnail
12
pdf

Vana Kreeka

THOLOS, mis oli väga iseloomulik hellenistlikule perioodile, mis sai Roomlaste seas väga levinuks. Templite juures on oluline templite lõige, mis hakkavad mõjutama arhitektuuri ajalugu pikalt ja põhjalikult kuidas trepiastmestik jaguneb. TEMPLI OLULISED KONSTRUKTSIOONI OSAD: PEAB TEADMA!!! STÜLOBAAT JA KREPIDOMA - trepiastmestiks TÜVES - sambad KAPITEEL - iluotstarbeline samba või pilastri ülaosa, samba tüvese ja kantava osa ehk antablemaani vaheline detail. Kapiteelile toetub talastik, kaar ja võlv. ARHITRAAV - friisi alla jääv palgivöö. Tegemist on kasett laega, kus on palgid üksteise peale risti laes pandud.TRIGLÜÜF on palgi ots, mis laest paistab friisi all. METOOP on palgi vahe mis friisi alt paistab. FRIIS on katuse alune TÜMPANON on katus On siis 3 eshitusstiili, ehtiussüsteemi: DOORIA, JOONIA ja KRONTOSE ORDER. Dooria order tunnuseks on, et sambal puudub alumine baas, see toetub lihtsalt, katuse konstruktsioon on lihtne

Ajalugu → Ajalugu
30 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Tsiteerimine ja refereerimine

Tsiteerimine ja refereerimine ,,Teaduslikud tekstid koolis" Referaat: Uurimustöö: Edastab olemasolevat teavet Olemasolevale teabele lisandub autoripoolne uurimus Toetub kirjandus allikatele Koosneb algallikatele tuginevast referatiivsest osast ja autori loodud uurimuslikust osast Annab ka kirjutele oma arvamuse Analüüs tehakse autori poolt Ei ole allikamaterjali sõnaline Järeldus tehakse autori poolt ümberkirjutus Viide: · Võimaldab hoiduda plagiaadi süüdistusest · Lisab kirjutisele autoriteeti · Võimaldab lugejal leida üles algallika Viitamine ja tsiteerimine · Tsitaat ehk sõnaline väljavõte tekstist · Tsiteerida on lubatud vaid avaldatud teoseid · Tsitaat on alati jutumärkides · Tsitaat on ca 4 rida, tsiteeritud teksti · Tsitaadile lisata...

Eesti keel → Eesti keel
34 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun