Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


LEPINGUTE KOGUMIK (1)

3 HALB
Punktid
 
Säutsu twitteris
Uido Truija
LEPINGUTE  KOGUMIK
p  r  a  k  t  i  l  i  n  e     k  ä  s  i  r  a  a  m  a  t
I
Estada
1
2002
2
SISUKORD
Agendileping
Maaklerileping
Litsentsileping
Garantiikiri
Garantiileping
Hoiuleping
Käendusleping
Käsirahaleping
Käsundusleping
Komisjonileping
Laenuleping
Faktooringuleping
Fransiisileping
Müügileping
Ettevõtte üleandmise leping
Vahetusleping
Kinkeleping
Eluruumi üürileping
Eluruumi allüürileping
Mitteeluruumide  rendileping
Ehitise ajutise kasutamise leping
Tasuta kasutamise leping
Liisinguleping
Nõude loovutamise leping
Kohustuse ülevõtmise leping
Töövõtuleping
Veoleping
Ekspedeerimisleping
Seltsinguleping

3
LEPINGUTE NÄIDISED
AGENDILEPING
Tallinnas,                                                                            
 “…..”…………………… .a.
Aktsiaselts  ABC, registrikood 10000000001, asukohaga Pärnu mnt. 999 Tallinn, edaspidi 
nimetatud “käsundiandja”, juhatuse liikme Peeter Pärn,  isikukood  3500200456, elukoht 
Tallinn, isikus  ühelt poolt

ja
osaühing   BCD,   registrikood   1000000002,   asukohaga   Tartu   mnt.   888   Tallinn,   edaspidi 
nimetatud “ agent ”, juhatuse liikme Kaarel  Kask , isikukood  36503000567, elukoht Tallinn, 
isikus    teiselt    poolt,   koos   nimetatud   “ lepingupooled ”   või   “pooled”,   sõlmisid   käesoleva 
lepingu alljärgnevas:

1.  Lepingu  dokumendid .
11.  Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust ja koos lepinguga  allkirjastatud  
lisadest ning lisadest, milles lepitakse kokku peale käesoleva lepingu sõlmimist.
12.  Käesolevale lepingule on lisatud lepingu sõlmimisel järgmised lisad:
1.21.   Agendi  poolt reklaamitavate ja pakutavate kaupade nimekiri ja hinnad - lisa nr.1.
1.22.  Agendi tegutsemise territooriumide  nimekiri   
- lisa nr.2.
1.23.  Agenditasu arvestus ja maksmise kord                         
- lisa nr.3.
1.24.  Kokkulepe konkurentsipiirangu kohta               
- lisa nr.4.
2. Lepingu objekt.
2.1. Käesoleva lepinguga kohustub agent käsundiandja jaoks ja tema huvides ning käsundiandja 
nimel ja arvel reklaamina käesoleva lepingu  lisas  nr.1 nimetatud kaupu ja võtma vastu ostjatelt 
lisas   nr.1   toodud   kaupade   tellimusi     territooriumil,   mis   on   ära   näidatud   lepingu   lisas   nr.2. 
Käsundiandja aga kohustub maksma agenditasu lepingu lisas nr.3 sätestatud korras.
4
3.  Agendi õigused ja kohustused.
31.  Agent peab käsundiandjale viivitamata teatama igast temapoolsest ostutellimuse 
vastuvõtmisest, samuti muudest käsundiandja huvide järgimiseks vajalikest asjaoludest.
32.  Agent   ei   või   agendilepingu   kestuse   ajal   ega   pärast   seda   kasutada   ega   avaldada 
käsundiandja 
ärisaladusi, mis on talle usaldatud või tema tegevuse tõttu talle teatavaks saanud. Kokkulepe 
konkurentsipiirangu   kohta,   juhindudes   LS   paragrahvist   689,     sõlmitakse   agendiga   käesoleva 
lepingu allakirjutamisel ning see kuulub käesoleva lepingu juurde  lisana  nr.4.
33.   Agendil  on õigus võtta vastu teateid asja puuduste kohta, mida  ostjad  on temale avaldanud 
ning  ta kasutab käsundiandjale kuuluvaid õigusi tõendite tagamiseks.
3.4.  Agendil   ei   ole   lubatud   teostada   kaupade   reklaami   ja   tegutseda   käsundiandja   agendina 
väljaspool lisas nr.2 nimetatud territooriumi.
35.  Agent võtab vastu ostutellimusi  lisas nr.1 sätestatud kaupadele ning edastab  saadud 
tellimused   hiljemalt  ….. (…….) kalendripäeva jooksul käsundiandjale.
31.  Agent peab läbirääkimisi ostjatega ning teavitab läbirääkimiste tulemustest viivitamatult 
käsundiandjat.
32.   Agent organiseerib kaupade reklaami käsundiandja kulul. Reklaam  ja sellega seotud kulud 
kooskõlastatakse eelnevalt kirjalikult käsundiandjaga.
33.  Agent organiseerib ja vajadusel  teostab  iseseisvalt käsundiandja kulul kaupade transporti, 
vastuvõtmist ja ladustamist territooriumil.
34.  Esindab käsundiandjat vaidlustes ostjatega kauba kvaliteedist, puudujäägist või riknemisest 
tulenevates vaidlustes.
35.  Teostab muid toiminguid , mis on eelnevalt kirjalikult kooskõlastatud käsundiandjaga.   
36.  Hangib käsundiandjale vajalikku teavet turusituatsiooni kohta territooriumil ja edestab 
nimetatu kord kvartalis käsundiandjale.
37.  Kõigis lepingu punktis 3 reguleerimata küsimustes juhindub agent LS paragrahv 673 ja 676 
sätetest.
4. Käsundiandja õigused ja kohustused.
4.1. Käsundiandja on kohustatud käesoleva lepingu sõlmimisel agendile üle andma lisas nr.1 
nimetatud kaupu puudutavad reklaammaterjalid, dokumentatsiooni ning kaubanäidised.
4.2.   Käsundiandja   on   kohustatud   agenti     informeerima   kaupade   hindades   tehtavatest 
5
muudatustest.
43.  Käsundiandja annab agendile ainuesindamise õiguse territooriumil.
41.  Kõigis lepingu punktis 4 reguleerimata küsimustes juhindub käsundiandja   LS paragrahv 
674 
sätetest.
5. Agendi tasu
5.1.   Käsundiandja   on   kohustatud   maksma   agendile   tasu   lepingu   lisas   nr.3   sätestatud   korras. 
Tasumisega hilinemisel maksab käsundiandja viivist ….. % iga viivitatud päeva eest tasumata 
summast  lähtudes.
5.2.  Agendi   poolt   täiendavate   ülesannete   täitmine   ja   tasu   eelnimetatu   eest   lepitakse   kokku 
kirjalikult mõlema poole allkirjadega.
5.3.   Käesolevas   punktis   ja   lisas   nr.3   sätestamata   küsimustes   juhinduvad   pooled   agenditasu 
maksmisel LS paragrahvist  678 - 682.
54.  Agendilepingust tulenevate sissenõutavate nõuete tagamiseks on agendil kinnipidamisõigus 
vallasasjadele, mida ta agendilepingu alusel valdab, juhindudes LS paragrahvist 685.
6. Lepingu kehtivus.  Ülesütlemine.
6.1. Käesolev leping jõustub sõlmimise momendist ning on sõlmitud määramata ajaks.
62.  Mõlemal poolel on õigus käesolev leping üles öelda , teatades teisele poolele ülesütlemisest 

kuud ette.
6.3. Kui agendilepingu ülesütlemise põhjuseks oli teisest poolest tulenev asjaolu, peab teine pool 
hüvitama lepingu lõpetamisest tekkinud kahju.
6.4. Agendil on õigus lahkumishüvisele ja lepingu lõppemisega tekitatud kahju hüvitamisele 
vastavalt LS paragrahv 688 sätetele.
7. Lepingu rikkumise vabandatavus.
7.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu 
rikkumiseks , kui selle põhjuseks olid  asjaolud , mida pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega 
pidanud ette nägema ega ära hoidma. (Vääramatu jõud, LS paragrahv 103).Nimetatud asjaolud 
peavad  olema  tõendatavad ning  vaatamata  eelnimetatud  ettenägemata asjaoludele, on pooled 
kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui  takistav  asjaolu 
on ajutine, on kohustuse  rikkumine  vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohustuse 
täitmist.
6
7.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata asjaolude 
tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele poolele vahenditega, mis tagavad teate 
kiireima edastamise, samas saates välja teate tähitud kirjaga .
8.  Teated .
8.1.  Pooltevahelised käesoleva lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis 
tähitud   kirjaga   või   väljastusteatega,   välja   arvatud   juhtudel,   kui   sellised   teated   on 
informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.
9. Muud tingimused.
9.1. Käesolevat lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel, juhindudes LS paragrahvist 
672. Kirjaliku vormi järgimata jätmisel on lepingu muudatus  tühine.
9.2.   Lepingu   täitmisel   tõusetuvad   vaidlused   lahendatakse   läbirääkimiste   teel,   kokkuleppe 
mittesaavutamisel kohtus.
9.3. Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud käesoleva lepinguga, juhinduvad pooled Eesti 
Vabariigi seadusandlusest.
94.  Kumbki  lepingupool  ei oma õigust lepingust tulenevaid nõudeid loovutada kolmandale 
isikule   ilma   teise   poole   kirjaliku   nõusolekuta,   juhindudes   LS   paragrahvist   166   lg.2   ja   3. 
Eelnimetatu rikkumisel maksab rikkumises süüdlane teisele poolele leppetrahvi ……………. 
krooni.
9.5.   Juhul,   kui   lepingulist   kohustust   ei   täideta   nõuetekohaselt,   on   kohustust   rikkunud   pool, 
vastavalt   LS   paragrahvidele   159   ja   161   kohustatud   maksma   leppetrahvi   ……….   Krooni. 
Leppetrahvi  maksmine  ei vabasta kohustuse täitmisest.
9.6. Lepingu mittetäitmisega või mittenõuetekohase täitmisega teisele lepingupoolele tekitatud 
kahju hüvitamise küsimustes juhinduvad pooled LS paragrahvidest 127, 128, 132,   134, 136, 
139.
9.7.Leping on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles kahes (2) võrdset  juriidilist  jõudu omavas 
identses eksemplaris, millest üks jääb käsundajale ja teine agendile.
Poolte esindajate ees- ja perekonnanimed  ning allkirjad :
Käsundiandja
7
Agent
8
MAAKLERILEPING
Tallinnas,
“…..”……………………. …a.
Aktsiaselts ABC, registrikood 10000000001, asukohaga Pärnu mnt. 999 Tallinn, edaspidi 
nimetatud”käsundiandja”,   juhatuse   liikme   Peeter   Pärn,   isikukood   3500200456,   elukoht 
Tallinn, isikus ühelt poolt

ja
osaõhing   BCD,   registrikood   10000000002,   asukohaga   Tartu   mnt.   888   Tallinn,   edaspidi 
nimetatud   “ maakler ”,   juhatuse   liikme   Kaarel   Kask,   isikukood   36503000567,   elukoht 
Tallinn,   isikus   teiselt   poolt,   koos   nimetatud   “lepingupooled”   või   2pooled”,   sõlmisid 
käesoleva lepingu alljärgnevas.

1. Lepingu objekt
1.1.   Käesoleva   lepinguga   kohustub   maakler   vahendama   käsundiandjale   kuuluva   kinnisvara 
asukohaga    Harjumaa ,    Viimsi    vald,   ……………   tn.   …,   sisse    kantud    Tallinna   Linnakohtu 
Kinnistusameti Harju kinnistusjaoskonna kinnisturegistri registriossa nr. …………………….., 
müüki. 
2. Käsundiandja ja maakleri  õigused ja kohustused
2.1. Käsundiandja   teeb   maaklerile   ülesandeks   ja   maakler   võtab   endale   kohustuseks   teostada 
alljärgnevad  toimingud :
2.1.1. Ostja   leidmine   käsundiandjale   kuuluva   käesoleva   lepingu   punktis   1.1.   nimetatud 
kinnistule (müügiobjekt).
2.1.2. Notariaalse   müügilepingu   sõlmimiseks   kõigi   selleks   vajalike   dokumentide 
ettevalmistamine ning notaribüroos aja broneerimine.
2.1.3. Maakleril   on   õigus   nõuda   müügiobjekti   kohta   dokumentide   koopiaid   ning   näidata 
potsensiaalsele ostjale objekti kohapeal.
2.1.4. Käesoleva lepingu kehtivuse ajal ei oma käsundiandja õigust müügiobjekti võõrandada, 
anda   kasutusvaldusse   või   pantida,   samuti   seada   müügiobjektile   muid   koormatisi   või 
kitsendusi, mis võivad takistada objekti müüki.
2.1.5. Käesolev leping on konfidentsiaalne. Kahju, mida üks lepingupoolt tekitab teisele poolele 
käesoleva   lepingusätte   rikkumisega,   heastab   kahju   tekitanud   poolt   teisele   poolele 
faktilises ulatuses.
3. Objekti müügihind. Maakleritasu
3.1. Käsundiandja on määranud käesoleva lepingu punktis 1.1. nimetatud kinnisvara 
müügihinnaks üks miljon kolmsada  tuhat  (1 300 000.-) krooni.
9
3.2. Müügihinna tõstmine või alandamine saab toimuda ainult kirjalikul käsundiandja ja maakleri 
kokkuleppel.   Hinna   tõstmine   või   alandamine   …..   %   alghinnast   võib   toimuda   ilma 
käsundiandjaga kooskõlastamata.
3.2. Müügiobjekti notariaalse müügilepingu vormistamisel  vahendaja  poolt esitatud ostjale, tasub 
käsundiandja   maaklerile   tasu   …..   %   müügilepingus   sätestatud   tehingusummast   (ostu-
müügihinnast. Nimetatud tasule lisandub käibemaks, kui maakler on käibemaksukohustuslane.
3.3. Kui lepingu kehtivuse ajal maakler ostjat ei leia, tasub käsundiandja maaklerile maakleritasu 
…..% müügilepingus sätestatud tehingusummast, tingimusel, et maakler esitab dokumendid, mis 
tõendab   tema    poolr    ostja   leidmiseks   tehtavat   tööd.   Eelnimetatud   maakleritasu   sisaldab   ka 
maakleri poolt tehtud kulutuste hüvitamist ning viimatinimetaud kulutusi täiendavalt ei hüvitata., 
juhindudes LS paragrahvitest 664 ja 667.
4. Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine
4.1. Käesolev leping astub jõusse allakirjutamise momendist ja kehtib kuni “…..”…………… .a.
4.2. Käesolevat lepingut võib ennetähtaegselt lõpetada või muuta  poolte kirjalikul kokkuleppel. 
Kirjaliku vormi täitmata jätmisel on lepingu muudatused tühised.
5. Teated
5.1. Pooltevahelised käesoleva lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis 
tähitud   kirjaga   või   väljastusteatega,   välja   arvatud   juhtudel,   kui   sellised   teated   on 
informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.
6. Lepingu rikkumise vabandatavus
6.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu 
rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega 
pidanud ette nägema ja ära hoidma. (Vääramatu jõud, LS paragrahv 103). Nimetatud vääramatu 
jõu asjaolu peab olema tõendatav ning vaatamata eelnimetatud vääramatu jõu asjaoludele, on 
pooled kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav 
asjaolu on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas 
kohustuse täitmist.
6.2.   Pool,   kelle   tegevus   lepingujärgsete   kohustuste   täitmisel   on   takistatud   vääramatu   jõu 
asjaolude   tõttu,   on   kohustatud   sellest   viivitamatult   teatama   teisele   poolele   vahenditega,   mis 
tagavad teate  kiirema  edastamise, samas saates teate välja tähitud kirjaga või väljastusteatega.
7. Muud tingimused
7.1. Käesoleva lepingu mittetäitmisest või mittenõuetekohasest täitmisest tulenevad vaidlused 
lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppele mittejõudmisel kohtus.
10
7.2. Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud käesoleva lepinguga, juhinduvad pooled Eesti 
Vabariigi seadusandlusest.
7.3. Käesoleva lepingu tõlgendamisel juhinduvad pooled LS paragrahv 29 sätetest.
7.4. Käesolevas lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused ning eeltoodu ühesel mõistmisel 
juhinduvad pooled LS paragrahvist 31.
7.5. Lepingu mittetäitmisega või mittenõuetekohase täitmisega teisele lepingupoolele tekitatud 
kahju hüvitamise küsimustes juhinduvad pooled LS paragrahvide 127, 128, 132, 134, 136, 139 
sätetest.
7.6.   Juhul,   kui   lepingulist   kohustust   ei   täideta   nõuetekohaselt,   on   kohustust   rikkunud   pool, 
vastavalt LS paragrahvidele 159 ja 161 kohustatud maksma  leppetrahvi …………… krooni. 
Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuse täitmisest.
7.7. Kumbki pool ei oma õigust käesolevast lepingust tulenevaid nõudeid loovutada kolmandale 
isikule   ilma   teise   poole   kirjaliku   nõusolekuta,   juhindudes   LS   paragrahvist   166   lg.2   ja   3. 
Eelnimetatu   rikkumisel   maksab   rikkumises   süüdlane   teisele   poolele   leppetrahvi   ………….. 
krooni.
7.8. Käesolev leping on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles kahes võrdset juriidilist jõudu 
omavas identses eksemplaris, millest üks jääb käsundiandjale ja teine maaklerile.
Poolte eesindajate ees- ja perekonnanimed ja allkirjad:
Käsundiandja
Maakler
11
LITSENTSILEPING
Tallinnas,                                           
 “……”………………………… …a.
Aktsiaselts ABC, registrikood 10000000001, asukohaga Pärnu mnt. 999 Tallinn, edaspidi 
nimetatud   “litsentsiandja”, juhatuse liikme Peeter Pärn, isikukood 3500200456, elukoht 
Tallinn, isikus ühelt poolt

ja
osaühing   BCD,   registrikood   10000000002,   asukohaga   Tartu   mnt.   888   Tallinn,   edaspidi 
nimetatud “litsentsisaaja”, juhatuse liikme Kaarel Kask, isikukood 36503000567, elukoht 
Tallinn,   isikus   teiselt   poolt,   koos   nimetatud   “lepingupooled”   või   “pooled”,   sõlmisid 
käesoleva lepingu alljärgnevas:

1. Lepingu objekt
1.1. Käesoleva lepinguga litsentsiandja annab litsentsisaajale õiguse teostada intellektuaalsest 
varast   tulenevaid   õigusi   käesolevas   lepingus   kokkulepitud   ulatuses   ja   kokkulepitud 
territooriumil, litsentsisaaja aga kohustub maksma selle eest tasu (litsentsitasu). 
1.2.   Intellektuaalse   vara   nimekiri,   kirjeldus   ja   litsentitasu   suurus   ning   maksmise   kord   on 
sätestatud käesoleva lepingu Lisas nr.1. 
2. Kasutusõiguse kehtivus
2.1. Käesoleva lepingust tulenevaid õigusi on litsentsisaaja kohustatud kasutama, juhindudes LS 
paragrahvist  369. Õiguste kasutamine on piiratud territooriumiga, milleks on ……………….. .
2.2. Käesolevast lepingust tulenevalt omavad pooled lihtlitsentsilepingu kohta sätestatud õigusi 
ja kohustusi, juhindudes LS paragrahvist 370. 
2.3. Käesolevast litsentsilepingust tuleneva kasutusõiguse võib üle anda üksnes litsentsiandja 
nõusolekul, juhindudes LS paragrahvist 371.
3. Teabe üleandmine. Õiguste kaitse
3.1.   Litsentsiandja   peab   ….   (…..)   kuu   jooksul   pärast   käesoleva   lepingu   sõlmimist   andma 
litsentsisaajale üle dokumendid ja teabe, mis on sätestatud käesoleva lepingu Lisas nr. 2 ja mis on 
vajalikud õiguste kasutamiseks käesoleva lepingu alusel. 
3.2. Litsentsisaaja peab hoidma saladuses talle käesoleva lepingu alusel üleantud dokumente ja 
teavet, juhindudes LS paragravist 372 lg.1 ja lg.2.
12
3.3. Litsentsisaaja õiguste  kaitsel  juhinduvad pooled LS paragrahvist 373.
4. Lepingu kehtivus
4.1.   Käesolev   leping   jõustub   allakirjutamise   momendist   ja   on   jõus   tähtajatult.     Kumbki 
lepingupool   võib   käesoleva   lepingu   üles   öelda,   teatades   sellest   ette   vähemalt   üka   aasta, 
juhindudes LS paragrahvist 374.
2.  Teated
5.1. Pooltevahelised käesoleva lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis 
tähitud   kirjaga   või   väljastusteatega,   välja   arvatud   juhtudel,   kui   sellised   teated   on 
informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.
3.  Lepingu rikkumise vabandatavus
6.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mottenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu 
rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega 
pidanud ette nägema ega ära hoidma. (Vääramatu jõud, LS paragrahv 103). Nimetatud asjaolud 
peavad  olema  tõendatavad ning  vaatamata  eelnimetatud  ettenägemata asjaoludele, on pooled 
kohustatud võtma tarvituseleabinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu on 
ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohustuse 
täitmist.
6.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata asjaolude 
tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele poolele vahenditega, mis tagavad teate 
kiirema edastamise, samas sates teate tähitud kirjaga või väljastusteatega.
4.  Muud tingimused
7.1. Lepingut võib muuta poolte kirjaliku kokkuleppega. Kirjaliku vormi järgimata jätmisel on 
lepingu muudatus tühine.
7.2. Eesti krooni  ametliku  kursi muutmisel Saksa marga suhtes muutuvad kursi muutmise päeval 
kõik   käesoleva   lepingu   järgsed   maksed   automaatselt,   ilma   poolte   kirjaliku   kokkuleppeta 
summani, mille eest oleks võimalik saada teostamise päeval vastavalt ametlikule vahetuskursile 
sama   summa   Saksa   markades,   mis   oleks   saadud   siis,   Kui   Saksa   marga   ja   Eesti   krooni 
vahetuskurs oli 1 DEM = 8 EEK.
7.3. Käesoleva lepingu tõlgendamisel juhinduvad pooled LS paragrahv 29 sätetest.
7.4.   Käesolevas   lepingus   on   ette   nähtud   kõik   lepingu   tingimused,   lepingu   allkirjutamisega 
kaotavad  kehtivuse kõik lepinguobjektiga seotud varasemad  suulised  ja kirjalikud kokkulepped 
ning eeltoodu ühesel mõistmisel juhinduvad pooled LS paragrahvist 31.
7.5. Lepingu mittetäitmisega või mittenõuetekohase täitmisega teisele lepingupoolele tekitatud 
kahju hüvitamise küsimustes juhinduvad pooled LS paragrahvidest 127, 128, 134, 136 139.
13
7.6. Kumbki pool ei oma õigust käesolevast lepingust tulenevaid nõudeid loovutada kolmandale 
isikule   ilma   teise   poole   kirjaliku   nõusolekuta,   juhindudes   LS   paragrahvist   166   lg.2   ja   3. 
Eelnimetatu rikkumisel maksab rikkumises süüdlane teisele poolele leppetrahvi ……….. krooni. 
7.5. Käesolev leping on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles kahes (2) võrdset juriidilist jõudu 
omavas identses eksemplaris, millest üks jääb litsentsiandjale ja teine litsentsisaajale.
Poolte esindajate ees- ja perekonnanimed ning allkirjad:
Litsentsiandja
Litsentsisaaja
14
GARANTIIKIRI
“….”……………………. .a
Tallinnas
Käesolev   garantiikiri     on   välja   antud   aktsiaselts  ABC   poolt,   registrikood   1000000001, 
asukohaga Pärnu mnt. 999 Tallinn, edaspidi nimetatud “ garant ”,   keda esindab juhatuse 
liige Peeter Pärn, isikukood 3500200456, elukoht Tallinn,

osaühingule BCD, registrikood 1000000002, asukohaga Tartu mnt. 888 Tallinn, edaspidi 
nimetatud “võlausaldaja”, alljärgnevas:

1.  Käesoleva garantiikirjaga tagab Garant AS EAB, registrikood 1000000003, asukohaga Narva 
mnt.789   Tallinn   (edaspidi   nimetatud     “ laenusaaja ”   ehk     “võlgnik”)   poolt   võlgniku   ja 
võlausaldaja vahel 02.01.2001.a. sõlmitud laenulepingu (edaspidi nimetatud “laenuleping”) 
alusel saadud  laenusumma  ja  intresside  täieliku tasumise, kui võlgnik ei ole laenulepinguga 
võetud kohustust täitnud tähtaegselt.
2.  Garandi   vastutus   on   piiratud   laenulepingus   sätestatud   laenusumma   ja   intresside   tasumise 
nõudega, kuid kokku summas mitte rohkem kui 150 000.- krooni. 
3.  Garant kohustub täitma käesolevast garantiikirjast tuleneva kohustuse võlausaldaja kirjaliku
nõude alusel, nõudel näidatud kuupäevaks.
4.   Garantii  on välja antud tähtajaga kuni “….”……………………… .a.
1.  Garandi kohustus lõpeb summa maksmisega võlausaldajale või tähtaja möödumisega, milleks 
garantii   on   välja   antud   või   võlausaldaja   loobumisel   garantiist   käesoleva   garantiikirja 
tagastamise korral,  kusjuures  võlausaldaja teeb garantiikirjale märke tagastamise kohta.
6. Garantii jõustub käesoleva garantiikirja allakirjutamisega.
Garantiikiri on koostatud ja allakirjutatud ühes originaaleksemplaris.
Garandi esindaja ees- ja perekonnanimi  ning allkiri
                  Pitsat
15
GARANTIILEPING
Tallinnas,                                                                                  “……”……………………….a.
Aktsiaselts ABC, registrikood 1000000001, asukohaga Pärnu mnt. 999 Tallinn, edaspidi 
nimetatud  “garant”, juhatuse liikme Peeter Pärn, isikukood 35002000456, elukoht Tallinn, 
isikus ühelt poolt

ja
osaühing   BCD,   registrikood   1000000002,   asukohaga   Tartu   mnt.   888   Tallinn,   edaspidi 
nimetatud “võlausaldaja”, juhatuse liikme Kaarel Kask, isikukood 36503000567, elukoht 
Tallinn,   isikus   teiselt   poolt,   koos   nimetatud   “lepingupooled”   või   “pooled”,   sõlmisid 
käesoleva lepingu alljärgnevas:

1.  Lepingu dokumendid.
11.  Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust ja koos lepinguga allkirjastatud 
lisadest ning lisadest, milles lepitakse kokku peale käesoleva lepingu sõlmimist.
12.  Käesolevale lepingule on lisatud lepingu sõlmimisel järgmised lisad:
1.21.  Võlausaldaja ja AS  EAB, registrikood 10000000003, asukoht Narva mnt. 789  (edaspidi 
nimetatud   “laenusaaja”   ehk   “võlgnik”)   vahel   02.01.2001.a.   sõlmitud   laenulepingu   (edaspidi 
nimetatud “laenuleping”) koopia         - lisa nr.1.
1.22.  AS EAB kiri garandile taotlusega garanteerida 02.01.2001.a. sõlmitud laenulepingust 
tulenevaid kohustuste täitmist     - lisa nr.2.
2.  Lepingu objekt.
2.1.   Käesoleva   lepinguga   kohustub   garant   laenusaaja     ja   võlausaldaja   vahel   02.01.2001.a. 
sõlmitud   laenulepingust     tuleneva   kohustuse,   laenu   summas     sada   tuhat   (100   000.-)   krooni 
tasuma  võlausaldajale, kui eelnimetatud laenulepingust tuleneva kohustuse, laenu tagastamise 
tähtaeg on saabunud ning  võlgnik ei ole kohustust täitnud.
2.2. Lisaks laenusumma tasumisele kohustub garant tasuma võlausaldajale laenulepingu järgsed 
intressid , viivised ja leppetrahvi, kuid kokku koos laenusummaga on garandi vastutus laenusaaja 
kohustuste täitmise eest piiratud summaga mitte rohkem kui sada viiskümmend tuhat (150 000.-) 
krooni. 
2.3. Garantii on antud tähtajaga kuni 01.juuli 2001.a.
3. Garandi ja võlausaldaja õigused ning kohustused.
16
31.  Garant kohustub täitma laenulepingust tulenevad laenusaaja kohustused võlausaldaja ees, 
kui 
laenusaaja ei tagasta laenu laenulepingus sätestatud tähtajaks, juhindudes LS paragrahvist 155.
32.  Garant täidab  oma garantii kohustuse võlausaldaja kirjalikul nõudmisel, nimetatud 
nõudmisel näidatud kuupäevaks.
3.3.   Garandi   kohustus   võlausaldaja   ees   ei   sõltu   garandiiga   tagatavast   võlgniku   kohustuse 
kehtivusest või muudest võlgniku kohustustega seotud asjaoludest. 
3.4.    Laenuandja    võib   Lepingu   lõpetada   igal   ajal   ennetähtaegselt,   teatades   sellest   Garandile 
kirjalikult. Sellisel juhul lõpevad Garandi Lepingu järgsed kohustused.
4.  Lepingu kehtivus.
41.  Leping jõustub allakirjutamise momendist ja lepingu kehtivus lõpeb:
4.11.  Summa maksmisega võlausaldajale, millele garantii on välja antud.
4.12.  Tähtaja möödumisega, milleks garantii on välja antud.
4.13.  Võlausaldaja loobumisel garantiist tulenevatest õigustest, mille kohta koostavad osapooled 
vastava kirjaliku kokkuleppe.
4.2. Käesoleva lepingu alapunktides 4.1.1.- 4.1.3. sätestatud asjaoludest peab garant viivitamata 
teatama laenusaajale (võlgnikule).
5.  Lepingu rikkumise vabandatavus.
51.  Lepingust   tulenevate   kohustuste   mittetäitmist   või   mittenõuetekohast   täitmist   ei   loeta 
lepingu 
rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega 
pidanud ette nägema ega ära hoidma.(Vääramatu jõud, LS paragrahv 103). Nimetatud asjaolud 
peavad  olema  tõendatavad ning  vaatamata  eelnimetatud  ettenägemata asjaoludele, on pooled 
kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu 
on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohustuse 
täitmist.
52.  Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel ettenägemata asjaolude tõttu, on 
kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele poolele vahenditega, mis tagavad teate kiireima 
edastamise, samas saates välja teate tähitud kirjaga.
6.  Teated.
61.  Pooltevahelised käesoleva lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis 
tähitud   kirjana   või   väljastusteatega,   välja   arvatud   juhtudel,   kui   sellised   teated   on 
informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.
17
7.  Muud tingimused.
71.  Lepingut   võib   muuta   ainult   mõlema   poole   kirjalikul   kokkuleppel.   Kirjaliku   vormi 
järgimata 
jätmisel on lepingu muudatus tühine.
72.  Käesoleva lepingu allakirjutamisega kaotavad kehtivuse kõik lepinguobjektiga seotud 
varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped.
73.  Juhul, kui mingi käesoleva lepingu säte osutub olevat  vastuolus  Eesti Vabariigi 
seadusandlusega , ei mõjuta see lepingu kehtivust. Lepingu tõlgendamisel juhinduvad pooled LS 
paragrahvist 29 sätetest.
73.  Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud käesoleva lepinguga, juhinduvad pooled Eesti 
Vabariigi seadusandlusest.
74.  Lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppele 
mittejõudmisel kohtus.
7.6. Lepingu mittetäitmisega või mittenõuetekohase täitmisega teisele lepingupoolele tekitatud 
kahju hüvitamise küsimustes juhinduvad pooled LS paragrahvidest 127, 128, 134, 136, 139.
7.7.   Juhul,   kui   lepingulist   kohustust   ei   täideta   nõuetekohaselt,   on   kohustust   rikkunud   pool, 
vastavalt   LS   paragrahvidele   159   ja   161   kohustatud   maksma   leppetrahvi   …………..   krooni. 
Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuse täitmisest.
7.8. Kumbki pool ei oma õigust käesolevast lepingust tulenevaid nõudeid loovutada kolmandale 
isikule   ilma   teise   poole   kirjaliku   nõusolekuta,   juhindudes   LS   paragrahvist   166   lg.2   ja   3. 
Eelnimetatu   rikkumisel   maksab   rikkumises   süüdlane   teisele   poolele   leppetrahvi   …………… 
krooni.
7.9. Käesolev leping on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles kahes (2) võrdset juriidilist jõudu 
omavas identses eksemplaris, millest üks jääb võlausaldajale ja teine garandile.
Poolte esindajate ees- ja perekonnanimi ning allkirjad:
Garant
Võlausaldaja
18
HOIULEPING
Tallinnas,                                                                                              “….”…………………...a.
Aktsiaselts ABC, registrikood 1000000001, asukohaga Pärnu mnt. 999 Tallinn, edaspidi 
nimetatud  “hoiuleandja”,  juhatuse   liikme  Peeter  Pärn,  isikukood  35002000456,  elukoht 
Tallinn, isikus ühelt poolt

ja
osaühing   BCD,   registrikood   1000000002,   asukohaga   Tartu   mnt.   888   Tallinn,   edaspidi 
nimetatud “hoidja”, juhatuse liikme Kaarel Kask, isikukood 36503000567, elukoht Tallinn, 
isikus   teiselt   poolt,   koos   nimetatud   “lepingupooled”   või   “pooled”,   sõlmisid   käesoleva 
lepingu alljärgnevas:

1.  Lepingu dokumendid.
11.  Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust ja koos lepinguga allkirjastatud 
lisadest ning lisadest, milles lepitakse kokku peale käesoleva lepingu sõlmimist.
12.  Käesolevale lepingule on lisatud lepingu sõlmimisel järgmised lisad:
1.21.  Kauba saatedokumendid                                    - lisa nr.1
1.22.   Laokiri                                                                 - lisa nr.2
1.2.3. Kaupade hoidmise eritingimused                       - lisa nr.3
2. Lepingu objekt.
2.1. Käesoleva lepingu järgi hoiuleandja annab ja hoidjale võtab hoida  kaubad  , mille nimetused, 
kogus,   sortiment   ja   muud   andmed   on   ära   näidatud   kauba   saatedokumentides   (lisa   nr.1)   ja 
laokirjas (lisa nr.2).
2.2.   Kaupade   hoidmise   eritingimused   on   näidatud   käesoleva   lepingu   lisas   nr.3.   Hoidmise 
eritingimustega   seotud   kulutused,   samuti   muud   vajalikud   asja   hoidmisega   seotud   kulutused 
kuuluvad hoidjale hüvitamisele hoiuleandja poolt vastavalt LS paragrahvidele 888, 899.
3.  Hoiutasu
31.  Hoiutasu maksmine toimub üks kord kuus möödunud kuu eest hoidja poolt esitatava arve 
alusel, kusjuures hoiuleandja on kohustatud hoiutasu üle kandma arvel näidatud kuupäevaks. 
Hoiutasu mitteõigeaegsel  tasumisel  maksab hoiuleandja viiviseintressi (viivist) ….. % päevas iga 
viivitatud päeva eest tasumata summast lähtudes.
19
32.  Hoiutasu suuruse määramisel on pooled võtnud aluseks alljärgneva arvestuse: (tonn/ööpäev 
/EEK,            kg /ööpäev/ EEK,  m2/ööpäev/ EEK, liiter /ööpäev/EEK)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Hoidja kohustused ja õigused.
4.1. Hoidja on kohustatud hoiuleandja kaubad vastu võtma, transpordivahendilt maha  laadima  
ning laopinnale paigutama, samuti kaubad hoiuleandjale või kolmandatele isikutele vastavate 
dokumentide, laokirja alusel välja andma ning transpordivahendile laadima.
4.2. Kaupade vastuvõtmine või tagastamine väljaspool hoidja tööaega, peab olema eelnevalt 
kooskõlastatud  hoidjaga .
4.3.   Hoidjal   on   õigus   Kaupu   samal   laopinnal   ümber   paigutada   seda   hoiuleandjaga 
kooskõlastamata. Hoidjal ei ole õigust Kaupu ümber paigutada ühest laost teise või ladustada 
kolmanda isiku juures ilma hoiuleandjalt  eelnevalt nõusolekut saamata vastavalt LS paragrahvile 
903. 
4.4. Juhul, kui kaubad oma omaduste tõttu, millest hoidja ei olnud teadlik, ohustavad laos olevaid 
teisi kaupu või ladu või kahjustavad hoidjat mõnel muul viisil või on tekkinud kaubal muudatusi, 
riknemisi,  teatab  hoidja sellest viivitamatult kirjalikult hoiuleandjale ja laokirja valdajale. Juhiste 
mittesaamisel mõistliku aja jooksul, on hoidjal õigus  asuda  kaupa müüma, tegutsedes vastavalt 
LS   paragrahvide   902   lg.3   ja   125     sätetele.   Kui   enampakkumise   läbiviimine   võib   kahju 
suurendada, on hoidjal õigus kaupade müük teostada ilma enampakkumiseta, hoidja asukoha 
turuhindade alusel.
4.5. Hoidjal on õigus  kohaldada  pandiõigust, vastavalt LS paragrahv 907 sätetele. Pandiõigus 
realiseeritakse vastava märkega laokirjal, milles näidatakse ära  pandiga  tagatavad nõuded.
4.6.   Kui   hoidjale    saadetud    kaup   on   vastuvõtmisel   väliselt   äratuntavalt   kahjustunud   või 
puudulikus    seisundis,   peab   hoidja   hoiuleandjat   sellest   viivitamata   teavitama   ja   tagama 
hoiuleandja   kahju   hüvitamise   nõuded,   juhindudes   LS   paragrahvist   901.   Kahju   hüvitamise 
tagamiseks   koostab   Hoidja   koos   kauba    saatja    või    vedaja    esindajaga   kahepoolse   akti   kauba 
puuduste kohta.
5. Hoiuleandja kohustused ja õigused
5.1. Hoiuleandja kohustub Kaubad nõuetekohaselt  markeerima  ning  pakkima  pakendisse, mis 
väldib Kaupade purunemist või rikkumist kaupade peale- ja mahalaadimisel, teavitama hoidjat 
kirjalikult   ohtliku   asja     olemusest,   ettevaatusabinõudest   ning   andma   hoidja   käsutusse 
dokumendid ja teabe, mida see vajab oma kohustuste täitmiseks, juhindudes LS paragrahv 898 
sätetest.
5.2.   Hoiuleandja   kohustub   andma   oma   esindajale   kaupade   üleandmiseks   ja   vastuvõtmiseks 
nõuetekohase   volikirja   ning   teavitama   õigeaegselt   kaupade   tagasivõtmisest,   väljastamisest 
kolmandatele isikutele.
20
5.3. Maksma hoiutasu käesolevas lepingus sätestatud ulatuses ja korras.
54.  Hoiuleandja kohustub tasuma hoidjale kulutused , mida ta pidas vajalikuks teha asjade 
säilimise huvides ning milleks ta oli saanud hoiuleandjalt kirjaliku nõusoleku.
5.5.   Hoiuleandjal   on   õigus   hoidja   tööajal   kaupa   üle   vaadata,   võtta   proove   ja   teha   asja 
säilitamiseks vajalikke tegusid. Nimetatuga seoses tehtud kulutused kannab hoiuleandja.
6.  Kaupade üleandmine ja vastuvõtmine
6.1. Kaupade üleandmine hoidjale toimub kirjalike saatedokumendi, veodokumentide või muude 
kaubadokumentide alusel.
6.2.   Hoiuleandja   annab   koos   kaubadokumentidega   hoidjale   üle   kirjalikud   kauba   hoidmise 
eritingimused ja teabe ohtliku kauba kohta, kui eelnimetatud esinevad.
6.3. Hoidjal on kohustus kaup vastuvõtmisel üle vaadata, kontrollida koguseliselt, kaalult ja 
muude tunnuste järgi kauba vastavust saate- või veodokumentidele ja puudustest viivitamatult 
teatada  hoiuleandjale vastavalt LS paragrahvile 901. 
6.4.   Kaupade   tagastamine   Hoiuleandjale   või   väljastamine   kolmandatele   isikutele   toimub 
vastavate käsundite või laokirja alusel, esindajatelt on nõutav   volikirjade esitamine ja nende 
isikusamasuse tuvastamine  passi  alusel.
7. Lepingu kehtivus, muutmine ja ülesütlemine.
7.1.Käesolev Leping astub jõusse allakirjutamise kuupäeval ja on sõlmitud määramata ajaks.
7.2. Käesoleva lepingu lõpetamisel juhinduvad pooled LS paragrahv 904 sätetest.
7.3. Käesoleva lepingu muudatused teostatakse kirjalike kokkulepetena, mis kuuluvad lisadena 
käesoleva lepingu juurde. Kirjaliku vormi järgimata jätmisel on lepingu muudatus tühine.
8.  Poolte vastutus
8.1. Hoidja vastutab hoiulevõetud kaupade kaotsimineku, puudujäägi või rikkumise eest, kui see 
tekkis arvates asja ladustamiseks vastuvõtmisest kuni väljastamiseni, juhindudes LS paragrahvist 
905.
8.2. Kaupade kaotsimineku  või puudujäägi korral on hoidja kohustatud hüvitama hoiuleandjale 
kaotsiläinud   või   puuduolevate   kaupade   maksumuse   nende   saatedokumentides   või   laokirjas 
märgitud väärtuses. Kaupade rikkumise korral hüvitab Hoidja Hoiuleandjale summa, mille võrra 
kaupade maksumus langes.
8.3. Hoidja ei kanna vastutust Kaupade riknemise eest, mis on tingitud Kaupade omadustest.
21
8.4.   Hoiuleandja   peab   hüvitama   hoidjale   kahju   ja   kulud,   mille   põhjustas   asja   ebapiisav 
pakkimine või tähistamine hoiuleandja poolt, asja ohtlikkusest teatamata jätmine hoiuleandja 
poolt,   asjaga   seotud   ametlike   toimingute   läbiviimiseks   vajalike   dokumentide   või   teabe 
puudumine, ebatäielikkus või ebaõigsus, juhindudes LS paragrahvist 899. Hüvitamine toimub 
faktilise kahju ja kulutuste ulatuses.
8.5. Juhul, kui Hoiuleandja ei teavita hoidjat eelnevalt kirjalikus vormis  ohtlikust  kaubast või 
kaupade   omadustest,   mis   võivad   olla   kahjulikud   laos   olevatele   teistele   kaupadele,   laole   või 
kahjustada   hoidjat   mõnel   muul   viisil,   on   ta   kohustatud   tasuma   leppetrahvi  . . .   %   kaupade 
saatedokumentides,   laokirjas   näidatud   maksumusest   ning   hüvitama   kahju   osas,   mida   ei   kata 
leppetrahv .
9.  Teated
9.1. Pooltevahelised käesoleva lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis 
tähitud   kirjaga   või   väljastusteatega,   välja   arvatud   juhtudel,   kui   sellised   teated   on 
informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. 
10. Lepingu rikkumise vabandatavus.
10.1.Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu 
rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega 
pidanud ette nägema ega ära hoidma. (Vääramatu jõud, LS paragrahv 103).  Nimetatud asjaolu 
olemasolu   peab   olema   tõendatav   ning   vaatamata   eelnimetatud   ettenägemata   asjaoludele,   on 
pooled kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav 
asjaolu on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas 
kohuse  täitmist.
10.2.   Pool,   kelle   tegevus   lepingujärgsete   kohustuste   täitmisel   on   takistatud   ettenägemata 
asjaolude   tõttu,   on   kohustatud   sellest   viivitamatult   teatama   teisele   poolele   vahenditega,   mis 
tagavad teate kiireima edastamise, samas saates välja tähitud  kirjaga kirjaliku teate.
11. Muud tingimused
11.1. Käesoleva lepingu mittetäitmisest või mittenõuetekohasest täitmisest tulenevad vaidlused 
lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppele mittejõudmisel kohtus.
112.  Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud käesoleva lepinguga, juhinduvad pooled Eesti 
Vabariigi seadusandlusest.
111.  Käesoleva lepingu tõlgendamisel juhinduvad pooled LS paragrahv 29 sätetest.
112.  Käesolevas lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused ning eeltoodu ühesel 
mõistmisel juhinduvad pooled LS paragrahvist 31.
11.5. Lepingu mittetäitmisega või mittenõuetekohase täitmisega teisele lepingupoolele tekitatud 
kahju hüvitamise küsimustes juhinduvad pooled LS paragrahvidest 127, 128, 132, 134, 136, 139.
22
11.6.  Juhul,  kui   lepingulist  kohustust  ei   täideta   nõuetekohaselt,  on  kohustust  rikkunud   pool, 
vastavalt LS paragrahvidele 159 ja 161 kohustatud maksma  leppetrahvi …………… krooni. 
Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuse täitmisest.
11.7. Kumbki pool ei oma õigust käesolevast lepingust tulenevaid nõudeid loovutada kolmandale 
isikule   ilma   teise   poole   kirjaliku   nõusolekuta,   juhindudes   LS   paragrahvist   166   lg.2   ja   3. 
Eelnimetatu   rikumisel   maksab   rikkumises   süüdlane   teisele   poolele   leppetrahvi   ………….. 
krooni.
11.8. Käesolev leping on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles kahes (2) võrdset juriidilist jõudu 
omavas identses eksemplaris, millest üks jääb hoiuleandjale ja teine hoidjale.
Poolte esindajate ees- ja perekonnanimi ning allkirjad:
Hoiuleandja
Hoidja
23
KÄENDUSLEPING
Tallinnas,                                                                                      “…..”………………………..a.
Aktsiaselts ABC, registrikood 1000000001, asukohaga Pärnu mnt. 999 Tallinn, edaspidi 
nimetatud   “võlausaldaja”,   juhatuse   liikme   Peeter  Pärn,   isikukood   3500200456,   elukoht 
Tallinn, isikus ühelt poolt

ja
osaühing   BCD,   registrikood   1000000002,   asukohaga   Tartu   mnt.   888   Tallinn,   edaspidi 
nimetatud   “käendaja”,   juhatuse   liikme   Kaarel   Kask,   isikukood   36503000567,   elukoht 
Tallinn,   isikus   teiselt   poolt,   koos   nimetatud   “lepingupooled”   või   “pooled”,   sõlmisid 
käesoleva lepingu alljärgnevas:

1.  Lepingu dokumendid.
11.  Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust ja koos lepinguga allkirjastatud 
lisadest ning lisadest, milles lepitakse kokku peale käesoleva lepingu sõlmimist.
12.  Käesolevale lepingule on lisatud lepingu sõlmimisel järgmised lisad:
1.21.  Põhivõlgniku kiri käendajale taotlusega käendada täies ulatuses võlausaldaja ja 
põhivõlgniku vahel 02.01.2001.a. sõlmitud laenulepingust tulenevate kohustuste täitmist - lisa 
nr.1.
1.22.  Võlausaldaja ja põhivõlgniku vahel 02.01. 2001.a. sõlmitud laenulepingu koopia - lisa 
nr.2.
1.23.  Dokumendid, mis tõendavad võlausaldaja poolt laenu väljamaksmist põhivõlgnikule 
02.01.2001.a. sõlmitud laenulepingu järgi - lisa nr.3.
2.  Lepingu objekt.
2.1.   Käesoleva   lepinguga   käendaja   käendab   võlausaldaja   ees   võlausaldaja   ja     põhivõlgniku 
(laenusaaja)   vahel   02.01.2001.a.   sõlmitud   laenulepingust   (edaspidi   nimetatud   “laenuleping”) 
tulenevate kõigi nõuete täielikku täitmist,  kui eelnimetatud laenulepingust tulenevate kohustuste 
täitmise tähtaeg on saabunud ning põhivõlgnik on jätnud need täitmata. 
22.  Tehing, mille põhivõlgnik teeb pärast käesoleva käenduslepingu sõlmimist, ei  laienda  
käendaja kohustusi. Tehingu all mõistavad pooled ka käesoleva lepingu punktis 1.1. nimetatud 
laenulepingu muutmise kokkulepet, millega suurendati või laiendati kohustusi.
21.  Käendus on tähtajatu.
24
3.  Käendaja kohustused ja õigused.
31.  Käendaja kohustub täitma laenulepingust tulenevad kohustused täies ulatuses, tasudes 
võlausaldajale laenusumma, intressid, viivised, leppetrahvi ja kohustuse rikkumisega tekitatud 
kahju, vastavalt LS paragrahvile 145.
Käendaja vastutab võla põhivõlgnikult sissenõudmisega seotud kulude hüvitamise eest ainult 
siis,   kui   talle   anti   sissenõudmise   kavatsusest   õigeaegse   teatamisega   võimalus   neid    kulusid  
vältida.
3.2. Käendaja vastutab võlausaldaja ees koos põhivõlgnukuga kui solidaarne võlgnik.
3.3. Käendaja on kohustatud teatama viivitamatult peale käesolevas lepingus toodud 
andmete muutumist sellest kirjalikult võlausaldajale.
34.  Käendaja on kohustatud võlausaldaja nõudmisel esitama dokumente , mis tõendavad 
käendajal vara ja rahaliste vahendite olemasolu.
31.  Käendaja võib keelduda võlausaldaja nõude rahuldamisest, kuni põhivõlgnik võib 
vaidlustada tema kohustuse aluseks oleva tehingu.
32.  Käendaja võib esitada võlausaldaja nõudele kõik vastuväited, mida oleks võinud esitada 
põhivõlgnik ise, juhindudes LS paragrahvist 149.
33.  Juhul, kui võlausaldaja esitab käendaja vastu nõude laenulepingu järgsete summade 
sissenõudmiseks, on  käendaja kohustatud kaasama põhivõlgniku asjast osavõtmiseks.  
4. Võlausaldaja kohustused ja õigused.
41.  Käendaja nõudel peab võlausaldaja andma talle teavet põhivõlgniku kohustuse täitmise 
seisu 
kohta.
42.  Põhivõlgniku pankroti korral peab võlausaldaja teatama oma nõudest pankrotihaldurile 
pankrotiseaduses ettenähtud tähtaja jooksul, juhindudes LS paragrahvist 146.
4.3. Võlausaldaja kohustub pärast käendaja poolt punktis 3.1. nimetatud kohustuse täitmist üle 
andma käendajale kõik dokumendid, mis tõendavad nõuet põhivõlgniku vastu.
4.4.   Käendaja     taotlusel   on   võlausaldaja   kohustatud   andma   käendajale   teavet   laenusaaja 
kohustuse täitmise seisu kohta.
5. Käendaja poolt kohustuse täitmine.
5.1. Käendaja kohustub täitma laenulepingust tulenevad põhivõlgniku kohustused võlausaldaja 
ees, kui põhivõlgnik ei täida oma kohustusi tähtaegselt ja nõuetekohaselt.
52.  Käendaja võib keelduda kohustuse täitmisest enne selle sissenõutavaks muutumist, isegi 
25
kui 
täitmise tähtpäev loetakse pankrotimenetluses saabunuks.
51.  Kui käendatava kohustuse tagamiseks on seatud esemeline  tagatis, sealhulgas nõudega 
mitteseotud    tagatis   või   kui   võlausaldaja   võib   teostada   põhivõlgniku   vara   suhtes 
kinnipidamisõigust   või   seadusest   tulenevat   pandiõigust,   võib   käendaja   kuni   põhivõlgniku 
pankroti   väljakuulutamiseni    tagatise    või   kinnipidamisõiguse   ulatuses   nõuda,   et   võlausaldaja 
rahuldaks oma nõude tagatise arvel või kinnipidamisõigust teostades, juhindudes LS paragrahv 
149 sättest.. 
6. Lepingu kehtivus.
6.1.Leping jõustub sõlmimise momendist ja lepingu kehtivus lõpeb:
6.1.1.Käendusega tagatud kohustuse lõppemisega.
6.1.2.Võla ülevõtmisega, kui käendaja ei andnud kirjalikku nõusolekut vastutada uue võlgniku 
eest.
6.2.   Kui   põhivõlgnikus   ja   käendajaks   saab   sama   isik,   säilivad   võlausaldajale   käendusest 
tulenevad tagatised ja muud õigused.
7. Lepingu rikkumise vabandatavus.
71.  Lepingust   tulenevate   kohustuste   mittetäitmist   või   mittenõuetekohast   täitmist   ei   loeta 
lepingu 
rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud,  mida pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega 
pidanud ette nägema ega ära hoidma. (Vääramatu jõud, LS paragrahv 103). Nimetatud asjaolud 
peavad  olema  tõendatavad ning  vaatamata  eelnimetatud  ettenägemata asjaoludele, on pooled 
kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu 
on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohustuse 
täitmist.
72.  Pool,   kelle   tegevus   lepingujärgsete   kohustuste   täitmisel   on   takistatud   ettenägemata 
asjaolude 
tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele poolele vahenditega, mis tagavad teate 
kiireima edastamise, samas saates välja teate tähitud kirjaga. 
8.  Teated.
81.  Pooltevahelised käesoleva lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis 
tähitud   kirjaga   või   väljastusteatega,   välja   arvatud   juhtudel,   kui   sellised   teated   on 
informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.
 
9. Muud tingimused.
9.1. Lepingut võib muuta ainult mõlema poole kirjalikul kokkuleppel. Kirjaliku vormi järgimata 
jätmisel on lepingu muudatus tühine.
26
9.2.   Lepingu   täitmisel   tõusetuvad   vaidlused   lahendatakse   läbirääkimiste   teel,   kokkuleppele 
mittejõudmisel kohtus.
93.  Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud käesoleva lepinguga, juhinduvad pooled Eesti 
Vabariigi seadusandlusest.
91.  Käesoleva lepingu tõlgendamisel juhinduvad pooled LS paragrahv 29 sättest.
92.  Käesolevas lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused, lepingu allakirjutamisega 
kaotavad kehtivuse kõik lepinguobjektiga seotud varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped 
ning eeltoodu ühesel mõistmisel juhinduvad pooled LS paragrahvist 31.
9.6. Lepingu mittetäitmisega või mittenõuetekohase täitmisega teisele lepingupoolele tekitatud 
kahju hüvitamise küsimustes juhinduvad pooled LS paragrahvidest 127, 128, 134, 136, 139.
9.7.   Juhul,   kui   lepingulist   kohustust   ei   täideta   nõuetekohaselt,   on   kohustust   rikkunud   pool, 
vastavalt LS paragrahvidele 159 ja 161, kohustatud maksma leppetrahvi …………. Krooni.
9.8. Kumbki pool ei oma õigust käesolevast lepingust tulenevaid nõudeid loovutada kolmandale 
isikule   ilma   teise   poole   kirjaliku   nõusolekuta,   juhindudes   LS   paragrahvist   166   lg.2   ja   3. 
Eelnimetatud rikkumisel maksab rikkumises süüdlane teisele poolele leppetrahvi …………… 
krooni.
9.9. Leping on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas 
identses eksemplaris, millest üks jääb võlausaldajale ja teine käendajale. 
Poolte esindajate ees- ja perekonnanimi ning allkirjad:
Võlausaldaja
Käendaja
27
KÄSIRAHALEPING
Tallinnas,                                                                                         “…..”…………………… .a.
Aktsiaselts ABC, registrikood 1000000001, asukohaga Pärnu mnt. 999 Tallinn, edaspidi 
nimetatud   “AS   ABC”   või   “käsiraha   saaja”,   juhatuse   liikme   Peeter   Pärn,   isikukood 
3500200456, elukoht Tallinn, isikus ühelt poolt

ja
osaühing   BCD,   registrikood   1000000002,   asukohaga   Tartu   mnt.   888   Tallinn,   edaspidi 
nimetatud   “OÜ   BCD”   või   “käsiraha   andja”,   juhatuse   liikme   Kaarel   Kask,   isikukood 
36503000567,   elukoht   Tallinn,   isikus   teiselt   poolt,   koos   nimetatud   “lepingupooled”   või 
“pooled”, sõlmisid käesoleva lepingu alljärgnevas:

1.  Lepingu dokumendid.
11.  Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust ja koos lepinguga allkirjastatud 
lisadest ning lisadest, milles lepitakse kokku peale käesoleva lepingu sõlmimist.
12.  Käesolevale lepingule on lisatud lepingu sõlmimisel järgmised lisad:
1.21.  “….”. ………………. .a. sõlmitud müügileping (edaspidi nimetatud “müügileping”), 
millega AS ABC müüs ja OÜ BCD ostis sõiduauto  Ford   Sierra  järelmaksuga lepingus näidatud 
tingimustel  - lisa nr.1.
2.  Lepingu objekt.
21.  Käesolevaga     OÜ   BCD   annab   üle   ja  AS  ABC   võtab   vastu   summa   10   000.-   krooni 
käsirahana 
(edaspidi   nimetatud   “käsiraha”),   mille   OÜ   BCD   annab    AS-le  ABC   sõiduauto   Ford   Sierra 
müügilepingu sõlmimise tõendamiseks ja selle täitmise tagamiseks.
22.  Käsirahaga tagatud eelnimetatud sõiduauto müügilepingu tingimuste täitmisel arvestatakse 
käsiraha võlgnetava summa katteks 10 000.- krooni ulatuses.
3.  Käsirahaga tagatud lepingu täitmata jäämise tagajärjed.
31.  Kui käsirahaga tagatud leping jääb täitmata käsiraha andnud poolest tulenevatel asjaoludel, 
jääb  käsiraha  teisele poolele, vastavalt LS paragrahvile 157 lg.1.
32.  Kui käsirahaga tagatud sõiduauto müügileping jääb täitmata muul põhjusel, kui käsiraha 
andnud poolest tulenevatel asjaoludel, võib viimane nõuda käsiraha tagastamist, juhindudes LS 
28
paragrahvist 157 lg.2.
32.   Kui käsirahaga tagatud leping jääb täitmata käsiraha saanud poolest tulenevatel asjaoludel, 
tagastab viimane käsiraha ja maksab leppetrahvi käsiraha summa ulatuses. 
33.   Kui käsiraha saanud pool nõuab talle käsirahaga tagatud lepingu rikkumise tõttu tekkinud 
kahju   hüvitamist,   arvestatakse   käsiraha   hüvitise   katteks   summas,   mida   ei   kata   leppetrahv, 
ülejäänud summa käsirahast kuulub tagastamisele.
4.  Lepingu rikkumise vabandatavus.
41.  Lepingust   tulenevate   kohustuste   mittetäitmist   või   mittenõuetekohast   täitmist   ei   loeta 
Lepingu 
rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega 
pidanud ette nägema ega ära hoidma. (Vääramatu jõud, LS paragrahv 103). Nimetatud asjaolud 
peavad  olema  tõendatavad ning  vaatamata  eelnimetatud  ettenägemata asjaoludele, on pooled 
kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu 
on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohustuse 
täitmist. 
42.  Pool,   kelle   tegevus   lepingujärgsete   kohustuste   täitmisel   on   takistatud   ettenägemata 
asjaolude 
tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele poolele vahenditega, mis tagavad teate 
kiireima edastamise, samas saates välja teate tähitud kirjaga.
5.  Muud tingimused.
51.  Lepingut   võib   muuta   ainult   mõlema   poole   kirjalikul   kokkuleppel.   Kirjaliku   vormi 
järgimata 
jätmisel on lepingu muudatus tühine.
52.  Lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppele 
mittejõudmisel kohtus.
53.  Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud käesoleva lepinguga, juhinduvad pooled Eesti 
Vabariigi seadusandlusest.
54.  Käesoleva lepingu tõlgendamisel juhinduvad pooled LS paragrahvide 29.
55.  Käesolevas lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused, lepingu allakirjutamisega 
kaotavad kehtivuse kõik lepinguobjektiga seotud varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped 
ning eeltoodu ühesel mõistmisel juhinduvad pooled LS paragrahvist 31.
56.  Leping jõustub selle sõlmimise kuupäevast ja lõpeb kohustuste täitmisega.
5.7. Lepingu mittetäitmisega või mittenõuetekohase täitmisega teisele lepingupoolele tekitatud 
kahju hüvitamise küsimustes juhinduvad pooled LS paragrahvidest 127, 128, 134, 136, 139.
29
5.8.   Juhul,   kui   lepingulist   kohustust   ei   täideta   nõuetekohaselt,   on   kohustust   rikkunud   pool, 
vastavalt   LS   paragrahvidele   159   ja   161   kohustatud   maksma   leppetrahvi   …………..   krooni. 
Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuse täitmisest.
5.9. Kumbki pool ei oma õigust käesolevast lepingust tulenevaid nõudeid loovutada kolmandale 
isikule   ilma   teise   poole   kirjaliku   nõusolekuta,   juhindudes   LS   paragrahvist   166   lg.2   ja   3. 
Eelnimetatu   rikkumisel   maksab   rikkumises   süüdlane   teisele   poolele   leppetrahvi   ………… 
krooni.
5.10.Leping on koostatud  ja allakirjutatud eesti keeles kahes (2) võrdest juriidilist jõudu omavas 
identses eksemplaris, millest üks jääb käsiraha  saajale  ja teine käsiraha  andjale .
Poolte esindajate ees- ja perekonnanimi ning allkirjad:
Käsiraha andja
Käsiraha saaja
30
KÄSUNDUSLEPING
Tallinnas,                                                                             “…..”…………………….. .a.
Aktsiaselts ABC, registrikood 10000000001, asukohaga Pärnu mnt. 999 Tallinn, edaspidi 
nimetatud “käsundiandja”, juhatuse liikme Peeter Pärn, isikukood 3500200456, elukoht 
Tallinn, isikus ühelt poolt

ja
osaühing BCD, registrikood 100000000002, asukohaga Tartu mnt. 888 Tallinn, edaspidi 
nimetatud “käsundisaaja”, juhatuse liikme Kaarel Kask, isikukood 36503000567, elukoht 
Tallinn,   isikus   teiselt   poolt,   koos   nimetatud   “lepingupooled”   või   “pooled”,   sõlmisid 
käesoleva lepingu alljärgnevas:

1.  Lepingu dokumendid.
11.  Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust ja koos lepinguga allkirjastatud 
lisadest ning lisadest, milles lepitakse kokku peale käesoleva lepingu sõlmimist.
12.  Käesolevale lepingule on lisatud lepingu sõlmimisel järgmised lisad:
1.2.1. Andmed asutatava  osaühingu kohta - lisa nr.1.
2.  Lepingu objekt.
2.1. Käesoleva lepinguga teeb käsundiandja käsundisaajale ülesandeks asutada käsundaja nimel 
ja arvel osaühing vastavalt andmetele, mis on näidatud käesoleva lepingu lisas nr.1.
3.  Käsundisaaja kohustused.
3.1. Käsundisaaja kohustub esitama dokumendid osaühingu kandmiseks äriregistrisse ….. (….) 
kuu jooksul arvates käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäevast.
3.2. Käsundisaaja on kohustatud käsundiandjale koheselt teatama kõikidest võimalikest ülesande 
täitmise takistustest. 
3.3. Vastavalt LS paragrahvile 625 on käsundisaaja kohustatud hoidma saladuses talle seoses 
käsundiga   teatavaks   saanud   asjaolusid   kolme   aasta   jooksul   käesoleva   lepingu   lõppemise, 
lõpetamise või ülesütlemise kuupäevast arvates.
31
4. Käsundiandja kohustused.
4.1. Käsundiandja on kohustatud:
4.1.1. Pärast  asutamisarve   avamist   kandma  nimetatud  arvele  asutatava  osaühingu  osakapitali 
summa.
4.1.2.   Andma   ……(…….)   tööpäeva   jooksul   arvates   käesoleva   lepingu   sõlmimisest 
käsundisaajale notariaalselt tõestatud volikirja, milles käsundaja volitab käsundisaajat esindama 
käsundajat, kui asutajat,   osaühingu asutamisel, alla kirjutama asutamisotsusele ja põhikirjale, 
samuti äriregistrile esitatavale avaldusele ning muudele dokumentidele ja suhtlema äriregistriga. 
4.2. Juhul, kui käsundiandja viivitab punktis 4.1.2. nimetatud volikirja üleandmisega , lükkub 
vastavalt   edasi   ka   tähtaeg,   mille   jooksul   käsundisaaja   on   kohustatud   esitama   dokumendid 
osaühingu kandmiseks äriregistrisse.
5. Tasu maksmine.
5.1. Käsundiandja on kohustatud tasuma käsundisaajale punktis 2 nimetatud  õigustoimingute
tegemise   eest………………….   krooni,   millele   lisandub   käibemaks,   kui   käsundiandja   on 
käibemaksukohustuslane..
5.2.   Käesoleva   lepingu   punktis   5.1.   märgitud   summa   kohustub   käsundiandja   maksma 
käsundisaaja  arveldusarvele  arvel  näidatud  kuupäevaks.   Arve  esitamise   aluseks  on  asutatud 
osaühingu äriregistrisse kandmise otsus, millele on lisatud kõik asutatud osaühingu dokumendid.
5.3. Kui käsundiandja viivitab käesoleva lepingu punktis 5.2. nimetatud summade käsundisaaja 
arvele   kandmisega,   maksab   ta   viivist   …….   %   päevas   iga   viivitatud   päeva   eest   tasumisega 
viivitatud summast lähtudes.
6. Lepingu kehtivus.
6.1. Käesolev leping jõustub sõlmimise momendist ning lõpeb kohustuste täitmisega.
6.2.   Käsundajal   on   õigus   käesolev   leping   igal   ajal   ennetähtaegselt   lõpetada,   teatades   sellest 
kirjalikult käsundisaajale. 
6.3. Lepingu ülesütlemisel juhinduvad pooled LS paragrahvide 630 ja 631 sätetest.
7.  Lepingu rikkumise vabandatavus.
71.  Lepingust   tulenevate   kohustuste   mittetäitmist   või   mittenõuetekohast   täitmist   ei   loeta 
lepingu 
rikkumiseks, kui selle põhjuseks on asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega 
pidanud ette nägema ega ära hoidma. (Vääramatu jõud, LS paragrahv 103). Nimetatud asjaolud 
peavad  olema  tõendatavad ning  vaatamata  eelnimetatud  ettenägemata asjaoludele, on pooled 
kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu 
on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohustuse 
32
täitmist.
72.  Pool,   kelle   tegevus   lepingujärgsete   kohustuste   täitmisel   on   takistatud   ettenägemata 
asjaolude 
tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele poolele vahenditega, mis tagavad teate 
kiireima edastamise, samas saates välja teate tähitud kirjaga.
8.  Teated.
81.  Pooltevahelised käesoleva lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis 
tähitud   kirjaga   või   väljastusteatega,   välja   arvatud   juhtudel,   kui   sellised   teated   on 
informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.
9 . Muud tingimused.
9.1. Lepingut võib muuta ainult poolte kirjalikul kokkuleppel. Kirjaliku vormi järgimata jätmisel 
on lepingu muudatus tühine.
9.2.   Lepingu   täitmisel   tõusetuvad   vaidlused   lahendatakse   läbirääkimiste   teel,   kokkuleppe 
mittejõudmisel kohtus.
9.3. Lepingu mittetäitmisega või mittenõuetekohase täitmisega teisele lepingupoolele tekitatud 
kahju hüvitamise küsimustes juhinduvad pooled LS paragrahvidest 127, 128, 132, 134, 136, 139.
9.4.   Juhul,   kui   lepingulist   kohustust   ei   täideta   nõuetekohaselt,   on   kohustust   rikkunud   pool, 
vastavalt   LS   paragrahvidele   159   ja   161,   kohustatud   maksma   leppetrahvi   …………..krooni. 
Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuse täitmisest.
9.5. Kumbki pool ei oma õigust käesolevast lepingust tulenevaid nõudeid loovutada kolmandale 
isikule   ilma   teise   poole   kirjaliku   nõusolekuta,   juhindudes   LS   paragrahvist   166   lg.2   ja   3. 
Eelnimetatu   rikkumisel   maksab   rikkumises   süüdlane   teisele   poolele   leppetrahvi   …………… 
krooni.
9.6.Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud käesoleva lepinguga, juhinduvad pooled Eesti 
Vabariigi seadusandlusest.
9.7. Leping on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas 
identses eksemplaris, millest üks jääb käsundajale ja teine käsundisaajale.
Poolte esindajate ees- ja perekonnanimi ning allkirjad:
Käsundiandja
Käsundisaaja
33
KOMISJONILEPING
Tallinnas,                                                                                           “…..”………………….. .a.
Aktsiaselts ABC, registrikood 1000000001, asukohaga Pärnu mnt. 999 Tallinn, edaspidi 
nimetatud “komitent”, juhatuse liikme Peeter Pärn, isikukood 3500200456, elukoht Tallinn, 
isikus ühelt poolt

ja
osaühing   BCD,   registrikood   1000000002,   asukohaga   Tartu   mnt.   888   Tallinn,   edaspidi 
nimetatud “komisjonär”, juhatuse liikme Kaarel Kask, isikukood 36503000567, elukoht 
Tallinn,   isikus   teiselt   poolt,   koos   nimetatud   “lepingupooled”   või   “pooled”,   sõlmisid 
käesoleva lepingu alljärgnevas:

1.  Lepingu dokumendid.
11. 
Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust ja koos lepinguga allkirjastatud 
lisadest ning lisadest, milles lepitakse kokku peale käesoleva lepingu sõlmimist.
12. 
Käesolevale lepingule on lisatud lepingu sõlmimisel järgmised lisad:
1.21.  Kauba saatedokumendid
 - lisa nr.1
1.22.  Kokkulepe komisjonitasu ja kulutuste hüvitamise kohta  - lisa nr.2.
2.  Lepingu objekt.
21. 
Käesoleva lepinguga komisjonär kohustub komitendi ülesandel ja arvel ning oma nimel 
müüma   komitendile   kuuluva   kauba,   mille   kogus,   kaal,   sortiment   ja   hind     ning   kauba 
komisjonärile üleandmise ja müügi tähtajad on näidatud kauba saatedokumentides (Lisa nr.1).
3.  Komitendi ja komisjonäri õigused ning kohustused.
31. 
Kui komisjonär on müünud komisjonieseme alla komitendi määratud hinda ja komitent 
tahab 
lugeda tehingut mitte tema arvel tehtuks, peab komitent sellest teatama komisjonärile viivitamata 
pärast   talle   tehingu   tegemisest   teatamist.   Selle   tegematajätmisel   loetakse   kõrvalekaldumine 
määratud hinnast komitendi poolt heakskiidetuks, juhindudes LS paragrahvist 693.
32. 
Komisjonär ei või ilma komitendi nõusolekuta teha kolmandale isikule ettemakset või 
anda 
talle krediiti. Komisjonäril ei ole  ostuhinna  ajatamise õigust.
33. 
Kui   komisjonär   annab   komisjonieseme   ostjale   eseme   müümisel   krediiti,   peab   ta   ise 
tasuma 
34
komitendile kohe peale müüki kogu ostuhinna, juhindudes LS paragrahv 694 sätetest.
34. 
Kui komisjonär sõlmib komitendi jaoks lepingu komitendi määratuist soodsamatel 
tingimustel, kehtivad need tingimused komitendi jaoks.
35. 
Komisjonär vastutab tema juures oleva komisjonieseme kaotsimineku ja kahjustumise 
eest, 
väljaarvatud   juhul,   kui   kaotsiminek   või   kahjustumine   toimus   ettenägemata,   komisjonärist 
mittesõltuvate asjaolude tõttu (lepingu rikkumise vabandatavus).
36. 
Komisjonär kohustub komisjonieseme kindlustama komitendi arvel..
37. 
Komisjonär vastutab tema poolt komitendi arvel sõlmitud lepingust tulenevate kolmanda 
isiku kohustuste täitmise eest.
38. 
Komisjonitasu ja kulutuste hüvitamine ning sanktsioonid ( viivis ) komisjonitasu 
mitteõigeaegsel   maksmisel   on   sätestatud   lisas   nr.   2.   Nimetatud   lisas   sätestamata   küsimustes 
juhinduvad pooled LS paragrahvist 701.
39. 
Komisjonäril on pandiõigus tema valduses olevale komisjoniesemele, juhindudes LS 
paragrahvist 702.
3.10.   Komisjonäril   on   õigus   keelduda   kaupade   vastuvõtmisest,   mis   ei   olnud   esitatud 
komisjonärile realiseerimiseks vastavalt kooskõlastatud tähtajale või graafikule, samuti vastavalt 
kooskõlastatud sortimendile või kvaliteedile.
3.11. Komisjonär ei oma õigust keelduda kaupade, toodangu realiseerimiseks vastuvõtmisest, 
millised on komitent  esitanud  vastavalt kooskõlastatud graafikule, tähtaegadele, sortimendile, 
kvaliteedile   ja   hinnale.   Nimetatu   rikkumisel   maksab   komisjonär   leppetrahvi   ……   %   kauba 
saadedokumentidel märgitud kauba koguhinnast.
4.  Lepingu rikkumise vabandatavus.
41. 
Lepingust   tulenevate   kohustuste   mittetäitmist   või   mittenõuetekohast   täitmist   ei   loeta 
lepingu 
rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega 
pidanud ette nägema ega ära hoidma. (Vääramatu jõud, LS paragrahv 103). Nimetatud asjaolud 
peavad  olema  tõendatavad ning  vaatamata  eelnimetatud  ettenägemata asjaoludele, on pooled 
kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu 
on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohustuse 
täitmist.
42. 
Pool,   kelle   tegevus   lepingujärgsete   kohustuste   täitmisel   on   takistatud   ettenägemata 
asjaolude 
tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele poolele vahenditega, mis tagavad teate 
kiireima edastamise, samas saates välja teate tähitud kirjaga.
35
5.  Teated.
51. 
Pooltevahelised   käesoleva   lepinguga   seotud   teated   peavad   olema   esitatud   kirjalikus 
vormis 
tähitud   kirjaga   või   väljastusteatega,   välja   arvatud   juhtudel,   kui   sellised   teated   on 
informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.
6.  Muud tingimused.
61. 
Leping jõustub  sõlmimise momendist ja kehtib kuni “….”……………………….a.
62. 
Lepingutingimusi võib muuta või lepingu ennetähtaegselt lõpetada poolte kirjalikul 
kokkuleppel. Kirjaliku vormi järgimata jätmisel on lepingu muudatus tühine.
63. 
Kõik küsimused, mis ei ole vaadeldud käesolevas lepingus ning vaidlused, lahendatakse 
läbirääkimiste teel juhindudes kehtivast seadusandlusest, kokkuleppele mittejõudmisel kohtus.
64. 
Käesolevas lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused, lepingu allakirjutamisega 
kaotavad kehtivuse kõik lepinguobjektiga seotud varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped 
ning eeltoodu ühesel mõistmisel juhinduvad pooled LS paragrahvist 31.
6.5. Lepingu mittetäitmisega või mittenõuetekohase täitmisega teisele lepingupoolele tekitatud 
kahju hüvitamise küsimustes juhinduvad pooled LS paragrahvidest 127, 128, 132, 134, 136, 139.
6.6.   Juhul,   kui   lepingulist   kohustust   ei   täideta   nõuetekohaselt,   on   kohustust   rikkunud   pool, 
vastavalt   LS   paragrahvidele   159   ja   161,   kohustatud   maksma   leppetrahvi   …………   krooni. 
Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuse täitmisest.
6.7. Kumbki pool ei oma õigust käesolevast lepingust tulenevaid nõudeid loovutada kolmandale 
isikule   ilma   teise   poole   kirjaliku   nõusolekuta,   juhindudes   LS   paragrahvist   166   lg.2   ja   3. 
Eelnimetatu   rikkumisel   mqaksab   rikkumises   süüdlane   teisele   poolele   leppetrahvi   ………… 
krooni.
6.8.Leping on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas 
identses eksemplaris, millest üks jääb komitendile ja teine komisjonärile.
Poolte esindajate ees- ja perekonnanimed ning allkirjad:
Komitent
Komisjonär
36
LAENULEPING
Tallinnas,                                                                                          “…..”…………………… .a.
Aktsiaselts ABC, registrikood 1000000001, asukohaga Pärnu mnt. 999 Tallinn, edaspidi 
nimetatud   “laenuandja”,   juhatuse   liikme   Peeter   Pärn,   isikukood   3500200456,   elukoht 
Tallinn, isikus ühelt poolt

ja
osaühing   BCD,   registrikood   1000000002,   asukohaga   Tartu   mnt.   888   Tallinn,   edaspidi 
nimetatud   “laenusaaja”,   juhatuse   liikme   Kaarel   Kask,   isikukood   36503000567,   elukoht 
Tallinn,   isikus   teiselt   poolt,   koos   nimetatud   “lepingupooled”   või   “pooled”,   sõlmisid 
käesoleva lepingu alljärgnevas:

1.  Lepingu dokumendid.
11.  Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust ja koos lepinguga allkirjastatud 
lisadest ning lisadest, milles lepitakse kokku peale käesoleva lepingu sõlmimist.
12.  Käesolevale lepingule on lisatud lepingu sõlmimisel järgmised lisad:
1.21.   Elumaja  asukohaga Tallinn  Vabarna  tee 678 ehitusprojekt      - lisa nr.1.
1.22.  Ehitusluba      - lisa nr.2.
1.23.  Hüpoteegi seadmise leping 01.06.2001.a. laenuandja kasuks kinnistule Vabarna tee 678
     Tallinnas     - lisa nr.3.
1.2.4. Laenusumma tagastamise ja intresside maksmise  graafik     - lisa nr.4.    
2.  Lepingu objekt.
21.  Käesoleva lepinguga laenuandja annab ja laenusaaja võtab laenu viissada tuhat (500 000.-) 
krooni.
22.  Laen   on    sihtotstarbeline    -   elumaja   ehitamiseks   Tallinnas   Vabarna   tee   678.   Laenu 
sihtotstarve 
rikkumisel maksab laenusaaja leppetrahvi ….. % kogu laenusummast.
23.  Laenusumma   üleandmine   laenusaajale   toimub   …..   (…..)   tööpäeva   jooksul   arvates 
käesoleva 
lepingu sõlmimise päevast laenusumma kandmisega laenusaaja poolt esitatud pangaarvele.
3. Laenusumma tagasimaksmine. 
3.1.   Laenusaaja   maksab   laenuandjale   laenusumma   tagasi   vastavalt   laenusumma   ja   intresside 
37
tasumise graafikule (lisa nr.4).
4.  Intress.
4.1.   Laenusaaja   kohustub   tasuma   laenuandjale   intressi   arvestusega   ___   % 
(__________________________)   aastas   vastavalt   lisas   nr.4     toodud   graafikule.   Intressi 
arvestatakse tagasimaksmata  laenusummalt .
4.2.   Intressi    arvestamine    algab     laenusumma   laenusaajale   ülekandmisele   järgnevast   päevast. 
Intresside arvutamisel lähtutakse 30-päevasest kuust ja 360-päevasest aastast.
Intressi arvestamine lõpeb laenusumma täielikul tagasimaksmisel laenuandjale.
5.  Viivis
5.1.   Kui     laenusaaja   ei   tasu   laenusummat   ja   intressi   vastavalt   käesoleva   lepingu   lisas   nr.   4 
sätestatud   graafikule,   maksab   laenusaaja   viivist     …….   %   tähtajaks   tasumata   summalt   iga 
tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.
5.2. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ning lõpetatakse vastavate 
summade laekumisega laenuandja pangaarvele. Viiviselt viivist ei arvestata.
5.3.   Maksete   tasumisel   laenusaaja   poolt   loetakse   tasutuks   kõigepealt   viivisevõlgnevus,   siis 
leppetrahvid, seejärel intressid  ning seejärel laenusumma.
6.  Lepingu tagatised.
6.1. Laenuandja kasuks on seatud hüpoteek 01.06.2001.a. kinnistule Vabarna tee 678 Tallinnas.
6.2. Laenusaaja  majandusliku seisukorra halvenemisel või tagatise väärtuse vähenemisel või kui 
laenusaaja on esitanud ebaõigeid andmeid oma majandusliku olukorra kohta lepingu sõlmimisel, 
on laenusaaja kohustatud seadma laenuandja kasuks täiendavaid viimase poolt aktsepteeritavaid 
tagatisi .
6.3. Laenusaaja on kohustatud täitma käesoleva lepingu punktis 6.2. nimetatud kohustuse ….. 
(……………..) kalendripäeva jooksul arvates laenuandjalt vastava nõude saamise päevast.
7.  Informeerimise kohustus. 
7.1.   Laenusaaja   on   kohustatud   teatama   laenuandjale   ….   (……)   kalendripäeva   jooksul 
alljärgnevatest asjaoludest:
7.1.1.   Võetakse   vastu   otsus   laenusaaja    likvideerimise    või   ühinemise,   jagunemise   või 
ümberkujundamise kohta.
7.1.2. Kohtusse esitatakse avaldus laenusaaja pankroti väljakuulutamiseks.
7.1.3. Laenusaaja aadressi või  pangakonto  muudatustest.
7.1.4. Muudest asjaoludest, mis võivad mõjutada käesoleva lepingu täitmist. 
38
7.2.   Lepingu   punktis   7.1.   sätestatud   teatamiskohustuse   mittetäitmisel   on   laenuandjal   õigus 
laenusaajalt nõuda leppetrahvi maksmist ….. % kogu laenusummast.  
8.  Lepingu kehtivus ja lepingu üles ütlemine.
8.1. Käesolev leping jõustub selle allakirjutamisega lõpeb kõigi kohustuste täitmisega.
8.2.  Laenusaajal  on õigus laenusumma lepingu lisas 4 toodud graafikust varem tagasi maksta, 
informeerides sellest eelnevalt laenuandjat. 
8.3. Laenusaaja poolt laenusumma ennetähtaegsel tagasimaksmisel lõpeb lepingu kehtivus kolme 
kuu pärast laenu tagasimaksmise päevast arvates ning nimetatud aja jooksul maksab laenusaaja 
intresse igakuuliselt lähtudes lepingu punktis 4.1. sätestatud intressi  suurusest .
8.4. Laenuandjal on õigus  käesolev leping üles öelda kui:
8.4.1. Laenusaaja jätab teisel järjestikusel maksetähtpäeval täielikult või osaliselt tasumata lisas 
nr. 4 ettenähtud laenusumma või intressi.
8.4.2. Toimub juriidilisest isikust laenusaaja likvideerimine.
8.4.3. Jäävad seadmata käesoleva lepingu punktis 6.2. ettenähtud tagatised.
8.4.4. Algatatakse tagatise või laenusaaja vara osas sundtäitmine, mille tõttu oluliselt halveneb 
laenu tagasimaksmise võimalus.
8.5.  Laenusaaja  kohustub  tasuma  lepingu  punktis  8.4.  toodud   juhtudel  lepingu   ülesütlemisel 
laenuandjale leppetrahvi ….. % kogu laenusummast ning laenu tagastama lepingu ülesütlemise 
nõudel näidatud tähtajaks.
9. Teated.
9.1. Pooltevahelised käesoleva lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis 
tähitud   kirjaga   või   väljastusteatega,   välja   arvatud   juhtudel,   kui   sellised   teated   on 
informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole  õiguslikke tagajärgi.
10. Lepingu rikkumise vabandatavus.
101.  Lepingust   tulenevate   kohustuste   mittetäitmist   või   mittenõuetekohast   täitmist   ei   loeta 
lepingu 
rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega 
pidanud ette nägema ega ära hoidma. (Vääramatu jõud, LS paragrahv 103). Nimetatud asjaolud 
peavad  olema  tõendatavad ning  vaatamata  eelnimetatud  ettenägemata asjaoludele, on pooled 
kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu 
on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohustuse 
täitmist.
102.  Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata 
asjaolude   tõttu,   on   kohustatud   sellest   viivitamatult   teatama   teisele   poolele   vahenditega,   mis 
tagavad teate kiireima edastamise, samas saates välja teate tähitud kirjaga.
39
11.  Muud tingimused.
11.1. Lepingut võib muuta poolte kirjaliku kokkuleppega. Kirjaliku vormi järgimata jätmisel on 
lepingu muudatus tühine.
11.2. Käesoleva laenulepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, 
kokkuleppele mittejõudmisel kohtus.
11.3. Eesti krooni ametliku kursi muutmisel saksa marga suhtes muutuvad kursi muutmise 
päeval kõik käesoleva lepingu järgsed maksed automaatselt, ilma poolte kirjaliku kokkuleppeta 
summani, mille eest oleks võimalik makse teostamise päeval vastavalt ametlikule vahetuskursile 
saada  sama  summa   saksa  markades, mis  oleks  saadud  siis, kui  saksa marga  ja  eesti  krooni 
vahetuskurss  oli 1 DEM = 8 EEK.
11.4. Käesoleva lepingu tõlgendamisel juhinduvad pooled LS paragrahv 29 sättest.
11.5. Käesolevas lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused, lepingu allakirjutamisega 
kaotavad kehtivuse kõik lepinguobjektiga seotud varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped 
ning eeltoodu ühesel mõistmisel juhinduvad pooled  LS paragrahvist 31.
11.6. Lepingu mittetäitmisega või mittenõuetekohase täitmisega teisele lepingupoolele tekitatud 
kahju hüvitamise küsimustes juhinduvad pooled LS paragrahvidest 127, 128, 134, 136, 139.
11.7.  Juhul,  kui   lepingulist  kohustust  ei   täideta   nõuetekohaselt,  on  kohustust  rikkunud   pool, 
vastavalt LS paragrahvidele 159 ja 161, kohustatud maksma leppetrahvi ……….. krooni.
Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuse täitmisest.
11.8. Kumbki pool ei oma õigust käesolevast lepingust tulenevaid nõudeid loovutada kolmandale 
isikule   ilma   teise   poole   kirjaliku   nõusolekuta,   juhindudes   LS   paragrahvist   166   lg.2   ja   3. 
Eelnimetatu rikkumisel maksab rikkumises süüdlane teisele poolele leppetrahvi ……….. krooni.
11.9. Leping on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas 
identses eksemplaris, millest üks jääb laenuandjale ja teine laenusaajale.
Poolte esindajate ees- ja perekonnanimed ning allkirjad:
Laenuandja
Laenusaaja
40
FAKTOORINGULEPING
Tallinnas,                                                                                      “…..”…………………. ….. .a.
Aktsiaselts ABC, registrikood 10000000001, asukohaga Pärnu mnt. 999 Tallinn, edaspidi 
nimetatud   “faktooringu    klient ”,   juhatuse   liikme   Peeter   Pärn,   isikukood   3500200456, 
elukoht Tallinn, isikus ühelt poolt

ja
osaühing   BCD,   registrikood   10000000002,   asukohaga    Taru    mnt.   888   Tallinn,   edaspidi 
nimetatud   “Faktoor”,   juhatuse   liikme   Kaarel   Kask,   isikukood   36503000567,   elukoht 
Tallinn,   isikus   teiselt   poolt,   koos   nimetatud   “lepingupooled”   või   “pooled”,   sõlmisid 
käesoleva lepingu alljärgnevas:

1. Lepingu objekt
1.  Käesoleva   lepingu   järgi   faktooringu   klient,   juhindudes   LS   paragrahvist   256,   loovutab 
faktoorile   rahalise   nõude   kolmanda   isiku,   faktooringuvõlgniku   (nimetus, 
registrikood…………………………………)   vastu,   mis   tuleneb   lepingust   nr.   ….. 
“…..”……………………….   .a.   ja   moodustab   ……………………   krooni.   Nimetatud   nõude 
täitmise tähtaeg on “…..”…………………………… .a.
1.1. Faktoor kohustub andma faktooringu kliendile rahalise summa …………………… krooni, 
kandes    nimetatud   summa   kontole   (saaja   konto   nr.,   panga   nimetus)   hiljemalt 
“……”……………………. ….. .a.
1.2. Faktoor, lisaks finanseerimisele osutab faktooringu kliendile alljärgnevaid täiendavaid 
teenuseid (raamatupidamisarvestuse pidamine, arvete töötlemine, teised finantsteenused )
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Faktoori teenuste tasustamine
2.1. Faktoori teenuste tasu käesoleva lepingu järgi moodustab ………………………… krooni.
2.2. Käesoleva lepingu punktis 2.1. sätestatud tasu kuulub kandmisele faktoori arveldusarvele 
(näidatakse tasumise kord ja tähtajad)..……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
3. Poolte kohustused ja vastutus
3.1.Faktooringu   klient   kohustub   hiljemalt   ……….   Tööpäeva   jooksul   käesoleva   lepingu 
sõlmimisest esitama faktoorile alljärgnevad tõendid üleantava nõude kohta (näidatakse vastavad 
dokumendid –  arved , kauba  saatelehed , teostatud tööde vastuvõtmise  aktid , teenuste osutamist 
41
tõendavad dokumendid jne.)………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
3.2.   Faktooringu   klient   on   kohustatud   teatama   faktooringuvõlgnikule   nõude   loovutamisest 
hiljemalt “…..”…………………………. .a.
3.3. Faktooringuvõlgniku poolt kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise risk, mis 
tuleneb üleantud nõudest langeb faktoorile, välja arvatud juhud, mis on sätestatud LS  paragrahvis  
258.
4. Lepingu kehtivus
4.1. Leping astub jõusse allakirjutamise momendist jakehtib kuni “….”……………. .a. Lepingu 
võib kumbki pool ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellest teisele lepingupoolele kirjalikult …. 
kuud ette.
5. Lepingu rikkumise vabandatavus
5.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu 
rikkumiseks, kui selle põhjuseks on asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega 
pidanud ette nägema ega ära hoidma. (Vääramatu jõud, LS paragrahv 103).  Nimetatud asjaolud 
peavad  olema  tõendatavad ning  vaatamata  eelnimetatud  ettenägemata asjaoludele, on pooled 
kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu 
on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohustuse 
täitmist.
5.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata asjaolude 
tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele poolele vahenditega, mis tagavad teate 
kiirema edastamise, samas saates välja teate tähitud kirjaga.
6. Teated
6.1. Pooltevahelised käesoleva lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis 
tähitud   kirjaga   või   väljastusteatega,   välja   arvatud   juhtudel,   kui   sellised   teated   on 
informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.
7.  Muud tingimused
7.1. Lepingut võib muuta ainult poolte kirjalikul kokkuleppel. Kirjaliku vormi järgimata jätmisel 
on lepingu muudatus tühine.
7.2.   Lepingu   täitmisel   tõusetuvad   vaidlused   lahendatakse   läbirääkimiste   teel,   kokkuleppele 
mittejõudmisel kohtus.
7.3. Lepingu mittetäitmisega või mittenõuetekohase täitmisega teisele lepingupoolele tekitatud 
kahju hüvitamise küsimustes juhinduvad poled LS paragrahvidest 127, 128, 134, 136, 139.
42
7.4.   Juhul,   kui   lepingulist   kohustust   ei   täideta   nõuetekohaselt,   on   kohustust   rikkunud   pool, 
vastavalt LS paragrahvidele 159 ja 161, kohustatud maksma leppetrahvi ……… krooni.
Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuse täitmisest.
7.5. Kumbki pool ei oma õigust käesolevast lepingust tulenevaid nõudeid loovutada kolmandale 
isikule   ilma   teise   poole   kirjaliku   nõusolekuta,   juhindudes   LS   paragrahvist   166lg.2   ja   3. 
Eelnimetatu rikkumisel maksab rikkumises süüdlane teisele poolele leppetrahvi ………. krooni.
7.6. Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud käesoleva lepinguga, juhinduvad pooled Eesti 
Vabariigi seadusandlusest.
7.7. Leping on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas 
identses eksemplaris, millest üks jääb faktoorile ja teine faktooringu kliendile.
Poolte esindajate ees- ja perekonnanimed ning allkirjad:
Faktoor
Faktooringu klient
43
FRANSIISILEPING
Tallinnas,                                                                                “……”………………………… .a. 
Aktsiaselts ABC, registrikood 10000000001, asukohaga Pärnu mnt. 999 Tallinn, edaspidi 
nimetatud “fransiisiandja”, juhatuse liikme Peeter Pärn, isikukood 3500200456, elukoht 
Tallinn, isikus ühelt poolt

ja
osaühing   BCD,   registrikood   10000000002,   asukohaga   Tartu   mnt.   888   Tallinn,   edaspidi 
nimetatud “fransiisivõtja”, juhatuse liikme Kaarel Kask, isikukood 36503000567, elukoht 
Tallinn,   isikus   teiselt   poolt,   koos   nimetatud   “lepingupooled”   või   “pooled”,   sõlmisid 
käesoleva lepingu alljärgnevas:

1. Lepingu objekt
1.1. Käesoleva lepinguga kohustub fransiisiandja andma fransiisivõtjale õiguse kasutada 
fransiisivõtja majandustegevuses (kutsetegevuses) fransiisiandjale kuuluvaid alljärgnevaid õigusi 
ja  teavet   (konkreetsete  õiguste   ja  teabe  loetelu   –  õigus  fransiisiandja  kaubamärgile,  ärilisele 
tähistusele, oskusteabele, tööstusnäidisele jne.), juhindudes LS paragrahvist 375.
1.2. Fransiisivõtjal on õigus kasutada temale üleantud õigusi ja teavet alljärgnevalt: (kaupade 
tootmine ja müük, tööde  teostamine , teenuste osutamine, kauplusteketi  avamine  fransiisiandja 
kaubamärgi all jne). ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
2. Poolte kohustused
2.1. Fransiisiandja kohustused:
2.1.1. Fransiisiandja on kohustatud andma fransiisivõtjale juhiseid käesoleva lepingu punktides 
1.1. ja 1.2. sätestatud õiguste teostamiseks ning osutama talle püsivalt sellega seotus  kaasabi .
2.1.2. Väljastama fransiisivõtjale litsentsi alljärgneva intellektuaalse omandi kasutamiseks:
………………………………………………………………………………………………………
2.2. Fransiisivõtja on kohustatud:
2.2.1. kasutama oma tegevuses fransiisiandja poolt üleantud õigusi ja teavet, mis on sätestatud 
käesoleva lepingu punktides 1.1. ja 1.2.
2.2.2. Tagama tema poolt käesoleva lepingu alusel toodetavate kaupade, tehtavate tööde ja 
osutatavate teenuste kvaliteedi samal tasemel fransiisiandjaga.
2.2.3. Järgima fransiisiandja juhiseid, mis on suunatud õiguste kasutamisele fransiisiandjaga 
samal alusel ja viisil.
44
2.2.4. Osutama klientidele kõiki täiendavaid teenuseid, millega need võiksid arvestada kauba 
omandamisel või teenuste tellimisel fransiisiandjalt, sealhulgas (teenuste loetelu)………………
……………………………………………………………………………………………..
3. Fransiisiandja kontrollõigus
3.1. Fransiisiandjal on õigus kontrollida fransiisivõtja poolt fransiisilepingu alusel toodetavate 
kaupade või osutatavate teenuste kvaliteeti,
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

Vasakule Paremale
LEPINGUTE-KOGUMIK #1 LEPINGUTE-KOGUMIK #2 LEPINGUTE-KOGUMIK #3 LEPINGUTE-KOGUMIK #4 LEPINGUTE-KOGUMIK #5 LEPINGUTE-KOGUMIK #6 LEPINGUTE-KOGUMIK #7 LEPINGUTE-KOGUMIK #8 LEPINGUTE-KOGUMIK #9 LEPINGUTE-KOGUMIK #10 LEPINGUTE-KOGUMIK #11 LEPINGUTE-KOGUMIK #12 LEPINGUTE-KOGUMIK #13 LEPINGUTE-KOGUMIK #14 LEPINGUTE-KOGUMIK #15 LEPINGUTE-KOGUMIK #16 LEPINGUTE-KOGUMIK #17 LEPINGUTE-KOGUMIK #18 LEPINGUTE-KOGUMIK #19 LEPINGUTE-KOGUMIK #20 LEPINGUTE-KOGUMIK #21 LEPINGUTE-KOGUMIK #22 LEPINGUTE-KOGUMIK #23 LEPINGUTE-KOGUMIK #24 LEPINGUTE-KOGUMIK #25 LEPINGUTE-KOGUMIK #26 LEPINGUTE-KOGUMIK #27 LEPINGUTE-KOGUMIK #28 LEPINGUTE-KOGUMIK #29 LEPINGUTE-KOGUMIK #30 LEPINGUTE-KOGUMIK #31 LEPINGUTE-KOGUMIK #32 LEPINGUTE-KOGUMIK #33 LEPINGUTE-KOGUMIK #34 LEPINGUTE-KOGUMIK #35 LEPINGUTE-KOGUMIK #36 LEPINGUTE-KOGUMIK #37 LEPINGUTE-KOGUMIK #38 LEPINGUTE-KOGUMIK #39 LEPINGUTE-KOGUMIK #40 LEPINGUTE-KOGUMIK #41 LEPINGUTE-KOGUMIK #42 LEPINGUTE-KOGUMIK #43 LEPINGUTE-KOGUMIK #44 LEPINGUTE-KOGUMIK #45 LEPINGUTE-KOGUMIK #46 LEPINGUTE-KOGUMIK #47 LEPINGUTE-KOGUMIK #48 LEPINGUTE-KOGUMIK #49 LEPINGUTE-KOGUMIK #50 LEPINGUTE-KOGUMIK #51 LEPINGUTE-KOGUMIK #52 LEPINGUTE-KOGUMIK #53 LEPINGUTE-KOGUMIK #54 LEPINGUTE-KOGUMIK #55 LEPINGUTE-KOGUMIK #56 LEPINGUTE-KOGUMIK #57 LEPINGUTE-KOGUMIK #58 LEPINGUTE-KOGUMIK #59 LEPINGUTE-KOGUMIK #60 LEPINGUTE-KOGUMIK #61 LEPINGUTE-KOGUMIK #62 LEPINGUTE-KOGUMIK #63 LEPINGUTE-KOGUMIK #64 LEPINGUTE-KOGUMIK #65 LEPINGUTE-KOGUMIK #66 LEPINGUTE-KOGUMIK #67 LEPINGUTE-KOGUMIK #68 LEPINGUTE-KOGUMIK #69 LEPINGUTE-KOGUMIK #70 LEPINGUTE-KOGUMIK #71 LEPINGUTE-KOGUMIK #72 LEPINGUTE-KOGUMIK #73 LEPINGUTE-KOGUMIK #74 LEPINGUTE-KOGUMIK #75 LEPINGUTE-KOGUMIK #76 LEPINGUTE-KOGUMIK #77 LEPINGUTE-KOGUMIK #78 LEPINGUTE-KOGUMIK #79 LEPINGUTE-KOGUMIK #80 LEPINGUTE-KOGUMIK #81 LEPINGUTE-KOGUMIK #82 LEPINGUTE-KOGUMIK #83 LEPINGUTE-KOGUMIK #84 LEPINGUTE-KOGUMIK #85 LEPINGUTE-KOGUMIK #86 LEPINGUTE-KOGUMIK #87 LEPINGUTE-KOGUMIK #88 LEPINGUTE-KOGUMIK #89 LEPINGUTE-KOGUMIK #90 LEPINGUTE-KOGUMIK #91 LEPINGUTE-KOGUMIK #92 LEPINGUTE-KOGUMIK #93 LEPINGUTE-KOGUMIK #94 LEPINGUTE-KOGUMIK #95 LEPINGUTE-KOGUMIK #96 LEPINGUTE-KOGUMIK #97 LEPINGUTE-KOGUMIK #98 LEPINGUTE-KOGUMIK #99 LEPINGUTE-KOGUMIK #100 LEPINGUTE-KOGUMIK #101 LEPINGUTE-KOGUMIK #102 LEPINGUTE-KOGUMIK #103 LEPINGUTE-KOGUMIK #104 LEPINGUTE-KOGUMIK #105 LEPINGUTE-KOGUMIK #106 LEPINGUTE-KOGUMIK #107 LEPINGUTE-KOGUMIK #108 LEPINGUTE-KOGUMIK #109 LEPINGUTE-KOGUMIK #110 LEPINGUTE-KOGUMIK #111 LEPINGUTE-KOGUMIK #112 LEPINGUTE-KOGUMIK #113 LEPINGUTE-KOGUMIK #114 LEPINGUTE-KOGUMIK #115 LEPINGUTE-KOGUMIK #116 LEPINGUTE-KOGUMIK #117 LEPINGUTE-KOGUMIK #118 LEPINGUTE-KOGUMIK #119 LEPINGUTE-KOGUMIK #120 LEPINGUTE-KOGUMIK #121 LEPINGUTE-KOGUMIK #122 LEPINGUTE-KOGUMIK #123 LEPINGUTE-KOGUMIK #124 LEPINGUTE-KOGUMIK #125 LEPINGUTE-KOGUMIK #126 LEPINGUTE-KOGUMIK #127 LEPINGUTE-KOGUMIK #128 LEPINGUTE-KOGUMIK #129 LEPINGUTE-KOGUMIK #130 LEPINGUTE-KOGUMIK #131 LEPINGUTE-KOGUMIK #132 LEPINGUTE-KOGUMIK #133 LEPINGUTE-KOGUMIK #134 LEPINGUTE-KOGUMIK #135 LEPINGUTE-KOGUMIK #136 LEPINGUTE-KOGUMIK #137 LEPINGUTE-KOGUMIK #138 LEPINGUTE-KOGUMIK #139 LEPINGUTE-KOGUMIK #140 LEPINGUTE-KOGUMIK #141 LEPINGUTE-KOGUMIK #142 LEPINGUTE-KOGUMIK #143 LEPINGUTE-KOGUMIK #144 LEPINGUTE-KOGUMIK #145 LEPINGUTE-KOGUMIK #146 LEPINGUTE-KOGUMIK #147 LEPINGUTE-KOGUMIK #148 LEPINGUTE-KOGUMIK #149 LEPINGUTE-KOGUMIK #150 LEPINGUTE-KOGUMIK #151 LEPINGUTE-KOGUMIK #152 LEPINGUTE-KOGUMIK #153 LEPINGUTE-KOGUMIK #154 LEPINGUTE-KOGUMIK #155 LEPINGUTE-KOGUMIK #156 LEPINGUTE-KOGUMIK #157 LEPINGUTE-KOGUMIK #158 LEPINGUTE-KOGUMIK #159 LEPINGUTE-KOGUMIK #160 LEPINGUTE-KOGUMIK #161 LEPINGUTE-KOGUMIK #162 LEPINGUTE-KOGUMIK #163 LEPINGUTE-KOGUMIK #164 LEPINGUTE-KOGUMIK #165 LEPINGUTE-KOGUMIK #166 LEPINGUTE-KOGUMIK #167 LEPINGUTE-KOGUMIK #168 LEPINGUTE-KOGUMIK #169 LEPINGUTE-KOGUMIK #170 LEPINGUTE-KOGUMIK #171 LEPINGUTE-KOGUMIK #172 LEPINGUTE-KOGUMIK #173 LEPINGUTE-KOGUMIK #174 LEPINGUTE-KOGUMIK #175 LEPINGUTE-KOGUMIK #176 LEPINGUTE-KOGUMIK #177 LEPINGUTE-KOGUMIK #178 LEPINGUTE-KOGUMIK #179 LEPINGUTE-KOGUMIK #180 LEPINGUTE-KOGUMIK #181 LEPINGUTE-KOGUMIK #182 LEPINGUTE-KOGUMIK #183 LEPINGUTE-KOGUMIK #184 LEPINGUTE-KOGUMIK #185 LEPINGUTE-KOGUMIK #186 LEPINGUTE-KOGUMIK #187 LEPINGUTE-KOGUMIK #188 LEPINGUTE-KOGUMIK #189 LEPINGUTE-KOGUMIK #190 LEPINGUTE-KOGUMIK #191 LEPINGUTE-KOGUMIK #192 LEPINGUTE-KOGUMIK #193 LEPINGUTE-KOGUMIK #194 LEPINGUTE-KOGUMIK #195 LEPINGUTE-KOGUMIK #196 LEPINGUTE-KOGUMIK #197 LEPINGUTE-KOGUMIK #198 LEPINGUTE-KOGUMIK #199 LEPINGUTE-KOGUMIK #200 LEPINGUTE-KOGUMIK #201 LEPINGUTE-KOGUMIK #202
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 202 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-04-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 87 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor linerik Õppematerjali autor

Lisainfo

praktiline käsiraamat
SISUKORD

Agendileping
Maaklerileping
Litsentsileping
Garantiikiri
Garantiileping
Hoiuleping
Käendusleping
Käsirahaleping
Käsundusleping
Komisjonileping
Laenuleping
Faktooringuleping
Fransiisileping
Müügileping
Ettevõtte üleandmise leping
Vahetusleping
Kinkeleping
Eluruumi üürileping
Eluruumi allüürileping
Mitteeluruumide rendileping
Ehitise ajutise kasutamise leping
Tasuta kasutamise leping
Liisinguleping
Nõude loovutamise leping
Kohustuse ülevõtmise leping
Töövõtuleping
Veoleping
Ekspedeerimisleping
Seltsinguleping

Märksõnad

Mõisted

käesolevale lepingule, agendil, käsundiandja, käsundiandja, käsundiandja, mõlemal poolel, agendil, maakleril, käesolev leping, käsundiandja, käesolevas lepingus, käesolev leping, õiguste kasutamine, käesolevas lepingus, käesolev garantiikiri, garandi vastutus, garantii, garantiikiri, garantii, jätmisel, hoidjal, hoidjal, hoiuleandjal, hoidjal, täitmise tähtaeg, käendaja, käendaja, käendaja taotlusel, käsundisaaja, käsundiandja, käsundajal, kauba saatedokumendid, mitteõigeaegsel maksmisel, komisjonäril, komisjonäril, ehitusluba, laenuandja kasuks, laenusaaja, laenusaaja, laenusaaja, laenusaajal, laenuandjal, täitmise tähtaeg, dokumendid, faktooringu klient, fransiisiandja, fransiisiandjal, fransiisiandjal, toodangu hinnakiri, toodangu mittekvaliteetsus, ostjal, toodangu üleandmise, koguseliselt, ostjal, müüjal, poolte ees, käesolev leping, lisaks eluruumile, rohimis, kasutama elu, üürnikul, käesolev leping, lisaks eluruumile, allüürnikul, allüürnik, allüürnikul, käesolev leping, lepinguobjekti üleandmise, lepinguobjekti sihtotstarve, kusjuures rentnik, rentnikul, üldkasutatavate ruumid, järgimata jätmisel, rentnikul, rentnikul, rendileandjal, kasutusse andjal, kasutusse andjal, remondi, kasutusse andjal, kasutusse andja, liisinguvõtja, liisinguvõtjal, liisinguandjal, liisinguandja, projektdokumentatsioon, käesolev leping, tööde alustamist, mõõtude vahel, töölistel, töövõtja, tellijal, tööde tähtajad, lisaks leppetrahvile, töövõtja, lisaks leppetrahvile, töövõtja, töövõtja, tööde üleandmine, tellija, tellijal, mõlemal poolel, töövõtja, pooltel, käesolev leping, töövõtja, käesolev leping, veokiri, vedajal, ekspedeerimis, kauba saatedokumendid, ekspedeerijal, ekspedeerijal, saatja, saatjal, mittenõuetekohasel täitmisel, seltsinglasel, elamu tervikuna, lepinguobjekt, pandi esemed, käesoleva pandiga, pantija, pantija, käesolev leping, hävimise korral, notar, lepinguobjekt, müüja, käesolev leping, pandi esemega, pandipidajal, hindamist, lepinguobjekt, notar, maa müügi, eesti vabariik, ostjal, hüpoteegipidaja, enne allakirjutamist, kinnistu ostu, kinnistu, kolmandasse jakku, kinnistute ostu, nimetatud kinnistamisavaldus, notar, notar, reaalservituudi puhul, sõiduteeservituut, käesolev leping, tehinguväärtus ostu, notar, lepingu tekst, põhikiri, pantijal, pantija, pantija, pandipidajal, käesolev leping, väljastatud b, pandi esemeks, kommertspandi suuruseks, kommertspandiga, nimetatud juhtudel, pantija, lepingupooled, käesolev leping, tööaja kestvus, tööajareziim, tööajareziim, nimetatud kokkulepped, käesolev leping, töökollektiivi liikmed, juhataja põhiülesandeks, juhatajal, mittejärgimisel, käesolev leping, tööaeg, palgaarvestusajaks, töötamise ajal, hageja, kostja, vastav pretensioon, kostja, sõlmitud müügi, kostja, hageja, 2 sätestab, kp 96, nimetatud üürileping, k 51, eelnimetatud arve, k 61, k 71, k 81, k 71, k 91, k 101, vara üleandmise, k51, kostja, kostja, viiviste summa, 2 sätestab, 789, kokkuleppe projekt, 789, hageja, planeerimis, ehitise kasutamine, protesti kohaselt, 1785, 1785, 1785, tagastamistoimingute teostamine, volitaja, volitus, volituse saaja, volitaja, venemaal sankt, toimikus, kaebaja, kaebajad, eeltooduga, lisaks eeltoodule, rikkumised, 1785, 1785, 1143

Kommentaarid (1)

Kreonta profiilipilt
Kreonta: Soovitan
12:38 09-02-2016


Sarnased materjalid

22
docx
Lepingute liigid
107
doc
Õiguse alused põhjalik konspekt
269
docx
Õiguse alused eksami kordamisküsimused
57
doc
äriõigus konspekt
214
docx
Õiguse alused kordamisküsimused vastustega
71
docx
Võlaõiguslikke riigikohtulahendite vihik
100
doc
ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS-ÕIGUSAJALUGU-ÕIGUSPOLIITIKA-RIIK JA ÕIGUS
28
doc
ÕIGUSE ALUSED 2011 2012

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun