Otsingule "kohtuotsused" leiti 85 faili

Formaat: Tase:
kohtuotsused – asjas tehakse sisulised lahendused Määrused – käivad kaasas protsessi kulgemisega
Rahvusvaheline avalikõigus – riikidevaheline õigus ja suhted
16
doc

Rahvusvaheline avalikõigus – riikidevaheline õigus ja suhted

Üldised põhimõtted:  täiendavad normid ja reeglid II art 38: Rahvusvahelised konventsioonid:  loovad reegleid ühinenud riikidele Rahvusvaheline tava:  samad nõuded, mis I  üldine praksis, mis o naktsepteeritud seadusena; ei ole vabatahtlikku momenti. Kohtuotsused:  pretsedendiõigust ei ole, kouhstsulikud osalejatele  praktiliselt pretsendeni mõju olemas RÕ põhiallikad:  tava  lepped Kuidas rahvusvahelised tavad tekivad? ÜLDINE PRAKSIS 1. Mis on riigi praksis? 2. Kui palju on seda praksist vaja? Kas piisab ühest aktist? 3. Ajaline küsimus – kui pikk see aeg peab olema? 4. Kui pole pretsedenti normi rikkumisele, kas võib olla eritingimusi? 5....

Õigusteadus - Akadeemia Nord
259 allalaadimist
Euroopa Liit-komisjon-parlament-nõukogu
11
doc

Euroopa Liit, komisjon, parlament, nõukogu

Istungil esitavad poolte advokaadid oma seisukohad kohtunikele ja kohtujuristile, kes võivad neile küsimusi esitada. Kohtujurist teeb seejärel oma esitise, mille järel peavad kohtunikud aru ja teevad oma otsuse. Alates 2003. aastast peavad kohtujuristid asja kohta esitise tegema ainult siis, kui kohtu arvates kõnealune kohtuasi tõstatab uue õigusküsimuse. Samuti ei pea kohus kohtujuristi esitist ilmtingimata järgima. Kohtuotsused tehakse häälteenamusega ja kuulutatakse avalikul istungil. Eriarvamusi ei esitata. Otsused avaldatakse nende väljakuulutamise kuupäeval. Euroopa Kontrollikoda Kontrollikoda asutati 1975. aastal. Selle asukoht on Luksemburgis. Kontrollikoja põhiülesanne on kontrollida, kas ELi tulud laekuvad nõuetekohaselt ning kas rahalisi vahendeid kasutatakse juriidilises ja majanduslikus mõttes õigesti ja eesmärgipäraselt. Kontrollikoja...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
263 allalaadimist
Euroopa Liit- võimaluste-aga ka piirangute ühendus
2
docx

Euroopa Liit- võimaluste, aga ka piirangute ühendus

Kuuendaks – piiriülese kuritegevuse ja terrorismiga võitlemiseks on tagatud koostöö liikmesriikide politsei, tolliameti, migratsiooniameti ja kohtute vahel. EL-i kodanikel on kõikjal liikmesriikides tagatud võrdne juurdepääs õiguskaitsele, liikmesriikide valitsused peavad tagama EL-i õigusaktide ühtse rakendamise ja ühes liikmesriigis tehtud kohtuotsused peavad kehtima ka teistes liikmesriikides. Samas kehtivad EL-i territooriumil erinevates eluvaldkondades liikmesriikide kodanikele teatud reeglid, õigused ja kohustused. Liituvatele riikidele on kehtestatud mitmes valdkonnas üleminekuaeg või teatud piirangud. Kõige pikem piiranguaeg kehtib tööjõu liikumisele uutest liikmesriikidest „vanasse EL-i”, seda piirab kuni 7-aastane üleminekuaeg, seega ei pääse kohe kõik soovij...

Ajalugu - Keskkool
115 allalaadimist
Eesti teise maailmasõja ajal
10
doc

Eesti teise maailmasõja ajal

Kõigepealt vangistati või koguni hukati endised sõjaväe- või politsejuhid ning ka poliitilised liidrid, seejärel hakati arreteerima inimsesi kõigist seisustest. Kogu rahvas oli hirmul. Repressioonide kulminatsiooniks said massiküüditamised, mis algasid 1941. aasta 14. juunil. Küüditamiste käigus viidi Eestist vägivaldselt minema üle 10 000 inimese. Minemaviidutele ei esitatud ühtegi süüdistust ning puudusid ka kohtuotsused . Inimesi valiti täiesti suvaliselt, kedagi ei huvitanud vanus ega sugu. Naised, lapsed ja vanurid saadeti Siberisse, täisealised mehed aga vangilaagritesse, kus kahjuks enamik neist ka raskete elutingimuste tagajärjel hukkus. Rangele kontrollile allutati ka ühiskondlik- ja kultuurielu. Suleti ajalehti-ajakirju, hävitati mälestussambaid ning isegi raamatuid. Lisaks sellele natsionaliseeriti ehk riigistati ka kõik eraettevõtted ( pangad...

Ajalugu - Põhikool
207 allalaadimist
õpiku peatükid 1-7 vastused
14
pdf

õpiku peatükid 1-7 vastused

Normatiivsed erinevad individuaalsetest selel poolest, et nad on suunatud õigusnormi kehtestamisele, st nad sisaldavad õigusnorme; nad sisaldavad üldkohustuslikke käitumisreegleid. Sageli neid nimetetaks eõiguse üldaktideks. Individuaane õigusakt on akt, mis annab õigused ja paneb kohustused konkreetsetele subjektidele või määratud subjektide liigile (nt kohtuotsused ). Iga riigi normatiivsed aktid moodustavad teatava hierarhilise süsteemi, mille kõige krgemaks normatiivseks aktiks on seadus 2. Missugune on Euroopa Liidu õigussüsteem? EL, kui organisatsioon omab iseseisvat õigussüsteemi, kusjuures õigus jaguneb esmaseks ja teiseseks. Esmane õigus on: A)Ühenduse asutamise lepingut, nt euroopa sõe ja terase ühenduse asutamise leping, 1951 B)Riikide liitumis lepingut C)Olulisemaid asuta...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
344 allalaadimist
Loengute konspekt
32
doc

Loengute konspekt

Sündis dekreet, mille alusel võisid naised mõne koolkonna heakskiidul algatada abielulahutuse (1917). Common law e üldine õigus e pretsedendi õigus Kuni 18nda saj seotud ennekõike Inglismaaga, al. 18 saj levinud ka üle maailma (Briti Rahvasteühendus). Common lawd ehk üldist käitumismalli hakkasid kujundama kohtuinstantsid. See on siiamaani õiguse sünnitee common law-maades. Kohtuotsused on kohad, kust leida õigust. Konflikt on õigusemõistmisesse sisse programmeeritud. Sellisele pingele on vaja leida lahendus - common lawd moodustavate kohtute kõrvale tekkis teine instants - apellatsioonikohtute instants, kantslerite kohtud. Nemad hakksid looma 'õiglase õiguse' norme. Välja kujunes common law dualistlik struktuur. Kuninglikud kohtud, kes lõid common lawd ja apellatsioonikohtud, mis lõid 'õiglast õigust'. Iga...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
460 allalaadimist
Riik ja Õigus täiskonspekt
41
doc

Riik ja Õigus täiskonspekt

Õigusaktide liigid: Tunnuse alusel: a) üldaktid (normatiivaktid); b) üksikaktid (individuaalaktid). Põhitunnusena aluseks, millise primaarse või sekundaarse riigiorgani poolt antud: 1) seadusandliku riigivõimu õigusaktid e legislaktiivaktid; 2) täidesaatva riigivõimu õigusaktid e haldusaktid e eksekutiivaktid; 3) kohaliku omavalitsuse õigusaktid e haldusaktid; 4) juristiktsioonilised aktid (kohtuotsused, määrused, erimäärused); 5) korporatiivsete organisatsioonide õigusaktid Üldaktid Üldakt - normatiivakt - õigustloov akt. Üldaktid üldkohustuslikke õigusnorme loovas tähendsuses on alati legislatiivaktid. Ainuüksi legislatiivaktid on seadused. Põhitunnused: ¤ sisaldavad õigusnorme, luues käitumiseeskirja; ¤ üldnormi õigusnorm on üldjuhul impersonaalne; hõlmab kõiki subjekte, kuid kõigi raames võib konkretisee...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
407 allalaadimist
Kordamisküsimuste vastused eksamiks
11
doc

Kordamisküsimuste vastused eksamiks

• Tunnistajate ütlused • Menetlusosalise vande all antud seletused • Dokumendid • Asitõendid • Vaatlus • Eksperdiarvamus • 32) Menetlusdokumendid ja nende kättetoimetamine Hagiavaldussed, kaebused, kohtuotsused , kohtukutsed, kohtumäärused. Kohtuotsused – asjas tehakse sisulised lahendused Määrused – käivad kaasas protsessi kulgemisega 8 9 Kättetoimetamist korraldab kohus: posti teel või kohtukordnik. Toimetatakse ka kohtumajas neid kätte. Kutsed antakse kätte allkirja vastu. Posti teel: lihtkirjana või väljastus...

Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
132 allalaadimist
Tsiviili vastused
8
doc

Tsiviili vastused

31.Tõendid tsiviilkohtupidamises: igasugune: igasugune teave, mille alusel kohus saab oma otsuse teha, tõendeid esitlevad menetlusosalised(hageja, kostja); tunnistajate ütlused; ütlustest andmise keeld; menetlusosalise vande alla antud seletus; dokumendid; asitõendid; vaatlus; eksperdi arvamus. 32. Menetlusdokumendid: hageja avaldused, kaebused, kohtukutsed, kohtuotsused ja kohtu määrused. Kohtu dok. tuleb kätte anda nii, et isikule jääks piisavalt aega(nt, end kaitsta). Toimet, kätte posti teel, kohtukordniku kaudu. Neid võib kätte toimetada ükskõik mis päev, mis kell ja ükskõik kus kohas. Kutsed antakse kätte isikule kätteandmisel allkirja vastu. Avalik kättetoimetamine: ajalehes, vähemalt kaks korda ja nädalase vahega. 20, päeva kohal.... 33. Eelmenetlus: tehakse ettevalmistusi kohtuistungiks...

Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
85 allalaadimist
Tunnikonspekt
7
doc

Tunnikonspekt

Abielluda ei saa siis kui : On juba abielus Teovõimetud Samasoolised Sugulased Ühte perre lapsendatud lapsed Lapsendaja ja lapsendatu ei tohi ka abielluda Lahtutakse perekonnaseisuametis ja kohtus Perekonnaseisuametis lahutatakse siis kui mõlemad osapooled on nõus puuduvad vaidlused perekonnaseisuametis...

Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
41 allalaadimist
Eksamiküsimuste vastused
17
doc

Eksamiküsimuste vastused

jurisdiktsioonilised aktid (kohtuotsused, määrused, erimäärused) korporatiivsete organisatsioonide õigusaktid (korporatiivsed aktid, põhikiri, põhimäärus) 28. Seadusandliku riigivõimu institutsiooniks on parlament. Parlamendid võtavad legislatiivaktidena vastu seadusi. Seadused peavad tuginema konstitutsiooni alusele ning olema sellega kooskõlas. Nad sisaldavad valdavalt üldnorme. Parlament võib anda ka üksikakte e riigikogu otsuseid....

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
229 allalaadimist
Hansa- ja Euroopa Liit
9
doc

Hansa- ja Euroopa Liit

ELi riigid kooskõlastavad ka varjupaigapoliitikat ning tugevdavad üheskoos kontrolli ELi välispiiridel. Euroopa Liidu kodanikel on õigus elada vabalt valitud liikmesriigis ning neile peab kõikjal olema tagatud võrdne juurdepääs õiguskaitsele. Seetõttu peavad liikmesriigid tagama ELi õigusaktide ühtse rakendamise ja ühes liikmesriigis tehtud kohtuotsused peavad kehtima ka teistes liikmesriikides. Euroopa Liit on juba palju ära teinud abiellumise, lahuselu, abielulahutuse, laste eestkoste ja muude tsiviilvaidlustega seotud piiriüleste õigusprobleemide lahendamiseks. KOKKUVÕTE 16. sajandil hakkas Hansa Liidu mõjuvõim vähenema. Selle põhjustas ühelt poolt Inglismaa, Rootsi ja Venemaa sõltumatu majanduspoliitika jätkuv tugevnemine - eriti Novgorodi hõivamine Moskva poolt 15. saj...

Ajalugu - Keskkool
17 allalaadimist
Õiguse alused konspekt
88
doc

Õiguse alused konspekt

ÕIGUSRIKKUMISED JA JURIIDILINE VASTUTUS Õiguspärane käitumine on õigusnormidega ettenähtud kohustuslik, soovitav ja lubatav õigussubjekti käitumine. Õigusrikkumine on aga õigusnormidega vastuolus olev tegu, seega käitumine, milles subjekt eirab õigusnormidega kehtestatud keeldu, ei täida oma juriidilist kohustust...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
489 allalaadimist
Eesti maailmasõjas
2
doc

Eesti maailmasõjas

Kõigepealt vangistati või koguni hukati endised sõjaväe- või politsejuhid ning ka poliitilised liidrid, seejärel hakati arreteerima inimsesi kõigist seisustest. Kogu rahvas oli hirmul. Repressioonide kulminatsiooniks said massiküüditamised, mis algasid 1941. aasta 14. juunil. Küüditamiste käigus viidi Eestist vägivaldselt minema üle 10 000 inimese. Minemaviidutele ei esitatud ühtegi süüdistust ning puudusid ka kohtuotsused. Inimesi valiti täiesti suvaliselt, kedagi ei huvitanud vanus ega sugu. Naised, lapsed ja vanurid saadeti Siberisse, täisealised mehed aga vangilaagritesse, kus kahjuks enamik neist ka raskete elutingimuste tagajärjel hukkus. Rangele kontrollile allutati ka ühiskondlik- ja kultuurielu. Suleti ajalehti-ajakirju, hävitati mälestussambaid ning isegi raamatuid. Lisaks sellele natsionaliseeriti ehk riigistati ka kõik eraettevõtted ( pangad...

Ajalugu - Keskkool
26 allalaadimist
Ühinguõigus
57
doc

Ühinguõigus

Kandemäärus jõustub kättetoimetamisega (kui avaldust täielikult ei rahuldatud) adressaadile või kande tegemisega (kui avaldus rahuldatakse täielikult), vt TsMS § 597 lg 2 ja 3; ÄS § 34 lg 1 b) Kohtulahendi alusel Teiseks aluseks kannete tegemisele on tsiviilkohtumenetluse korras tehtud ja äriseadustikus (aga ka muudes seadustes) sätestatud kohtuotsused (nt pankrotiotsus või ühingu sundlõpetamise otsus). Sellisel juhul formuleerib registripidaja ise kohtulahendi alusel kande teksti. Nii kohtuotsus, millega on tuvastatud nõukogu otsuse, mis on juhatuse liikmete valimise aluseks, tühisus; samuti pankrotiotsus või sundlõpetamise otsus, vt ÄS § 33 lg 1.1 ja lg 1.2; TsMS § 593 lg 1. Kohtulahendi resolutsioon peab sisaldama ka juhist, millised kanded tuleb teha. c) Registripidaja omal algatuse...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
321 allalaadimist
Arvestuse küsimused ja vastused
8
doc

Arvestuse küsimused ja vastused

kehtestamisele, nad sisaldavad õigusnorme, s.t. nad sisaldavad ülkohustuslikke käitumisreegelid.Järelikult on üldise tähendusega ja seetõttu nimetatakse mõnikord ka õiguse üldaktidex. ÜKSIKAKT Individuaalne õigusakt on selline akt, mis annab õigused ja paneb kohustused konkreetsetele subjektidele või määratud subjektide ringile (kohtuotsused, töölemääramise käskkirjad). Normatiivne akt õigusnormina tekkis koos riigiga ning tema osa õiguse arengu protsessis on pidevalt kasvanud.Mandri-Euroopas on normatiivne akt peamisex õigusevormix. Iga riigi normatiivsed aktid moodustavad teatava hierarhilise süsteemi, milles kõige kõrgemax normatiivsex aktix on seadus.Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse §59 kuulub Eestis SEADUSANDLIK võim Riigikogule ja § 65 kehtestab,...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
287 allalaadimist
Rahvusvahelise õiguse põhikursus
25
doc

Rahvusvahelise õiguse põhikursus

LOENGUKONSPEKT Rahvusvaheline õigus Kirjandus: Malkolm Shaw “International law” Ian Brownlie “Principles of public internationl law” I Loeng Sissejuhatus Rahvusvahelne õigus on õigusharu, mis reguleerib suhteid riikide ja teiste rahvusvahelise õigu...

Õigus - Tartu Ülikool
323 allalaadimist
Õigusõpetus - põhiseadus ja õigussüsteemid
26
doc

Õigusõpetus - põhiseadus ja õigussüsteemid

4. teabenõudja sideandmed puuduvad. 5. kohus on tunnistanud teabenõudja teovõimetuks. Kulud katab üldjuhul teabevaldaja. Osa teabest kuulub avalikustamisele. (Riigi ja omavalitsuse majandusprognoosid, kuritegevuse statistika, põhimäärused, dokumentide vorming, ametijuhendid, info ametnike kohta, täitmata ametikohad, avalike ürituste kavand, palgamäärad, jõustunud kohtuotsused , erakondade liikmete nimekirjad). Riigi saladused ei kuulu avalikustamisele. Juurdepääsu piirangud on ka veel delikaatsetele isikuandmetele. (tervislik seisund, etniline päritolu, usulised vaated, juurdluse materjalid, lapsendamisega seonduv) Järelvalvet selle seaduse täitmise osas teostab Andmekaitse Inspektsioon. Kodakondsusseaduse alused Kodaniku mõiste pärineb juba Vanast Kreekast. Kodanikud on see osa inimestest riigis, ke...

Õigus - I Studium
171 allalaadimist
Rooma Eraõiguse alused - legisatsiooniline protsess
15
doc

Rooma Eraõiguse alused - legisatsiooniline protsess

Legisaktsiooniline protsess on oluline, kuna on tänapäevase tsiviilprotsessi aluseks, kuid tuleb siiski mainida, et on toimunud suured muutused. Protsess ise kui ka kohtuotsused on teinud läbi suure arengu ning erinevad suuresti Rooma ajal 14 eksisteerinust. Oma referaadis esitlesime Rooma-aegse legisaktsioonilise protsessi olemust, nõudeid ning tulemusi ja võrdlesime seda tänapäevase Tsiviilkohtumenetluse seadustikuga ja Rooma-aegse formulaarprotsessiga....

Õigus - Tartu Ülikool
146 allalaadimist
Õigusalane inglise keel
19
doc

Õigusalane inglise keel

the Supreme Court (national court) – riigikohus 213. court of first instance – esimese astme kohus 214. offence matters – seadusrikkumiste asjad 215. tried in court – menetletakse kohtus 216. at the request of the parties – poolte nõudmisel 217. lay judge – rahvakohtunik 218. exclusively appellate courts – eranditult apellatsioonikohtud 219. review judgements – vaatavad üle kohtuotsused 220. by way of appeal proceedings – apellatsioonimenetluse teel 221. divided into chambers – jagatud kambritesse 222. respectively – vastavalt 223. handling criminal offence matters – käsitleb kriminaalkuritegusid 224. in panels of at least three judges – vähemalt kolmest kohtunikust koosnevas paneelis 225. en banc - (kohtunikekogu) täies koosseisus 226. the justices of the Supreme Court– riigikohtunikud 227. a leave t...

Õigus - Tartu Ülikool
172 allalaadimist
T e a t a   v e a s t