Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Sissejuhatus kirjandusteadusesse (7)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

  • Mis on kirjandus ?
  • Mis on kirjandusteadus ?
  • Midagi vabaduse kohta ?
  • Mis tähendusel käibib siin sõna "vabadus" ?
  • Milliste vahenditega saavutatakse poeetilise keele erijooned ?
  • Kus teil siin saab käsi pesta ?
  • Kes näeb? - kes jutustab ?
 
Säutsu twitteris
KIRJANDUS- JA TEATRITEADUSE ALUSED. SISSEJUHATUS KIRJANDUSTEADUSESSE - MART VESKE
1 SLAIDSHOW
Mis on kirjandus? On kaks põhilist mõistemahtu : igasugune kirjandus (nt ajalehartiklid, teadustööd etc) ja ilukirjandus. Kirjandus on alati seotud keelega, tavaliselt kirjalik ning (ilu)kirjandus kuulub kunstisfääri. On kaks võimalust kas
a) kunsti (sh kirjanduse) printsiibid on ette antud (nt tanka ; haiku ; kuldlõige, etc) vt Vincent van Gogh
b) kunsti (sh kirjanduse) printsiibid sünnivad tinglike kokkulepete tulemusena (nt vabavärss) vt Marcel Duchamp
Kirjandus on seotud kunstilise fenomeniga (teosel on esteetilised, poeetilised vm funktsioonid), see aga tekib kommunikatsioonisituatsioonis AUTOR - TEKST - LUGEJA (seejuures tekst ≠teos)
Kunstilised objektid on tehtud (techné), omavad teatavad struktuuri ; kirjandusteosele
on iseloomulik fiktsionaalsus ning tema spetsiifika sõltub keelelisest olemusest.
Mis on kirjandusteadus ? (criticism, scholarship, literary theory, history of literature (literary history)
Teadus tähendab loogilist, probleemikeskset mõtlemist, hüpoteetside püstitamist ja eksperimentide läbiviimist.
Kirjandusteadus kitsamalt on humanitaarteadus, mis uurib inimest ja tema tegevust (kirjanduse kaudu); samuti fiktsionaalsust. Laiema mõistemahu puhul on tegemist filoloogia osaga.
KIRJANDUS- INTERPRETATSIOON KIRJANDUSTEOORIA
AJALUGU
( diakroonia ) (sünkroonia) ( meta )
süntaktika pragmaatika semantika
ÜLDINE VÕRDLEV RAHVUSLIK
2. SLAIDISHOW
Põhiliigid ja zanrid
a) mitteilukirjanduslikud tekstid
b) ilukirjanduslikud tekstid
1.
2.
3.
LÜÜRIKA - EEPIKA - DRAMAATIKA E DRAAMA
SÜŽEELINE / MITTE SÜŽEELINE
(sündmused) / (sündmuste puudumine)
NARRATIIVNE / MITTENARRATIIVNE
(sündmus(ed) ja jutustamine / sündmuste ja jutustamise puudumine)
Lüürika (lüroeepika) Eepika Dramaatika(e draama)
• lugu pole lugu on lugu (tavaliselt) on
jutustamist pole jutustamine on jutustamist pole
• lüürilisus eepilisus dramaatilisus
• sagedasti (kuigi mitte alati) sagedasti (kuigi mitte alati) sagedasti (kuid mitte alati)
seotud kõnes sidumata kõnes dialoogilise ülesehitusega
LUULE – PROOSA – DRAAMA
Olulisemad liigitusalused
- teksti graafiline paigutus (teksti liigendamine värssideks või repliikideks või süstemaatilise liigenduse
puudumine)
- kirjaniku (kirjastaja, kriitiku vmt) määratlus
- täiendavad välisvormi tunnused (riim, rütm vms)
- täiendavad sisevormi tunnused (narratiivsus / mittenarratiivsus, lüürilisus, eepilisus, dramaatilisus
vms)
Žanriteooria (Mihhail Bahtin jt)
- kõnežanrid ning nende määratlemise põhiliseteks alusteks on sisu, stiil ja kompositsioon
- žanride etteantus (žanr kui kultuurimälu säilitaja)
- žanride hierarhilisus
Mis alusel kujunevad ilukirjanduslikud žanrid
• vorm • kompositsioon • maht • narratiivsus / mittenarratiivsus
• modaalsus • temaatiline sisu etc
proosa eepika luule lüürika draama(tika)
žanre žanre žanre žanre žanre
• romaan ( novel ) • eepos • ood • ood • tragöödia
• jutustus • romaan • hümn • hümn • komöödia
novell (short story vms) • novell • eleegia • eleegia • draama (kitsam)
• epigramm • värssdraama
• epopöa • epopöa • paljude vormitunnuste alusel • monodraama
• novellett • novelett kujunenud žanrid: sonett, haiku • lugemisdraama
miniatuur • miniatuur • eepos • lüürika proosav-d
laast • laast • värssdraama etc stsenaarium
• lüürika proosavormid • jutustus • värssromaan • liberto
etc • värssromaan • poeem (≠ poem ) • kuuldemäng
• poeem (≠ poem) • ballaad etc
• ballaad etc
etc
3. SLAIDISHOW
Kirjandus ja keel (de Saussure, Jakobson , Lotman )
Keel kui märgisüsteem, keel ja kõne
• loomulikud keeled (nt eesti, inglise)
• tehiskeeled (nt esperanto , keemia teaduskeel )
• sekundaarsed modelleerivad süsteemid ehk teisesed mudelsüsteemid (nt kunstikeel)
Ilukirjandus aktualiseerib keele poeetilise funktsiooni
vildakas vabadus Vabaduse väljakul
kas sa ütlesid midagi vabaduse kohta?
mis tähendusel käibib siin sõna “vabadus”?
Poeetilise funktsiooni esile tõusmisega käib koos keele kujundlikkuse kasv
Milliste vahenditega saavutatakse poeetilise keele erijooned?
• tähendusühtsuse suurenemine
• väljendusühtsuse suurenemine
uudsus , harjumatus (deautomatiseerimine)
• kordused ja vastandused
• ümberütlemised
etc
( RETOORILISED ) KUJUNDID (kujundiretoorika saab jagada kaheks - foneetiline ja süntaktiline)
A. Kõla- ehk häälikukujundid / häälikuline instrumentatsioon
1. eufoonia / kakofoonia (heakõla/ pahakõla)
2. anafoor ehk alguskordus
• alliteratsioon
assonants
• eesriim
3. epifoor ehk lõpukordus
• lõppriim
• refrään
4. onomatopöa ehk helijäljendus
Kesk murdu roosan värvin
tramvaide tim-tim-tim
(Henrik Visnapuu)
5. kõlaluule (häälutus vms) / glossolaalia (keeltes rääkimine)
Armluul
Kii . . . . . kii . . . . . . kiii !
Kippee ri-rindari kippe
Ko sütt-amm arm
Sütt-amm arm
Mo sütt-amm süttiskelle
Aaa! -
Schkvaal schkvaal schmaal aal
Simm surgu-surm turgu turm
Ko sütt-amm sütt-amm arm
Korr torskas karm torm karm
Torm stoikust tõstas tarm
Tarm kaug-laug langus lõõskas laul
Laul arm laul karm-laul tarm.
(Erni Hiir )
6. häälikusümboolika
7. anagramm (vrd graafilised kujundid)
Uku Masing I
Kunagi mus
nugis kuma,
kuna mugis
munka siug.
(Ilmar Laaban )
8. palindroom (vrd graafilised kujundid)
Sure , sa vatsahaige regi , ahastavas erus !
(Ilmar Laaban)
B. Graafilised kujundid ehk piltkujundid
1. silmariim
Pambu Peedu lemmikkirjanik on Baudelaire,
teisi loeb ta vähe teab vaid kaude
Mart Veske
2. anagramm
3. palindroom
4. akrostihhon
5. piltluule (konkreetne luule jm) (Raul Meel)
C. Kõnekujundid ehk troobid
1. epiteet
punastav taevas
2. oksüümoron ehk vastandväljendus (vrd epiteet, metafoor jm)
kriiskav vaikus
3. võrdlus
poiss on priske kui pirukas
4.parallelism (vrd lausekujundid )
Silmad silmudeks
tissid turskadeks
sääred särgedeks
varbad vaalaskaladeks
(Paul-Eerik Rummo)
5. metafoor
puhkama puust palitus
(Betti Alver)
• kinnismetafoor ehk kivistunud metafoor
6. sümbol
Täht süttib ehk taevas su üle veel
(Juhan Liiv)
• personifikatsioon ehk isikustamine
viletsus luurab meid ringauditooriumi pinkide all
7. perifraas ehk ümberütlus
Lauluisa
8. allegooria ehk mõistukõne
9. sünestees
päiksevalguse lämmatav lõhn levis üle linna
10. metonüümia
Mul on Tammsaare lugemine pooleli
• sünekdohh
Kogu rahvas armastab Anu Saagimit
11. tabu ehk sõnakeeld
12. eufemism
Kus teil siin saab käsi pesta?
13. iroonia
14.hüperbool
ääretu meri
15. litootes
D. Lausekujundid ehk figuurid
• anafoor ehk alguskordus (a --- / a ---)
• epifoor ehk lõpukordus ( --- a / --- a)
- lõppriim
- refrään
Oh ma vaene Tarto liin!
(Käsu Hans)
1.parallelism
2. perifraas ehk ümberütlus
3.tsitaat
4.allusioon
5. sentents
6.allegooria
7. iroonia
8.kalambuur ehk sõnamäng
9. paradoks
Postmodernses ühiskonnas valitseb kollektiivne üksindus
10. ellips ehk väljajätt
pedak heleroheline,
kask kuldkollane
(Juhan Liiv)
11. inversioon
helk hõbedane sillutisel
12. kiasm
Malehobused valetavad ja valehobused maletavad
(Artur Alliksaar)
13. siire ehk anžambmaan
Ema tahab reisida ja isa kodus istuda
samuti ei ihka alati
(Jüri Üdi)
14. antitees ehk vastuseade
15. kumulatsioon ehk kuhjamine
sest kõik peavad asuma teele.
Karavellidega,
galeoonidega, galeeridega, galeassidega, korvettidega,
fregattidega, parklaevadega, prikkidega, brigantiinidega
(Jaan Kross)
16. gradatsioon ehk astendus
- kliimaks ehk astmiktõus
Ning äkki tikub talle himu pääle, kirglik himu, vastuseismata himu
- antikliimaks ehk astmiklangus
17. retooriline hüüatus
18. retooriline pöördumine ehk apostroof
Laena mulle kannelt, Vanemuine !
(Kalevipoeg)
19. retooriline küsimus (Kas siis selle maa keel.. (KJP)) / dilemma (retooriline küsimus endalt)
Keele organiseerituse kaks külge ja nende seos kesksete kujunditega:
1.metonüümia –
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Sissejuhatus kirjandusteadusesse #1 Sissejuhatus kirjandusteadusesse #2 Sissejuhatus kirjandusteadusesse #3 Sissejuhatus kirjandusteadusesse #4 Sissejuhatus kirjandusteadusesse #5 Sissejuhatus kirjandusteadusesse #6 Sissejuhatus kirjandusteadusesse #7 Sissejuhatus kirjandusteadusesse #8 Sissejuhatus kirjandusteadusesse #9 Sissejuhatus kirjandusteadusesse #10 Sissejuhatus kirjandusteadusesse #11 Sissejuhatus kirjandusteadusesse #12 Sissejuhatus kirjandusteadusesse #13 Sissejuhatus kirjandusteadusesse #14 Sissejuhatus kirjandusteadusesse #15 Sissejuhatus kirjandusteadusesse #16 Sissejuhatus kirjandusteadusesse #17 Sissejuhatus kirjandusteadusesse #18 Sissejuhatus kirjandusteadusesse #19 Sissejuhatus kirjandusteadusesse #20
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 20 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2010-11-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 133 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 7 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor clementine Õppematerjali autor

Lisainfo

kirjandus ja teatriteaduste konspekt, loengus kirjutatud, käsitleb kõik teemasid
kirjandus , kirjandusteadused , teatriteadus

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (7)

Eglep profiilipilt
Eglep: Tõesti konspekt, märksõnaliselt ja kokkuvõtvalt on asjad olemas. Kahjuks endal oleks ilmselt sisukamat konspekti vaja.

17:08 10-05-2011
Johanna_Kimm profiilipilt
Maasi Kolmteist : Kokkuvõtlik, aga mitte liialt sisukas.
14:33 30-12-2016
marish profiilipilt
marish: üldiselt kõik olemas
14:24 18-01-2011


Sarnased materjalid

16
doc
Sissejuhatus kirjandusteadusesse
42
docx
Sissejuhatus kirjandusteadusesse
30
docx
Kirjandusteadus kordamisküsimused eksamiks 2018 19
23
doc
Sissejuhatus kirjandusteadusesse konspekt 2007
34
docx
Kirjandusteaduse alused
18
docx
Sissejuhatus kirjandusteadusesse 2015
20
doc
Sissejuhatus kirjandusteadusesse
62
pdf
Kirjandus- ja teatriteaduse alusedFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun