Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Maailmakirjandus I. Antiik. Kordamisküsimused 2016 (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
Kordamisküsimused eksamiks  
1. Nimeta ja kirjelda erinevaid võimalusi  antiikkirjanduse  piiritlemiseks. 
 1. Kultuuriruum: Vana-Kreeka ja  Rooma  
2. Keeled: vanakreeka, ladina 
3.  Ajalooperiood: antiikaeg  (8. saj eKr – 5. saj pKr) peale seda algab 
keskaeg
2. Millised on kreeka kirjanduse peamised perioodid? 
 Arhailine ajajärk (kuni 5. saj  alguseni  eKr): kangelaseepika (Homeros), 
didaktiline  eepika  ( Hesiodos ); lüürika ( eleegiajamb , monoodiline  ja 
koorilüürika)
 Nn klassikaline ajajärk (vahel ka „ Atika  ajajärk“, 5.–4. saj eKr): tragöödia 
( Aischylos , Sophokles,  Euripides ), komöödia (Aristophanes), ajalooproosa 
( Herodotos , Thukydides, Xenophon ), retoorika  (10 kõnemeest, neist 
tuntumad  Isokrates , Demosthenes , Aischines,  Lysias ), filosoofiline  proosa 
( Platon , Aristoteles )
 Hellenismi ajajärk (4. saj lõpp – 1. saj lõpp eKr): uus komöödia 
( Menandros ), Aleksandria luule (Kallimachos, Theokritos , Apollonios 
Rhodoselt), kataloogid ( Aratos ), ajalookirjandus ( Polybios )
  Rooma  ajajärk (1. saj lõpp eKr – 5.-6. saj pKr): nn  kirev kirjandus ( Lukianos
Athenaios), romaan (Chariton, Heliodoros, Achilleus Tatios, Longos), 
ajalookirjandus (Josephus Flavius, Diodoros, Dionysios  Halikarnassosest, 
Appianos, Cassius Dio), Pausanias,  Plutarchos
3. Milliste takistavate teguritega tuleb arvestada tervikpildi loomisel 
antiikkirjandusest? 

Ke

eled (kreeka, ladina)
  Ku

ltuuriruumid ( kelti , germaani, sküüdi, foiniikia , egiptuse, pärsia jt 
kultuuride mõju) 
R
 iigikord (arhailisest kogukonnast kuni isevalitsusliku polise ja viimaks 
impeeriumini) 
R
 eligioon ( paganlik  polüteism, varane  kristlus
J
 uurdepääs (keelte oskamine, tõlgete hulk)
4. Millised on antiikkirjanduse  meieni  jõudmise allikad?

P
 apüürused (alates 3. saj eKr)
  Ke

skaegsed pärgamentkäsikirjad (9.– 15. saj)
  F
 ragmentaarsus (vahendajad, ümberkirjutus)
  J
 uhuslikkus (käsikirjaliste ümberkirjutuste väike arv, õnnetused) 
Ka

anonid (= eksklusiivne, klassika, ka koolikaanon) 
S
 uulise kultuuri oluline osa (kiri ≠ kirjandus)
 5. Miks oli kirjandusloo jaoks oluline üleminek papüüruselt pärgamendile?
 Pärgamenti valmistati töödeldud loomanahast, vaigust ja vetikatest. Ligi 
1500 aastat tagasi hakati pärgamenti köitma ja kaantega  katma
Pärgamendi  eeliseks  papüüruse ees oli tema suurem vastupidavus ja 
painduvus, sile pind ja heledam värvus. Lisaks oli võimalik kirjutada lehe 
mõlemale poole ja teksti sai maha kraapida. Värsket kirja sai pärgamendilt 
koguni  kustutada , vana kirja sai ainult pimsskiviga maha hõõruda.
 Pärgamendist tehti luksusväljaandeid, lihtväljaanded kirjutati papüürusele.
 6. Mis on  Kreeta  (minoiline) kultuur ja Mükeene kultuur? 
 Kreeta - minoiline kultuur. Umbes  2200 -1600 ekr. Ei olnud  indoeurooplased .
Naised olid olulised, tähtsamad olid  jumalannad . Tähtsad ka härjad. 
Valitsejad  võisid olla naissoost. Nad oskasid kirjutada -  lineaarkiri  A. Ei 
osata lugeda tänapäeval.
 Mükeene periood- alates 1600 ekr. Indoeurooplased (kreekased). 
Lineaarkiri B. Agamemnoni  mask . Tume ajajärk,  dooria  hõim, kiri kadus. 
7. Nimeta  arhailise  perioodi esindajaid kreeka kirjanduses. 
 Arhailine ajajärk: eepika. Homeros ( Ilias , Odüsseia) ja  kangelaseepos
Hesiodos ja eepiline kataloog. lüürika ( meelika )

8. s

aj eKr: kirjanduse ilmumine, mitte algus
  S
 uuline esitus primaarne, kirjalik  sekundaarne  (ka hiljem: draama
retoorika) 
P
 roosakirjandus ca 550 eKr  T
 ragöödiatekstid Ateenas ca 500 eKr
  Ko

möödia ca 450 eKr
8. Nimeta klassikalise perioodi esindajaid kreeka kirjanduses. 

H
 erodotos (5. saj)  T
 hukydides (5.–4. saj)  X
 enophon (5.–4. saj) 
(suured ajaloolased)
 Platon, Aristoteles
9. Nimeta hellenismiaja esindajaid kreeka kirjanduses. 
 Õpetatud  poeedid : Kallimachos ja  Rhodose  Apollonios. Epigramm
Bukoolika  (Theokritos)
 Aleksandria  filoloogid : Kallimachos, Zenodotos, Eratosthenes, Aristophanes
Byzantionist, Aristarchos  Samothrakelt
10. Nimeta Rooma perioodi esindajaid kreeka kirjanduses. 
11. Millistel  antiikaja  perioodidel  on olnud kõige suurem mõju  hilisemale  Euroopa 
kultuurile?  
12. Milliseid euroopa kultuuri hilisemaid  perioode  on antiikkultuur enim 
mõjutanud?  Arutle
13. Mis on eepilised vormelid ja mis oli nende funktsioon? 
 Vormeliteooria (oral-formulaic theory) kasvas välja Homerose eeposte 
uurimisest 1920-ndate keskel USA folkloristikas. Milman Parry pakkus välja 
hüpoteesi, mille järgi Homerosele omistatud  eeposed  põhinevad kreeka 
laulikute suulisel traditsioonil. 
 Vormeliteooria  kesksed  väited on:
1. Laul komponeeritakse igal esitusel uuesti ( composition -in-performance). 
Laulu esitus ei põhine kunagi päheõpitud kinnistekstil.
2. Esitaja  kasutab loovalt varieerides kompositsioonivahendeina vormeleid 
(formula), s.o värsimõõdult, keskselt ideelt ja sõnastuselt sarnaseid värsse,
värsiosi ja nende moodustamise struktuure; ning keskselt sisult sarnaseid 
korduvaid laiemaid narratiivseid ühikuid -  teemasid  ( theme ).
3. Laulu süzhee sõlmpunktid moodustavad jutustuse püsiva skeemi (stable
sceletion of  narrative
), mis võib  teatava  aja vältel ühest esitusest teise 
suhteliselt muutumatuna säilida

„va

evades  vapper  Odysseus”
  „
 kaugele-ambuv Apollon ” 

 kõrgekõuene Zeus”
  „r
 oos(i)sõrmine  Koit , vara sündind”
  „vä

nderdi astuvad veised”
  „
 kanniksetõmmukad lained” 
„M

aa-süleshoidja Poseidon"
14. Nimeta ja kirjelda suulise traditsiooni elemente kreeka eepikas. 
 Suulise traditsiooni elemendid: üleskutse muusale
 ◦„Ilias”:   Laula  nüüd, oh jumalanna, Peleides  Achilleuse  vimmast
 ◦„Odüsseia”:  Jutusta mulle, oh Muusa, sest sangarist, vaevades vaprast…
15. Mille poolest erinevad ja mille poolest sarnanevad eepika ja lüürika?
 Eepika vs lüürika
   * i

lmselt samaaegsed
   * e

epikas sündmused  jutustaja  pilgu läbi, lüürikas minakõneleja
   * e

epos – narratiiv  
 l
 üürika - situatsioon
 NB! K
 reeka lüürika ei järgnenud eepikale orgaanilise arengu tulemusena 
◦ Viited laulukultuurile juba Homerose eepostes
 ◦ Laulukultuur on väga arhailise päritoluga, osa värsimõõte ja laulutüüpe 
pärit muistsest ajast (lõikuselaul, pulmalaul, nutulaul ...
16. Kes olid aoidid ja  rapsoodid
 aoid kui  laulik , laulude looja (kr aoidos), vrd  rapsood  kui laulude ettekandja
(kr rhapsōdos)
17. Mis on antiikse eepika värsimõõt, kuidas on see üles ehitatud? 
 See on  Heksameeter
  D
 aktülid (– U U), asendus: spondeus (– –) 
V
 iimases jalas kaks silpi (– X)
    _         _          _        _ 
–UU /–UU/–|U|U/–UU/–UU/–X 
    1         2         3         4       5      6
//Mõõku ma  laulan  ja meest, toda  saatuse  aetut…//
18. Mis oli „ Iliase ” ja „Odüsseia” ühiskondlik-kultuuriline roll Kreekas? 

 T
 raditsioon ammutab ajaloost 
 U
  12 inimpõlve varasemad sündmused
   13. s

aj eKr  Trooja  häving
   M
 oonutused, liialdused, anakronismid (nähtus või vaade, mis ei sobi 
oma ajaloolisse konteksti; samuti sellise nähtuse kujutamine), 
kontaminatsioon  (mitme kirjandus- või rahvaluuleteose või teoseosa 
sulandumine uueks teoseks või selle tulemusena tekkinud teos), fiktiivsed 
lisandused 
 E
 eposte arhailine keel (nn Homerose keel) 
 A
 ristokraatlik  diskursus , " konservatiivsed " väärtused
19. Mis on traditsiooni järgi  Ateena  türanni Peisistratose roll Homerose eeposte 
ajaloos? 

E
 sitati panatenaiade pidustustel (tava 522. aastaks eKr), alusepanija: 
Ateena türannid Hipparchos ja Peisistratos (6. saj)
  Panatenaiad  (kreeka keeles 'üleateenaline') olid antiikaja Ateena 
tähtsaimad pidustused. Algselt peeti neid igal aastal linna kaitsejumalanna
Athena  auks. 566 e.m.a. Peisistratos reformis pidustused ning neid hakati 
korraldama  iga 4 aasta tagant südasuvel (augustis). Kõigepealt  toimus öine
eelpidustus: tõrvikurongkäik ning  muusika - ja tantsuettekanded. 
Panatenaiade haripunkt oli suur rongkäik Erechtheionis asuva Athena kuju 
juurde. Sinna viidi ohvriloomi ja Ateena tütarlaste  kootud  hinnaline rüü 
(rongkäiku on kujutatud Parthenoni friisil). Pärast toimusid ohvritalitused, 
muusika - ja spordivõistlused. Võitjad said autasuks õlipuuokstest pärja ja 
õliga täidetud hinnalise amfora.
20. Mis on „Homerose küsimus”? Kirjelda sellega seotud probleeme. 

Ka

s mõlemal eeposel oli sama autor?
  Ka

kummalgi  neist oli üks autor?
  T
 änapäeva levinuim arvamus: kumbki  eepos  on põhiosas ühe autori 
looming, ent mõlemal ilmselt eri autor
21. Millised on peamised eepilised tsüklid kreeka kirjanduses?  

T
 eeba  tsükkel  

H
 eraklese vägitegude tsükkel
   A
 rgonautide tsükke
 Trooja tsükkel
22. Nimeta nn Trooja tsüklisse kuulunud eeposi. 
 * „Kypria” (Trooja sõja põhjused ja  eellugu
* „Ilias” (lugu Ilionist e Troojast): 15 693 rida, 24 laulu 
* „Aithiopis” (Trooja piiramine, amatsoonidega seotud episoodid)
* „Ilias parva” e „Väike Ilias” ning „Ilioupersis” e „Ilioni  hukk ” (Trooja 
vallutamine
*„Nostoi” e „Naasmised” (kangelaste kojujõudmised)
 (* „Odüsseia” (lugu Odysseusest): 12 110 rida, 24 laulu)
 * „Telegoneia” (Telegonose lugu, Odysseuse saatus)
23. Millise eepika esindaja oli Hesiodos, kuidas on see žanr seotud Homerose 
eepikaga?  

7. s

aj eKr 
D
 idaktilise eepika (kr didaskein ‘õpetama’) tuntuim esindaja
  J
 umalate ja kangelaste  sugupuud  („Teogoonia”, 1022 värssi; „Naiste 
kataloog” e „Eoiai”)  P
 õllumehe tööd („Tööd ja päevad”, 828 värssi)
  Ka

taloogistiil
24. Nimeta Hesiodose poeemis „Tööd ja päevad” käsitletud teemasid. 
 ülistab ausat põllumeheelu, esitab manitsusi ja ähvardusi ning praktilisi 
nõuandeid. Teos sisaldab ka kirjeldust viiest maailmaajastust.
25. Millest rääkis Hesiodose eepos „Teogoonia”?
 sisaldab Kreeka jumalate genealoogiat ning kirjeldab maailma tekkimist 
Kaosest  Erose  kui ürgse korrastava jõu kaasmõjul.
 26. Kes kuulusid hellenistlikusse 9 lüüriku kaanonisse? 

 A
 lkman (7. saj eKr)
   S
 appho (u. 600)  A
 lkaios (u. 600)
   A
 nakreon (6. saj)
   S
 tesichoros (6. saj) 
 I
 bykos (6. saj)
   S
 imonides (6. saj)
   B
 akchylides (5. saj)
   P
 indaros (5. saj)
27. „Mina”, rollid ja  maskid  kreeka lüürikas. 

Kr
 eeka lüürika ei ole seotud pihtimusliku subjektiivse „minaga“ nagu 
tänapäeva lüürika
 ◦ Lüürika toimis avalikus, sageli rituaalses kontekstis, seda  kanti  ette 
(kitsamas või laiemas  ringis )
 ◦ Lüürika oli osa traditsiooniliste kultuuriliste teadmiste ja väärtuste 
edasikandmise protsessis
 ◦  Luuletuse  „mina“ ei ole poeedi „mina“, vaid  persona , mask

T
 heognis vs Theognidea,  Anakreon  vs Anacreontea
  A
 utentsus: kirjaliku kultuuri probleem 
L
 uule on seotud poeedi persona’ga, seega ei ole biograafilised detailid 
kindlad
  A
 utorsuse tähtsus tekkis koos professionaliseerumisega (6. saj II pool: 
Simonides , Pindaros , Bakchylides: tellimusluule
28. Millised olid kreeka arhailise lüürika žanrid? Too igaühe kohta näiteks 
vähemalt kolm  autorit

j
 ambid (iamboi): Archilochos, Hipponax, Semonides,  Solon  
e
 leegia: Mimnermos, Kallinos, Theognis , Simonides; Tyrtaios , Solon 

m
 eelika 
◦  monoodia  e monoodiline meelika: Sapphoc(esimene naisluuletaja), 
AlkaiosIbykos , Anakreon 
◦ koorimeelika: Alkman, [Stesichoros], Simonides, Pindaros, Bakchylides
29. Iseloomusta arhailist kreeka jambižanri, nimeta olulisemaid  autoreid

E
 i piirdunud jambilise meetrumiga (jamb: U –), kirjutati ka trohheilistes 
meetrumites ( trohheus : – U)
   J
 ämekoomiline sisu, seks, loomalood , sõim, süüdistused, counter -
culture 
I
 lmselt retsiteeriti, mitte ei lauldud
 Jambiautorid:
 Archilochos
  E
 nne 680 – pärast 630 eKr
  E
 simene teadaolev mitmes žanris kirjutanud poeet, peetakse jambižanri 
rajajaks, antiikajal  võrreldi oskuste poolest Homerose ja Hesiodosega
  S
 äilinud u 300 fragmenti
  L
 ykambese ja tema tütre Neobule lugu
Hipponax 
U
  560–490 eKr
  T
 eemad otseselt „jambilised“: toit, seks, väljaheited, misogüünia 
S
 äilinud u 180 fragmenti
  P
 eeti kolijambi e lonkava jambi leiutajaks (viimases värsijalas jambi 
asemel trohheus)
Semonides
  7. s

aj eKr
  S
 äilinud u 40 fragmenti 
T
 untud misogüünse nn naistejambi tõttu (98 rida), kus on esitatud 10 
naisetüüpi: siga, rebane, koer, maa, meri, eesel, nirk , hobune, ahv ja 
mesilane .
Solon 
U
  640–560 eKr 
T
 untud seaduseandja, üks „seitsmest targast“
  J
 amb poliitilise programmi teenistuses: oma reformide (seisachtheia e 
võlaorjuse tühistamine) põhjendamine ja õigustamin
S
 olon on jambide osas üleminekuautor: teemad on tavalisemad, 
mahedamad, sobilikumad hilisemale (jambilisele) tragöödiale
30. Iseloomusta arhailist kreeka eleegiat, nimeta olulisemaid autoreid. 

T
 änapäeval: (alates Rooma ajast)  kaebelaul , kurvatooniline lüüriline 
luuletus ; antiikajal: nn eleegilistes distihhonides kirjutatud luuletus
  E
 sitati arvatavasti lauldes, saadetuna aulosel
E
 leegiline  distihhon : heksameeter + pentameeter, nt epigramm: 
Rändaja, tõtta ja vii Lakedaimoni rahvale teade:    täitsime tõotuse siin, 
langenud viimseni me! (Simonides, tlk J.  Semper
NB! mitte iga eleegilises distihhonis luuletus pole eleegia, aga eleegia on 
alati eleegilises distihhonis
 Eleegia autorid:
Solon
E
 leegia: Eunomia e Hea  riigikord ; nn Muusade eleegia
Mimnermos 
7. s

aj II pool eKr 
S
 äilinud 24 fragmenti
  E
 leegiad ka ajaloolistel  teemadel  (Smyrneis), ent ennekõike tuntud 
armastuslaulikuna 
T
 eemad: armastus, nooruse ülistus, vanaduse pelgus
Theognis ja Theognidea 
6. s

aj eKr
  E
 leegiad Kyrnosele (1389 värssi: pikim  meieni jõudnud eleegiate 
kogumik) 
E
 rinevad autorid, „Theognis“ kui autoriteet, positsiooni kaotanud 
aristokraadi pessimistlik hoiak 
T
 eemad: pessimism, hea on asendunud halvaga, muistsed voorused 
kadunud, valitseb  vaesus  ja truudusetus
Tyrtaios
  7. s

aj II pool, spartalaste „õhutuslaulik“
  S
 äilinud 23 fragmenti (pisut üle 200 värsi)
  T
 eemad: sõjaline  vaprus , „ilus on surra noorena isamaa eest lahingus 
esireas langedes“
31. Iseloomusta võrdlevalt arhailist kreeka monoodiat ja koorimeelikat, nimeta 
olulisemaid autoreid. 

3.1. M

onoodia
 ◦ Esitati sümpoosiumil v muus väiksemas seltskonnas 
◦ Sooloesitaja  laulis , saates end lüüral
 ◦ Lühem, lihtsama  struktuuriga, isiklikum 
◦ Esitaja/autori kohalik  dialekt  
 Autoreid:
Alkaios 
U
  630 – pärast 580 eKr, k
  P
 oliitiline luule: türannide vastu („ilma värsimõõduta oleks Alkaiose luule
poliitiline kõne“) 
Ko

dusõjast kurnatud polise  allegooriline  kirjeldus tormis vaevleva 
laevana 
S
 ümposion, vein, muusad , poistearmastus
  S
 äilinud u 400 fragmenti
  E
 eskujuks Horatiusele
Sappho  
U
  630 – pärast 590 eKr
  E
 rinevad tõlgendused: esimene lesbiline luuletaja, „püha Sappho“, 
tütarlastekooli range õpetajanna,  Aphrodite preestrinna..
  E
 simene teadaolev ja säilinud naisluuletaja
  I
 nspiratsioon  paljudele  (sh Roomas  Catullus
T
 eemad: armastus, naiste ja tütarlaste elu ja tunded, pulmalaulud
  S
 äilinud üle 200 fragmendi
  I
 siklikum toon seostub naiste kui grupi piiratud staatusega, mitte isikliku
subjektiivsusega
Ibykos 
U
  576 – pärast 522 eKr, kirjutas armastusest
   t
 egutses Samose türanni Polykratese õuelaulikuna (koos Anakreoniga). 
Türannid olid sel ajal aristokraadid, kes olid saanud väga mõjukaks ja 
suurema osa võimust enda kätte koondanud. Teistele aristokraatidele ei 
meeldinud, kuna nende mõju vähenes. Türannid edendasid kultuuri, 
pidasid  luuletajaid enda juures. Sageli valitsesid üksi.  Türanni nime 
rikkusid 30 türanni, kes valitsesid kreekas ja võtsid suurelt osalt kodanikelt 
nende õigused ära. 
  U
  130 fragmenti
  T
 eemad: armastus
Anakreon 
U
  570–485 eKr
  S
 amose türanni Polykratese õuelaulik, hiljem Ateena türanni 
Hipparchose juures 
„S
 ümposionide elustaja“: elegantne ja heakõlaline looming
  T
 eemad: armastus, mäng, nooruse  naudingud , vanaduse  vaevad
Kirjutab armastusest mehe-naise vahel, mitte homodest. Tema teemad 
leidsid  palju jäljendamist. 
  S
 äilinud u 160 fragmenti 
A
 nacreontea. K. J.  Petersoni  tõlked!

3.2. Ko

orimeelika 
◦ Esitas koor, kes nii laulis kui tantsis 
◦ Saatepill: lüüra (vahel v-o ka aulos)
 ◦ Pikem, keerulisem  meetriline  struktuur, kõneles laiemale  kogukonnale
 ◦ Kunstlik  poeetiline  keel dooria dialekti mõjudega
 Autoreid:
Alkman 
7. s

aj II pool eKr 
S
 parta tütarlastekooride juht ja poeet, Alkman koorijuht ja  poet .
   Kõ

ige pikem fragment 150 värssi, kus võrreldakse tütarlaste koore
T
 eemad:  looduskirjeldus , tütarlastekoori liidrite võrdlus (partheneion e 
laul tütarlastekoorile) 
S
 äilinud u 300 fragmenti
Pindaros 
520 – p

ärast 446 eKr
  R
 eisiv poeet, kes kirjutas tellimisel
  Kä

sikirjalises traditsioonis säilinud 4 raamatut epiniikione (võidulaule): 
Olümpia, Püütia, Nemea ja Istmose mängud
  Ki
 rjutas ka hümne, paiaane, ditürambe, partheneion’eid jm, ent neist 
vaid  fragmendid   A
 ristokraatia väärtushinnangud (hea päritolu, vaprus, 
au)
  L
 uul keerukas struktuur ja keel (stroofantistroof-epood ja selle triaadi 
kordused)
Bakchylides 
U
  516–451 eKr
1896. a

 papüüruseleid (14 epiniikioni ja 6 ditürambi), varem peaaegu ei 
tuntud. Papüürused olid tükeldatud, et oleks kasulikum müüa. 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #1 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #2 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #3 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #4 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #5 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #6 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #7 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #8 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #9 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #10 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #11 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #12 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #13 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #14 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #15 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #16 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #17 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #18 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #19 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #20 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #21 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #22 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #23 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #24 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #25 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #26 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #27 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #28 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #29 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #30 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #31 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #32 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #33 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #34 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #35 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #36 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #37 Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016 #38
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 38 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2016-06-06 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 4 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor 252852 Õppematerjali autor

Lisainfo

Vastused kordamisküsimustele slaidide, konspekti ja lugemiste põhjal
antiik , tartu ülikool , maailmakirjandus , I. Antiik

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

20
pdf
Antiikkirjanduse kordamisküsimuste vastused
13
docx
Maailmakirjandus I-Antiik-
25
docx
Antiikkirjanduse kordamisküsimused 2017 kevad
22
doc
Antiikkirjanduse kordamisküsimused
18
doc
Antiikkirjanduse eksam 2011
62
docx
Kirjanduse lõppueksami materjalid
13
doc
Antiikkirjandus
19
doc
Antiikkirjanduse kordamine eksamiksFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun