Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto

ÕIGUSE ALUSED 2011/2012 (0)

3 KEHV
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused?
 • Millised on riigivalitsemise vormid?
 • Mis eristab parlamentaarset ja presidentaalset vabariiki?
 • Millised on riikliku korralduse vormid?
 • Mida mõistetakse poliitilise reziimi all?
 • Mis on riigi funktsioonid?
 • Mis on riigiaparaat ja riigiorgan?
 • Kuidas riigiorganeid liigitatakse?
 • Milline on riigi ja õiguse omavaheline seos?
 • Mis on õigusriik seadusriik politseiriik haldusriik totalitaarriik?
 • Mis on sotsiaalriigi printsiip?
 • Millisel alusel eristatakse liberaalset ja sotsiaalriiki?
 • Millised on õiguse ja majanduse omavahelised seosed?
 • Kuidas defineerida õigust?
 • Missuguste tunnuste alusel saab määratleda õigust?
 • Mis eristab õiguse juriidilist sotsioloogilist ja loomuõiguslikku käsitlust?
 • Mille poolest erineb riigieelse ühiskonna sotsiaalse võimu korraldus riigivõimust?
 • Mis on ühiskondlike suhete sotsiaalne reguleerimine?
 • Milline norm on sotsiaalne norm?
 • Milline on sotsiaalsete normide enamkäsitletud kõige üldistatum ja elementaarsem liigitus?
 • Millised on sotsiaalsete normide põhiliigid?
 • Missugused tunnused on iseloomulikud õigusnormile ja mis on õigusnormi funktsioonid?
 • Milline on õigusnormi loogiline struktuur?
 • Miks just selline?
 • Mis on õigusnormi hüpotees?
 • Kuidas hüpoteese liigitatakse?
 • Mis on õigusnormi dispositsioon?
 • Kuidas dispositsioone liigitatakse?
 • Mis on õigusnormi sanktsioon?
 • Kuidas sanktsioone liigitatakse?
 • Kuidas sõnastatakse õigusnormid õigusaktides?
 • Mis on õigusharu?
 • Milliste kriteeriumide alusel liigitatakse õigusnormid õigusharudesse?
 • Mis on õigusliku reguleerimise meetod?
 • Mis eristab autoritaarset reguleerimismeetodit autonoomsest?
 • Mis on õigusinstituut?
 • Milline on õigusinstituudi seos õigusharuga?
 • Mis on õigussüsteem?
 • Mis on õigusperekond?
 • Kuidas iseloomustatakse romaani-germaani ja anglo-ameerika õigusperekonda?
 • Millised õigusharud kuuluvad avalikku õigusesse ja millised eraõigusesse?
 • Milline on rahvusvahelise õiguse asend riigi õigussüsteemi suhtes?
 • Mida mõistetakse õiguse vormide õiguse allikad all?
 • Milliseid õiguse vorme on ajaloo jooksul kasutatud?
 • Mis on tänapäevased õiguse allikad?
 • Missugune on Euroopa Liidu õigussüsteem?
 • Missugused Euroopa Liidu õigusaktid on kohustuslikud liikmesriikidele?
 • Milles seisneb üld- ja üksikakti erinevus?
 • Missugune on Eesti Vabariigi normatiivaktide süsteem?
 • Millise õigusakti nõudeid tuleb Eestis järgida õigusaktide eelnõude koostamisel?
 • Missugune on täidesaatva riigivõimu õigusaktide süsteem Eestis ja milline on nende aktide juriidiline jõud?
 • Milliseid õigusakte annavad Eesti kohaliku omavalitsuse organid ja milline on nende juriidiline jõud?
 • Milline on õigusaktide jõustumise ja kehtivuse kord?
 • Millistel asjaoludel on õiguse üldaktil tagasiulatuv jõud?
 • Mis on riigi territoorium õigusakti ruumilise kehtivuse tähenduses?
 • Milliste isikute kohta kehtivad nende asukohariigi õigusaktid?
 • Mis on normatiivmaterjali süstematiseerimine ja millistes vormides see toimub?
 • Millised spetsiifilised tunnused eristavad õigussuhet muudest ühiskonnasuhetest?
 • Kuidas määratleda õigussuhet ja milline on õigussuhte struktuur?
 • Millistele tingimustele peab vastama õigussuhte subjekt?
 • Mis on õigussuhte juriidiline sisu ja millised struktuurielemendid selle moodustavad?
 • Mis on õiguse ja õigussuhte objekt?
 • Millistel alustel ja kuidas liigitatakse õigussuhteid?
 • Millised tegelikkuses asetleidvad muutused on juriidilised faktid?
 • Millistel alustel liigitatakse juriidilisi fakte ja milline on nende liigituse praktiline tähtsus?
 • Milles seisneb õiguse realiseerimine ja millistes vormides see toimub?
 • Kuidas toimub õiguse rakendamise protsess?
 • Millistel alustel ja kuidas liigitatakse õiguse rakendamise akte?
 • Mis eristab õigusrikkumist õiguspärasest käitumisest?
 • Mida mõistetakse õigusrikkumise koosseisu all ja millised elemendid sellesse koosseisu kuuluvad?
 • Kes võib olla õigusrikkumise subjektiks?
 • Mida hõlmab õigusrikkumise subjektiivse külje mõiste?
 • Mis on õigusrikkumise objekt?
 • Mis on õigusrikkumise objektiivne külg?
 • Millised on teo õigusvastasust välistavad asjaolud?
 • Mis on juriidiline vastutus?
 • Millistel alustel ja kuidas toimub õigusrikkumiste ja juriidilise vastutuse liigitamine?
 • Mida hõlmab riigiõigus?
 • Mis on riigiõiguse allikad?
 • Mis on põhiõigused?
 • Millistel tingimustel saab põhiõigusi piirata?
 • Millele rajaneb?
 • Millega seondub haldusõigus?
 • Kuidas määratleda avalik haldus millised on avaliku halduse tüüpilised tunnused ja ülesanded?
 • Milline on avaliku halduse vahendite õiguslik toime isikutele?
 • Millised on avaliku halduse õiguslikud vormid ja funktsioonid?
 • Millised on haldusõiguse õigusallikad?
 • Millised on haldusõiguse üldpõhimõtted?
 • Kes on avaliku halduse kandjad?
 • Milline on eraõiguse reguleerimise objekt ja meetod?
 • Millised on tsiviilõiguse printsiibid?
 • Mis on hea usu põhimõte?
 • Mis on mõistlikkuse põhimõte?
 • Mis on õigusvõime ja teovõime?
 • Mis on füüsilise isiku õigusvõime ja teovõime?
 • Kes on juriidilised isikud ja kuidas neid liigitatakse?
 • Kuidas tekivad tsiviilõigused ja kohustused?
 • Mida tähendab tehingu vormivabadus?
 • Mis on tingimuslik tehing?
 • Kuidas toimub isikute esindamine tsiviilõiguslikes suhetes?
 • Mis osa on volitusel ja millal volitus lõpeb?
 • Millised on tsiviilõiguste teostamise viisid?
 • Mis tähtsus sellel on?
 • Millised on aegumise tähtajad?
 • Millal kohaldatakse rahvusvahelise eraõiguse seadust?
 • Millal ja kuidas kohaldatakse välisriigi õigust?
 • Millist õigust kohaldatakse inimese elukoha kindlaksmääramisel?
 • Millist riigi õigust kohaldatakse inimese õigus- ja teovõimele?
 • Millist õigust kohaldatakse juriidilisele isikule?
 • Millise riigi õiguse alusel määratakse asjaõiguste tekkimine ja lõppemine?
 • Millise riigi õigust kohaldatakse lepingule?
 • Mis on asjaõiguse reguleerimisobjekt?
 • Kuidas liigitatakse asju ja milline õiguslik tähendus sellel liigitusel on?
 • Mis on valdus ja kuidas valdus tekib?
 • Mis on omand ja millised on omandi liigid?
 • Kuidas tekib ja lõpeb vallasomand?
 • Mis on reaalservituut?
 • Kuidas reaalservituut tekib ja lõpeb?
 • Mis on kasutusvaldus?
 • Kuidas see tekib?
 • Mis on hoonestusõigus?
 • Mis on ostueesõigus?
 • Kuidas see seatakse?
 • Mis on pant Millised on pandi liigid?
 • Mis on registerpant?
 • Kuidas toimub transpordivahendi pantimine?
 • Mis on kommertspant?
 • Kuidas see tekib ja lõpeb?
 • Mis on õiguste pantimine?
 • Mis on hüpoteek?
 • Kuidas see tekb ja lõpeb?
 • Kuidas toimib hüpoteeginõude rahuldamine?
 • Mis on ühishüpoteek ja kohtuhüpoteek?
 • Mida reguleerib võlaõigusseadus?
 • Millele kohaldatakse võlaõigusseaduse üldosa sätteid?
 • Mis on võlasuhe ja millest see tekib?
 • Mis on tsiviilõiguse allikad?
 • Millised nõuded esitatakse tehingu vormile?
 • Mida tähendab tahteavaldus lepingu sõlmimisel?
 • Mis on eelleping?
 • Mida tähendab seaduse dispositiivsuse põhimõte Võlaõigusseaduse järgi?
 • Mis on lepingute siduvuse põhimõte?
 • Missugused on kohustuste täitmise põhimõtted?
 • Millega määratakse lepingupoolte kohustused?
 • Kuidas toimub lepingu sõlmimine?
 • Mis vormis võibpeab leping olema sõlmitud?
 • Kuidas võib lepingut muuta?
 • Millal loetakse kohustus täidetuks?
 • Mis on kohustuse rikkumine ja millised on rikkumise korral rakendatavad õiguskaitsevahendid?
 • Milliseid õiguskaitsevahendeid võib võlausaldaja kasutada kui võlgnik on kohustust rikkunud?
 • Mis on varaline kahju ja mittevaraline kahju?
 • Mis on kõrvalkohustused?
 • Kuidas toimub käenduse ja garantii andmine?
 • Mis on käsiraha?
 • Mis on leppetrahv?
 • Mida tähendab ja kuidas toimub ettevõtte üleminek?
 • Mis on müügileping mõiste?
 • Millised on müügilepingu kohustuslikud tingimused?
 • Mis on vahetusleping?
 • Mis on faktooringuleping?
 • Mis on kinkeleping?
 • Mis on üürileping ja rendileping ja milles seisneb nende vahe?
 • Mis on üür ja kõrvalkulud?
 • Mis on liisinguleping ja millised on liisinguandja ja võtja kohustused?
 • Mis on kindlustusleping kindlustusrisk kindlustusjuhtum kindlustussumma soodustatud isik?
 • Mis on litsentsileping?
 • Mis on frantsiisileping?
 • Mis on ehitise ajutise kasutamise leping?
 • Mis on tasuta kasutamise leping?
 • Mis eristab laenu ja krediidilepingut?
 • Mis on laenuintress?
 • Mis on elurendis ja ülalpidamisleping?
 • Mis on kompromissleping?
 • Mis on seltsinguleping?
 • Mis on käsundusleping?
 • Mis on töövõtuleping?
 • Mis seda iseloomustab?
 • Mis leping on maaklerileping?
 • Kes on maakler ja agent ja kuidas nad tegutsevad?
 • Mis on komisjonileping?
 • Mis on maksekäsund ja arveldusleping?
 • Mis on tervishoiuteenuse osutamise leping ja millised on selle erisused?
 • Mis on kaubaveoleping?
 • Mis on reisijaveo leping tsarterleping pagas?
 • Mis on ekspedeerimisleping?
 • Mis on pakettreisileping?
 • Mis on hoiuleping?
 • Mis on hoiutasu?
 • Milles seisneb hoidja vastutus?
 • Millal ei vasta töövõtulepingu alusel teostatud töö lepingutingimustele?
 • Mida reguleerib äriseadustik?
 • Kes või mis on ettevõtja ettevõte ja tegevusala?
 • Millised on äriühingute liigid ja kuidas neid iseloomustada?
 • Kes on füüsilisest isikust ettevõtja?
 • Mis on ärinimi?
 • Kuidas neid eristatakse?
 • Kuidas neid kaitsta saab?
 • Mis on prokuura?
 • Mis andmeid saab äriregistrist?
 • Kuidas toimub äriregistri kannete tegemine?
 • Kuidas toimub osaühingu asutamine?
 • Kuidas toimub osaühingu juhtimine?
 • Millised on osaühingu lõpetamise alused?
 • Kuidas toimub aktsiaseltsi asutamine?
 • Kuidas toimub aktsiaseltsi juhtimine?
 • Mis on aktsiad ja millised on nende liigid?
 • Millised on aktsiaseltsi ja selle aktsionäride vahelised suhted?
 • Missugune on aktsiaseltsi struktuur?
 • Mis on aktsiaseltsi juhtorganid?
 • Kuidas toimub aktsiaseltsi juhtimine?
 • Millised on aktsiaseltsi kasumijaotuse ja aruandluse põhimõtted?
 • Mida tähendab aktsiate ülevõtmine ja kuidas see on reguleeritud?
 • Millised on äriühingute juhtimisorganid?
 • Milline on välismaa äriühingu filiaali üldiseloomustus?
 • Milline on piiriülese ühinemise kord?
 • Mida reguleerib pankrotiseadus ja mida reguleerib saneerimisseadus?
 • Kuidas pankrotimenetlus algatatakse ja välja kuulutatakse?
 • Kes on pankrotivõlgnik ja pankrotivõlausaldaja?
 • Millised on pankrotiorganid ja milline on nende pädevus?
 • Millised on võlgniku õigused ja kohustused pankrotimenetluses?
 • Millest moodustub pankrotivara?
 • Mis on tagasivõitmine ja välistamine pankrotimenetluses?
 • Kuidas toimub pankrotivara valitsemine?
 • Kuidas pankrotimenetlus lõpeb?
 • Mis on kompromiss pankrotimenetluses?
 • Millised on füüsilisest isikust võlgniku kohustustest vabastamise võimalused ja tingimused?
 • Mida reguleerib saneerimisseadus?
 • Mis on saneerimine?
 • Kuidas saneerimismenetlus algatatakse?
 • Millised on saneerimisnõustaja ülesanded?
 • Kuidas saneerimismenetlus lõpetatakse?
 • Kuidas saneerimiskava ja pankrotimenetlus seostuvad?
 • Mida reguleerib pärimisseadus?
 • Mis on pärimisõigus?
 • Kuidas toimub pärimine seaduse järgi?
 • Milline on abikaasa seisund pärijana?
 • Kuidas toimub pärimine pärija viimase tahte järgi?
 • Mis on annak ja selle ese?
 • Mis on sihtkäsund ja selle ese?
 • Mis on sihtmäärang ja selle ese?
 • Kes on testamenditäitja?
 • Millised on testamenditäitja kohustused?
 • Mis on testament ja millised on testamendi liigid?
 • Mille poolest erineb pärimisleping testamendist?
 • Mis on pärandi avanemine?
 • Kuidas saab pärandist loobuda?
 • Mida kujutab endast pärandi vastuvõtmine ja pärimistunnistus?
 • Kuidas toimub testamendi täitmine?
 • Kes on kaaspärija?
 • Milles seisneb pärandvara ühisus?
 • Mida reguleerib perekonnaseadus?
 • Millised on abielu üldised õiguslikud tagajärjed?
 • Millised on abikaasade võimalikud varasuhted?
 • Mida tähendab põlvnemisest tulenev ülalpidamiskohustus?
 • Mida reguleerib töölepingu seadus?
 • Milline on töölepingu seaduse ja võlaõigusseaduse omavaheline seos?
 • Mis on tööleping?
 • Milles seisneb töölepingu ja töövõtulepingu erinevus?
 • Millised on töölepingu kohustuslikud andmed ja tingimused?
 • Kui pikaks ajaks sõlmitakse tööleping?
 • Mis on katseaeg mis on selle eesmärk ja kui pikk katseaeg võib olla?
 • Millised on töötaja kohustused?
 • Millised on tööandja kohustused?
 • Millistel tingimustel võivad alaealised töölepingu sõlmida?
 • Kuidas saab töölepingut muuta?
 • Mis on töölepingu lõppemise alused?
 • Mis on töölepingu ülesütlemine ja kuidas see saab toimuda?
 • Mis on tööaeg ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud?
 • Mis on ületunnitöö ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud?
 • Mis on puhkeaeg ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud?
 • Mis on osaline tööaeg ja kuidas seda rakendatakse?
 • Mis on puhkus ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud?
 • Kuidas toimub põhipuhkuse andmine?
 • Mis on vanemapuhkus ja kellele seda antakse?
 • Mis on puhkusetasu ja puhkusehüvitis?
 • Mis tingimustel antakse õppepuhkust?
 • Kuidas seda arvestatakse?
 • Kuidas toimub töö tasustaminbe eritingimustes?
 • Milliseid tagatisi ja hüvitusi näeb töölepingu seadus ette töötajale?
 • Mis on töölähetus?
 • Kuidas toimub töötaja töötasust kinnipidamine?
 • Millised on kahju hüvitamise põhialused?
 • Millised on varalise vastutuse kokkuleppele esitatud nõuded?
 • Kuidas toimub tööandjale tekitatud kahju hüvitamine?
 • Kes teostab riiklikku järelevalvet tööseaduste täitmise üle?
 • Mis on individuaalne töövaidlus?
 • Kes lahendab töövaidlusi?
 • Mis on kollektiivleping ja kes on kollektiivlepingu poolteks?
 • Mis on kollektiivne töötüli ja kuidas seda lahendada?
 • Kes on lepitaja ja millised on tema funktsioonid?
 • Mis on karistusõiguse peamised ülesanded?
 • Kuidas kaitseb karistusõigus isikute õigushüvesid?
 • Millest lähtuti karistusseadustiku eelnõu ettevalmistamisel?
 • Millisest seadusest lähtutakse karistuse kohaldamisel?
 • Millisel territooriumil kehtib Eesti karistusõigus?
 • Kes on isikud kes alluvad karistusseadusele?
 • Kes on need isikud kellele ei kohaldata karistust?
 • Milline tegu või tegevus on süütegu?
 • Mille poolest erineb väärtegu kuriteost?
 • Millised on süüteokoosseisu objektiivsed ja subjektiivsed tunnused?
 • Kuidas anda hinnang teole mis võib olla süütegu?
 • Millised on teo õigusvastasust välistavad asjaolud?
 • Kuidas tulemit hinnata?
 • Millised on süüteost osavõtu vormid?
 • Kes on süüdimatu ja kes on piiratud süüdivusega isik?
 • Mis on karistus ja millised on karistuse eesmärgid?
 • Milline on juriidilise isiku karistamise võimalus?
 • Millal kohaldatakse liitkaristusi?
 • Millised on karistused väärteo eest?
 • Kes lahendavad väärteoasju?
 • Milline on väärtegude üldine aegumise tähtaeg?
 • Kuidas toimub väärteo kohtuväline ja kohtulik menetlus?
 • Kuidas sõnastatakse süütegu karistusseadustikus?
 • Milline on Eesti kohtusüsteemi ülesehitus ja ülesanded?
 • Milline on kohtuniku ettevalmistusteenistus?
 • Millised on kohtute ülesanded ja nende lahendamise viisid?
 • Millised on kohtunike kohustused?
 • Millised on kohtunike sotsiaaltagatised?
 • Milline on kohtunike distsiplinaarvastutus?
 • Milline on justiitsministeeriumi roll kohtute tegevuse korraldamisel?
 • Kes on jurist ja kuidas õppida juristiks?
 • Millega tegeleb õigusteadus?
 • Millised on õigusteaduse harud?
 • Millest koosneb õiguse idee?
 • Kuidas defineerida õiglust?
 • Milline on õiguse ja õigluse seos?
 • Milline on positiivse ja ülipositiivse õiguse vahekord?
 • Milline on õiguse allikate formaalne jaotus ja funktsionaalne liigitus?
 • Milline on seos õiguse realiseerimise ja jurisprudentsi vahel?
 • Kuidas defineerida õiguskindlust?
 • Mida peab õiguskindlus tagama?
 • Kuidas aitab õiguse rakendajat protsessiõigus?
 • Kuidas selgitatakse välja õigusnormi sisu ja mõte?
 • Mis on tõlgendamise funktsiooniks subsumeerimisel?
 • Mis on legaaldefinitsioon?
 • Mis on lüngad õiguses ja kuidas toimub nende ületamine?
 • Mis on seaduse analoogia ja õiguse analoogia?
 • Mida oodatakse juristilt?
 • Kuidas lahendatakse kaasuseid?
 • Mida saab ja peaks töötaja tegema oma eesmärgi saavutamiseks?
 • Milline on Eesti Vabariigi maksusüsteem?
 • Mis on tarbijakaitseseaduse ülesanne?
 • Millised on tarbija põhiõigused?
 • Millised on müüja ja teenuse osutaja tarbijakaitsealased kohustused?
 • Milline on Eesti Vabariigi maksusüsteem?
 • Kuidas omandada kutsetegevuses vajalikud õigusalased teadmised?
 • Midagi sisaldama?
Vasakule Paremale
ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #1 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #2 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #3 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #4 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #5 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #6 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #7 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #8 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #9 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #10 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #11 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #12 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #13 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #14 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #15 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #16 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #17 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #18 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #19 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #20 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #21 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #22 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #23 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #24 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #25 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #26 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #27 ÕIGUSE ALUSED 2011 2012 #28
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 28 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2012-05-02 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 221 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Heltsuuu Õppematerjali autor

Kasutatud allikad

Märksõnad

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
82
docx

ÕIGUSE ALUSED KT1

 Territoriaalne autonoomia esineb etnoterritoriaalse autonoomia ja kultuuriautonoomia kujul.  Etnoterritoriaalne ehk poliitiline autonoomia - võimalik seal, kus etnilised rühmad asuvad maa-alal kompaktselt, mistõttu saab luua autonoomseid vabariike, ringkondi, oblasteid, rajoone jne.  Poliitilisel autonoomial on riikluse tunnuseid: enamasti on autonoomsel üksusel oma konstitutsioon, tal on seaduste andmise õigus kohaliku elu küsimustes. Luuakse kohalik parlament ja täidesaatva võimu organ. Sealjuures ei tohi tema seadus olla vastuolus riigi või tema koostisosade huvides, tal ei ole oma kodakondsust ega kohtusüsteemi. Nt Gröönimaa Taanis, Põhja-Iirimaa Suurbritannias, Ahvenamaa Soomes.  Administratiivne autonoomia (see on poliitilisele autonoomiale lähedane) - esineb tunduvalt harvemini kui poliitiline autonoomia. Administratiivne ehk

Õigus alused
thumbnail
100
doc

ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS (ÕIGUSAJALUGU, ÕIGUSPOLIITIKA, RIIK JA ÕIGUS)

haldusorganid. 3) Kompetentsi ulatuse järgi: üldkompetentsiga ja erikompetentsiga haldusorganid. 4) Lähtudes riigiorgani kohast ja tähendusest riigiaparaadis: esmased ja teisesed riigiorganid. 5) Moodustaisviisi järgi: valitavad ja mittevalitavad riigiorganid. 6) Volituste ajalise kestvuse järgi: alalised ja ajutised organid. Milline on riigi ja õiguse omavaheline seos? Riik annab temale vajalikele käitumisreeglitele üldkohustusliku jõu. Seega ei saa õigus tekkida ilma riigi vastava tahteta. Õiguses väljendub riigi tahe. Samas ei saa riik läbi ilma õiguseta, kuna õigus on riigivõimu teostamise vahend, mille abil riik loob tingimused oma eesmärkide saavutamiseks. Kehtestades riigile vajaliku käitumise reeglid ja keelates käitumise, mis on riigile kahjulik või ohtlik, suunab riik ühiskonna arengut temale vajalikus suunas. Mis on õigusriik, seadusriik, politseiriik, haldusriik, totalitaarriik? Mis on sotsiaalriigi printsiip?

Õigus
thumbnail
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

.................................................158 Õiguse mõiste, tunnused ja tähtsus.......................................................................................162 Õiguse tunnused........................................................................................................................165 Õiguse ülesanded......................................................................................................................165 Miks ja kellele on see küsimus, mis on õigus, oluline?............................................................167 Õiguse operatsionaalsed ja formuleeritud allikad...............................................................174 Õiguse argimõiste....................................................................................................................175 Õiguse tunnused teaduslikus käsitluses................................................................................176 Õigusallikad. Õiguskeel ja normitehnika.......

Õiguse alused
thumbnail
88
doc

Õiguse alused konspekt

Riigi organid: · seadusandliku võimu organina on parlament demokraatliku riigi aparaadis kesksel kohal · täidesaatva riigivõimu organite tegevus on suunatud seadustes ja kõrgemal seisvate haldusorganite õigusaktides sisalduvate nõuete elluviimisele · kohtuvõimu organiteks on kohtud, mis on riigi ametiasutused, kelle esmaseks ülesandeks on õigusemõistmine 2. ÕIGUSE MÕISTE JA TÄHTSUS 5 Õigust saab määratleda järgnevate tunnuste abil: 1. õigus on käitumisreeglite (normide) kogum ­ ei toimi eraldi, hajutatult, vaid kogumine, süsteem 2. õigus on riigi poolt kehtestatud või sanktsioneeritud normide kogum ­ eristab õigusnormide kogumit teistest sotsiaalsetest normidest, sest õigusnorme loob ainult riik 3. õiguses väljendub riigi tahe ­ riigi tahte kujundab riigis võimulolev poliitiline jõud (rahvas, isik) 4. õigus on üldkohustuslike normide kogum ­

Õiguse alused
thumbnail
22
docx

Õiguse alused mõisted

seotud riigiga. Õigus on riigi poolt kehtestatud käitumisreeglite kogum, mille täitmist tagatakse riiklike sunnivahenditega ja mis vastab ühiskonna õiglustundele. Õigusnormid kujutavad endast terviklikku süsteemi, mis kujuneb vastastikku seotud elementidest. Õiguses väljendub riigi tahe ning on üldkohustuslike normide kogum. Õigus ja Õiglus- Mandri-Euroopa õigusperekonnas väljendus õigus seaduses. Mida õiglasem on seadusandja, seda enam võib rääkida õiguse vastavusest õigluse põhimõtetele. Õiguse rakendaja saab õigluse kriteeriumid valmiskujul seadusest ja ta ei saa neid kriteeriume seadust rikkumata eirata. Seega määrab õiguse õiglusele vastava või mittevastava sisu seadusandja. Anglo-Ameerika õigusperekonnas on õigluse elluviimisel suurem osatähtsus kohtul, kes mõndadel juhtudel ei mõista

Õiguse alused
thumbnail
24
odt

Õiguse alused

Õigusnormid toimivad kogumina. ·Õiguses väljendub riigi tahe, milles omakorda, sõltuvalt riigis kehtivast poliitilisest reziimist, on kehastatud võimuloleva klassi, poliitilise partei, hunta, Õigus on riigi poolt kehtestatud või sanktsioneeritud normide kogum. ·rahva või rahvuse huvid. ·Õigus on üldkohustuslike normide kogum. ·Õiguse täitmist tagatakse riigisunniga. ·Õigus peab vastama ühiskonna õiglustundele. 1. Õiguse harud. Õigus jaguneb kaheks: avalik õigus ja eraõigus. Avaliku õiguse harud on: a) Riigiõigus. b) Haldusõigus. c) Finantsõigus. d) Kriminaalõigus. e) Protsessiõigus. f) Rahvusvaheline õigus. Eraõiguse harud on: a) Tsiviilõigus (Perekonnaõigus, pärimisõigus, asjaõigus, võlaõigus) b) Kaubandusõigus (Äriühinguõigus, konkurentsiõigus, pankrotiõigus, väärtpaberiõigus) c) Tööõigus 2

Õigus alused
thumbnail
32
docx

ÕIGUSE ALUSED KT 1

liikmetest kujunes ajapikku pealiku lähikond. Lähikonda kuuluvatele isikutele hakati usaldama sugukonnasiseste funktsioonide, sealhulgas juhtimisfunktsioonide teostamist. Kogukonnast oli saanud riik. Võimu organisatsioon ja võimu teostamise vahendid on inimühiskonna ajaloo vältel läbi teinud olulise arengu, mis on lahutamatult seotud riigi tekkimise ja riigivõimu eri vormide kujunemise ja arenguga. 546-600eKr Roomas leiti esimene kirja pandud õigus. Meie õiguse algmõisted pärinevad Roomast. Õigus juhib sotsiaalseid suhteid. Õiguse tekke allikad on: ● Rahva kultuur ja kombed ● Rahva õigusteadvus ja väärtused ● Päevapoliitilised vajadused ja ekspertiis 2. Riigi erinevus sugukondliku korra võimuorganisatsioonist Ürgkogukondliku korra ajal tuli ühiskond enda juhtimisega ise toime (kogukondlike vahenditega). Sugukonnas teostas võimu pealik

Õigus alused
thumbnail
107
doc

Õiguse alused põhjalik konspekt

Territoriaalne autonoomia esineb etnoterritoriaalse autonoomia ja kultuuriautonoomia kujul. Etnoterritoriaalne ehk poliitiline autonoomia on võimalik seal, kus etnilised rühmad asuvad maa-alal kompaktselt, mistõttu saab luua autonoomseid vabariike, ringkondi, oblasteid, rajoone jne. Poliitilisel autonoomial on riikluse tunnuseid: enamasti on autonoomsel üksusel oma konstitutsioon, tal on seaduste andmise õigus kohaliku elu küsimustes jne. Nt Gröönimaa Taanis, Põhja-Iirimaa Suurbritannias, Ahvenamaa Soomes. Administratiivne autonoomia esineb tunduvalt harvemini kui poliitiline autonoomia. Administratiivne ehk haldusautonoomia on poliitlisest tunduvalt piiratum., kuid annab võimaluse kohalike küsimuste otsustamisel ning kohalike riigi- ja omavalitsusorganite kujundamisel arvestada kohalike etniliste rühmade huve, nt Tiibet Hiinas.

Õiguse alusedLisainfo

Õiguse aluste eksamiks lühike kokkuvõte materjalist.

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun