Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link


ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS (ÕIGUSAJALUGU, ÕIGUSPOLIITIKA, RIIK JA ÕIGUS) (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused ?
 • Millised on riigivalitsemise vormid ?
 • Millised on riikliku korralduse vormid ?
 • Mida mõistetakse poliitilise režiimi all ?
 • Mis on riigi funktsioonid ?
 • Mis on riigiaparaat ja riigiorgan ?
 • Kuidas riigiorganeid liigitatakse ?
 • Milline on riigi ja õiguse omavaheline seos ?
 • Mis on õigusriik, seadusriik , politseiriik , haldusriik , totalitaarriik ?
 • Millisel alusel eristatakse liberaalset ja sotsiaalriiki ?
 • Millised on õiguse ja majanduse omavahelised seosed ?
 • Kuidas defineerida õigust ?
 • Missuguste tunnuste alusel saab määratleda õigust ?
 • Mis eristab õiguse juriidilist, sotsioloogilist ja loomu õiguslikku käsitlust ?
 • Mille poolest erineb riigieelse ühiskonna sotsiaalse võimu korraldus riigivõimust ?
 • Mis on ühiskondlike suhete sotsiaalne reguleerimine ?
 • Milline norm on sotsiaalne norm ?
 • Millised on sotsiaalsete normide põhiliigid ?
 • Missugused tunnused on iseloomulikud õigusnormile ja mis on õigusnormi funktsioonid ?
 • Kuidas määratletakse õigusnormi mõistet ?
 • Milline on õigusnormi loogiline struktuur ?
 • Miks just selline ?
 • Mis on õigusnormi hüpotees ?
 • Kuidas hüpoteese liigitatakse ?
 • Mis on õigusnormi dispositsioon ?
 • Kuidas dispositsioone liigitatakse ?
 • Mis on õigusnormi sanktsioon ?
 • Kuidas sanktsioone liigitatakse ?
 • Kuidas sõnastatakse õigusnormid õigusaktides ?
 • Mis on õigusharu ?
 • Milliste kriteeriumide alusel liigitatakse õigusnormid õigusharudesse ?
 • Mis on õigusliku reguleerimise meetod ?
 • Mis on õigusinstituut ?
 • Milline on õigusinstituudi seos õigusharuga ?
 • Mis on õigusperekond ?
 • Millised õigusharud kuuluvad avalikku õigusesse ja millised era õigusesse ?
 • Mida mõistetakse õiguse vormide (õiguse allikad) all ?
 • Mis on tänapäevased õiguse allikad ?
 • Missugused Euroopa Liidu õigusaktid on kohustuslikud liikmesriikidele ?
 • Missugune on Eesti Vabariigi normatiivaktide süsteem ?
 • Missuguseid etappe läbib seadusloome protsess Eestis ?
 • Millise õigusakti nõudeid tuleb Eestis järgida õigusaktide eelnõude koostamisel ?
 • Milline on õigusaktide jõustumise ja kehtivuse kord ?
 • Mis on riigi territoorium õigusakti ruumilise kehtivuse tähenduses ?
 • Milliste isikute kohta kehtivad nende asukohariigi õigusaktid ?
 • Mis on normatiivmaterjali süstematiseerimine ja millistes vormides see toimub ?
 • Millised spetsiifilised tunnused eristavad õigussuhet muudest ühiskonnasuhetest ?
 • Kuidas määratleda õigussuhet ja milline on õigussuhte struktuur ?
 • Mis on õiguse ja õigussuhte objekt ?
 • Millistel alustel ja kuidas liigitatakse õigussuhteid ?
 • Millised tegelikkuses asetleidvad muutused on juriidilised faktid ?
 • Milles seisneb õiguse realiseerimine ja millistes vormides see toimub ?
 • Kuidas toimub õiguse rakendamise protsess ?
 • Millistel alustel ja kuidas liigitatakse õiguse rakendamise akte ?
 • Mis eristab õigusrikkumist õiguspärasest käitumisest ?
 • Kes võib olla õigusrikkumise subjektiks ?
 • Mida hõlmab õigusrikkumise subjektiivse külje mõiste ?
 • Mis on õigusrikkumise objekt ?
 • Mis on õigusrikkumise objektiivne külg ?
 • Millised on teo õigusvastasust välistavad asjaolud ?
 • Mida hõlmab riigiõigus ?
 • Mis on riigiõiguse allikad ?
 • Mis on põhiõigused ?
 • Millele rajaneb?? ?
 • Millega seondub haldusõigus ?
 • Milline on avaliku halduse vahendite õiguslik toime isikutele ?
 • Millised on avaliku halduse õiguslikud vormid ja funktsioonid ?
 • Millised on haldusõiguse õigusallikad ?
 • Millised on haldusõiguse üldpõhimõtted ?
 • Kes on avaliku halduse kandjad ?
 • Milline on eraõiguse reguleerimise objekt ja meetod ?
 • Millest koosneb Eesti tsiviilseadustik ?
 • Millised on tsiviilõiguse printsiibid ?
 • Mis on hea usu põhimõte ?
 • Mis on õigusvõime ja teovõime ?
 • Mis on füüsilise isiku õigusvõime ja teovõime ?
 • Kes on juriidilised isikud ja kuidas neid liigitatakse ?
 • Kuidas tekivad tsiviilõigused ja kohustused ?
 • Mida tähendab tehingu vormivabadus ?
 • Mis on tingimuslik tehing ?
 • Kuidas toimub isikute esindamine tsiviilõiguslikes suhetes ?
 • Millal volitus lõpeb ?
 • Millised on tsiviilõiguste teostamise viisid ?
 • Mis on aegumine ?
 • Mis tähtsus sellel on ?
 • Millised on aegumise tähtajad ?
 • Millal kohaldatakse rahvusvahelise eraõiguse seadust ?
 • Millal ja kuidas kohaldatakse välisriigi õigust ?
 • Millist õigust kohaldatakse inimese elukoha kindlaksmääramisel ?
 • Millist riigi õigust kohaldatakse inimese õigus- ja teovõimele ?
 • Millist õigust kohaldatakse juriidilisele isikule ?
 • Millise riigi õiguse alusel määratakse asjaõiguste tekkimine ja lõppemine ?
 • Millise riigi õigust kohaldatakse lepingule ?
 • Mis on asjaõiguse reguleerimisobjekt ?
 • Kuidas liigitatakse asju ja milline õiguslik tähendus sellel liigitusel on ?
 • Mis on valdus ja kuidas valdus tekib ?
 • Mis on omand ja millised on omandi liigid ?
 • Kuidas tekib ja lõpeb vallasomand ?
 • Mis on reaalservituut ?
 • Kuidas reaalservituut tekib ja lõpeb ?
 • Mis on kasutusvaldus ?
 • Kuidas see tekib ?
 • Mis on isiklik kasutusõigus ?
 • Mis on hoonestusõigus ?
 • Mis on ostueesõigus ?
 • Kuidas see seatakse ?
 • Mis on pant ?
 • Millised on pandi liigid ?
 • Mis on registerpant ?
 • Kuidas toimub transpordivahendi pantimine ?
 • Mis on kommertspant ?
 • Kuidas see tekib ja lõpeb ?
 • Mis on õiguste pantimine ?
 • Mis on hüpoteek ?
 • Kuidas see tekb ja lõpeb ?
 • Kuidas toimib hüpoteeginõude rahuldamine ?
 • Mis on ühishüpoteek ja kohtuhüpoteek ?
 • Mida reguleerib võlaõigusseadus ?
 • Millele kohaldatakse võlaõigusseaduse üldosa sätteid ?
 • Mis on võlasuhe ja millest see tekib ?
 • Mis on tsiviilõiguse allikad ?
 • Mis tähendus on pakkumusel ja nõustumusel, oferdil ja aktseptil ?
 • Millised nõuded esitatakse tehingu vormile ?
 • Mida tähendab tahteavaldus lepingu sõlmimisel ?
 • Mis on eelleping ?
 • Mida tähendab seaduse dispositiivsuse põhimõte (Võlaõigusseaduse järgi) ?
 • Mis on lepingute siduvuse põhimõte ?
 • Missugused on kohustuste täitmise põhimõtted ?
 • Millega määratakse lepingupoolte kohustused ?
 • Kuidas toimub lepingu sõlmimine ?
 • Kuidas võib lepingut muuta ?
 • Millal loetakse kohustus täidetuks ?
 • Mis on varaline kahju ja mittevaraline kahju ?
 • Mis on kõrvalkohustused ?
 • Kuidas toimub käenduse ja garantii andmine ?
 • Mis on käsiraha ?
 • Mis on leppetrahv ?
 • Mida tähendab ja kuidas toimub ettevõtte üleminek ?
 • Mis on müügileping (mõiste) ?
 • Millised on müügilepingu kohustuslikud tingimused ?
 • Mis on vahetusleping ?
 • Mis on faktooringuleping ?
 • Mis on kinkeleping ?
 • Mis on üürileping ja rendileping ja milles seisneb nende vahe ?
 • Mis on üür ja kõrvalkulud ?
 • Mis on liisinguleping ja millised on liisinguandja ja –võtja kohustused ?
 • Mis on litsentsileping ?
 • Mis on frantsiisileping ?
 • Mis on ehitise ajutise kasutamise leping ?
 • Mis on tasuta kasutamise leping ?
 • Mis on laenuintress ?
 • Mis on elurendis ja ülalpidamisleping ?
 • Mis on kompromissleping ?
 • Mis on seltsinguleping ?
 • Mis on käsundusleping ?
 • Mis on töövõtuleping ?
 • Mis seda iseloomustab ?
 • Mis leping on maaklerileping ?
 • Mis on agendileping ?
 • Kes on maakler ja agent ja kuidas nad tegutsevad ?
 • Mis on komisjonileping ?
 • Mis on maksekäsund ja arveldusleping ?
 • Mis on tervishoiuteenuse osutamise leping ja millised on selle erisused ?
 • Mis on kaubaveoleping ?
 • Mis on reisijaveo leping, tšarterleping, pagas ?
 • Mis on ekspedeerimisleping ?
 • Mis on pakettreisileping ?
 • Mis on hoiuleping ?
 • Mis on hoiutasu ?
 • Milles seisneb hoidja vastutus ?
 • Millal ei vasta töövõtulepingu alusel teostatud töö lepingutingimustele ?
 • Mida reguleerib äriseadustik ?
 • Kes või mis on ettevõtja, ettevõte ja tegevusala ?
 • Millised on äriühingute liigid ja kuidas neid iseloomustada ?
 • Kes on füüsilisest isikust ettevõtja ?
 • Mis on ärinimi ?
 • Kuidas neid eristatakse ?
 • Kuidas neid kaitsta saab ?
 • Mis on prokuura ?
 • Mis andmeid saab äriregistrist ?
 • Kuidas toimub äriregistri kannete tegemine ?
 • Kuidas toimub osaühingu asutamine ?
 • Kuidas toimub osaühingu juhtimine ?
 • Millised on osaühingu lõpetamise alused ?
 • Kuidas toimub aktsiaseltsi asutamine ?
 • Kuidas toimub aktsiaseltsi juhtimine ?
 • Mis on aktsiad ja millised on nende liigid ?
 • Millised on aktsiaseltsi ja selle aktsionäride vahelised suhted ?
 • Missugune on aktsiaseltsi struktuur ?
 • Mis on aktsiaseltsi juhtorganid ?
 • Kuidas toimub aktsiaseltsi juhtimine ?
 • Millised on aktsiaseltsi lõpetamise alused ja protseduurid ehk selleks vajalikud sooritused ?
 • Millised on aktsiaseltsi kasumijaotuse ja aruandluse põhimõtted ?
 • Mida tähendab aktsiate ülevõtmine ja kuidas see on reguleeritud ?
 • Millised on äriühingute juhtimisorganid ?
 • Milline on välismaa äriühingu filiaali üldiseloomustus ?
 • Milline on piiriülese ühinemise kord ?
 • Mida reguleerib pankrotiseadus ja mida reguleerib saneerimisseadus ?
 • Kuidas pankrotimenetlus algatatakse ja välja kuulutatakse ?
 • Kes on pankrotivõlgnik ja pankrotivõlausaldaja ?
 • Millised on pankrotiorganid ja milline on nende pädevus ?
 • Millised on võlgniku õigused ja kohustused pankrotimenetluses ?
 • Millest moodustub pankrotivara ?
 • Mis on tagasivõitmine ja välistamine pankrotimenetluses ?
 • Kuidas toimub pankrotivara valitsemine ?
 • Mis on kompromiss pankrotimenetluses ?
 • Mida reguleerib saneerimisseadus ?
 • Mis on saneerimine ?
 • Kuidas saneerimismenetlus algatatakse ?
 • Millised on saneerimisnõustaja ülesanded ?
 • Mida reguleerib töölepingu seadus ?
 • Milline on töölepingu seaduse ja võlaõigusseaduse omavaheline seos ?
 • Mis on tööleping ?
 • Milles seisneb töölepingu ja töövõtulepingu erinevus ?
 • Millised on töölepingu kohustuslikud andmed ja tingimused ?
 • Kui pikaks ajaks sõlmitakse tööleping ?
 • Mis on katseaeg, mis on selle eesmärk ja kui pikk katseaeg võib olla ?
 • Millised on töötaja kohustused ?
 • Millised on tööandja kohustused ?
 • Millistel tingimustel võivad alaealised töölepingu sõlmida ?
 • Kuidas saab töölepingut muuta ?
 • Mis on töölepingu lõppemise alused ?
 • Mis on töölepingu ülesütlemine ja kuidas see saab toimuda ?
 • Mis on tööaeg ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud ?
 • Mis on ületunnitöö ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud ?
 • Mis on puhkeaeg ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud ?
 • Mis on osaline tööaeg ja kuidas seda rakendatakse ?
 • Mis on puhkus ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud ?
 • Kuidas toimub põhipuhkuse andmine ?
 • Mis on vanemapuhkus ja kellele seda antakse ?
 • Mis on puhkusetasu ja puhkusehüvitis ?
 • Mis tingimustel antakse õppepuhkust ?
 • Mis on töötasu ja kuidas seda arvestatakse ?
 • Milliseid tagatisi ja hüvitusi näeb töölepingu seadus ette töötajale ?
 • Mis on töölähetus ?
 • Kuidas toimub töötaja töötasust kinnipidamine ?
 • Millised on kahju hüvitamise põhialused ?
 • Millised on varalise vastutuse kokkuleppele esitatud nõuded ?
 • Kuidas toimub tööandjale tekitatud kahju hüvitamine ?
 • Millised on töötaja õigused ja kohustused töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise osas ?
 • Mida tähendab kaasamine ning informeerimise ja konsulteerimise fkohustus töösuhetes ?
 • Kes teostab riiklikku järelevalvet tööseaduste täitmise üle ?
 • Mis on individuaalne töövaidlus ?
 • Kes lahendab töövaidlusi ?
 • Mis on kollektiivleping ja kes on kollektiivlepingu poolteks ?
 • Mis on kollektiivne töötüli ja kuidas seda lahendada ?
 • Kes on lepitaja ja millised on tema funktsioonid ?
 • Kes aitab töötüli pooltel leida neid rahuldavat lahendust. Ta on riiklik ja piakkondlik. 294. Mis on streik ja töösulg ning kuidas on reguleeritud nende korraldamine ?
 • Mis on karistusõiguse peamised ülesanded ?
 • Kuidas kaitseb karistusõigus isikute õigushüvesid ?
 • Millest lähtuti karistusseadustiku eelnõu ettevalmistamisel ?
 • Millisel territooriumil kehtib Eesti karistusõigus ?
 • Kes on isikud, kes alluvad karistusseadusele ?
 • Kes on need isikud, kellele ei kohaldata karistust ?
 • Milline tegu või tegevus on süütegu ?
 • Mille poolest erineb väärtegu kuriteost ?
 • Millised on süüteokoosseisu objektiivsed ja subjektiivsed tunnused ?
 • Kuidas anda hinnang teole, mis võib olla süütegu ?
 • Millised on teo õigusvastasust välistavad asjaolud ?
 • Kuidas tulemit hinnata ?
 • Millised on süüteost osavõtu vormid ?
 • Kes on süüdimatu ja kes on piiratud süüdivusega isik ?
 • Mis on karistus ja millised on karistuse eesmärgid ?
 • Kui jah, siis milline on juriidilise isiku karistamise võimalus ?
 • Millal kohaldatakse liitkaristusi ?
 • Millised on karistused väärteo eest ?
 • Kes lahendavad väärteoasju ?
 • Milline on väärtegude üldine aegumise tähtaeg ?
 • Kuidas toimub väärteo kohtuväline ja kohtulik menetlus ?
 • Missugused süüteod on karistusseadustiku eriosas kõige raskemini karistatavad ?
 • Milline on Eesti kohtusüsteemi ülesehitus ja ülesanded ?
 • Milline on kohtuniku ettevalmistusteenistus ?
 • Millised on kohtute ülesanded ja nende lahendamise viisid ?
 • Millised on kohtunike kohustused ?
 • Millised on kohtunike sotsiaaltagatised ?
 • Milline on justiitsministeeriumi roll kohtute tegevuse korraldamisel ?
Vasakule Paremale
ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #1 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #2 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #3 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #4 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #5 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #6 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #7 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #8 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #9 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #10 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #11 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #12 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #13 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #14 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #15 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #16 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #17 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #18 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #19 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #20 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #21 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #22 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #23 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #24 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #25 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #26 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #27 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #28 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #29 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #30 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #31 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #32 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #33 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #34 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #35 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #36 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #37 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #38 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #39 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #40 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #41 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #42 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #43 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #44 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #45 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #46 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #47 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #48 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #49 ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS #50
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 50 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-11-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 16 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor ollu123 Õppematerjali autor

Lisainfo

Vastuseid saab õiguse üldküsimustele.

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

28
doc
ÕIGUSE ALUSED 2011 2012
269
docx
Õiguse alused eksami kordamisküsimused
214
docx
Õiguse alused kordamisküsimused vastustega
107
doc
Õiguse alused põhjalik konspekt
67
pdf
Õiguse Alused kordamisküsimused
82
docx
ÕIGUSE ALUSED KT1
88
doc
Õiguse alused konspekt
35
docx
Riigi ja õiguse tekkimine-Riigi mõiste ja tunnused

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun