Facebook Like

Otsingule "pluralism" leiti 312 faili

pluralism – arvamuste paljusus • Vähemuste õigustega arvestamine • Tsiviilkontroll relvajõudude üle Demokraatliku riigikorra jaoks peavad olema täidetud teatud tingimused: • Põhiseadus ja valitsemisinstitutsioonid • üldine kirjaoskus • ajakirjanduse lai levik • kodanikuühiskonna kujunemine • avatud ühiskond • sallivus ja koostöö • kompromissivalmidus • Demokraatia toimib, kui kõik tunnustavad demokraatiat ja toimivad demokraatlike normide järgi.
1
docx

Pluralism ja kodanikualgatus Eesti ühiskonnas

Pluralism ja kodanikualgatus Eesti ühiskonnas Mis see pluralism ja kodanikualgatus üleüldse on? Pluralism ehk teisesõnaga mitmekesisus on erinevate ideede, arvamuste ja organisatsioonide olemasolu ühiskonnas. Pluralism on kindlasti Eesti ühiskonnas võimalik ja ka vajalik, kuid selle jaoks peab kindlasti palju tööd tegema. Kodanikualgatus on inimese isiklik algatamine mingiks aruteluk...

Ühiskond - Põhikool
1 allalaadimist
1
doc

Ühiskond - inimeste kooselu vorm

ÜHISKOND ­ INIMESTE KOOSELU VORM Süsteem ­ tervik, mille üksikud osad on omavahel seotud ja moodustavad üheskoos uue kvaliteedi e. väärtuse. Majandus ­ valdkond, mille moodustavad tootmine ning kauplemine. Erasektor(tulundussektor) ­ moodustavad kõik eraomanduses olevad ettevõtted. Poliitika ­ valdkond, mis tegeleb ühiskonna arengu koordineerimise ja juhtimisega; hõlmab riigi toimimist korraldava...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
196 allalaadimist
2
doc

Avalik Sektor

Erasektor-AS Järva teed,AS Paide vesi, FIE Marika Tuisk.Kolmas sektor e. mtü-Ristiku korterite ühitstu.Valdkonnad:poliitika,majandus,kultuur,õigus,moraal,ko daniku ühiskond.Kodanikuühisk.on avaliku elu sektor,mille raames tegutsevad mittepoliitilised kodanikuorganisatsioonid ja ühendused.Ühiskondlik elu on elu perest ja kodust väljaspoo...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
96 allalaadimist
26
doc

Filosoofia konspekt

Tema nimetas filosoofiat tarkuse armastuseks (sophia- tarkus, philo- armastus). ,,Ma pole tark, ma armastan tarkust, ma olen filosoof" (Sokrates). Antiikajal peeti pikka aega tarkadeks Jumalaid. Sokratese hinnang- ma tean ainult ühte asja, et ma mitte midagi ei tea ("Ma tean, et ma midagi ei tea...

Filosoofia - Kutsekool
379 allalaadimist
4
odt

Kordamine eksamiks.

4 ­ INIMESTE MITMEKESISED HUVID. LK 20 ­ 23 Huvide mitmekesisus ehk pluralism rikastab ühiskonda. Demokraatia idee kohaselt ei tohi riik inimese individuaalsust alla suruda, vaid vastupidi, peab looma tingimused selle arenguks. Ühiskonda, kus on lubatud mitmed vaated, ideoloogiad, organisatsioonid, omandivormid, kultuurid ja sotsiaalsed grupid nimetatakse pluralistlikuks ühiskonnak...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
185 allalaadimist
22
ppt

Ühiskond

Ühiskond ­ inimeste kooselu vorm 2. Demokraatlik valitsemine 3. Kodanikud ja demokraatia 4. Majandus avatud ühiskonnas 5. Üksikisik ja majandus 6. Tulevikusuundumused Ülesannete kogu 9. klassile 1. Ühiskond - inimeste kooselu vorm Mis on POLIITIKA? 1.1. Ühiskonna...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
23 allalaadimist
1
doc

Mõisted ühiskonna kohta

ühiskond-suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis sotsiaalne struktuur-mingile ühiskonnatüübile omane rahvastiku jagunemine suurteks sarnaste omadustega kategooriateks nüüdisühiskond-tänapäeva arenenud ühiskond, mida isel.avaliku sektori,turumajanduse ja kodanikuühiskonna eristatavus,rahva osalus ühiskonnaelu korraldamises,vabameelsus vaimuelus ning inimõiguste tunnustamine leibkond-majapidamisüksu...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
28 allalaadimist
3
docx

Pluralistlik ühiskond

* pluralism ­ ehk mitmekesisus(huvide), mitmesuguste ideede, arvamuste ja organisatsioonide olemasolu ühiskonnas N: klassireisile minekul tahavad pooled minna Rootsi, veerand Tsehhi ja teine veerand Venemaale * pluralistlik ühiskond ­ ühiskond, kus on lubatud mitmesugused vaated, ideoloogiad, organisatsioonid, omandivormid, kultuurid ja sotsiaalsed grupid Demokraatlik ühiskond -> Eesti ühiskond .>...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
51 allalaadimist
1
docx

Ühiskonna mõisted

Bürokraatia-Ametlik võim Diktatuur-õigusvastne valitsemisvorm mille puhulüks isik või grupp on haaranud võimu ja kasutab seda õiguslike piiranguteta. Dogma.-vidlusse mitte kuuluv väide. Föderatiivne-võim ja funksioonid on keksvalitsuse ja mitmesuguste alamüksuste valitsemiste vahel jagatud. Idenditeet-ühiskonna või kogukonn vaimne ühteku...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
26 allalaadimist
3
odt

Ühiskonna sidusus

2 1.Ühiskond- suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis Avatud ühiskond- sallib mitmekesisust, individuaalsust, on avatud muutustele ja tunneb huvi teaduse vastu. Suletud ühiskond- riigi korralduselt totalitaarne: taotleb terviklikkust, mis oleks täielikult riigile allutatud. Ühiskonna struktuur- ühiskonna üldine ülesehitus Pluralism- ehk paljusus. Võib iseloomustada ühiskonna sot...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
82 allalaadimist
1
rtf

9. klassi ühiskonnaõpetuse mõisted

MAJANDUS ­ tootmine ja kauplemine. KULTUUR ­ mitme inimpõlve poolt loodud materiaalsed ja vaimsed väärtused, teadmised ja tavad. ÕIGUS ­ riigivõimu poolt kehtestatud kohustuslike käitumisnormide ja suhete kogum. MORAAL ­ moraalinormide kogum, sisaldades üldtunnustatud põhimõtteid, käitumisnorme. KODANIKUÜHISKOND ­ ühiskonna osa, mis hõlmab mittep...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
77 allalaadimist
12
doc

Ühiskonna arvestus

Ühiskonna arvestus · Ühiskond ­ inimeste kooselu vorm Vanus ­ 4-5 miljonit aastat · Nüüdisühiskonda iseloomustavad ühiskonnasektorite eristatavus ja vastastikune seotus, tööstuslik kaubatootmine, rahva osalemine ühiskonnaelu korraldamises, vabameelsus inimsuhetes ja vaimuelus, inimõiguste tunnustamine. · Inimeste kooselu vormid : 1) Inimkari 2) Sugukond...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
125 allalaadimist
3
docx

MÕISTED

Pluralism - Huvide mitmekesisus ühiskonnas, nt. Erinevad tegevused õpilastel klassis. 2. Pluralistlik ühiskond- Ühiskond, kus on lubatud omada mitmesuguseid huve ja vaateid, nt. Demokraatia, klass, kus igal ühel on omad huvid, jt. 3. Identiteet- Ühtekuuluvustunne, mis põhineb territooriumil, ajalool, kultuuril, keelel ja põhiväärtustel, n...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
11 allalaadimist
2
rtf

Ühiskonna mõisted

Alamklass-inimesed,kes paiknevad sotsiaalse stratifikatsioonisüsteemi madalaimal astmel oma väheste materiaalsete ja vaimsete ressursside tõttu.Avalik haldus- poliitiliste otsuste igapäevae ja plaanipärane täideviimine riigi ning omavalitsusinstitutsioonide poolt.Avalik sektor e esimene sektor-üks ühiskonna kolmest sektorist:võimu-ja valitsemisasutused ning ametkonnad. Selle põhiülesanne on rahvusliku ju...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
59 allalaadimist
2
doc

Nüüdisühiskond

NÜÜDISÜHISKOND ­ tänapäeva arenenud ühiskond, mida iseloomustavad avaliku sektori turumajanduse ja kodanikuühiskonna eristatavus, rahva osalus ühiskonnaelu korraldamises, vabameelsus vaimuelus ning inimõiguste tunnustamine TÖÖSTUSÜHISKOND ­ tööstuspöörde tulemusel kujunenud ühiskond, mida iseloomustas tööstusliku tootmise domineerimine majanduses ning tööhõives TEADMUSÜHISKOND ­ ühiskond, kus nii majanduse...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
24 allalaadimist
2
doc

Nüüdisühiskonna mõisted

vabrikute levik, linnade kiire areng, töölisklassi ja kodanluse kujunemine primaarsektor e. hankiv tööstus (põllumaj, jahindus, kalandus, metsatööstus ja mäetööstus) sekundaarsektor e. töötlev tööstus ( energeetika, ehitus, gaasi-ja veevarustus) tertsiaarne sektor e. teenindus infoühiskond- ühiskond...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
6 allalaadimist
62
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012

Nüüdisühiskond Ühiskonna mõiste ­ ühiskond on suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis. Ühiskonna struktuuri moodustavad kolm peamist sektorit ­ esimene e avalik sektor (riigi- ja omavalitsused), teine ehk erasektor (eraettevõtted) ja kolmas ehk mittetulundussektor (kodanikuorganisatsioonid ja ­ühendused). Ühiskonda mitmekesistavad erinevad inimesed ­ mitmekesisus ehk pluralism on ühisk...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
124 allalaadimist
1
doc

Kuidas mõjutas Esimene maailmasõda ajaloo edasist arengut

sajandi alguseks oli maailma suurvõimude vahel lahkarvamused muutunud ääretult teravaks. Ei jõutud kokkuleppele kolooniate suhtes, suurriikide vahel oli tihe majanduslik võitlus ning konfliktid olid ülemvõimu pärast Balkanil. Lõplikuks tõukeks Esimesele maailmasõjale oli Austria-Ungari troonipärija Franz Ferdinandi t...

Ajalugu - Keskkool
13 allalaadimist
2
docx

Haldustraditsioonid Läänes

Monarhilisest demokraatias võib truudus kroonile siduda erinevaid struktuure ja tagada efektiivse koostöö poliitikute ja bürokraatide vahel, tagades efektiivselt toimiva ja kodanike huve arvestama riigiaparatuuri aga otsedemokraatia ja esindusdemokraatia puhul raskendab pluralism oma rohkete huvigruppidega kompromissi saavutamist. Pluralism tähtsustab võimu jagunemist ja vastastikust sõltuvust, rõhutab integratsiooni ja leiab, et ükski osis ei tohiks olla täielikult iseseisev. Pluralistid arvavad, et ka nõrgad huvigrupid võivad läbi koostöö saada tugevateks. Etatismi triumf nõrkade huvigruppide tugevnemise abil leidis aset Natsionaalpartei võiduga Saksamaal peale I MS ja pluralismi teooria leidis kinnit...

Politoloogia - Eesti Mereakadeemia
2 allalaadimist
19
doc

English portfolio

Emergence of parties and the 1905 revolution The modernisation processes of Estonian society continued in the early 20th century -- industrialisation and urbanisation increase in production and consumption, the use of technological innovations, rapid development of the infrastructure and communications, brisk political activity and growing pluralism . The whole of society was greatly enlivened by the emergence of a new generation of Estonian politicians. In 1904, the Estonians achieved their first major political breakthrough: at the Tallinn municipal elections, the Estonian-Russian bloc gained a majority, defeating the Germans who had so far remained in power unchallenged. A characteristically Western modern social structure gained ground; the Estonian academic intelligentsia and workers...

Inglise keel - Keskkool
36 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun