Otsingule "relatiivne" leiti 301 faili

Formaat: Tase:
relatiivne ehk suhteline niiskus (tähis r). Relatiivse niiskuse all mõistetakse õhus oleva ja õhu temperatuurile vastava küllastava veeauru rõhu suhet, mis on väljendatud protsentides.
Tõde - absoluutne või suhteline-Arutlus
1
odt

Tõde - absoluutne või suhteline? Arutlus

Näiteks on absoluutne tõde see, et puhas vesi hakkab keema 100 kraadi Celsiuse juures või, et Maa tiirleb ümber Päikese 365366 päeva jooksul ning pöörleb ümber oma kujuteldava telje 24 tunni jooksul. Need kaks näidet on kindlad, muutumatud, neid ei saa teisiti mõista ja ega neid muuta, nad on absoluutsed. Mis on suhteline? Suhteline on täpselt absoluutse vastand. Suhtelisuses pole midagi kindlat, see on relatiivne. Suhtelisus võib muutuda ja on mõjutatav. Suhtelisust võib mitut moodi mõista ja inimestel on suhtelistest asjadest oma arusaam. Suhteline on näiteks see, et kas punane auto on ilus? Mõnele meeldib punane värv ja arvab, et punane auto on ilus aga teisele ei meeldi punane üldse ja arvab, et punane auto pole üldse ilus aga võib ka olla niipidi, kellegi arust võib olla nii, et punast värvi Ferrari on ilus aga punast värvi Opel...

Filosoofia - Keskkool
51 allalaadimist
Soojusõpetus
4
odt

Soojusõpetus

Maaväliseks energiaks vahetult on põhiliselt Päikese kiirgus. • Reaalne gaas—laiemas tähenduses reaalselt eksisteeriv gaas. Kitsamas tähenduses gaas, mille omaduste seletamisel ei piisa ideaalse gaasi mudelist. • Rekristallisatsioon—faasisiire, kus aine muudab oma kristallstruktuuri tahke agregaatoleku piires. • Relatiivne niiskus—protsentides avaldatud suurus, mis väljendab õhu absoluutse niiskuse suhet antud temperatuuril küllastunud aurule vastava absoluutse niiskuse väärtusesse samal temperatuuril. • Siirdesoojus—soojushulk, mis neeldub või eraldub faasisiirdel ühe massiühiku aine kohta. • Siirdetemperatuur—temperatuuri väärtus antud rõhul, millest kõrgemal on aine ühes, madalamal aga teises faasis. • Siseenergia—makro...

Füüsika - Keskkool
145 allalaadimist
Füüsika 1 - Uder - 2 töö piletid
9
doc

Füüsika 1 - Uder - 2 töö piletid

Inertsimoment on avaldatav 2 keha mass ja mingi karakteerse mõõtme ruudu korrutisena ,mille juurde kuulub keha geomeetrilisest kujust olenev dimensioonita tegur. 3) Mida nim: absoluutseks ruumiks? Maailmaruumi nimetatakse absoluutseks ruumiks. 4) Millises taustsüsteemis kulgeb füüsikaline protsess kõige kiiremini??? 5) Keha relatiivne mass? m0 m= Kiirusega v liikuva keha mass on v2 1− c2 6) Harmoonilise võnkumise faasi muutumise periood? Harmoonilise võnkumise faasi muutumise perioodiks on 2π. 7) Ringsagedus, e.nurksagedus sumbuva võnumise korra...

Füüsika -
101 allalaadimist
Kordamine vedelike ja niiskuse kohta
1
doc

Kordamine vedelike ja niiskuse kohta

Juhul kui gaas jahutada alla kriitilise t´ siis käitub ta teisiti kui ideaalne gaas, et eristada seda olekut ideaalsest gaasist nim niisuguseid gaase alla kriitilise t´ aurudeks Absoluutne niiskus- 1.kuupmeetris gaasis leiduva veeauru mass grammides. Abs niis sõltub eelkõige õhtu t´-st, mida külmem seda vähem mahutab veeauru ja vastupidi, mõõdetakse õhus sisalduva veeauru tihedusega või veeauru rõhuga. Relatiivne niiskus- igapäevane, on antud ruumalas gaasi veeaurukogus, mida võrreldakse maksimaalse veeaurukog, mis samadel füüsikalistel tingimustel selles gaasis maksimaalselt sisalduda võib e kuni jõutakse kastepunktini, seda väljendatakse protsentides. Näitab mitu % mood veeauru rõhk sellest veeauru rõhust, mis sellel temperatuuril seda õhku küllastaks. Pindpinevusjõud- vedeliku pinna puutuja sihis panna piirjoonega risti mõjuvat jõudu, m...

Füüsika - Keskkool
39 allalaadimist
Aine olekud
1
docx

Aine olekud

Näiteks elavhõbe. Vedelik mis ei märga, võtab aine peal kerakuju. Kapilaarsus – On vedelike liikumine peenikestes torudes. Näiteks põllumajanduses mulla, kapilaaride kaudu liigub põhjavesi taimeni, taimede vars imeb vett kapilaaride kaudu. Õhuniiskuseks – nim veeauru hulka õhus, mida väljendatakse kahte moodi. Absoluutne õhuniisku võrdub vee massiga(kg) ühes kuupmeetris õhus. Kasutatakse ainult füüsikas. Relatiivne õhuniiskus – Kasutatakse enamus juhtudel. Relatiivse õhuniiskuse korral on väga tähtis element kaste. Kaste tekkimisel saab õhus ülekaalu kondenseerumine. Kui tekib kaste, siis loetakse õhuniiskuseks 100%. Normaalõhuniiskuseks nim 40-60%. Kui õhuniiskus on väga suur, siis higi auramine on raskendatud. Näiteis relatiivse õhuniiskuse kohta : Hallituse tekkimine niiskes kohas. Tõmbegraafik – OA : Kehtib hookei seadus F E=k*x...

Füüsika - Keskkool
12 allalaadimist
Vedeliku ja tahkise omadused-tuum ja elektron-laser
4
docx

Vedeliku ja tahkise omadused, tuum ja elektron, laser

Mis on keemine ja keemistemperatuur Keemiseks nim aine üleminekut vedelast faasist gaasiliseks. Keemine on aurumine kogu vedelikust, mitte ainult pinnalt. Keemistemperatuur on igal ainel erinev temperatuur, mille juures antud rõhul aurumise iseloom muutub. See on temp, mille juures vedeliku aururõhk saab võrseks välisrõhuga. St, aine hakkab keema. See on suurim temp, mida antud rõhul vedelik saab omada. Mis on absoluutne ja relatiivne õhuniiskus – ülesanne Absoluutne õhuniiskus on suurus p, mis väljendub veeauru massi ühes kuupmeetris õhus. Relatiivne õhuniiskus näitab protsendiliselt suhet, kus veeauru osarõhk on antud temperatuuril jagatud küllastusele vastava veeauru osarõhuga samal temperatuuril. Valemi kujul näeb välja: Srel= Ptptk*100% Relatiivne õhuniiskus= absoluutne õhuniiskus jagada küllastusele vastava õhuniiskusega ning korrutada 100%-ga....

Füüsika - Keskkool
15 allalaadimist
Aine ehituse alused
2
doc

Aine ehituse alused

Aineid saab võrrelda neis sisalduvate molekulide keskmise energia järgi. Agregaatolekuteks nimetatakse tahket, vedelat ja gaasilist. Uurides aine ehitust, peame uurima, kuidas molekulid üksteise suhtes paiknevad. Gaasi reaalsed molekulid ei ole punktmassid. Molekulidevahelised põrked on elastsed ning ei mõjuta gaasi temperatuuri ega ka...

Füüsika - Keskkool
140 allalaadimist
Relatiivsusteooria
1
doc

Relatiivsusteooria

Üldrelatiivsusteooria vaatleb ka kiirendusega liikuvaid taustsüsteeme. Üldrelatiivsusteoorias kasutatakse ka samasusprintsiipi, mis väidab, et keha osalemine gravitatsioonilises vastastikmõjus ja selle sama keha inertsus on võrdsed. Vaatleja, kes tajub jõu olemasolu, ei saa ilma lisainfota kindlaks teha, kas see on kiirendusega liikumisest põhjustatud inertsijõud või gravitatsioonijõud. Kiirus on suhteline e. relatiivne füüsikaline suurus. Inertsiaalsüsteemideks nimetatakse taustsüsteeme, mis on seotud kiirenduseta s.o. üksteise suhtes ühtlaselt sirgjooneliselt liikuvate kehade e. vaatlejatega. Inertsiaalsüsteemis paigalseisvale kehale mõjuvate jõudude summa on null. Relatevistlik kiiruste liitumisseadus rõhutab piirkiiruse c saavutamatuse nõuet. Kui üks keha liigub ühes taustsüsteemis sirgjooneliselt kiirusega v1 ja süsteem ise kiiruseg...

Füüsika - Keskkool
261 allalaadimist
Üldmõõtmised
8
pdf

Üldmõõtmised

Nooniuse kasutamisel on absoluutne viga ± T. 5. T = 3 – 2910 = 0.1 mm 6. Määratakse skaala lugem M. Leitakse, mitmes nooniuse kriips (N) ühtib mõne põhiskaala kriipsuga. See korrutatakse nooniuse täpsusega T. tulemus = M + T * N. 7. 2 2 2 a  b  c V V    a  b  c 8. Relatiivne viga = absoluutne viga suuruse tõeline väärtus. Iseloomustab, kui täpselt on antud suurus mõõdetud, võrreldes tema tõelise väärtusega. 9. Absoluutne viga on ± 0.05 mm, relatiivne viga on 0.055.35*100 = 0.93 % 10. Keerme samm ringskaala jaotiste arv. 11. Et surve oleks alati ühesugune. 12. Suruda mõõtepinnad tihedalt üksteise vastu ja määrata lugem. 13. 1000000  14. T = (27...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
562 allalaadimist
Töökeskkond
13
doc

Töökeskkond

Alati pole see siiski nii. Kui töös pole piisavalt stiimuleid, võib optimaalsest mõnevõrra erinev (eeskätt madal) temperatuur tööviljakust soodustada. Optimeerides ruumi mikrokliimat, peab arvestama ruumis olevate seadmete soojuseraldusega, küttega, päikesekiirgusega, tuule suunaga ja tugevusega, puudega hoone ümber. Tihedalt on seotud ruumi temperatuuriga relatiivne õhuniiskus (protsent maksimaalsest võimalikust veeauru kogusest õhus). Ohtlik on tervisele esmajoones kõrge üle 70% õhuniiskus. See tugevdab nii liialt kõrge kui madala õhutemperatuuri ebasoodsat mõju. Õhuniiskus alla 30% põhjustab halba enesetunnet - nina ja silma limaskesta ärritust. Ventilatsioon 6 Töökohtades peab olema ventilatsioonisüsteem, mille abil asendatakse...

Majandus - Kutsekool
129 allalaadimist
Keskkooli matemaatika raudvara
40
doc

Keskkooli matemaatika raudvara

11 Täpsed ja ligikaudsed arvud............................................................................................... 12 Absoluutne viga..................................................................................................................12 Relatiivne viga (suhteline viga)..........................................................................................12 Arvu tüvenumbrid...................................................................................................................12 Arvu standardkuju.................................................................................................................. 12 II Võrrandid ja võrratused...

Matemaatika - Keskkool
1129 allalaadimist
Allergia ehk ülitundlikkus
4
doc

Allergia ehk ülitundlikkus

Elamutolmu lestad • hea ruumide ventilatsiooniga püüa hoida relatiivne niiskus alla 45%; • tuuluta sageli ruume, eriti magamistuba; • ära kuhja magamistuppa suuri vaipu ega tolmukoguvat mööblit, parem, kui neid seal polekski; • kasuta pestavaid tihedast materjalist madratsikatteid; 3 • vaheta voodipesu vähemalt 2 nädala tagant ja pese üle 60° -ses vees; • jäta voodi päevaks korda...

Terviseõpetus - Põhikool
27 allalaadimist
põhivara aines füüsikaline maailmapilt
28
doc

põhivara aines füüsikaline maailmapilt

c = 299 792 458 ms ehk ligikaudu 3 . 108 ms. Siis näiteks 108 kmh = 30 ms = 10-7 c. Taustsüsteem määrab tingimused, milles liikumist vaadeldakse. Taustsüsteem koosneb taustkehast (kehast, mille suhtes liikumine toimub), koordinaadistikust ja ajamõõtjast (kellast). Relativistlik füüsika näitab, et taustsüsteem on alati relatiivne , vaid inimlik abivahend liikumise kirjeldamiseks. Absoluutse kiiruse printsiip väidab, et piirkiirusega (suurima võimaliku kiirusega) toimuv liikumine on absoluutne. Piirkiirus (välja levimise kiirus c) on kõigis taustsüsteemides ühesugune. Kõik teised liikumised on suhtelised (relatiivsusprintsiip). Iga vaatleja võib maailma kirjeldada, valides taust- kehaks iseenda (eeldada, et just tema on paigal ja teised...

Füüsika - Keskkool
167 allalaadimist
Allergia erinevad vormid
13
doc

Allergia erinevad vormid

).(1) Elamistolmud Allergiseeriva toime poolest on olulisem elamutolm. Elamutolm on paljudest komponentidest koosnev olmeallergeen, mis on igas korteris või majas erinev. Tänapäevaks on selgunud, et elamutolmu kõige olulisem allergiseeriv osa on lestad. Elamutolmu lestad on mikroskoopilised putukad, palja silmaga neid ei näe. Elamiseks vajavad nad teatud tingimusi - soodne on relatiivne niiskus 65-80 % ja optimaalne temperatuur 25-30° C. Sellised tingimused on sageli just vanemates ahiküttega majades. Meeliskohaks on tolmu koguvad esemed - madratsid, vaibad, padjad, pehme mööbel, voodid. Väga sageli on elamutolmu lestad lapsepõlves algava atoopilise astma põhjustajad, kuid võivad põhjustada vaevusi ka silmade, nina ja naha poolt.(1) 4 Puude õietolm Õietolmu hooaeg algab v...

Bioloogia - Keskkool
69 allalaadimist
Kordamisküsimustele vastused
6
doc

Kordamisküsimustele vastused

Enne külvi näiteks peediseeme puhitatakse (töötlemine keemiliste preparaatidega seenhaiguste ja tõusmepõletikke vastu). Tihtipeale on peedi seeme ka dražeeritud (seeme töödeldakse kleepainega, hiljem veeretatakse peenestatud turba tolmus, millesse on segatud mikroelemendid. Peale puhitamist äratatakse (st seemnete külvamiseelset lühiajalist idanemist) 19.Mugulate eelidandamisperioodi pikkus, temperatuur ja relatiivne niiskus. Eelidandamine toimub umbes 30 päeva, 15Cº juures valguse käes. Vee piserdamisega suurendatakse õhuniiskust ja ahjude kütmisega tõstetakse hoidla temp 10-12 Cº-le. 20.Lina teisendite rühmad. Kiulina, vahepealne lina, õlilina, lamav lina. 1. Kiulina on kõrge (70-125cm), ainult ladvaosas hargnevate vartega taim, millel on vähe kupraid. Kasvab niiskes, jaheda kliimas. 2.Õlilina on madalate (30-50 cm), mullapinna lähedal...

Taimekasvatus - Eesti Maaülikool
274 allalaadimist
Matemaatika valemid kl 10-11- 12 tõenäosus
7
doc

Matemaatika valemid kl 10-11 12 tõenäosus

Võrratussüsteemid 4. Murru vabastamine irratsionaalsusest 21. Absoluutväärtust sisaldavad 5. Ligikaudne arvutamine võrratusedvõrranid x = a ( ± ∆a ) 22. Trigonomeetria sin 2 α + cos 2 α = 1 6. Suhteline e. relatiivne viga ∆a sin α S = tan α = a cos α 7. Võrrandid ja võrratused(lineaar, ruut, 1 1 + tan 2 α = murd)...

Matemaatika - Keskkool
1127 allalaadimist
Füüsika kordamine 10 klass
12
doc

Füüsika kordamine 10.klass

Entroopia on suurus, mis iseloomustab TD-lise süsteemi kaugust tasakaalulisest ja tasakaalutust: mida tasakaalulisem on süsteem, seda surem on entroopia. Entroopiat mõistet kasutatakse ka TD II printsiibi sõnastamisel: entroopia kasvab suletud süsteemis toimuvate protsesside käigus. ABSOLUUTNE JA RELATIIVNE NIISKUS – Õhuniiskus on nähtus, mis seisneb selles, et õhus leidub alati suuremal või vähemal määral veeauru. ABSOLUUTSEKS NIISKUSEKS nimetatakse ühes kuupmeetris õhus sisalduvat veeauru massi grammides ehk õhus leiduva veeauru tihedust ρ =m ρ– absoluutne niiskus antud temperatuuril – 1gm3 V m – õhus leiduva veeauru mass – 1g...

Füüsika - Keskkool
982 allalaadimist
Universum pähklikoores
58
doc

Universum pähklikoores

Valguse kiirus ei sõltu vaatlejate liikumisest ja on kõikides suundades võrdne. a Einsteini postulaat, et loodusseadused ilmnevad ühesugusel kujul kõigi vabalt liikuvate vaatlejate a2 jaoks, sai relatiivsusteooria aluseks. Selle teooria nimetus tuleneb väitest, et tähtsust omab üksnes suhteline (relatiivne) liikumine. Einstein oli ümber b paisanud kaks 19. sajandi teaduse absoluuti: b2 absoluutse paigalseisu, mida esindas eeter ja absoluutse ehk universaalse aja, mida peaksid kõik kellad ühtmoodi mõõtma. Relatiivsusteoorias on igal vaatlejal omaenda ajamõõt. Sellest võib j...

Füüsika - Tallinna Tehnikakõrgkool
202 allalaadimist
Veiste geneetika
12
doc

Veiste geneetika

Geneetika kui teadus ja selle koht bioloogias,uurimismeetodid,- harud. Geneetika on teadus organismide pärilikkusest. Geneetika on seotud paljude bioloogia ja teiste loodusteaduse harudega. Tihedalt on geneetika seotud tsütoloogiaga ehk rakuõpetusega. Samuti mikrobioloogiaga ja viroloogiaga, sest tänu kiirele paljunemisele osutuvad sageli just mikroorganismid sobivateks geneetika uurim...

Aretusõpetus - Eesti Maaülikool
52 allalaadimist
Arvuti mõju tervisele
14
doc

Arvuti mõju tervisele

Mõned inimesed tajuvad arvutiga töötades nahaärritust, samuti võib esineda naha punetust. Taoliste ilmingute täpne põhjus pole teada, arvatavalt on teiste tegurite seas olulisel kohal nii tööruumi kuiv õhk, staatiline elekter kui ka individuaalne tundlikkus. Sageli on leitud, et taolisi vaevusi aitab leevendada õhu 8 kõrgem relatiivne niiskus ning suurem värske õhu juurdevool. 1.7 Printeritega seotud ohud Printerite intensiivse töö käigus võib õhku erituda mitmeid ühendeid, eelkõige värvaine komponente ja paberitolmu. Mitmesuguste ärritavate ainete tekkimisel peetakse peasüüdlaseks episoodilist osooni teket (kõrge temperatuuri juures trükitsüklite vältel). Ärritavaks aineks võib olla kas osoon ise või selle mitmesugused reaktsiooni...

Informaatika - Keskkool
181 allalaadimist
T e a t a   v e a s t