Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "tahteavaldus" leiti 261 faili

tahteavaldus on tahte väljendamine teatud õigusliku tagajärje saavutamiseks. Tahteavalduse eraldi analüüs omab tähtsust selle selgitamisel, kas tehing on kehtiv. On oluline, et oleks järgitud kahte reeglit: 1) tahe peab olema vabalt kujunenud tegelikke asjaolusid teades.
4
doc

Tsiviilõiguse eksam

Millal loetakse tahteavaldus jõustunuks, kuidas on võimalik tahteavaldust teha ja kellele võib tahteavalduse teha? Tahteavalduse põhiküsimused on reguleeritud TsÜS § 68-75 , mis hõlmavad nii tahteavalduse erinevaid liike, tahteavalduse tegemist, jõustumist, tagasivõtmist kui ja tõlgendamist. Oferdi (pakkumus) ja aktsepti , kui lepingu sõlmimisel tehtavad tahteavaldused on täiendavalt reguleeri...

Asjaõigus - Tallinna Majanduskool
80 allalaadimist
12
docx

Tsiviilõiguse konspekt

suur osaühing oma olemuselt. Täisühing- osanikel täisvastutus; usaldusühing-ühel osanikul täisvastutus. Juriidilise isiku lõpetamine: Pädeva organi otsusega, põhikirjas toodud eesmärgi saavutamisel, kohtumäärus (sundlõpetamine, lõpetamine vara puudumise tõttu pankrotimenetluses. Tehing- toiming või omavahel seotud toimingute kogum, milles sisaldub kindla õigusliku tagajärje kaasatoomisele suunatud tahteavaldus . Tehingud on ühepoolsed ja mitmepoolsed. Ühepoolne tehing on tehing, mille tegemiseks on vajalik ühe isiku tahteavaldus. Mitmepoolne tehing on tehing, mille tegemiseks on vajalik kahe või enama isiku tahteavaldus. Mitmepoolsed tehingud on lepingud. Tahteavaldus võib olla nii otsene(sõnaselge tahte avaldamine, nt tahan saia osta) kui kaudne (millest võib järeldada tahet tuua kaasa õiguslik tagajärg) ka vaikimine või tegevuset...

Tsiviilõigus - Kutsekool
9 allalaadimist
40
doc

Sissejuhatus tsiviilõigusesse. Eraõigus õiguskorra osana.

Absoluutsed- õigustatud isikul on õigus igaühe vastu, kohustatud isikud ei ole kindlaks määratud (intellektuaalne omand, asjaõigused: a)omand, b)piiratud asjaõigused- õigused võõrale asjale) 2. Realtiivsed- õigustatud isiku õigus kindla teise isiku suhtes 1. nõudeõigused (võlasuhted) 2. kujundusõigused- õigus muuta või lõpeatada õigussuhe ühepoolse tahteavaldusega (tehingu tühistamine) 3. vastuõigused- teise poole mingi õiguse neutraliseerimine (nt kohustuste täitmisest keeldumine kui teine pool oma kohustust pole täitnud) 3. Korporatiivsed- jur.isiku liikmeks, osanikuks, aktsinäriks olemisest tulenevad õigused 4. Hõivamisõigus 5. Valdkonnapõhine Subjektiivsete õiguste tekkimine, õigusjärglus 1. Algsed viis- tekib selline õigus, mida...

Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
17 allalaadimist
66
docx

Tsiviilõiguse konspekt (õpiku põhjal)

Subjektiivne õigus SUBJEKTIIVSE ÕIGUSE MÕISTE:  Subjektiivse õiguse kaks õigustuse liiki: 1) õigus ise teatud viisil käituda ja 2) õigust nõuda teistelt isikutelt teatud kätimust ja eelkõige nende koustuste täitmist (nõudeõigus).  Subjektiivne on õiguslikult tagatud,st et on õigus riigi kaitsele ja kohaldada õiguskaitseva...

Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
30 allalaadimist
82
docx

TsÜS küsimused eksamiks

98. Kuidas juriidiline fakt jaguneb? Sündmusteks ja tegudeks. Teod sõltuvad inimtahtest ja võivad olla õigusvastased, sünmused ei sõltu inimtahtest. 99. Mis on tsiviilõiguste ja kohustuste tekkimise aluseks? Tehingud, sätestatud sündmused, muud tominud ja õigusvastased teod. 100. Mis on tehing? Tehing on toiming , milles on vähemalt 1 tahteavaldus . 101. Mis on ühepoolne tehing ja mitmepoolne tehing? Ühepoolses tehingus on vaja ühe isiku tahteavaldust(testament), mitmepoolses kahe või enama isiku tahteavaldust.(ost-müük) 102. Mis on ühekülgne ja mitmekülgne tehing? Ühekülgses tehingus on üks kohustatud pool(laenuleping), mitmepoolses mitu.(ost- müük) 103. Mis on toiming? Õigusliku sisuga õiguspärane tegu. 104. m...

Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Majanduskool
12 allalaadimist
26
doc

Eesti ja Euroopa Õiguse ajalugu

Õigus ja kohtukorraldus. Põhiline oli kombeõigus. Et iga maa oli vastava õiguse loojaks, nimetati seda õigust maaõiguseks, mis eksisteeris osalt kombeõigusena, osalt rahvakogu otsustena. Ka Vana-Eesti kõige vanemaks õigusemõistmise viisiks oli omaabi. Tsiviilasjade kohta andmeid eriti ei ole, kuid kriminaalõiguslikes tüliküsimustes pidi kahjusaama enamikes asjades ise nõudma kahju heastamist. Süü...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
245 allalaadimist
14
pdf

õpiku peatükid 1-7 vastused

Ühiskond, riik ja õigus 1. Mille poolest erineb riigieelse ühiskonna sotsiaalse võimu korraldus riigivõimust? Võimu teostas võimu pealik, kes oli valitud juhiks isikliku autoriteedi ja austuse tõttu, mida sugukonnakaaslased tundsid tema kogemuste, teadmiste, jahi- võisõjapidamisoskuste või muude väljapaistvate omaduste vastu. Eriaparaati võimu teostamiseks pealikul polnu...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
386 allalaadimist
6
doc

Õigusõpetus teooria 2

Mis on leping Leping on tehing kahe v enama isiku (lepingupooled) vahel, millega lepingupool kohustub v lepingupooled kohustuvad midagi tegema v tegemata jätma. Leping on lepingupooltele täitmiseks kohustuslik. 2. Lepingu sõlmimine oferdi ja aktsepti kaudu VÕS 16-20 Lepingu sõlmimiseks on vaja vaheta...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
651 allalaadimist
62
ppt

Tööõigused

TÖÖÕIGUS Mall Gramberg Kutsekoolide õpetajate koolitus Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus 21.02.2008 Tööõiguse olemus Töö tegemine võib toimuda erinevates õiguslikes vormides. Tööõigus ­ õigusnormide kogum, mis reguleerib töölepingu alusel töötaja ja tööandja vahel tekkivaid töösuhteid ning töötingimuste kollektiivset kujundamist. Kollektiivne ja individuaal...

Õigusteadus - Kutsekool
129 allalaadimist
9
pdf

Asjaiguse konspekt

NORMATIIV- ja MITTE-NORMATIIV AKTI ERINEVUSED Normatiivakt: · Suunatud objektiivse õiguse kehtestamisele · Sisaldab üldkohustuslikke käitumisreegleid ehk õigusnorme Mittenormatiivne õigusakt: · Annab subjektiivsed õigused ja paneb kohustused konkreetsele subjektile või määratletud subjektide ringile · Ei sisalda õigusnorme, vaid rakendavad neid( N: kohtuotsus, ametisse nimet...

Asjaõigus -
240 allalaadimist
3
odt

Ülevaatlikult õigusteadusest

Iseloomulik: õiglus, suhtelisus, pole universaalne ,ei saa kunagi valmis inimsuhetel on ebameeldivad tagajärjed. Tähtsaimad käitumisreeglid kehtestab riik oma seadustega, Õiguse teke on seotud inimese evolutsiooniga.. Babüloonia kuningas Hammurapi (18.saj.ema) ja moosese seadused (13.saj.ema). Õiigussüsteemid: Mandri ­ Euroopa- * Romaa...

Õigusteadus - Kutsekool
110 allalaadimist
29
doc

Konspekt

Õiguse mõiste ja olemus 1.1 Õiguse tekkimine Ühiskonna arengu käigus tekib organiseeritud ühiskond, mida iseloomustab sotsiaalse võimu esinemine, sotsiaalse juhtimis ja allumissuhete olemasolu. Ilma nende tingimusteta ei ole võimalik inimtegevus ühise tegevuse suunas. See organiseeritud ühiskond ja sotsiaalne võim tekkis ammu enne riigi tekkimist. Ta esines riigieelarves üh...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
101 allalaadimist
14
doc

Õiguse põhimõisetd

-1ÕIGUSE TEOORIA - PÕHIMÕISTED SLAIDIDELT ÕIGUSE TEOORIA PÕHIMÕISTED SLAIDIDELT ÕIGUS ·Õigus on käitumisreeglite kogum, mis on kehtestatud või sanktsioneeritud riigi poolt ja mille täitmine tagatakse riigi sunnijõuga. õigus ·Käitumisreeglite kogum ·Kehtestatud riigi poolt ·Selles väljendub riigi tahe ·Üldkohustuslike normide kogum ·Normide täitmine tagatakse riigi sunnijõuga Riik ja õigus ·Riik annab talle v...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
424 allalaadimist
16
docx

Majanduse abc

MAJANDUSE ABC SÕNASTIK A · aasta keskmine rahvaarv -- pool aasta alguse ja aasta lõpu elanike arvu summast. · absoluutne hind ­ hind, mis on kirjutatud hinnasiltidele ja mida seda hüvist ostes peab maksma · absoluutne tulude ebavõrdsus ­ situatsioon, kus 1IX peredetsiilil tulud puuduvad ning kõik tulu laekub X peredetsiilile · absoluutne tulude võrdsus ­ situatsio...

Majandus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
456 allalaadimist
13
pdf

Konspekt

Aineprogramm Dokument, elukäik ja omadused DOKUMENDIHALDUS Organisatsiooni kultuur ­ asjaajamiskultuur...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
384 allalaadimist
36
doc

Tsiviilõiguse üldosa

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TSIVIILÕIGUSE ÕPPETOOL TSIVIILÕIGUSE ÜLDOSA TsÜS 2008 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus eraõigusesse. Tsiviilõiguse mõiste................................................34 2. Füüsilised isikud...............................................................................................57 3. Juriidilised i...

Õigus - Tartu Ülikool
528 allalaadimist
19
doc

Eksamiküsimused

Õiguse tähistamine. Küsimus, mis on õigus, kuulub õigusfilosoofia valdkonda ja selle on sama raske vastata, kui küsimusele, mis on tõde. Õigus on käitusmisreeglite (normide) kogum, mille on kehtestanud või sanktsioneerinud riik ja mille täitmist tagatakse riigi sunniga ning mis vastab ühiskonna õiglustundele. · Ius est ars boni et aequi ­Celsius - Riigikohtu moto - õigus on headuse ja õigluse kunst,...

Õigusteadus - Tartu Ülikool
377 allalaadimist
18
doc

Võlaõiguse konspekt

VÕLAÕIGUS Võlg ­ võlgnemine ehk kohustus Kohustus ­ tuleneb ld k (obligatio) Võlaõigus on inimeste põhiõigused ja vabadused. Lepingujärgsed (ost- müük) ja leopinguvälised suhted (kahju hüvitamine avariis). Võlaõigus on eraõiguse osa, millega reguleeritakse võrdsete subjektide võlasuhteid. Võlaõigus reguleerib võlasuhteid eraõiguslike isikute vahel. Isikud ehk õigussubjektid, kelle vahel on võl...

Õigus - I Studium
416 allalaadimist
57
doc

äriõigus konspekt

ÄRIÕIGUS Lektor Harland Paas ÄRIÕIGUSE LOENGUKONSPEKT Üldmõisted Õigus on sotsiaalne norm (üldise määratluse järgi mõeldakse normi all juhist või reeglit), millega puutume kokk...

Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
572 allalaadimist
43
doc

TsÜS-i konspekt

Tsiviilseadustik. Üldosa. Õpik ­ 1998 Tsiviilseadustiku üldosa seadus 1. Sissejuhatus eraõigusesse. Tsiviilõiguse mõiste 1.1. Eraõigus ja avalik õigus 1.2. Tsiviilõiguse mõiste ja süsteem 1.3. Tsiviilõiguse areng ja süsteem Eestis 1.4. Tsiviilõiguse eristamine teistest õigusharudest 1.5. Tsiviilõiguse allikad 1.6. Tsivii...

Õigus - Tartu Ülikool
358 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun