Facebook Like
Add link


Võlaõiguse üldosa konspekt (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mida reguleerib võlaõigus?
 • Mille poolest võlaõigus erineb asjaõigusest?
 • Mis on võlasuhe?
 • Mida tähendab võlasuhte relatiivsus?
 • Millistele võlasuhetele kohaldub võlaõiguse üldosa?
 • Millised on võlasuhte tekkimise alused?
 • Mis on mittetäielik kohustus?
 • Mis on CISG PECL PICC DCFR ja CESL?
 • Milliseid küsimusi neis reguleeritakse?
 • Millal on leping sõlmitud?
 • Mille alusel lepinguid liigitatakse?
 • Mis on kestvusleping?
 • Mis on konsensuaalne leping?
 • Mis on sünallagmaatiline leping?
 • Mida tähendab lepingu subjektiivne tõlgendamine?
 • Mida tähendab lepingu objektiivne tõlgendamine?
 • Mis on tüüptingimus?
 • Millal on tüüptingimus saanud lepingu osaks?
 • Millal on tüüptingimus tühine?
 • Mis on eelleping?
 • Mis on selle sisu?
 • Mis on usaldusvastutus?
 • Mida tähendab kohustuse kohane täitmine?
 • Millal muutub kohustus sissenõutavaks?
 • Millal on lubatud kohustuse ennetähtaegne täitmine?
 • Millistel eeldustel võib võlausaldaja ennetähtaegse täitmise vastuvõtmisest keelduda?
 • Millal on lubatud kohustuse ositi täitmine?
 • Mida tähendab võlausaldaja vastuvõtuviivitus?
 • Kui võlausaldaja on vastuvõtuviivituses?
 • Millal loetakse rahaline kohustus kohaselt täidetuks?
 • Miks tasaarvestus loetakse tehtuks 1 märtsil mitte 15märtsil?
 • Kui küsitakse miks kuupäev on selline?
 • Millistest lepingutest on võimalik taganeda?
 • Milliseid lepinguid on võimalik üles öelda?
 • Millised võivad olla taganemise alused?
 • Kuidas toimub taganemise õiguse teostamine?
 • Kuidas toimub lepingu ülesütlemine?
 • Mis on taganemise õiguslik tagajärg?
 • Kuigi tal ei olnud selleks õigust?
 • Millistel eeldustel on võimalik teha tasaarvestust?
 • Kuidas tasaarvestuse tegemine toimub?
 • Mis on passiivnõue?
 • Kuidagi etteheidetav?
 • Mis oli kohustuse sisu kas kohustus kehtib?
 • Millal loetakse et võlgnik on kohustust rikkunud?
 • Mida tähendab vastutus?
 • Kes peab tõendama rikkumise vabandatavust?
 • Mis on garantiivastutus?
 • Mis on absoluutne vastutus?
 • Mis on vääramatu jõud?
 • Millised on süü vormid?
 • Mis on õiguskaitsevahendite eesmärk?
 • Kui suur see kahju on?
 • Mis on sekundaarnõue?
 • Mis on õiguskaitsevahend?
 • Mis on nõue Mis on kujundusõigus?
 • Mille poolest need üksteisest erinevad?
 • Millised on kohustuse täitmise nõude materiaalsed ja formaalsed eeldused?
 • Milliseid võlausaldaja?
 • Millised on taganemise ja ülesütlemise kui õiguskaitsevahendite kohaldamise eeldused?
 • Millised on hinna alandamise eeldused?
 • Millal saab kohaldada viivist?
 • Kuidas toimub viivise arvestus?
 • Millised võlgnik?
 • Mis on kahju Millised on kahju liigid?
 • Mida hõlmab mõiste varaline kahju?
 • Millal ei f saa nõuda saamatajäänud tulu hüvitamist?
 • Mis on mittevaraline kahju ja kellel see saab tekkida?
 • Millised on kahju hüvitamise viisid?
 • Mis on asendustehing?
 • Mida tähendab kahju ettenähtavus?
 • Millistel juhtudel seda põhimõtet kohaldatakse?
 • Mis on põhjuslik seos?
 • Milliseid meetodeid kasutatakse põhjusliku seose määramiseks?
 • Mitu 28 Mis on diferentsihüpotees?
 • Milles võib vastutus kahju tekitamise eest väljenduda kui kahju tekitanud isikuid on mitu?
 • Mida pooled üldse tahtsid?
 • Mis tuleb ette võtta kui mul on garantiileping?
 • Kuidas on võimalik kohustuste täitmist tagada?
 • Mille poolest need erinevad?
 • Mida tähendab kõrvalkohustuse aktsessoorsus?
 • Kes on käenduslepingu pooled?
 • Milliseid nõudeid saab käendada?
 • Millised on käenduslepingu sisu- ja vorminõuded?
 • Mis on tarbijakäendus?
 • Kus käendajaks on füüsiline isik 7 Millistel eeldustel saab võlausaldaja esitada käendaja vastu kohustuse täitmise nõude?
 • Mida käendati 8 Kui suur on käendaja vastutuse ulatus?
 • Milline isik saab olla garandiks?
 • Mis on käsiraha?
 • Kellele jääb käsiraha kui lepingust tulenev kohustus jääb täitmata?
 • Mis on leppetrahv?
 • Kui leppetrahvi?
 • Mille poolest need erinevad?
 • Mille poolest viivis erineb leppetrahvist?
 • Millistel alustel võib toimuda nõude üleminek?
 • Mis on legaaltsessioon?
 • Mis on nõude ülemineku õiguslik tagajärg?
 • Millistel eeldustel on võimalik nõude loovutamine?
 • Milliseid vastuväiteid saab võlgnik nõude ülemineku korral esitada uuele võlausaldajale?
 • Milliseid nõudeid ei saa loovutada?
 • Millist tähendust omab asjaolu et võlgnikku ei ole teavitatud nõude loovutamisest?
 • Mida tähendab kohustuse ülevõtmine?
 • Millistel eeldustel toimub kohustuse ülevõtmine?
 • Milliseid vastuväiteid saab uus võlgnik kohustuse ülevõtmise korral võlausaldaja vastu esitada?
 • Mida tähendab lepingu ülevõtmine?
 • Mida tähendab osavastutus ja millal see tekib?
 • Mida tähendab solidaarvastutus ja millal see tekib?
 • Milline on solidaarvõlgnike omavaheline vastutus?
 • Kuidas vastutavad kohustuse eest ühisvõlgnikud?
 • Millal on tegemist ühisvõlgnikega?
 • Kuidas toimub nõude esitamine solidaarvõlgnike vastu?
 • Mida saavad nõuda osavõlausaldajad?
 • Mis iseloomustab olukorda kus mitu isikut on f ühisvõlausaldajad?
 • Mitu võlgnikku või mitu võlausaldajat?
 • Millisel alusel selliseid lepinguid liigitatakse?
 • Millised õigused on kolmandal isikul?
 • Milline väide on vale?
 • Milline väide on vale?
Vasakule Paremale
Võlaõiguse üldosa konspekt #1 Võlaõiguse üldosa konspekt #2 Võlaõiguse üldosa konspekt #3 Võlaõiguse üldosa konspekt #4 Võlaõiguse üldosa konspekt #5 Võlaõiguse üldosa konspekt #6 Võlaõiguse üldosa konspekt #7 Võlaõiguse üldosa konspekt #8 Võlaõiguse üldosa konspekt #9 Võlaõiguse üldosa konspekt #10 Võlaõiguse üldosa konspekt #11 Võlaõiguse üldosa konspekt #12 Võlaõiguse üldosa konspekt #13 Võlaõiguse üldosa konspekt #14 Võlaõiguse üldosa konspekt #15 Võlaõiguse üldosa konspekt #16 Võlaõiguse üldosa konspekt #17 Võlaõiguse üldosa konspekt #18 Võlaõiguse üldosa konspekt #19 Võlaõiguse üldosa konspekt #20 Võlaõiguse üldosa konspekt #21 Võlaõiguse üldosa konspekt #22 Võlaõiguse üldosa konspekt #23 Võlaõiguse üldosa konspekt #24 Võlaõiguse üldosa konspekt #25 Võlaõiguse üldosa konspekt #26 Võlaõiguse üldosa konspekt #27 Võlaõiguse üldosa konspekt #28 Võlaõiguse üldosa konspekt #29 Võlaõiguse üldosa konspekt #30 Võlaõiguse üldosa konspekt #31 Võlaõiguse üldosa konspekt #32 Võlaõiguse üldosa konspekt #33 Võlaõiguse üldosa konspekt #34 Võlaõiguse üldosa konspekt #35 Võlaõiguse üldosa konspekt #36 Võlaõiguse üldosa konspekt #37 Võlaõiguse üldosa konspekt #38 Võlaõiguse üldosa konspekt #39 Võlaõiguse üldosa konspekt #40 Võlaõiguse üldosa konspekt #41 Võlaõiguse üldosa konspekt #42 Võlaõiguse üldosa konspekt #43 Võlaõiguse üldosa konspekt #44 Võlaõiguse üldosa konspekt #45 Võlaõiguse üldosa konspekt #46 Võlaõiguse üldosa konspekt #47 Võlaõiguse üldosa konspekt #48 Võlaõiguse üldosa konspekt #49 Võlaõiguse üldosa konspekt #50 Võlaõiguse üldosa konspekt #51 Võlaõiguse üldosa konspekt #52 Võlaõiguse üldosa konspekt #53 Võlaõiguse üldosa konspekt #54 Võlaõiguse üldosa konspekt #55 Võlaõiguse üldosa konspekt #56 Võlaõiguse üldosa konspekt #57 Võlaõiguse üldosa konspekt #58 Võlaõiguse üldosa konspekt #59 Võlaõiguse üldosa konspekt #60 Võlaõiguse üldosa konspekt #61 Võlaõiguse üldosa konspekt #62 Võlaõiguse üldosa konspekt #63 Võlaõiguse üldosa konspekt #64 Võlaõiguse üldosa konspekt #65 Võlaõiguse üldosa konspekt #66 Võlaõiguse üldosa konspekt #67 Võlaõiguse üldosa konspekt #68 Võlaõiguse üldosa konspekt #69 Võlaõiguse üldosa konspekt #70 Võlaõiguse üldosa konspekt #71 Võlaõiguse üldosa konspekt #72 Võlaõiguse üldosa konspekt #73 Võlaõiguse üldosa konspekt #74 Võlaõiguse üldosa konspekt #75 Võlaõiguse üldosa konspekt #76 Võlaõiguse üldosa konspekt #77 Võlaõiguse üldosa konspekt #78 Võlaõiguse üldosa konspekt #79 Võlaõiguse üldosa konspekt #80 Võlaõiguse üldosa konspekt #81 Võlaõiguse üldosa konspekt #82 Võlaõiguse üldosa konspekt #83 Võlaõiguse üldosa konspekt #84 Võlaõiguse üldosa konspekt #85 Võlaõiguse üldosa konspekt #86 Võlaõiguse üldosa konspekt #87 Võlaõiguse üldosa konspekt #88 Võlaõiguse üldosa konspekt #89 Võlaõiguse üldosa konspekt #90 Võlaõiguse üldosa konspekt #91 Võlaõiguse üldosa konspekt #92 Võlaõiguse üldosa konspekt #93 Võlaõiguse üldosa konspekt #94 Võlaõiguse üldosa konspekt #95 Võlaõiguse üldosa konspekt #96 Võlaõiguse üldosa konspekt #97 Võlaõiguse üldosa konspekt #98 Võlaõiguse üldosa konspekt #99 Võlaõiguse üldosa konspekt #100 Võlaõiguse üldosa konspekt #101 Võlaõiguse üldosa konspekt #102 Võlaõiguse üldosa konspekt #103 Võlaõiguse üldosa konspekt #104 Võlaõiguse üldosa konspekt #105 Võlaõiguse üldosa konspekt #106 Võlaõiguse üldosa konspekt #107 Võlaõiguse üldosa konspekt #108 Võlaõiguse üldosa konspekt #109 Võlaõiguse üldosa konspekt #110
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 110 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2016-12-04 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 201 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor mehis321 Õppematerjali autor

Märksõnad


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

57
doc
äriõigus konspekt
114
docx
Tsiviilõiguse üldosa konspekt
44
doc
Õiguse alused eksami konspekt
30
docx
Õiguse alused konspekt
54
doc
Tsiviilõiguse üldosa
54
doc
Tsiviilõiguse üldosa
47
docx
Äriõiguse konspekt
18
doc
Võlaõiguse konspekt

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun