Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Füüsikaline maailmapilt (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas seletada pinge või voolu tekkimist meie katsetes ?
 • Mis on aga keha ?
 • Kestust tähistab ajavahemik (kui kaua ?
 • Kuidas on aga omavahel seotud kiirendus ja jõud ?
 • Kuidas jõud avaldub ?
 • Kui öeldakse, et sellel mehel on palju jõudu, mida see tähendab ?
 • Mis segab. Milline see kolmas keha tavaliselt on ?
 • Miks esineb selline tõmbumine ?
 • Kui räägitakse kaaluta olekust, siis mida see tähendab ?
 • Missugusel tingimusel keha ei rõhu oma alusele ?
 • Mis on deformatsioon ?
 • Kuivhõõre märghõõrdega ehk sisehõõrdega. Mis on hõõrdejõu põhjuseks ?
 • Mida see tähendab ?
 • Millest sellise töö hulk oleneb ?
 • Mida tähendab " liikumissuunaline jõud" ?
 • Mis on aga energia ?
 • Kuidas te vastate küsimusele, milline on teie toa pindala suund ?
 • Mida nimetatakse kvantarvudeks. Miks see nii on ?
 • Mis on soojendi, töökeha, jahuti ?
 • Miks esineb üleslüke ?
 • Kuidas leida kiiruse ja aja abil läbitud teepikkust või nihet, mis on antud juhul võrdsed ?
 • Keskmine kiirus, aga kuidas ?
 • Kui impulsi jäävuse seadusi. Miks ühest ei aita ?
 • Kui aitab, siis kumba kasutada ?
 • Millise katsega saaks seda väidet kontrollida ?
 • Mis on üldse peegeldumine ?
 • Mille poolest pöörlemine erineb tiirlemisest ?
 • Miks ümmargust keha on kergem veeretada kui kandilist ?
 • Miks lakkavad võnkumised ?
 • Mis vahelduvpinge see on, kui pinge väärtus ei muutu, on 230 V ?
 • Miks ei teki võnkumisi, kui vooluringis pole pooli ?
 • Kuidas leida laine levimise kiirust ?
 • Kus seal keha on ?
 • Milline võrrand kirjeldab lainet ?
 • Miks kanduvad lained nurga taha ?
 • Kui on kaks või rohkem laineallikat, mis juhtub siis lainetega ?
 • Keskkonnas. Milline on elastne keskkond ?
 • Mis siis juhtub ?
 • Miks oleneb murdumisnäitaja lainepikkusest ?
 • Mis lained need on, mis kirjeldavad osakest ?
 • Mida me võime piltidest järeldada ?
 • Miks nüüd ei kiirga aatomid kindla värvusega valgusi ?
 • Mida see tähendab ?
 • Kui suur on aga tuuma mass kilogrammides ?
 • Milline keha on absoluutselt must ?
 • Kui aga vahemaa on suur ?
 • Kumb väide on õige ?
 • Mida aga selle energiaga peale hakata ?
 • Mida see tähendab ?
 
Säutsu twitteris
Füüsikaline maailmapilt (II osa)
Sissejuhatus 2
3. Vastastikmõjud 2
3.1.Gravitatsiooniline vastastikmõju 3
3.2.Elektromagnetiline vastastikmõju 4
3.3.Tugev ja nõrk vastastikmõju 7
4. Jäävusseadused ja printsiibid 8
4.1. Energia jäävus 8
4.2. Impulsi jäävus 9
4.3. Termodünaamika I printsiip 9
4.4. Termodünaamika II printsiip 9
4.5. Teisi jäävusi ja printsiipe 10
5. Liikumine, selle põhjused ja tagajärjed 11
5.1. Liikumise kirjeldamine 11
5.2. Newtoni seadused 13
5.3. Jõudude liigid 14
5.4.Töö, võimsus, energia, impulss , 19
5.5. Energiamuundumised 23
6. Staatika kui liikumise erijuht 27
6.1. Kangi tasakaal 27
6.2. Rõhk vedelikus ja üleslükkejõud 27
6.3. Pindpinevus , märgamine 29
6.4. Elektrostaatika, magnetostaatika 30
7. Kulgemine 33
7.1. Ühtlane sirgliikumine 33
7.2. Mitteühtlane sirgliikumine 34
7.3. Vedelike voolamine 36
7.4. Põrkumine 37
7.5. Reaktiivliikumine 37
7.6. Gaaside teooria 38
7.7. Ülekandenähtused 41
7.8. Alalisvool 42
7.9. Elektritakistus 43
7.10. Elektrivool vedelikes ja gaasides 45
7.11. Juhid, pooljuhid , dielektrikud 46
7.12.Geomeetriline optika 47
7.13. Fotoefekt (välis- ja sise-) 52
8. Tiirlemine ja pöörlemine 54
8.1. Ühtlane ringliikumine 54
8.2. Pöörlemine 55
8.3. Päikesesüsteem 57
9.Võnkumine 60
9.1. Harmooniline võnkumine 60
9.2. Vaba- ja sundvõnkumine 61
9.3. Pendlid 62
9.4. Tahkised , vedelikud 63
9.5. Agregaatolekute muutused 64
9.6. Vahelduvvool 68
9.7. Elektromagnetvõnkumised 70
10. Lainetamine 71
10.1. Harmooniline laine ja selle omadused 71
10.2. Harmooniliste lainete liigid 74
11. Kvantmehaanika 89
11.1. Valguse kiirgumine ja neeldumine ( Bohri mudel) 92
11.2. Aatomimudel 95
11.3. Tuumamudel 96
11.4. Tuumareaktsioonid 96
11.5. Elementaarosakesed 97
11.6. Kiirgused 99
12. Relatiivsusteooria alused 104
13. Kosmoloogia 107

Sissejuhatus

Järgnev ülevaade füüsikalistest nähtustest ja nende seletusest erineb oluliselt traditsioonilisest käsitlusest, kus käsitlus on liigendatud nähtuste järgi ja on jaotatud valdkondadesse nagu Mehaanika , Molekulaarfüüsika, Elekter ja magnetism, Optika jne. Meie oleme nähtused liigendanud mateeriavormide liikumisviiside järgi.
Liikumisviise on meie liigituses neli: kulgemine, tiirlemine ja pöörlemine, võnkumine ning lainetamine. Eraldi käsitleme paigalseisu kui liikumise erijuhtu ning mikromaalimas esinevaid liikumisi , kus pole selget vahet eeltoodud liikumiste vahel.
Ülevaadet alustame nelja vastastikmõju kirjeldamisega. Siis anname ülevaate jäävusseadustest ja printsiipidest, mis on edasiste seletuste aluseks. Seejärel tutvume liikumise kirjeldamisega, liikumise põhjuste ja suurustega, mis on seotud liikumisega.
Järgneb füüsikaliste nähtuste kirjeldamine liikumisvormide kaupa. Lõpetuseks käsitleme kvantmehaanilist liikumist, kus ei saa rääkida klassikalistest liikumistest. Lisaks anname ülevaate relatiivsusteooria seisukohtadest ja kosmoloogiast.
Esitus on selline, mis eeldab mingeid algteadmisi füüsikast, aga mitte väga sügavaid. Näiteks oleks hea kui teatakse , et elektrivoolu kirjeldatakse pinge, takistuse ja voolutugevusega ning voolu võib jaotada alaliseks ja vahelduvaks. Või seda, et valgust saab kirjeldada nii laine kui osakeste abil.

3. Vastastikmõjud


Nagu eespool räägitud, on kõik senituntud loodusnähtused seletuvad nelja vastastikmõju ehk interaktsiooniga. Nende toimel mõjutab üks objekt teist ja selle tulemusena muutub nende liikumisolek . Mõjutamine toimub reaalsuse ( mateeria ) vormi kaudu, mida nimetatakse väljaks.
Välja olemasolu ilmneb jõu avaldumises . Näiteks öeldes, et mingit ruumi osa täidab elektriväli, tähendab see, et kui sinna paigutada laetud keha, siis hakkab sellele kehale mõjuma elektrijõud.
Vastastikmõju seob omavahel kaks mateeria põhivormi: aine ja välja.
Aine ja välja sarnasused on järgmised:
 • Nii ainel kui väljal on vähimad portsjonid (ainel koostisosa ­kesed, väljal kvandid).
 • Aine ja väli on mõnede nähtuste korral eristamatud ( võivad teatud tingimustel kindlas vahekorras teineteiseks muunduda).
  Aine ja välja olulisemad erinevused on järgmised:
 • Ühes ja samas ruumipunktis ei saa olla korraga mitu osakest, sest nad ei mahu sinna. Küll võib ühes ruumipunktis olla samaaegselt mitmeid välju. Sel juhul liituvad mõjujõud vektoriaalselt. Niisugust liitumist kirjeldab väljade superpositsiooniprintsiip .
 • Osakestel on kindlad mõõtmed, väljadel ei ole. Väli ulatub välja allikast kaugusele, mis on määratud vastava vastastikmõju vahendavate kvantide elueaga.
  See kaugus ulatub lõpmatusest kuni 10-17 m.
 • Gravitatsiooniline vastastikmõju


  Gravitatsioonijõud mõjuvad mistahes kahe keha vahel. Seda jõudu vahendab gravitatsiooniväli, mille kvantideks on gravitonid. Paraku on need veel eksperimentaalselt avastamata (on senini teoreetilised osakesed).
  Kehade vahel mõjuva jõu suurus on määratud gravitatsiooniseadusega: kaks punktmassi1 tõmbavad teineteist jõuga, mis on võrdeline nende masside korrutisega ja pöördvõrdeline nendevahelise kauguse ruuduga :
  kus m1 ja m2 on kehade massid, r nendevaheline kaugus ja G gravitatsioonikonstant .
  Maal asuvatele kehadele mõjuvat gravitatsioonijõudu nimetatakse raskusjõuks, mis avaldub järgmiselt:
  , kus G on gravitatsioonikonstant, m - keha mass, M - Maa mass ja R – Maa raadius (G = 6,67 . 10-11 Nm2/kg2 ; M = 5,98 . 1024 kg;
  R = 6,38 . 106 m ).
  Kui keha asub maapinnast kõrgusel h, siis tuleb raskusjõu avaldisse panna R asemel suurus R + h. Seega raskusjõud väheneb Maa pinnast kõrgemal.
  Gravitatsioonivälja tugevus on defineeritud kui jõud, mis mõjub ühikulise massiga kehale (näiteks 1 kg massiga kehale).
  Maa pinnal on mingile kehale mõjuva raskusjõu ja selle keha massi suhe jääv suurus. Seega F/m = const . Newtoni II seaduse kohaselt on jõu ja massi suhe võrdne kiirendusega . Antud juhul on see kiirendus see, millega ülestõstetud keha hakkab vabakslaskmisel liikuma Maa poole. Seda kiirendust nimetatakse raskuskiirenduseks g.
  Seega raskuskiirendus näitabki gravitatsioonivälja tugevust.
  Raskuskiirenduse väärtuse saab välja arvutada: g = Gm. M /mR2 = GM/R2. Kui arvutus läbi teha, saame, et g = 9,81 m/s2.
  Välja jõujooned on jooned, millele väljatugevuse vektor on puutujaks. Igat ruumipunkti läbib üks jõujoon, sest ühes punktis on väljal üks kindla suunaga väärtus. Milline on gravitatsioonivälja jõujoonte pilt? Seda ei õnnestu paraku katseliselt deomonstreerida, sest pole võimalik tekitada staatilist gravitatsioonivälja. Seda võib aga ette kujutada analoogia põhjla kahe erinimelise elektrilaengu väljaga, sest ka need tõmbuvad nagu massi omavad kehad. Ja väli nõrgeneb allikast kaugenedes pöördvõrdeliselt kauguse ruuduga.
 • Elektromagnetiline vastastikmõju


  Elektromagnetilist vastastikmõju on lihtsam mõista, kui alustada eraldi selle kahest piirjuhust: elektrilisest ja magnetilisest vastastikmõjust. Nii on see olnud ka ajaloos.
  3.2.1. Elektriline vastastikmõju Elektriline jõud esineb ainult elektriliselt laetud kehade vahel. Seda jõudu vahendab elektriväli.
  Elektrilise vastastikmõju kirjeldamisel on oluline mõiste elektrilaeng . Elektrilaeng (tähis q või Q) on füüsi­kaline suurus, mis näitab, kuivõrd keha osaleb elektro­magneti­lises vastas­tikmõjus. Sõna laeng kasuta­takse enamasti kolmes eri tähenduses. Need on: 1) keha omadus osaleda elektrilises vastastikmõjus, 2) füüsikaline suurus selle omaduse kirjeldamiseks (seda saab mõõta), 3) keha, millel on laeng kui omadus (liikuv laeng, kuskil paiknev laeng).
  Looduses leidub kahte liiki laenguid, mida kokkuleppeliselt nimetatakse positiiv­se­teks ja nega­tiivseteks. Positiivseid laenguid märgitakse + märgiga, negatiivseid – märgiga. Laengu ühikuks SI-süsteemis on üks kulon (1 C). Üks kulon on laeng, mis läbib ühe sekundi jooksul juhi ristlõiget, kui selles on vool tugevusega üks amper .
  Laeng ei saa olla kuitahes väike. Vähimat looduses eksisteerivat laengu väärtust nimetatakse elementaar­laenguks e :
  1 e = 1,6 . 10 -19 C.
  Prootonil on laeng +e , elektronil –e.
  Tänapäeval on avastatud veel väiksem elektrilaeng, mis on kvargil, see on e/3, kuid vabu kvarke pole veel avastatud.
  Sama­märgi­liselt laetud kehade vahel mõjub tõukejõud, erimärgiliselt laetud kehade vahel aga tõmbejõud.
  Punktlaengute2 vahelist jõudu F kirjeldab Coulomb ’i seadus: Kaks punktlaengut q1 ja q2 mõjutavad teineteist jõuga, mis on võrdeline nende laengute korrutisega ja pöördvõrdeline laengute­vahelise kauguse r ruuduga
  Võrdetegur k oleneb mõõtühikute süsteemist. SI-süsteemis k = 9 . 109 N . m2 / C2.
  Laengutevaheline jõud on suunatud piki laen­guid ühendavat sirget. Jõu suunda võib kirjeldada märgiga arvväärtuse ees. Tõukejõudu loetakse kokkuleppeliselt positiivseks (laen­gud samamärgilised, nende kor­rutis positiivne), tõmbejõudu aga negatiivseks (laen­gud erimärgilised, korrutis nega­tiivne). Võrde­teguri k väärtus oleneb kasutatud mõõtühikute süsteemist.
  Coulomb'i seadus on sarnane gravitatsiooni seadusele: F = G m1m2/r2. Ilmselt kajastab see mingit looduse omapära. Millist, see selgub peagi.
  Mingile laetud kehale elektriväljas mõjuv jõud sõltub selle keha laengu suurusest . Jõu ja laengu suhe (ehk ühikulise laenguga kehale mõjuv jõud) ei sõltu enam keha laengust ning see iseloomustab elektrivälja antud punktis. Seda suhet nimetatakse elektrivälja tugevuseks. Elektrivälja tugevus E näitab, kui suur jõud mõjub selles väljas ühikulise positiivse laenguga keha­le
  Elektrivälja tugevus on vektoriaalne (suunaga) suurus ja teda võib lühidalt nimetada E-vektoriks. E-vektor on kokkuleppeliselt suunatud alati posi­tiiv­selt laetud kehast eema­le ja nega­tiivselt laetud keha poole (plussilt miinusele). Definitsioonivalemi kohaselt on elektri­välja tugevuse ühikuks njuuton kuloni kohta (1 N/C), mis on samane enamkasutatava ühikuga volt meetri kohta (1 V/m).
  3.2.2. Magnetiline vastastikmõju
  Magnetiline jõud esineb liikuvat (kulgevat või pöörlevat) elektrilaengut omavate kehade vahel. Seda jõudu vahendab magnetväli.
  Magnetvälja kirjeldamine erineb elektrivälja kirjeldamisest, sest siiani pole magnetlaenguid avastatud, kuigi aegajalt tuleb teateid nende avastamisest.
  Püsimagneteid tuntakse juba väga kaua. Nimetus tuleneb Vana Kreeka linna Magnesia nimest, kust leiti kivisid, mis teisi külge tõmbasid. Sellest ajast tehakse katseid püsimagnetitega. Need katsed näitasid, et magneteil on kaks poolust: põhjapoolus (N),millele on omistatud plussmärk ja lõunapoolus (­­S), mille on omistatud miinusmärk. Samanimelised poolused tõukuvad, erinimelised tõmbuvad.
  Pooluste nimetused on tulnud sellest, et ka Maal avastati magnetilised omadused. Maa magnetilisi omadusi saab uurida magnetnõela abil. Väikest pöördumisvõimelist püsi­magnetit nimetatakse magnetnõelaks. Magnetnõel näitab alati ühe otsaga põhja, teisega lõunasse. Maa on üks suur püsimagnet, mille magnetiline põhjapoolus asub geograafilise lõunapooluse lähedal ja magnetiline lõunapoolus asub geograafilise põhjapooluse lähedal (ca 1000 km kaugusel).
  Coulomb’ uuris ka püsivmagnetite vahelisi jõude ja leidis, et ka sel korral väheneb jõud pöördvõrdeliselt vahekauguse ruuduga.
  Püsimagnetite omadusi seletatakse sellega, et elektronidel on olemas oma magnetväli, mis on tingitud elektronide loomulikust omaliikumisest (pöörlemisest), mida kirjeldab kvantarv spinn . On olemas metalle , mis koosnevad piirkondadest, kus elektronide spinnid on omavahel rangelt paralleelsed. Sellist aineosa nimetatakse domeeniks. Domeenide mõõtmed on 10-6 ...10-5 cm. Selliseid aineid kutsutakse ferromagneetikuteks. Sellised ained on näiteks raud, nikkel, mitmesugused sulamid . Tavaliselt on domeenide magnetväljad orienteeritus üksteise suhtes juhuslikult. Magnetvälja paigutatud ferromagneetikus orienteeruvad domeenide magnetväljad välise välja suunas ja hakkavad üksteist tugevdama: tekib püsimagnet. Kui püsimagnetit kuumutada mingi temperatuurini, siis lõhub soojusliikumine domeenide korrastatuse ja aine magnetväli kaob. Seda temperatuuri nimetatakse Curie temperatuuriks (Fe korral on see 768C).
  Katsed näitavad, et magnetväli on ka vooluga juhtme ümber, ehk teisiti öelduna: elektrilaengute liikumine tekitab magnetvälja. Ja esineb ka vastupidine efekt, st. magnetväli mõjub liikuvale laengule mingi jõuga. See avaldub selles, et kui vooluga juht asetada magnetvälja, siis hakkab ka sellel mõjuma jõud, mis on seda suurem, mida suurem on voolutugevus juhtmes ja mida pikem osa juhtmest asub magnetväljas. Selle jõu abil on määratud ka magnetvälja tugevus, mida nimetatakse magnetiliseks induktsiooniks. Kuna pole magnetlaenguid, ei saa välja tugevust kirjeldada sarnaselt gravitatsiooni- või elektriväljaga (F/m; F/q).
  Magnetinduktsioon B näitab jõudu, mis mõjub ühikulise vooluga ja ühikulise pikkusega juhtme­lõigule selle juhtmega ristuvas magnet­väljas
  Magnetinduktsioon on vektoriaalne suurus ja seda võib nimetada ka B-vektoriks. B-vektori suunaks on magnetvälja suund, mida näitab magnetväljas orien­teerunud mag­net­nõela põhja­poolus (joonis 4.27). Magnetinduktsiooni SI-ühikuks on üks tesla .
  Üks tesla (1 T) on sellise välja magnetinduktsioon, milles välja suunaga ristuvale juhtmele pikkusega 1 m ja vooluga 1 A mõjub välja poolt jõud 1 N
  3.2.3. Elektromagnetväli Ühtse elektromagnetvälja kirjeldamist alustame ühe nähtuse vaatlemisega, mis näitab elektri- ja magnetväljade seotust. See nähtus on elektromagnetiline induktsioon , milleks nimetatakse elektrivälja tekkimist magnetvälja muutumisel3.
  Tekkiva elektrivoolu tugevus oleneb sellest, kui kiiresti magnetväli muutub. Suuremale muutumiskiirusele vastab tugevam vool. Seega magnetvälja muutumine tekitab väljas olevas juhtmes muutuva elektrivoolu.
  Kuidas seletada pinge või voolu tekkimist meie katsetes? Magnetväljas liikumine põhjustab vabade laengukandjate nihkumist juhtmes, sarnaselt magnetvälja mõjuga vooluga juhtmele.
  Kuid ka elektrivoolu muutumine tekitab muutuva magnetvälja.
  Ning selgub, et muutuva magnetvälja poolt tekitatud elektrivool on selline, mis takistab teda tekitava magnetvälja muutumist. Seda seost nimetatakse Lenzi reegeliks. Emil Lenz on TÜ kasvandik Lenzi reegel on looduse üldise omaduse, inertsuse, laiskuse kajastumine. Ikka püütakse vältida muutusi.
  Seda reeglit saab sõnastada veel lühemalt: induktsioonivool toimib alati vastupidiselt voolu esile kutsu­vale põhjusele.
  Näiteks, kui me lähendame magnetpulka poolile, siis selles tekitatakse niisuguse suunaga vool, et magnetpulga poolsesse otsa tekib samanimeline magnetpoolus nagu pulgalgi. See takistab pulga poolile lähenemist. Kui pulka poolist eemale viia, tekib poolis selline magnetväli, mis takistab pulga eemaleviimist.
  Selline tulemus on kooskõlas ka energia jäävusega. Selleks, et poolis tekiks vool, tuleb juhtmes olevad vabad laengud suunatult liikuma panna, kuid selleks on vaja teha tööd.
  Maxwelli ideede kohaselt kutsub muutuv magnetväli esile muutuva elektrivälja ning muutuv elektriväli muutuva magnetvälja. Nii on need väljad omavahel seotud ja moodustavad ühtse elektromagnetvälja. Elektri- ja magnetvälja eraldi käsitlemine on lihtsalt mõnikord otstarbekas. Kuid väljade erinevus on suhteline. Näiteks elektrostaatilise välja tekitab seisvate laengute süsteem. Need laengud on paigalseisvad ainult ühe inertsiaalse taustsüsteemi suhtes(vt. Taustsüsteem). Kuid teiste taustsüsteemide suhtes võivad nad olla liikuvad ja tekitada nii elektri kui magnetvälja, sest liikuvad elektrilaengud pole midagi muud kui elektrivool. Kuid elektrivooluga kaasneb alati magnetvälja tekkimine.
  Paigalolev alalisvooluga juhe tekitab ruumis muutumatu magnetvälja. Kuid mõne teise inertsiallsüsteemi suhtes võib see juhe liikuda . Selle süsteemis suhtes on magnetväli muutuv ja tekitab pööriselektrivälja.
  Seega väli, mis mõnes süsteemis on puhtalt elektriline või magnetiline, in teises süsteemides ühtne elektromagnetväli.
 • Tugev ja nõrk vastastikmõju


  Tugev ja nõrk vastastikmõju esineb ainult mikromaailmas.
  Tugev vastastikimõju esineb kvarkide vahel ja on tingitud eriliste elementaarosakeste, gluuonite vahetamisest. See avaldub peamiselt tuumajõududena. Need on jõud, mis hoiavad nukleone koos, kuid avalduvad ka tuumareaktsioonide korral. Selle mõjuraadius on väga väike, kuni 10-15 m ( 1 fermi ), see on ka aatomituuma läbimõõdu suurusjärk. Tuumajõud esineb nii elektriliselt laetud kui laadimata osakeste vahel.
  Tuumajõud mõjuvad piiratud arvu osakeste vahel. See arv on määratud osakestega, mis jäävad mõjuraadiusesse. Tuumajõud on erilised veel sellepoolest, et suurematel kaugustel esineb tõmbumine, väiksematel (ca 10-16 m) tõukumine.
  Nõrk vastastikmõju esineb kõikide elementaarosakeste vahel. Selle mõjuraadius on veel väiksem, alla 10-17 m . Esineb elementaarosakeste lagunemisel teisteks osakesteks. Ei pidavat saama kirjeldada tõmbe- või tõukejõududena.
  Kokkuvõte
  Vastastikmõju
  nimetus
  Mõjutatavd kehad
  Mõju avaldumine
  Suhteline tugevus
  Mõjuraadius (m)
  Gravitatsiooniline
  Kõik kehad
  Tõmbumine
  10-38

  Elektromagnetiline
  Laetud kehad
  Tõmbumine ja tõukumine
  10-2

  Tugev
  Kvargid
  Tõmbumine ja tõukumine
  1
  10-15 – 10-16
  Nõrk
  Kõik elementaarosakesed
  10-15
   10-17

  4. Jäävusseadused ja printsiibid

  4.1. Energia jäävus

  Energiaks nimetatakse mingi objekti (keha, välja, osakese) võimet tööd teha. Energiat liigitatakse mitmeti: mehaaniline - (kineetiline, potentsiaalne, elastsus , akustiline ), soojus -, keemiline-, elektromagnetiline- (elektrivälja, magnetvälja, elektrivoolu, kiirguse), gravitatsiooni- ja tuumaenergia. Looduse omapära seisneb selles, et suletud süsteemis kehtib energia jäävuse seadus: energia ei teki ega kao, vaid läheb ühest liigist teise üle.
  Suletud süsteemiks on kehade kogum, mis on energiavahetuses ainult omavahel, mitte aga väljaspool kogumit asuvate kehadega
  Mehaanilise energia jäävuse seadus väidab, et suletud süsteemi (kehade kogumi) koguenergia on jääv suurus. Selle kohaselt on süsteemi kineetilise ja potentsiaalse energia summa jääv suurus: Ek + Ep = const.
  Selle kohaselt võib keha kineetiline energia muutuda potentsiaalseks ja vastupidi nii, et nende summa ei muutu. Tuleb silmas pidada, et see kehtib süsteemis, kus mehhaaniline energia ei muutu teisteks energialiikideks, näiteks soojusenergiaks hõõrdumisel.
  Näiteks maast üles tõstetud kivil seni ainult potentsiaalne energia, kuni me tead käes hoiame. Kui me kivi lahti laseme, hakkab kivi langema ja järjest kiiremini liikuma ja koos sellega potentsiaalne energia vähenema ja kineetiline suurenema. Kui poleks õhu takistust, oleks nende energiate summa alati ühesugune.

  4.2. Impulsi jäävus

  Kui piljardilaual lüüa ühe kuuliga teist seisvat kuuli, võib enne liikuv kuul seisma jääda ja panna liikuma teise kuuli. Seda saab seletada impulsi jäävuse seaduse abil, mille kohaselt suletud süsteemi impulss on jääv.
  Vaatleme suletud süsteemi, mis koosneb kahest kehast massidega m1 ja m2 ning kiirustega
  ja
  . Põrkugu need kehad kokku aja
  t jooksul. Pärast põrget olgu kiirused
  .Esimesele kehale mõjugu seal juures jõud . Sel juhul mõjub teisele kehale aja
  t vältel jõud .
  Esimese keha impulsi muutus avaldub
  .

  Teise keha impulsi muutus avaldub .
  Süsteemi impulsi muutuse leidmiseks liidame võrrandid kokku ja saame
  ehk
  .

  Tulemus näitab, et kahest kehast koosneva suletus süsteemi impulss ei muutu.
  Saab näidata, et selline tulemus kehtib ka suurema kehade arvu korral.
  Eelnevat arutluskäiku ei tohi pidada selle tõestuseks, et kehade süsteemi impulss ei muutu. See on ainult seoste teisendamine . Impulsi jäävuse nagu kõigi jäävuste põhjus on teadmata, need peegeldavad looduse omapära.
  Impulsi jäävuse seadust kasutab reaktiivliikumine, mille põhjustab kehast eemale paiskuv keha osa (raketi korral on selleks väljapaiskuv gaas ).

  4.3. Termodünaamika I printsiip

  Termodünaamikas vaadeldakse protsesse tavaliselt suletud ehk soojuslikult isoleeritud süsteemis, kus ei toimu ka aine vahetust ümbritseva keskkonnaga (näiteks suletud termospudel). Suletud süsteemis kehtib termodünaamika esimene printsiip: süsteemile juurdeantav soojushulk kulub süsteemi siseenergia suurendamiseks ja mehaaniliseks tööks , mida tehakse välisjõudude vastu:
  Q = U + A,
  kus Q on juurdeantav soojushulk, U siseenergia suurenemine ja A välisjõudude vastu tehtud töö ( paisumise töö).
  Kuna soojus ja töö on ekvivalentsed energiaga, võib ka öelda, et energia ei teki ega kao, vaid läheb ühest liigist teise. Sellist sõnastust tuntakse energia jäävuse seadusena.

  4.4. Termodünaamika II printsiip

  Termodünaamikas käsitletakse kahesuguseid protsesse: ühed on pööratavad, teised mittepööratavad.
  Pööratavaks protsessiks nimetatakse niisugust protsessi, mis saab kulgeda ka vastupidises järjekorras, nii et süsteem läbib kõik olekud mis pärisuunaski, ainult vastupidises järjekorras ja jõuab algolekusse tagasi. Näiteks sisse- ja väljahingamine.
  Mittepööratava protsessi korral pole olekute vastupidises järjekorras läbimine võimalik. Näiteks nihutame laual raamatut ühest kohast teise. Osa tehtud tööst läheb hõõrdesoojuseks. Kui protsess oleks pööratav, siis neelaks raamat hõõrdesoojust ja liiguks algasendisse tagasi.
  Kõik reaalsed protsessid on mittepööratavad, sest need esinevad avatud süsteemides, kus esineb soojusülekanne süsteemi ja sinna mitte kuuluvate kehade vahel. Selliste protsesside kirjeldamine on keerukas ja seetõttu kasutatakse tihti nende asemel pööratavaid protsesse. See on lubatav juhtudel kui süsteemist väljuvat soojushulka võib lugeda väga väikeseks.
  Kuid ka suletud süsteemis on võimalikud mittepööratavad protsessid, näiteks sooja ja külma vee segunemine . Mitte kunagi ei eraldu leigest veest iseenesest uuesti soe ja külm vesi. On kindlaks tehtud, et mittepööratavatel protsessidel on alati kindel suund, mida kirjeldab termodünaamika II printsiip: soojusülekanne ei saa iseenesest toimuda külmemalt kehalt soojemale.
  Termodünaamika II printsiipi ei saa tuletada, see kirjeldab paljukordselt katselist kinnitust leidnud looduse omapära nagu termodünaamika I printsiipki. Termodünaamika II printsiibil on mitmeid erinevaid sõnastusi, mis oleneb sellest, milliseid protsesse vaadeldakse. Näiteks, kui vaadeldakse süsteemi olekuid , siis võib termodünaamika teist printsiipi sõnastada nii: suletud süsteem püüab üle minna korrastatud olekust korrastamata olekusse. Korra all mõistetakse siin seda, et süsteemi ühes osas on temperatuur (molekulide liikumise keskmine kiirus) suurem kui teises osas. Korrastamata olekus ei ole enam mingit erinevust süsteemi osade vahel, süsteem on siis tasakaalulises olekus.
  Süsteemi korrastatust iseloomustatakse entroopia mõiste abil. Mida korrastatum süsteem on, seda väiksem on entroopia ja vastupidi, mida väiksem on süsteemi korrastatus (mida lähemal on süsteem tasakaaluolekule), seda suurem on entroopia.
  Entroopia S on defineeritud järgmiselt: S = k lnW, kus k on Boltzmanni koefitsient ja W süsteemi oleku termodünaamiline tõenäosus. See näitab antud oleku realiseerimisviiside arvu. Mida tõenäosem on olek, seda suurem on W. Näiteks vaatame gaasi olekuid . Kõige tõenäosem on, et gaasi molekulid täidavad kogu ruumi ja liiguvad korrapäratult. Väga väike on aga sellise oleku tõenäosus, kus gaasi molekulid on iseenesest kogunenud ühte ruumi nurka ja liiguvad kõik ühesuguse kiirusega. See ei tähenda, et selline olek oleks võimatu. Võimalik on ka see, et maas lamavas kivis ühel hetkel kõik molekulid liiguvad ühes suunas, näiteks üles ja kivi kerkib iseenesest õhku, aga sellise protsessi tõenäosus on kaduvväike. Kõikides isoleeritud süsteemides kasvab korrapäratus ja sellega koos ka oleku tõenäosus. See viib aga entroopia kasvule.
  Entroopiat kasutatakse ka termodünaamika II seaduse sõnastamisel: entroopia kasvab suletud süsteemis toimuvate soojuslike protsesside käigus. Seda võib matemaatiliselt kirjeldada järgmiselt:  S  0.

  4.5. Teisi jäävusi ja printsiipe

  Looduses kehtib veel mitmeid jäävusseadusi ja printsiipe
  Kehtib laengu jäävuse seadus. Selle kohaselt on elektriliselt isoleeritud süsteemi kogulaeng jääv suurus. Süsteem on elektriliselt isoleeritud, kui laetud osakesed ei saa sealt lahkuda ega juurde tulla. See seadus ei keela isoleeritud süsteemis laengute tekkimist või kadumist, kuid see saab juhtuda ainult nii, et muutuvate laengute summa oleks null.
  Siia valdkonda võib paigutada ka massi ja energia ekvivalentsuse printsiibi, mis avaldub mikromaailmas. Selle kohaselt E = mc2, kus E on osakese energia, m on selle mass ja c valguse kiirus vaakumis .
  Potentsiaalse energia miinimumi printsiip väidab, et kõik iseeneslikud (mitte
  välismõjust tingitud) protsessid kulgevad kehade süsteemi potentsiaalse energia
  kahanemise suunas. Kehad nagu “tahaks” oma liikumise võime esimesel võimalusel ära
  kasutada.

  5. Liikumine, selle põhjused ja tagajärjed


  Me elame pidevalt muutuvas maailmas. Kui midagi muutub, peab midagi ümber paiknema ehk liikuma. Ja kõik, mis meid ümbritseb, liigub. Ka need asjad, mis paistavad seisvana liiguvad ikkagi. Filosoofid ütlevad, et liikumine on mateeria olemise viis. Näiteks kõik aine koostisosad on pidevas liikumise, mida nimetatakse soojusliikumiseks. Selle liikumise iseloom on küll erinevates olekutes erinev, aga see ei lakka hetkekski. Miks see nii on, ei teata.
  Teiste liikumiste korral peab olema mingi liikumise põhjus. Seda põhjust nimetatakse jõuks. Jõudusid võib jaotada kaheks liigiks : jõud, mis ilmnevad kehade vahetul kokkupuutel ja jõud, mis mõjuvad ka siis, kui kehad kokku ei puutu (mõju toimub välja vahendusel). Et vahetus kokkupuutes olev üks keha saaks teisele mõjuda, peab see keha olema erilises seisundis: deformeeritud. Selleks, et käsi, vibu või gaas silindris avaldaks teisele kehale (veepang, nool , kolb ) jõudu tuleb lihaseid pingutada, vibu vinna tõmmata või gaas kokku suruda.
  Vahetul kokkupuutel ilmneb ka teisi jõude, näiteks hõõrdejõud.
  Selles jaotises vaatleme liikumist kirjeldavaid mõisteid ja suurusi, mis on kasutatavad kõikide liikumisvormide korral.
  Anname ülevaate liikumist kirjeldavatest klassikalistest seadustest ning liikumisega seotud füüsikalistest suurustest ja seostest nende vahel.

  5.1. Liikumise kirjeldamine

  Alustame liikumise kirjeldamist kehade liikumisega, jättes väljade liikumise kirjeldamise hilisemaks.
  Liikumine on keha asukoha või asendi muutus ruumis. Mis on aga keha? Füüsikas nimetatakse kõiki objekte kehadeks. Kehaks on näiteks inimene, kuid ka Maa või aatom . Kui on oluline keha kui terviku liikumise uurimine , siis kasutatakse punktmassi mõistet: keha, millel pole ruumala, kuid mille mass on võrdne keha massiga.
  Aga kui ikka täpselt tahta teada, missugusele keha punktile vastab punktmassi asukoht, siis tuleb öelda, et see koht on keha massikese (inertsikese, raskuskese). See on niisugune punkt kehas, kuhu toetatult jääb keha tasakaalu. Massikeskme asukohta saab leida riputusmeetodil.
  Kui keha mõõtmeid on vaja arvestada, siis kasutatakse jäiga keha mudelit: see on keha, mille kuju ja mõõtmed ei muutu. Kui on vaja arvestada ka kuju muutusi, siis kasutatakse absoluutselt elastse või absoluutselt mitteelastse keha mudelit jne.
  Liikumist kirjeldab trajektoor : joon, mida mööda keha liigub. Sellest saab rääkida täpselt ainult punkmassi korral. Teistel juhtudel on see mõiste kasutatav ligikaudselt, näiteks: kriidi jälg tahvlil või suusa jälg lumel. Trajektoori kuju järgi jaotatakse liikumisi sirgjooneliseks ja kõverjooneliseks4.
  Iga liikumine on suhteline, st. toimub mingi keha suhtes. Seda keha nimetatakse taustkehaks. Kui täiendavat kokkulepet pole, on taustkehaks vaikimisi valitud Maa. Taustkehaga on seotud ka koordinaatsüsteem, tavaliselt kasutatakse x, y ja z telgi .
  Koordinaatteljed on seotud kruvireegliga: kui x-telge pöörata y-telje poole, siis z-telg näitab kruvi liikumise suunda.
  y
  x
  z
  Taustkeha , koordinaatsüsteem ja ajamõõtmisvahend (kell) moodustavad taustsüsteemi.
  Need olid kõik liikumist kirjeldavad mõisted. Kuid on vaja ka füüsikalisi suurusi.
  Füüsikalist suurust saab mõõta ja tal on kolm tunnust: arvväärtus, mõõtühik ja tähis. Suurused on kas skalaarsed või vektoriaalsed. Skalaarset suurust (skalaari) iseloomustab selle arvväärtus, vektoriaalset suurust (vektorit) iseloomustab lisaks arvväärtusele (moodulile) ka suund.
  Liikumist kirjeldavad põhisuurused on teepikkus ( nihe ), aeg, kiirus ja kiirendus.
  Teepikkus: läbitud tee pikkus, mõõdetuna piki trajektoori. Tähis l (ld. longitude), ühik 1m.
  Nihe: suunatud sirglõik (vektor) mis ühendab keha alg- ja lõppasukohta. Tähis
  (ingl. shift), ühik 1m.
  Aeg: tehakse vahet kahe aja vahel:
  • ajahetke tähistab nn. jooksev aeg ( kunas ?). Tähis t (time), ühik 1s.
  • kestust tähistab ajavahemik (kui kaua?). Tähis t, ühik 1 s.
  Kiirus näitab, kui pikk teepikkus või kesknurk läbitakse ajaühikus. Kasutatakse kaht kiiruse mõistet.
  Keskmine kiirus (ingl. speed ) leitakse kui läbitud teepikkus jagatakse selle läbimiseks kulunud ajaga . Tähis vk. (ld. velocitas), ühik 1 m/s. Sirgliikumisel l = s.
  vk = l / t = s / t.
  Ringliikumisel jagatakse pöörlemisraadiuse poolt läbitud kesknurk selle läbimiseks kulunud ajaga ja saadakse keskmine nurkkiirus k =  / t. Nurkkiiruse ühik on 1 rad/s.
  Hetkkiirus (ingl. velocity ) näitab kiirust antud ajahetkel. Hetkkiiruse arvväärtust näitab näiteks auto spidomeeter.
  Hetkkiirus on vektoriaalne suurus: , kusjuurest  0. Ühik 1 m/s. Täpsemalt öelduna kasutatakse nihke tuletist aja järgi. Põhjus on selles, et nüüd muutub nii kiirus kui selle suund ja ei saa enam öelda, et teepikkus on alati võrdeline liikumise ajaga. Kiiruse mõiste säilitamiseks tuleb ajavahemik valida nii väike, et see tingimus oleks täidetud. See, et ds dt on võimalik ainult ülilühikesel ajahetkel, sest siis ei pruugi kiiruse muutust arvestada (seda loetakse lõpmata väikeseks). Analoogiliselt on defineeritud ka nurkkiiruse hetkväärtus.
  Kiirendus näitab kuipalju kiirus muutub ajaühikus. Kiirendus on vektoriaalne suurus. Tähis
  (ld. acceleratio – kiirustamine), kusjuures , kus v on keha lõppkiirus, v0 algiirus ja t ajavahemik, mille jooksul kiirus muutus. Kiirenduse ühik on
  1m /s2.
  Nurkkiirenduse defineeritakse analoogselt, kuid kuna meie seda mõistet oma kursuses ei kasuta, siis me sellel ka ei peatu.
  Liikumiskiiruse järgi jaotatakse liikumisi ühtlaseks (v = const) ja mitteühtlaseks
  (v ≠ const). Mitteühtlane liikumine jaguneb veel omakorda ühtlaselt muutuvaks ja mitteühtlaselt muutuvaks liikumiseks.

  5.2. Newtoni seadused

  5.2.1. Newtoni I seadus Ühtlase liikumise korral kehtib Newtoni I seadus: keha liigub ühtlaselt ja sirgjooneliselt (või püsib paigal) seni, kuni sellele ei mõju jõud või kui mõjuvate jõudude summa on null.
  See tähendab, et kehad ei muuda oma liikumisolekut iseenesest: kui keha on paigal, siis ongi ja kui liigub, siis seismajätmiseks või kiiremini liikumapanemiseks tuleb rakendada jõudu. Sellist nähtust nimetatakse inertsiks ( inertia – loidus, laiskus ). Sellepärast kutsutakse ka Newtoni I seadust inertsiseaduseks.
  Kehade liikumisolekut ei saa hetkeliselt muuta. Mida suurema massiga keha on, seda kauem aega kulub liikumisoleku muutmiseks (kiirenemiseks või pidurdumiseks).
  Mass on keha inertsi mõõt, tähis m, ühik 1 kg.
  Newtoni I seadus kehtib paigalseisvates või ühtlaselt liikuvates taustsüsteemides. Selliseid taustsüsteeme, kus see seadus kehtib, nimetatakse inertsiaalseteks taustsüsteemideks.
  5.2.2. Newtoni II seadus Newtoni I seadus väidab, et kui kehale ei mõju jõudu (jõudude summa on null), siis keha liigub ühtlaselt. Ehk teisiti öelduna, keha kiirendus on null. Järelikult – kui mõjub jõud, siis kiirendus ei ole null. Kuidas on aga omavahel seotud kiirendus ja jõud?
  Katsed näitavad, et suurema massiga kehad saavad väiksema kiirenduse jääva jõu korral. Täpsed mõõtmised näitavad, et a ~ 1 / m .
  Katsed näitavad ka seda, et sama massiga kehadest saab suurema kiirenduse see, millele mõjub suurem jõud. Mõõtmised näitavad, et a ~ F. Neid tulemusi võtab kokku Newtoni II seadus: keha kiirendus on võrdeline talle mõjuva jõuga ja pöördvõrdeline massiga.
  Valemi kujul avaldub seadus järgmiselt , kus a on kiirendus, F mõjuv jõud ja m keha mass. Kiirenduse suund ühtib jõu suunaga.
  Jõu ühik 1 N (njuuton) on ka defineeritud Newtoni II seaduse abil: jõud 1 N annab kehale massiga 1 kg kiirenduse 1 m /s2 .
  5.2.3. Newtoni III seadus Kuidas jõud avaldub? Kui öeldakse, et sellel mehel on palju jõudu, mida see tähendab? See tähendab näiteks, et ta suudab raske kivi üles tõsta. Aga kui kivi ei ole , siis me ei saa teada, kas see mees ikka on tugev. Jõu avaldumiseks on tarvis kaht keha.
  Ühel kehal ei saa olla jõudu, jõud avaldub alati vastastikmõjus ja paarikaupa. Näiteks kui kummipaela otsa riputada kuul, siis see venitab paela allapoole, aga pael omakorda tõmbab kuuli ülespoole.
  Nende paarikaupa ilmnevate jõudude suuruse ja suuna paneb paika Newtoni III seadus: kaks keha mõjutavad teineteist võrdsete , ühel sirgel mõjuvate ja vastassuunaliste jõududega.
  Valemi kujul avaldub seadus järgmiselt
  , kus F1 on esimesele kehale mõjuv jõud ja F2 teisele kehale mõjuv jõud.
  Need jõud ei tasakaalusta teineteist, sest nad mõjuvad erinevatele kehadele. See seos jääb aga tavaelus tihti märkamata, sest kehad pole kunagi ainult kahekesi vastastikmõjus, ikka on ka mõni kolmas keha, mis segab . Milline see kolmas keha tavaliselt on? Maa. Kuidas ta segab? Segab oma suure massiga, mis ei hakka liikuma.
  Näide. Kui hobune tõmbab vankrit, siis vanker tõmbab ka hobust sama jõuga, aga vastassuunas . Miks siis süsteem hobune-vanker liikuma hakkab? Sellepärast, et hobune lükkab ka Maad ja Maa hobust vastassuunas. Kuna hobuse mass on palju väiksem kui Maa mass, siis hobune hakkab Maa suhtes liikuma. Kuid vanker ei lükka Maad ja seega ei pane Maa ka vankrit liikuma. Kuna hobuna ja vanker on omavahel ühendatud, siis et vanker hakkab liikuma samas suunas hobusega.

  5.3. Jõudude liigid

  Ühe keha mõju teisele, mis tekitab kiirenduse või deformatsiooni nimetatakse jõuks. Kõiki jõude saab liigitada kaheks: jõud, mis esinevad kehade kokkupuutel ja jõud, mis avalduvad ka siis, kui kehad ei puutu kokku. Esimesi jõude nimetatakse ka kontaktjõududeks. Nendeks on näiteks elastsusjõud. Näiteks noole lendulaskmiseks peab vibu olema vinna tõmmatud või raskuse tõstmiseks tuleb lihaseid kokku tõmmata. Kontaktjõudude hulka kuulvad ka hõõrdejõud.
  Jõude saab eristada ka vastastikmõjude järgi. Seda tegime osalt juba eespool5 ja siin piirdume klassikaliselt eristavate jõududega.
  5.3.1.Raskusjõud, kaal Raskusjõud on jõud, millega Maa tõmbab enda poole tema lähedal asuvaid kehi. Seda nähtust nimetatakse gravitatsiooniks. Miks esineb selline tõmbumine? Täielikku seletust nähtusele veel pole. Tõmbumist seletatakse gravitatsioonivälja toimega, kuid gravitatsioonivälja vahendajaid, gravitatsioonikvante (gravitone) pole katsetes suudetud avastada .
  Raskusjõu suurus leitakse valemist F = mg. Raskusjõud on vektor, mis on alati suunatud Maa keskpunkti poole.
  Igapäevases elus kasutatakse rohkem “kaalu” mõistet raskusjõu asemel. Samuti öeldakse “massi” kohta tihti “kaal”. Kui küsime, mitu kilo sa kaalud, tahame teada massi, mida mõõdetakse kilogrammides. Kui me tõesti tahaksime teada kaalu või raskusjõudu, tuleks küsida : “Mitu njuutonit on sinu kaal?”
  Kaal näitab jõudu, millega keha rõhub alusele või venitab riputusvahendit. Kaalu tähis on P, ühik 1 N. Arvuliselt on kaal võrdne raskusjõuga. Erinevus seisneb selles, et raskusjõud mõjub kehale, kaal mõjutab teisi kehi.
  Jõudu, millega alus või riputusvahend mõjutab keha, nimetatakse toereaktsiooniks.
  Vastavalt Newtoni III seadusele on toereaktsioon võrdne kaaluga. Toereaktsioon mõjub
  alati risti aluspinnaga või siis piki riputusvahendit.
  keha
  alus
  mg P
  Kui räägitakse kaaluta olekust, siis mida see tähendab? Kas raskusjõud on kadunud? Ei ole. Kaaluta olek tähendab, et keha ei avalda rõhku alusele või ei venita riputusvahendit.
  Missugusel tingimusel keha ei rõhu oma alusele? Siis kui alus liigub eest ära ja just sama kiirendusega, nagu on kehal. Sel juhul on keha kiirendus aluse suhtes võrdne nulliga ja ka avaldatav jõud võrdub nulliga. Selline olek on võimalik vabal langemisel . Maapealsetes tingimustes täielikku kaalutust kukkumisel ei saabu, sest segab õhutakistus.
  Kosmoselaevades (sputnikutes) on aga kaaluta olek (televiisorist oleme näinud). Miks? Kas ka seal on tegemist vaba langemisega? Jah, kuid tänu suurele algkiirusele kukub sputnik Maast mööda.
  Statsionaarsele orbiidile jõudmiseks tuleb kehale anda esimene kosmiline kiirus, mille minimaalne väärtus vk1 = 7,9 km/s. Maa raskusjõu ületamiseks, näiteks lendamiseks teistele Päikesesüsteemi planeetidele tuleb kehale anda vähemalt teine kosmiline kiirus vk2 = 11,2 km/s. Selleks, et keha saaks lahkuda Päikesesüsteemist, tuleb kehale anda vähemalt kolmas kosmiline kiirus vk3 = 16 km/s.
  5.3.2. Elastsusjõud Elastsusjõud avaldub deformatsioonil. Mis on deformatsioon ? See on keha kuju või ruumala muutus.
  Mõnel juhul kuju ja ruumala taastub , see on elastne deformatsioon. Kui keha kuju või ruumala ei taastu, on tegu plastilise deformatsiooniga. Edaspidi käsitleme ainult elastset deformatsiooni.
  Elastsel deformatsioonil taastub keha kuju või ruumala tänu elektromagnetilise iseloomuga jõule, nn. elastsusjõule, mis tekib keha aatomite vahel kui nende elektronkatteid välja venitada või kokku suruda.
  Kõikide elastsete ainete korral kehtib kindel seos deformatsiooni suuruse ja elastsusjõu vahel:
  Elastsel deformatsioonil tekkiv elastsusjõud on võrdeline keha pikenemisega.
  Selle seaduse sõnastas 1660.a. Robert Hooke .
  Kui näiteks püüame keha pikemaks venitada jõuga F, mis on suunatud paremale, siis kehas hakkab mõjuma sellega võrdne elastsusjõud Fe, mis on suunatud vasakule.
  Fe F
  FF
  l l
  Fe = - kl,
  kus Fe on elastsusjõud, l keha pikenemine ja k – jäikustegur . Jäikustegur näitab, kui suurt jõudu tuleb rakendada, et keha pikendada pikkusühiku võrra. Jäikusteguri ühikuks on 1 N/m.
  Igal seadusel on oma rakenduspiirid, näiteks Newtoni seadusi saab kasutada seni, kuni kehade mass liikumise käigus ei muutu (v  c). Hooke’i seadus kehtib juhul, kui keha mõõtmed taastuvad pärast mõjuva jõu lakkamist. Kui see nii ei ole ja esineb keha mõõtmete muutus, siis on tegemist jääkdeformatsiooniga ning Hooke’i seadust ei saa kasutada.
  Oma olemuselt on elastsusjõud ka toereaktsioon, ehk jõud, mida avaldab aluspind sellele asetatud kehale. Mingil pinnal asuvale kehale mõjub raskusjõud, kuid kui alus on piisavalt tugev, siis keha sellest läbi ei vaju ja püsib sellel tasakaalus. Kuid keha on tasakaalus ainult siis, kui talle mõjuvate jõudude summa on null. Järelikult mõjub kehale mingi jõud, mis on suunatud raskusjõule vastassuunas. See jõud on tingitud aluse elastsusjõududest, mis püüavad alust viia asendisse, mis sellel oli enne keha asetamist.
  5.3.3. Hõõrdejõud Hõõrdejõud tekib kahe keha kokkupuutel ja see takistab alati kehade või nende osade liikumist. Hõõrdejõul on inimese seisukohast kahetine tähtsus. See võib olla nii kasulik kui kahjulik
  Hõõrdumist jaotatakse seisuhõõrdeks, liugehõõrdeks ja veerehõõrdeks.
  Hõõrdumist iseloomustab hõõrdejõud. Hõõrdejõud Fh on võrdne hõõrdeteguri ja normaalrõhumisjõu korrutisega : Fh = N. Normaalrõhumisjõud N on pinnaga ristiolev jõud, mis surub keha vastu pinda.
  Horisontaalsel pinnal N = mg, kaldpinnal N = mg cos, kus  on kaldpinna nurk horisondi suhtes.
  Hõõrdejõud on alati suunatud vastupidiselt nihkele või keha liikuma sundivale jõule. Hõõrdetegur oleneb mõlemast kokkupuutuvast pinnast ja ta on võrdne hõõrdejõu ja normaalrõhumise suhtega. Hõõrdetegur on ilma mõõtühikuta suurus.
  Katsed näitavad, et seisuhõõrdejõud on alati suurem liugehõõrdejõust ja hõõrdejõu suurus ei olene kehade kokkupuute pindalast. Samuti on veerehõõrdejõud väiksem liugehõõrdejõust.
  On kindlaks tehtud, et veerhõõrdejõud on ~ 1/r, kus r on veereva keha raadius. Veerehõõrdejõud Fvh = k N/r, kus k on veerehõõrdetegur, mis omab mõõtühikut m-1
  Hõõrdejõudu saab vähendada, kui pindade vahele panna vedelikku, siis asendub kuivhõõre märghõõrdega ehk sisehõõrdega. Mis on hõõrdejõu põhjuseks? Asi pole lõplikult selge. Lihtne mudel on kehade konarustega seletuv. Need haakuvad üksteise taha nagu hammasratta rattad , vedelik viib need konarused üksteisest kaugemale. Väga siledate pindade korral hakkavad mängima aga oma osa adhesioonijõud ( jõud erinevate ainete molekulide vahel). Näiteks hõõre kahe väga sileda pinna vahel.
  5.3.4. Lorentzi jõud Laenguga osakesele mõjub magnetväljas liikudes jõud, mida nimetatakse selle avastaja järgi Lorentzi jõuks:
  FL = qvBsin,
  kus q on elektrilaengu suurus, v - laengu liikumise kiirus, B – magnetvälja induktsioon, - nurk osakese liikumissuuna ja magnetvälja suuna vahel.
  Lorentzi jõud on suunatud risti nii laengu liikumissuunaga kui ka magnetvälja suunaga. Jõu suunda aitab määrata vasaku käe reegel: Asetame vasaku käe magnetvälja suhtes nii, et jõujooned suunduvad peopessa (peopesa on pööratud põhjapooluse poole) ja väljasirutatud sõrmed näitavad voolu suunda (elektronide liikumise vastassuunda). Sellisel juhul näitab väljasirutatud pöial laengule mõjuva jõu suunda.
  5.3.5. Vooluga juhtmete vahel mõjuv jõud Kuna vooluga juhtme ümber on magnetväli ja see mõjub vooluga juhtmele, siis peaks ka kaks vooluga juhet teineteist mingite jõududega mõjutama. Katsed näitavad, et nii ongi ning samasuunaliste vooludega juhtmed tõmbuvad ja vastassuunaliste vooludega juhtmed tõukuvad.
  A. M. Ampère tegi 1820. a. kindlaks, et kahe pika ning teineteisega paralleelse voolujuhtme kahe ühepikkuse lõigu vahel mõjuv jõud (joonis 4.24) on võrdeline juhtmelõikude pikku­sega l ning voolu­tuge­vustega juht­metes (I1 ja I2). See jõud on ka pöördvõrdeline juhtmelõikude vahe­kaugu­sega d
  .
  Võrdetegur K on vaakumi korral esitatav kujul
  K = 2 .10 -7 N /A2.
  SI-süsteemis esitatakse see võrdetegur aga kujul
  ,
  kus suurust 0 = 4 .10 -7 N /A2 (ehk H/m) nimetatakse magnetkonstandiks. Võrde­teguri K ja magnetkonstandi arvväärtused tulenevad elektrilise põhiühiku 1 A defi­nitsioonist:
  Üks amper (1 A) on võrdne selle voolu tugevusega, mis kulgeb kahes lõpmata pikas ja omavahel paralleelses, teineteisest 1m kaugusel vaakumis paiknevas kaduvväikese läbimõõduga sirgjuhtmes, kui juhtmete vahel mõjub nende pikkuse iga meetri kohta jõud 2 . 10 –7 N.
  5.3.6. Kesktõmbe- ja tõukejõud
  Kõverjoonelisel liikumisel esinevad jõud, mis ei ole liikumisesihilised, sest muidu ei saaks liikumise suund muutuda. Üheks selliseks jõuks on ringliikumisel esinev jõud, mis sunnib keha liikuma ringjoonel. See jõud on suunatud pöörlemiskeskme poole ja seda nimetatakse kesktõmbejõuks ehk tsentripetaaljõuks. Ringliikumist tekitav kesktõmbejõud on arvutatav valemist
  F = m v2/r,
  kus m on keha mass, v keha ringjoonel liikumise kiirus ( joonkiirus ) ja r ringjoone raadius. Newtoni II seaduse kohaselt peab suurus v2/r olema kiirendus, antud juhul on tegemist kesktõmbekiirendusega.
  Kesktõmbejõud pole mingi eriline jõu liik. Selleks võib olla nii hõõrdejõud kui Coulomb’i jõud.
  Selle jõuga võrdset, kuid vastupidiselt suunatud jõudu, mis mõjub liikumise keskpunktile või seosele keha ja keskpunkti vahel , nimetatakse kesktõukejõuks (tsentrifugaaljõuks).
  5.3.7. Inertsijõud
  On olemas veel üks liik jõu avaldumisvorme, kus kehale nagu ei mõjugi mingit jõudu, kuid keha hakkab siiski kiirenevalt liikuma.
  Teeme mõttelise katse, kus jälgime rongi vaguni laual olevat kuuli, mis saab laual veereda hõõrdevabalt. Kui rong liigub ühtlaselt, püsib kuul laual paigal, kuid liigub Maa suhtes kiirusega v. Kui rong hakkab liikuma Maa suhtes kiirendusega a, siis laua suhtes hakkab kuul liikuma kiirendusega – a, sest kuul jätkab Maa suhtes ühtlast liikumist.
  Vagunis olevale vaatlejale näib, et kuulile mõjub jõud F = -ma.
  Selline jõud avaldub ainult kiirendusega liikuvas taustsüsteemis. Selliseid süsteeme nimetatakse ka mitteinertsiaalsüsteemideks. Mida see tähendab? See tähendab seda, et sellistes süsteemides ei kehti Newtoni I seadus, mis seadus, ütleb, et keha liigub ühtlaselt kui talle ei mõju jõud. Ka nüüd ei mõju kehale mingi jõud, kuid keha hakkab liikuma kiirendusega.
  Eeltoodust võib teha järelduse, et kui keha liigub kiirendusega, siis me ei saa vahet teha, kas kehale mõjub jõud, või süsteem liigub kiirendusega.
  Seda näivat jõudu, mis mõjub kiirendusega liikuvas süsteemis asuvale kehale, nimetatakse inertsijõuks.
  Inertsijõudu nimetatakse näivaks sellepärast, et see pole kiirenduse põhjus, vaid tagajärg.
  Üks kiirendusega liikuv süsteem on ka pöörlev süsteem, näiteks karusell, aga ka Maakera, sest pöörlemisel mõjub kehadele alati kesktõmbekiirendus. Kuna Maa pöörlemiskiirus on suhteliselt väike, siis paljude probleemide korral võib Maa pöörlemisest tingitud mitteinertsiaalsust mitte arvestada.
  Katsed näitavad, et pöörlevas süsteemis kulgevalt liikuvale kehale mõjub inertsijõud, mis püüab muuta keha liikumistrajektoori.
  Seda jõudu nimetatakse selle avastaja (1829) järgi Coriolis ’i jõuks. (G.Coriolis, prantsuse füüsik). Selle jõuga seletatakse fakti, et põhjapoolkera jõgedel on parempoolsed kaldad järsud ja vasakud lauged, lõunapoolkeral vastupidi.
  Tsentrifugaaljõud on oma olemuselt ka inertsijõud. Kui keha liigub ringjoonel vertikaaltasandis, näiteks auto sõidab üle künka või läbi lohu , siis muutub ka auto kaal, see suureneb või väheneb. Üle künka sõites auto kaal väheneb ja auto võib isegi hetkeks lendu tõusta, aga läbi lohu sõites auto kaal suureneb.

  5.4.Töö, võimsus, energia, impulss,

  5.4.1. Töö Mis on töö? Töö on see, mida tuleb teha, et miski muutuks. Näiteks, kui tahame, et lagedale platsile kerkiks maja, tuleb teha palju tööd: saada krundi omanikuks, lasta teha projektid ning maja valmis ehitada. Siin on vaja teha nii vaimset kui füüsilist tööd. Edaspidi räägime füüsilisest tööst.
  Millest sellise töö hulk oleneb? Oleneb rakendatud jõust ja läbitud teepikkusest. Kui on tarvis tõsta raskemat keha, tuleb rohkem tööd teha ja kui on tarvis midagi kaugemale kanda, on tarvis jällegi rohkem tööd teha.
  On kokku lepitud, et tööks nimetatakse (muutumatu jõu korral /nii suurus kui suund säilivad/) liikumissuunalise jõu ja sooritatud nihke korrutist.
  A = F . s
  Töö tähis on A, ühik 1 J, mis on võrdne tööga, mida teeb jõud 1 N nihkel 1 m.
  Töö on skalaarne suurus, kuigi nii jõud kui nihe on vektorid . Põhjus on selles, et töö suunal puudub igasugune füüsikaline sisu.
  Mida tähendab “ liikumissuunaline jõud”? see on kehale mõjuva jõu komponent , mis mõjub keha liikumise sihis.
  F

  Fcos
  Eelöeldut arvestades on töö avaldis üldkujul selline: A = F . s . cos .
  Selline töö definitsioon erineb tavamõistes tööst, kus tehtud töö hulka hinnatakse väsimise järgi.
  On kokku lepitud, et jõud teeb positiivset tööd kui ta mõjub liikumise suunas, liikumise takistamisel tehtav töö on negatiivne.
  Kunas tehakse rohkem tööd, kas mingit keha tõstes või mööda kaldpinda samale kõrgusele lohistades (höördumist arvestamata)?
  Keha, mille mass on m tõstmiseks kõrgusele h tehakse tööd raskusjõu mgvastu ja töö võrdub A1 = mgh.
  Kui lohistame sama keha mööda kaldpinda pikkusega s (üjtlase kiirusega ja hõõrdevabalt), siis tuleb teha tööd A2 = Fü . s, kus Fü on ülesvedamisel vajaminev jõud. See jõud on aga võrdne keha allapoole kiskuva jõuga Fa. Väikesest kolmnurgast on näha, et sin = Fa/mg. Suurelt kolmurgalt näeme, et sin = h/s. Siit saame, et Fa = mgh/s.
  Kuna Fü = Fa, saame A2 = mgh/s .s = mgh.
  Järelikult töö ei sõltu liikumisteest. Kaldpinna korral on teepikkus suurem, seetõttu saame hakkama väiksema jõuga.
  Tööd võib teha ka näiteks paisuv gaas. Seda kasutatakse kõikides sisepõlemismootorites. Olgu gaas silindris kolvi all, mis saab liikuda hõõrdevabalt.
  Silindri ristlõike pindala on S ja rõhk silindris p. Kui gaasi soojendada (küttesegu plahvatus mootori silindris), siis see paisub ja nihutab kolbi mingi suuruse h võrra. Tehtav töö A = Fh. Mõjuv jõud on tingitud gaasi rõhust, järelikult F = pS (vt Rõhk). Saame A = pSh. Aga Sh on võrdne ruumala muuduga V. Seega A = pV.
  Ka elektrivool võib teha tööd. Voolu korral juhis teeb elektrijõud laengukandjate liikumist takistavate jõudude vastu tööd. Seda tööd nimetatakse elektrivoolu tööks
  A = IUt,
  kus U on pinge, I voolutugevus ja t aeg.
  Töö tegemist elektrivoolu poolt nimetatakse sageli ka voolu tekitava elektrivälja ener­gia ehk lihtsalt elektrienergia kasutamiseks. Elektrienergiat mõõdetakse kilovatt- tundides . Üks kilovatt-tund (1 kW.h) on ühe tunni jooksul teisteks energialiikideks muun­duv elektrienergia seadmes , mis parajasti arendab võimsust üks kilovatt.
  1 kW. h = 3 600 000 J.
  Töö on defineeritud kui liikumissuunalise jõu ja nihke korrutis. Mõjugu elektrivälja poolt laengule q jõud F ja selle jõu toimel nihkub laeng kaugusele d. Siis töö A avaldub: A = Fd. Kuna jõudu ja nihke suurust on raske mõõta, siis avaldame need hõlpsasti mõõdetavate suuruste kaudu. Selleks avaldame jõu väljatugevuse ning laengu abil: F = Eq ja paneme töö avaldisse. Saame, et A = Eqd, aga Ed =U ja q = It ning saame, et A = UIt. Pinget, voolutugevust ja aega on aga lihtne mõõta, sest vastavad mõõteriistad on olemas.
  Enamasti eraldub voolu töö tegemisel soojust. Eralduva soojushulga määrab Joule'i-Lenzi seadus, mille kohaselt elektrivoolu toimel juhis eral­duv soojushulk Q on võrdeline voolu­tuge­vuse I ruuduga, juhi takistusega R ja voolu kestusega t :
  Q = I 2 R t .
  Selle tulemuse saame, kui asendame töö avaldises pinge U korrutisega IR (Ohmi seaduse kohaselt).
  5.4.2. Võimsus Praktilises elus on oluline, kui kiiresti mingi töö saab tehtud. Kui see tehakse ruttu, st. lühikese aja jooksul, öeldakse, et võimsus on suur.
  Töö ei olene ajast, küll aga võimsus. On kokku lepitud, et võimsuseks nimetatakse suurust, mis näitab ajaühikus tehtud tööd: N = A/t. Ühikuks on 1 W = 1 J/s. Täpsemalt öelduna on see keskmine võimsus.
  Kasutatakse ka hetkvõimsuse mõistet, mis on määratud hetkkiirusega: N ~ v.
  N = A/t = Fs /t = F v.
  Elektrivoolu võimsus näitab ajaühikus tehtud tööd: N = A/t = IUt/t =IU. Seega elektrivoolu võimsuse annab voolu­tuge­vuse ja pinge korrutis.
  Võimsust mõõdetakse ka hobujõududes. Selle ühiku võttis kasutusele J.Watt ca 200 aastat tagasi. Tema järgi hobune tõstab keskmiselt 1 sekundis 550 naelase koorma 1 jala kõrgusele. 1 nael = 0,454 kg ja 1 jalg = 0,305 m. Siit saame , et 1 hobujõud
  (1 HP) = 746 W. Nii on Ameerikas ja Inglismaal. Meil loetakse hobujõuks võimsust, mida in tarvis, et tõsta 75 kg 1 m kõrgusele 1 s jooksul : 1 hj = 735 W.
  5.4.3. Energia Mis on aga energia? Räägitakse, et on energiakriis , energiat ei jätku jne. Milleks energiat vaja on ? Töö tegemiseks.
  Energiaks nimetatakse keha võimet teha tööd. Järelikult ka energia ühikuks on 1 J. Energia omamine on töö tegemise eeldus. Keha poolt tehtud töö on keha energia muutuse mõõt.
  Kehad võivad teha tööd kahel põhjusel.
 • Tänu oma liikumisele (lift tõstab inimesi, haamer lööb naela ). See on kineetiline energia Ek = mv2/2 .
 • Tänu keha või selle osade asendile (mäest alla veerev käru, pingule tõmmatud vibu). See on potentsiaalne energia. Raskusjõu korral Ep = mgh. Lihtsat universaalset valemit potentsiaalse energia jaoks pole. Sõna “potents” tähendab “võimet”. Seega potentsiaalne energia näitab töövaru ehk seda, kui palju tööd võib teha kui jõud vabaks saavad.
  Siiani oleme rääkinud keha energiast. Nii võib rääkida tegelikult ainult kineetilisest energiast ja sedagi tinglikult , sest antud keha pani ikka liikuma mingi teine keha. Potentsiaalset energiat ei saa aga üldse omistada ühele kehale. Potentsiaalne energia on määratud jõuga, millega mingi teine keha mõjutab antud keha. Potentsiaalne energia on kehade vastastikmõju energia. Kui keha maapinnalt üles tõsta, siis talle mõjub raskusjõud mg, aga ka see keha mõjutab Maakera ja samasuure jõuga , kuid vastassuunas suurusega – mg. Seega potentsiaalne energia on omane süsteemile, mitte üksikule kehale. Kui üks keha ära võtta, siis pole ka vastastikmõju (jõudu) ja pole ka võimet tööd teha.
  Meie oleme siiani vaadelnud kehade asendit Maas suhtes ja lugenud energia nullnivooks maapinna. Sel juhul võib lühiduse mõttes öelda, et kehal on potentsiaalne energia, jättes ütlemata, et Maa suhtes.
  Kuna liikumine on mateeria põhiomadus, siis on energia ka kõikidel aineosakestel, ka kõige väiksematel. Isegi valgust saab kirjeldada osakeste – footonite abil. M. Planck tegi kindlaks, et footoni ( valguskvandi ) energia oleneb valguslaine sagedusest f, kusjuures
  E = hf, kus f on valguse sagedus ja h on Plancki konstant: h = 6,3 . 10-34 J . s.
  Mikromaailmas (aatomisisene maailm) ei saa näiteks elektronid jt osakesed omada suvalisi energiaid, vaid need saavad muutuda kindlate portsjonite, nn kvantide kaupa. Kvandi energia on samaväärne selle massiga ja need suurused võivad kindlas vahekorras üksteiseks muutuda. Vahekord on määratud seosega: E = mc2, kus m on osakese mass, c valguse kiirus vaakumis.
  5.4.4. Impulss Iga keha (kas mikro - või makro-) liikumist iseloomustab veel üks suurus, mis on seotud kiiruse ja massiga ja mis pole kineetiline energia, see on impulss:
  Ühik on 1 kg m /s ja selle pole eraldi nimetust .
  Impulssi iseloomustab hästi “purustamisvõime”.
  Võib küsida, miks on vaja kahte liikumist kirjeldavat suurust: kineetilist energiat ja impulssi? Lihtne küsimus, kuid keeruline vastata. Lihtsalt nii on otstarbekas.
  On probleeme, kus on oluline keha liikumise suund, näiteks põrgete korral. Põrke tulemus oleneb nii keha massist, kiirusest kui ka suunast . Impulss on vektor.
  Kuid kui on oluline töö tegemise hindamine, siis pole suund oluline, oluline on keha energia. Selle iseloomustamiseks pole suund oluline: ei oma mõtet rääkida energia suunast. Kineetiline energia on skalaar , sest m on skalaar ja v2 on skalaar. Seda võib seletada analoogia abil pikkusega. Pikkuse l korral saame rääkida suunast. Aga kui korrutame
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Füüsikaline maailmapilt #1 Füüsikaline maailmapilt #2 Füüsikaline maailmapilt #3 Füüsikaline maailmapilt #4 Füüsikaline maailmapilt #5 Füüsikaline maailmapilt #6 Füüsikaline maailmapilt #7 Füüsikaline maailmapilt #8 Füüsikaline maailmapilt #9 Füüsikaline maailmapilt #10 Füüsikaline maailmapilt #11 Füüsikaline maailmapilt #12 Füüsikaline maailmapilt #13 Füüsikaline maailmapilt #14 Füüsikaline maailmapilt #15 Füüsikaline maailmapilt #16 Füüsikaline maailmapilt #17 Füüsikaline maailmapilt #18 Füüsikaline maailmapilt #19 Füüsikaline maailmapilt #20 Füüsikaline maailmapilt #21 Füüsikaline maailmapilt #22 Füüsikaline maailmapilt #23 Füüsikaline maailmapilt #24 Füüsikaline maailmapilt #25 Füüsikaline maailmapilt #26 Füüsikaline maailmapilt #27 Füüsikaline maailmapilt #28 Füüsikaline maailmapilt #29 Füüsikaline maailmapilt #30 Füüsikaline maailmapilt #31 Füüsikaline maailmapilt #32 Füüsikaline maailmapilt #33 Füüsikaline maailmapilt #34 Füüsikaline maailmapilt #35 Füüsikaline maailmapilt #36 Füüsikaline maailmapilt #37 Füüsikaline maailmapilt #38 Füüsikaline maailmapilt #39 Füüsikaline maailmapilt #40 Füüsikaline maailmapilt #41 Füüsikaline maailmapilt #42 Füüsikaline maailmapilt #43 Füüsikaline maailmapilt #44 Füüsikaline maailmapilt #45 Füüsikaline maailmapilt #46 Füüsikaline maailmapilt #47 Füüsikaline maailmapilt #48 Füüsikaline maailmapilt #49 Füüsikaline maailmapilt #50 Füüsikaline maailmapilt #51 Füüsikaline maailmapilt #52 Füüsikaline maailmapilt #53 Füüsikaline maailmapilt #54 Füüsikaline maailmapilt #55 Füüsikaline maailmapilt #56 Füüsikaline maailmapilt #57 Füüsikaline maailmapilt #58 Füüsikaline maailmapilt #59 Füüsikaline maailmapilt #60 Füüsikaline maailmapilt #61 Füüsikaline maailmapilt #62 Füüsikaline maailmapilt #63 Füüsikaline maailmapilt #64 Füüsikaline maailmapilt #65 Füüsikaline maailmapilt #66 Füüsikaline maailmapilt #67 Füüsikaline maailmapilt #68 Füüsikaline maailmapilt #69 Füüsikaline maailmapilt #70 Füüsikaline maailmapilt #71 Füüsikaline maailmapilt #72 Füüsikaline maailmapilt #73 Füüsikaline maailmapilt #74 Füüsikaline maailmapilt #75 Füüsikaline maailmapilt #76 Füüsikaline maailmapilt #77 Füüsikaline maailmapilt #78 Füüsikaline maailmapilt #79 Füüsikaline maailmapilt #80 Füüsikaline maailmapilt #81 Füüsikaline maailmapilt #82 Füüsikaline maailmapilt #83 Füüsikaline maailmapilt #84 Füüsikaline maailmapilt #85 Füüsikaline maailmapilt #86 Füüsikaline maailmapilt #87 Füüsikaline maailmapilt #88 Füüsikaline maailmapilt #89 Füüsikaline maailmapilt #90 Füüsikaline maailmapilt #91 Füüsikaline maailmapilt #92 Füüsikaline maailmapilt #93 Füüsikaline maailmapilt #94 Füüsikaline maailmapilt #95 Füüsikaline maailmapilt #96 Füüsikaline maailmapilt #97 Füüsikaline maailmapilt #98 Füüsikaline maailmapilt #99 Füüsikaline maailmapilt #100 Füüsikaline maailmapilt #101 Füüsikaline maailmapilt #102 Füüsikaline maailmapilt #103 Füüsikaline maailmapilt #104 Füüsikaline maailmapilt #105 Füüsikaline maailmapilt #106 Füüsikaline maailmapilt #107 Füüsikaline maailmapilt #108 Füüsikaline maailmapilt #109
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 109 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-12-04 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 28 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Annely Lindmets Õppematerjali autor

  Lisainfo

  VastastikmõjudJäävusseadused ja printsiibidLiikumine, selle põhjused ja tagajärjedStaatika kui liikumise erijuhtKulgemineTiirlemine ja pöörlemineVõnkumineLainetamineKvantmehaanikaRelatiivsusteooria alusedKosmoloogia
  kiirenduse , jäävus , hõõrdejõu , soojus , vektor , liikumist , elektrivool , newtoni i , inertsi , hõõrdejõud , termodünaamika , jõudmis , magnetväli

  Mõisted

  liikumisviise, gravitatsioonivälja tugevus, elektromagnetilist vastastikmõju, punktlaenguks, jõu abil, tuumajõud, soojus, suletud süsteemiks, pööratavaks protsessiks, ii printsiibil, lähemal, entroopia s, paiknema, kehaks, teistel juhtudel, taustkehaga, koordinaatteljed, nurkkiiruse ühik, hetkkiirus, acceleratio, süsteem hobune, esimesi jõude, kuivhõõre märghõõrdega, lihtne mudel, kesktõmbe, kesktõmbejõud, pöörlemiskiirus, tsentrifugaaljõud, töö tähis, kaldpinna korral, kvandi energia, vahekord, impulss, tähtsamad energialiigid, energiamuundumistel mikro, energiaspekter, nagu vee, mehhanism, tekkinud elektron, jäävad n, eraldamise, päikesepatareid, solaarkonstant, raskemates tuumades, reaktoris, eeltoodust lähtudes, võimsam, sarnaste nähtustega, rõhuks, gaasi tihedus, tõmbejõud, pinge ühikuks, jõujooned, magneti sees, trajektoor, miinusmärk, põrkeks, põrkeid, ideaalne gaas, keskmine kiirus, neid suurusi, mikro, konstanti, gay, jääval temperatuuril, sisehõõre, liikuvateks laengukandjateks, juhtide korral, takse p, transistor, geomeetriline optika, esimeseks keskkonnaks, täielikul peegeldusel, läätseks, fookuskauguse pöördväärtust, optikariistad, vaatenurk, mikroskoop, suurendused, neis elektri, fotoelektronkordisti, dünoodid, elektroniks, seadmeid, trajektooriks, 104 km, nurkkiiruse ühikuks, jõumomendi tähis, jõumomendi ühikuks, planeetide orbiidid, nagu päikesesüsteemis, võnkumine, harmooniliseks, sumbumine, keha mass, matemaatiline pendel, matemaatiline pendel, pendli inerts, keha kiirendus, vedelikus, vedelikule, teatud tingimustel, alalisvoolu korral, vahelduvvoolu korral, vahelduvvooluks11, efektiivpinge korral, metall, elektromagnetvõnkumised võnkumised, oluline osa, elektromagnetvõnkumiste periood, laine, laine sagedus, akustika, oleneb keskkonnast, heli tugevus, lähtudes elektromag, kaasaegses tele, valguslaine tugevus, sekundaarlainete mähispind, valguslaine e, valguslaine e, küvetis, anisotroopsed, valguslainete liitumist, selliseid laineid, superpositsiooniprintsiibi kehtivus, laine, tekkiv kujutis, holograafial, holograafiast, aegruumiline, spektrijoon, viimast nähtust, klassikalises mehaanikas, mikroskoopides, energiad, rydbergi valem, võib leida, neid pilvi, tuuma raadius, vabanevat energiat, tuumareaktsiooniks, tuumareaktsioon, raskemates tuumades, termotuuma reaktsioonid, reaktsiooniks, värvilaenguid, vaheosakesed, vahebosonid, kvarkide korral, täiendvärvus, antiosakeste tekitamine, elementaarosakeste maailmas, kiirguse põhjuseks, lisaks soojuskiirgusele, laserkiirguseks, laser, laseris, peegleid, röntgenikiirguseks, pidevat fooni, pärsskiirguse teke, muutuse põhjuseks, võrdeteguriks, gammakiirgus, vidal, suhtelisust, niikaua, selliseid muundumisi, creation, osakese neeldumisel, must auk

  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  31
  rtf
  Põhivara aines Füüsikaline maailmapilt
  28
  doc
  põhivara aines füüsikaline maailmapilt
  414
  pdf
  TTÜ üldfüüsika konspekt
  105
  doc
  Füüsika konspekt
  29
  doc
  Põhivara füüsikas
  54
  doc
  Füüsikaline maailmapilt-I osa
  5
  docx
  Füüsika Mõisted
  15
  doc
  Füüsika I eksami piletid  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun