Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Kordamine eesti keele eksamiks (2)

4 HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Missugune? (mis liiki ?
 • Mis laadi?, mis ?
 • Kui ainsuse omastavas olev nimisõna vastab küsimusele kelle ?
 • Millal raamat ilmub ?
 • Kui juhilubade puhul (kui juhilube on antud kergekäeliselt) ?
 
Säutsu twitteris

KORDAMINE EESTI KEELE EKSAMIKS


Silp koosneb ühest või mitmest häälikust. Eesti sõnade silbitamisel kehtivad järgmised reeglid:
 • üksik kaashäälik täishäälikute vahel kuulub järgmisse silpi : ka-la, lu-ge-mi-ne, e-la-gu;
 • kui täishäälikute vahel on mitu kaashäälikut kõrvuti, siis kuulub ainult viimane neist järgmisse silpi: tul-la, kur-vad, kind-lam, mars -si-ma, mürts-ti;
 • (üli)pikk täishäälik või diftong kuulub tavaliselt ühte silpi: pii-lub, suu-bu-ma, lau-lud, toa, lui-tu-nud; kui kahe vokaali vahelt läheb morfeemipiir, siis kuuluvad nad ka eri silpidesse: ava-usava on tüvi, us on tuletusliide ;
 • kolme täishääliku järjendist kuulub viimane teise silpi: põu-a-ne, luu-ad, lai-ad, rii-u, hoi-us-te;
 • liitsõnades silbitatakse iga koostisosa eraldi: tä-he-tea-dus, va-na-e-ma, las-te-ai-a-laps;
 • võõrsõnu silbitatakse üldiselt nagu eesti omasõnu: dü-na-mo (1. reegel), bar-rel, port- fell (2. reegel), faa-san (3. reegel), muu-se-um (muuse on tüvi, um tuletusliide – 3. reegli erijuhtum), o-aas, mah-hi-nat-si-oon (4. reegel, kuid eri silpi võib kuuluda ka esimene vokaal );
 • liitvõõrsõnu võib silbitada kahte moodi: kas nagu liitsõnu või nagu lihtsõnu, nt fo-to- graaf ~ fo-tog- raaf , te-le-skoop ~ te-les-koop, de-pres-si-oon ~ dep-res-si-oon; kui võõrsõna järelosa on eesti keeles iseseisva sõnana tarvitusel, on soovitatav liigendada liitsõnana, nt des-in-fekt-si-oon (mitte de-sin-fekt-si-oon), sub-troo-pi-ka (mitte subt -roo-pi-ka), mo-no- gramm (mitte mo-nog- ramm ).
  Poolitamisel kehtivad silbitamisreeglid, aga ühe kitsendusega: ühte tähte ei jäeta üksinda rea lõppu ega kanta üle järgmise rea algusse, st lühike vokaalsilp jääb eelmise või järgmise silbi juurde: sõnu onu, oli, saia, võie ei saa poolitada, põuane poolitub põua-ne või põu-ane.
  Juhul kui liitsõna sidekriips satub poolituskohta, siis võib teda täpsemas tekstis, nt teatmeteoses , järgmise rea algul korrata: kartuli-
  -lehemädanik.
  Võõrnimede poolitamisel on soovitatav mitte lahutada tähejärjendit, mis hääldub ühe häälikuna, nt ck, ch, sch, sh, th, tz, sz: Bro-cken, Man- ches -ter, Rem-scheid, Pemb-roke-shire, Sou-thern, Ko-tze-bue, Báta-szek. Liitvõõrnimesid võib poolitada kas nagu liitsõnu või nagu lihtsõnu: Pet-ro- grad ~ Pet-rog-rad, Neu- stadt ~ Neus-tadt, Gold-smith ~ Golds-mith.
  Silbid võivad olla kas lühikesed või pikad. Lühike silp on niisugune silp, mis lõpeb lühikese vokaaliga, nt ma-ga-ma. Pikk silp on niisugune silp, mis lõpeb pika vokaali, diftongi või konsonandiga, nt suu-red, kau-nis, kur-vad.
  Sisehäälikud. Vältevastandus saab esineda ainult rõhulistes silpides. Seepärast on sõnavälte määramisel oluline jälgida sõna sisehäälikuid, st häälikuid, mis algavad (pea)rõhulise silbi esimese vokaaliga ja lõpevad järgmise silbi vokaali ees, nt ka-la, kal-lis, kau-nis, kar-tul, arheoloo-gia, põu-e. Morfoloogilistesse tunnustesse kuuluvaid häälikuid sisehäälikute hulka ei arvata, nt sõnas heintele ei kuulu t sisehäälikute hulka: hein-tele.
  Sõna, mille sisehäälikuteks on lühike vokaal ja lühike konsonant , on alati I vältes, nt kala, kodu, inimene.
  Sõna, mille sisehäälikute hulka kuulub pikk foneem, diftong või konsonantühend, on II või III vältes. Eesti õigekiri eristab II ja III väldet ainult siis, kui sisehäälikuteks on lühike vokaal ja pikk klusiil ning neile järgneb lühike vokaal, nt pika : `pikka. Muudel juhtudel eesti õigekiri II ja III välte vastandust ei kajasta. Seesuguste sõnade väldet saab määrata ainult häälduse alusel:
  II välde
  III välde
  laulu (sõnad)
  laulu (lauldes)
  karja (juht)
  karja (minnes)
  matka (siht)
  matka (alustades)
  teade
  heade
  (te) toote
  toote (hind)
  kommi (maitse)
  kommi (süües)
  Kirjakeele normi järgi on III vältes:
  `suhkur
  `jäine
  `põhjus
  `tee`mantide
  `Tal`linn
  `köömen
  `luine
  `raskus
  ` kont `sertide
  `voodi
  `öine
  `käitis
  `vistrikud
  ` soine
  `mitmikud
  -`päine
  Kirjakeele normi järgi on II vältes:
  kahju
  toonane
  otsus
  pilved
  taimed
  üksi
  äsjane
  ollus
  talved
  sõimed
  kaasas
  kääbus
  hetked
  lõimed
  lurjus
  retked
  veimed
  uudis
  jõulud
  räimed
  On ka sõnu, mida tohib hääldada nii II kui ka III vältes. Kui sellest oleneb ühtlasi sõna käänamine, on parem, et selliseid sõnu oleks võimalikult vähe. Nt kirju ~ `kirju (kirjude, kirjusid – `kirjute, `kirjuid), tervis ~ `tervis (terviseid – `tervisi ehk `terviseid), e-tüvelised omadussõnad ahne ~ `ahne, ihne ~ `ihne, kaine ~ `kaine, kiire ~ `kiire, kärme ~ `kärme, terve ~`terve, tiine ~ `tiine (käänamine vastavalt nagu sõnadel aine või `lahke : tiine, `tiine, tiinet või `tiine, `tiine, `tiinet).
  Palju rohkem on neid sõnu, mille välte kõikumine ei too kaasa muutusi nende sõnade morfoloogias. Nii on eesti keeles tendents , et pikkades tuletistes tuletusaluse III välde nõrgeneb II välteks, nt `meister – meisterdama, ` julgus – julgustama, ` peegel – peegeldama. Selliste tuletatud verbide II välde on fikseeritud ka õigekeelsussõnaraamatuis. Kuid on palju muidki tuletisi, mille välte nõrgenemist on tunnistanud alles ÕS 1999 ja 2006, näiteks:
  • osa lik-omadussõnu (nt kahjurlik, ketserlik, luksuslik, meisterlik , seaduslik, soojuslik , teaduslik, täiuslik, vooruslik), nende lus- ja likkus -nimisõnad (kahjurlus, ketserlus, meisterlikkus , vooruslikkus) ja likult-määrsõnad (ketserlikult, meisterlikult, vooruslikult);
  • osa kas-omadussõnu (nt andekas, ilmekas, otstarbekas, teenekas, võimekas) ja nende kus-nimisõnad ( andekus , võimekus);
  • osa tu-omadussõnu (nt andetu, hambutu, ilmetu, võimetu) ja nende tus-nimisõnad (andetus, võimetus);
  • osa lane -nimisõnu (nt kangelane, kursuslane, londonlane);
  • osa stik -nimisõnu (nt kitsustik, kõrgustik, määrustik, seadustik, sündmustik).

  Neid tuletisi võib hääldada nii II kui ka III vältes, eksimata õigehäälduse vastu.
  Peale selle on veel mõningaid muutumatuid sõnu, mille ranget vältenormi pole põhjust nõuda. Nii olid seni fikseeritud II-vältelistena, aga nüüd on märgitud ka III vältes näiteks:
  alles, ammu , hilja , ilma, jõude, muiste , mullu , vääralt.
  Rõhututes silpides vältevastandus puudub. Kaasrõhulistes silpides on mõtet väldet määrata siis, kui on tegemist morfoloogiliselt olulise kaasrõhuga. Nt sõna õnnelik kolmandat silpi tuleb käsitleda kolmandavältelisena, sest selle sõna vormimoodustuses esineb kolmandas silbis selgelt II ja III välte vastandus: õnneliku : õnne` likku nagu tiku : `tikku.
  Vältevastandus saab esineda ainult vähemalt kahesilbilistes sõnades. Ühesilbilised sõnad on kõik kolmandavältelised, nt maa, tee, boa, keel, tark, hull. Seetõttu ei ole ÕSis ühesilbiliste sõnade automaatset III väldet märgitud. Mõnede asesõnade osa ühesilbilisi lühivorme on lauses alati rõhutus positsioonis, nt Kas sa mu venda ka tunned ? – vrd rõhuliste vormidega Kas sina mu venda tunned? Kas sa minu venda ka tunned? Niisugustel ühesilbilistel asesõnavormidel, mis esinevad alati rõhutus positsioonis, puudub välde.

  b, d, g, p, t, k


  Sõna algul kirjutatakse eesti põlissõnades ja vanades kodunenud laensõnades (seega omasõnades) p, t, k, võõrsõnades on lähtekeele järgi b, d, g. Nt omasõnad puu, päev, tuul, tulema , kala, katsuma; pluus , piibel , taanlane, tohter, kindral , kips; aga võõrsõnad broiler , bioloogia , disain , dilemma, galaktika , geen. Võõrsõnade algul oleva b, d, g hääldus on ikkagi [p, t, k] nagu omasõnadeski.
  Sõna sees kirjutatakse helitute häälikute kõrval p, t, k: kopsik, vispel , peatselt, haistab, aktus, matkama , apteek, kaske , pehkima, nafta , baškiir.
  Seepärast on helitute häälikute järel liidepartikkel -ki, teiste, s.o heliliste häälikute järel on liidepartikkel -gi. (Helitud häälikud on: b, p, d, t, g, k, s, h, f, š, z, ž.) Nt haabki, suppki, vendki, tuttki, sangki, helkki, paaski, žahhki, šeffki, dušški, Almazki, beežki; aga kanagi, mahlgi, vihmgi, käsngi, koorgi, krohvgi.
  Erandina võib helitute häälikute kõrval olla b, d, g:
 • liitsõnades: varbsein, umbkaudu , raudtee , kuldsõrmus, kingsepp , algkool;
 • liidete ees: leibkond , valdkond, ringkond , jalgsi, vargsi, üldse (nagu üld-, üldine), kodakondsus , õndsus, õigsus (nagu õige);
  liidepartikli -ki ees: tulebki, kõrbki, tuledki, mändki, sulgki, vangki;
 • sama sõna muutevormides: sead/ma – sead/sin, sead/ke, künd/ma – künd/sid, künd/ku, kärb/es – kärb/sed, üleaed/ne – üleaed/sed, kodakond/ne – kodakond/ sete , mood/ne – mood/sa, mood/ salt , õud/ne – õud/sed, õud/selt, alg/ne – alg/se, jõud/us – jõud/sa, jõud/ sale ;
  NB! 1) – 3) kirjutatakse sama morfeem siis alati ühtmoodi. Iseasi on astmevaheldusest tingitud muutused rg : rk ärgas : ärksa, ergas : erksa , tõrges : tõrksa, lb : lp hõlbus : hõlpsa.
 • võõrsõnades: asbest , abt, absoluutne, anekdoot , sünekdohh, vodka, röntgen, ­gangster.

  h


  h kirjutamine sõna algul on traditsioonipärane, kuigi häälduses ei ole see nõutav. Nt habras, hagijas , haigutama, hajameelne, halastama, haljas , hangeldama, hani , hanguma, harras, harrastama, herilane , hernes, hirnuma, hubane, hulkuma, hunnik , hurtsik , huugama, hõre, hõõguma, hõõruma, hämar, härdalt, hütt.
  On sõnapaare, kus h eristab kirjas samasuguse hääldusega sõnu (homo­foone):
  haar – aar
  hei – ei
  haare – aare
  heit – eit
  hagu – agu
  helama – elama
  hai – ai
  higi – igi-
  hais – ais
  hiilid – iilid
  hala – ala
  hind – ind
  hale – ale
  hirv – irv
  halg – alg-
  hoiatus – oiatus
  hall (halla) – all
  hoid – oid
  hallikas – allikas
  hoie – oie
  haru – aru
  hoos (hoog) – oos ‘vallseljak’
  harutama – arutama
  hurm – urmveri
  harv – arv
  hõng – õng
  hea – ea (iga)
  hädal – ädal

  i ja j


  Silbi algul kirjutatakse j ja silbi lõpus i: va-ja – vai-a, sa-jad – sai-ad, ma-jast – mai-ast, o-ja – hoi-a.
  mater -jal
  mateeri-a, materi- aalne
  mil-jon
  staadi-on
  ports-jon
  sümpoosi-on
  komis-jon
  vari-atsi-oon, vari-ant
  Erandlik on lühike sisseütlev: majja, ojja, tujju.
  ü järel ei kirjutata i-d, kuigi hääldatakse: süüa, süüakse, müüa, müüakse, lüüa, lüüakse, hüüa, püüa, hüüe, püüe, hüüu, püüu (vt morfoloogiline põhimõte). üi erandid on laensõnad rüiu ja süit.
  ü ja i järel ei kirjutata üldiselt j-i, kuigi hääldatakse: süüa, süüakse, käia, käiakse, siia, laiad, riiul , ioon , minia , preemia, keemia. Erand on tegijanime liide -ja (morfoloogilise põhimõtte järgi alati ainult -ja): müüja, käija, viija, ronija, tulija , organiseerija.
  Häälikuühendis (kaashäälikuühendis või diftongis) kirjutatakse iga häälik ühe tähega, tema pikkusest olenemata:
  kupli , lahke, katsed, aktus, purke, kastene, kiskuma, värtna, (mitu) lonksu, värske, mõtlik, linlane , tuuleliplus, kausjas, jõmlus, monarh , harf , revanš, borš;
  poeg, laul, liuda, pael, pea, sõudma, seisev (vrd juhtumid , kus ei ole diftong, vaid kaks silpi: poeem , oaas, rituaal , viiul , müüa).
  Erand
  l, m, n, r järel olev pikk s kirjutatakse kahe tähega, kui ei järgne kaashäälikut:
  valss, simss , avanss , ekstrasenss, reveranss , seanss , balansseerima, kirss , kurss, purssima , ressurss; aga värske, varsti, farslik .
  Sõnas börs (selle börsi, seda börsi) kannab konsonantühendi pikkust r, mitte s.
  Tüvi kirjutatakse nii, nagu seisaks ta eraldi,
 • liidepartiklite -gi ja -ki ees: linngi, tammgi, pallgi, seppki, sokkki, ehkki , tuttki, värsski, krahhki, šeffki, tušški, luukki, saakki;
 • liidete ees, mis algavad sama kaashäälikuga, millega tüvi lõpeb: lindude sugukond tülllased (tüll + lased, vrd linlane), portugallane, modernne , suveräänne, sünkroonne, kompleksseid, kurioosseid, religioossed, õhkkond, keskkond;
 • liitsõnades: keskkool, võrkkiik, plekkkatus , pappkarp, kepphobu, allkiri;
 • nud-kesksõna tunnuse ees: veennud, möönnud.

  Võõrsõnade kirjutamine


  Võõrsõna on keeles muganemata või osaliselt muganenud laensõna, millel on võõraks peetavaid struktuurijooni.
  Võõrsõnal on vähemalt üks järgmistest struktuurilistest võõrjoontest:
  1) b, d, g sõna algul – banaan, doping , giid;
  2) tähed f, š, z, ž – firma, šampanja, šerbett, zooloog, prožektor, šarž, loož;
  3) pearõhk järgsilbil – miniatuur, vanill , semester, grammatika, narkootikum, dražee, popurrii, paralleelne;
  4) pikad täishäälikud järgsilbis – akadeemia, galerii, idee, marinaad , poliitiline, annulleerima;
  5) o järgsilbis – foto, logo , stereo, neutron ;
  6) eesti keeles tavatud häälikuühendid – bluff , sfäär, džemper, pasha , standard, strateegia, röntgen, anekdoot, foogt, absoluutne, pidžaama, hüatsint, müokard.
  Võõrsõnu kirjutatakse häälduspäraselt, st lähtekeele lihtsustatud hääldusreeglite alusel. Võõrtähti (nagu c, č, q, w, x, y) võõrsõnades kasutada ei saa. Vrd nt charleston (ingl) ja tša(a)rlston, racket (ingl) ja räkit, Čechy ja tšehhid, quantum (ld) ja kvantum, Wien ja viiner, fax (ingl) ja faks, curry ja karri.
  h
  Ühe tähega kirjutatakse a) pika täishääliku järel olev h: psüühika, psüühiline, stiihia, stiihiline, papaaha; b) lühike h täishäälikute vahel: abstraheerima, ekstraheerima, boheemlane , mahorka.
  Kahe tähega kirjutatakse pikk h sõna lõpus või täishäälikute vahel: almanahh , almanahhid, epohh, epohhil, krahh, mahhinatsioon, psühholoogia, psühhoos, mehhanism , baldahhiin, rahhiit .
  Normikohased on nii mehaanik, mehaanika, mehaaniline kui ka mehhaanik, mehhaanika, mehhaaniline. Õigekeelsussõnaraamat eelistab esimesi.
  f, š
  f-i ja š õigekirjutus käib p, t, k, mitte s-i kirjutamise reeglite järgi. See tähendab, et lühikest f-i ja š-d ei ole, pikk kirjutatakse ühe tähega ja ülipikk kahe tähega. Vrd esimeses tulbas pikk f ja š, teises tulbas ülipikk ff ja šš:
  profid
  (kaks) proffi
  šefid
  (seda) šeffi
  (selle) pilafi
  (sööb) pilaffi
  blufib
  bluffima
  mafiooso
  maffia
  duši (all)
  (võtab) dušši
  tuši (helid)
  (mängib) tušši
  afišil
  (seda) afišši
  (selle) guljaši
  (sööb) guljašši
  guašid
  guašše
  (leidis) niši
  (poeb) nišši
  (need) pastišid
  (seda) pastišši
  tšuvašid
  tšuvašše
  Sellepärast on üks f ka sõnus: afekt , aferist, aforism , afäär, efekt, efektiivne, grafiti, ofitsiaalne, ofort, rafineerima, ufo; pika täishääliku järel: biograafia , graafika, graafiline , süüfilis.
  Päris vanades laenudes on f-i asemel hv: ahv, kahvel , kohv, kohver , krahv , paragrahv, tuhv ‘trepiaste’, muhv.
  Üks š on sõnus: atašee, brošüür, dešifreerima, ešelon, fetišeerima, fini­šeerima, kašelott, klišee, kušett, paša, retušeerima; pika täishääliku või diftongi järel: geiša, gorbuuša; viimases silbis, mis pole pearõhuline: derviš, fetiš, finiš, hašiš, tšaardaš (tšaardaši, tšaardašit).
  Kaashäälikuühendis kirjutatakse ka ülipikk f ja š ühe tähega: harf, šurf, golf ; vrd teise tulba pikka š-d esimese ja kolmanda tulba ülipika š-ga:
  borš
  (selle) borši
  (seda) borši
  burš
  burši
  burši
  punš
  punši
  punši
  revanš
  revanši
  revanši
  revanšeerima

  Võõrsõnade kirjutamine


  Näpunäiteid mõne võõrsõnarühma kirjutamisel
  1. Kolmesilbilise nimetavaga sõnade lõppsilbi täishäälik
  Kirjutus ei olene rõhust, sest eri isikud rõhutavad erinevalt.
  Kui võõrsõna lõpeb helitu kaashäälikuga, siis kirjutatakse lõppsilbi täishäälik kahe tähega: antiloop , garderoob, atentaat , limonaad , tomahook , sünagoog, paradiis , fotograaf, reportaaž.
  Kui võõrsõna lõpeb helilise kaashäälikuga l, m, n, r, siis enamasti kirjutatakse vanemais muganenud laensõnades lõppsilbi täishäälik ühe tähega, uuemais kahe tähega, aga kindlat seaduspärasust ei ole:
  üks täishäälik
  aktsionär
  kontrolör
  musketär
  sekretär

  alkohol
  koridor
  palagan
  semafor

  õnades aktsionär, leegionär, pensionär on võimalik kahesugune hääldus: [-si-o-] ja [-sjo-], [-gi-o-] ja [-gjo-].
  2. Kahesilbilise nimetavaga sõnade lõppsilbi täishäälik
  Kirjutus oleneb enamasti rõhust.
  Vanemais muganenud laenudes on rõhk esisilbil ja lõppsilbi täishäälik kirjutatakse ühe tähega: arter , bakter, bulvar, hektar , kanal , kvartal, meetod, tomat jt.
  Kahel kujul on võimalikud:
  keefir ja kefiir
  sablon ja šabloon
  oktav ja oktaav
  tambur ja tambuur
  sümptom ja sümptoom
  3. Kahe- või kolmesilbilise nimetavaga sõnade lõppsulghäälik
  Kirjutus ei olene alati rõhust, vaid põhineb osalt traditsioonil:
  k, p, t
  kk, pp, tt
  kompvek
  händikäp    
  šašlõkk
  etikett
  kotlet
  kabinet
  fokstrott
  hotentott
  niknäk
  katelok
  raklett
  kabatšokk
  pankrot
  laatsaret
  spagett
  minarett
  piiskop
  liliput
  sandalett
  puuslak
  paharet
  siluett
  siksak
  sigaret
  vagonett
  taburet
  trafarett

  Võõrnimede kirjutamine


  Võõraid isiku-, koha- jm nimesid kirjutatakse nii nagu lähtekeeles – ladinakirjalisest keelest võtame need üle lähtekeelsel kujul, muukirjalisest keelest kanname reeglite järgi üle eesti kirja.
  Nt Liechtenstein (sks), Canberra (ingl), Venezuela ( hisp ), Andrea Cesalpino (it), Jean-Pierre Chabrol (pr), Geoffrey Chaucer (ingl); Almatõ (kasahhi), Usveja järv (valgevene), Samara (vn), Juri Kazakov (vn), Šotha Rusthaveli (gruusia), Orõna Otroštšenko (ukraina).
  Erandid
  Isikunimedest on erandiks ainult mõne ajalootegelase nimi, nagu Aleksander Suur, Karl XII, Peeter I, Katariina II.
  Kohanimede hulgas on kahesuguseid erandeid.
 • Mõnede väljaspool meie keeleala olevate kohtade eestikeelsed nimed ehk eksonüümid. Nt Saksamaa, Inglismaa, Rootsi, Soome, Venemaa, Valgevene, Läti, Leedu, Kuramaa , Siber , Pihkva, Oudova, Turu, Riia, Võnnu, Ojamaa, Väina, Koiva . Osa kohanimesid ei olegi rahvuslikult seotud, nt Alpid , Aafrika, Euroopa, Aasia , Läänemeri, Vahemeri, Must meri, Punane meri.
  Eksonüüme on nüüdisajal vähe ja neid ei teki enam juurde, pigem esineb tagasivõtte. Elevandiluurannik ja Roheneemesaared on esitanud 1986. a soovi, et muu maailm kasutaks nende nimesid tõlkimata kujul Côte d’Ivoire ja Cabo Verde .
 • Eestipäraseks kohandatud nimed – mugandnimed.
  Mugandnimede hulka püüab keelekorraldus hoida võimalikult väike­sena. Seetõttu on 1976. a õigekeelsussõnaraamatus tagasi võetud hulk 1960. a sõnaraamatus olnud mugandusi (mitte Liih­ten­štein, Šlesvig-Holštein, Vürtem­berg, Amasoonas, Naapoli, Nia­gaara, vaid Liechtenstein, Schleswig-Holstein, Württemberg, Amazonas, Napoli , Niagara).
  Viimastes õigekeelsussõnaraamatutes on kohanimevalimiku ees märkus: „Rahvuslikke nimekujusid ladina tähestikku kasutavatest keeltest ja reeglikohast ümberkirjutust (lati­nisatsiooni) võõrtähestikku kasutavatest keeltest ei tule lugeda eksimuseks eesti õigekeelsuse vastu.” See annab keeletarvitajale kindlustunde: kui kasutada nime originaalkujul, on see igal juhul õige.
  1983. a tegi vabariiklik õigekeelsuskomisjon otsuse ladinakirjaliste (või omaladinaga) maade ja nende pealinnade nimede kirjutamise kohta. Eestikeelseid ja mugandnimesid jäeti alles võimalikult vähe, eelkõige:
 • ia-liitelised riiginimed, nagu Albaania , Austraalia , Austria, Belgia, Boliivia, Brasiilia, Bulgaaria, Etioopia , Hispaania , Indoneesia , Itaalia, Libeeria, Malaisia, Nigeeria , Sambia, Somaalia , Tansaania;
 • liitsõnalised riiginimed järelosaga -maa: Prantsusmaa, Saksamaa, Svaasimaa , Uus- Meremaa ;
 • eesti mitmuse tunnusega riiginimed: Filipiinid, Komoorid , Mal­diivid, Seišellid;
 • eestikeelsed nimed: Norra, Poola, Soome, Taani, Türgi, Ungari, ­Hiina, Jaapan, Varssavi, Pariis;
 • mõned kirjapildimugandid: Fidži, Kanada , Kuuba, Mehhiko , Peruu, Berliin , Rooma , Viin .
  Suur algustäht tähistab: 1) lause algust, 2) nimesid (pärisnimesid), 3) osa nimetusi (üldnimesid) nende ametlikkuse ja püsikindluse märkimiseks, 4) tunderõhku (ülimussuurtäht, personifitseeriv suurtäht, adressaatide Sina ja Teie suurtäht).
  Algustäheopositsiooni tähistamise vahendid on:
  1) esisuurtäht – algussuurtäht, millega kirjutatakse ainult esimene nime, nimetuse või pealkirja sõna (muud sõnad säilitavad oma algustähe), nt „Tõde ja õigus”, Seitsmeaastane sõda;
  2) läbiv suurtäht – algussuurtäht, millega kirjutatakse kõik nime või nimetuse sõnad peale abisõnade (ta võib hõlmata liigisõna või mitte), nt Eesti Draamateater, Sõltumatute Riikide Ühendus, ajakiri Kodu ja Aed, Hea Lootuse neem, Viie Veski kross ;
  3) jutumärgid, millesse pannakse pealkirjad.
  Kohanimed kirjutatakse läbiva suurtähega, välja arvatud liigisõna (meri, jõgi, mägi, linn, tänav, väljak, jalg [s.o tänav mäejalal], kaar [kaarjas tänav või tee] jt). Nt
  • territooriumi haldusüksused: Prantsusmaa, New Jersey osariik, Salzburgi liidumaa , Saarimaa, Krasnojarski krai, Põlva maakond ehk Põlvamaa, Emmaste vald;
  • linnad, külad: Pariis, Tartu linn, Rio de Janeiro , Velikije Luki , Punase Lageda , Väike‑Maarja, Kilingi ‑Nõmme, Õngu küla;
  • väikekohad: Nurga talu, Kadriorg, Raekoja plats, Kolme Pärna tänav, Taevase Rahu väljak (Pekingis), Ehitajate tee, Vabaduse puiestee, Vaikne kallas, Pikk jalg, Vana turg , Tiigiveski park, Tõnismäe haljak, Taani Kuninga aed, Pärnamäe kalmistu;
  • maastikuesemed (ka loodusvormid): Emajõgi, Peipsi järv, Jäämeri ehk Põhja‑Jäämeri, Kura kurk , Krimmi poolsaar ehk Krimm , Prints Edwardi saar, Hea Lootuse neem, Sõrve säär, Suur Munamägi, Rebasekoobas, Saja Hobuse puu, kriidikalju Kuningjärg;
  • maad, paikkonnad, alad ilmakaare järgi: Kuramaa, Vooremaa (Ida‑Eesti osa), Siber, Ees‑Aasia, Lähis‑Ida, Ida‑Euroopa, Idamaad ehk Orient (Aasia ja Kirde‑Aafrika maade koondnimi),
  • Põhjamaad (Norra, Rootsi, Soome, Taani, Islandi, Fääri saarte ja Gröönimaa koondnimi);
  • maailmajaod ja mandrid : Euroopa, Aasia, Euraasia, Aafrika, Põhja-Ameerika, Antarktis;
  • taevakehad ja nende süsteemid: Neptuun, Orion , Kassiopeia, Suur Vanker ehk Suure Vankri tähtkuju, Koot ja Reha , Väike Lõvi, Siirius , Põhjanael, Linnutee , Maa, Päike, Kuu (kui viimased kolm ei ole tekstis universumi kohanimedena, siis maa, päike, kuu);
  • ehitised: Pikk Hermann , Kolm Õde, Jumalaema Uinumise klooster , Pühavaimu kirik , Pääsupesa, Kadrioru staadion, Kuldjalatorn, Suur Ranna­värav, Tuulepalee, Taevatempel, Inglisild , Patkuli trepp , Vabadussammas, Sõpruse naftajuhe (vrd nimetused raekoda, lennujaam, kaubahall, linnahall );
  • ruumid: Tuhande Samba saal , Tiigrisaal, Merevaigutuba , Hiidude tuba, Põrgulava (vrd nimetused koosolekusaal, kammersaal, sammassaal, kaminasaal, nurgatuba, valge saal, talveaed).

  Märkus 1. Liigisõna kujundlikku sünonüümi ei loeta liigisõnaks: Suur Katel , Aadama Sild , Kara Värav.
  Märkus 2. Nagu taevakehade nimesid üldse, nii kirjutatakse suure algustähega ka tähtkujusid ja sodiaagimärke: Kaljukits , Veevalaja, Kalad , Jäär, Sõnn, Kaksikud, Vähk, Lõvi, Neitsi, Kaalud, Skorpion , Ambur. Nt Mati on sündinud Kalade märgi all, Jüri on Skorpion. Mari ja Kadri on Kak­sikud.
  Kohtade ümberütlevad
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Kordamine eesti keele eksamiks #1 Kordamine eesti keele eksamiks #2 Kordamine eesti keele eksamiks #3 Kordamine eesti keele eksamiks #4 Kordamine eesti keele eksamiks #5 Kordamine eesti keele eksamiks #6 Kordamine eesti keele eksamiks #7 Kordamine eesti keele eksamiks #8 Kordamine eesti keele eksamiks #9 Kordamine eesti keele eksamiks #10 Kordamine eesti keele eksamiks #11 Kordamine eesti keele eksamiks #12 Kordamine eesti keele eksamiks #13 Kordamine eesti keele eksamiks #14 Kordamine eesti keele eksamiks #15 Kordamine eesti keele eksamiks #16 Kordamine eesti keele eksamiks #17 Kordamine eesti keele eksamiks #18 Kordamine eesti keele eksamiks #19 Kordamine eesti keele eksamiks #20 Kordamine eesti keele eksamiks #21 Kordamine eesti keele eksamiks #22 Kordamine eesti keele eksamiks #23 Kordamine eesti keele eksamiks #24 Kordamine eesti keele eksamiks #25 Kordamine eesti keele eksamiks #26 Kordamine eesti keele eksamiks #27 Kordamine eesti keele eksamiks #28 Kordamine eesti keele eksamiks #29 Kordamine eesti keele eksamiks #30 Kordamine eesti keele eksamiks #31 Kordamine eesti keele eksamiks #32 Kordamine eesti keele eksamiks #33 Kordamine eesti keele eksamiks #34 Kordamine eesti keele eksamiks #35 Kordamine eesti keele eksamiks #36 Kordamine eesti keele eksamiks #37 Kordamine eesti keele eksamiks #38 Kordamine eesti keele eksamiks #39 Kordamine eesti keele eksamiks #40 Kordamine eesti keele eksamiks #41 Kordamine eesti keele eksamiks #42 Kordamine eesti keele eksamiks #43 Kordamine eesti keele eksamiks #44 Kordamine eesti keele eksamiks #45 Kordamine eesti keele eksamiks #46 Kordamine eesti keele eksamiks #47 Kordamine eesti keele eksamiks #48 Kordamine eesti keele eksamiks #49 Kordamine eesti keele eksamiks #50 Kordamine eesti keele eksamiks #51 Kordamine eesti keele eksamiks #52 Kordamine eesti keele eksamiks #53 Kordamine eesti keele eksamiks #54 Kordamine eesti keele eksamiks #55 Kordamine eesti keele eksamiks #56 Kordamine eesti keele eksamiks #57 Kordamine eesti keele eksamiks #58 Kordamine eesti keele eksamiks #59
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 59 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2011-06-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 142 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Alice Edel Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Materjalis on kasutatud eesti keele käsiraamatut.
  eesti keel , eksam , poolitamine , sisehäälikud

  Mõisted


  Kommentaarid (2)

  Sofia159 profiilipilt
  Sofia159: Tulid meelde kõik reeglid , tänud :)
  17:31 17-02-2013
  serello profiilipilt
  Rasmus Kaver: Päris hea
  16:17 29-11-2011


  Sarnased materjalid

  11
  doc
  Ortograafia - väike ja suur algustäht
  27
  doc
  Eesti keele eksamiks kordamine
  22
  doc
  Kordamine eesti keele eksamiks
  88
  docx
  Eesti keele reeglid
  3
  pdf
  Suur ja väike algustäht
  18
  docx
  Eesti keele väljendusõpetus-Algustäht-arvsõnad-lühendid
  23
  doc
  Eesti keele reeglid
  24
  pptx
  Sissejuhatus ortograafiasse  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun