Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Laondus ja veokorraldus (10)

2 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mitmeid vajalikke funktsioone Milline vastusevariantidest on väär?
 • Millises laos kuuluvad kaubad laopidajale?
 • Millises laos kontrollib laopidamist ise vahetult kauba omanik valdaja?
 • Millises laos osutatakse laopidamise teenust?
 • Millise lao kasutamisel tekivad kauba omanikulevaldajale laopidamisest üldjuhul püsivkulud?
 • Millise lao kasutamisel tekivad kauba omanikulevaldajale laopidamisest muutuvkulud?
 • Millised on laonduse kolm olulisemat komponenti?
 • Mis laod on puhverlaod?
 • Milline on jaotusladude peamine eesmärk?
 • Millist kasu on võimalik saada logistikas jaotusladude kasutamisest?
 • Milliseid on logistikaettevõtte läbivooluterminali peamised funktsioonid?
 • Milliseid ülesandeid täidavad transiitlaod?
 • Kuidas toimub töö poolautomaatladudes?
 • Mis laod on külmlaod?
 • Millist temperatuurireziimi hoitakse külmutusladudes?
 • Milliste ladude puhul on ehitamise ja laiendamise kriteeriumid suhteliselt universaalsed?
 • Mis on laohoone efektiivse kasutamise seisukohalt hoiustamise tarvis kõige olulisem?
 • Milline mõju võib olla töötoimingute tulemustele alavalgustatud laos?
 • Millistel põhjustel tehakse ladudes üldjuhul ümberkorraldusi ja ruumi planeeringute muutmisi?
 • Kuidas on võimalik suurendada lao ruumi kasutamise efektiivsust?
 • Millistel põhjustel on vaja ladusid?
 • Kes on kauba omanik privaatlaos avalikus laos ja lepingulises laos?
 • Kes kontrollib laopidamist privaatlaos avalikus laos ja lepingulises laos?
 • Milliste lao liikide puhul tekivad kauba omanikule püsivkulud ja milliste korral muutuvkulud?
 • Millised ettevõtted on üldjuhul avalike ladude pidajad?
 • Milline on avaliku või lepingulise laopidaja vastutus kliendi kaupade eest?
 • Mille järgi otsustatakse kas laohoone kasutamine hoiustamise seisukohalt on efektiivne või mitte?
 • Kuidas muutub hoiuruumi ruumalaühiku omahind lao kõrguse suurenedes?
 • Millised on laonduse kolm olulist komponenti ja kuidas on need omavahel seotud?
 • Mis on efektiivsuse seisukohalt kõige olulisem väikese ringlemissagedusega ladudes?
 • Mis on efektiivsuse seisukohalt kõige olulisem suure ringlemissagedusega ladudes?
 • Millisel otstarbel kasutatakse puhverladusid?
 • Kuidas liigitatakse ladusid funktsionaalsuse seisukohalt?
 • Millisel eesmärgil kasutatakse jaotusladusid?
 • Millist kasu on võimalik saada logistikas jaotusladude kasutamisest?
 • Milliseid funktsioone täidab logistikaettevõtte läbivooluterminal?
 • Milliseid funktsioone täidavad transiitlaod?
 • Mis laod on konsignatsioonilaod ja kes omab vastutust kaupade säilimise eest konsignatsioonilaos?
 • Milleks kasutatakse külmladusid ja milline on nendes temperatuurireziim?
 • Milleks kasutatakse külmutusladusid milline on nendes temperatuurireziim?
 • Milline on madala alusekauba lao maksimaalne kõrgus?
 • Millisest kaubaluste lao kõrgusest alates räägitakse kõrgest laost ja vastavast tehnoloogiast?
 • Mis on otseläbivool ja millistes ladudes seda kasutatakse?
 • Mis on U-kujuline läbivool ja millistes ladudes seda ksutatakse?
 • Kuidas mõjutab alavalgustatus laos laotöö toiminguid?
 • Mis on laoinventar ja millised ettevõtte põhivahendid kuuluvad laoinventari hulka?
 • Mis on laoseadmed ja millised ettevõtte põhivahendid kuuluvad laoseadmete hulka?
 • Millised on enamlevinud vahekoridoride laiused madalates peenkaubaladudes?
 • Milline vahe on veovahenditel ja veoühikutel?
 • Millistel põhjustel kasutatakse veo- ja laoprotsessi vahel üleminekutehnoloogiaid?
 • Kui selle "nina" ei toetu lastiruumi põrandale?
 • Kui on lubatud siis millistel tingimustel?
 • Kuidas toimida kui vigastasite kaupapakendit mahalaadimisel?
 • Kuidas toimida kui märkate mahalaadimisel et osa kaubast on märgunud?
 • Kuidas toimida kui märkate mahalaadimisel et osa kaubast on vigastatud?
 • Kus on mahalaadimisel õigem mahukaupa sorteerida kas veoühikus või vastuvõtualal?
 • Millal on vaja üldjuhul viia läbi hoiuühikute moodustamine kauba vastuvõtul?
 • Kuidas toimida kui avastate kodutehnika mahalaadimise käigus et ühe külmkapi uks on mõlkis?
 • Millised on peamised tüüpilised vead digitaalfotode tegemisel ja elektronpostiga edastamisel?
 • Miks on õigem lisada kaubale kasutusjuhendeid kohe vastuvõtmisel mitte hiljem väljastamisel?
 • Millised on tavapärase kontrollimise ja erikontrollimise erinevused kauba vastuvõtmisel?
 • Millisel juhul on vaja viia läbi hoiuühikute moodustamine kauba vastuvõtul?
 • Kuidas mõjutab veoühiku koormaruumi täiteaste suurendamine kaubaühiku veokulusid?
 • Miks ei tohiks kaubad jääda pärast vastuvõtmist vastuvõtualale pikemaks ajaks mitmeks päevaks?
 • Miks on enamasti vale paigutada saabunud kaubad juhuslikele vabadele hoiukohtadele?
 • Millist kasu on võimalik saada hoiukohtade süsteemide kirjeldamisest laoarvestusprogrammis?
 • Kui seda teeb üks või kaks laotöötajat?
 • Miks on ladudes eriti oluline just komplekteerimistöö tootlik korraldamine?
 • Millise laotöö toimingu puhul on vigade tekkimise tõenäosus laos kõige suurem?
 • Miks on komplekteerimistöö puhul eriti oluline liikumisteekondade minimeerimine?
 • Kuidas aitab hoiustamissüsteemide kasutamine parandada komplekteerimistöö efektiivsust?
 • Millest saab üldjuhul laos alguse komplekteerimistöö?
 • Mis on laotöös kõige olulisem efektiivsuse saavutamiseks komplekteerimisel?
 • Mida tähendab rühmkomplekteerimine?
 • Millisel konkreetsel juhul on komplekteerimise töö kulu väljastustellimuse ühe rea kohta kõige suurem?
 • Kui suur osa tellimustest on tüki- ja alusekauba ladudes keskmiselt üherealised?
 • Millest algab laos komplekteerimistöö?
 • Mis on laotöös kõige olulisem efektiivuse saavutamiseks komplekteerimisel?
 • Kui suure osa kogu laotööst moodustab üldjuhul komplekteerimis- ja pakkimistöö?
 • Millise laotöö tõhusa korraldamisega on võimalik saada kõige suuremat efekti?
 • Mis on rühmkomplekteerimine ja millal on õige seda kasutada?
 • Kui suur on üldjuhul üherealiste väljastustellimuste osakaal kõikide väljastustellimuste arvust?
 • Miks plastikust kaubaaluste kasutamine on vähelevinud?
 • Milline on jaekaubanduse pakkimismoodul?
 • Millised võimalused on hinnalise kauba kaitsmiseks kaotsimineku eest?
 • Millistel põhjustel on kauba üleandmine ühelt osapoolelt teisele eriti vastutusrikas toiming?
 • Kuidas on võimalik tõestada dokumentaalselt et kaup on antud üle teisele osapoolele?
 • Millisel juhul on vastuvõtjal õigus keelduda kauba vastuvõtmisest?
 • Mida peaks kauba vastuvõtja tegema kui ta märkab vastuvõetava kauba või pakendite olulisi vigastusi?
 • Mida peaks vastuvõtja tegema kui üle antavaid pakkeüksusi on vähem kui veokirjal kirjeldatud?
 • Miks on vaja varustada kaubasaadetised nõuetekohaste transpordietikettidega?
 • Milline informatsioon peab olema ilmtingimata transpordietikettidel?
 • Millised on sertifitseeritud EUR- tüüpi kaubaaluse europallet mõõtmed?
 • Millised on nn laia kaubaaluse wide pallet FIN pallet mõõtmed?
 • Kuidas sõltuvad kauba pakkimise ja koormaruumis kinnitamise nõuded kasutatavast veoviisist?
 • Kuidas on võimalik vähendada kõige enam ja kõige väiksemate kuludega kaupade vigastuste arvu?
 • Millised on standardiseeritud EUR- tüüpi kaubaaluse mõõdud?
 • Millised on piirangud laos nn ühekordse kasutusega kaubaaluste kasutamisel kaupade hoiustamiseks?
 • Missugused on plastikust kaubaaluste kasutamise eelised ja missugused on puudused?
 • Milline on jaekaubanduse pakkimismoodul?
 • Millistel põhjustel on inventuuri läbiviimine eriti tähtis toiming?
 • Millistest teguritest sõltub peamiselt inventuuri läbiviimise sagedus?
 • Millest sõltub valik kas viia läbi osaline või täielik inventuur?
 • Mida tähendavad negatiivse saldo ja nullsaldo inventuur?
 • Kuidas teostatakse jooksvat inventuuri "kogu ladu osade kaupa"?
 • Mida tähendab inventuuri läbiviimine hoiukohapõhiselt?
 • Kes vastutavad laos inventuuri nõuetekohase läbiimise eest?
 • Millisel peamisel eesmärgil teostatakse üldjuhul ladudes inventuure?
 • Milliseid tooteid on põhjust inventeerida laos sagedamini?
 • Millal oleks vaja teostada toodete liikumiste registreerimised laoarvestusprogrammis?
 • Kuidas aitab lao infosüsteem kaasa järelevalvetoimingute teostamisele laos?
 • Millisel eesmärgil viiakse ladudes läbi inventuure?
 • Millistel põhjustel muutuvad enamasti vääraiks toodete loogilised arvutiprogrammi laosaldod?
 • Milliseid tooteid on põhjust inventeerida laos sagedamini ja miks?
 • Millal on vaja teostada toodete liikumise registreerimisi laoarvestusprogrammis?
 • Miks on vaja toodete liikumised registreerida laoarvestusprogrammis võimalikult kohe pärast liikumisi?
 • Milline põhimõte on väär hoiukohtade süsteemide kasutamise seisukohalt?
 • Milline põhimõte on väär hoiukohtade süsteemide kasutamise seisukohalt?
 • Mis mõjutab toodete hoiukohtadele paigutamise seisukohalt komplekteerimistöö efektiivsust kõige enam?
 • Kui tööpäeva jooksul kasutatakse kauba vastuvõtul ja väljastamisel keskmiselt 50 kaubaalust?
 • Missugusel lao tööalal on kõige sobivam hoida kaubaaluste varu?
 • Mis on ladudes hoiustamissüsteemide kasutamise ülesanneteks?
 • Mis on kõige olulisem kaupade hoiustamisel laos kaupade säilivuse seisukohalt?
 • Mida tähendab hoiukohtade hooldamine?
 • Miks kasutatakse ladudes hoiustamissüsteeme?
 • Milliste põhimõtete järgi kasutatakse ladudes hoiustamissüsteeme?
 • Mida tähendab FIFO ja mida LIFO põhimõtte kasutamine ladudes kaupade käsitsemisel?
 • Kuidas paiknevad hoiukohad aktiiv- ja reservkohtade süsteemi kasutamisel?
 • Kuidas toimib pidevalt muutuvate hoiukohtade süsteem?
 • Mis hoiukoht on komplekteerimiskoht ja kuidas toimub selle täitmine?
 • Kuidas on õige paigutada laos sagedasti liikuvad tooted?
 • Millest on õige lähtuda toodete ringlemissageduse arvutamisel?
 • Mida tähendab hoiukohtade hooldamine ja milleks on vajalik seda teha?
 • Milline loetletuist on laojuhataja töö kõige tähtsam ülesanne?
 • Milline võiks olla laotöötajatele kehtestatud õiglane palgasüsteem?
 • Kuidas oleks võimalik laotööd efektiivsemalt korraldada?
 • Kuidas on laotöös efektiivsem kasutada laotehnikat ja tööjõudu?
 • Millise laotoimingu tõhusa korraldamisega on võimalik saada kogu laotöös kõige suuremat efekti?
 • Millal on terminali tootlikkus ja ressursside kasutamise efektiivsus üldjuhul kõige suurem?
 • Millised peaksid olema loetletuist laojuhataja igapäevatöö kõige olulisemad ülesanded?
 • Millised on laojuhataja olulisemad tööülesanded?
 • Kuivõrd on võimalik laojuhatajal laotööd ette planeerida?
 • Milline võiks olla laotöötajate parim võimalik palgasüsteem?
 • Millised on laojuhataja igapäevatöö kõige olulisemad ülesanded?
 • Kuivõrd peaks laojuhataja olema lisaks formaalse liidri staatusele ka mitteformaalne liider?
 • Millistes valdkondades peaks olema laojuhataja kompetentne?
 • Millistel põhjustel tehakse ladudes üldjuhul ümberkorraldusi ja ruumi planeeringute muutmisi?
 • Kuidas on võimalik suurendada lao ruumi kasutamise efektiivsust?
 • Milline on vahekoridori enamlevinud laius kitsaste vahekäikudega madalas peenkaubariiulitega laos?
 • Milline on vahekoridori enamlevinud laius laiade vahekäikudega madalas peenkaubariiulitega laos?
 • Millest sõltub vastuvõtuala suurus laos?
 • Millest sõltub lao loovutusala suurus?
 • Mida mõeldakse laotehnoloogia all?
 • Mida mõeldakse traditsioonilise konventsionaalse laotehnoloogia all?
 • Milline laotehnoloogia ei kuulu ruumi säästvate tehnoloogiate hulka?
 • Keskmiselt neli kaubaalust?
 • Milline peamine puudus on virnastamisel võrreldes hoiustamisega riiulikohtadel?
 • Millisele laotehnoloogiale sarnaneb sügavriiulite tehnoloogia?
 • Mis on sügavriiulite tehnoloogia peamiseks puuduseks?
 • Mis on raadiosüstik?
 • Millist kasu on võimalik saada raadiosüstikute kasutamisest?
 • Millise laotehnoloogia kasutamisega on võimalik saavutada kõige parem laoruumi täiteaste?
 • Millised põhivahendid kuuluvad laoinventari hulka?
 • Millised ettevõtte põhivahendid kuuluvad laoseadmete hulka?
 • Milline on riiuliõrre tavapärane pikkus millel hoiustatakse korraga kolm EUR alust?
 • Milline on riiuliõrre tavapärane pikkus millel hoiustatakse korraga kolm laia FIN alust?
 • Milline on tavapärane kaubaaluste ja kaubaaluste ning riiulipostide vahe riiuliõrtel?
 • Mille hoiustamiseks kasutatakse konsoolriiuleid?
 • Milline on kaubaaluste riiulikonstruktsiooni tavapärane sügavus õrte väliskülgede vaheline mõõt?
 • Mida mõeldakse laonduses inventari all?
 • Milline näeb välja ja kuidas töötab kaubaaluste läbivooluriiul?
 • Milline näeb välja ja kuidas töötab sügavriiul?
 • Milline näeb välja ja kuidas töötab peenkauba läbivooluriiul?
 • Milliste tööoperatsioonide teostamiseks laos sobib liikuvmastiga tõstuk kõige paremini?
 • Milliste tööoperatsioonide teostamiseks sobivad tugiratastõstukid kõige paremini?
 • Milliste tööoperatsioonide jaoks ja millistes ladudes töötamiseks on mõeldud kombitõstukid?
 • Milliste tööoperatsioonide jaoks laos on mõeldud siirdamistõstukid?
 • Missuguseid tööoperatsioone on võimalik laos teostada komplekteerimistõstukitega?
 • Milliseid tööoperatsioone teostatakse ladudes vastukaaltõstukitega?
 • Milliseid kaupu sobib hoiustada ja käsitseda vertikaalkarusselliga?
 • Milliseid laotöö opratsioone saab teostada liigendtõstukiga?
 • Milliseid kaupu hoiustatakse üldjuhul konsoolriiulil?
 • Milliste tööoperatsioonide sooritamiseks on mõeldud pöördkahveltõstukid?
 • Milliste tööoperatsioonide teostamiseks sobib kasutada süstiktõstukit teleskooptõstukit?
 • Millistel juhtudel on õigustatud siirderiiulite kasutamine?
 • Millise tööalade vastastikuse asendi puhul on võimalik kasutada neid paindlikult ja efektiivselt?
 • Millistest kriteeriumidest lähtuvalt määratakse vastuvõtuala vajalik suurus laos?
 • Millistest kriteeriumidest lähtuvalt määratakse loovutusala vajalik suurus laos?
 • Kui suure osa lao kogupindalast võtavad enda alla enamasti tööalad?
 • Mis on laotehnoloogia?
 • Mis on traditsiooniline laotehnoloogia?
 • Millised laotehnoloogiad on ruumi säästvad tehnoloogiad?
 • Millised on riiuliõrte enamlevinud pikkused EUR kaubaaluste hoiustamisel?
 • Millised on riiuliõrte enamlevinud pikkused laiade FIN kaubaaluste hoiustamisel?
 • Milline on liikuvmastiga tõstukite tavapärane laius?
 • Milleks kasutatakse laonduses konsoolriiuleid?
 • Millisesse vahemikku jääb madalate peenkaubariiulite tavakõrgus?
 • Milline on kaubaaluste riiulite tavapärane sügavus?
 • Millistest kriteeriumidest lähtudes tuleks mõelda virnastamise kasutamisele?
 • Millised on traditsiooniliste kaubaaluste riiulite tehnoloogia eelised ja puudused?
 • Millised on virnastamise peamised eelised ja puudused?
 • Millised on sügavriiulite sügavlaadimine tehnoloogia eelised ja puudused?
 • Millised on läbivooluriiulite tehnoloogia eelised ja puudused?
 • Millised on topeltriiulite kasutamise eelised ja puudused?
 • Missuguses lao piirkonnas on sobiv hoida kaubaaluste varu?
 • Kestavad 2 tundi?
 • Kuivpuhastuse läbiviimisest?
 • Mis on kõige tõhusam vahend võitlemaks laos tolmuga?
 • Millest sõltub tolmu kogus laos kõige rohkem?
 • Millal on kõige sobivam aeg ööpäeva jooksul laos märgpuhastuse tegemiseks?
 • Kuivpuhastuse läbiviimisest?
 • Milliste viiside ja võimalustega on laos kõige tõhusam võidelda tolmuga?
 • Millest sõltub tolmu kogus laos?
 • Millise intervalliga on soovitatav viia laos märgpuhastust?
 • Millist teenindustaset on vaja klientidele pakkuda?
 • Mis peaks olema klienditeeninduse fookuses?
 • Mida mõistetakse klienditeeninduse all?
 • Mis on tellimustsükkel ja mis tellimustsükli aeg?
 • Milline mõju on logistika toimimisele üldjuhul tellimustsükli aja lühendamisel?
 • Millised on tellimustsükli faasid?
 • Kuidas mõjutab elektroonilise andmevahetuse kasutamine tellimuste edastamist ja töötlemist?
 • Mida mõistetakse teenindustaseme all logistikas?
 • Millest lähtuvalt oleks õige määratleda sobivat teenindustaset?
 • Kuivõrd kasutavad ettevõtted üldjuhul oma potentsiaali klientide logistilisel teenindamisel?
 • Milliste kriteeriumide alusel ja mille võrdlemisel tajub klient temale pakutavat teenindustaset?
 • Mida tähendab klientide silmis ettevõtte usaldusväärsus?
 • Mis on klienditeenindusstandard ja milleks seda kasutatakse?
 • Mida mõistetakse tarnevõime all laost tarnimisel ja mida tarnevõime all tootmisest tarnimisel?
 • Mida mõistetakse klientide segmenteerimise all ja milleks on vaja seda teostada?
 • Kuidas on üldjuhul seotud teenindustase sellega seotud kuludega?
 • Mis on ettevõtetes peamisteks probleemideks teenindustaseme ja sellega kulude kulude puhul?
 • Mida mõistetakse klientide vajaduste rahuldamise piirläve all?
 • Mis on optimaalne teenindustase?
 • Mis peaks olema üldjuhul klienditeeninduse fookuses?
 • Mida tähendab klientide silmis ettevõtte usaldusväärsus?
 • Mis on ettevõtete peamiseks probleemiks teenindustaseme ja selle saavutamiseks tehtud kulude puhul?
 • Mis on optimaalne teenindustase?
 • Kus ta töötab?
 • Kuidas mõõdetakse tarnevõimet laost tarnimisel?
 • Mida mõeldakse tarne paindlikkuse all?
 • Kes on ettevõttes sisemised kliendid"?
 • Kuivõrd on jaotusvedude autojuht ettevõtte esindaja kliendi juures?
 • Kuivõrd kujundab jaotusvedude autojuht klientide juures ettevõtte mainet?
 • Mis peaks olema klienditeeninduse fookuses?
 • Millest lähtuvalt oleks õige määratleda teenindustaset?
 • Mille alusel tajub klient osutatavate teenuste kvaliteeti?
 • Mida tähendab klientide silmis ettevõtte usaldusväärsus?
 • Mis on tarnevõime?
 • Mis on ettevõtetes tavaliselt probleemiks teenindustaseme ja selle saavutamiseks tehtud kulude puhul?
 • Mis on optimaalne teenindustase?
 • Millistest teguritest sõltub kvaliteet logistikas?
 • Milline vastus on täielik?
 • Kui siis milline seos kehtib üldjuhul logistikas kvaliteedi ja efektiivsuse vahel?
 • Kuidas mõjutab elektroonilise andmevahetuse kasutamine tellimuste edastamist ja töötlemist?
 • Mis on üldjuhul subjektiivsem kas toodete või teenuste kvaliteedi määratlemine?
 • Mida tähendab kvaliteetne toode?
 • Kes peaksid ettevõttes olema seotud kvaliteediküsimustega?
 • Milline on ettevõtte selle partnerite ja klientide ühine kvaliteedialane huvi?
 • Milline seos valitseb üldjuhul osutatavate teenuste hulga ja nende kvaliteedi vahel?
 • Millised on kvaliteedi määratlemise peamised kriteeriumid logistikas?
 • Miline seos kehtib üldjuhul logistikas kvaliteedi ja efektiivsuse vahel?
 • Milliste vigadega tegelemine on kvaliteedi parandamise seisukohalt olulisem?
 • Mis on vigade analüüsimisel kõige olulisem?
 • Mis on enamasti teenuse kvaliteedi hindamise aluseks kliendi poolt?
 • Mis on tootekeskse kvaliteedikäsitluse sisuks?
 • Mis on tegevuskeskne kvaliteedikäsitlus?
 • Mida mõeldakse kliendikeskse kvaliteedikäsitluse all?
 • Mida mõeldakse väärtuskeskse kvaliteedikäsitluse all?
 • Millised peaksid olema ettevõtte peamised kvaliteedieesmärgid?
 • Milline on konkurentsivõime struktuuri prieriteetide hinnanguline tase?
 • Mida on raskem hinnata toodete või teenuste kvaliteeti?
 • Mis on teenuse tehniline kvaliteet?
 • Mis on teenuse toimise kvaliteet?
 • Mille alusel hindavad kliendid üldjuhul neile pakutavate teenuste kvaliteeti?
 • Missugustel põhjustel rakendatakse ettevõtetes enamasti kvaliteedisüsteeme?
 • Millised on ettevõtte kvaliteedijuhi peamised tööülesanded?
 • Millised on kvaliteedi määratlemise peamised kriteeriumid logistikas?
 • Mis on logistika formaalne kvaliteediprotsess?
 • Millised võiksid olla logistikaettevõtte peamised kvaliteedieesmärgid?
 • Mis on saadetiste konsolideerimine?
 • Mis on lao väljastustellimuste konsolideerimine?
 • Mis on kliendi veotellimuste konsolideerimine?
 • Mis on cross-docking?
 • Mis on distributsioon?
 • Millisel juhul toimub lõpptarbijaile mõeldud kauba aja- ja ruumikasulikkuse suurendamine?
 • Millal võeti termin "logistika" äritegevuses laiaulatuslikult kasutusele?
 • Milliste peamiste voogude haldamise ja juhtimisega tegeldakse logistikas?
 • Mis on tavaliselt logistikatöö peamiseks eesmärgiks ettevõttes?
 • Kuidas toimub logistikas materjalivoogude haldamine?
 • Mis on erinevate voogude juhtimise peamiseks eesmärgiks logistikas?
 • Kelle huvidega on vaja arvestada logistiliste toimingute ümberkorraldamisel?
 • Millal hakkas logistikavaldkond arenema kui teadus?
 • Mis on pooltoodang?
 • Millist perioodi logistika arengus nimetetakse "integraalsete kontseptsioonide arengu" perioodiks?
 • Millist perioodi logistika arengus nimetatakse "tekkimise ja kujunemise" perioodiks?
 • Kes moodustavad väärtusahelas ülavoo ja kes allvoo?
 • Mitut juhtimistasandit logistikas eristatakse?
 • Missugusel logistika juhtimise tasandil tasanditel võetakse igapäevaselt vastu kõige enam otsuseid?
 • Milliste meetoditega on võimalik logistikas ebakindlust vähendada?
 • Mida mõistetakse logistikas paindlikkuse all?
 • Mis on logistikas läbimisaeg lead time?
 • Millist kasu on võimalik saada logistikas läbimisaja lühendamisest?
 • Mida kujutab endast EAN koodisüsteem?
 • Mida mõeldakse massilise rätsepatöö" mass customization all logistikas?
 • Mida tähendab "tellimuste poolt juhitav tootmine"?
 • Mida tähendab "lao poolt juhitav tootmine"?
 • Kes on tarneahela liider?
 • Mis kaasneb üldjuhul oma ettevõtte probleemsete tegevuste outsourcinguga?
 • Mis on partnership" logistikas?
 • Milline põhimõte riskide jaotamisel logistilises ahelas on õigem?
 • Millal võeti termin logistika" kasutusele äritegevuses?
 • Missugusel perioodil hakkas logistika valdkond arenema kui teadus?
 • Mis iseloomustab logistika arengu tekkimise ja kujunemise" perioodi?
 • Mis iseloomustab logistika integraalsete kontseptsioonide arengu" perioodi?
 • Milliste voogude haldamise ja juhtimisega tegeldakse logistikas?
 • Milline voog on logistikas peamiseks juhtimise ja optimeerimise objektiks?
 • Millised on logistikatöö peamised eesmärgid ettevõttes?
 • Mille kaudu hallatakse ja juhitakse logistikas materjalivoogusid?
 • Mis on erinevate voogude juhtimise peamiseks eesmärgiks logistikas?
 • Kelle huvidega on vaja arvestada logistiliste toimingute ümberkorraldamisel?
 • Mis on materjalivood logistikas?
 • Mis on pooltoodang?
 • Millal leidis lääneriikides aset taara-pakke revolutsioon"?
 • Milline on logistika roll erinevate äritegevusprotsesside suhtes?
 • Mida tähendab väärtusahelas ülavoog" ja mida allvoog"?
 • Millised on logistika erinevad juhtimistasandid ja milliseid toiminguid nendel teostatakse?
 • Millisel logistika juhtimise tasandil võetakse vastu kõige enam otsusi ja mille kohta?
 • Kuidas saab iseloomustada logistikas efektiivsust?
 • Mida tähendab logistikas kogukulude kontseptsioon"?
 • Mis on osaoptimeerimine ja kuidas see mõjutab logistikatoimingute lõpptulemust?
 • Mille suhtes avaldatakse üldjuhul logistikakulude määra?
 • Milline on maailmas logistikakulude muutumise trend?
 • Millist mõju avaldab logistikas läbimisaja lühendamine?
 • Kuidas mõjutab üldjuhul logistikatoimingute kiiremini tegemine toimingute kvaliteeti ja omahinda?
 • Millest on põhjustatud logistikas ebakindlus?
 • Milliste abinõudega on võimalik vähendada logistikas ebakindlust?
 • Kuidas mõjutab nõudluse liik püsiv või muutuv üldjuhul logistikakulude taset?
 • Mida mõistetakse logistikas paindlikkuse all?
 • Mis on kombineeritud ühendatud veod?
 • Mille poolest erinevad Ro-Ro ja Lo-Lo?
 • Miks on vaja raudteevedudel teostada alusvankrite veeretelgede vahetusi?
 • Mida kujutab endast multimodaalne vedu?
 • Mis vedu on huckepack" vedu?
 • Missugune veoviis on kõige keskkonnasäästlikum?
 • Mis on kombineeritud ühendatud veod?
 • Missugustes ühikutes mõõdetakse transporditööd kaubaveol?
 • Millised eelised on meretranspordi kasutamisel võrreldes autotranspordiga?
 • Mis on lennutranspordi eeliseks võrreldes raudteetranspordiga?
 • Mida kujutab endast nn lennuauto roadfeeder kasutamine?
 • Missugust loetletud laadimisühikutest ei kasutata kombineeritud transpordil?
 • Millist treilerit nimetatakse jumbotreileriks?
 • Mida tähendab väide et neljanda põlvkonna konteinerlaev mahutab üle 4000 tk TEU- d?
 • Miks on konteinerid suhteliselt vähe kasutatavad maantevedudel?
 • Mida tähendab lühend LCL?
 • Kuidas nimetatakse mitme veoviisi järjestikust kasutamist mil kauba lastiruum jaääb samaks?
 • Kuidas nimetatakse kombinatsiooni auto rongil" või treiler rongil"?
 • Mis on swap body"?
 • Mis veod on jaotusveod?
 • Mis veod on põhiveod?
 • Kuidas toimub Ro-Ro ja kuidas Lo-Lo laevade laadimine?
 • Miks on vaja raudteevedudel Euroopas teostada alusvankrite veeretelgede vahetusi?
 • Mis on multimodaalne vedu"?
 • Mis vedu on huckepack" vedu?
 • Missugune veoviis on kõige keskkonnasäästlikum ja miks?
 • Mis on kombineeritud ühendatud veod"?
 • Milline transpordiliik maailmas on kõige suuremate veomahtude ja veosekäibega?
 • Mis on põhivedude puhul üldjuhul tähtsaim tegur kaubaühiku veokulu vähendamise seisukohalt?
 • Mis on jaotusvedude puhul üldjuhul tähtsaim tegur kaubaühiku veokulu vähendamise seisukohalt?
 • Kuidas aitab logistika areng kaasa keskkonnamõjude vähendamisele?
 • Mida kujutab endast multimodaalne vedu?
 • Mis on kombineeritud ühendatud veod?
 • Milline on kõige suuremate veomahtudega transpordiliik maailmas?
 • Mis vedu on "rong praamil vedu"?
 • Missugustes ühikutes mõõdetakse transporditööd kaubaveol?
 • Millisteks vedudeks sobivad auto- raudtee- mere- ja õhutransport?
 • Millised eelised ja puudused on eri transpordiliikidel?
 • Millised on kombineeritud transpordi eelised võrreldes üksiku transpordiliigiga?
 • Milliste transpordiliikide kasutamist soosib Euroopa Liidu transpordipoliitika?
 • Millist reostust põhjustavad eri transpordiliigid?
 • Kuidas on ehitatud tentpoolhaagis?
 • Kuidas on ehitatud kapp treiler?
 • Kuidas on ehitatud frigotreiler?
 • Mida kutsutakse jumbotreileriks?
 • Mis on saadetise netokaal?
 • Mis on saadetise brutokaal?
 • Millised on raudteevedude eelised ja puudused võrreldes maanteevedudega?
 • Mis on multimodaalne transport?
 • Mis on TEU ja mis FEU?
 • Mis on lähimereveod?
 • Milline vedu on huckepack vedu?
 • Mida veetakse Ro-Ro laevadega?
 • Kuidas laaditakse üldjuhul konventsionaalseid aluseid laevu?
 • Milliste kaubagruppide laadimiseks kasutatakse elevaatorit?
 • Mida tähendab konteinerlaeva mahutavus TEU-des?
 • Miks on konteinerid suhteliselt vähe kasutatavad maantevedudel?
 • Millistel juhtudel kasutatakse konteinereid autotranspordis?
 • Mida tähendab termin LCL konteinervedudel?
 • Mis on swap-body"?
 • Millised on suurlinna jaotuslogistika citylogistics eesmärgid?
 • Mis on tavaliselt tähtsaim tegur jaotusvedude puhul kaubaühiku veokulu vähendamise seisukohalt?
 • Kuidas tuleks veos lastiruumis paigutada?
 • Kuidas tuleks veos lastiruumis paigutada?
 • Kes vastutab valitsuse määruse kohaselt koorma laadimise ja kinnitamise eest?
 • Mida peab tegema autojuht kui ta ei ole rahul koorma kinnitusega?
 • Mida ei ole vaja arvestada kauba laadimisprotsessi ajal veoki lastiruumi?
 • Kes vastutab kauba õige piisava pakendi eest veoprotsessis?
 • Millist rolli täidab kaubaalus transpordiprotsessis?
 • Milline tegevus jääb sageli väljaspoole veokorralduse mõjuulatust?
 • Kuidas katab vedaja vastutuskindlustus üldjuhul võimalikud kahjud veoprotsessis?
 • Milline tegur ei oma rolli veoste säilivuse tagamisel?
 • Milline nendest ülesannetest ei kuulu saatja kohustuste hulka?
 • Milline tegevus jääb sageli väljaspoole veokorralduse mõjuulatust?
 • Milline juriidiline tähendus on veokirja allkirjastamisel kauba vastuvõtja poolt?
 • Millise seadme abil salvestatakse autojuhi töö-ja puhkeaega?
 • Mida hõlmab AETR kokkulepe?
 • Millisel juhul ei vastuta vedaja kauba eest veoprotsessis?
 • Millist veost loetakse veolepingu raames eriveoseks?
 • Millist veost loetakse veolepingu raames tavaveoseks?
 • Kuidas nimetatakse kaubasaadetist mis koosneb käsitsi laaditavatest pisipakkidest?
 • Mida mõeldakse kaubasaadetiste veoprotsessis konsolideerimise all?
 • Milline on üldjuhul enim kasutatav veoviis masskaupade veol?
 • Milline suurus väljendab veoki lastiruumi mahu kasutamist suhtes selle kandevõimesse?
 • Kuidas nimetatakse suurust mis kirjeldab lastiruumi jooksvat meetrit kogu lastiruumi kõrguse ulatuses?
 • Milliseid andmeid ei ole vaja kontrollida veokirjal kauba üleandmise - vastuvõtmise hetkel?
 • Kuidas nimetatakse suuremahulisi vedusid terminalide vahel ning vedusid tootjatelt jaotusladudesse?
 • Mida ei ole vaja arvestada marsruutide planeerimisel maanteevedudel?
 • Kellel on lubatud osutada tasulisi veoteenuseid?
 • Mis veod on ADR veod maanteetranspordis?
 • Millised rahvusvahelised eeskirjad reguleerivad ohtlike ainete transportimist maanteedel?
 • Mida iseloomustab läbisõidu kasutamise koefitsient?
 • Mida näitab sõiduki ekspluatatsiooniline kiirus?
 • Mida näitab sõiduki tehniline kiirus ?
 • Kuidas nimetatakse suurust mis iseloomustab veovahendiveoühiku kaubaruumi kasutamist?
 • Mida näitab tonnkilomeeter?
 • Mida iseloomustab veoki arvestuslik kandevõime?
 • Mida näitab veeremi tootlikkus?
 • Mida tähendab vedude tasakaal?
 • Kuidas nimetatakse ühelt saatjalt ühele saajale ühes veovahendis ühe veodokumendiga veetavat kaupa?
 • Kuidas nimetatakse kaubasaadetist mis koosneb käsitsi laaditavatest pisipakkidest?
 • Kuidas nimetatakse erinevate kaubasaadetiste koos vedamist?
 • Milliseid veovahendeid kasutatakse tavaliselt pakendatud tavakaupade veol?
 • Milline on enim kasutatav veoviis masskaupade veol?
 • Mis on mahukaubad maanteeveol?
 • Mis on kaalukaubad maanteeveol?
 • Milline näitaja väljendab veoki lastiruumi kasutamist suhtes selle kandevõimesse?
 • Mis on mahukaalu tingimus maanteevedudel?
 • Mis on mahukaalu tingimus lennuvedudel?
 • Millised kaubad sobivad enam lennuvedudeks?
 • Missugused veod on süsteemsed veod?
 • Kuidas nimetatakse väljavedusid keskladudest või terminalidest klientidele?
 • Kuidas nimetatakse vedusid terminalide vahel ning vedusid tootjatelt keskladudesse?
 • Milleks kasutatakse terminale?
 • Mis on maanteevedude korraldamise eesmärkideks?
 • Mida on vaja ja mida pole vaja arvestada marsruutide planeerimisel maanteevedudel?
 • Kes tohib osutada tasu eest veoteenuseid?
 • Mida tähendab veokirja allkirjastamine vastuvõtja poolt?
 • Mida peab tegema autojuht kui ta ei ole rahul koorma kinnitusega?
 • Millist informatsiooni peab sisaldama veose transpordimarkeering?
 • Millega tohib ja millega ei tohi tegeleda autojuht töö- ja puhkeaja regulatsiooni mõistes puhkeajal?
 • Milleks on vaja autojuhtide töö-ja puhkeaja reguleerimist ?
 • Millise seadmega kontrollitakse töö-ja puhkeaja reziimist kinnipidamist?
 • Mida hõlmab AETR kokkulepe?
 • Millistele vedudele ei kehti autojuhtide töö- ja puhkeaega reguleerivate aktide sätted?
 • Millistel juhtudel vedaja vastutab ja millal ei vastuta kauba eest veoprotsessis?
 • Mida reguleeritakse autojuhtide töö- ja puhkeaja regulatsioonidega?
 • Milliseid teenuseid ja toiminguid hõlmab ekspedeerimine?
 • Millisel juhul vastutab ekspedeerija võimalike kauba kahjude osas samadel alustel kui vedaja?
 • Mille eest vastustab ekspedeerija kui ta tegutseb vahendajana?
 • Mida on vaja kontrollida kauba vastuvõtmise hetkel vedaja juuresolekul?
 • Mitut kaubaalust tohib laadida koormas üksteise peale?
 • Milliseid tegureid on vaja arvestada kauba laadimisel veoauto lastiruumi?
 • Kes vastutab kauba õige pakendi eest veoprotsessis?
 • Missugused on transpordipakendi ülesanded?
 • Mida on vaja silmas pidada transpordipakendi planeerimisel?
 • Mis on müügipakendi ülesanded?
 • Miks nõutakse osadesse maadesse impordil et kaubaalused oleks valmistatud termotöödeldud puidust?
 • Millistel vedudel on pakendi kulu osatähtsus transpordihinnas kõige olulisem?
 • Millist rolli täidab kaubaalus transpordiprotsessis?
 • Kuidas on konteinerite kasutuselevõtt aidanud kaasa kaupade käsitlemisele?
 • Mis on enamasti tähtsaim tegur põhivedude puhul kaubaühiku veokulu vähendamise seisukohalt?
 • Mis on tavaliselt tähtsaim tegur jaotusvedude puhul kaubaühiku veokulu vähendamise seisukohalt?
 • Mis on kauba laovaru"?
 • Mis kulud on puudumiskulud?
 • Mis on reservladude ülesanne?
 • Millistest kulukomponentidest koosnevad tellimiskulud?
 • Mis on "tellimusvahe"?
 • Mis on "tellimustsükli meetod"?
 • Millist säästu on võimalik logistikas saada tellimustsükli meetodi rakendamisest?
 • Mida arvutatakse EOQ valemi abil?
 • Milleks kasutatakse Wilsoni valemit?
 • Millistel põhjustel on Wilsoni valemi kasutamine raskendatud?
 • Kuidas sõltub üldjuhul reservlao suurus nõudluse kõikumisest?
 • Mida käsitleb logistikas varude juhtimise valdkond?
 • Mis on varude juhtimise võtmevaldkond?
 • Mis kulud on puudumiskulud ja millest on need põhjustatud?
 • Mis eesmärgil hoitakse reservladusid?
 • Milliste võtetega on võimalik jõuda kaubanduses varude optimaalsete tasemeteni?
 • Millistest kulukomponentidest koosnevad tellimiskulud?
 • Kuidas muutub tellimiskulu tooteühiku kohta kui tellimuspartiid suurendatakse?
 • Mida tähendab tellimuste poolt juhitav tootmine"?
 • Mida tähendab lao poolt juhitav tootmine"?
 • Mis on tarneaeg"?
 • Mis on tellimuspunkt"?
 • Mis on tellimusvahe"?
 • Mis on tellimustsükli meetod"?
 • Millist säästu on võimalik saada tellimustsükli meetodi rakendamisest?
 • Mida arvutatakse EOQ Wilsoni valemi abil?
 • Millised piirangud on EOQ Wilsoni valemi rakendamisel?
 • Millistel põhjustel on EOQ Wilsoni valemi kasutamine raskendatud?
 • Kuidas sõltub reservlao suurus nõudluse kõikumisest?
 • Kuidas aitab lao infosüsteem kaasa järelevalvetoimingute teostamisele laos?
 • Mis on logistikas kogukulude kontseptsiooni puhul oluline?
 • Mida tähendab logistikas "osaoptimeerimine"?
 • Mille suhtes avaldatakse üldjuhul logistikakulude määra ettevõttes?
 • Milline on üldjuhul maailmas logistikakulude ja SKP sisemajanduse kogutoodang suhte muutumise trend?
 • Millest on põhjustatud lao ülalpidamiskulud?
 • Kuidas arvutatakse laokulu koefitsient?
 • Millest on põhjustatud ladustamiskulud?
 • Millisesse vahemikku jääb enamasti ettevõtete laokulude koefitsiendi väärtus?
 • Milliste kulude arvutamine on logistikute jaoks kõige töömahukam ja komplitseeritum?
 • Missugune osakulude sõltuvus logistikas peab paika ?
 • Milliste kulude alla kuuluvad transpordis liiklusõnnetustest tekkivad kulud?
 • Mis on logistikas kuluefektiivsuse mõiste sisuks?
 • Milline kuluallikas loetelus on ettevõttes tüüpiline kaudse kulu tekitaja?
 • Miks kasutatakse logistikas ühikukulu mõistet?
 • Millest on põhjustatud lao ülalpidamiskulud?
 • Kuidas leitakse laokulu koefitsient?
 • Millest on põhjustatud ladustamiskulud?
 • Millisesse vahemikku jääb üldjuhul laokulu koefitsiendi väärtus?
 • Mida tähendab laokulu 21?
 • Mis on vähima kuluga transpordiliik"?
 • Kuidas jaotatakse transpordisektori kulud?
 • Mis on transporditeenuse tarbija üldistatud reisimaksumus"?
 • Mis kulud on transpordi väliskulud"?
 • Miks on vaja arvestada veoettevõttes vedude omahinda?
 • Miks on veoettevõttes kasulik teada veoki omahinda?
 • Millistest peamistest komponentidest koosnevad veoki püsivkulud?
 • Kuidas jaotatakse soetuskulud lineaarse meetodi järgi?
 • Kuidas jaotatakse soetuskulud tasakaalustatud vähendava meetodi järgi?
 • Millised on veoki muutuvkulude peamised komponendid?
 • Kuidas arvutatakse veoki kütusekulu rahalises väärtuses?
 • Kuidas arvutatakse veoki rehvikulu?
 • Kuidas arvutatakse veoki keskmist remondi- ja hoolduskulu?
 • Millest on põhjustatud veoettevõtte üldkulud?
 • Mis on veoettevõtte halduskulude peamised komponendid?
 • Milliseid peamiseid vigu tehakse veohindade kujundamisel?
 • Millist kulu loetletud kuludest liigitatakse veoki omahinna arvutamisel püsivkuluks?
 • Millist kulu loetletud kuludest liigitatakse veoki omahinna arvutamisel muutuvkuluks?
 • Mis võimaldab loetletud meetmetest veoki kulusid kilomeetri kohta vähendada?
 • Missugustes ühikutes mõõdetakse transporditööd kaubaveol?
 • Millise veoliigi puhul on veokulu veetava kaubaühiku kohta enamasti kõige suurem?
 • Millised kulud on veoki muutuvkulud ja millised püsivkulud?
 • Milliste abinõudega on võimalik veoki kulusid kilomeetri kohta vähendada?
 • Millest on põhjustatud transpordisektori väliskulu?
 • Millised on transpordisektori väliskulu komponendid?
 • Kuidas on seotud veoki püsivkulu komponent kilomeetri kohta veoki ööpäevase läbisõiduga?
 • Mis on veoki tühisõidukulu ja kas see lülitatakse veotariifidesse?
 • Millisesse kululiiki kuulub veoettevõtte veokorraldaja kulu?
 • Milliste suuruste ja põhimõtete järgi võetakse üldjuhul kodumaavedude eest tasu?
 • Milliste kulude hulka kuulub transpordis kütusekulu?
 • Milliste kulude hulka kuulub transpordis autojuhtide töötasu?
 • Milliste kulude hulka kuulub transpordiettevõttes administratsiooni töötasu?
 • Milliste kulude alla kuuluvad transpordis liiklusõnnetustest tekkivad kulud?
Vasakule Paremale
Laondus ja veokorraldus #1 Laondus ja veokorraldus #2 Laondus ja veokorraldus #3 Laondus ja veokorraldus #4 Laondus ja veokorraldus #5 Laondus ja veokorraldus #6 Laondus ja veokorraldus #7 Laondus ja veokorraldus #8 Laondus ja veokorraldus #9 Laondus ja veokorraldus #10 Laondus ja veokorraldus #11 Laondus ja veokorraldus #12 Laondus ja veokorraldus #13 Laondus ja veokorraldus #14 Laondus ja veokorraldus #15 Laondus ja veokorraldus #16 Laondus ja veokorraldus #17 Laondus ja veokorraldus #18 Laondus ja veokorraldus #19 Laondus ja veokorraldus #20 Laondus ja veokorraldus #21 Laondus ja veokorraldus #22 Laondus ja veokorraldus #23 Laondus ja veokorraldus #24 Laondus ja veokorraldus #25 Laondus ja veokorraldus #26 Laondus ja veokorraldus #27 Laondus ja veokorraldus #28 Laondus ja veokorraldus #29 Laondus ja veokorraldus #30 Laondus ja veokorraldus #31 Laondus ja veokorraldus #32 Laondus ja veokorraldus #33 Laondus ja veokorraldus #34 Laondus ja veokorraldus #35 Laondus ja veokorraldus #36 Laondus ja veokorraldus #37 Laondus ja veokorraldus #38 Laondus ja veokorraldus #39 Laondus ja veokorraldus #40 Laondus ja veokorraldus #41 Laondus ja veokorraldus #42 Laondus ja veokorraldus #43 Laondus ja veokorraldus #44 Laondus ja veokorraldus #45 Laondus ja veokorraldus #46 Laondus ja veokorraldus #47 Laondus ja veokorraldus #48 Laondus ja veokorraldus #49 Laondus ja veokorraldus #50 Laondus ja veokorraldus #51 Laondus ja veokorraldus #52 Laondus ja veokorraldus #53 Laondus ja veokorraldus #54 Laondus ja veokorraldus #55 Laondus ja veokorraldus #56 Laondus ja veokorraldus #57 Laondus ja veokorraldus #58 Laondus ja veokorraldus #59 Laondus ja veokorraldus #60 Laondus ja veokorraldus #61 Laondus ja veokorraldus #62 Laondus ja veokorraldus #63 Laondus ja veokorraldus #64 Laondus ja veokorraldus #65 Laondus ja veokorraldus #66 Laondus ja veokorraldus #67 Laondus ja veokorraldus #68 Laondus ja veokorraldus #69 Laondus ja veokorraldus #70 Laondus ja veokorraldus #71 Laondus ja veokorraldus #72 Laondus ja veokorraldus #73 Laondus ja veokorraldus #74 Laondus ja veokorraldus #75 Laondus ja veokorraldus #76 Laondus ja veokorraldus #77 Laondus ja veokorraldus #78 Laondus ja veokorraldus #79 Laondus ja veokorraldus #80 Laondus ja veokorraldus #81 Laondus ja veokorraldus #82 Laondus ja veokorraldus #83 Laondus ja veokorraldus #84 Laondus ja veokorraldus #85 Laondus ja veokorraldus #86 Laondus ja veokorraldus #87 Laondus ja veokorraldus #88 Laondus ja veokorraldus #89 Laondus ja veokorraldus #90 Laondus ja veokorraldus #91 Laondus ja veokorraldus #92 Laondus ja veokorraldus #93 Laondus ja veokorraldus #94 Laondus ja veokorraldus #95 Laondus ja veokorraldus #96 Laondus ja veokorraldus #97 Laondus ja veokorraldus #98 Laondus ja veokorraldus #99 Laondus ja veokorraldus #100 Laondus ja veokorraldus #101 Laondus ja veokorraldus #102 Laondus ja veokorraldus #103 Laondus ja veokorraldus #104 Laondus ja veokorraldus #105 Laondus ja veokorraldus #106 Laondus ja veokorraldus #107 Laondus ja veokorraldus #108 Laondus ja veokorraldus #109 Laondus ja veokorraldus #110 Laondus ja veokorraldus #111 Laondus ja veokorraldus #112 Laondus ja veokorraldus #113 Laondus ja veokorraldus #114
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 114 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2008-11-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 639 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 10 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor kristina jõgi Õppematerjali autor

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

Laondus ja veokorraldus Töövihik Tallinn 2006 Tellija: Paide Kutsekeskkool Täitja: PAC Training OÜ Koostanud: A. Tulvi 2 Sisukord 1. Laod .................................................................................................................4 2. Kauba mahalaadimine.....................................................................................10 3. Hoiuühikute moodustamine............................................................................ 12 4. Vastuvõtukontroll............................................................................................ 13 5. Kauba paigutamine hoiukohtadele...................................................................17 6. Väljastustellimuste komplekteerimine.............................................................18 7. Saadetiste pakkimine........................................................................................21 8. Saadetiste loovutamine

Logistika alused
thumbnail
49
doc

Laondus ja veokorraldus

........ 18 11.KLIENDITEENINDUS.......................................................................................................19 12.KVALITEEDI HALDAMINE LOGISTIKAS....................................................................21 13.LOGISTIKA ALUSED JA PÕHIMÕISTED......................................................................23 14.TRANSPORT...................................................................................................................... 31 15.KAUBAVEDU JA VEOKORRALDUS............................................................................. 35 16.VARUDE JUHTIMINE.......................................................................................................43 17.KULUDE JUHTIMINE LOGISTIKAS.............................................................................. 45 18.VEOKULUD JA VEOKULUDE STRUKTUUR............................................................... 48 1. LAOD 1. Laod täidavad mitmeid vajalikke funktsioone

Veokorraldus
thumbnail
52
doc

LAOMAJANDUSE EKSAMI KÜSIMUSED

llKORDAMISKÜSIMUSED 1. Mis on konsolideerimine? Saadetiste kogumine ja saatmine ühekorraga edasi ühte kindlasse sihtpunkti. 2. Mis on Cross-docking? Logistilise tegutsemise meetod/tegutsemiskontseptsioon, mille puhul toimuvad järjestikku saadetiste sorteerimine ja konsolideerimine. Sissetulnud konsolideeritud saadetised sorteeritakse ja jaotatakse üksikuteks kliendisaadetisteks, mis seejärel omakorda konsolideeritakse kohaletoimetamiseks ühe veoga. Tavapärane tegevus logistikafirmade sorteerimisterminalides ja ladudes 3. Mis on distributsioon? Distributsioon ehk jaotus on vastandiks konsolideerimisele. Analoogselt konsolideerimisega annab distributsioon säästu eelkõige veokulude, kuna ühte paikkonda viiakse selle käigus kohale suuri kaubakoguseid. 4. Mida tähendab logistikas kauba aja ja ruumi kasulikkus? See tähendab et ladustamine peab pakkuma kasu iga toote tarvis nii ajas kui ka kohas. 5. Millistel põhjustel on vaja

Laomajandus
thumbnail
28
docx

LOGISTIKA eriala eksami küsimused-vastused

LOGISTIKA Kui tellimuspartiid suurendada siis, tellimiskulu tooteühiku kohta väheneb. Milliste kulude arvutamine on kõige töömahukam ja keerulisem? Puudumiskulude Tellimuspunkt on   toote laosaldo, milleni jõudmisel tehakse uus tellimus Mis on “tellimusvahe”? Ajavahemik, mis jääb ühe ja sama toote kahe järjestikuse tellimuse  vahele Mis on “tellimustsükli meetod”?Laoseisu täiendav tellimus tehakse kindlate ajavahemike  tagant Millist säästu on võimalik logistikas saada tellimustsükli meetodi rakendamisest? Tellimis­ ja  veokulude säästu Kuidas sõltub üldjuhul reservlao suurus nõudluse kõikumisest?  Mida suuremad on hälbed  nõudluses, seda suurem peab olema reservladu Mida tähendab „laovaru”? 365 / lao ringlemissagedus, mis annab ajavahemiku päevades, mil konkreetset toodet või laoväärtust peaks piisama tavapäraseks tarnimiseks Millist kulu nimet

Logistika
thumbnail
18
doc

Laomajandus

ABC analüüs (ABC analysis) Logistika instrument varude, klientide ja tarnijate paremaks juhtimiseks. Analüüsi eesmärgiks on selgitada välja kõige enam käivet ja kasumit andvad tooted, kõige suuremad kliendid ja olulisemad tarnijad. Ettevõtte tegevuses on oluline pöörata tähelepanu eelkõige enim müüdavatele toodetele, klientidele, kes annavad põhiosa kasumist ja tarnijatele, kellelt ostetakse suurem osa kaubast. Lihtne ja efektiivne varude juhtimise tööriist. 20/80 reegli järgi annavad 20% toodetest 80% käibest, 20% klientidest ostavad 80% kaubast ja 20% tarnijatest tarnivad 80% toodetest. ABC kõver (ABC curve) ABC analüüsi tulemused graafiku või diagrammina. Graafikul esindab rühm A näiteks kiiresti liikuvaid, rühm B keskmiselt ja rühm C aeglaselt liikuvaid tootegruppe.(ABC curve)- ABC analüüsi tulemused diagrammi graafiku või kõverana. ABC analüüs liigitab tooted või tootesarjad A, B ja C-gruppidesse ning kus A esindab kiireid, B keskmisi ja C aegl

Laomajandus
thumbnail
1072
pdf

Logistika õpik

Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Ain Tulvi LOGISTIKA Õpik kutsekoolidele Tallinn 2013 Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Käesolev õppematerjal on valminud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007- 2013” ja sellest tuleneva rakenduskava „Inimressursi arendamine” alusel prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine” programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” raames.

Logistika alused
thumbnail
268
pdf

Logistika õpik 2013-Ain Tulvi

Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Ain Tulvi LOGISTIKA Õpik kutsekoolidele Tallinn 2013 Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Käesolev õppematerjal on valminud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007- 2013” ja sellest tuleneva rakenduskava „Inimressursi arendamine” alusel prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine” programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” raames.

Baas Logistika
thumbnail
56
doc

Logistika konspekt

LOGISTIKA BAASKURSUS, MAINORI KÕRGKOOL, Sügis 2009. NR. 1 1. SISSEJUHATUS 1.1. Logistika määratlus Logistika on protsess, mis toimub organisatsiooni tarnijatest klientideni. See mõjutab vastastikku peaaegu iga üksuse tegevust organisatsioonis ja paljusid teisi organisatsioone väljaspool oma organisatsiooni, kaasa arvatud kliendid. Efektiivne logistika pöörleb ümber viie võtmeala ­ toodete liikumine, informatsiooni Hikumine, aeg / teenindus, kulud ja integratsioon (süsteemsus). Igal neist on määrav mõju logistika edukusele, lisandväärtuse loomisele ja organisatsiooni konkurentsivõime parandamisele. Logistika on tooraine, pooltoodete ja lõpptoodete lähtepunktist tarbimispunkti liikumise, ladustamise ning sellega seotud informatsiooni planeerimine, teostamine ja kontrollimine, eesmärgiga rahuldada kliendi nõudmisi (U. S. Council of Logistics Management', (986 Logistika on inimeste ja/või kaupade vedamise ja ladustamise kavan

Logistika
Kommentaarid (10)

decomed profiilipilt
decomed: Väga hea ja põhjalik, sain täpselt teada mida vaja oli :P
17:43 21-04-2014
stenmar profiilipilt
stenmar: vähemalt küsimused teada :)
19:57 28-05-2012
oravike profiilipilt
oravike: suur tanu? aga õige vastus?
16:50 08-03-2011Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun