Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto

Õiguse alused eksami kordamisküsimused (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Miks ja kellele on see küsimus mis on õigus oluline?
 • Miks on eraõiguse ja avaliku õiguse eristamine oluline?
 • Kuidas määratlete riigi olemust?
 • Millised on riigivalitsemise vormid?
 • Millised on riikliku korralduse vormid?
 • Mida mõistetakse poliitilise reziimi all?
 • Mis on riigi funktsioonid?
 • Mis on riigiaparaat ja riigiorgan?
 • Kuidas riigiorganeid liigitatakse?
 • Milline on riigi ja õiguse omavaheline seos?
 • Mis on õigusriik seadusriik politseiriik haldusriik totalitaarriik?
 • Mis on sotsiaalriigi printsiip?
 • Millisel alusel eristatakse liberaalset ja sotsiaalriiki?
 • Kuidas on seotud õigus ja poliitika?
 • Millised on õiguse ja majanduse omavahelised seosed?
 • Kuidas defineerida õigust?
 • Missuguste tunnuste alusel saab määratleda õigust?
 • Mis eristab õiguse juriidilist sotsioloogilist ja loomuõiguslikku käsitlust?
 • Mis on ühiskondlike suhete sotsiaalne reguleerimine?
 • Milline norm on sotsiaalne norm?
 • Millised on sotsiaalsete normide põhiliigid?
 • Milline on õiguse ja moraali seos?
 • Kuidas määratletakse õigusnormi mõistet?
 • Milline on õigusnormi loogiline struktuur?
 • Miks just selline?
 • Mis on õigusnormi hüpotees?
 • Kuidas hüpoteese liigitatakse?
 • Mis on õigusnormi dispositsioon?
 • Kuidas dispositsioone liigitatakse?
 • Mis on õigusnormi sanktsioon?
 • Kuidas sanktsioone liigitatakse?
 • Kuidas sõnastatakse õigusnormid õigusaktides?
 • Mis on õigusharu?
 • Milliste kriteeriumide alusel liigitatakse õigusnormid õigusharudesse?
 • Mis on õigusliku reguleerimise meetod?
 • Mis on õigusinstituut?
 • Milline on õigusinstituudi seos õigusharuga?
 • Mis on õigussüsteem?
 • Mis on õigusperekond?
 • Millised õigusharud kuuluvad avalikku õigusesse ja millised eraõigusesse?
 • Milline on rahvusvahelise õiguse asend riigi õigussüsteemi suhtes?
 • Mida mõistetakse õiguse vormide õiguse allikad all?
 • Mis on tänapäevased õiguse allikad?
 • Missugune on Euroopa Liidu õigussüsteem?
 • Missugused Euroopa Liidu õigusaktid on kohustuslikud liikmesriikidele?
 • Milles seisneb üld- ja üksikakti erinevus?
 • Missugune on Eesti Vabariigi normatiivaktide süsteem?
 • Missuguseid etappe läbib seadusloome protsess Eestis?
 • Milline on õigusaktide jõustumise ja kehtivuse kord?
 • Millistel asjaoludel on õiguse üldaktil tagasiulatuv jõud?
 • Mis on riigi territoorium õigusakti ruumilise kehtivuse tähenduses?
 • Milliste isikute kohta kehtivad nende asukohariigi õigusaktid?
 • Milles seisneb õiguse realiseerimine ja millistes vormides see toimub?
 • Kuidas määratleda õigussuhet ja milline on õigussuhte struktuur?
 • Mis on õiguse ja õigussuhte objekt?
 • Millised tegelikkuses asetleidvad muutused on juriidilised faktid?
 • Kuidas defineerite õiguse rakendamise mõiste?
 • Kuidas toimub õiguse rakendamise protsess?
 • Millistel alustel ja kuidas liigitatakse õiguse rakendamise akte?
 • Milles seisneb õiguse tõlgendamine?
 • Kuidas toimub sätte tõlgendamine?
 • Millised on tõlgendamise klassikalised viisid ja kuidas need toimivad?
 • Mida tähendab lünk õiguses ja kuidas need lüngad ületatakse?
 • Mis eristab õigusrikkumist õiguspärasest käitumisest?
 • Kes võib olla õigusrikkumise subjektiks?
 • Mida hõlmab õigusrikkumise subjektiivse külje mõiste?
 • Mis on õigusrikkumise objekt?
 • Mis on õigusrikkumise objektiivne külg?
 • Millised on teo õigusvastasust välistavad asjaolud?
 • Mis on juriidiline vastutus?
 • Milline on Eesti Vabariigis toimiv õiguskaitsesüsteem?
 • Kuidas toimub vaidluste lahendamine?
 • Mis on tõendid ja millised on tõendite liigid?
 • Mida hõlmab riigiõigus?
 • Mis on riigiõiguse allikad?
 • Mis ja millised on põhiseaduse printsiibid?
 • Mis ja millised on põhiõigused?
 • Millistel tingimustel saab põhiõigusi piirata?
 • Millele rajaneb ja millega seondub haldusõigus?
 • Milline on avaliku halduse vahendite õiguslik toime isikutele?
 • Millised on avaliku halduse õiguslikud vormid ja funktsioonid?
 • Millised on haldusõiguse õigusallikad?
 • Millised on haldusõiguse üldpõhimõtted?
 • Kes on avaliku halduse kandjad?
 • Milline on olnud rahvusvahelise õiguse ajalooline areng?
 • Milline on karistusõiguse koht ja ülesanne õiguse üldises süsteemis?
 • Mis on karistusõiguse peamised ülesanded?
 • Kuidas kaitseb karistusõigus isikute õigushüvesid?
 • Millest lähtuti karistusseadustiku eelnõu ettevalmistamisel?
 • Millisest seadusest lähtutakse karistuse kohaldamisel?
 • Millisel territooriumil kehtib Eesti karistusõigus?
 • Kes on isikud kes alluvad karistusseadusele?
 • Milline tegu või tegevus on süütegu?
 • Mille poolest erineb väärtegu kuriteost?
 • Millised on süüteokoosseisu objektiivsed ja subjektiivsed tunnused?
 • Kuidas anda hinnang teole mis võib olla süütegu?
 • Millised on teo õigusvastasust välistavad asjaolud?
 • Kuidas tulemit hinnata?
 • Millised on süüteost osavõtu vormid?
 • Kes on süüdimatu ja kes on piiratud süüdivusega isik?
 • Mis on karistus ja millised on karistuse eesmärgid?
 • Millal kohaldatakse liitkaristusi?
 • Millised on karistused väärteo eest?
 • Kes lahendavad väärteoasju?
 • Milline on väärtegude üldine aegumise tähtaeg?
 • Kuidas toimub väärteo kohtuväline ja kohtulik menetlus?
 • Kuidas sõnastatakse süütegu karistusseadustikus?
 • Kuidas sõnastatakse süütegu karistusseadustikus?
 • Milline on Eesti kohtusüsteemi ülesehitus ja ülesanded?
 • Milline on kohtuniku ettevalmistusteenistus?
 • Millised on kohtute ülesanded ja nende lahendamise viisid?
 • Millised on kohtunike kohustused?
 • Millised on kohtunike sotsiaaltagatised?
 • Milline on kohtunike distsiplinaarvastutus?
 • Milline on justiitsministeeriumi roll kohtute tegevuse korraldamisel?
 • Milline on eraõiguse reguleerimise objekt ja meetod?
 • Millest koosneb Eesti tsiviilseadustik?
 • Millised on tsiviilõiguse printsiibid?
 • Mis on hea usu põhimõte?
 • Mis on mõistlikkuse põhimõte?
 • Mis on õigusvõime ja teovõime?
 • Mis on füüsilise isiku õigusvõime ja teovõime?
 • Kes on juriidilised isikud ja kuidas neid liigitatakse?
 • Kuidas tekivad tsiviilõigused ja kohustused?
 • Mida tähendab tehingu vormivabadus?
 • Mis on tingimuslik tehing?
 • Kuidas toimub isikute esindamine tsiviilõiguslikes suhetes?
 • Millal volitus lõpeb?
 • Millised on tsiviilõiguste teostamise viisid?
 • Mis on aegumine?
 • Mis tähtsus sellel on?
 • Millised on aegumise tähtajad?
 • Millal kohaldatakse rahvusvahelise eraõiguse seadust?
 • Millal ja kuidas kohaldatakse välisriigi õigust?
 • Millist õigust kohaldatakse inimese elukoha kindlaksmääramisel?
 • Millist riigi õigust kohaldatakse inimese õigus- ja teovõimele?
 • Millist õigust kohaldatakse juriidilisele isikule?
 • Millise riigi õiguse alusel määratakse asjaõiguste tekkimine ja lõppemine?
 • Millise riigi õigust kohaldatakse lepingule?
 • Mis on asjaõiguse reguleerimisobjekt?
 • Mis on valdus ja kuidas valdus tekib?
 • Mis on omand ja millised on omandi liigid?
 • Kuidas tekib ja lõpeb vallasomand?
 • Mis on reaalservituut?
 • Kuidas reaalservituut tekib ja lõpeb?
 • Mis on kasutusvaldus?
 • Kuidas see tekib?
 • Mis on isiklik kasutusõigus?
 • Mis on hoonestusõigus?
 • Mis on ostueesõigus?
 • Kuidas see seatakse?
 • Mis on pant Millised on pandi liigid?
 • Mis on registerpant?
 • Kuidas toimub transpordivahendi pantimine?
 • Mis on kommertspant?
 • Kuidas see tekib ja lõpeb?
 • Mis on õiguste pantimine?
 • Mis on hüpoteek?
 • Kuidas see tekib ja lõpeb?
 • Kuidas toimib hüpoteeginõude rahuldamine?
 • Mis on ühishüpoteek ja kohtuhüpoteek?
 • Mida reguleerib võlaõigusseadus?
 • Millele kohaldatakse võlaõigusseaduse üldosa sätteid?
 • Mis on võlasuhe ja millest see tekib?
 • Mis on tsiviilõiguse allikad?
 • Mis tähendus on pakkumusel ja nõustumusel oferdil ja aktseptil?
 • Millised nõuded esitatakse tehingu vormile?
 • Mida tähendab tahteavaldus lepingu sõlmimisel?
 • Mis on eelleping?
 • Mida tähendab seaduse dispositiivsuse põhimõte Võlaõigusseaduse järgi?
 • Mis on lepingute siduvuse põhimõte?
 • Missugused on kohustuste täitmise põhimõtted?
 • Millega määratakse lepingupoolte kohustused?
 • Kuidas toimub lepingu sõlmimine?
 • Mis vormis võibpeab leping olema sõlmitud?
 • Kuidas võib lepingut muuta?
 • Millal loetakse kohustus täidetuks?
 • Mis on varaline kahju ja mittevaraline kahju?
 • Mis on kõrvalkohustused?
 • Kuidas toimub käenduse ja garantii andmine?
 • Mis on käsiraha?
 • Mis on leppetrahv?
 • Mida tähendab ja kuidas toimub ettevõtte üleminek?
 • Mis on müügileping mõiste?
 • Mis on vahetusleping?
 • Mis on faktooringleping?
 • Mis on kinkeleping?
 • Mis on üürileping ja rendileping ja milles seisneb nende vahe?
 • Mis on üür ja kõrvalkulud?
 • Mis on liisingleping ja millised on liisinguandja ja võtja kohustused?
 • Mis on litsentsileping?
 • Mis on frantsiisileping?
 • Mis on ehitise ajutise kasutamise leping?
 • Mis on tasuta kasutamise leping?
 • Mis eristab laenu- ja krediidilepingut?
 • Mis on laenuintress?
 • Mis on elurendis ja ülalpidamisleping?
 • Mis on kompromissleping?
 • Mis on seltsinguleping?
 • Mis on käsundusleping?
 • Mis on töövõtuleping?
 • Mis seda iseloomustab?
 • Mis leping on maaklerileping?
 • Mis on agendileping?
 • Kes on maakler ja agent ja kuidas nad tegutsevad?
 • Mis on komisjonileping?
 • Mis on maksekäsund ja arveldusleping?
 • Mis on tervishoiuteenuse osutamise leping ja millised on selle erisused?
 • Mis on kaubaveoleping?
 • Mis on reisijaveo leping tsarterleping pagas?
 • Mis on ekspedeerimisleping?
 • Mis on pakettreisileping?
 • Mis on hoiuleping?
 • Mis on hoiutasu?
 • Milles seisneb hoidja vastutus?
 • Millal ei vasta töövõtulepingu alusel teostatud töö lepingutingimustele?
 • Mida reguleerib äriseadustik?
 • Kes või mis on ettevõtja ettevõte ja tegevusala?
 • Millised on äriühingute liigid ja kuidas neid iseloomustada?
 • Kes on füüsilisest isikust ettevõtja?
 • Mis on ärinimi?
 • Kuidas neid eristatakse?
 • Kuidas neid kaitsta saab?
 • Mis on prokuura?
 • Mis andmeid saab äriregistrist?
 • Kuidas toimub äriregistri kannete tegemine?
 • Kuidas toimub osaühingu asutamine?
 • Kuidas toimub osaühingu juhtimine?
 • Millised on osaühingu lõpetamise alused?
 • Kuidas toimub aktsiaseltsi asutamine?
 • Kuidas toimub aktsiaseltsi juhtimine?
 • Mis on aktsiad ja millised on nende liigid?
 • Millised on aktsiaseltsi ja selle aktsionäride vahelised suhted?
 • Millised on aktsiaseltsi ja selle aktsionäride vahelised suhted?
 • Missugune on aktsiaseltsi struktuur?
 • Mis on aktsiaseltsi juhtorganid?
 • Millised on aktsiaseltsi kasumijaotuse ja aruandluse põhimõtted?
 • Millised on aktsiaseltsi aktsiakapitali muutmise võimalused ja põhimõtted?
 • Mida tähendab aktsiate ülevõtmine ja kuidas see on reguleeritud?
 • Millised on äriühingute juhtimisorganid?
 • Milline on välismaa äriühingu filiaali üldiseloomustus?
 • Millistel tingimustel saab äriühinguid ühendada jagundada ümberkujundada?
 • Milline on piiriülese ühinemise kord?
 • Mida reguleerib pankrotiseadus ja mida reguleerib saneerimisseadus?
 • Kuidas pankrotimenetlus algatatakse ja välja kuulutatakse?
 • Kes on pankrotivõlgnik ja pankrotivõlausaldaja?
 • Millised on pankrotiorganid ja milline on nende pädevus?
 • Millised on võlgniku õigused ja kohustused pankrotimenetluses?
 • Millest moodustub pankrotivara?
 • Mis on tagasivõitmine ja välistamine pankrotimenetluses?
 • Kuidas toimub pankrotivara valitsemine?
 • Kuidas pankrotimenetlus lõpeb?
 • Mis on kompromiss pankrotimenetluses?
 • Mida reguleerib saneerimisseadus?
 • Mis on saneerimine?
 • Kuidas saneerimismenetlus algatatakse?
 • Millised on saneerimisnõustaja ülesanded?
 • Kuidas toimub saneerimiskava koostamine vastuvõtmine kinnitamine?
 • Kuidas saneerimismenetlus lõpetatakse?
 • Kuidas saneerimiskava ja pankrotimenetlus seostuvad?
 • Mida reguleerib pärimisseadus?
 • Mis on pärimisõigus?
 • Kuidas toimub pärimine seaduse järgi?
 • Milline on abikaasa seisund pärijana?
 • Kuidas saavad kohaliku omavalitsuse üksus ja riik seadusjärgseks pärijaks?
 • Kuidas toimub pärimine pärija viimase tahte järgi?
 • Mis on annak ja selle ese?
 • Mis on sihtkäsund ja selle ese?
 • Mis on sihtmäärang ja selle ese?
 • Kes on testamenditäitja?
 • Millised on testamenditäitja kohustused?
 • Mis on testament ja millised on testamendi liigid?
 • Mille poolest erineb pärimisleping testamendist?
 • Mis on pärandi avanemine?
 • Kuidas saab pärandist loobuda?
 • Mida kujutab endast pärandi vastuvõtmine ja pärimistunnistus?
 • Kuidas toimub testamendi täitmine?
 • Kes on kaaspärija?
 • Milles seisneb pärandvara ühisus?
 • Mida reguleerib töölepingu seadus?
 • Milline on töölepingu seaduse ja võlaõigusseaduse omavaheline seos?
 • Mis on tööleping?
 • Milles seisneb töölepingu ja töövõtulepingu erinevus?
 • Millised on töölepingu kohustuslikud andmed ja tingimused?
 • Kui pikaks ajaks sõlmitakse tööleping?
 • Mis on katseaeg mis on selle eesmärk ja kui pikk katseaeg võib olla?
 • Millised on töötaja kohustused?
 • Millised on tööandja kohustused?
 • Millistel tingimustel võivad alaealised töölepingu sõlmida?
 • Kuidas saab töölepingut muuta?
 • Mis on töölepingu lõppemise alused?
 • Mis on töölepingu ülesütlemine ja kuidas see saab toimuda?
 • Mis on tööaeg ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud?
 • Mis on ületunnitöö ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud?
 • Mis on puhkeaeg ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud?
 • Mis on osaline tööaeg ja kuidas seda rakendatakse?
 • Mis on puhkus ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud?
 • Kuidas toimub põhipuhkuse andmine?
 • Mis on vanemapuhkus ja kellele seda antakse?
 • Mis on puhkusetasu ja puhkusehüvitis?
 • Mis tingimustel antakse õppepuhkust?
 • Mis on töötasu ja kuidas seda arvestatakse?
 • Kuidas toimub töö tasustamine eritingimustes?
 • Milliseid tagatisi ja hüvitusi näeb töölepingu seadus ette töötajale?
 • Mis on töölähetus?
 • Kuidas toimub töötaja töötasust kinnipidamine?
 • Mis on töötaja varaline vastutus ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud?
 • Millised on kahju hüvitamise põhialused?
 • Millised on varalise vastutuse kokkuleppele esitatud nõuded?
 • Kuidas toimub tööandjale tekitatud kahju hüvitamine?
 • Kes teostab riiklikku järelevalvet tööseaduste täitmise üle?
 • Mis on individuaalne töövaidlus?
 • Kes lahendab töövaidlusi?
 • Kes on usaldusisik ning millised on usaldusisiku õigused ja kohustused?
 • Mis on kollektiivleping ja kes on kollektiivlepingu poolteks?
 • Mis on kollektiivne töötüli ja kuidas seda lahendada?
 • Kes on lepitaja ja millised on tema funktsioonid?
 • Mis on streik ja töösulg ning kuidas on reguleeritud nende korraldamine?
 • Kes on jurist ja kuidas õppida juristiks?
 • Millega tegeleb õigusteadus?
 • Millised on õigusteaduse harud?
 • Millest koosneb õiguse idee?
 • Kuidas defineerida õiglust?
 • Milline on õiguse ja õigluse seos?
 • Milline on positiivse ja ülipositiivse õiguse vahekord?
 • Millised on era- ja avaliku õiguse piiritlemise õiguslikud alused?
 • Milliste põhimõtetega tuleb arvestada õiguskorra normatiivsuse tagamisel?
 • Milline on õiguse allikate formaalne jaotus ja funktsionaalne liigitus?
 • Milline on seos õiguse realiseerimise ja jurisprudentsi vahel?
 • Kuidas defineerida õiguskindlust?
 • Mida peab õiguskindlus tagama?
 • Mis on subsumeerimine ja milles seisneb subsumeerimise loogiline olemus?
 • Kuidas aitab õiguse rakendajat protsessiõigus?
 • Kuidas selgitatakse välja õigusnormi sisu ja mõte?
 • Mis on tõlgendamise funktsiooniks subsumeerimisel?
 • Mis on legaaldefinitsioon?
 • Millised on tõlgendamise klassikalised viisid ja tõlgendamiskriteeriumid?
 • Mis on lüngad õiguses ja kuidas toimub nende ületamine?
 • Mis on seaduse analoogia ja õiguse analoogia?
 • Mida oodatakse juristilt?
 • Kuidas kujundatakse ja esitatakse arvamus õigusliku sisuga küsimuses?
 • Kuidas lahendatakse kaasuseid?
 • Kui töötaja soovib saada kirjalikku töölepingut?
 • Milline on Eesti Vabariigi maksusüsteem?
 • Mis on tarbijakaitseseaduse ülesanne?
 • Millised on tarbija põhiõigused?
 • Millised on müüja ja teenuse osutaja tarbijakaitsealased kohustused?
 • Mida reguleerib perekonnaseadus?
 • Millised on abielu üldised õiguslikud tagajärjed?
 • Millised on abikaasade võimalikud varasuhted?
 • Mida tähendab põlvnemisest tulenev ülalpidamiskohustus?
 • Kui töötaja soovib saada kirjalikku töölepingut?
 • Milline on Eesti Vabariigi maksusüsteem?
 • Mis on tarbijakaitseseaduse ülesanne?
 • Millised on tarbija põhiõigused?
 • Millised on müüja ja teenuse osutaja tarbijakaitsealased kohustused?
 • Mida reguleerib perekonnaseadus?
 • Millised on abielu üldised õiguslikud tagajärjed?
 • Millised on abikaasade võimalikud varasuhted?
 • Mida tähendab põlvnemisest tulenev ülalpidamiskohustus?
 • Kellele on see küsimus mis on õigus oluline?
 • Mida nad lepingu abil teha tahavad?
 • Miks on eraõiguse ja avaliku õiguse eristamine oluline?
 • Miks ei toimi ärikeeld?
 • Miks tuleb normi just nii mõista ja mitte teisiti?
 • Miks on õiguslik institutsioon kujunenud just selliseks?
 • Mida on küsitud?
 • Millist liiki õigussuhtega on kaasuses tegemist ja millised normid sellele laiendavad?
 • Milline õigussuhte osalise tegevus on õiguspärane?
 • Millised need on ja mida nende rakendamiseks teha tuleb?
 • Mis on siis toimunud?
 • Kuidas seda aset leidnut õiguslikult hinnata?
 • KES KELLELT MIDA nõuab MILLE ALUSEL?
 • Milline on täitemenetluse territoriaalne alluvus?
Vasakule Paremale
Õiguse alused eksami kordamisküsimused #1 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #2 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #3 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #4 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #5 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #6 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #7 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #8 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #9 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #10 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #11 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #12 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #13 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #14 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #15 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #16 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #17 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #18 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #19 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #20 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #21 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #22 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #23 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #24 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #25 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #26 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #27 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #28 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #29 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #30 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #31 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #32 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #33 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #34 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #35 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #36 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #37 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #38 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #39 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #40 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #41 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #42 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #43 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #44 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #45 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #46 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #47 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #48 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #49 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #50 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #51 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #52 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #53 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #54 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #55 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #56 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #57 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #58 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #59 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #60 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #61 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #62 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #63 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #64 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #65 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #66 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #67 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #68 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #69 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #70 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #71 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #72 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #73 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #74 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #75 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #76 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #77 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #78 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #79 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #80 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #81 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #82 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #83 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #84 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #85 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #86 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #87 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #88 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #89 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #90 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #91 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #92 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #93 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #94 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #95 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #96 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #97 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #98 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #99 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #100 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #101 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #102 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #103 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #104 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #105 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #106 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #107 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #108 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #109 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #110 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #111 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #112 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #113 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #114 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #115 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #116 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #117 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #118 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #119 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #120 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #121 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #122 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #123 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #124 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #125 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #126 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #127 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #128 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #129 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #130 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #131 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #132 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #133 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #134 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #135 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #136 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #137 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #138 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #139 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #140 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #141 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #142 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #143 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #144 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #145 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #146 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #147 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #148 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #149 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #150 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #151 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #152 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #153 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #154 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #155 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #156 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #157 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #158 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #159 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #160 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #161 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #162 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #163 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #164 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #165 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #166 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #167 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #168 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #169 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #170 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #171 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #172 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #173 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #174 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #175 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #176 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #177 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #178 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #179 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #180 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #181 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #182 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #183 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #184 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #185 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #186 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #187 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #188 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #189 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #190 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #191 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #192 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #193 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #194 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #195 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #196 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #197 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #198 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #199 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #200 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #201 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #202 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #203 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #204 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #205 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #206 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #207 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #208 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #209 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #210 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #211 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #212 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #213 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #214 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #215 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #216 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #217 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #218 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #219 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #220 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #221 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #222 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #223 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #224 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #225 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #226 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #227 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #228 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #229 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #230 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #231 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #232 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #233 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #234 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #235 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #236 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #237 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #238 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #239 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #240 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #241 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #242 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #243 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #244 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #245 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #246 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #247 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #248 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #249 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #250 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #251 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #252 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #253 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #254 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #255 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #256 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #257 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #258 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #259 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #260 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #261 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #262 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #263 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #264 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #265 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #266 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #267 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #268 Õiguse alused eksami kordamisküsimused #269
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 269 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2016-01-16 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 141 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Tirtssu Õppematerjali autor

Kasutatud allikad

Märksõnad

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused? avalik võim; territoorium, millel see avalik võim kehtib; rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud: Seega on riik erilisel viisil organiseerunud rahvas, kes teostab teataval territooriumil suveräänset võimu. Millised on riigivalitsemise vormid? Mis eristab parlamentaarset ja presidentaalset vabariiki? Riigivalitsemise vormid on: monarhia; vabariik. Parlamentaarses vabariigis on kõrgeim võim parlamendi käes, presidentaalses vabariigis on võim koondunud parlamendist sõltumatu presidendi kätte. Millised on riikliku korralduse vormid? Traditsiooniliselt eristatakse riikliku korralduse kahte erivormi: unitaarriik ehk lihtriik; föderatsioon ehk liitriik; konföderatsioon ehk riikide liit; autonoomia ehk riik riigis ( Korsika Prantsusmaal). Mida mõistetakse poliitilise režiimi all?

Õiguse alused
thumbnail
67
pdf

Õiguse Alused kordamisküsimused

Õiguse Alused: 1. Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused? Riiki iseloomustatakse tavaliselt kolme tunnuse kaudu 1) avalik võim 2) territoorium, millel see avalik võim kehtib ja 3) rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud. Seega on riik erilisel viisil organiseerunud rahvas, kes teostab teataval territooriumil suveräänset võimu. 2. Millised on riigivalitsemise vormid? Mis eristab parlamentaarset ja presidentaalset vabariiki? Riigivalitsemise vormid on: A. Monarhia ­ on riigivalitsemise vorm, mida iseloomustab kõrgema riigivõimu kuulumine monarhile, kes omandab võimu pärimise teel eluaegselt ja on juriidiliselt vastutamatu. B. Piiramata monarhia ­ selle korral kuulub monarhile kogu võimutäius C. Piiratud monarhia ­ on monarhia alaliik, milles isevalitseja suva on kitsendatud mingi riigiorgani või seisusliku esinduse poolt. D

Õigus alused
thumbnail
107
doc

Õiguse alused põhjalik konspekt

Õiguse alused 1. RIIGI JA ÕIGUSE TEKKIMINE RIIGI PÕHIMÕISTED 1.1. RIIGI JA ÕIGUSE TEKKIMINE Ürgkogukondliku korra ajal teostas sugukonnas võimu pealik, kes oli valitud juhiks isikliku autoriteedi ja austuse tõttu. Eriaparaati võimu teostamiseks pealikul polnud, pealik väljendas kogu sugukonna huve, oli sugukonna võimu kehastus. Sugukond teostas ise oma võimu, toetudes pealiku autoriteedile. Sugukonna käitumist juhtisid tavad, käitumisreeglid, mis olid

Õiguse alused
thumbnail
28
doc

ÕIGUSE ALUSED 2011/2012

ÕIGUSE ALUSED 2011/2012 KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused? Riigile omased 3 tunnust: 1) Avalik võim. 2) Territoorium, millel avalik võim kehtib. 3) Rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud. Millised on riigivalitsemise vormid? Mis eristab parlamentaarset ja presidentaalset vabariiki? Monarhia ­ Riigivalitsemisvorm, mida iseloomustab kõrgema riigivõimu kuulumine monarhile, kes omandab võimu pärimise teel eluaegselt ja on juriidiliselt vastutamatu. // Vabariik ­ Riigivalitsemisvrom, mille puhul riigipeaks on kindlaksmääratud tähtajaks valitav president. // Presidentaalne vabariik ­ Iseloomustab võimu koondumine parlamendist sõltumatu presidendi kätte. // Parlamentaarne vabariik ­ Rajaneb parlamendi võimu ülimuslikkusel. Millised on riikliku korralduse vormid?

Õiguse alused
thumbnail
100
doc

ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS (ÕIGUSAJALUGU, ÕIGUSPOLIITIKA, RIIK JA ÕIGUS)

ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS(ÕIGUSAJALUGU,ÕIGUSPOLIITIKA,RIIK JA ÕIGUS) Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused? Riigile omased 3 tunnust:  Avalik võim.  Territoorium, millel avalik võim kehtib.  Rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud. Millised on riigivalitsemise vormid? Mis eristab parlamentaarset ja presidentaalset vabariiki? Monarhia – Riigivalitsemisvorm, mida iseloomustab kõrgema riigivõimu kuulumine monarhile, kes omandab võimu pärimise teel eluaegselt ja on juriidiliselt vastutamatu. // Vabariik – Riigivalitsemisvrom, mille puhul riigipeaks on kindlaksmääratud tähtajaks valitav president

Õigus
thumbnail
125
pdf

Konspekt 2

JÜRI LIVENTAAL SISSEJUHATUS ÕIGUSTEOORIASSE RIIK JA ÕIGUS II OSA. ÕIGUS LOENGUMAPP ÕIGUSINSTITUUDI ÜLIÕPILASTELE TALLINN 1998 2 RETSENSEERIS: prof. EERIK - JUHAN TRUUVÄLI 3 SISUKORD Õppeainest 7 Skeem nr 1 8 TEEMA I. SOTSIAALSED NORMID, ÕIGUS JA ÕIGUSNORM 9 § 1. Sotsiaalsed normid 9 P.1. Sotsiaalsete normide mõiste ja põhitunnused 9 P.2. Sotsiaalsete normide funktsioonid 10 P.3. Sotsiaalsete normide liigid 11 3.1. Tavanormid 11 3.2

Õiguse entsüklopeedia
thumbnail
46
doc

Õiguse aluste kordamisküsimused

ÕIGUSE ALUSED 2011/2012 KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS 1. Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused? · Avalik võim · Territoorium, millel see avalik võim kehtib · Rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud. Seega on riik erilisel viisil organiseerunud rahvas, kes teostab teataval territooriumil suveräänset võimu. Riigil on 3 põhitunnust: 1)territoorium Territooriumi moodustavad maa-ala, maapõu, õhuruum ja kui tegu on mereriigiga, siis ka territoriaalvesi. Riigi alla kuuluvad tinglikult ka selle riigi lipu all liikuvad alused ning teistes riikides asuvad saatkondade territooriumid. Riigi territooriumi määrab riigipiir, mis määrab ühtlasi ka riigi suveräänsuse ulatuse. Riigipiiri rikkumine on alati karistatav. 2)rahvas/elanikkond

Uurimistöö meetodid
thumbnail
190
pdf

Õiguse üldteooria

ÕIGUSE ÜLDTEOORIA I teema. Õigusteadusest 0. Sissejuhatav loeng: Õiguse topeltloomusest globaliseerumise tingimustes. 1. Õigusteadus: süsteemne-struktuurne käsitlus 1.1. Süsteemse-struktuurse käsitluse olemus 2. Õiguse tunnetusviisidest. 2.1. Õiguse filosoofia kui õiguse tunnetusviis 2.2. Õiguse sotsioloogia kui õiguse tunnetusviis 2.3. Õiguse ajalugu kui õiguse tunnetusviis 3. Multi Level Approach moodsas õigusmõtlemises 4. Tänapäevane õiguse mõiste 0. Õiguse topeltloomusest globaliseerumise tingimustes. Õiguse topeltloomusest Allikas: The Dual Nature of Law. Alexy. Õiguse topeltloomusest on tänapäeval saanud üks kesksemaid doktriine. Rober Alexy selgitab topeltloomust läbi kahe dimensiooni ehk faktilise ja kriitilise. Esimene neist tähendab õigust

ÕigusLisainfo

Eksami kordamisküsimused 140 A4-ja, väga põhjalik ja korralikult vastatud.

Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun