Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Lepinguõigus kordamisküsimused (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis asi on leping ?
 • Midagi tegema või midagi tegemata jätma 2. Mille järgi tuvastada lepingu liik ?
 • Mis on võlasuhe ?
 • Kuidas tekib võlasuhe ?
 • Millele on võõrandamisleping suunatud ?
 • Mis on lepinguvabadus ?
 • Mis on hea usu ja mõistlikkuse põhimõtte sisu ja tähendus ?
 • Mida leppetrahv ei katnud. 13. Millal saab rikkumise heastada ?
 • Mis asi on lepingule mittevastavus ?
 • Milleks on vajalik üleandmis-vastuvõtu akt ?
 • Kui töid antakse üle osade kaupa 16. Kes on tarbija ?
 • Mis vahe on üürilepingul ja rendilepingul ?
 • Mis vahe on viivisel ja intressil ?
 • Millisel juhul võib üürilepingu üles öelda ?
 • Millised on töövõtulepingu põhilised erinevused müügilepingust ?
 • Mida arvestate lepingu koostamisel ?
 • Millistel juhtudel nii 1 või teine ?
 • Mis on kahju ja mis on kahju hüvitamise eesmärk ?
 • Millistel puhkudel loetakse leping sõlmituks ?
 • Miks on see oluline teada ?
 • Mis on oluline töölepingus välja tuua ?
 • Kui töötaja suhtes kohaldatakse kollektiivlepingut. 34. Mis vastutus tuleneb lepingueelsetest läbirääkimistest ?
 • Mis on Töölepingu tühistamise tagajärjed ?
 • Mida tööandja ei oleks maksnud tegelikke asjaolusid teades. 36. Millised on töötaja õigused ja kohustused ?
 • Kui ei ole kokku lepitud teisiti. 37. Millised on tööandja õigused ja kohustused ?
 • Millised peavad olema tööandja korraldused ?
 • Millal võib töötaja keelduda töö tegemisest ?
 • Mis on oluline töötasu puhul ?
 • Mis puhul võib töötaja/tööandja töölepingu üles öelda ?
 • Mis puhul võib töölepingu erakorraliselt üles öelda ?
 • Mis on intellektuaalne omand ?
 • Mis on ärisaladus ?
 • Mis on frantsiisileping ja selle sisu ?
 • Mis on patent ja selle eelised ?
 • Mis on litsents ?
 • Mis puhul kasutate litsentsilepingut ?
 • Mis liike on litsentse ?
 • Mis on maaklerleping ?
 • Mis on haldusleping ?
 
Säutsu twitteris
 • Mis asi on leping?
  Leping on tehing kahe või enama isiku ( lepingupooled ) vahel, millega lepingupool kohustub või lepingupooled kohustuvad midagi tegema või midagi tegemata jätma
 • Mille järgi tuvastada lepingu liik?
  Lepingute liigid eesmärgi järgi: Võõrandamislepingud, Kasutuslepingud, Kindlustuslepingud, Toetamislepingud , Kompromisslepingud, Seltsingulepingud, Teenuse osutamise lepingud
  Avalik-õiguslik leping – sisuks on õiguste ja kohustuste tekitamine, muutmine, lõpetamine avalik-õiguslike suhete valdkonnas (nt haldusleping ). Halduslepinguid on erinevat liiki (sh avaliku võimu ülesannete üleandmine , võimuvolituste üleandmine, kontsessioonid, koostöölepingud jne), millele laienevad erinevad reeglid. Eesti kohtupraktikast lähtudes on halduslepingute sõlmimine käibel ainsa või põhilise praktikana ehitustegevuses, jäätmemajanduses või parkimisjärelevalvel.
  Eraõiguslik leping – sisuks on tsiviilõiguslikud suhted (võlaõiguslik leping ( müügileping ), asjaõiguslik leping (kinnisomandi üleandmine), perekonnaõiguslik leping ( abieluvaraleping ), äriühingu asutamisleping ;
  Tasuline leping – eesmärk vahetada teatud varalisi väärtusi ( laenuleping (VÕS § 396), üürileping (VÕS § 271));
  Tasuta leping – üks lepingupool kohustub soorituseks ilma vastusoorituseta ( kinkeleping (VÕS § 259), tasuta kasutamise leping (VÕS § 389));
  Ühekordne leping – ühekordse täitmisega leping (kleidi ostmine , leiva ostmine);
  Kestvusleping – leping mis on suunatud püsivate kohustuste ( tööleping , üür jne) või korduvate kohustuste täitmisele(nt materjali korduv või seadmeet ositi tarne );
  Raamleping – määratakse kindlaks tulevikus sõlmitavate lepingute sisu ja muud olulised tingimused (materjali pidev tarne jms suhted).
 • Nimetage õiguskaitsevahendid. Selgitage nende sisu.
  Kohustuse täitmise nõudmine – kui võlgnik rikub raha maksmise kohustust, võib võlausaldaja nõuda selle täitmist. Kui võlgnik rikub kohustust, mis ei seisne raha maksmises, võib võlausaldaja nõuda temalt kohustuste täitmist. Seda ei nõuta, kui: kohustuste täitmine on võimatu, on võlgnikule ebamõistlikult koormav või kulukas, võlausaldaja saab mõistlikult saavutada kohustuse täitmisega taotletava tulemuse muul viisil, kohustuste täitmine seisneb isikliku iseloomuga teenuse osutamises. Võib nõuda üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda kui võlausaldaja sai kohustuse rikkumisest teada või pidi teada saama. Võlgnik võib eelnevalt määrata võlausaldajale mõistliku tähtaja kohustuse täitmise nõude esitamiseks . Õigus nõuda kohustuse täitmist hõlmab ka võlausaldaja õiguse nõuda mittekohase täitmise parandamist, asendamist või mul viisil heastamist niivõrd, kuivõrd seda võib võlgnikult mõistlikult oodata. NB: võlausaldaja ei või nõuda kohustuse täitmist kui selle asemel on tema nõudel hüvitatud tekitatud kahju
  Kohustuse täitmisest keelduminevõlgnik võib keelduda oma kohustuse täitmisest, kuni võlausaldaja on rahuldanud võlgniku sissenõutavaks muutunud nõude võlausaldaja vastu, kui see nõue ei ole piisavalt tagatud ning selle nõude ja ja võlgniku kohustuse vahel on piisav seos ning seadusest, lepingust või võlasuhte olemusest ei tulene teisiti. Eelkõige on nõude ja kohustuse vahel piisav seos juhul, kui võlgniku ja võlausaldaja kohustused tulenevad samast õigussuhtest, nendevahelisest eelnevast regulaarsest suhtest või muust piisavast majanduslikust või ajalisest seosest. Tellija võib VÕS § 110 lg 1 järgi keelduda talle vastuvõtmiseks esitatud töö vastuvõtmisest põhimõtteliselt nii juhul, kui töö on üldse tegemata kui ka siis, kui töö on tehtud üksnes osaliselt või puudustega, tagamaks oma lepingu kohase täitmise nõuet.“
  Kohustuse täitmisest keeldumine vastastikuse lepingu puhul - Kui lepingupooltel on lepingust tulenevad vastastikused kohustused (vastastikune leping), võib üks lepingupool oma kohustuse täitmisest keelduda, kuni teine lepingupool on oma kohustuse täitnud, täitmist pakkunud või andnud täitmiseks tagatise või on kinnitanud, et ta kohustuse täidab.
  Hinna alandamine - Kui lepingupool võtab vastu kohustuse mittekohase täitmise, võib ta alandada tema poolt selle eest tasumisele kuuluvat hinda võrdeliselt kohustuse mittekohase täitmise väärtuse suhtele kohase täitmise väärtusesse. Kohase ja mittekohase täitmise väärtused määratakse kohustuse täitmise aja seisuga. Kui kohase ja mittekohase täitmise väärtusi ei saa täpselt kindlaks teha, otsustab väärtuste suuruse asjaolusid arvestades kohus. Hinna alandamine toimub avalduse tegemisega teisele lepingupoolele. Kui lepingus osaleb ühel või teisel lepingupoolel mitu isikut, võib hinda alandada üksnes kõigi ühel lepingupoolel olevate isikute poolt ja kõigi suhtes ühiselt. Kui hinna alandamise õigus lõpeb ühe õigustatud isiku jaoks, lõpeb see ka ülejäänute jaoks.
  Viivis - Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral võib võlausaldaja nõuda võlgnikult viivitusintressi (viivis), arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni.
  Täiendav tähtaeg kohustuse täitmiseks - Kui võlgnik rikub kohustust, võib võlausaldaja anda võlgnikule kohustuse täitmiseks täiendava mõistliku tähtaja. Kui võlausaldaja nõuab kohustuse täitmist, kuid ei määra selleks täiendavat tähtaega , eeldatakse, et täitmiseks on antud mõistlik täiendav tähtaeg. Kui võlausaldaja on täitmiseks täiendavalt andnud ebamõistliku tähtaja, pikeneb see mõistliku täiendava tähtajani. Kui täiendav tähtaeg on antud lepingulise kohustuse rikkumise korral, võib võlausaldaja selle tähtaja jooksul keelduda oma kohustuse täitmisest ning nõuda rikkumisest tuleneva kahju hüvitamist ning viivise maksmist, kuid ei või kasutada muid õiguskaitsevahendeid. Kui võlgnik teatab , et ta kohustust ei täida või kui ta ei ole täiendava tähtaja jooksul kohustust kohaselt täitnud, võib võlausaldaja pärast teate saamist või tähtaja möödumist kasutada muid õiguskaitsevahendeid, sealhulgas nõuda kohustuse täitmise asemel kahju hüvitamist või taganeda lepingust või öelda leping üles.
  Kahju hüvitamine - Kui võlgnik rikub kohustust, võib võlausaldaja koos kohustuse täitmisega või selle asemel nõuda võlgnikult kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist, välja arvatud juhul, kui võlgnik kohustuse rikkumise eest ei vastuta või kui kahju ei kuulu seadusest tulenevalt muul põhjusel hüvitamisele. Eelduseks on eelkõige kahju olemasolu ja põhjuslik seos kohustuse rikkumise ja kahju vahel.
  Taganemine ja ülesütlemine (õiguskaitsevahendina) - Lepingupool võib lepingust taganeda, kui teine lepingupool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud (oluline lepingurikkumine).
  Taganemine enne kohustuse sissenõutavaks muutumist - Kui enne ühe lepingupoole kohustuse sissenõutavaks muutumist on ilmne, et see lepingupool paneb toime olulise lepingurikkumise, eelkõige, kui ta teatab, et ei kavatse lepingut täita, võib teine lepingupool lepingust taganeda juba enne kohustuse sissenõutavaks muutumist.
 • Tooge näited kohtueelsetest ja kohtuvälistest vaidluse lahendamise instantsidest (kirjeldage).
  • Läbirääkimised
   • Reegleid ei ole kuid vaja on kogenud läbirääkijaid.
  • Vahendusmenetlus/ lepitusmenetlus - Lepitusmenetlusega tsiviilasjas on tegu juhul, kui vaidlus tuleneb eraõigussuhtest ning on lahendatav maakohtus. Lepitusseadusega reguleeritakse lepitusmenetlust tsiviilasjades, sealhulgas lepitusseaduses ettenähtud korras läbiviidud lepitusmenetluse õiguslikke tagajärgi. Lepitaja on füüsiline isik, kellele pooled on teinud ülesandeks seaduses kirjeldatud tegevuse. Lepitaja peab olema sõltumatu, erapooletu , lepitusläbirääkimised ei ole avalikud, lepitamine on tasuline, lepitajal on vaikimiskohustus asjaolude suhtes, lepitusmenetlus algab kui pooled on jõudnud kokkuleppele asja lahendamises lepitaja juures ning lapitaja on alustanud läbiviimist. Lepitusmenetlus loetakse lõppenuks kui jõuti kokkuleppele, üks osaline soovib katkestada või lepitaja katkestab menetluse.
  • Kohtuvälised vaidluste lahendamise organid - Vahekohtu kokkulepe on poolte kokkulepe anda vahekohtu lahendada nende vahel tekkinud või tekkida võivast kindlaksmääratud lepingulisest või lepinguvälisest suhtest tulenev vaidlus. Eesti Kaubandus- ja tööstuskoja arbitraazikohus, tallinna börsi vahekohus
  • Kohtueelsed komisjonid – Kindlustuse vahekohus (kui ei nõustu enda suhtes tehtud kindlustusandja otsusega, pole kohustuslik), töövaidluskomisjon (sõltumatu individuaalseid töövaidlusi lahendav töövaidlusorgan,
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Lepinguõigus kordamisküsimused #1 Lepinguõigus kordamisküsimused #2 Lepinguõigus kordamisküsimused #3 Lepinguõigus kordamisküsimused #4 Lepinguõigus kordamisküsimused #5 Lepinguõigus kordamisküsimused #6 Lepinguõigus kordamisküsimused #7 Lepinguõigus kordamisküsimused #8 Lepinguõigus kordamisküsimused #9 Lepinguõigus kordamisküsimused #10 Lepinguõigus kordamisküsimused #11 Lepinguõigus kordamisküsimused #12 Lepinguõigus kordamisküsimused #13
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 13 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2017-02-19 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 63 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor An_na Õppematerjali autor

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  78
  doc
  Lepinguõiguse I KT kordamisküsimused
  15
  doc
  Lepinguõiguse eksami kordamisküsimused
  22
  docx
  Lepinguõiguse II KT kordamisküsimused
  13
  docx
  Lepinguõiguse eksami kordamisküsimused ja vastused
  11
  docx
  Lepinguõiguse kontrollküsimused
  46
  doc
  Õiguse aluste kordamisküsimused
  269
  docx
  Õiguse alused eksami kordamisküsimused
  22
  doc
  Kordamisküsimused  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun