Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Kategooria õigus - 325 õppematerjali

Õigus >> Õigus
40
docx

Kohaliku omavalitsuse õigus

Kõige tähtsamateks reguleerimisvahenditeks teisese õiguse tasandil on direktiivid, mida tuleb rakendada rhv õiguses ja mis mõjutavad nii KOV üksuste tegevust (nt 9480EÜ täiendustega) - kehtestatakse üksikasjalik kord õiguse valida ja olla valitud teostamiseks KOV valimistel EL kodanike poolt, kes elavad alaliselt liikmesriigis, mille kodanikud nad ei ole. Õiguse rakendajate(Ka KOV üksuste) suhtes kehtib kohustus tõlgendada siseriikliku õigust EL õigusnormi valguses ja selle eesmärkide kohaselt. EL õigus, mis on ülimuslik PS suhtes, on seadnud kohalikele omavalitsustele mitmeid õigusi ja kohustusi. EL esmases õiguses väljendub see EL toimimise lepingu artikli 39 lõikes 4, artiklites 86 ja 87. Teisest õigusest võib tuua näita direktiivist 9480EÜ, mis kehtestab korra õiguse valida ja olla v...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
30 allalaadimist
22
doc

Intellektuaalomandi õigus

Sotsiaal-Humanitaarinstituut Õigusteaduskond Kristine Kuusik Intellektuaalomandi õigus EKSAMIKÜSIMUSED JA VASTUSED Juhendaja: Raul Kartus Tallinn 2010 1 Sisukord: Sisukord:...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
151 allalaadimist
1
docx

Õigus versus õiglus

Õigus versus õiglus Vahe õiguse ja õigluse vahel on pealtnäha vaid üks peenike kriips, kuid kas see on ikka päris nii? Eesti keele seletav sõnaraamat mõtestab õiguse lahti ,,kellelegi millegi põhjal kuuluva võimaluse, voli, vabaduse, loa toimida mingil viisil", kuid õiglust kui ,,asjade seisu, mille puhul igaüks saab selle, mis talle kuulub". Perfektses maailmas peaksi...

Õigus - Keskkool
28 allalaadimist
64
ppt

Arhailine õigus

X MMXII Arhailise õiguse erinevused ratsionaalsest (Hattenhaueri järgi) · Arhailised mõttevormid püsivad elus ka kõrgkultuurides ja võivad isegi aastasadade pärast uuesti mõjule pääseda. · On vormirikkamad kui kõrgkultuurid · Keele ja normide põimik on keeruline · Erinevad kõrgkultuuridest olemuslikult teist laadi mõtlemise ja arusaama, elu ja maailma tõlgitsemise...

Õigus -
65 allalaadimist
2
odt

Avalik õigus KT

Rahvusriigi põhimõte-riigi vorm, mis eksisteerib selleks, et pakkuda suveräänset territooriumi kindlale rahvusele ning mis saab oma legitiimsuse selle ülesande täitmisest. Õigusriigi põhimõte- Õigusriigi põhimõte tähendab, et täitevvõim peab tegutsema seaduse alusel ning tema tegevus on allutatud sõltumatule kohtulikule kontrollile. Õigusriigi põhimõte sisaldab järgmisi komponente:haldusaktide õiguspärasuse kont...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
14 allalaadimist
80
pptx

IT õigus

Arvutiprogrammil on nii toote kui teenuse omadusi st nii käibes oleva kaubaartikli, tööettevõtuga tehtava töö kui ka käsundiga sooritatavate toimingute omadusi Autoriõigused Autorsus ja autori isiklikud õigused Varalised õigused Isiklikud õigused Õigus 1. autorlusele 2. autorinimele 3. teose puutumatusele 4. teose lisadele 5. autori au ja väärikuse kaitsele 6. teose avalikustamisele 7. täiendamisele (autori kulu ja kirjadega) 8. tagasi võtmisele 9. nõuda autorinime kõrvaldamist teoselt Varalised õigused õigus keelata piiramatu õigus ise teha täielik volitus lubada 4 põhitegevust oma loodud teose suhtes: ◦ reprodutseerida ◦ töödelda j...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
13 allalaadimist
22
rtf

ROOMA ÕIGUS JA JURIIDILINE HARIDUS

ROOMA ÕIGUS JA JURIIDILINE HARIDUS  Rooma õigusel on õigusteaduse ja juriidilise hariduse seisukohast eriline tähtsus: seda nii õiguse ajaloo, teataval määral õiguse teooria ja kaudselt ka dogmaatilisest seisukohast.  Rooma ja tsiviilõiguse alal tuntud vene õigusteadlase J.A. Pokrovski (1868-1920) ütlus, et rooma õigus on "üle elanud teda loonud rahva ja kaks korda vallutanud maailma.  Sünnikohaks väike kogukond(lin...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
41 allalaadimist
4
docx

Õiglane õigus

Siit nähtubki, et õigus ja õiglus on kaks eri mõistet, mis algprintsiibina on küll koos, ent siiski väga erinevad, ja mis sageli tunduvad sünonüümidena ning mida tihti segi aetakse. Õige õigus lähtub õiguse ideest, mis koosneb õiglusest, õiguskindlusest ja eesmärgipärasusest. Põhiseadus ja seadused peavad olema kooskõlas ülipositiivse õigusega ning ajalooliselt kujunenud üldtunnustatud õiguse põhimõtetega. Õiguspärane ootus õigusnormide kehtivuse osas ja õigusnormide sisu selgus tagab õiguskindluse. Õigus on tahteline ja eesmärgipärane tegevus ühiskonnas, ning oluline on, kelle huve ta teenib ja millest lähtuvalt see loodi. Õiglustunnetus sõltub inimeste väärtushinnangutest, maailmavaatest ja tema kohast ühiskonnas. Õigluse mõistega seotakse ka hüvede ja ressursside jaotamist ühiskonnas. Aristoteles tegi vahet võrdsustaval ja ja...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
30 allalaadimist
14
ppt

Inimene ja õigus

Inimene ja õigus Õigussuhe Tartu Tamme Gümnaasium (2012) Õigussuhe • Õigussuhe – õigusnormidega reguleeritud ühiskondlik suhe • Näide – kui üks inimene rikub teisele kuuluva asja ning tekitaja peab hüvitama kahju • Subjektiivne õigus – konkreetsele isikule kuuluv õigus nõuda teiselt isikult teatavat käitumist (nt kahju hüvitamine) • Juriidiline kohustus - käitumine, mida tuleb teostada õigustatud isiku huvide...

Õigus - Keskkool
3 allalaadimist
8
docx

EUROOPA LIIDU ÕIGUS ( RIIGIKOHTU LAHENDID)

EUROOPA LIIDU ÕIGUS ( RIIGIKOHTU LAHENDID) 3-4-1-5-08 1) Kolleegium märgib kõigepealt, et üldjuhul ei ole kohtute pädevuses EL-i õiguse põhiseadusele vastavuse kontrollimine. Eesti Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise lepingule lisatud ühinemisakti (RT II 2004, 3, 8) artikli 2 alusel muutusid alates Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevast Eesti Vabariigi suhtes siduvaks Euroopa Ühenduse asutamisleping ja Euroopa Liidu leping ning nende alusel vastuv...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
17 allalaadimist
10
doc

Iseseisev töö EL Õigus

7. Kas õiguskantsleril on pädevus nõuda Riigikohtult Eesti seaduse kehtetuks tunnistamist põhjusel, et see on vastuolus EL õigusega? Põhjenda vastust. Õiguskantsleri seadus ja põhiseaduslikkuse kohtumenetluse järelvalve seadus ei anna õiguskantslerile pädevust taotleda Riigikohtult seaduse kehtetuks tunnistamist põhjusel, et see on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. 8. Kas Riigikohtul on pädevus kontrollida, kas Eesti õigusakt on kooskõlas EL õigusega? Põhjenda vastust. Jah, on küll pädev. Peale Eesti liitumist EL-ga peavad halduskohtud kontrollima,...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
6 allalaadimist
20
ppt

Avalik õigus - kaasus

TS § 18.  Riikliku järelevalve erimeetmed Maksu- ja Tolliamet võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ja 52 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras. VABADUSÕIGUSTE RIIVE PS-PÄRASUSE KONTROLL • Nimeta põhiõigusnorm - PS § 26 ! • Leia põhiõiguse kaitseala ehk keda ja mida põhiõigus kaitseb - igaühe vabadus eraelulisele puutumatusele - kaitseb üldsättena kogu eraelu. Vt ka PS § 26 kommentaarid! • Kas kontrollitav suhe on kaitsealaga hõlmatud e. kas tegu on asjakohase põhiõigusega? Jah, tegu on asjakohase põhiõigusega, kuna isiku seisund vältida soovimatut füü...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
5 allalaadimist
60
doc

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE OLEMUS JA ARENG § 1. Rahvusvahelise õiguse mõiste ja piiritlemine Rahvusvaheline õigus on õigusnormide, üldtunnustatud õiguspõhimõtete ja tavade süsteem, mis reguleerib suveräänsete riikide ja teiste rahvusvahelise õiguse subjektide omavahelisi suhteid. Rahvusvahelist õigust on tähistatud ka terminiga „rahvaste õigus“ (ius gentium). Universaalne rahvusvaheline õigus on üldiselt aktsepteeritud ja kehtib kogu maailmas. Regionaalne rahvusva...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
44 allalaadimist
5
odt

Sissejuhatus õigusesse

* normaallahend *aegumine Õiglus- *jaotav *võrdsustav Õiguse tunnused *normatiivsus *regulatiivsus *ühiskondlikkus *ajalooline *kokkuleppelisus *vormilisus *korrafunktsioon *rahufunktsioon *otsustamisfunktsioon õiguskord -ühe maa kehtivad normid kokku õigusperekond ­ sarnastel alustel koondunud õi...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
47 allalaadimist
6
docx

Õiguse õpetus

Õigus on loomu poolest sotsialne kord, kuna reguleerib inimeste omavahelisi suhteid Objektiivses mõttes- kehtiva õiguse omavahel seotud normid, mis vastavad ideele õigusest(норма поведения) Subjektiivses mõttes- õigussubjektile objektiivsest ehk kehtivast õiguskorrast tulenev ja õgussubjektile kuuluv õigustus(nõuda, käituda). Käituse normid(исходя из действующих правовых актов) Huviteoor...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
6 allalaadimist
15
doc

Kontrollküsimused ja lühivastused Eesti Vabariigi Põhiseaduse I-XV peatüki kohta

Õppeaine: Konstitutsiooniõigus/kohalik omavalitsus Kontrollküsimused ja lühivastused Eesti Vabariigi Põhiseaduse I-XV peatüki kohta 1.Eesti Vabariigi põhiseadus kui põhiseadusliku korra riigiõiguslik alus. Põhiseadus on õiguslik alusakt, käsitletav riigiõigusliku aluslepinguna, sõlmitud aastal 1991 Eesti kodanikkonna poolt Eesti Vabariigi toimimiseks. Põhiseaduse selline õiguslik iseloom tuleneb k...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
65 allalaadimist
25
doc

Kriminalistika loengumaterjal

Thorwald, Jürgen ,,Sada aastat kriminalistikat" Tallinn: Eesti Raamat, 1981 I Kriminalistika mõiste 1. Kriminalistika mõiste Kriminalistika onn teadus kuritegude uurimise meetodist, kuritegude avastamisest ning kurjategijate avastamise ja tabamise viisidest ning vahenditest see on uurib kuritegevuse uurimise metoodikat ja taktikat. Seega on kriminalistik...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
115 allalaadimist
25
doc

Mis on inimõigused

1 Sisukord 1. Mis on inimõigused? Inimõigused on: * iga inimese moraalsed sünnipärased õigused, mis on üldised ja kehtivad kõigi kohta; * õigused, mis kaitsevad inimest riigi vastu. Inimõigused käsitlevad inimese ja avaliku võimu vahelisi suhteid. Inimõigusi kaitsevad rahvusvahelised lepingud, mis panev...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
179 allalaadimist
14
doc

Autoriõigus eksami vastused (vene k.)

. . ( , ..) . . 39 : « . ». . ­ - , - - . (exclusive rights), . (), , (, ). (, ) (, ). , ­ . ­ . ­ . (), . 13 . : 1) (reproduction right)....

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
12 allalaadimist
45
docx

Õiguse entsüklopeedia

Õiguse olemus ja mõiste. Õigus on headuse ja õigluse kunst. Õigus on loomupoolest sotsiaalne kord, kuna ta reguleerib inimeste vahelisi suhteid. Headus ja õiglus on õiguse ideaalid, ehk siis mõõdupuu millele peab vastama õigus. Kirjutamata ja kirjutatud õigustele (tavad) lisas riik normid ning tekkis õigus. Enne õiguse tekkimist o...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
357 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun