Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link


Õiguse aluste kordamisküsimused (1)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused?
 • Millised on riigivalitsemise vormid?
 • Millised on riikliku korralduse vormid?
 • Mida mõistetakse poliitilise reziimi all?
 • Mis on riigi funktsioonid?
 • Mis on riigiaparaat ja riigiorgan?
 • Kuidas riigiorganeid liigitatakse?
 • Milline on riigi ja õiguse omavaheline seos?
 • Mis on õigusriik seadusriik politseiriik haldusriik totalitaarriik?
 • Millisel alusel eristatakse liberaalset ja sotsiaalriiki?
 • Kuidas on seotud õigus ja poliitika?
 • Millised on õiguse ja majanduse omavahelised seosed?
 • Kuidas defineerida õigust?
 • Missuguste tunnuste alusel saab määratleda õigust?
 • Mis eristab õiguse juriidilist sotsioloogilist ja loomuõiguslikku käsitlust?
 • Mis on ühiskondlike suhete sotsiaalne reguleerimine?
 • Milline norm on sotsiaalne norm?
 • Millised on sotsiaalsete normide põhiliigid?
 • Kuidas määratletakse õigusnormi mõistet?
 • Milline on õigusnormi loogiline struktuur?
 • Miks just selline?
 • Mis on õigusnormi hüpotees?
 • Kuidas hüpoteese liigitatakse?
 • Mis on õigusnormi dispositsioon?
 • Kuidas dispositsioone liigitatakse?
 • Mis on õigusnormi sanktsioon?
 • Kuidas sanktsioone liigitatakse?
 • Kuidas sõnastatakse õigusnormid õigusaktides?
 • Mis on õigusharu?
 • Milliste kriteeriumide alusel liigitatakse õigusnormid õigusharudesse?
 • Mis on õigusliku reguleerimise meetod?
 • Mis on õigusinstituut?
 • Milline on õigusinstituudi seos õigusharuga?
 • Mis on õigussüsteem?
 • Mis on õigusperekond?
 • Millised õigusharud kuuluvad avalikku õigusesse ja millised eraõigusesse?
 • Milline on rahvusvahelise õiguse asend riigi õigussüsteemi suhtes?
 • Mida mõistetakse õiguse vormide õiguse allikad all?
 • Mis on tänapäevased õiguse allikad?
 • Missugune on Euroopa Liidu õigussüsteem?
 • Missugused Euroopa Liidu õigusaktid on kohustuslikud liikmesriikidele?
 • Milles seisneb üld- ja üksikakti erinevus?
 • Missugune on Eesti Vabariigi normatiivaktide süsteem?
 • Missuguseid etappe läbib seadusloome protsess Eestis?
 • Milline on õigusaktide jõustumise ja kehtivuse kord?
 • Millistel asjaoludel on õiguse üldaktil tagasiulatuv jõud?
 • Mis on riigi territoorium õigusakti ruumilise kehtivuse tähenduses?
 • Milliste isikute kohta kehtivad nende asukohariigi õigusaktid?
 • Mis on normatiivmaterjali süstematiseerimine ja millistes vormides see toimub?
 • Kuidas määratleda õigussuhet ja milline on õigussuhte struktuur?
 • Millistele tingimustele peab vastama õigussuhte subjekt?
 • Mis on õiguse ja õigussuhte objekt?
 • Millistel alustel ja kuidas liigitatakse õigussuhteid?
 • Millised tegelikkuses asetleidvad muutused on juriidilised faktid?
 • Milles seisneb õiguse realiseerimine ja millistes vormides see toimub?
 • Kuidas toimub õiguse rakendamise protsess?
 • Millistel alustel ja kuidas liigitatakse õiguse rakendamise akte?
 • Mis eristab õigusrikkumist õiguspärasest käitumisest?
 • Kes võib olla õigusrikkumise subjektiks?
 • Mida hõlmab õigusrikkumise subjektiivse külje mõiste?
 • Mis on õigusrikkumise objekt?
 • Mis on õigusrikkumise objektiivne külg?
 • Millised on teo õigusvastasust välistavad asjaolud?
 • Mis on juriidiline vastutus?
 • Millistel alustel ja kuidas toimub õigusrikkumiste ja juriidilise vastutuse liigitamine?
 • Mida hõlmab riigiõigus?
 • Mis on riigiõiguse allikad?
 • Mis on põhiõigused?
 • Millistel tingimustel saab põhiõigusi piirata?
 • Millele rajaneb ja millega seondub haldusõigus?
 • Milline on avaliku halduse vahendite õiguslik toime isikutele?
 • Millised on avaliku halduse õiguslikud vormid ja funktsioonid?
 • Millised on haldusõiguse õigusallikad?
 • Millised on haldusõiguse üldpõhimõtted?
 • Kes on avaliku halduse kandjad?
 • Milline on eraõiguse reguleerimise objekt ja meetod?
 • Millest koosneb Eesti tsiviilseadustik?
 • Millised on tsiviilõiguse printsiibid?
 • Mis on hea usu põhimõte?
 • Mis on mõistlikkuse põhimõte?
 • Mis on õigusvõime ja teovõime?
 • Mis on füüsilise isiku õigusvõime ja teovõime?
 • Kes on juriidilised isikud ja kuidas neid liigitatakse?
 • Kuidas tekivad tsiviilõigused ja kohustused?
 • Mida tähendab tehingu vormivabadus?
 • Mida tähendab tehingu vormivabadus?
 • Mis on tingimuslik tehing?
 • Kuidas toimub isikute esindamine tsiviilõiguslikes suhetes?
 • Millal volitus lõpeb?
 • Millised on tsiviilõiguste teostamise viisid?
 • Mis on aegumine?
 • Mis tähtsus sellel on?
 • Millised on aegumise tähtajad?
 • Millal kohaldatakse rahvusvahelise eraõiguse seadust?
 • Millal ja kuidas kohaldatakse välisriigi õigust?
 • Millist õigust kohaldatakse inimese elukoha kindlaksmääramisel?
 • Millist riigi õigust kohaldatakse inimese õigus- ja teovõimele?
 • Millist õigust kohaldatakse juriidilisele isikule?
 • Millise riigi õiguse alusel määratakse asjaõiguste tekkimine ja lõppemine?
 • Millise riigi õigust kohaldatakse lepingule?
 • Mis on asjaõiguse reguleerimisobjekt?
 • Kuidas liigitatakse asju ja milline õiguslik tähendus sellel liigitusel on?
 • Mis on valdus ja kuidas valdus tekib?
 • Mis on omand ja millised on omandi liigid?
 • Kuidas tekib ja lõpeb vallasomand?
 • Mis on reaalservituut?
 • Kuidas reaalservituut tekib ja lõpeb?
 • Mis on kasutusvaldus?
 • Kuidas see tekib?
 • Mis on isiklik kasutusõigus?
 • Mis on hoonestusõigus?
 • Mis on ostueesõigus?
 • Kuidas see seatakse?
 • Mis on pant Millised on pandi liigid?
 • Mis on registerpant?
 • Kuidas toimub transpordivahendi pantimine?
 • Mis on kommertspant?
 • Kuidas see tekib ja lõpeb?
 • Mis on õiguste pantimine?
 • Mis on hüpoteek?
 • Kuidas see tekib ja lõpeb?
 • Kuidas toimib hüpoteeginõude rahuldamine?
 • Mis on ühishüpoteek ja kohtuhüpoteek?
 • Mida reguleerib võlaõigusseadus?
 • Millele kohaldatakse Võlaõigus-seaduse üldosa sätteid?
 • Mis on võlasuhe ja millest see tekib?
 • Mis on tsiviilõiguse allikad?
 • Mis tähendus on pakkumusel ja nõustumusel oferdil ja aktseptil?
 • Millised nõuded esitatakse tehingu vormile?
 • Mida tähendab tahteavaldus lepingu sõlmimisel?
 • Mis on eelleping?
 • Mida tähendab seaduse diskpositiivsuse põhimõte Võlaõigusseaduse järgi?
 • Mis on lepingute siduvuse põhimõte?
 • Missugused on kohustuste täitmise põhimõtted?
 • Millega määratakse lepingupoolte kohustused?
 • Kuidas toimub lepingu sõlmimine?
 • Mis vormis võibpeab leping olema sõlmitud?
 • Kuidas võib lepingut muuta?
 • Millal loetakse kohustus täidetuks?
 • Mis on kohustuse rikkumine ja millised on rikkumise korral rakendatavad õiguskaitsevahendid?
 • Kui võlgnik on kohustust rikkunud?
 • Mis on varaline kahju ja mittevaraline kahju?
 • Mis on kõrvalkohustused?
 • Kuidas toimub käenduse ja garantii andmine?
 • Mis on käsiraha?
 • Mis on leppetrahv?
 • Mida tähendab ja kuidas toimub ettevõtte üleminek?
 • Mis on müügileping mõiste?
 • Millised on müügilepingu kohustuslikud tingimused?
 • Mis on vahetusleping?
 • Mis on faktooringleping?
 • Mis on kinkeleping?
 • Mis on üürileping ja rendileping ja milles seisneb nende vahe?
 • Mis on üür ja kõrvalkulud?
 • Mis on liisingleping ja millised on liisinguandja ja võtja kohustused?
 • Mis on litsentsileping?
 • Mis on frantsiisileping?
 • Mis on ehitise ajutise kasutamise leping?
 • Mis on tasuta kasutamise leping?
 • Mis eristab laenu- ja krediidilepingut?
 • Mis on laenuintress?
 • Mis on elurendis ja ülalpidamisleping?
 • Mis on kompromissleping?
 • Mis on seltsinguleping?
 • Mis on käsundusleping?
 • Mis on töövõtuleping?
 • Mis seda iseloomustab?
 • Mis leping on maaklerileping?
 • Mis on agendileping?
 • Kes on maakler ja agent ja kuidas nad tegutsevad?
 • Mis on komisjonileping?
 • Mis on maksekäsund ja arveldusleping?
 • Mis on reisijaveo leping tsarterleping pagas?
 • Mis on ekspedeerimisleping?
 • Mis on pakettreisileping?
 • Mis on hoiuleping?
 • Mis on hoiutasu?
 • Milles seisneb hoidja vastutus?
 • Millal ei vasta töövõtulepingu alusel teostatud töö lepingutingimustele?
 • Mida reguleerib äriseadustik?
 • Kes või mis on ettevõtja ettevõte ja tegevusala?
 • Millised on äriühingute liigid ja kuidas neid iseloomustada?
 • Kes on füüsilisest isikust ettevõtja?
 • Mis on ärinimi?
 • Kuidas neid eristatakse?
 • Kuidas neid kaitsta saab?
 • Mis on prokuura?
 • Mis andmeid saab äriregistrist?
 • Kuidas toimub äriregistri kannete tegemine?
 • Kuidas toimub osaühingu asutamine?
 • Millised on osaühingu asutamisdokumendid?
 • Kuidas toimub osaühingu juhtimine?
 • Millised on osaühingu lõpetamise alused?
 • Kuidas toimub aktsiaseltsi asutamine?
 • Kuidas toimub aktsiaseltsi juhtimine?
 • Mis on aktsiad ja millised on nende liigid?
 • Millised on aktsiaseltsi ja selle aktsionäride vahelised suhted?
 • Missugune on aktsiaseltsi struktuur?
 • Mis on aktsiaseltsi juhtorganid?
 • Kuidas toimub aktsiaseltsi juhtimine?
 • Millised on aktsiaseltsi kasumijaotuse ja aruandluse põhimõtted?
 • Millised on aktsiaseltsi aktsiakapitali muutmise võimalused ja põhimõtted?
 • Mida tähendab aktsiate ülevõtmine ja kuidas see on reguleeritud?
 • Millised on äriühingute juhtimisorganid?
 • Milline on välismaa äriühingu filiaali üldiseloomustus?
 • Millistel tingimustel saab äriühinguid ühendada jagundada ümberkujundada?
 • Milline on piiriülese ühinemise kord?
 • Mida reguleerib pankrotiseadus ja mida reguleerib saneerimisseadus?
 • Kuidas pankrotimenetlus algatatakse ja välja kuulutatakse?
 • Kes on pankrotivõlgnik ja pankrotivõlausaldaja?
 • Millised on pankrotiorganid ja milline on nende pädevus?
 • Millised on võlgniku õigused ja kohustused pankrotimenetluses?
 • Millest moodustub pankrotivara?
 • Mis on tagasivõitmine ja välistamine pankrotimenetluses?
 • Kuidas toimub pankrotivara valitsemine?
 • Kuidas pankrotimenetlus lõpeb?
 • Mis on kompromiss pankrotimenetluses?
 • Millised on füüsilisest isikust võlgniku kohustustest vabastamise võimalused ja tingimused?
 • Mida reguleerib saneerimisseadus?
 • Mis on saneerimine?
 • Kuidas saneerimismenetlus algatatakse?
 • Millised on saneerimisnõustaja ülesanded?
 • Kuidas toimub saneerimiskava koostamine vastuvõtmine kinnitamine?
 • Kuidas saneerimismenetlus lõpetatakse?
 • Kuidas saneerimiskava ja pankrotimenetlus seostuvad?
 • Mida reguleerib pärimisseadus?
 • Mis on pärimisõigus?
 • Kuidas toimub pärimine seaduse järgi?
 • Milline on abikaasa seisund pärijana?
 • Kuidas saavad kohaliku omavalitsuse üksus ja riik seadusjärgseks pärijaks?
 • Kuidas toimub pärimine pärija viimase tahte järgi?
 • Mis on annak ja selle ese?
 • Mis on sihtkäsund ja selle ese?
 • Mis on sihtmäärang ja selle ese?
 • Kes on testamenditäitja?
 • Millised on testamenditäitja kohustused?
 • Mis on testament ja millised on testamendi liigid?
 • Mille poolest erineb pärimisleping testamendist?
 • Mis on pärandi avanemine?
 • Kuidas saab pärandist loobuda?
 • Mida kujutab endast pärandi vastuvõtmine ja pärimistunnistus?
 • Kuidas toimub testamendi täitmine?
 • Kes on kaaspärija?
 • Milles seisneb pärandvara ühisus?
 • Mida reguleerib perekonnaseadus?
 • Millised on abielu üldised õiguslikud tagajärjed?
 • Millised on abikaasade võimalikud varasuhted?
 • Mida tähendab põlvnemisest tulenev ülalpidamiskohustus?
 • Milliseid ühiskondlikke suhteid reguleerib tööõigus ja mida tähendab turvalise paindlikkuse põhimõte tööõiguses?
 • Mida reguleerib töölepingu seadus?
 • Milline on töölepingu seaduse ja võlaõigusseaduse omavaheline seos?
 • Mis on tööleping?
 • Milles seisneb töölepingu ja töövõtulepingu erinevus?
 • Millised on töölepingu kohustuslikud andmed ja tingimused?
 • Kui pikaks ajaks sõlmitakse tööleping?
 • Mis on katseaeg mis on selle eesmärk ja kui pikk katseaeg võib olla?
 • Millised on töötaja kohustused?
 • Millised on tööandja kohustused?
 • Millistel tingimustel võivad alaealised töölepingu sõlmida?
 • Kuidas saab töölepingut muuta?
 • Mis on ettevõtte üleminek ning kas ja kuidas mõjutab see töölepingute kehtivust?
 • Mis on töölepingu lõppemise alused?
 • Mis on töölepingu ülesütlemine ja kuidas see saab toimuda?
 • Mis on tööaeg ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud?
 • Mis on ületunnitöö ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud?
 • Mis on puhkeaeg ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud?
 • Mis on osaline tööaeg ja kuidas seda rakendatakse?
 • Mis on puhkus ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud?
 • Kuidas toimub põhipuhkuse andmine?
 • Mis on vanemapuhkus ja kellele seda antakse?
 • Mis on puhkusetasu ja puhkusehüvitis?
 • Mis tingimustel antakse õppepuhkust?
 • Mis on töötasu ja kuidas seda arvestatakse?
 • Kuidas toimub töö tasustamine eritingimustes?
 • Milliseid tagatisi ja hüvitusi näeb töölepingu seadus ette töötajale?
 • Mis on töölähetus?
 • Kuidas toimub töötaja töötasust kinnipidamine?
 • Mis on töötaja varaline vastutus ja kuidas see on õiguslikult reguleeritud?
 • Millised on kahju hüvitamise põhialused?
 • Millised on varalise vastutuse kokkuleppele esitatud nõuded?
 • Kuidas toimub tööandjale tekitatud kahju hüvitamine?
 • Millised on töötaja õigused ja kohustused töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise osas?
 • Mida tähendab kaasamine ning informeerimise ja konsulteerimise kohustus töösuhetes?
 • Kes teostab riiklikku järelevalvet tööseaduste täitmise üle?
 • Mis on individuaalne töövaidlus?
 • Kes lahendab töövaidlusi?
 • Kes on usaldusisik ning millised on usaldusisiku õigused ja kohustused?
 • Mis on kollektiivleping ja kes on kollektiivlepingu poolteks?
 • Mis on kollektiivne töötüli ja kuidas seda lahendada?
 • Kes on lepitaja ja millised on tema funktsioonid?
 • Milline on karistusõiguse koht ja ülesanne õiguse üldises süsteemis?
 • Mis on karistusõiguse peamised ülesanded?
 • Kuidas kaitseb karistusõigus isikute õigushüvesid?
 • Millest lähtuti karistusseadustiku eelnõu ettevalmistamisel?
 • Millisest seadusest lähtutakse karistuse kohaldamisel?
 • Millisel territooriumil kehtib Eesti karistusõigus?
 • Kes on isikud kes alluvad karistusseadusele?
 • Kellele ei kohaldata karistust?
 • Milline tegu või tegevus on süütegu?
 • Mille poolest erineb väärtegu kuriteost?
 • Millised on süüteokoosseisu objektiivsed ja subjektiivsed tunnused?
 • Kuidas anda hinnang teole mis võib olla süütegu?
 • Millised on teo õigusvastasust välistavad asjaolud?
 • Kuidas tulemit hinnata?
 • Millised on süüteost osavõtu vormid?
 • Kes on süüdimatu ja kes on piiratud süüdivusega isik?
 • Mis on karistus ja millised on karistuse eesmärgid?
 • Milliseid mõjutusvahendeid saab ja võib kohaldada süüdlasele lisaks karistusele?
 • Milline on juriidilise isiku karistamise võimalus?
 • Millal kohaldatakse liitkaristusi?
 • Millised on karistused väärteo eest?
 • Kes lahendavad väärteoasju?
 • Milline on väärtegude üldine aegumise tähtaeg?
 • Kuidas toimub väärteo kohtuväline ja kohtulik menetlus?
 • Kuidas sõnastatakse süütegu karistusseadustikus?
 • Kuidas on süüteod karistusseadustiku eriosas süstematiseeritud ja mis on selle süstematiseerimise aluseks?
 • Milline on Eesti kohtusüsteemi ülesehitus ja ülesanded?
 • Milline on kohtuniku ettevalmistusteenistus?
 • Millised on kohtute ülesanded ja nende lahendamise viisid?
 • Millised on kohtunike kohustused?
 • Millised on kohtunike sotsiaaltagatised?
 • Milline on kohtunike distsiplinaarvastutus?
 • Milline on justiitsministeeriumi roll kohtute tegevuse korraldamisel?
 • Millega tegeleb oigusteadus?
 • Kuidas defineerida oiglust?
 • Kuidas defineerida oiguskindlust?
 • Mis on legaaldefinitsioon?
 • Kuidas toimub nende uletamine?
 • Millised on ehtsad naivad ja vaartuslungad?
 • Mida oodatakse juristilt?
 • Kusimuses Kuidas lahendatakse kaasuseid?
 • Kui tootaja soovib saada kirjalikku toolepingut?
 • Milline on Eesti Vabariigi maksususteem?
 • Mis on tarbijakaitseseaduse ulesanne?
 • Millised on tarbija pohioigused?
 • Millised on muuja ja teenuse osutaja tarbijakaitsealased kohustused?
 • Milline on Eesti Vabariigi maksusu steem?
 • Midagi sisaldama?
Vasakule Paremale
Õiguse aluste kordamisküsimused #1 Õiguse aluste kordamisküsimused #2 Õiguse aluste kordamisküsimused #3 Õiguse aluste kordamisküsimused #4 Õiguse aluste kordamisküsimused #5 Õiguse aluste kordamisküsimused #6 Õiguse aluste kordamisküsimused #7 Õiguse aluste kordamisküsimused #8 Õiguse aluste kordamisküsimused #9 Õiguse aluste kordamisküsimused #10 Õiguse aluste kordamisküsimused #11 Õiguse aluste kordamisküsimused #12 Õiguse aluste kordamisküsimused #13 Õiguse aluste kordamisküsimused #14 Õiguse aluste kordamisküsimused #15 Õiguse aluste kordamisküsimused #16 Õiguse aluste kordamisküsimused #17 Õiguse aluste kordamisküsimused #18 Õiguse aluste kordamisküsimused #19 Õiguse aluste kordamisküsimused #20 Õiguse aluste kordamisküsimused #21 Õiguse aluste kordamisküsimused #22 Õiguse aluste kordamisküsimused #23 Õiguse aluste kordamisküsimused #24 Õiguse aluste kordamisküsimused #25 Õiguse aluste kordamisküsimused #26 Õiguse aluste kordamisküsimused #27 Õiguse aluste kordamisküsimused #28 Õiguse aluste kordamisküsimused #29 Õiguse aluste kordamisküsimused #30 Õiguse aluste kordamisküsimused #31 Õiguse aluste kordamisküsimused #32 Õiguse aluste kordamisküsimused #33 Õiguse aluste kordamisküsimused #34 Õiguse aluste kordamisküsimused #35 Õiguse aluste kordamisküsimused #36 Õiguse aluste kordamisküsimused #37 Õiguse aluste kordamisküsimused #38 Õiguse aluste kordamisküsimused #39 Õiguse aluste kordamisküsimused #40 Õiguse aluste kordamisküsimused #41 Õiguse aluste kordamisküsimused #42 Õiguse aluste kordamisküsimused #43 Õiguse aluste kordamisküsimused #44 Õiguse aluste kordamisküsimused #45 Õiguse aluste kordamisküsimused #46
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 46 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2012-02-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 65 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor mariliise Õppematerjali autor

Lisainfo

A.Kruuser

Märksõnad

Mõisted

teostaja, põhitüüpideks, missugused tunnused, õigusnormi funksioonid, absoluutselt määratletud, liitsanktsioon, õigusinstituut, õigussüsteemid, saksa õigussüsteemi, anglo ameerika, menetlusega, seadlus, õiguse rakendamine, õiguserikkumise korral, astmel, kausaalne, hädaseisund, kurjategija kinnipidamine, distsiplinaarsüüteod, haldusõigus, põhisätted, avalik haldus, õigusalases kirjanduses, seaduste täitmine, abistavad funktsioonid, üldistatult, negatiivne meetod, positiivne meetod, kandjateks, haldusmenetluse seadus, vormivabadus, haldusorgan, tsiviilõiguse üldosa, pärimis, kõigile osalistele, lepinguvabaduse printsiip, tehingu tegemine, kinnis, kohtulik hüpoteek, tehingu tegemiseks, lepingupoole kutse, ettevõtte üleandja, võõrandamislepingud, kauba üleandmine, erinevuseks, rentnik, rendilepingu puhul, liisinguvõtja, toetamislepingu sisuks, toetamislepingud, maaklerleping, maaklerleping, maakler, agendilepingu sisu, makseteenuse lepingut, esemeks, tvl, tvl, hoiulepingul, tegevusala, usaldusühing, kandmisel, sissemakse suurus, aktsionäril, üldkoosolekud, aktsiaseltsi juhtorganiteks, juhatuse liige, nõukogul, nõukogul, aktsiaseltsi likvideerijateks, likvideerijal, kohustustele, suurendamine, aktsiakapitali vähendamine, aktsiakapitali vähendamisel, ühinemisleping, audiitorkontrolli mõtteks, ühinemiseks, eraldumise erijuht, pankrotivõlausaldajaks, täitedokumendiks, pankrotivara, pankrotivara valitsemine, pärida, seadusjärgseteks pärijateks, testamendijärgne pärija, testamenditäitja, testamenditäitja, testamenditäitja, testaator teo, kirjutatud testamendile, pärimisleping, pärimistunnistus, pärimistunnistust, abikaasad, lahuselu, tööleping, sõlmimise kohta, katseaeg, katseajal, katseaja kestuseks, alaealise töötamiseks, hädavajadusest, osalise tööajaga, lühendatud täistööaeg, puhkuse kestus, individuaalne töövaidlus, lepitaja, lepitajal, karistusõiguse ülesanne, toimepanija, mõjutusvahenditeks, kohtuväline menetleja, missugused süüteod, maakohtud, tagandatud kohtuniku, lahenduse mudeliks, lahendamisel kohaldatavad, börsiõigus konkurentsi, õiglus, lex, eraõigus, mõnedes riikides, eesti õigussüsteemis, tsiviilõigus, õiguskorra normatiivsus, formaalselt, spetsiaal, spetsiaaldelegatsioon, vahenditeks, täiendavad kordamis

Meedia

Kommentaarid (1)

elcier profiilipilt
Elenor Koemets: Jah midagi ikka:)
15:29 24-10-2012


Sarnased materjalid

269
docx
Õiguse alused eksami kordamisküsimused
214
docx
Õiguse alused kordamisküsimused vastustega
67
pdf
Õiguse Alused kordamisküsimused
16
doc
Õiguse alused kordamisküsimused
38
docx
Õiguse aluste kontrolltöö kordamisküsimused vastustega
17
doc
Õiguse alused-KORDAMISKÜSIMUSED
88
doc
Õiguse alused konspekt
28
doc
ÕIGUSE ALUSED 2011 2012

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun