Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 (2)

3 KEHV
Punktid
 
Säutsu twitteris
 • Kirjanduse klassikalise mõiste kujunemine
  Techne - oskus, meisterlikkus
  Tänapäeva postmodernistlik kultuur on urbanistlik
  Tehnoloogia areng- kaob autorlus
  dehumaniseerimine
  Kirjanduse” etümoloogia Euroopa keeltes: lad. litterātūra
  Tähestik Grammatika Kirjalik tekst Haritus, õpetatus
  Kirjanduse” mõiste ajalooline kujunemine
  Kirjavara (Schrifttum, письменность)
  Ilukirjandus (belles-lettres), 17-18. saj
  Fiction (fiktsioon: vale, väljamõeldis; ilukirjanduslik proosateos ; narratiiv ) / nonfiction
  Nonfiction (mittefiktsioon)
  Emmanuel Carrčre “L’Adversaire” (2000), eesti k. “ Vaenlane ” (2002)
  Jean- Claude Romand
  Kirjanduse määratlused
  Neoplatonlik esteetika - kunst kui ülev ja kaunis
  Formalism, strukturalism - kirjandusliku teksti poeetiline funktsioon
  Funktsionaalne määratlus (J. Mukařovski)
  Kunst on see, mida kunstiks peetakse (iga nähtus või ese võib saada esteetilise funktsiooni kandjaks )
  Kirjanduse funktsioonid
  Hedonistlik - kumsti võime naudingut pakkuda
  Informatiivne-
  Modelleeriv-kunsti võime maailma luua
  Prohvetlik-ennustav
  Sotsiaalne- suunatud inimese mõjutamisele
  Kirjanduse kriitiline funktsioon- kirjandus asub pühendumuse(lojaalsus olemasolevale süsteemile) ja vabaduse(vastandub seotud autoriteedi vaba valikuga) alge vahel, nende vahele tekib kunst, mis leevendab 2alge vahelist pinget
  Northrop Frye - kirjandus pühendumuse ja vabaduse vahel
  Kirjandusteaduse koostisosad
  Kirjanduse ajalugu (diakroonne vs. sünkroonne)
  Kirjandusteooria- tegeleb teksti ülesehitusega
  Kirjanduskriitika- vahendaja roll, uurib kaasaegseid tekste, soodustab teksti kohanemist kultuuris,
  Kirjandusteaduse abiharud
  Bibliograafia (jooksev või retrospektiivne, täielik või valitud, personaalia, jne)- trükiväljaannete fikseerimine
  Historiograafia- kindla teadusharu v teadusliku probleemi uurimine
  Tekstoloogia kui 1) rakendusteadus (tegeleb teksti toimetamise põhimõtetega)
  või 2) tekstikriitika (uurib teksti loomelug,u autori intentsioone, võrdleb mustandeid lõpliku tekstiga )
  Heuristika- uurib kindla teadusliku probleemi lahendamise viise ja teid
  Kirjanduskaanoni traditsionalistlik mõistmine
  • Kaanon kui klassika sünonüüm
  • Väärtus
  • Kvaliteet (semantiline tihedus,

  avatus , tõlgenduste rohkus )
  Harold Bloom “Lääne kaanon”, “Mõjutuse äng”
  Core Curriculum ” USA ülikoolides

  Kirjanduskaanoni relativistlik mõistmine
  • Kaanoni konstrueeritus
  • Kirjanduskaanon kui ühiskondliku kokkuleppe vorm
  • John Guillory “Kultuuriline kapital : kirjanduskaanoni kujunemise probleem”

  Jan Assmann . Kanon und Zensur (1987)
  • “Hiiliva muudatuse” mõiste
  • “Kanoniseeriv tagasipöördumine”

  Kirjanduskaanoni probleem Eestis
  • Epp Annus . Kirjanduskaanon ja rahvuslik identiteet (KK 2000, N 1)
  • Tiit Hennoste . Kaanon (rmt: Eurooplaseks saamine)


 • Retoorika - tehniliste oskuste ja võtete kogu, reeglid, kõrgelt kodifitseeritudAntiikretoorika
  Retoorika vs. poeetika (proosakõnekunst vs. luulekõnekunst)
  Kunstlik, ilustatud kõne vs. tavaline, ilustamatu kõne
  Retoorika vs. hermeneutika eesmärgiks enese väljendamine, keshtestamine ühiskonnaelus
  (J. Lotman . Retoorika)
  Kõne ettevalmistamine
  Inventio: materjali kogumine, seisukohtade kindlaksmääramine
  Dispositio: kõneosade asetuse kavandamine
  Elocutio: stiili ja väljendusviisi leidmine
  Memoria: päheõppimine
  Pronuntiatio: ettekandmine
  Kõne koostisosad
  Sissejuhatus (exordium)
  Jutustus (narratio)
  Argumentatsioon (argumentatio): oma väidete põhjendamine (conformatio), vastase väidete kummutamine (refutatio)
  Kokkuvõte (peroratio)
  Topoi: kindlad kohad
  Tänapäeva retoorika-uurimisobjekstiks on kirjalik kõne
  Troopide ( kujundite ) uurimine lingvistiliste meetodite abil
  Tekstiretoorika (neoretoorika, kognitiivne retoorika jne)- teksti uurimine, üldine tekstiteooria, täpis- ja loodusteaduste keelte retoorilisus
  Kõlakujundid
  Eufoonia ”- ilukõne, kõlakujundlikkus/ hääliku, ühendi esiletungimine, koondumine , esilenihkumine
  “kakofoonia”- kole, inetu, kõle
  Alliteratsioon- kaashäälikute kordumine
  Assonants- täishäälikute kordumine
  Mets oli helde , laas oli lahke ,
  Mets oli helde andemaie,
  Laas oli lahke lubamaie...
  (K. Merilaas . Laul ühe jalaga härjast)
  Koit mu rinda raius
  Õhetava haava,
  Üle laante laius
  Vere aurav laava
  (H. Talvik . Hommik)
  Onomatopöa (helijäljendus)
  ...röökiva öö pöörastes pööristes
  visklevate ja väänlevate välkude
  virvavalguses
  sünnivad laulud.
  (A.Alliksaar. Laul lauldest)
  Vääretümoloogia-tähenduse samastamine kõla sarnasuse või kokkulangemise põhjal
  Iga maja ei ole majakas ,
  iga kaja ei ole kajakas ,
  iga kasu ei ole kasukas .
  Kõik viisad ei ole viisakad .
  (A. Alliksaar. Prelüüd rüütlirüüs)
  Kalambuur - sõnamäng, poeetiline sõnapaaride ümberjaotus/nihkumine
  Kana nahas, seisavad nad kananahas
  (A. Alliksaar. Prelüüd rüütlirüüs)
  Kõnekujundid
  Epiteet: poeetiline täiend, kirjeldab, kaunistab, rõhutab põhisõnas sisalduvaid tunnuseid
  lai meri, pime öö, hõbepalgeline kuu
  Võrdlus: sõnade kõrvutamine mingite ühiste tunnuste abil
  “Peeglid süvenesid otsekui järved” (Tuglas. Taevased ratsanikud); “Sa oled külm ja karsk kui väike viidikas ” (H.Visnapuu. Viidikas)
  Metafoor varjatud võrdlus, sõna kasutamine ülekantud tähenduses
  Öö suhkrusaias tüdrukud kui väikesed rosinad (H. Talvik. Simmanil)
  Metafoor: laev
  Noa laev (kiudpilvemoodustis)
  Õhulaev (dirižaabel)
  Kõrbelaev (kaamel)
  Elulaev (saatus, elukäik)
  Riigilaev (riik)
  (M. Mäger. Stilistika )
  Metonüümia ülekanne külgnevuse kaudu
  • Põhjus tagajärje asemel või tagajärg põhjuse asemel (autor tema tööde, aine asja asemel jne): Raud ja teras külvasid surma. Lugeda Kafkat
  • Koht selle asemel, mis asub selles kohas: Siis läks tema juurde välja Jeruusalemm ja kõik Juudamaa
  • Aeg sündmuste või sellel ajal elavate inimeste asemel: Keskaeg uskus nõidust
  • Anum selle sisu, märk märgitava asja, isik talle kuuluva asja, omadus isiku või eseme asemel: Meie naaber põleb.

  Alaliike :
  Sünekdohh: Ainsus mitmuse või mitmus ainsuse asemel, osa terviku asemel või tervik osa asemel: “Inglid on langend Jumala järile maha:// neil on nii hale noorest voolavast verest” (M. Under. Verivalla)
  Hüperbool: kõnekujund, liialdav suurendamine mõju ja intensiivsuse saavutamiseks
  Veri voolas jõgedana,
  Jõgi paisus järve' eksa .
  Litootes väljendamine teatud nähtuse tähenduse,osa, tulemuse vähendamine, alahindamine
  • Võluraamatukogudes võivad sündida sellised asjad, mille kõrval kellegi pea küljestkaksamine [...] tundub ainult kerge massaažina (T. Pratchett. Mort )

  Oksüümoron näiline vasturääkivus
  Magus kurbus, kõnelev vaikus, elav laip
  Antropomorfism ehk inimestamine
  Tuul otsis enesele kodu... Kodu, kus ta natuke võis istuda, mõtelda või ka magada.
  (J. Liiv. Tuul)
  Personifikatsioon ehk isikustamine
  Laisad lained, rannad ärkavad, pilved suiguvad
  Tänapäeva metafooriteooriad
  Kognitiivne ehk interaktsionaalne teooria (interaction theory)
  • Ivor Richards . The Philosophy of Rhetoric (1936) metafoori moodust alati 2 välja, tekib 2 välja vaheline interaktsioon
  • Max Black . Models and Metaphors (1962): põhisubjekt ja abisubjekt (principal subject/subsidiary subject) ehk fookus ja filter. Nt: The man is a wolf (See inimene on hunt)

  M. Black’i mudelid ja metafoorid :
  • Skaalamudelid- teatud nähtuse, protsesside imitatsioonid
  • Analoogmudelid- originaalse nähtuse v struktuuri taasloomine uues meedias
  • Matemaatilised mudelid- mudeldamine mat meetodite abil
  • Teoreetilised mudelid (metafoorid) ühe vähemtuntud valdkonna mõistete tõlge teise enamtuntud valdkonna mõistetesse ntx aatom võrreld päikesesüsteem

  G. Lakoff ja M. Johnson keeles toimub pidev süstemaatiliste tähenduste ülekanne, tekivad uued mõisted
  • Väitlus on sõda (su väited ei pea vastu; ma purustasin ta vastuväited; oponent taganes)
  • Aeg on raha (sa raiskad mu aega, see viivitus maksis mulle terve tunni)
  • Ideed (teadmised) on toit (las ma seedin seda uudist; raamatuid neelama; toored mõtted; teaduse graniiti närima)

 • Kirjanduse põhiliigid ja žanrid.
  Žanriteooria
  Kirjandus ja müüt
  • Mütoloogilised VS. olmelis-ajaloolised (kirjanduslikud) tekstid
  • Muinasjutt kui müüdi “ satelliit ” (Claude Lévi- Strauss ) või vahelüli müüdi ja kirjanduse vahel
  • Muin maailm on väljamõeldud, fiktsionaalne, inimlik- olmeline, stiihia + fantastika ; kangelane sageline kultuurikangelane, tootemkangelase jäljed, müüdi jäljed- kangelane lahkub kodust, ajutine viibimine eemal; umbmäärane aeg; pearõhk kandub kangelase saatusele, ta on individualist,
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #1 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #2 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #3 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #4 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #5 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #6 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #7 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #8 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #9 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #10 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #11 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #12 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #13 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #14 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #15 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #16 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #17 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #18 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #19 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #20 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #21 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #22 Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007 #23
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 23 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-06-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 107 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor caroliy Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Sissejuhatus kirjandusteadusesse loengute põhjal tehtud konpsekt.
  retoorika , kirjanduse põhiliigid ja zanrid , luule , värsimõõdud

  Mõisted


  Kommentaarid (2)

  play7up profiilipilt
  play7up: Nii ja naa. Teatud kohtades oli mul sellest materjalist abi.
  13:35 19-10-2011
  kkirsi profiilipilt
  kkirsi: väga põhjalik
  15:29 24-11-2009


  Sarnased materjalid

  62
  pdf
  Kirjandus- ja teatriteaduse alused
  42
  docx
  Sissejuhatus kirjandusteadusesse
  20
  rtf
  Sissejuhatus kirjandusteadusesse
  18
  docx
  Sissejuhatus kirjandusteadusesse 2015
  9
  odt
  Sissejuhatus kirjandusteadusesse eksamiks kordamine
  20
  doc
  Sissejuhatus kirjandusteadusesse
  34
  docx
  Kirjandusteaduse alused
  31
  docx
  Sissejuhatus kirjandusteadusesse kordamisküsimused eksamiks - Tartu ülikool  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun