Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"seadustele" - 1012 õppematerjali

thumbnail
43
doc

RISKIHINDAMISJUHEND

Risk on ohuteguriga kokkupuutumisest tingitud vigastuse või haiguse raskusaste ja selle tõenäosus. Miks peaks riski hindama? Tööriski hindamise peaeesmärk on töötajate tervise ja ohutuse kaitsmine. Riskihindamine aitab minimeerida võimalust, et töötajad või keskkond saavad tööga seotud tegevuste tõttu kannatada. Samuti aitab see hoida see ettevõtte konkurentsivõimet ja tõhusust. Vastavalt tööohutuse ja töötervishoiu seadustele peavad kõik tööandjad hindama riski regulaarselt. Kuidas riski hinnata? Töökohaga seotud riske saab hinnata järgmises viies lihtsas astmes: 1. ASTE: Teabe kogumine 2. ASTE: Ohutegurite tuvastamine 3. ASTE: Ohuteguritega seotud riski hindamine (tõenäosuse ja tagajärgede raskusastme hindamine ja otsustamine, kas risk on lubatav)

Ametid → Ametijuhend
16 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Asjaõigusseadus

Asjaõigusseadus- kitsenduste talumine Asjaõigusseadus sätestab asjaõigused, nende sisu, tekkimise ja lõppemise ning on aluseks teistele asjaõigust reguleerivatele seadustele. Asjaõiguseks on omandiõigus ning piiratud asjaõigused, milleks on servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus. Lisaks võib seaduses eelnevalt nimetatule sätestada ka muid asjaõigusi. Kõigil omanikel on võrdsed õigused, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Seejuures juriidilise isiku vara ega juriidiline isik ei saa kuuluda teistele isikutele. Kinnisomandi kitsendused on seadusjärgsed või need seatakse kohtuotsuse või tehinguga.

Õigus → Tsiviilõigus
11 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Referaat teemal "Rooma õigus ja Euroopa õiguse ajalugu"

Sissejuhatus Rooma õiguse ajaloo algusperioodiks loetakse kahte aega. Üks neist on 450 eKr, mil loodi kaheteist tahvli seadused. Teise seisukohana loetakse Rooma õiguse algusajaks 529 eKr, kui loodi Konstantinoopolis imperaator Justinianuse algatusel Corpus iuris civilise seadustekogu, millele ka meie tänapäevased teadmised põhinevad. Tänapäeval ei saa tugineda kaheteist tahvli seadustele, sest neid pole säilinud ja nende olemasolust on vaid oletused. Rooma õigus on see, millele Euroopa õigus põhineb. Rooma õiguse levikule Lääne-Euroopa aitasid kaasa Püha Rooma Keisririik ja Katolik kirik. Oluliseks osaks Euroopa arengus võib pidada ka Bologna ülikooli tekkimist, millest sai tolleaegne õiguse keskus ja kus hakati õpetama õigust. 3 1. Rooma riigi tekkimine

Ajalugu → Ajalugu
255 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Poliitiline kohustus

Poliitiline kohustus Tänapäeval on võimatu leida kohta, kus ei kehtiks seadused. Kõikjal piiravad inimeste tegevust mingisugused seadused või reeglid. Näiteks, omades Eesti kodakondsust, pean ma alluma Eesti Vabariigis kehtestatud seadustele. Viibides kooli territooriumil pean ma järgima kooli sisekorra reegleid. Ühel või teisel viisil on inimese käitumine ja tegutsemine alati olnud piiratud. Poliitiline kohustus tähendab kohustust alluda riigi seadustele. Küsimus ideaalsest riigivõimust kerkis päevakorrale 16. ja 17. sajandil. Võimu poolsed kuritarvitused Prantsuse revolutsiooni ajal, 18. sajandi lõpus, aga tõstatasid selle küsimuse veelgi teravamalt. Poliitilise kohustuse mõte ja eesmärk on tagada eelkõige oma ühiskonnale turvalisus. Selleks tuleb allutada rahvas kontrolli alla. Seaduste eesmärk on teha inimeste suhted omavahel ja inimeste suhted riigiga lihtsamaks. Kui poleks seadusi keelamas, siis

Filosoofia → Filosoofia
24 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Kaebus kohtutäituri peale

1. Kohtutäitur xxxx ei tagastanud mittearestitava sissetuleku osa summas 300 eurot, mille ta arestis xxxx2016 aastal. Kohtutäiturile on esitatud mittearestitava sissetuleku tagasikande avaldus (mitmel?)korral: (Kuupäevaliselt välja tuua). Mittearestitava sissetuleku tagasikandmine ei tohiks olla seotud andmete esitamisega, kui on tõendatud sissetuleku laekumine ning ülalpeetavate olemasolu. Eelnev kaebus tugineb Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele: TMS § 131, 132 ja 133; TMS § 217, 218; Kohtutäituri seadus § 75. 2. Kohtutäitur xxx ei ole lõpetanud täitemenetlust täiteasjades, millistes menetluse lõpetamiseks kohtutäituri poolt on olemas õiguslikud alused. Lisaks on antud kaebuse punktis 1 märgitud mittearestitava sissetuleku osa edastatud Eesti Vabariigis kehtivate seaduste alusel juba aegunud täitemenetluse katmiseks. Kohtutäitur xxx ei ole lõpetanud täitemenetust täiteasjades, milledes on kohtuotsuse või

Õigus → Eraõigus
25 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Demokraatlik valitsemine

Ülesanne: seaduste elluviimine; riigi igapäevase toimimise korraldamine ehk sise-, välis- ja majanduspoliitika elluviimine; õigusaktidest võib valitsus anda välja määrusi ja korraldusi. Valitsusse kuuluvad peaminister ja ministrid (tegevpoliitikud). Valitsus jaguneb ministeeriumideks. Kohtuvõim ­ õigust mõistev võim. Ülesanne: seaduskuulekuse tagamine; võimu seadusliku kasutamise järelvalve; sõltumatu ja ausa õigusemõistmise korraldamine. Õigusriik ­ valitsetakse vastavalt seadustele. Eesmärk: inimeste heaolu. Tunnused: kehtib võimude lahusus; tuginetakse seadustele; austatakse isikuvabadusi; inimesed on seaduse ees võrdsed; üksikisiku õiguste kaitsmine. Valitsemine ja avalik haldus Presidentalismi tunnused: - president on keskne poliitiline figuur, kes täidab nii riigipea kui ka valitsusjuhi ülesandeid. - valitsus vahetub seoses presidendi valimistega. - täidesaatev ja seadusandlik võim on omavahel nõrgalt seotud. - president valitakse rahva poolt.

Ühiskond → Ühiskond
9 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Rene Descartes'i ja Gottfried Wilhelm Leibniz'i võrdlus

Hing on seotud alludes oleksid alati valmis vaid keha organite tervikuga. peegeldama kehade seisukohta. Keha ja Hing teostab oma funktsioone Kehade vastastikmõju toimub vaimu väikeses näärmes, kus ta hinguste, mehaanikaseaduste järgi ning hinged kooskõla närvide ja vere vahendusel mõjutab alluvad otsuseid tehes headuse ja kogu ülejäänud keha. Hingused kurjuse moraalsetele seadustele. Kui suunduvad erineval viisil lihastesse hing ja keha alluvad erinevatele ning liigutavad kehaosi väga seadustele, siis saab selle erinevalt. vastastikmõju ära seletada Jumala olemasolu/mõjuga. Võrdlus

Filosoofia → Filosoofia
14 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Sõnavabadus ja kõlbelised piirid

. Tihti unustatakse ära, et inimestele antud õigustele kehtivad ka selgepiirilised kohustused, mille rikkumisele reageerib ühiskond alati halvakspanuga. Seadus keelab rikkuda ja halvustada teiste inimeste õigusi ja vabadust, tervist, au ning head nime, kuid kas see ongi ainuke, mis meile sõnavabaduse puhul piiranguks seatakse? Sõnavabadusele seab piirid ka see, mis eesmärkidel, mil viisil ja mis sõnadega me oma arvamust teistele selgeks püüame teha. Lisaks seadustele on sõnavabadus piiratud ka kõlbelise käitumisega. Tuntud eestlaste lause: ,,Enne mõtle, siis ütle" kannab endas tõetera. Seda lauset tasuks endale meelde tuletada siis, kui ei soovi teatud hetkel oma arvamust välja öelda, kartes kellegi tundeid riivata või vastaspoole pahameele osaliseks saada. Tihti tuleneb kõlbeline käitumine ka traditsioonidest. Meil eestlastel ja paljudel teistel rahvustel on jõuludega seoses kindlad kombed. Oleme teadlikud, et

Eesti keel → Eesti keel
34 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kohtunik - õigusemõistja või karistaja.

Su viga. Kui Sa aga tead, et Sa ei ole midagi valesti teinud ja kui see on ka tõde, siis Sul ei ole midagi karta. Sest siis tegi seda keegi teine ja kusagil leidub keegi kolmas, kes midagi nägi või kuulis. Ning ka kohtunik on tõe eest väljas. Kui keegi on midagi halba teinud, siis peab see miske ka kedagi mõjutama ja kahjuks enamusjuhul halvasti. Ja mõnikord juhtud just Sina olema see keegi. Siis on kohtuniku töö kuulata üle Sinu kaebus ja toimida seadustele vastavalt. Ning see viib kohtuniku täiesti uute valgusesse. Nüüd on Ta Sinu poolt, kui Sina oled toiminud seadustele vastavalt. Seega võib kohtunikku nimetada nii karistajaks kui ka õigusemõistjaks. Kes Ta Sulle on, oleneb täielikult Sinust endast.

Õigus → Õigus
31 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Kindlustuse küsimused ARK-sse

-peab juhtumist teatama politseisse ning paluma liiklusõnnetuse vormistamist (-) 29. Miks on vajalik liiklusõnnetus sündmuskohal kirjalikult vormistada? -korrektne vormistamine kiirendab kahjude hüvitamist liikluskindlustuse seltsi poolt (+) -sündmuskohal täidetud LÕ vorm on üheks tõendiks hilisemate võimalike osapoolte vaheliste vaidluste lahendamisel (+) 30. Välisriikides toimunud liiklusõnnetused tuleb vormistada: -vastavalt toimumise kohas kehtivatele seadustele (+) -vastavalt juhi kodumaal kehtivatele seadustele (-) -vastavalt sõiduki arveloleku maa seadustele (-) 31. Vormi "teade liiklusõnnetusest" puudumisel võib liiklusõnnetuse vormistada ka tavalisel paberil. -jah (+) -ei (-)

Auto → Autokool
153 allalaadimist
thumbnail
4
doc

ARK'i enamlevinud KINDLUSTUSE küsimused

-peab juhtumist teatama politseisse ning paluma liiklusõnnetuse vormistamist (-) 29. Miks on vajalik liiklusõnnetus sündmuskohal kirjalikult vormistada? -korrektne vormistamine kiirendab kahjude hüvitamist liikluskindlustuse seltsi poolt (+) -sündmuskohal täidetud LÕ vorm on üheks tõendiks hilisemate võimalike osapoolte vaheliste vaidluste lahendamisel (+) 30. Välisriikides toimunud liiklusõnnetused tuleb vormistada: -vastavalt toimumise kohas kehtivatele seadustele (+) -vastavalt juhi kodumaal kehtivatele seadustele (-) -vastavalt sõiduki arveloleku maa seadustele (-) 31. Vormi “teade liiklusõnnetusest” puudumisel võib liiklusõnnetuse vormistada ka tavalisel paberil. -jah (+) -ei (-)

Auto → Liiklus
12 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Võim ja legitiimsus

.võimustamine. Võim Max Weberi järgi: Võim on suutlikkus panna tegema kedagi midagi, mida ta muidu ei teeks. Domineerimine-tähendab võimalust leida kuulekust teatud korralduse suhtes antud isikute poolt, sõltumata sellest, millele selline võimalus rajaneb. Legaalsus: seaduslikkus, õiguspärasus Legitiimsus: tunnustatus, tunnetatakse õigustatuna. (tunnustatus võib olla rahva poolehoid, toetus ja leppimine) Tunnustus võib tugineda: 1. A-legitiimsus- tugineb seadustele 2. B-legitiimsus- tugineb rahva reaalsele poolehoiule Kolm erinevat autoriteedi ideaaltüüpi Weberil: 1. Inimesed alluvad sest on olemas selline traditsioon: harjumus. 2. Karismaatiline: ma allun inimese korraldustele tema isikuomaduste pärast. 3. Ratsionaal-legaalne: ma allun inimesele, sest tal on seadusega antud õigus anda mulle korraldusi. Hegemoonia-Tunnustatus ja poliitiline võim võivad tugineda ka hegemooniale-teatud

Politoloogia → Poliitika ja valitsemise...
17 allalaadimist
thumbnail
11
doc

Kvaliteedi nõuded ehitusel

tehnoloogia seadmete valik ja paigutus ­ kuum köök, toidu ettevalmistus ruumid, köögi personali ruumid jne), jäätmekäitluse, tootmistehnoloogia ja päästeteenistuse liikumisteede kohta. Põhiprojekti koosseisu kuulub ka hooldusjuhendi koostamine. Tööde teostaja kohustuseks on projekteerimistööde käigus Tallinna linna ja koolipidaja vajaduste ja soovide väljaselgitamine ja nendega arvestamine. Juhul kui Tallinna linna soovid ei ole otstarbekad või ei vasta kehtivatele seadustele ja normidele kohustub Tööde teostaja andma Tallinna linnale professionaalse selgituse ja hinnangu ning võimalusel leidma lahenduse mis rahuldaks Tallinna linna soove ja ei oleks vastuolus kehtivate normide ja seadustega. Tööde teostaja ei ole kohustatud viima sisse selliseid Tallinna linna parandusi, mis lähevad vastuollu kehtivate seaduste ja normidega. Vastutus projektlahenduse vastavuse eest kehtivatele

Meditsiin → Ohutustehnika
101 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Ajalugu tv vastused

Pikk parlament- kuningas kutsus marlamenti kokku, et saada raha sõdimiseks sotlaste vastu. Kuulus revolutsioon- 1688aastal Suurbritannias toimunud riigipööre, mille tulemusena tõugati troonilt viimane Stuartite soost kuningas. ,,Õigluste deklaratsioon" Määras kindlaks parlamendi ja James II kuninga võimupiirid. ÜL 3 Kuningas oli riigipea, kuid parlament piiras ta võimu. Ta pidi alluma õigustele, seadustele nagu iga teine kodanik Louis XIII Mille poolest erineb see olukord Inglismaa varasemast valitsemisest? Ka kuningas pidi nüüd alluma õiglustele ja seadustele. Kehtestati trükivabadus. LK 16 ÜL 1 1) 17 2) Ivan 3) ivan Julma noorima poja ja Dmitri tapmises 4) G.Otrepjev 5) Dmitri 6) poola kuningakoda 7) G.Otrepjev Dmitri 8)vandenõulased tõstsid uueks tsaarik Vassili 9)V.Suiski. 10) isehakanuks 11) pääsenud Dmitriks 12) 1608 13) Moskva 14) poola ja

Ajalugu → Ajalugu
4 allalaadimist
thumbnail
22
ppt

Raamatupidamine

Mis on raamatupidamine? Raamatupidamise areng Hea raamatupidamise tava Raamatupidamine organisatsioonis Hea raamatupidamissüsteemi Raamatupidamise ülesanne tunnused Raamatupidamise informatsiooni Raamatupidamise siseeeskiri kasutajad Raamatupidamise vastavus Raamatupidamise allsüsteemid seadustele Ettevõtjate liigid Raamatupidamise korraldamine Sisekontrolli põhimõtted ­ seadusandlus Raamatupidamise sisekontroll kuidas korraldada Riskid raamatupidamissüsteemis 10.1.13 Mai Takkis 2 Majandusarvestus M a ja n d u s a rv e s tu s R a a m a tu p id a m in e S ta tis tik a 10.1.13 Mai Takkis 3

Majandus → Majandusteaduse alused
171 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Miks ma kristlane ei ole

teadus areneb, seda kindlamaks saab teadmine, et suurem osa neist on lihtsalt inimeste kokkulepe. Paljud sellised on vaatlustel põhinevad statistilised keskmised. Kui arvata, et on olemas Jumal, kes nad on määranud, siis küsimuse ,,Miks nad just sellised on?" peale vastates, et ta tegi seda ilma mingi põhjuseta, katkeb loodusseaduste ahel. Kui Jumal oleks lähtunud mingitest alustes, tähendaks see, et ta on ise ka seadustele allutatud. 3. Otstarbekohasuse argument ütleb, et maailm on just sellisena loodud, et me siin elada saaks. Hiljem selgus, et tegelikult on asi vastupidine ehk elusolendid on ise kohanenud ümbritseva keskkonnaga. Väidetakse ka, et meie maailm on kõikide temas leiduvate asjadega kõige parem. Lõputult võiks loetleda asju, mis võiksid olla veel paremad. Järelikult ei saa Jumalat olemas olla, kui ta ei suutnud midagi paremat luua kui näiteks fasism

Filosoofia → Filosoofia
40 allalaadimist
thumbnail
5
pdf

Kursusetöö Kavand

6. Maksumenetlus Aivar Pilv 2006 7. Raamatupidamisuudised ( RUP) 8. Riigi Teataja Maksukorralduse seadus 2011 9. Äripäev Raamatupidaja.ee Riigikogu võttis vastu olulised maksuseadused 10. Eesti maksuseaduste kommentaarid Lesse Lehis 2018 UURIMISARUANDE PÕHILISEMATE PEATÜKKIDE TUTVUSTUS Eesti maksuseadused firma autodele Peatükis käsitletakse seadust, mis moodi tohib 100% firma autot maksustada ja mis sellega kaasneb kui ei käituta vastavalt seadustele Ettevõttes 100% töö autode kajastamine Kirjeldatakse, mis moodi ettevõtte kajastab firma autosid. Töötajate transpordi seadus Käsitletakse seadusi mis vastavad sellele peatükile Mis moodi toimub transport ettevõttes Kirjeldan mis moodi toimu ettevõttes töötajate transport 3 Kursusetöö metoodika Mis moodi toimub uurise läbiviimine Uuring Uurimise läbiviimine läbi erinevate graafikute, arutelude ja ettevõtte uurimise läbi.

Muu → Ainetöö
59 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Maailmapilt

seadus üheks ­ massi ja energia jäävuse seaduseks. *Säilis aja pöörduvus. Voimalus liikuda ajas nii edasi kui ka tagasi. * Säilis arusaam, et mikro- ja makronähtused alluvad samadele universaalsetele seadustele. * Säilis ettekujutus dünaamiliste, üksühest seost väljendavate seaduste primaarsusest. Arvati, et statistilisi seadusi on võimalik taandada üksühest sõltuvust väljendavatele seadustele. Mikronähtused ­ nähtused, mis toimuvad mikromaailmas Coulombi seadus ­ kaks punktlaengut mõjutavad teineteist jõuga, mis on võrdeline nende laengute korrutisega ja pöördvõrdeline laenguvahelise kauguse ruuduga Induktsioon ­ E1=delta l / delta t Kvantteooria põhjustatud muutused maailmapildis *energia kiirgub vaid portsjonite kaupa; energiaportsjonit nim. kvandiks *klassikalise füüsika

Füüsika → Füüsika
39 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Võrdlustabel: Poliitilised režiimid

huvides, et avalik diktaatorliku võim jääks püsima. võimu huvides. 5. Kas riigivõim järgib seadusi? Riigivõim tugineb Seadusi ja Ei, igasugune oma tegevuses konstitutsioone ei kontroll seaduste seadustele. järgita. üle puudub. 6. Kui kaitstud on kodanik riigivõimu Demokraatlikus Kodanikud ei tohi Ei, kodanikul pole omavoli eest? riigis ei tohi kehtivat riigivõimu mingisugust riigivõim käituda kritiseerida. Seega kontrolli omavoliliselt, omavoli eest riigivõimu üle.

Ühiskond → Riigiõpe
45 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Mis on poliitika? Režiimid (I pool)

Seda valdkonda vaadeldakse pigem negatiivselt, kuna rahvale ei meeldi, kui nende üle domineeritakse, kuigi me elame demokraatlikus maailmas, kus peaaegu kõigil on sõnaõigus. Tänapäeva Eestile on kõige omasem avalikud asjad, kuna me teame peaaegu kõike, mis poliitikas toimub. Me saame pealt kuulata, mis toimub istungitel, me oleme teadlikud, mis seadused vastu võetakse. Meil on olemas riiklikud koolid, poed ja muud institutsioonid, mis alluvad riigi seadustele ja mis toimivad tänu maksumaksja rahale. Kindlasti kõike ei avaldata meedias ja rahvaga manipuleeritakse, et kindlalt võimul püsida. II peatükk Kolmas maailm sai alguse 1950-ndatel aastatel, mil riigid, kes soovisid külmas sõjas erapooletuks jääda, nimetasid ennast just nii. Hiljem kutsuti kolmandaks maailmaks arengumaid nagu Aafrika, Aasia ning Ladina-Ameerika ehk siis riike, kes olid majandustasemelt madalaimad. Kolmandat maailma iseloomustasid kolooniad, sest tol ajal oli

Politoloogia → Politoloogia
1 allalaadimist
thumbnail
10
docx

LOODUSTURISMI TOOTE/TEENUSE KIRJELDUS

Analüüsi käigus toon välja järgmised asjaolud: 1) Toote/teenuse lühike sisu ja kirjeldus (mis teeb sellest loodusturismi toote või teenuse või piirkonna). 2) Toote või teenuse sihtgrupp (kas see on määratletud, kas toode vastab soovi(ta)tud sihtgrupile). 3) Toote või teenuse keskkonnasõbralikkus ja loodushoidlikkus (kas ja kuidas toote või teenuse kirjeldusest tuleb välja, et selle koostajad või planeerijad on sellega arvestanud). 4) Toote vastavus seadustele (kas tegevused toimuvad kaitsealadel, kas on arvestatud liikumispiirangutega või muude seaduste ja normidega (ohutus, hügieen, looduskaitse, eetika jms)). 5) Toote või teenuse hind ja saadavus (kas toote sisu, eeldatav kvaliteet ja hind on omavahel vastavuses). 6) Turundus (kuidas on toode turundatud erinevates kanalites, kas valitud turunduskanalid soovitud sihtrühma jaoks sobivad ja piisavad). Reimann Retked OÜ 1) Teenuse lühike sisu ja kirjeldus

Turism → Loodusturismi alused
18 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Seitse põhiseaduslikku institutsiooni Eestis

Pangal, mis korraldab raharinglust ja hoolitseb vääringu stabiilsuse eest. Selle juhiks on praegu Andres Lipstok. 6. Riigiasutuste, -ettevõtete ja muude riiklike organisatsioonide majandust ja riigi vara kasutamist ja säilimist kontrollib Riigikontroll, mille tegevust juhib riigikontrolör Mihkel Oviir. 7. Järelvalvet seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse õigusaktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle teostab õiguskantsler Indrek Teder.

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
13 allalaadimist
thumbnail
20
pptx

Keemiline evolutsioon

Keemiline evolutsioon Greetel Kala Gerli-Maigret Kuhi Stella Toomsoo Big Bang: Big Bang: ● maailm venis/laienes ● ei allunud füüsikalistele seadustele ● jahtumine ● tahkete materjalide teke Keemiline evolutsioon: ● Gaasiline evolutsioon ● Tähtete nukleonsüntees ● Molekulaarne evolutsioon ● Hapniku evolutsioon Gaasiline evolutsioon: ● Happe põhine reaktsioon ● Topelt asendus reaktsioonid ● Mürgised ● Plahvatus ohtlikud Tähtede nukleonsüntees: ● Tuumasünteesi reaktsioonid ● Temperatuuri muutused ● Struktuuri muutused stabiliseerumiseks Molekulaarne evolutsioon:

Keemia → Keemia
5 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Inglismaa 17.sajandil

Inglismaa 17.sajandil Charles I Stuart- 1629 saatis parlamendi laiali anglikaani kirik 1640 pika parlamendi algus 1642- 49 kodusõda: kuningas- parlament 1649 kuningas hukati Oliver Cromwell- 1653 pika parlamendi lõpp puritaanid 1653-58 Cromwelli diktatuur lordprotektor 1658 Cromwelli surm Charles II Stuart- 1660- restauratsioon 1660-1685 Charles II 1685-1688 James II- püüdis taastada absolutismi ja katoliklust 1688- kuulus (hiilgav) revolutsioon Õiguste Bill/ Deklaratsioon: 1)määras kindlaks parlamendi ja kuninga võimupiirid; 2)parlament andis välja seadusi ning kehtestas makse; 3)kuningale andis parlament täievvõim; 4)kuningas oli küll riigipea, kuid allus nagu iga teinegi kodanik õigustele ja seadustele; 5)parlament sai õiguse esitada valitsusele arupärimisi ning võimaluse valitsusele umbusaldust avaldada; 6)kehtestati trükivabadus; 7)parl...

Ajalugu → Inglise ajalugu
4 allalaadimist
thumbnail
6
docx

LOODUSTURISMI TOOTE/TEENUSE KIRJELDUS

Analüüsi käigus toon välja järgmised asjaolud: 1) Toote/teenuse lühike sisu ja kirjeldus (mis teeb sellest loodusturismi toote või teenuse või piirkonna). 2) Toote või teenuse sihtgrupp (kas see on määratletud, kas toode vastab soovi(ta)tud sihtgrupile). 3) Toote või teenuse keskkonnasõbralikkus ja loodushoidlikkus (kas ja kuidas toote või teenuse kirjeldusest tuleb välja, et selle koostajad või planeerijad on sellega arvestanud). 4) Toote vastavus seadustele (kas tegevused toimuvad kaitsealadel, kas on arvestatud liikumispiirangutega või muude seaduste ja normidega (ohutus, hügieen, looduskaitse, eetika jms)). 5) Toote või teenuse hind ja saadavus (kas toote sisu, eeldatav kvaliteet ja hind on omavahel vastavuses). 6) Turundus (kuidas on toode turundatud erinevates kanalites, kas valitud turunduskanalid soovitud sihtrühma jaoks sobivad ja piisavad). Adrenaator Grupp OÜ 1) Teenuse lühike sisu ja kirjeldus

Turism → Loodusturismi alused
1 allalaadimist
thumbnail
8
ppt

Põllumajandusministeerium

Põllumajandusministeerium Helir-Valdor Seeder Erakondlik kuuluvus: Isamaa ja Res Publica Liit Ministeeriumi tutvustus Ministeeriumi põhiülesanded on: välja töötada valitsemisala tegevusvaldkondades arengukavad ning korraldada nende rahastamine, elluviimine ja tulemuste hindamine; osaleda ministeeriumi tegevusvaldkonnaga seotud arengukavade väljatöötamisel koostöös teiste asjaomaste ministeeriumidega; välja töötada valitsemisala tegevusvaldkondade korraldamiseks õigusaktide eelnõud, tagada nende vastavus põhiseadusele ja seadustele ning täita õigusaktidega määratud ülesanded; korraldada valitsemisalas rahvusvahelist koostööd, sealhulgas Euroopa Liidu otsustusprotsessis ja tema asutuste töös osalemist Struktuur Allasutused Eesti Aiandusliit Eesti Erametsaliit Eesti Maaparandajate Selts Eesti Mesinike Liit Eesti Piimaliit Eesti Põllumeeste Keskliit Eestimaa Talupidajate Keskliit Eesti Tõuloomakasvatuse Lii...

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
3 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Kirjand : Seadused koodeksites ja tegelikkuses.

Seadused koodeksites ja tegelikkuses. Ühiskond, kus me elame on üles ehitatud tuhandetele seadustele. Läbi aegade on neid nii kirja pandud kui ka suuliselt levitatud. Seadused annavad küll inimkonnale ette juhised, mille järgi elada ja käituda, kuid väga tihti tuleb igapäevaelus ette, et ühiskonnaliikmed ei täida üldiseid norme ja seadusi, vaid rikuvad neid igal esimesel võimalusel. Mõnel korral neid rikutakse isegi ise aru saamata. Kuidas tegelikkuses seadusi järgitakse? Esimesed seadused pandi kirja juba sajandeid tagasi. Loodi seadusi, et austataks

Kirjandus → Kirjandus
20 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Põhiseadus, valitsusasutused

7. Millal lõpevad presidendi võimuvolitused? 1) ametist tagasiastumisega; 2) teda süüdi mõistva kohtuotsuse jõustumisega; 3) tema surma korral; 4) uue Vabariigi Presidendi ametisseastumisega. 8. Kes korraldavad valitsuse otsustele eelnevat tööd? Riigikantselei koostab valitsuse tegevusprogrammi ja koordineerib selle elluviimist, valmistab ette ja korraldab valitsuse istungeid ja kabinetinõupidamisi, tagab valitsuse õigusaktide eelnõude põhiseadusele ja teistele seadustele vastavuse. 9. Millised on EV valitsuse peamised ülesanded? 1) viib ellu riigi sise- ja välispoliitikat; 2) suunab ja koordineerib valitsusasutuste tegevust; 3) korraldab seaduste, Riigikogu otsuste ja Vabariigi Presidendi aktide täitmist; 4) esitab Riigikogule seaduseelnõusid ning ratifitseerimiseks ja denonsseerimiseks välislepinguid; 5) koostab riigieelarve eelnõu ja esitab selle Riigikogule, korraldab riigieelarve täitmist ning esitab Riigikogule riigieelarve täitmise aruande;

Ühiskond → Ühiskond
9 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Miks kiusati Inglismaal puritaane taga

Lõbustusi ei tohtinud olla. Tahtis teha Inglismaast pühakute maa. 4. Miks Stuartite võimuletuleku järel pinged ühiskonnas ei vaibunud? Vastaseis erinevate uskude vahel. Kuningad tahtis anda usuvabadust, kuid erinevad usud ei olnud sellega nõus. Püüti taastada katoliku usku. 5. Millised olid ,,Õiguste deklaratsiooni" olulisemad põhimõtted? Määras kuninga ja parlamendi võimupiirid. Parlament andis välja seadusi ja kehtestas makse. Kuningas pidi alluma seadustele. Kuningas valis ministrid, kohtunikud, juhtis sõjaväge, korraldas välispoliitikat. Ministrid andsid aru parlamendile. Kehtestati trükivabadus.

Ajalugu → Ajalugu
5 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Futurism, kubism, fovism, ekspressionism - spikker

mitmest vaatepunktist; moodustamine); mitmest küljest korraga e. mitmest vaatepunktist; värvitoonid: pruunikas, hall, rohekas, tuhmid, tumedad; luua uus kunsti värvitoonid: pruunikas, hall, rohekas, tuhmid, tumedad; luua uus kunsti värvitoonid: pruunikas, hall, rohekas, tuhmid, tumedad; luua uus kunsti seadustele alluv pildimaailm; väljendusvahen-did: pinnad, jooned, hele- seadustele alluv pildimaailm; väljendusvahen-did: pinnad, jooned, hele- seadustele alluv pildimaailm; väljendusvahen-did: pinnad, jooned, hele- tumedusega modelleeritud mahud, vormide ja masside kombineeri- tumedusega modelleeritud mahud, vormide ja masside kombineeri- tumedusega modelleeritud mahud, vormide ja masside kombineeri- mine; ainevald: portreed, vaikelud, hooned. Jaguneb 3: 1. Cezannelik mine; ainevald: portreed, vaikelud, hooned

Kultuur-Kunst → Kunstiajalugu
155 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Argumendid

Paradigmad (näidised), klassikalised ehk ei pruugi kokku langeda nende isikute üldtuntud teoreetilised ja metodoloogilised erialaga) alused antud ajaetapil; teadmised, meetodid, Demagoogilised võtted tehnoloogiad, andmete hindamise mudelid. Usk, veendumus Aksinoomid ehk tõestust mittevajavad tõed Intuitsioon Argumenteerimine vastavalt loogika Argumendi pealesurumine selle tõesusest või reeglitele ja seadustele väärusest sõltumata Empiirilised ehk indiviidi praktilisse kogemusse kuuluvad argumendid lähtuvad loogika reeglitest ja seadustest. Aksinoom on lähtekohaks võetav valem, mida antud teooria raames ei tõestata ja millest (koos teooria teiste aksinoomidega) tuletatakse varem kokkulepitud järeldamisreeglite järgi kõik teooria ülejäänud valemid. Aprioorseid argumente kasutatakse selleks, et suruda teistele peale oma arvamusi, sõltumata

Eesti keel → Eesti keel
12 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Demokraatia

Demokraatia Arutlus Demokraatia on valitsemisvorm, mille puhul rahvas teostab võimu kas vahetult või valitud esindajate ja esinduskogude vahendusel. Kõik tänapäeva demokraatlikud riigid on esindusdemokraatiad, kus otsustajateks on rahva poolt valitud esindajad. Demokraatia head tunnused: Kõik inimesed on seaduse ees võrdsed. Nad peavad alluma seadustele ja neil on õigus kohtulikule kaitsele. Seadustega tagatakse vähemuse huvid ja tasakaalustatakse mitmesugused nõudmised. Eraelus on inimene vaba ja seadusega kaitstud omavoli ning tagakiusamise eest. Demokraatlikus riigis ei rikuta inimeste väärtusi ega huve, nagu seda tehakse totalitaarsetes riikides. Valitsus ei piira informatsiooni levikut ja ajakirjandust. Kuna võim on avalik, siis on rahval

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
23 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Talupoja õigusliku seisundi muutumine 19.sajandil

Talupoja õigusliku seisundi muutumine 19. sajandil. (5 p) 8.1. Täitke tabel. Missugused muutused toimusid talupoegade õiguslikus seisundis talu- rahvaseaduste vastuvõtmise järel? Kirjutage märksõna number tabeli õigesse lahtrisse. (3p) 7-8 õiget 3 p, 5-6 õiget 2 p, 3-4 õiget 1 p 1.Järkjärguline liikumisvabaduse andmine 2.Vallakohtute loomine 3.Talude pärandatav kasutusõigus 4.Talude kruntiajamine 5.Pärisorjuse kaotamine 6.Perekonnanimede panek 7.Talude päriseksostmise korra kehtestamine 8.Üleminek raharendile 1802/1804. a 1816/1819. a 1849/1856. a talurahva- talurahva- talurahva- seadused seadused seadused Seadustele Talude pärandatav Pärisorjuse Perekonnanimede iseloomuliku kasutusõigus. kaotamine. Üleminek panek (1835). Talu...

Ajalugu → Ajalugu
19 allalaadimist
thumbnail
14
pptx

Põllumajandus ministeerium

rakendamise korraldamise kaudu. MINISTEERIUMI PÕHIÜLESANDED  Välja töötada valitsemisala tegevusvaldkondades arengukavad ning korraldada nende rahastamine, elluviimine ja tulemuste hindamine.  Osaleda ministeeriumi tegevusvaldkonnaga seotud arengukavade väljatöötamisel koostöös teiste asjaomaste ministeeriumidega.  Välja töötada valitsemisala tegevusvaldkondade korraldamiseks õigusaktide eelnõud, tagada nende vastavus põhiseadusele ja seadustele ning täita õigusaktidega määratud ülesanded.  Korraldada valitsemisalas rahvusvahelist koostööd, sealhulgas Euroopa Liidu otsustusprotsessis ja tema asutuste töös osalemist. OSAKONNAD  Avalike suhete osakond  Eurokoordinatsiooni osakond  Finantsosakond  Haldusosakond  Infotehnoloogia osakond  Kalamajandusosakond  Kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond  Maaelu arengu osakond

Põllumajandus → Agraarpoliitika
2 allalaadimist
thumbnail
1
pdf

Kas Eestis on kodanikuühiskond demokraatia tagatiseks?

Demokraatlikkus riigis peab olema inimesel võimalus eneseteostuseks olenemata sellest, kas inimene tahab tegutseda kasumieesmärgil või mitte. Kui riik ei võimalda ning takistab kodanikel luua ühinguid või seltse ei ole tegu demokraatlikku riigiga. Kodanikuühiskonna tegutsemise takistamisel või puudumisel puudub ka demokraatia. Kodanikkuühiskond vastandub barbaarsele, vähearenenud või totalitaarsele ühiskonnale. Kodanikuühiskonna kujunemise eeltingimusteks on seadustele tuginev valitsemine ning kodanikeõiguste ja ­vabatuste tunnustamine. Kui riigi valitsemise poliitika ei vasta nendele tingimustele ei saa kuidagi tegu olla kodanikuühiskonnaga. Kuna Eestis toimib legitiimne valitsemine toimib meil ka kodanikuühiskonnd. Demokraatia toimimiseks vajab lisaks valimistele ja erakondade tegevusele veel teisigi kanaleid, et haarata rahvast otsustamisse. Need kanalid on näiteks: seltsid, ühingud, ühistud, liidud ja erinevad rahvaalgatused

Ühiskond → Ühiskond
13 allalaadimist
thumbnail
1
docx

"Dorian Gray portree" tsitaadid

· Algul armastavad lapsed vanemaid; vanemaks saades mõistavad nad nende üle kohut; mõnikord annavad nad neile lõpuks andeks. · Olla armunud, see tähendab tõusta iseendast kõrgemale. · Esitasin oma küsimuse kõige kiiduväärsemal ajendil, mis vabandab igaüht igasuguse küsimuse esitamisel- lihtsalt uudishimust. · End ise hukka mõistes tunneme, et kellelgi teisel pole enam õigust meid hukka mõista. · Head kavatsuses on asjatu katse looduse seadustele vahele segada. · Mineviku ainuke võlu on see, et ta on minevik. · Üksnes sõnaline väljendus annab asjadele reaalsuse. · Ilusate naiste mehed on kuritegelik element. · Kui naine uuesti abiellub, siis sellepärast, et ta oma esimest meest põlgas. Kui mees uuesti abiellub, siis sellepärast, et ta oma esimest naist jumaldas. Naised katsuvad õnne, mehed panevad selle kaalule. · Iga kuritegu on labane, just nagu iga labsus on kuritegu.

Kirjandus → Kirjandus
307 allalaadimist
thumbnail
10
ppt

Kodanikuühiskond

Kodanikuühiskond · Ühiselu valdkond, kus inimeste tegevuse eesmärgiks pole valitseda või teenida kasumit (seltsid, ametiühingud, ühingud, ühistud, liidud) · Kodanikuühiskonna kujunemise eeltingimuseks on seadustele tuginev valitsemine ja kodanikuõiguste ja -vabaduste tunnustamine. Kodanikualgatuslikke organisatsioone on kolme liiki: · mittetulundusühingud (MTÜ) ­ korteriühistu, usuühing, kultuuriühing jne 2001 Eestis 13 666 tk · sihtasutused (SA) ­ millegi konkreetse jaoks, 371 tk nt Integratsiooni Sihtasutus, Avatud Eesti Fond, saavad tegutseda ka haiglad ja õppeasutused. · seltsingud ­ mitteformaalne ühendus, mida ei registreerita

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
84 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Priiuse I pool + Vaimuelu eestis XIX sajandi I pool.

PRIIUSE ESIMESED AASTAKÜMNED 1. Talurahva omavalitsus. Kujunes välja 19. Sajandi alguses tänu seadustele. Teise nimega vallakogukond. Kogukonna ülesanded: vaeste hoolekanne, vaestemajade ehitamine. Vallakohtud ­ talupoegade enda kohtud. 2. Talurahva koosseis. Jagunes mõisa- ja külarahvaks. Külarahvas oma korda, pererahvas, sulasrahvas ja vabadikud ehk popsid või saunikud. 3. Talurahva koormised. Ringkäendus ­ teised maksid kinni su võlad, kui sa ise ei saanud. Mõisakoormisest oli peamiseks teotöö (jagunes nädalateoks ja hooajatöödeajal

Ajalugu → Ajalugu
14 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Arutlev kirjand teemal "Seadused tagavad toimiva ühiskonna"

Seadused tagavad toimiva ühiskonna ,,Kärbeste jumal" William Golding Milline oleks ühiskond ilma seadusteta? Kas nii üldse ühiskond toimiks? Ei toimiks, sest ühiskond toimibki peamiselt tänu seadustele, mida peavad täitma kõik inimesed. On pandud paika, mida inimene tohib ja ei tohi teha, peab tegema ning kuidas teatud olukordades käituda. Ühiskonna toimimiseks on vajalik, et kõik inimesed seadustest kinni peaksid, muidu poleks neil mõtet. Kui juba üks inimene rikub seadust, võivad selle tagajärjed olla kohutavad ja mõjutada teisi inimesi. Toome näiteks liiklusseadused ­ kui inimene rikub seadust, sõidab üle lubatud kiiruse, ohustab see ka

Kirjandus → Kirjandus
80 allalaadimist
thumbnail
18
ppt

Lepingud

(lepingupooled) vahel, millega lepingupool kohustub või lepingupooled kohustuvad midagi tegema või tegemata jätma.” • “Leping on lepingupooltele täitmiseks kohustuslik” Kes on notar? • Notar on avalik-õigusliku ameti kandja, sõltumatu ametiisik, kellele riik on delegeerinud õigussuhete turvalisuse tagamise ja õigusvaidluste ennetamise ülesande Lepingute areng • Seoses kohtumõistmise tekkimisega hakati lisaks seadustele ja käskudele tunnistama inimeste omavahelisi kokkuleppeid • Kohus võis karistuse ähvardusel kästa lepingu täitmist • Pacta sunt servanda põhimõte Lepingu vorm • Kirjalik • Suuline • Notariaalne leping – lisaks pooltele kirjutab alla notar (ei ole alati kohustuslik) • VõS “§ 11 (5) Kui leping tuleb notariaalselt kinnitada või notariaalselt tõestada, on leping sõlmitud lepingu notariaalsest kinnitamisest või notariaalsest

Õigus → Õigus
6 allalaadimist
thumbnail
11
ppt

Mendeli tunnused

Mendeli tunnused Mendeli tunnused Tunnuseid,mis pärandavad vastavalt mendeli seadustele,nimetatakse mendeli tunnusteks. Selliseid tunnuseid mõjutab vaid üks geen.Nende tunnuste puhul kehtib seaduspärasus kui laps pärib vähemalt ühelt vanemalt geeni dominantse alleeli,siis see tunnus avaldub.Tunnus ei avaldu vaid neil lastel,kes saavad mõlemalt vanemalt retsessiivse alleeli.Puhtaid mendeli tunnuseid on inimestel väga vähe.Enamikul tunnustest esineb intermedaarsus või kodomiatsus,paljusid tunnused mõjutab aga rokem kui üks geen-esineb pölugenees.

Bioloogia → Bioloogia
24 allalaadimist
thumbnail
10
ppt

Prantsuse revolutsiooni algus

Seadusandlik Kogu Kaotati sisetollid ja tsunftid Seadusandlik kogu Seadusandlik Kogu ­ 745 saadikut Jakobiinid Monarhia pooldajad Soo TÄIDESAATEV SEADUSANDLIK KOHTUVÕIM VÕIM VÕIM Vetoõigus seadustele SEADUSANDLIK KOGU KUNINGAS KOHUS ministrid Valivad Valivad 50 000 VALIJAT Valivad Valivad 4,3 MILJONIT VALIJAT

Ajalugu → Ajalugu
4 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Lühike sissejuhatus tsiviilõigusesse

Seondub ka intellektuaalse tegevuse endaga. · Rahvusvaheline õigus Näitab, millise riigi õigust tuleb kohaldada. 5. Tsiviilõiguse allikad Tsiviilõigus objektiivses tähenduses on tsiviilõiguse normide kogum. TSÕ allikas on koht, kus need normid esinevad. Enamasti on TSÕ allikaks seadus (harva mõni alam akt). PS ka oluline, aga TSÕ jaoks keskse tähendusega TSÜS, AsjaõS, PerekonnaõS, VõlaõS, PärimisõS. Lisaks seadustele on TSÕ allikaks ka tava (TSÜS § 2 lg 1 ­ ,,Tsiviilõiguse allikad on seadus ja tava."). Tava on ka kohtupraktikas aktsepteeritud. Tava kasutatakse peamiselt siis, kui pole vastavat normi seaduses. Lisaks meie seadustele ka EL seadusandlus, mis puudutab TSÕ. Allikaks ei ole kohtupraktika, kuid omab tähendust õiguse kohaldamisel analoogilises asjas (pole siiski pretsedent). Riigikohtu juhised on alama astme kohtutele kohustuslikud (nt otsus ei meeldi, siis juhised ja

Õigus → Tsiviilõiguse üldosa
66 allalaadimist
thumbnail
1
doc

"Kättemaks on omamoodi metsik õigusemõistmine" Francis Bacon

Kättemkas on omamoodi metsik õigusemõistmine (Francis Bacon) Tänapäeval on kohus institutsioon, kust inimesed lähevad oma õigust taga ajama ja süüdlane saab vastavalt seadustele ka karistada, kui on kellelegi midagi seaduse vastast teinud. Paraku inimesed ei saa alati kohtust abi ja minnakse omakohtu teed. Inimeste loomuses on see juba sees, et igaüks peab võitlema oma koha eest siin päikese alla. Samuti on ka loomariigis, et igaüks peab võitlema toidu eest ja ka paarilise pärast, kellega järglasi saada. Loomariigis näiteks isasloomad võitlevad omavahel toidu pärast. See ongi ehe näide õigusmõistmisest

Filosoofia → Filosoofia
31 allalaadimist
thumbnail
1
doc

„Idee üleüldisest ajaloost pidades silmas maailmakodanlikku kavatsust“

läbi põlvkondade. 3. Inimese loomuses on kalduvus hüpelda kahe äärmuse vahel: ühiskonnastumine, sest nii tunneb ta ennast rohkem inimesena, või siis eraldumine, kui tekib vajadus seada kõike vaid oma meele järgi. See paneb ta mõtlema ja mõistust kasutama. 4. Parim inimühiskonna organiseerituse vorm on üleüldine kodanikkond ja riik, sest siis alluvad kõik võrdsetele seadustele ja saavad võrdsetelt alustelt oma mõistust arendada. 5. Inimesed peavad ise iseennast valitsema. Kui seda ei ole, ei saa üldse mingist kodanlikust ühiskonnast juttu olla. 6. Ajapikku muutuvad inimeseks ratsionaalsemaks ja hakkavad mõistma, et ajaloo suund ongi tuua üleüldist heaolu läbi mõistuslikkuse pideva kasvatamise. 7. Ajalugu peab olema mõistuspärane ­ tal peab olema kindel suund ja eesmärk.

Filosoofia → Filosoofia
57 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Mina kui juht

Mina kui juht Ettevõtte eesmärgiks on vastata riiklikele seadustele, firma tegutseb kooskõlas kohalike reeglite ja määrustega. Ma püüan koos alluvatega luua sellist töökeskkonda, mis soodustaks meeskonnavaimu ning pühendumist ettevõtte väärtustele ja eesmärkidele, seisan selle eest, et igat töötajat koheldakse õiglaselt, austusega ja lugupidavalt. Kui töötaja tunneb, et teda on ahistatud, peab ta juhtunust oma ülemusele (ehk mulle) rääkima ning ma korraldan koheselt juhtumi

Filosoofia → Ärieetika
33 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Eesti kui parlamentaarne demokraatia

Andrus Ansip. Eesti raha emiteerimise ainuõigus on Eesti Pangal, kes korraldab raharinglust ja hoolitseb riigi vääringu stabiilsuse eest. Selle juhiks on praegu Andres Lipstok. Riigiasutuste, riigiettevõtete ja muude riiklike organisatsioonide majandustegevust ning riigi vara kasutamist ja säilimist kontrollib riigikontroll, mille tegevust juhib riigikontrolör Mihkel Oviir. Järelevalvet seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuseõigusaktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle teostab õiguskantsler. Praegu on selles ametis Indrek Teder. Õigust mõistab ainult kohus. Kõrgeim kohus Eestis on riigikohus, mis on ühtlasi ka põhiseadusliku järelevalve kohus. Selle esimees on praegu Märt Rask. Võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõte tähendab, et võim on mitmesuguste asutuste ja ametikandjate vahel jagatud ja nad kontrollivad üksteist. Riigivõimu kolmikjaotus tähendab selle jaotamist järgmisteks võimuharudeks:

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
131 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Minu kohustused kodanikuna riigi ees (arutlus)

(valimistel osalemine on nii privileeg kui ka vastutusrikas kohustus); võtta osa ühiskonnaelu korraldamisest (see on võimalus muuta ühiskonnaelu); saada riigilt ja seaduselt kaitset (riik on inimeste jaoks, riik kaitseb oma kodanikke). Seadus kaitseb igaühte ka riigivõimu omavoli eest. Kodaniku kohustusi tuleb eristada poliitilisest kohustusest. Poliitiline kohustus puudutab küsimust, miks me peaksime seadustele kuuletuma. Kodaniku kohustuste puhul küsitakse, kuidas me saame oma riiki kõige paremini teenida ning mida teha juhul, kui konkreetsed seadused või poliitilised otsused lähevad vastuollu meie ühiskonna põhiväärtustega. Eetilise kodaniku all peetakse silmas teatud moraalse hoiakuga riigialamat ­ sellist, kes tunneb vastutust kogukonna käekäigu eest ning osaleb aktiivselt oma kogukonna ning kodanikuühiskonna organisatsioonide töös.

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
50 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Minu kohustused kodanikuna riigi ees (esse)

Minu kohustused kodanikuna riigi Kodaniku kohustusi tuleb eristada poliitilisest kohustusest. Poliitiline kohustus puudutab küsimust, miks me peaksime seadustele kuuletuma. Kodaniku kohustuste puhul küsitakse, kuidas me saame oma riiki kõige paremini teenida ning mida teha juhul, kui konkreetsed seadused või poliitilised otsused lähevad vastuollu meie ühiskonna põhiväärtustega. Eetilise kodaniku all peetakse silmas teatud moraalse hoiakuga riigialamat ­ sellist, kes tunneb vastutust kogukonna käekäigu eest ning osaleb aktiivselt oma kogukonna ning kodanikuühiskonna organisatsioonide töös.

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
26 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Arutlus

Kodanikuks olemise võlu ja vaev Riigi oluliseks tunnuseks peetakse elanikkonda, kes asub riigi maaalal ning allub sealsetele seadustele. Elanikkonna suurem osa on tavaliselt selle riigi kodanikud. Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril. Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja kohustustele. Eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust ja ühtlasi tõsta kodanikuuhkust. See päev aitab ühes Iseseisvuspäeva ja Võidupühaga kaasa isamaalisuse ja riikluse hoidmisele Eesti elanikkonna hulgas. Milline on hea kodanik

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
79 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun