Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


“NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005” (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
Sissejuhatus
KOONDPROJEKT
“NOORTE TERVISTAV
PUHKUS 2005”
ARUANNE
Haridus - ja Teadusministeerium
Eesti Noorsootöö Keskus
TALLINN 2006
1
Koostaja   Kadri  Kurve
Toimetaja Helle Tiisväli
Teostus : Kirjastus  Argo
www.argokirjastus.ee
ISBN 9985-72-163-2
Trükitud trükikojas Vali Press
Trükiarv 200
2
Sissejuhatus
SISUKORD
SISSEJUHATUS ................................................................................................................................................ 5
FINANTSARUANNE  ........................................................................................................................................ 6
Finantsaruande selgitus punktide lõikes .................................................................................................. 6
Lasterikaste ja vähekindlustatud perede laste ning lastekodulastelaagrituusikute toetus tegevusloaga
noortelaagrites .......................................................................................................................................... 7
Laagrituusikute toetus tegevusloaga noortelaagrites ............................................................................... 9
Laagrituusikute toetus projektlaagrites .................................................................................................. 10
NOORTELAAGRITE JUHTIDE JA  KASVATAJATE  KOOLITUS .............................................................. 14
LAAGRIJUHTIDE NÕUKODA JA NOORTELAAGRITE KORRALDAJATE  SEMINARID  .................... 16
NOORTELAAGRI  TEGEVUSLOA  TAOTLUSTE LÄBIVAATAMISE KOMISJONI ISTUNGID ............. 17
TEGEVUSLOAGA  NOORTELAAGRID , MIS TÖÖTASID 2005. a LAAGRISUVEL ............................... 18
TRÜKISED ...................................................................................................................................................... 19
NOORTELAAGRITE  SISULINE  TEGEVUS ................................................................................................ 19
Tegevusloaga noortelaagrid ................................................................................................................... 19
Huvitavamad projektlaagrid ................................................................................................................... 41
KOKKUVÕTE ................................................................................................................................................. 54
3
4
Sissejuhatus
SISSEJUHATUS
Käesolev  kogumik  püüab  anda  ülevaate   koond -
miseks jne – leiate noortelaagrite koduleheküljelt
projektile eraldatud rahaliste vahendite kasutamisest
www.noortelaagrid.edu.ee
ja noortelaagrite sisulisest tegevusest aastal 2005.
Eesti Noorsootöö Keskus esitas Hasartmängumak-
Noorsootöö seaduse § 4 p 4 alusel koordineerib
su  Nõukogule  koondprojekti  “Noorte  tervistav
Haridusministeerium  noorte  tervistava  puhkuse
puhkus  2005”  detsember  2004.  Projekt  sisaldas
korraldamist vabariigis.
taotluse 33 881  noorele  laagrituusiku toetamiseks
(sealhulgas 3182 lasterikastest ja vähekindlustatud
Töö operatiivseks korraldamiseks on moodustatud
peredest  lapse  ja  lastekodulapse  laagrituusiku
laagrijuhtide nõukoda (Kultuuri- ja Haridusminis-
toetuseks ) 11 802 874 kroonile. Projekt koostati
teeriumi  kantsleri  25.04.1995.  a  käskkiri  nr  27,
HTM-i poolt kinnitatud printsiipide alusel, mis
haridusministri  21.10.1996.  a  käskkiri  nr  190,
olid eelnevalt  läbi arutatud laagrijuhtide nõukoja
haridusministri  09.10.1998.  a  käskkiri  nr  205,
nõupidamisel 13.–14. septembril 2004. a  Pivarootsi
haridusministri  08.05.2000.  a  käskkiri  nr  123,
Noortelaagris  ning laagrijuhtide seminarnõupida-
haridus- ja teadusministri 03.06.2003. a käskkiri
misel 20.–21. septembril 2004 Tuksi Noortelaagris.
nr 465). Nõukoja ülesandeks on tagada noorsootöö
seadusest  ja  Eesti  noorsootöö  kontseptsioonist  tule-
Hasartmängumaksu Nõukogu toetas 20.12. 2004. a
nevate tegevuste algatamine noorte tervistava ja
otsusega nr 1 koondprojekti 11 802 874  krooniga ,
arendava puhkuse valdkonna  arendamiseks  noorte-
mis võimaldas tõsta osalevate laste arvu 31 814-lt
ja projektlaagrite osas.
33  881-le  ja  suurendada  hüppeliselt  soodustuu-
sikute toetuse suurust – laagripäeva toetus tõusis
Infot noortelaagritega seonduvast – noortelaagrite
103-lt   kroonilt   144-le  kroonile,  tegevusloaga
tegevust  reglementeerivad  normatiivaktid,  abi-
noortelaagrites 26-lt kroonilt 36-le kroonile ja pro-
materjal  noortelaagrite  korraldajatele,  tegevus-
jektlaagrites 13-lt kroonilt 18-le kroonile. Koond-
loaga noortelaagrid Eestis, laagrijuhtide ja -kas-
projektist  said  toetust  nii  õpilasmalevad  kui  ka
vatajate koolituse võimalused, andmed nii Eestis
noortelaagrid, milliste suunitluseks oli töökasva-
toimuvatest laagrivahetustest kui ka  rahvusvahe -
tus.
listest  noortelaagritest,   kontaktandmed   info  saa-
5
Finantsaruanne
FINANTSARUANNE
NOORTE ARV
LAAGRIPÄEVI
SUMMA
Printsiibid / Fakt
Printsiibid / Fakt
Printsiibid / Fakt
1. TEGEVUSLOAGA NL
16 702 /16 794
150 318 / 148 986
5 411 488.- / 5 363 496.-
 TOETUS  36.-
( 34 LEPINGUT)
ROHKEM   92
 / – 1332
  / – 47 992.-
2. PROJEKTLAAGRITE
13 997 / 14 564
125 973 / 131 981
2 267 514.- / 2 375 658.-
TOETUS  18.-
( 91 LEPINGUT)
         ROHKEM   567
           / + 6008            / + 108 144.-
3. SOTSIAALTUUSIKUTE
3182 / 3168
28 638  /
4 123 872.- /  4 063 512.-
TOETUS
144.-
           VÄHEM   14
            /  – 60 360.-
4. TOETUSED KOKKU:
33 881 / 34 526
11 802 874.- / 11 802 666.-
ROHKEM LAPSI
645
JÄÄK
            /  – 208.-
FINANTSARUANDE SELGITUS PUNKTIDE LÕIKES
Maakondade  +  Tallinna  sotsiaal-  ja  tervishoiuametid  esitasid  Eesti  Noorsootöö  Keskusele   jaotuskava   2761
soodushinnaga laagrituusiku kohta oma maakonna lasterikaste ja vähekindlustatud perede lastele.
Lastekodulastele eraldatud 421 soodustuusikut jagas lastekodude lõikes Eesti Laste Hoolekandeasutuste
Juhtide Ühendus. Soodustuusiku toetus laagripäeva kohta oli 144 krooni. Sotsiaaltuusikute toetuse tõus
tegi  märgatavalt  lihtsamaks  soodustuusikute  jaotuse.  Tänu  otsekontaktidele,  kus   lastekodu   ja  noortelaager
sõlmisid  omavahel  kokkulepped,  õnnestus  ka  lastekodulaste  soodustuusikute  jaotus  paremini  kui  eelmistel
aastatel.
6
Finantsaruanne
LASTERIKASTE JA VÄHEKINDLUSTATUD PEREDE LASTE NING LASTEKODULASTE
LAAGRITUUSIKUTE TOETUS TEGEVUSLOAGA NOORTELAAGRITES
1. Lasterikaste ja vähekindlustatud perede laste 2 761 laagrituusiku jaotus maakondade lõikes:
JRK MAAKOND
ERALDATUD TUUSIKUTE ARV
 1.
Harjumaa
350
 2.
Hiiumaa
 30
 3.
Ida-Virumaa
395
 4.
Jõgevamaa
120
 5.
Järvamaa
80
 6.
Läänemaa
115
 7.
Lääne-Virumaa
126
 8.
Põlvamaa
136
  9.
Pärnumaa
160
10.
Raplamaa
150
11.
Saaremaa
 70
12.
Tallinn
440
13.
Tartumaa
240
14.
Valgamaa
129
15.
Viljandimaa
 90
16.
Võrumaa
130
KOKKU:
2 761
2. Lastekodulaste tuusikute jaotus lastekodude lõikes:
JRK LASTEKODU
ERALDATUD TUUSIKUTE ARV
 1.
Kohtla-Järve Lastekodu
57
 2.
Elva Väikelastekodu
7
 3.
Narva Lastekodu
55
 4.
Tallinna Lastekodu
150
 5.
Tartu VLK Käopesa
70
 6.
Rakvere Lastekodu
6
 7.
MTÜ Vahtramäe LK Mäekodu
16
 8.
Imastu Koolkodu
10
 9.
Kuressaare Väikelastekodu
6
10.
Siimusti Lastekodu
2
11.
Pärnu Lastekodu
20
7
Finantsaruanne
JRK LASTEKODU
ERALDATUD TUUSIKUTE ARV
12.
Koeru  Lastekodu
2
13.
SOS Lasteküla
12
14.
Taheva Lastekodu
8
KOKKU:
421
3. Soodustuusikute jaotus tegevusloaga noortelaagrite lõikes:
JRK NOORTELAAGER
SOODUSTUUSIKUGA  LAPSI
LASTEKODULAPSI
KOKKU
Plaan / Fakt
Plaan / Fakt
Lapsi / Summa
  1.
Luunja  Noortelaager
544 / 544
9 / 9
553 / 666 288.-
  2.
Urumarja Noortelaager
404 / 404
35 / 35
439 / 524 880.-
  3.
Lastekaitse  Liidu Laste-
443 / 443
90 / 90
533 / 556 704.-
laagrite OÜ Remniku
Laste- ja Noortelaager
  4.
Valgemetsa Noortelaager
498 / 498
498 / 645 408.-
  5.
Kurtna  Noortelaager
185 / 184
183 / 183
367 / 625 368.-
  6.
Romaškino  Tiigrid
191 / 191
191 / 330 048.-
Noortelaager
  7.
Kloogaranna Noortelaager
150 / 1386 / 6
144 / 145 152.-
  8.
Relvo  Sport  Noortelaager
56 / 56
 56 / 80 640.-
  9.
Rutja Noortelaager
3 / 3
 3 / 3 024.-
10.
Pärlselja Noortelaager
4 / 4
  4 / 5 760.-
11.
Vaibla Noortelaager
8 / 7
  7/ 10 080.-
12.
Pariisi Noortelaager
2 / 2
  2 / 2 304.-
13.
Taevaskoja  Noortelaager
25 / 25
 25 / 33 840.-
14.
Veski  Noortelaager
146 / 146
146 / 189 216.-
15.
Pärnu SS Kalev
200 / 200
200 / 244 800.-
KOKKU:
3168 / 4 063 512.-
8
Finantsaruanne
LAAGRITUUSIKUTE TOETUS TEGEVUSLOAGA NOORTELAAGRITES
Toetuse suurus 36 krooni laagripäeva kohta.
JRK NOORTELAAGER
LASTE ARV
LAAGRIPÄEVAD
TOETUSE SUURUS
  1.
Kalev Madsa Puhkeküla OÜ
 191
 1 861
66 996.-
  2.
Piiri Spordilaager
 1 190
 10 850
390 600.-
  3.
Mäe-Kääraku Spordilaager
 420
 5 040
181 440.-
  4.
Kotka  Noortelaager
 480
 5 360
192 960.-
  5.
Taevaskoja Noortelaager
 545
 4 832
173 952.-
  6.
Romaškino Tiigrid Noortelaager
 741
 8 142
293 112.-
  7.
Vihasoo Noortelaager
 570
 5 940
213 840.-
  8.
Võsu Noortelaager
 391
 2 707
97 452.-
  9.
Urumarja Noortelaager
 686
 5 980
215 280.-
10.
Jaanimäe Spordilaager
 315
 2 050
73 800.-
11.
Kurgjärve Spordilaager
 2 111
 18 070
650 520.-
12.
Veski Noortelaager
472
4 107
147 852.-
13.
Relvo Sport Noortelaager
 280
 2 296
82 656.-
14.
Rannapungerja Noortelaager
 288
 2 808
101 088.-
15.
Lastekaitse Liidu Lastelaagrite
 416
 2 956
106 416.-
OÜ Pivarootsi Õppe- ja  Puhke -
laager
16.
Rutja Noortelaager
 134
 93833 768
17.
Luunja Noortelaager
 539
 4 118
148 248.-
18.
Pärlselja Noortelaager
 640
 6 028
217 008.-
19.
Noortelaager Oravake
 300
 3 600
129 600.-
20.
Kloogaranna Noortelaager
 750
 5 250
189 000.-
21.
Kurtna Noortelaager
 1 024
 12 288
442 368.-
22.
Tuksi Spordilaager
 600
 6 720
241 920.-
23.
Lastekaitse Liidu Lastelaagrite
942
 5 147
185 292.-
OÜ Remniku Laste- ja Noorte
laager
24.
Valgemetsa Noortelaager
 250
 2 070
74 520.-
25.
Pariisi Noortelaager
 276
 2 468
88 848.-
26.
Vaibla Noortelaager
 243
 2 130
76 680.-
27.
KutiMuti Noortelaager
 495
 4 005
144 180.-
28.
Karepa Noortelaager
 690
 5 020
180 720.-
29.
Pärnu SS Kalev
400
3 500
126 000.-
Urumarja noortelaagris
KOKKU:
16 379
146 281
5 266 116.-
9
Finantsaruanne
SÜGISTALVISTE  LAAGRIVAHETUSTE  LAAGRITUUSIKUTE  TOETUSED  TEGEVUS-
LOAGA NOORTELAAGRITES
Peale aruannete  esitamist  01.09.2005. a selgus, et laagritoetuste osas on jääk. Laagrijuhtide nõukoda tegi
HTM-ile ettepaneku korraldada lisakonkurss sügistalviste laagrivahetuste läbiviimiseks.
Need on tegevusloaga noortelaagrid, kus ei planeeritud kohe algselt laagrivahetuste läbiviimist.
Toetuse suurus 36 krooni laagripäeva kohta.
JRK NOORTELAAGER
LASTE ARV
LAAGRIPÄEVADE
TOETUSE
ARV
SUURUS
 1.
Veski Noortelaager
60
420
15 120.-
 2.
Romaškino Tiigrid
120
840
30 240.-
Noortelaager
 3.
MTÜ Englas
Valgemetsa Noortelaager
80
480
17 280.-
 4.
Karepa Noortelaager
90
540
19 440.-
 5.
MTÜ Nõmme Kaks  Tuhat
Kloogaranna Noortelaager
35
245
8 820.-
 6.
Lastekaitse Liidu Lastelaagrite
OÜ – Pivarootsi Noortelaager
30
180
6 480.-
KOKKU:
415
2 705
97 380.-
Laagrituusikute toetus tegevusloaga noortelaagrites kokku:
LASTE ARV
SUMMA
Plaan/Fakt
Plaan/Fakt
19 884 / 19 962
9 535 360.- / 9 427 008.-
LAAGRITUUSIKUTE TOETUS PROJEKTLAAGRITES
Toetuse suurus 18 krooni laagripäeva kohta.
JRK PROJEKTI TEOSTAJA VÕI PROJEKTI NIMI
LASTE
LAAGRI-
TOETUSE
ARV
PÄEVAD
SUURUS
  1.
Maal Vanaema Juures
352
2 112
38 016.-
  2.
MTÜ Vaba Stiil
229
1 874
33 732.-
  3.
VK  Janika
100
1 000
18 000.-
  4.
Väike-Maarja  Vallavalitsus  – töölaager
80
800
14 400.-
10
Finantsaruanne
JRK PROJEKTI TEOSTAJA VÕI PROJEKTI NIMI
LASTE
LAAGRI-
TOETUSE
ARV
PÄEVAD
SUURUS
  5.
Võru  Muusikakool
60
600
10 800.-
  6.
Jahtklubi  Merikotkas
156
1 872
33 696.-
  7.
Harku Vallavalitsus – töölaager
76
760
13 680.-
  8.
Tallinna Kesklinna SK  VISA
300
2 520
45 360.-
  9.
Tapa  Lastekaitse Ühing – töölaager
40
480
8 640.-
10.
OK Põlva  Kobras
80
800
14 400.-
11.
SK Taifu
25
250
4 500.-
12.
ESS Kalevi Ujumiskool
353
3 106
55 908.-
13.
Jõhvi Spordikool
220
2 420
43 560.-
14.
MTÜ Öökull – Tartumaa Õpilasmalev
300
3 600
64 800.-
15.
MTÜ Pärnu Õpilasmalev
1 213
12 130
218 340.-
16.
Tallinna SS Kalev
255
2 600
46 800.-
17.
Tantsuklubi Stiil
200
2 000
36 000.-
18.
Tallinna Raskejõustiku Liit
105
1 050
18 900.-
19.
Spordiklubi Do
145
1 740
31 320.-
20.
Jõgeva LV SK Forte
326
2 17839 204.-
21.
Siili Palliklubi
505
6 060
109 080.-
22.
Võru Spordikool
144
999
17 982.-
23.
Pärnu SS Kalevi Spordikool
390
3 750
67 500.-
24.
Nõmme Kergejõustikuklubi
75
450
8 100.-
25.
Sillamäe Suusaklubi
30
300
5 400.-
26.
 Rakvere Spordikool
330
3 300
59 400.-
27.
MTÜ Sylvester SK
156
1 560
28 080.-
28.
MA Viljandi Spordikool
600
6 000
108 000.-
29.
MTÜ Krimmi Eestlaste Selts
4848
0
8
 640.-
30.
MTÜ Oma  Stuudio
30
210
3 780.-
31.
SA Õpilasmalev
1 600
16 000
288 000.-
32.
MTÜ Loovkeskus
60
420
7 560.-
33.
MTÜ Männikumägi
25
175
3 150.-
34.
Türi Lastekaitse Ühing – töölaager
190
1 380
24 840.-
35.
Võimlemisklubi Rütmika
154
1 25822 644.-
36.
MTÜ Noored Toredate Mõtetega
60
440
7 920.-
37.
Viljandi Noorte Huvikeskus
215
1 480
26 640.-
38.
Tallinna Noorsootöö Keskus
320
1 920
34 560.-
11
Finantsaruanne
JRK PROJEKTI TEOSTAJA VÕI PROJEKTI NIMI
LASTE
LAAGRI-
TOETUSE
ARV
PÄEVAD
SUURUS
39.
Tallinna  Skautide  rühm Tiigrid
40
240
4 320.-
40.
Raasiku Vallavalitsus
25
175
3 150.-
41.
MTÜ SK Biathlon
91
782
14 076.-
42.
MTÜ Andi – Hiiumaa  suvelaager
46
322
5 796.-
43.
Marvella Majad OÜ
165
1 34824 264.-
44.
Noorsootöö ja Noorsoohariduse Arendamise Ühing
371
3 912
70 416.-
45.
MTÜ Tsirkusestuudio Fox
50
500
9 000.-
46.
MTÜ Nõmme Kaks Tuhat
44
352
6 336.-
47.
Tantsuspordiklubi Teemant
120
1 200
21 600.-
48.
Alutaguse  Spordikool
80
960
17 280.-
49.
Tabasalu Triatloniklubi
45
390
7 020.-
50.
MTÜ  Iris
45
270
4 860.-
51.
VK Täht
100
1 040
18 720.-
52.
MTÜ Võru  Noortekeskus  – töölaager
40
480
8 640.-
53.
EELK Pärnu Praostkond
88
528
9 504.-
54.
OK  Joka
16
112
2 016
55.
Paide Vallavalitsus – töölaager
40
400
7 200.-
56.
Lõuna  Politseiprefektuur
281
2 810
50 580.-
57.
Kunda Linnavalitsus – töölaager
60
600
10 800.-
58.
Pärnu Vibuklubi Meelis
123
1 371
24 678.-
59.
Pärnu Linna Spordikool
120
1 090
19 620.-
60.
Sõmeru Vallavalitsus
30
210
3 780.-
61.
Lasteaed -Algkool Tõruke
80
480
8 640.-
62.
MTÜ Nõmme Matkakeskus
69
606
10 908.-
63.
OÜ  Valkla   Rand
230
1 37824 8
04.-
64.
Saaremaa NNKÜ-NMKÜ
101
854
15 372.-
65.
Võru Vallavalitsus – töölaager
41
481
8 658.-
66.
Järvakandi Vallavalitsus – töölaager
50
350
6 300.-
67.
Päästeamet
210
1 260
22 680.-
68.
Kose  Vallavalitsus – töölaager
20
240
4 320.-
69.
TOP-i Ujumisklubi
164
1 30823 544.-
70.
MTÜ Noorte Mereklubi
144
1 72831 104.-
71.
MTÜ Pyladese Laagrikeskus
188
1 316
23 688.-
72.
MTÜ ETNA Kondor
144
1 00818
 144.-
12
Finantsaruanne
JRK PROJEKTI TEOSTAJA VÕI PROJEKTI NIMI
LASTE
LAAGRI-
TOETUSE
ARV
PÄEVAD
SUURUS
73.
Nõmme Spordiklubi
20
120
2 160.-
74.
MTÜ Noor Suvi – Narva-Jõesuu laager
246
2 665
47 970.-
75.
Tallinna Kurtide Selts Tankur
15
180
3 240.-
76.
MTÜ Sirtsucamp
85
700
12 600.-
77.
Merivälja Aedlinna Selts
30
360
6 480.-
KOKKU:
13 404
124 200
2 235 600.-
SÜGISTALVISTE  LAAGRIVAHETUSTE  LAAGRITUUSIKUTE  TOETUSED  PROJEKT-
LAAGRITES
Need on korraldajad, kes esialgselt ei planeerinud laagrivahetuste läbiviimist.
Toetuse suurus 18 krooni laagripäeva kohta.
JRK PROJEKTI TEOSTAJA
LASTE
LAAGRIPÄEVADE
TOETUSE
ARV
ARV
SUURUS
  1.
Pärnumaa  Spordiliit
503
3 51863 324.-
  2.
MTÜ Oma Stuudio
25
150
2 700.-
  3.
Merivälja Aedlinna Selts
30
240
4 320.-
  4.
Jõgeva linna ja valla SK Forte
100
650
11 700.-
  5.
Tallinna SS Kalev Kergejõustikukool
60
360
6 480.-
  6.
MTÜ Tsirkusestuudio Fox
40
280
5 040.-
 7.
OK Kobras
70
420
7 560.-
  8.
Põlva Spordikool
59
354
6 372.-
  9.
MTÜ TIM kool
70
420
7 560.-
10.
MTÜ Nõmme Kaks Tuhat
32
192
3 456.-
11.
MTÜ Tartu Kristlik Kodu
16
112
2 016.-
12.
Tapa Lastekaitseühing
30
210
3 780.-
13.
MTÜ Saaremaa NNKÜ-NMKÜ
25
175
3 150.-
14.
MTÜ Noored Toredate Mõtetega
100
700
12 600.-
KOKKU:
1 160
7 781
140 058.-
Laagrituusikute toetus projektlaagrites kokku:
LASTE ARV
SUMMA
Plaan / Fakt
Plaan / Fakt
13 997 /14 564
2 267 514.- /  2 375 658.-
13
Noortelaagrite juhtide ja kasvatajate koolitus
NOORTELAAGRITE JUHTIDE
JA KASVATAJATE KOOLITUS
01.01.2005. a jõustus haridus- ja teadusministri
III. Laagrijuhataja eksami  sooritamine
13. sept. 2004. a määrus nr 51 Noortelaagri ning
1. Eksamineeritav, kellel on  pedagoogiline , noor-
Projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsioo-
sootöö või sotsiaaltöö  alane  kõrg- või keskerihari-
ninõuded. RTL, 27.09.2004, 127, 1967 
dus,  esitab  eksamikomisjonile  järgmised  doku-
Määrus  kehtestati  “Noorsootöö  seaduse”  (RT  I
mendid:
1999, 27, 392; 2002, 53, 336; 61, 375; 90, 521;
1) koopia haridust tõendavast dokumendist;
2004, 27, 179) § 10 lõike 3 ja § 15 lõike 5 alusel.
2) koopia kehtivast vähemalt 6-tunnilisest  esma -
abi koolituse tunnistusest;
Määruse  §  6.  Kvalifikatsiooninõuete  täitmiseks
3) praktilise tööna vähemalt kuuepäevalise linna-
vajalik  eksam .
välise laagri toetuse  taotlemise  projekti.
(2) Eksami sooritamist tõendava tunnistuse vormi
Sooritab eksami  teemadel :
ja eksami korra kehtestab ENTK  direktor , koos-
1) laagritegevust puudutav  seadusandlus ;
kõlastades nimetatud dokumendi Haridus- ja Tea-
2) erivajadustega laps  laagris .
dusministeeriumi noorteosakonnaga.
2.  Eksamineeritav,  kellel  on  vähemalt  keskhari-
Eesti Noorsootöö Keskuse direktori 25.01.2005. a
dus  ning  vähemalt  kolmeaastane  töökogemus
käskkirjaga nr 1-5/ kinnitati Noortelaagri juhataja
laagri kasvatajana, esitab eksamikomisjonile järg-
ja kasvataja kvalifikatsioonieksami tingimused ja
mised  dokumendid :
sooritamise kord.
1) koopia haridust tõendavast dokumendist;
2) koopia kehtivast vähemalt 6-tunnilisest esma-
I. Üldsätted
abi koolituse tunnistusest;
3) tõendi, et on töötanud eelneva kolme aasta
1. Noortelaagri juhataja ja kasvatajate kvalifikat-
jooksul vähemalt 18 päeva laagrikasvatajana;
sioonieksami  läbimise  kord  on  Eesti  Vabariigis
4) praktilise tööna vähemalt kuuepäevalise lin-
edaspidi noortelaagri juhataja ja kasvatajate kva-
navälise laagri toetuse taotlemise projekti.
lifikatsioonieksami  läbiviimist  reguleeriv  doku-
ment.
Sooritab eksami teemadel:
1) laagritegevust puudutav seadusandlus;
2. Noortelaagri juhataja ja kasvatajate kvalifikat-
2) erivajadustega laps laagris;
sioonieksami komisjoni koosseis kinnitatakse Eesti
3) pedagoogika alused;
Noorsootöö Keskuse direktori käskkirjaga. Eksami-
4) laagri töö  organiseerimine , planeerimine ja
komisjon moodustatakse vähemalt kolmeliikme-
juhtimine;
line.
5) konfliktsituatsioonide lahendamine.
3. Noortelaagri juhataja ja kasvatajate kvalifikat-
3. Eksamineeritav, kes on töötanud eelneva viie aasta
sioonieksami läbimise korral väljastatakse eksami-
jooksul vähemalt 30 päeva laagrijuhatajana ning
neeritavale tunnistus, mis kehtib viis aastat eksami
kelle  kvalifikatsioonitunnistus  on  vananenud,
sooritamise kuupäevast.
esitab eksamikomisjonile järgmised dokumendid:
1) koopia  kehtivast  vähemalt  6-tunnilisest
II. Eksami korraldamine
esmaabi koolituse tunnistusest;
1.  Eksam  koosneb  teoreetilisest  ja  praktilisest
2) koopia viis aastat tagasi saadud laagrijuha-
osast, teoreetiline osa on kirjalik.
taja  tunnistusest;
3) tõendi, et on töötanud 13. septembrile 2004
2. Eksam loetakse sooritatuks, kui eksami  tegija
eelneva viie aasta jooksul vähemalt 30 päeva
vastab õigesti vähemalt 80 protsendile küsimus-
laagrijuhatajana;
test ja sooritab edukalt praktilised ülesanded.
4) praktilise tööna vähemalt kuuepäevalise lin-
navälise laagri toetuse taotlemise projekti.
14
Noortelaagrite juhtide ja kasvatajate koolitus
Sooritab eksami teemadel:
2) koopia kehtivast vähemalt 6-tunnilisest esma-
1) laagritegevust puudutav seadusandlus;
abi koolituse tunnistusest;
2) erivajadustega laps laagris.
3) praktilise tööna kuuepäevalise laagri tege-
vuskava.
IV.  Laagrikasvataja  eksami sooritamine
Sooritab eksami teemadel:
1) laagritegevust puudutav seadusandlus kas-
1. Eksamineeritav, kellel on pedagoogiline, noor-
vatajat puudutavas osas;
sootöö või sotsiaaltöö alane kõrg- või keskerihari-
2) erivajadustega laps laagris;
dus,  esitab  eksamikomisjonile  järgmised  doku-
3) lapse arengu iseärasused;
mendid:
4) grupi juhtimine;
1) koopia haridust tõendavast dokumendist;
5) meeskonnatöö;
2) koopia kehtivast vähemalt 6-tunnilisest esma-
6) konfliktsituatsioonide lahendamine;
abi koolituse tunnistusest;
7) ürituste korraldamine;
3) praktilise tööna kuuepäevalise laagri tege-
8) mängu juhtimine ja mängujuhtimise  metoo -
vuskava.
dika.
Sooritab eksami teemadel:
4. Eksamineeritav, kes on töötanud eelneva viie aasta
1) laagritegevust puudutav seadusandlus kas-
jooksul vähemalt 24 päeva laagrikasvatajana ning
vatajat puudutavas osas;
kelle kvalifikatsioonitunnistus on vananenud, esi-
2) erivajadustega laps laagris.
tab eksamikomisjonile järgmised dokumendid:
2. Eksamineeritav, kellel on muu kõrg- või  keskeri -
1) koopia  kehtivast  vähemalt  6-tunnilisest
haridus, esitab eksamikomisjonile järgmised doku-
esmaabi koolituse tunnistusest;
mendid:
2) koopia viis aastat tagasi saadud laagrikas-
1) koopia haridust tõendavast dokumendist;
vataja tunnistusest;
2) koopia kehtivast vähemalt 6-tunnilisest esma-
3) tõendi, et on töötanud 13. septembrile 2004
abi koolituse tunnistusest;
eelneva viie aasta jooksul vähemalt 24 päeva
3) praktilise tööna kuuepäevalise laagri tege-
laagrikasvatajana;
vuskava.
4) praktilise tööna kuuepäevalise laagri tege-
Sooritab eksami teemadel:
vuskava.
1) laagritegevust puudutav seadusandlus kas-
Sooritab eksami teemadel:
vatajat puudutavas osas;
1) laagritegevust puudutav seadusandlus kas-
2) erivajadustega laps laagris;
vatajat puudutavas osas;
3) lapse arengu iseärasused.
2) erivajadustega laps laagris.
3.  Eksamineeritav,  kellel  on   keskharidus ,  esitab
2005.  a  kevadel  esitasid  Eesti  Noorsootöö  Kes-
eksamikomisjonile järgmised dokumendid:
kusele (ENTK) taotlused koos programmiga noorte-
1) koopia haridust tõendavast dokumendist;
laagrite juhtidele ja kasvatajatele koolituste läbi-
viimiseks 9 õppeasutust ja organisatsiooni:
JRK  ORGANISATSIOON
KOOLITUSTE ARV
OSAVÕTJAD
  1.
Viljandi Kultuuriakadeemia
2 (1 tudengitele)
34
  2.
MTÜ Noorsootöö ja Noorsoohariduse Ühing
5 (1 laagrijuhtidele)
193
  3.
TÜ Narva Kolledý
3 (1 tudengitele)
74
  4.
Tallinna Pedagoogiline  Seminar
2 (1 tudengitele
64
  5.
Tallinna  Noorsoo - ja Spordiamet
7
159
  6.
SA Kesk-Eesti Noortekeskus
1
30
  7.
SA Õpilasmalev
1 (organisatsioonisisene)
80
  8.
MTÜ Nõmme Matkakeskus
2 (1 laagrijuhtidele)
45
  9.
MTÜ Pylades
1 (organisatsioonisisene)
40
Kokku:
24
715
15
Laagrijuhtide nõukoda ja noortelaagrite korraldajate seminarid
Lisaks korraldas oma piirkonna õpilasmaleva juh-
tamist etteantud teemal ning eksami sooritamist.
tidele ja kasvatajatele koolituse Pärnumaa Õpilas-
Eksamid  sooritati Eesti Noorsootöö Keskuse direk-
malev. Kõik  koolitused  lõppesid eksamiga.
tori   käskkirjaga  kinnitatud  komisjonile.  ENTK
korraldusel  toimus  26   eksamit   ja  väljastati  738
Laagrikasvataja tunnistust oli võimalik saada ka
noortelaagri ja projektlaagri kasvataja ja 152 noorte-
eksternina, mis tähendas esmaabikoolituse läbimist
laagri  ja  projektlaagri  juhataja  kvalifikatsiooni
ja vastava tõendi esitamist,  iseseisvat  õppimist (“Käsi-
kinnitavat tunnistust, mis kehtivad 5 aastat.
raamat  noortelaagri  korraldajale”),  essee  kirju-
 LAAGRIJUHTIDE NÕUKODA  JA
NOORTELAAGRITE KORRALDAJATE SEMINARID
Haridus- ja teadusministri 3. juuni 2003. a käsk-
Alar  Tamm
Lastekaitse Liidu juhataja;
kirjaga  nr  465  laagrijuhtide  nõukoja  moodusta-
Tiit  Terik
Eesti Pyladese Liidu  juha -
mine.
tuse esimees, Eesti Noorte-
Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2002. a määruse
ühenduste Liidu esindaja;
nr  429  “Haridus-  ja  Teadusministeeriumi  põhi-
Merle  Tomberg
Sotsiaalministeeriumi
määrus” (RT I 2002, 109, 651) § 24 punkti 22 alu-
hoolekande osakonna pea-
sel:
spetsialist.
1.  Moodustan  laagrijuhtide  nõukoja  (edaspidi
3. Määran nõukoja ülesandeks tagada noorsootöö
nõukoda).
seadusest  ja  Eesti  noorsootöö  kontseptsioonist
tulenevate tegevuste algatamine noorte tervistava
2.  Kinnitan  nõukoja järgmises  koosseisus :
ja  arendava  puhkuse  valdkonna  arendamiseks
Aare  Vilu
 - HTM-i noorteosakonna
noorte- ja projektlaagrite osas, sealhulgas:
 
peaekspert,  nõukoja  esi-
1) teha HTM-i ministrile ettepanekuid vajalike
mees;
seadusandlike  regulatsioonide  kehtesta-
Kadri Kurve
ENTK nõunik, nõukoja ase-
miseks;
esimees;
2) anda iga-aastaselt HTM-ile ülevaade koond-
Juhan Anupõld
MTÜ Nõmme Spordiklubi
projekti “Noorte tervistav ja  arendav  puh-
juhatuse esimees, spordi- ja
kus” täitmisest;
noortelaagrite esindaja;
3)  planeerida  ja  esitada  kantslerile   taotlus
Valdek  Murd
Sillamäe  Linnavolikogu  esi-
koondprojekti “Noorte tervistav ja arendav
mees, Eesti Linnade Liidu
puhkus” läbiviimiseks ning kontrollida eral-
esindaja;
diste jaotamist ja kasutamist;
Toomas Ponkin
ENTK direktor;
4) tagada noorte- ja projektlaagrite koostöövõr-
Silver  Pramann
Tallinna NNKÜ-NMKÜ
gustiku toimimine;
juhatuse esimees, projekt-
5) tagada noortelaagrite juhatajate ja  kasvata -
laagrite  esindaja;
jate koolituse koordineerimine.
Tiiu  Pramann
Treppoja Noortelaagri juha-
4. Kinnitada laagrijuhtide nõukoja töökord.
taja,  tegevusloaga  töö-  ja
puhkelaagrite esindaja;
5. Nõukoja teenindamine tagada ENTK-l.
Maie   Reimann
Tallinna Pedagoogilise Semi-
6.  Tunnistada  kehtetuks  haridusministri  käskkiri
nari noorsootöö osakonna
nr 123 “Laagrijuhtide nõukoja moodustamine”
juhataja, laagrijuhtide ja
8. maist 2000. aastast.
-kasvatajate koolitajate
esindaja;
16
Noortelaagri tegevusloa taotluste läbivaatamise komisjoni istungid
7. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada
3) Koondprojektiga seonduvast tegevusest Tuksi
30  päeva  jooksul  teatavaks  tegemisest,  esitades
ja Kurgjärve seminaride vahelisel ajal 2005,
kaebuse Tartu Halduskohtusse “Halduskohtume-
rahastamise printsiibid,  aruandlus , 2005. a
netluse seadustikus” sätestatud korras.
projektid , toetused, lepingute sõlmimisega
seonduv , trükiste tutvustamine jne
Toivo  Maimets
4) Noortelaagrite juhtide ja kasvatajate kooli-
Minister
tused ja eksamid 2005. a
5) Info Tervise Arengu  Instituudi  (TAI) kooli-
2005. aastal toimus 5 laagrijuhtide nõukoja nõu-
tusprogrammidest
pidamist.  Nõupidamised  protokollitakse  ja  kõik
6) Sissejuhatus seaduste keerdkäikudesse ehk
otsused  võetakse  laagrijuhtide  nõukoja  poolt
mida iga laagrikorraldaja õigusest kindlasti
vastu lihthäälteenamusega.
teadma peaks
Sügisseminar toimus 26.–27.09.2005. a  Klooga -
NOORTELAAGRITE  KORRALDAJATE
ranna Noortelaagris. Osalejaid 68.
SEMINAR-KOOLITUSED  toimuvad  kaks
Seminari  teemad:
korda aastas, kuhu on kutsutud nii tegevusloaga
1) Mõtted  ja  ettepanekud  2006.  a  laagrisuve
noortelaagrite juhatajad ja korraldajad kui ka pro-
ettevalmistamiseks
jektlaagrite läbiviijad.
2) Kokkuvõte 2005. a noortelaagrite juhtide-
Talvine seminar toimus 14.–15.02.2005. a Kurg-
ja kasvatajate koolitustest ja eksamitest
järve Spordibaasis. Osalejaid 78.
3) Ülevaade 2005. a laagrisuvest – lepingutest
Seminari teemad:
ja nende täitmisest
1) Muudatused HTM-i noorteosakonna töös
4) 2006. a laagrisuve ajagraafik
2) 2005. a noorsootöö  prioriteedid
5) Juhtimine loomariigis – A.Turovski
6) Noortelaagrite korraldajate sõnavõtud
NOORTELAAGRI TEGEVUSLOA TAOTLUSTE
LÄBIVAATAMISE KOMISJONI ISTUNGID
Lähtuvalt noorsootöö seaduse § 9 punktist 3 väl-
Komisjoni nõupidamisele 28.11.2005. a oli laeku-
jastab Haridus- ja Teadusministeerium noortelaag-
nud 9 noortelaagri taotlused noortelaagri tegevus-
ritele tegevusload.
loa väljastamiseks. Kõik taotluse  esitanud  noorte-
laagrid   omasid  eelnevalt  tegevusluba,  neil  vaid
2005. a toimus 2 noortelaagri tegevusloa taotluste
lõppes  tegevusloa  kehtivus.  Kõik  taotlejad  olid
läbivaatamise komisjoni istungit.
täitnud  noorsootöö  seaduse  §  10  noortelaagri
07.03.2005. a anti Lastekaitse Liidu Lastelaagrite
tegevusloa  taotlemiseks  esitatavad  nõuded  ning
OÜ Pivarootsi Õppe- ja Puhkelaagrile välja noorte-
komisjon  tegi  haridus-  ja  teadusministrile  ette-
laagri tegevusluba nr 117  kehtivusega  3 aastat.
paneku väljastada taotlejatele tegevusload.
17
Tegevusloaga noortelaagrid, mis töötasid 2005. a laagrisuvel
TEGEVUSLOAGA NOORTELAAGRID,
MIS TÖÖTASID 2005. a LAAGRISUVEL
JRK
TEGEVUS-
NOORTELAAGRI
TEGEVUS-
ASUKOHT
VÄLJAANDMISE
LOA NR
NIMI
LOA KESTUS
KUUPÄEV
1.
92
Relvo Sport Noortelaager
3 a
Põlvamaa,  Saverna  vald
02.12.2002. a
2.
107
Noortelaager Oravake
3 a
Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu
18.03.2004. a
3.
81
Karepa Noortelaager
3 a
Lääne-Virumaa,  Vihula  vald
02.12.2002. a
4.
113
Rutja Noortelaager
1 a
Lääne-Virumaa, Vihula vald
26.11.2004. a
5.
103
Romaškino Tiigrid
3 a
Harjumaa, Harku vald
04.12.2003. a
Noortelaager
6.
114
Võsu Noortelaager
1 a
Lääne-Virumaa, Võsu vald
 26.11.2004. a
7.
97
Vaibla Noortelaager
3 a
Viljandimaa,  Kolga -Jaani vald
 04.12.2003. a
8.
98
Kloogaranna Noortelaager
3 a
Harjumaa, Keila vald
  “
9.
115
Kurgjärve Spordilaager
3 a
Võrumaa, Rõuge vald
26.11.2004. a
10.
116
Veski Noortelaager
3 a
Valgamaa, Otepää vald
  ”
11.
102
Jaanimäe Spordilaager
3 a
Võrumaa,  Haanja  vald
04.12.2003. a
12.
99
KutiMuti Noortelaager
3 a
Harjumaa, Keila vald
  ”
13.
83
Urumarja Noortelaager
3 a
Pärnumaa, Tori vald
02.12.2002. a
14.
101
Mäe-Kääraku Noortelaager
3 a
Võrumaa, Haanja vald
04.12.2003. a
15.
109
Luunja Noortelaager
3 a
Tartumaa, Luunja vald
26.11.2004. a
16.
110
Tuksi Spordi- ja puhkelaager
3 a
Läänemaa,  Noarootsi  ”
17.
90
Piiri Spordilaager
3 a
Valgamaa,  Sangaste  vald
02.12.2002. a
18.
85
Valgemetsa Noortelaager
3 a
Põlvamaa,  Vastse -Kuuste
  ”
19.
89
Lastekaitse Liidu Laste-
3 a
Ida-Virumaa, Alajõe vald
  ”
laagrite OÜ Remniku Laste-
ja Noortelaager
20.
117
Lastekaitse Liidu Laste-
3 a
Läänemaa, Hanila vald
07.03.2005. a
laagrite OÜ Pivarootsi
Õppe- ja Puhkelaager
21.
111
Rannapungerja Noortelaager
3 a
Ida-Virumaa, Tudulinna vald
 26.11.2004. a
22.
82
Noortelaager Kotka
3 a
Harjumaa, Loksa vald
02.12.2002. a
23.
105
Taevaskoja Noortelaager
3 a
Põlvamaa, Taevaskoja
04.12.2003. a
24.
112
Kurtna Noortelaager
3 a
Ida-Virumaa, Illuka vald
26.11.2004. a
25.
95
Pärlselja Noortelaager
3 a
Pärnumaa,  Varbla  vald
02.12.2002. a
26.
84
Pariisi Noortelaager
3 a
Lääne-Virumaa, Saksi vald
  ”
27.
104
Vihasoo Noortelaager
3 a
Harjumaa, Loksa vald
04.12.2003. a
28.
108
Madsa Puhkeküla
3 a
Valgamaa, Otepää vald
18.03.2004. a
18
Trükised
TRÜKISED
1. “Noortelaagri korraldaja käsiraamat”
3. Plakat “Laagrisuvi 2006”
Käsiraamat sisaldab kõiki noortelaagri tegevuseks
Plakatil  on  tegevusluba   omavate   noortelaagrite
vajalikke normatiivakte ning noortelaagri juhata-
asukohad, kontaktandmed, laagrivahetuste ajad ja
jale ja kasvatajale esmaseid ja olulisemaid tead-
vahetuste  pikkused,  suunitlus , tuusiku hind ja laste
misi tegevuseks noortelaagrites.
vanus.
2.    Koondprojekti  “Noorte  tervistav  puhkus
Plakati  materjal  on  üleval  internetis  noortelaag-
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

Vasakule Paremale
NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #1 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #2 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #3 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #4 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #5 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #6 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #7 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #8 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #9 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #10 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #11 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #12 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #13 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #14 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #15 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #16 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #17 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #18 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #19 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #20 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #21 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #22 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #23 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #24 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #25 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #26 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #27 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #28 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #29 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #30 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #31 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #32 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #33 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #34 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #35 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #36 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #37 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #38 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #39 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #40 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #41 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #42 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #43 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #44 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #45 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #46 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #47 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #48 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #49 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #50 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #51 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #52 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #53 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #54 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #55 NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005 #56
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 56 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2018-10-31 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 6 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Maalerikusti Õppematerjali autor

Märksõnad


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

192
pdf
NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT
528
doc
Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused
1072
pdf
Logistika õpik
937
pdf
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
193
docx
Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt
0
docx
V-Hugo Jumalaema kirik Pariisis terve raamat
414
pdf
Tiit Lauk humanitaar
132
doc
Massikommunikatsiooni ja Eesti ajakirjanduse ajalugu

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun