Grammarly Ei tea kuhu panna koma? Vead lauseehituses? Tõmba endale Grammarly Proovi tasuta Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "asjaajamine" leiti 593 faili

asjaajamine – organisatsiooni ülesannete täitmise ja otsuste vastuvõtmise täpne ja küllaldane dokumenteerimine; dokumentide ja nende tõestusväärtuse säilimise tagamine neile kehtestatud säilitustähtaja jooksul; dokumentide menetlemise, nende ringluse, sisemise kooskõlastamise ja tähtaegse täitmise kontrolli korraldamine; teabele juurdepääsu, asjaajamise üleandmise jms korraldamine (AÜA põhjal)

Õppeained

Asjaajamine -Kutsekool
Asjaajamine -Tallinna Majanduskool
Asjaajamine -Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
Asjaajamine -Gümnaasium
Asjaajamine -Gümnaasium
Asjaajamine ja dokumendihaldus -Gümnaasium
16
ppt

Asjaajamine

Anna Näeme Asjajamise alla kuuluvaid põhimõisteid Dokument Dokumendihaldus Arhivaal Arhiiv asutuse asjaajamisperiood või ­ perioodid asutuse dokumendiringluse kord või skeemid dokumendiblankide kasutamise kord registreeritavate dokumentide liigid; registreerimise kord ja dokumentide tähistuste (indeksite) süsteem dokumentide või toimingute kohta dokumendiregistrisse kantavate andmete loetelu doku...

Asjaajamine - Kutsekool
124 allalaadimist
2
doc

Asjaajamine - spikker

Dokumentide liikumine asutuses nende saamise või koostamise momendist kuni täitmise- ni või väljasaatmiseni moodustab dokumendiringluse. Kirja lahendamine: *vastuskir- jaga; *operatiivselt. Dokumentide registreerimise kohustus on sätestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes. Registreerimisele kuuluvad: *asutuses koostatud ja allkirjastatud õi- gusaktid; * protokollid; *aktid; *lepingud; *saabunud ja väljas...

Asjaajamine - Tallinna Majanduskool
119 allalaadimist
2
docx

Infootsing 1: Kirjalik asjaajamine

AIS-iga tutvumine: 1.1 Viia läbi lihtotsing.Mitu kirjet leidub? Märksõna: salakuulamine -63 Auhaavamine- 320 KGB ­ 95 Võlaasjad ­ 514 Alimendid ­ 4485 Vapsid ­ 340 1.2 Viia läbi detailotsing kirjeldusüksuse päringu abil: Riigikohus ­ 859 Kihelkonnakoolid - 773 Vallaametnike eksimused seaduse vastu ­ 1 Töölisete kaebused ­ 215 1.3 Detailotsingu abil teostada 2 arhiivmoodustaja otsingut ­ le...

Kirjalik asjaajamine - Kutsekool
8 allalaadimist
4
doc

Dokumendihaldus, asjaajamine

Mis on asjaajamine , millised on asjaajamise eesmärgid? Asjaajamine on dokumentide loomine, registreerimine, edastamine, süstematiseerimine, hoidmine ja kasutamine nende üleandmisel arhiivi 2. Mis on dokumendihaldus, millised on elektroonilisele dokumendihaldusele ülemineku eesmärgid? Dokumendihaldus on dokumentide loomis...

Dokumendihaldus - Tallinna Majanduskool
428 allalaadimist
19
docx

ASJAAJAMINE

ASJAAJAMINE Avaldus, CV, personaalkirjad Tööle kandideerija tüüpvead intervjuul 1. Kandidaadid loetlevad paljulubavaid omadussõnu, mida tööandja nende arvates kuulda tahab. Näiteks: "Olen lojaalne, hea suhtleja, pühendunud, intelligentne ja väga töökas." Need väited ei sisalda informatsiooni. 2. Intervjueeritav ei va...

Asjaajamise alused - Kutsekool
127 allalaadimist
4
docx

Asjaajamine

dokumentide kui terviku haldamine b. koondmõiste dokumendihalduse ja arhiivitöö kohta c. dokumentide loomine, registreerimine, edastamine, süstematiseerimine, hoidmine ja kasutamine nende üleandmiseni arhiivi (defineerimata termin, mida varem kasutati) Correct Question 2 Asutuse normdokumendid (alusdokumendid) on: Select one: a. dokumentide vorming ja elemendid b. liigitusskeemid ja dokumentide vormingud c. asj...

Ettevõtlus - Kutsekool
10 allalaadimist
5
docx

Asjaajamine

1. Autentsus 2. Usaldusväärsus 3. Terviklikkus 4. Kasutatavus 5. Täpsus, vastavus ja täielikkus 2. Dokument- on kas paberkandjal või meilil, mingi teabeleht, kus on märgitud kõige olulisem, millegi tõestamiseks. Digitaaldokument- dokument on mistahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegev...

Eesti keel -
17 allalaadimist
2
docx

Kirjalik asjaajamine Protokolli arvestustöö

aprill 2014 nr 5 Algus 11.30. lõpp 12. Juhataja Aare Saar Protokollija Petter Keks Võtsid osa: Leopold Tammkivi, Vaapo Kadakas, Toomas Troopik, Vslli Raudla, MinnaLaas Võttis osa: 5 minutid Puudus(id): Kutsutud:Asendaja Kiri Tempuu PÄEVAKORD 1.Eelarve täpsutamine ja kinnitamine 2. Osalemine...

Kirjalik eneseväljendus - Kutsekool
13 allalaadimist
6
doc

Kodutööd: arvutiõpetus ja asjaajamine

DETSEMBER 2014 Kodutööd: arvutiõpetus ja asjaajamine Õpimapp peab olema koostatud arvutis, esitatud paberkandjal, köidetuna, A4 formaadis. Koostada ja esitada õpimapp kogutud materjalide põhjal. Õpimapi kohustuslikud osad: 1. CV ja kaaskirja koostamine  Koosta korrektne cv ja kaaskiri kosmeetiku ametikohale kandideerimiseks 2. Ametikirja koostamine  Kirjelda mis ja milleks on ametikiri, ametikirja tüübid jms  Koosta üks ametikiri järgnevast valikust (volikiri, a...

Dokumentide valmistamine - Kutsekool
14 allalaadimist
6
docx

Asjaajamine organisatsioonis

Asjaajamine Organisatsioonis Mis on asjaamise eesmärk Mis on asjaamine Mis on põhinõuded asjaajamise korraldamisele Eesmärgid ettevõttes Asjaajamise ja arhiivinduse eesmärk Tagada väärtusliku teabe talletamine ja säilime tulevastele põlvedele Iga asutus ja ettevõte on kohustatud jäädvustama oma tegevuse käigus tekkinud teabe Dokumendid peavad säiluma nii kaua, kui neid vajatakse Informatsioon peab olema hõlpsasti leitav Asjaajamise...

Asjaajamiskord - Kutsekool
3 allalaadimist
8
docx

Asjaajamine

edu.ee Veebiaadress: http:www.syg.edu.eeuussyg Asjaajamis korra eerkiri Kinnitatud 19. novembri 2012. a käskkirjaga nr 1-312 Käesoleva töö eesmärk on analüüsida Saaremaa Ühisgümnaasiumi asjaajamiskorda tuginedes asjaajamiskorra ühtsetele alustele. Asjaajamiskorra ühtsete aluste õigusaktis on kirjutatud, et asutuse juht tagab asjaajami...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
9
docx

Asjaajamine eesti keeles. Terminid

Terminid Ainedidaktika - vastava aine õpetamisõpetus ehk õpetamisoskus. Ainekava - iga õppeaine kohta koostab vastutav õppejõud ainekava, mille kinnitab programmijuht; sisaldab aine konkreetse toimumisega seonduvat informatsiooni (õppejõud; loengute, praktikumide ja iseseisva töö hulk; iseseisvate tööde loetelu ja juhend nende tegemiseks; eksamile või arvestusele pääsemi...

Arhiivihaldus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
4 allalaadimist
1
docx

ASJAAJAMINE JA DOKUMENDIHALDUS

Teema iseseisva töö kirjeldus ja kontroll Valdkonna õigusaktidega tutvumine (Avaliku teabe seadus, märgukirja jne. seadus, isikuandmete kaitse seadus, teenuste korraldamise ja teabehalduse alused)- 2 tundi. Vormistab õpimapi jaoks algatuskirja, vastuskirja, e-kirja ­ 3 tundi 2. Teema hinde kujunemine: Hin...

Infoteadus- ja... - Kutsekool
24 allalaadimist
1
doc

Pretensioon

Anne Õilis Aktsiaselts Mäng Raha 13 30.november2008 nr 1-2/13 64034 Valga VALGAMAA Pretensioon Lugupeetud proua Õilis Saime teilt 25. novembril kätte tellitud mänguasjad. Osa pakenditest, milles kaup pakitud olid, said transportimisel kannatada. Müüki saame panna vaid 50, kuid tellitud oli 200 mänguas...

Asjaajamine - Kutsekool
163 allalaadimist
1
doc

Kööstööpakkumine

Õnne Õun OÜ Õunapuu Kollase 12 21.november2008 nr 1-2/59 65432 Põlva PÕLVAMAA Koostööpakkumine Lugupeetud proua Õun Oleme pikka aega tegutsenud Eesti turul. Meil on teile ettepanek uue toote turustamiseks. Nii teie kui ka meie turustatavad moosid on edukad. Seega pakume välja teha koostööd ja valmi...

Asjaajamine - Kutsekool
120 allalaadimist
11
ppt

Faks

Faks Kersti Kask L1E Faks (täpsemalt facsimile machine) on aparaat, mis saadab ja võtab vastu pilte ja tekste sideliini, sealhulgas tavalise telefoniliini kaudu ajalugu Faksi idee pärine 1842. aastast, kui Alexander Bain töötas välja seadme, mis oli suuteline vastu võtma telegraafiliinilt saabuvaid signaale ja neid muundama paberil olevaks kujutise...

Asjaajamine - Kutsekool
35 allalaadimist
6
doc

Asjaajamise eksami õppimiseks vastused

Dokumendi tunnusjooned ­ a)autentsus- see on dokument, mis säilitab oma esialgse usaldusväärsuse ja tõestusväärtuse. Dokumendi algsete omaduste (struktuur, kontents, kuju, sisu) säilimise läbi aja. Päritolu võib usaldada. b)terviklikkus- tähendab, et dokument on täielik ja muutmata. c)Usaldusväärsus- dokument ei ole võltsitud, on tõe...

Asjaajamine - Kutsekool
239 allalaadimist
1
docx

Motivatsioonikiri Kehtna MTK

Tormi Väel Targo k, Koolga v, 88403 TARTUMAA Tel: 5 810 5339 08.detsember 200...

Asjaajamine - Kutsekool
153 allalaadimist
1
doc

Asjaajamise kontrolltöö

Mis on asjaajamine ? 2. Mis on dokument? 3. Mis on asjaajamiskord? 4. Kuhu vormistatakse asjaajamiskord? 5. Kes kinnitab asjaajamiskorra? 6. Millised dokumendiplangid on asutusele kohustuslikud? 7. Turvaelemendid plankidel.. 8. Nimeta dokumente.. 9. Nimeta asjaajamisega seotud seaduseid.. V...

Asjaajamine -
35 allalaadimist
1
docx

Avalduse näidis

MARY-HELEEN LILLEMÄE Kooli 16-12 Tootsi Alev 57464 PÄRNUMAA...

Asjaajamine - Kutsekool
90 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun