Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused?
 • Millised on riigivalitsemise vormid?
 • Mis eristab parlamentaarset ja presidentaalset vabariiki?
 • Millised on riikliku korralduse vormid?
 • Mida mõistetakse poliitilise režiimi all?
 • Mis on riigi funktsioonid?
 • Mis on riigiaparaat ja riigiorgan ?
 • Kuidas riigiorganeid liigitatakse?
 • Milline on riigi ja õiguse omavaheline seos?
 • Mis on õigusriik seadusriik politseiriik haldusriik totalitaarriik ?
 • Millisel alusel eristatakse liberaalset ja sotsiaalriiki?
 • Kuidas on seotud õigus ja poliitika?
 • Millised on õiguse ja majanduse omavahelised seosed?
 • Kuidas defineerida õigust?
 • Missuguste tunnuste alusel saab määratleda õigust?
 • Mis eristab õiguse juriidilist sotsioloogilist ja loomu õiguslikku käsitlust?
 • Mille poolest erineb riigieelse ühiskonna sotsiaalse võimu korraldus riigivõimust?
 • Mis on ühiskondlike suhete sotsiaalne reguleerimine?
 • Milline norm on sotsiaalne norm?
 • Millised on sotsiaalsete normide põhiliigid ?
 • Milline on õiguse ja moraali seos?
 • Missugused tunnused on iseloomulikud õigusnormile ja mis on õigusnormi funktsioonid?
 • Milline on õigusnormi loogiline struktuur?
 • Miks just selline?
 • Kuidas hüpoteese liigitatakse?
 • Mis on õigusnormi dispositsioon?
 • Kuidas dispositsioone liigitatakse?
 • Mis on õigusnormi sanktsioon?
 • Kuidas sanktsioone liigitatakse?
 • Kuidas sõnastatakse õigusnormid õigusaktides?
 • Mis on õigusharu?
 • Milliste kriteeriumide alusel liigitatakse õigusnormid õigusharudesse?
 • Mis on õigusliku reguleerimise meetod?
 • Mis on õigusinstituut?
 • Milline on õigusinstituudi seos õigusharuga?
 • Mis on õigussüsteem?
 • Mis on õigusperekond?
 • Mis ja milleks on õigus?
 • Millised õigusharud kuuluvad avalikku õigusesse ja millised era õigusesse ?
 • Milline on rahvusvahelise õiguse asend riigi õigussüsteemi suhtes?
 • Mida mõistetakse õiguse vormide õiguse allikad all?
 • Mis on tänapäevased õiguse allikad?
 • Missugused Euroopa Liidu õigusaktid on kohustuslikud liikmesriikidele ?
 • Missuguseid etappe läbib seadusloome protsess Eestis?
 • Millise õigusakti nõudeid tuleb Eestis järgida õigusaktide eelnõude koostamisel?
 • Milline on õigusaktide jõustumise ja kehtivuse kord?
 • Mis on riigi territoorium õigusakti ruumilise kehtivuse tähenduses?
 • Milliste isikute kohta kehtivad nende asukohariigi õigusaktid?
 • Millistes vormides see toimub?
 • Milles seisneb õiguse realiseerimine ja millistes vormides see toimub?
 • Millised spetsiifilised tunnused eristavad õigussuhet muudest ühiskonnasuhetest?
 • Kuidas määratleda õigussuhet ja milline on õigussuhte struktuur?
 • Mis on õigussuhte juriidiline sisu ja millised struktuurielemendid selle moodustavad?
 • Mis on õiguse ja õigussuhte objekt?
 • Millistel alustel ja kuidas liigitatakse õigussuhteid?
 • Millised tegelikkuses asetleidvad muutused on juriidilised faktid?
 • Milline on nende liigituse praktiline tähtsus?
 • Kuidas toimub õiguse rakendamise protsess?
 • Millised on õiguse rakendamise staadiumid?
 • Millistel alustel ja kuidas liigitatakse õiguse rakendamise akte?
 • Milles seisneb õiguse tõlgendamine?
 • Kuidas toimub sätte tõlgendamine?
 • Kuidas need toimivad?
 • Mida tähendab lünk õiguses ja kuidas need lüngad ületatakse?
 • Milline on rakendaja otsustusruum?
 • Mis eristab õigusrikkumist õiguspärasest käitumisest?
 • Kes võib olla õigusrikkumise subjektiks?
 • Mida hõlmab õigusrikkumise subjektiivse külje mõiste?
 • Mis on õigusrikkumise objekt?
 • Mis on õigusrikkumise objektiivne külg?
 • Millised on teo õigusvastasust välistavad asjaolud?
 • Mis on juriidiline vastutus?
 • Millistel alustel ja kuidas toimub õigusrikkumiste ja juriidilise vastutuse liigitamine?
 • Mida hõlmab riigiõigus?
 • Mis on riigiõiguse allikad?
 • Mis ja millised on põhiseaduse printsiibid?
 • Mis on põhiõigused?
 • Millistel tingimustel saab põhiõigusi piirata?
 • Millele rajaneb ja millega seondub haldusõigus?
 • Milline on avaliku halduse vahendite õiguslik toime isikutele?
 • Millised on avaliku halduse õiguslikud vormid ja funktsioonid?
 • Millised on haldusõiguse õigusallikad?
 • Millised on haldusõiguse üldpõhimõtted?
 • Kes on avaliku halduse kandjad ?
 • Milline on Eesti kohtusüsteemi ülesehitus ja ülesanded?
 • Keda saab nimetada kohtunikuks ja rahvakohtunikuks ning kes nad nimetab?
 • Milline on kohtuniku ettevalmistusteenistus?
 • Millised on kohtute ülesanded ja nende lahendamise viisid?
 • Millised on kohtunike kohustused?
 • Millised on kohtunike sotsiaaltagatised?
 • Milline on kohtunike distsiplinaarvastutus?
 • Milline on justiitsministeeriumi roll kohtute tegevuse korraldamisel?
 • Milline on eraõiguse reguleerimise objekt ja meetod?
 • Millest koosneb Eesti tsiviilseadustik?
 • Millised on tsiviilõiguse printsiibid?
 • Mis on hea usu põhimõte?
 • Mis on mõistlikkuse põhimõte?
 • Mis on õigusvõime ja teovõime?
 • Mis on füüsilise isiku õigusvõime ja teovõime?
 • Kes on juriidilised isikud ja kuidas neid liigitatakse?
 • Kuidas tekivad tsiviilõigused ja kohustused?
 • Mida tähendab tehingu vormivabadus?
 • Mis on tingimuslik tehing?
 • Kuidas toimub isikute esindamine tsiviilõiguslikes suhetes?
 • Millal volitus lõpeb?
 • Millised on tsiviilõiguste teostamise viisid?
 • Mis on aegumine?
 • Mis tähtsus sellel on?
 • Millised on aegumise tähtajad?
 • Millal kohaldatakse rahvusvahelise eraõiguse seadust?
 • Millal ja kuidas kohaldatakse välisriigi õigust?
 • Millist õigust kohaldatakse inimese elukoha kindlaksmääramisel?
 • Millist riigi õigust kohaldatakse inimese õigus- ja teovõimele?
 • Millist õigust kohaldatakse juriidilisele isikule?
 • Millise riigi õiguse alusel määratakse asjaõiguste tekkimine ja lõppemine?
 • Millise riigi õigust kohaldatakse lepingule?
 • Mis on asjaõiguse reguleerimisobjekt?
 • Kuidas liigitatakse asju ja milline õiguslik tähendus sellel liigitusel on?
 • Mis on valdus ja kuidas valdus tekib?
 • Mis on omand ja millised on omandi liigid?
 • Kuidas tekib ja lõpeb vallasomand?
 • Mis on reaalservituut?
 • Kuidas reaalservituut tekib ja lõpeb?
 • Mis on kasutusvaldus?
 • Kuidas see tekib?
 • Mis on isiklik kasutusõigus?
 • Mis on hoonestusõigus?
 • Mis on ostueesõigus?
 • Kuidas see seatakse?
 • Mis on pant Millised on pandi liigid?
 • Mis on registerpant?
 • Kuidas toimub transpordivahendi pantimine?
 • Mis on kommertspant?
 • Kuidas see tekib ja lõpeb?
 • Mis on õiguste pantimine?
 • Mis on hüpoteek?
 • Kuidas see tekib ja lõpeb?
 • Kuidas toimib hüpoteeginõude rahuldamine?
 • Mis on ühishüpoteek ja kohtuhüpoteek?
 • Mida reguleerib võlaõigusseadus?
 • Millele kohaldatakse võlaõigusseaduse üldosa sätteid?
 • Mis on võlasuhe ja millest see tekib?
 • Mis on tsiviilõiguse allikad?
 • Mis tähendus on pakkumusel ja nõustumusel oferdil ja aktseptil?
 • Millised nõuded esitatakse tehingu vormile?
 • Mida tähendab tahteavaldus lepingu sõlmimisel?
 • Mis on eelleping?
 • Mis on lepingute siduvuse põhimõte?
 • Missugused on kohustuste täitmise põhimõtted?
 • Millega määratakse lepingupoolte kohustused?
 • Kuidas toimub lepingu sõlmimine?
 • Mis vormis võibpeab leping olema sõlmitud?
 • Kuidas võib lepingut muuta?
 • Millal loetakse kohustus täidetuks?
 • Kui võlgnik on kohustust rikkunud?
 • Mis on varaline kahju ja mittevaraline kahju?
 • Mis on kõrvalkohustused?
 • Kuidas toimub käenduse ja garantii andmine?
 • Mis on käsiraha?
 • Mis on leppetrahv?
 • Mida tähendab ja kuidas toimub ettevõtte üleminek?
 • Mis on müügileping mõiste?
 • Millised on müügilepingu kohustuslikud tingimused?
 • Mis on vahetusleping?
 • Mis on faktooringleping?
 • Mis on kinkeleping?
 • Mis on üürileping ja rendileping ja milles seisneb nende vahe?
 • Mis on üüri ja kõrvalkulud?
 • Mis on liisingleping ja millised on liisinguandja ja võtja kohustused?
 • Mis on litsentsileping?
 • Mis on frantsiisileping?
 • Mis on ehitise ajutise kasutamise leping?
 • Mis on tasuta kasutamise leping?
 • Mis eristab laenu- ja krediidilepingut?
 • Mis on laenuintress?
 • Mis on elurendis ja ülalpidamisleping?
 • Mis on kompromissleping?
 • Mis on seltsinguleping?
 • Mis on käsundusleping?
 • Mis on töövõtuleping?
 • Mis seda iseloomustab?
 • Mis leping on maaklerileping?
 • Mis on agendileping?
 • Kes on maakler ja agent ja kuidas nad tegutsevad?
 • Mis on komisjonileping?
 • Mis on maksekäsund ja arveldusleping?
 • Mis on tervishoiuteenuse osutamise leping ja millised on selle erisused?
 • Mis on kaubaveoleping?
 • Mis on reisijaveo leping tšarterleping pagas?
 • Mis on ekspedeerimisleping?
 • Mis on pakettreisileping?
 • Mis on hoiuleping?
 • Mis on hoiutasu?
 • Milles seisneb hoidja vastutus?
 • Millal ei vasta töövõtulepingu alusel teostatud töö lepingutingimustele?
 • Mida reguleerib äriseadustik?
 • Kes või mis on ettevõtja ettevõte ja tegevusala?
 • Millised on äriühingute liigid ja kuidas neid iseloomustada?
 • Kes on füüsilisest isikust ettevõtja?
 • Mis on ärinimi?
 • Kuidas neid eristatakse?
 • Kuidas neid kaitsta saab?
 • Mis on prokuura?
 • Mis andmeid saab äriregistrist?
 • Kuidas toimub äriregistri kannete tegemine?
 • Kuidas toimub osaühingu asutamine?
 • Kuidas toimub osaühingu juhtimine?
 • Millised on osaühingu lõpetamise alused?
 • Kuidas toimub aktsiaseltsi asutamine?
 • Kuidas toimub aktsiaseltsi juhtimine?
 • Mis on aktsiad ja millised on nende liigid?
 • Millised on aktsiaseltsi ja selle aktsionäride vahelised suhted?
 • Missugune on aktsiaseltsi struktuur?
 • Mis on aktsiaseltsi juhtorganid?
 • Kuidas toimub aktsiaseltsi juhtimine?
 • Millised on aktsiaseltsi kasumijaotuse ja aruandluse põhimõtted?
 • Millised on aktsiaseltsi aktsiakapitali muutmise võimalused ja põhimõtted?
 • Mida tähendab aktsiate ülevõtmine ja kuidas see on reguleeritud?
 • Millised on äriühingute juhtimisorganid ?
 • Milline on välismaa äriühingu filiaali üldiseloomustus?
 • Milline on piiriülese ühinemise kord?
 • Mida reguleerib pankrotiseadus ja mida reguleerib saneerimisseadus?
 • Kuidas pankrotimenetlus algatatakse ja välja kuulutatakse?
 • Kes on pankrotivõlgnik ja pankrotivõlausaldaja?
 • Millised on pankrotiorganid ja milline on nende pädevus?
 • Millised on võlgniku õigused ja kohustused pankrotimenetluses?
 • Millest moodustub pankrotivara?
 • Mis on tagasivõitmine ja välistamine pankrotimenetluses?
 • Kuidas toimub pankrotivara valitsemine?
 • Kuidas pankrotimenetlus lõpeb?
 • Mis on kompromiss pankrotimenetluses?
 • Mida reguleerib saneerimisseadus?
 • Mis on saneerimine?
 • Kuidas saneerimismenetlus algatatakse?
 • Millised on saneerimisnõustaja ülesanded?
 • Kuidas toimub saneerimiskava koostamine vastuvõtmine kinnitamine?
 • Kuidas saneerimismenetlus lõpetatakse?
 • Kuidas saneerimiskava ja pankrotimenetlus seostuvad?
 • Mida reguleerib perekonnaseadus ?
 • Millised on abielu üldised õiguslikud tagajärjed?
 • Millised on abikaasade võimalikud varasuhted?
 • Kes ei ole teineteisega abielus 382 Mis on sugulus?
 • Mida tähendab põlvnemisest tulenev ülalpidamiskohustus?
 • Mida reguleerib pärimisseadus?
 • Mis on pärimisõigus?
 • Kuidas toimub pärimine seaduse järgi?
 • Milline on abikaasa seisund pärijana?
 • Kuidas saavad kohaliku omavalitsuse üksus ja riik seadusjärgseks pärijaks?
 • Kuidas toimub pärimine pärija viimase tahte järgi?
 • Mis on annak ja selle ese?
 • Mis on sihtkäsund ja selle ese?
 • Mis on sihtmäärang ja selle ese?
 • Kes on testamenditäitja?
 • Millised on testamenditäitja kohustused?
 • Mis on testament ja millised on testamendi liigid?
 • Mida pidada meeles koduse testamendi koostamisel?
 • Mille poolest erineb pärimisleping testamendist?
 • Mis on pärandi avanemine?
 • Kuidas saab pärandist loobuda?
 • Mida kujutab endast pärandi vastuvõtmine ja pärimistunnistus?
 • Kuidas toimub testamendi täitmine?
 • Kes on kaaspärija?
 • Milles seisneb pärandvara ühisus?
 • Milline on karistusõiguse koht ja ülesanne õiguse üldises süsteemis?
 • Mis on karistusõiguse peamised ülesanded?
 • Mis on pärandvara ühisus?
 • Kuidas kaitseb karistusõigus isikute õigushüvesid?
 • Millest lähtuti karistusseadustiku eelnõu ettevalmistamisel?
 • Millisest seadusest lähtutakse karistuse kohaldamisel?
 • Millisel territooriumil kehtib Eesti karistusõigus?
 • Kes on isikud kes alluvad karistusseadusele?
 • Milline tegu või tegevus on süütegu?
 • Mille poolest erineb väärtegu kuriteost?
 • Millised on süüteokoosseisu objektiivsed ja subjektiivsed tunnused?
 • Kuidas anda hinnang teole mis võib olla süütegu?
 • Millised on teo õigusvastasust välistavad asjaolud?
 • Kuidas tulemit hinnata?
 • Millised on süüteost osavõtu vormid?
 • Kes on süüdimatu ja kes on piiratud süüdivusega isik?
 • Mis on karistus ja millised on karistuse eesmärgid?
 • Millal kohaldatakse liitkaristusi?
 • Millised on karistused väärteo eest?
 • Kes lahendavad väärteoasju?
 • Milline on väärtegude üldine aegumise tähtaeg?
 • Kuidas toimub väärteo kohtuväline ja kohtulik menetlus?
 • Kuidas sõnastatakse süütegu karistusseadustikus?
 • Millega tegeleb õigusteadus?
 • Millised on õigusteaduse harud?
 • Miks tuleb normi just nii mõista ja mitte teisiti?
 • Miks on lahendus just selline?
 • Miks on õiguslik institutsioon kujunenud just selliseks?
 • Kes on jurist ja kuidas õppida juristiks?
 • Millest koosneb õiguse idee?
 • Kuidas defineerida õiglust?
 • Milline on õiguse ja õigluse seos?
 • Milline on positiivse ja ülipositiivse õiguse vahekord?
 • Millised on era- ja avaliku õiguse piiritlemise õiguslikud alused?
 • Milliste põhimõtetega tuleb arvestada õiguskorra normatiivsuse tagamisel?
 • Milline on õiguse allikate formaalne jaotus ja funktsionaalne liigitus?
 • Milline on seos õiguse realiseerimise ja jurisprudentsi vahel?
 • Kuidas defineerida õiguskindlust?
 • Mida peab õiguskindlus tagama?
 • Kuidas aitab õiguse rakendajat protsessiõigus?
 • Kuidas selgitatakse välja õigusnormi sisu ja mõte?
 • Mis on tõlgendamise funktsiooniks subsumeerimisel?
 • Mis on legaaldefinitsioon?
 • Millised on tõlgendamise klassikalised viisid ja tõlgendamiskriteeriumid?
 • Mis on lüngad õiguses ja kuidas toimub nende ületamine?
 • Mis on seaduse analoogia ja õiguse analoogia?
 • Milliseid ühiskondlikke suhteid reguleerib tööõigus ja mida tähendab turvalise paindlikkuse põhimõte tööõiguses?
 • Mida reguleerib töölepingu seadus?
 • Miks kasutatakse selliseid väljendeid uues seaduses?
 • Milline on töölepingu seaduse ja võlaõigusseaduse omavaheline seos?
 • Mis on tööleping?
 • Milles seisneb töölepingu ja töövõtulepingu erinevus?
 • Millised on töölepingu kohustuslikud andmed ja tingimused?
 • Kui pikaks ajaks sõlmitakse tööleping?
 • Mis on katseaeg mis on selle eesmärk ja kui pikk katseaeg võib olla?
 • Millised on töötaja kohustused?
 • Millised on tööandja kohustused?
 • Millistel tingimustel võivad alaealised töölepingu sõlmida?
 • Kuidas saab töölepingut muuta?
 • Mis on töölepingu lõppemise alused?
 • Mis on töölepingu ülesütlemine ja kuidas see saab toimuda?
 • Mis on tööaeg ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud?
 • Mis on ületunnitöö ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud?
 • Mis on puhkeaeg ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud?
 • Mis on osaline tööaeg ja kuidas seda rakendatakse?
 • Millal on töötajal õigus tööleping 37 lõike 5 alusel üles öelda?
 • Mis on puhkus ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud?
 • Kuidas toimub põhipuhkuse andmine?
 • Mis on vanemapuhkus ja kellele seda antakse?
 • Mis on puhkusetasu ja puhkusehüvitis?
 • Mis tingimustel antakse õppepuhkust?
 • Mis on töötasu ja kuidas seda arvestatakse?
 • Kuidas toimub töö tasustamine eritingimustes?
 • Milliseid tagatisi ja hüvitusi näeb töölepingu seadus ette töötajale?
 • Mis on töölähetus?
 • Kuidas toimub töötaja töötasust kinnipidamine?
 • Mis on töötaja varaline vastutus ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud?
 • Millised on kahju hüvitamise põhialused?
 • Millised on varalise vastutuse kokkuleppele esitatud nõuded?
 • Kuidas toimub tööandjale tekitatud kahju hüvitamine?
 • Kes teostab riiklikku järelevalvet tööseaduste täitmise üle?
 • Mis on individuaalne töövaidlus?
 • Kes lahendab töövaidlusi?
 • Kes on usaldusisik ning millised on usaldusisiku õigused ja kohustused?
 • Mis on kollektiivleping ja kes on kollektiivlepingu poolteks?
 • Mis on kollektiivne töötüli ja kuidas seda lahendada?
 • Kes on lepitaja ja millised on tema funktsioonid?
 • Mis on streik ja töösulg ning kuidas on reguleeritud nende korraldamine?
 • Mida oodatakse juristilt?
 • Kuidas kujundatakse ja esitatakse arvamus õigusliku sisuga küsimuses?
 • Kuidas lahendatakse kaasuseid?
 • Kui töötaja soovib saada kirjalikku töölepingut?
 • Milline on Eesti Vabariigi maksusüsteem?
 • Mis on tarbijakaitseseaduse ülesanne?
 • Millised on tarbija põhiõigused?
 • Millised on müüja ja teenuse osutaja tarbijakaitsealased kohustused?
Vasakule Paremale
Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #1 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #2 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #3 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #4 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #5 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #6 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #7 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #8 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #9 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #10 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #11 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #12 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #13 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #14 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #15 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #16 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #17 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #18 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #19 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #20 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #21 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #22 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #23 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #24 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #25 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #26 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #27 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #28 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #29 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #30 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #31 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #32 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #33 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #34 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #35 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #36 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #37 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #38 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #39 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #40 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #41 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #42 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #43 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #44 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #45 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #46 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #47 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #48 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #49 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #50 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #51 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #52 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #53 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #54 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #55 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #56 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #57 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #58 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #59 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #60 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #61 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #62 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #63 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #64 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #65 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #66 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #67 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #68 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #69 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #70 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #71 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #72 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #73 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #74 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #75 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #76 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #77 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #78 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #79 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #80 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #81 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #82 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #83 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #84 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #85 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #86 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #87 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #88 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #89 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #90 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #91 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #92 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #93 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #94 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #95 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #96 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #97 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #98 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #99 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #100 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #101 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #102 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #103 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #104 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #105 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #106 Õiguse alused kordamisküsimused vastustega #107
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 107 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2016-01-10 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 179 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor A A Õppematerjali autor

Kasutatud allikad

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

TALLINNA ÜLIKOOL ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT ÕIGUSE ALUSED Loengukonspekti alus Lektor Aare Kruuser Tallinn, 2015 SISUKORD PROGRAMMI KORDAMISKÜSIMUSED ÕIGUSE ALUSED. ÕIGUSTEADUSE PÕHIMÕISTED SISSEJUHATUS ÕIGUSTEADUSESSE 01 SISSEJUHATUS 02 ÕIGUSE ROLL ÜHISKONNAS. Miks peab õigust tundma 03 ÕIGUSLIK REGULEERIMINE 03.1. RIIK JA ÕIGUS. PÕHIMÕISTED REFERAADID JA ESSEED TEEMADE KAUPA VASTUSED KORDAMISKÜSIMUSTELE Õigusvõime, sest Igal füüsilisel isikul on ühetaoline ja piiramatu õigusvõime............................5 PROGRAMMI KORDAMISKÜSIMUSED TEEMADE KAUPA..............................................5 MIS ON ÕIGUS. MIKS PEAB ÕIGUST TUNDMA..........................................................148 SOTSIAALNE REGULEERIMINE............................................................................

Õiguse alused
thumbnail
67
pdf

Õiguse Alused kordamisküsimused

Õiguse Alused: 1. Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused? Riiki iseloomustatakse tavaliselt kolme tunnuse kaudu 1) avalik võim 2) territoorium, millel see avalik võim kehtib ja 3) rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud. Seega on riik erilisel viisil organiseerunud rahvas, kes teostab teataval territooriumil suveräänset võimu. 2. Millised on riigivalitsemise vormid? Mis eristab parlamentaarset ja presidentaalset vabariiki? Riigivalitsemise vormid on: A. Monarhia ­ on riigivalitsemise vorm, mida iseloomustab kõrgema riigivõimu kuulumine monarhile, kes omandab võimu pärimise teel eluaegselt ja on juriidiliselt vastutamatu. B

Õigus alused
thumbnail
107
doc

Õiguse alused põhjalik konspekt

tõttu. Tootmisvahendite ja tootmise arenedes hakkas tekkima toodangu ülejääk ja võimalus seda teiselt sugukonnalt vägivaldselt omandada. Selle funktsiooni täitmiseks tekkis sugukonnapealiku ümber malev, mille liikmetest kujunes ajapikku pealiku lähikond. Ühiskonda oli tekkinud inimeste grupp, kelle põhiliseks tegevusalaks ei olnud tootmine, vaid juhtimine. See oli riigiaparaadi algkuju, ühiskonnast eraldunud avalik võim. Kogukonnast oli saanud riik. Riigi tekkimist iseloomustas: 1) ühiskonnast eraldunud ja tema üle võimu teostava, st avaliku võimu tekkimine, 2) selle võimu teostamine territoriaalsel põhimõttel, mitte sugukondlikul alusel, ja 3) võimu kandjana ja selle objektina oli veresuguluses oleva sugukonna asemele tekkinud uus inimkooslus ­ rahvas. Koos riigi tekkimisega tekkisid ka uued juhtimissuhted, mis vajasid reguleerimiseks ka uusi norme

Õiguse alused
thumbnail
38
docx

Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega

1. Riigi ja õiguse tekkimine Territooriumil elav rahvahulk vajas juhtimist. Tootmisvahendite ja tootmise arenedes hakkas tekkima toodangu ülejääk ja võimalus seda teiselt sugukonnalt vägivaldselt omandada. Selle funktsiooni täitmiseks tekkis sugukonnapealiku ümber malev, mille liikmetest kujunes ajapikku pealiku lähikond. Lähikonda kuuluvatele isikutele hakati usaldama sugukonnasiseste funktsioonide, sealhulgas juhtimisfunktsioonide teostamist. Kogukonnast oli saanud riik. Riigi tekkimist iseloomustas:  avaliku võimu tekkimine  selle võimu teostamine territoriaalsel põhimõttel, mitte sugukondlikul alusel  tekkinud oli uus inimkooslus – rahvas Koos riigi tekkimisega toimusid muutused ühiskondlikes käitumisreeglites. Ühiskonnas tekkisid uued juhtimissuhted, mis vajasid reguleerimiseks ka uusi norme. Riigi vajadusi rahuldavad käitumisreeglid kujunesid kahtviisi:

Õigus alused
thumbnail
16
doc

Õiguse alused kordamisküsimused

Riigi tekkimise vajadus- territooriumil elav rahvahulk vajas juhtimist. Tootmisvahendite ja tootmise arenedes hakkas tekkima toodangu ülejääk ja võimalus seda teiselt sugukonnalt vägivaldselt omandada. Selle funktsiooni täitmiseks tekkis sugukonnapealiku ümber malev, mille liikmetest kujunes ajapikku pealiku lähikond. Lähikonda kuuluvatele isikutele hakati usaldama ka sugukonnasiseste funktsioonide, sealhulgas juhtimisfunktsioonide teostamist Kogukonnast oli saanud riik. Võimu organisatsioon ja võimu teostamise vahendid on inimühiskonna ajaloo vältel läbi teinud olulise arengu, mis on lahutamatult seotud riigi tekkimise ja riigivõimu eri vormide kujunemise ja arenguga. 546-600eKr Roomas leiti esimene kirja pandud õigus. Meie õiguse algmõisted pärinevad Roomast. Õigus juhib sotsiaalseid suhteid. Õiguse tekke allikad on: · Rahva kultuur ja kombed · Rahva õigusteadvus ja väärtused

Õigus
thumbnail
46
doc

Õiguse aluste kordamisküsimused

ÕIGUSE ALUSED 2011/2012 KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS 1. Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused? · Avalik võim · Territoorium, millel see avalik võim kehtib · Rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud. Seega on riik erilisel viisil organiseerunud rahvas, kes teostab teataval territooriumil suveräänset võimu. Riigil on 3 põhitunnust: 1)territoorium Territooriumi moodustavad maa-ala, maapõu, õhuruum ja kui tegu on mereriigiga, siis ka territoriaalvesi. Riigi alla kuuluvad tinglikult ka selle riigi lipu all liikuvad alused ning teistes riikides asuvad saatkondade territooriumid. Riigi territooriumi määrab riigipiir, mis määrab ühtlasi ka riigi suveräänsuse ulatuse

Uurimistöö meetodid
thumbnail
22
docx

Õiguse alused mõisted

(austria, iirimaa, itaalia, kreeka, portugal, saksamaa, soome) Riiklik korraldus iseloomustab riigi territoriaal-poliitilist ülesehitust, riigi koostisosade õiguslikku ja poliitilist staatust ning nende omavahelise ja riigi keskvõimuga suhtlemise põhimõtteid. Riikliku korralduse vorm iseloomustab näitab kas riigi territoorium kujutab endast ühtset tervikut või jaguneb üksikuteks üksusteks. Unitaarriik e lihtriik on riik, mis territoriaal-poliitiliselt on ühtne tervik. Koosseisus ei ole suhteliselt iseseisvaid riike või riiklikke moodustisi, territoorium jaguneb ainult haldusterritoriaalseteks üksusteks ning need omakorda veel väiksemateks üksusteks. Igal üksusel on oma juhtimisorgan. Föderatsioon ehk liitriik on riik, mille koostisosadeks on liikmestriigid või riiklikud moodustised (subjektid). Subjektid kannavad erinevaid nimetusi: liiduvabariigid, osariigid, maad, provintsid, kantonid jne.

Õiguse alused
thumbnail
54
doc

Õiguse alused (harjutusküsimused+vastus ed)

Õppeaine: õiguse alused Esialgsed harjutusküsimused loengute kohta (teemade edasisel käsitlemisel täiendatavad) Loeng 1: Õiguse mõiste. Õiglus. Õiguse allikad. Sotsiaalne norm. Õigusnorm. Normihierarhia. 1. Õigusnormi ja sotsiaalse normi vahetegu. Õigusnorm on sotsiaalne norm. Kõiki õigusnorme nimetatakse õiguseks objektiivses mõttes. Õigusnormid käivad tavaliselt kahe isiku kohta (kahe eraisiku kohta; riigi ja eraisiku kohta jne): ühele pannakse mingi õigus ­see on subjektiivne õigus - ja teisele kohustus, enamasti on neid ühe asja ajamisel mitmeid. Õigus normid on need sotsiaalsed normid, mis on kirjutatud seaduses. Õigusnorm ei tegele mitte üksnes sellega, mis on, vaid ka asjadega, mida veel ei ole, aga peaks olema ja mis iseenesest ei juhtu. Seadus, mida keegi ei riku, on mõttetu. Sotsiaalsed normid ­ normid, mis määravad, kuidas ühiskonna, mõne selles oleva grupi või organisatsiooni

Õiguse alusedLisainfo

Aine "Õiguse alused" kordamisküsimused koos vastustega. Kokku 378 küsimust.
Mõned teemad:
RIIK
ÕIGUSE DEFINITSIOON
SOTSIAALNE NORM
ÕIGUSNORMID JA ÕIGUSSÜSTEEM
ÕIGUSE VORMID EHK ALLIKAD
ÕIGUSSUHE
RIIGIÕIGUS
AVALIK HALDUS
TSIVIILÕIGUS
ASJAÕIGUS
VÕLAÕIGUS
ÄRISEADUSTIK
PANKROT JA SANEERIMINE
PEREKONNAÕIGUS
Pärimine
KARISTUSÕIGUS
ÕIGUSTEADUS
ÕIGLUS
ÕIGUSKINDLUS
SUBSUMEERIMINE
TÕLGENDAMINE
TÖÖÕIGUS
TÖÖLEPING
TÖÖ- JA PUHKEAEG
PUHKUS
TÖÖLÄHETUS
TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS
TÖÖVAIDLUS
USALDUSISIK
KOLLEKTIIVSED TÖÖSUHTED
MAKSUSÜSTEEM JA TARBIJAKAITSE

Märksõnad

Mõisted

parlamentaarses vabariigis, unitaarriik, sisefunktsioon, välisfunktsioon, õigusriik, totalitaarriik, vastus küsimusele, individuaalne reguleerimine, sotsiaalne norm, kõlblus, missugused tunnused, õigusnormile, õigusnormi funktsioonid, õigussuhte subjekt, sotsiaalses plaanis, igas ühiskonnas, eelpool kirjeldatu, tööõigus, normatiivakt, 1 õiguslik, õiguslikuks aluseks, euroopa liit, direktiivid, mittenormatiivne akt, laias tähenduses, normatiivaktid, konstitutsioonilised, kaasallkirja, suspensiivne veto, õigusteoorias, käskkiri, seaduse jõustumine, sellel reeglil, õigussuhe, õigussuhte subjektid, juriidiliseks isikuks, eriliik, õiguspärased teod, õigusenormide rakendamine, i staadium, iii staadium, õiguspärane käitumine, õigusrikkumisena, väärteod, tsiviilõiguslik, riigiõigus, riigiõiguse põhiallikas, õigus kodakondsusele, eesti kodanikel, pärimisõigus, halduse sisuks, kogu sotsiaalse, koormava haldusega, miidla, formaalselt, õigustatud subjektiks, põhiseadus, kohtunikuõigus, miidla, seaduse ülimuslikkust, haldusõiguse üldpõhimõtted, haldusorgan, kohtunikueksamist, meeli miidla, ettevalmistusteenistuse pikkuseks, normi või, kohtunike kohustused, kohtunike sotsiaaltagatised, teovõime, asjaõiguse reguleerimisobjektiks, igamine, vallaspandil, lepingupoolte kutse, tarbijale müük, liisinguvõtja, krediidileping, laenuleping, kindlustusjuhtum, hoidjal, kolmandal isikul, ettevõtja, tegevusala, äriühingute liigid, , , fie, fie, prokuura, , oü kapital, sarnaselt oü, ülim, aktsionäril, aktsionäril, lihtaktsia, aktsionäril, üldkoosolek, aktsiakapitali vähendamisel, piiriülese ühinemisel, maksejõuetu ettevõte, pankrotivõlgnik, pankrotihaldur, võlgniku kohustuseks, võlgniku õiguseks, pankrotivara, tagasivõitmine, seaduse mõistes, uue mõistena, otsejoones sugulased, isikuid, lapse isa, pärandajal endal, pärandaja, kuupäeva kirjutamine, pärimisleping, kuritegu, osavõtjad, kuriteo põhikaristused, väärteo põhikaristused, jah, väärtegu, maksualane väärtegu, õigusteadus, võrdlev õigusteadus, püsiv väärtus, kohtuniku ülesanne, aristoteles, eesmärgipärasusest, õigus tervikuna, kokkuvõtlikult, õiglus, võrdsustav, jaotav, õiguse leidmiseks, eraõigus, subjektiteooria, era, legislatiivaktideks, haldusaktideks, õigusteoorias, õigusnormid, huviteooria kohaselt, subjektiteooria kohaselt, regulatiivseid õigussuhted, kaitsvaid õigussuhted, õiguskindlus, subsumeerimine, mõlemad eeldused, legaaldefinitsioon, kumulatiivne konkurentsiga, alternatiivne konkurents, objektiiv, ehtsad, väärtuslüngad, õiguse analoogia, seaduse koostamisel, lepingu osapoolteks, terminoloogia kasutamine, alla 18, kahtlus 7, alla 18, alaealistele, töölepingust taganemine, rasedus, töötajate esindajaga, koondamisel, rasedus, tööaeg, tööandja, alla 10, rasedus, töölepingu lõppemisel, seadusandja, tööandja, töötaja kohustused, töökeskkonnaspetsialist, konsulteerimine, lepitaja ülesandeks, lepitajal, tarbijakaitseseaduse ülesanne, täitma kaubandus, kehtiv tööõigus, kontseptsiooni täpsustamise, nüüd selge

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun