Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Turundusplaani koostamise juhend (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

  • Mis on ettevõtte tegevusvaldkond ?
  • Mida ta kliendile pakub ?
  • Kuidas ta oma tooteid pakub (toote eripärad, eristuvus konkurentidest) ?
  • Kes on ettevõtte sihtgrupid ja/või sihtturud ?
  • Miks ta peaks külastamiseks valima piirkonna, kus taotleja tegutseb ?
  • Miks ta peaks tarbima just taotluse esitanud ettevõtte turismitoodet ?
 
Säutsu twitteris

 
 
 
 
 

Turundusplaani koostamise  
juhendmaterjal  
 
 
 
 

 
Tel ija
 
 

 
 
 
 
Juhendmaterjali koostajad: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 0 0 5 
 
 
 
 
 
 
Sisukord
r  
 
 
 
EASi  pöördumine ......................................................................................................................2 
Eessõna ....................................................................................................................................2 
PLANEERIMISE ETTEVALMISTUS ............................................................................................6 
Plaani koostamise vajalikkus ....................................................................................................6 
Turunduse planeerimise protsess.............................................................................................7 
Projekti ettevalmistus ja läbivi mine ..........................................................................................8 
Projekti tegevuskava ja  ajakulu .................................................................................................8 
Konsultandi kasutamisest .......................................................................................................11 
TURUNDUSPLAANI KOOSTAMINE .........................................................................................12 
Missioon  ja  visioon  ..................................................................................................................12 
Välis- ja sisekeskkonna analüüsi läbivi mine ..........................................................................14 
Ettevõtte sisekeskkonna kirjeldamine ja analüüs...........................................................14 
Ettevõtte  profiil ................................................................................................................14 
Toode/teenus, olemasolev  infrastruktuur  jms; turustatavad  paketid ..............................14 
SWOT -analüüs...............................................................................................................18 
Väliskeskkonna kirjeldamine ja analüüs.........................................................................19 
Klientide  segmenteerimine  ja sihtrühmade määratlemine .............................................20 
Konkurentsianalüüs........................................................................................................23 
Ettevõtte  konkurentsipositsioon  ja järeldused konkurentsianalüüsist ............................25 
Turgude kirjeldamine......................................................................................................26 
Eesmärkide püstitamine..........................................................................................................29 
Müügieesmärgid.............................................................................................................31 
Turundusstrateegia  ja -programm...........................................................................................32 
Turundusstrateegia ........................................................................................................32 
Turundusprogramm........................................................................................................34 
Tegevuskava ning finantsaruanded ja - prognoosid  ................................................................37 
Tegevuskava ja projekti turunduseelarve.......................................................................37 
Finantsprognoosid ..........................................................................................................38 
Tulemuste kontrol  ja riskide analüüs......................................................................................39 
PROJEKTI LÕPETAMINE..........................................................................................................41 
Turundusplaani lõpetamine ja taotlusdokumendi koostamine................................................41 
Turundusplaani ja taotluse koostamise ABC ..........................................................................42 
Kasutatud kirjandus.................................................................................................................43 
Vi ted lisamaterjalidele ............................................................................................................43 
SÕNASTIK ..................................................................................................................................44 
LISAD..........................................................................................................................................48 
 
 
 
 
 
  

EASi pöördumine 
Eesti on täna turismisihtkohana tuntum kui viis aastat tagasi.  Tuntuse  tõusule on kaasa aidanud 
nii  liitumine  Euroopa  Liiduga  kui  ka  Eesti  riigi  järjest  tulemuslikum  tegutsemine  enese 
tutvustamisel olulistel  sihtturgudel. Eesti suguse  väikese ja suhteliselt uue turismiriigi jaoks ei 
ole konkureerimine tuntumate turismiriikidega olnud kerge.  
 
Riik  reisisihtkohana  ei  tähenda  turistile  üksnes  territooriumi  ja  vaatamisväärsusi.  Olulise  osa 
turismiriigi  mainest  moodustavad  kohalikud  turismiettevõtted,  mille  tegevuse  eesmärgiks  on 
külalisele  sobiva   turismitoote   arendamine  ja   vahendamine .  Iseäranis  välisturgudele  suunatud 
turismiarenduses on tugev riigipoolne  partnerlus  turismiettevõtjale olulise tähtsusega.  
 
Ettevõtluse  Arendamise   Sihtasutus   (EAS)  riigipoolse  partnerina  pakubki  turismiettevõtjatele 
turismiturundustoetust. See toetus on suunatud turismiettevõtja  abistamiseks , sealhulgas riskide 
jagamiseks uutele turgudele sisenemisel. Peame turundustoetust eriti oluliseks toetusmeetmeks, 
kuna tihti on turundustegevuse tulemused tuntavad alles aasta või kahe pärast ning turundusse 
investeerimine õigel ajal ja piisavas mahus võib ettevõtjatele ilma väljastpoolt tuleva  abita  olla 
raske.  Turundustoetuse  eesmärgiks  on  julgustada  ettevõtjaid  arendama  uusi  turismitooteid ja  -
pakette ning viima neid uutele välisturgudele.  
 
Käesolev juhendmaterjal on mõeldud abistama turismitootearenduse ja turunduse programmist 
toetuse taotlemist plaanivaid ettevõtjaid taotluse ettevalmistamisel. Samas on juhend koostatud 
selliselt ,  et  seda  saab  kasutada  ka  lihtsalt  oma  ettevõtte  tegevuse  kavandamiseks  ning 
planeerimisprotsessi süsteemsemaks muutmiseks.  
 
Juhendmaterjal on valminud koostöös Broadline OÜ ja OÜ Funding meeskondadega. Broadline 
OÜ  on  olnud  üks  neist  ettevõtetest,  mis  on  saanud  EASilt  tuge  oma  turundustegevuses 
(tegevuse   elluviimine   on  nagu  töötegemise  teostamine).  Eduka  turundusplaani  koostamisel 
aitasid Broadline`i Funding OÜ konsultandid.  
 
EAS Turismiarenduskeskus 
 
 
Eessõna 
Turundusplaani koostamise juhendmaterjal annab turismi tootearenduse ja turunduse programmi 
raames  toetuse  taotlejatele  juhiseid  äri-  ja  turundusplaani   koostamiseks   ning  taotluse 
ettevalmistamiseks. 
 
Äriplaan on strateegiline dokument, milles näidatakse  ära ettevõtte olemus, tegevussuunad ja 
eesmärgid  ning  see  sisaldab  finantsprognoose.  Äriplaan  on  planeerimisvahend,  mis  asetab 
organisatsiooni  juhtimisotsuseid  laiemasse  konteksti,  näidates  ära  firma  tegevussuunad 
funktsionaalsetes  valdkondades  (nt  tootmises  ja  teeninduses,  tootearenduses,  inimressursside 
juhtimises,  turunduses  ja mujal).  Turundusplaan  on osa äriplaanist või sellega tihedalt seotud 
dokument, mis kirjeldab organisatsiooni turunduse lähtekohti ja korraldamist. 
 
EASi  eesmärk  on  toetada  uute  turismitoodete/- pakettide    arendamist   ja  jagada  ettevõtja  riske 
uutele  turgudele  sisenemisel.  Kooskõlas  ettevõtte  kui  terviku  äriplaani  ja  strateegiaga  (n-ö 
korporatiivse  tasandi  strateegiaga)  võib   organisatsioon   koostada  ka  projekti  äriplaani,  mis 
kirjeldab konkreetselt piiritletava ettevõtmise eesmärke, tegevusi ja finantsprognoose. Projektiks 
võib olla näiteks uue turismitoote arendamine.  Niisamuti  võib üldise turundusstrateegia kõrval 
välja töötada turundusplaani konkreetse turismitoote või - paketi  tarvis või uuele sihtsegmendile. 
 
 
  

Juhendmaterjali eesmärgid ja sisu 
 
Käesoleva  dokumendi  eesmärk  on  luua  näide   heast   turunduse  planeerimise  ja  taotluse 
koostamise  protsessist.  Juhend  on  koostatud  turismi  turundusprogrammist  toetust  taotlenud 
ettevõtte (OÜ  Agentuur ) näite  varal
 
Juhendmaterjal  kirjeldab  taotluse  ja  turundusplaani  koostamise  protsessi  organiseerimist  ja 
etappe  ning annab vajalikke/soovituslikke tegevusi dokumentide ettevalmistamisel. Eelkõige on 
tegemist protsessijuhendiga, mitte äritegevuseks  soovitusi  andva dokumendiga. 
 
Turundusplaanile  ja  projekti  äriplaanile  esitatud  sisulised  nõuded  on  toodud  EASi  juhendites 
„Soovituslik  juhend  turundustoetuse  turundusplaani  koostamiseks  ja  toetuse  saamiseks”  ja 
„Soovituslik juhend turismi tootearendusprogrammi projekti äriplaani koostamiseks” (edaspidi 
EASi juhend). Siinne materjal täiendab nimetatud juhendeid. 
 
Juhendmaterjali  sihtgrupp  on  nii  suuremad  kui  väiksemad  turismiettevõtted,  kes  soovivad 
taotleda  toetust  turismi  turunduse  ja  tootearendusprogrammist  või  lihtsalt  arendada  oma 
ettevõtet sihipärasemalt. Juhendmaterjalis on eraldi välja toodud tegevused, mis seostuvad vaid 
taotluse dokumentatsiooni ettevalmistamisega. 
 
Juhendmaterjali lähtekohad 
 
Turundusplaani  koostamisel  on  äärmiselt  oluline  leida  sobilik  üldistustase  –  kokku  tuleb 
leppida,  mida  peetakse  konkreetse  organisatsiooni  pakutavaks  turismitooteks  ja  mida 
turismipaketiks.  Piiritlemise  vajadus  seisneb  selles,  et  klientidele   edastatav   turundussõnum 
peab olema ühtne ja arusaadav ning põhinema ettevõtte ja/või turismitoote konkurentsieelistel. 
Turundussõnum on avaldus, mis edastab sihtsegmendile peamise põhjuse, miks osta konkreetset 
turismitoodet. 
 
Mõisted  „turismistoode”,  „ turismipakett ”  ja  „turismiteenus”   defineeritakse   juhendmaterjalis 
järgnevalt1. 
 
-   Turismitoode   (edaspidi  ka  toode)  on  kas  turismipakettide  või  teenuste  kogum  koos 
teenusepakkumise  viisiga,  seda  iseloomustab  mingi  ühtne  ja  ühine  tunnusjoon  või  -märk. 
Tervikliku  külastuselamusena  põhineb  turismitoode  teenuste  kogumi  füüsilistel  teguritel 
ja/või  kogemuslikel  elementidel.  Külastuselamuse  ja  selle  kvaliteedi  tähendus  on  igale 
külastajale  erinev  ning   seondub   tema  ootuste,  vajaduste  ja  soovide  täidetusega. 
Turismitoote  kvaliteedi  kujundab  klienditeekonna  terviklik  kvaliteet.  Seega  tuleb 
turismitoodet  mõista  protsessi-,  mitte  pelgalt  üksiku  teenuse  kesksena.  Ettevõte  võib 
pakkuda ühte või mitut turismitoodet. 
 
Turunduse   seisukohast   on  toote  olemus  samastatav  ettevõtte  klientidele  edastatava 
turundussõnumiga. 
 
 
 
                                                
  1 Si nkohal tuleb selgitada mõistete toode ja teenus  tausta . Toode on laiem mõiste, mida juhtimisalases 
kirjanduses  kasutatakse,  et  tähistada  ni   käegakatsutavaid  tooteid  kui  ka  teenuseid  või  toote-  ja 
teenusepakkumise  kombinatsioone.  Teisiti  öeldes  on  toode  katusmõiste,  mis  hõlmab  ka  teenuseid,  kuid 
toode  ja  teenus  võivad  ol a  ka  üks  ja  sama  asi  (nt  kliendile  spetsi filise   tarkvara   loomist  võib  käsitleda 
teenusena,  aga  ta  on  kindlasti  ka  toode).  Seega  turismimajanduse  kontekstis  on  mõttekas  täpsustada, 
mida mõeldakse turismitoote, turismipaketi ja turismiteenuse al . 
 
 
 
  

 
-  Turismipakett  (edaspidi  ka   pakett )  koosneb  vähemalt  kolmest  turismiteenusest2. 
Turismipaketi  komponendid  ei  pea   kuuluma   pakkujale  –  turismiettevõtja  võib  nt 
kombineerida  enda  pakutavat  majutusteenust  turistidele  konverentside,  ekskursioonide  ja 
giiditeenuse 
organiseerimisega, 
kui 
ostab 
nimetatud 
teenused 
sisse 
teistelt 
turismiettevõtetelt.  Turismipaketi  ja  turismitoote  vahele  võib  tõmmata  võrdusmärgi,  kui 
ettevõte  turustabki  vaid  ühte  turismipaketti.  Kuid  sageli  koosneb  turismitoode  mitmest 
(külastuselamuse  mõttes  sarnase  ühise  nimetajaga  ja  ühise  turundussõnumiga) 
turismipaketist. 
 
 
-  Turismiteenus  (edaspidi  ka  teenus)  on  üksik  teenus,  mis  teeb  võimalikuks  ja  toetab 
külastuselamise  kogemist.  Teenused  on  näiteks  transport,   majutus   ja   toitlustus ,  massaaž, 
saunateenus jms.   
 
 
 
 
 
 
 
Erineva  olemuse,  turismitoodete  ja  klientidega   organisatsioonidel   võivad  olla,  ja  edukaks 
konkureerimiseks  peaksidki  olema,  teistest  ettevõtetest  eristuvad  tegutsemisviisid.  Seetõttu  ei 
saa  olla  kahte  identset  turundusstrateegiat  ja  -programmi.  Selles  juhendmaterjalis  kasutatakse 
planeerimisprotsessi  ja  võimalike  valikute  illustreerimiseks  mitut  turismitoodet  pakkuva 
turismiettevõtte näidet.   
 
OÜ  Agentuur  on  üritusturunduse  valdkonnas  tegutsev  turismiettevõtja,  kes  pakub  väga 
mitmekesiseid pakette. Turismifirma pakutavad  turismitooted  on a) sissetuleva turismi (sh 
preemiareiside) 

korraldamine; 
b) 
eriürituste 
korraldamine; 
c) 
konverentside 
korraldamine. Turismipaketid koostatakse igale kliendile eraldi lähtuvalt tema soovidest ja 
ootustest.  Paketid  sisaldavad  erinevaid  teenuseid,  mida  ostetakse  sisse  ulatuslikult 
alltöövõtjate võrgustikult. Sisseostetavate teenuste hulk võib olla piiramatu. 
 
Juhendmaterjalis  kasutatud  näite  aluseks  olev  OÜ  Agentuur  esindab  laia  pakettide  valikuga 
ettevõtte  näidet.  Soov  turundada  mitut  turismitoodet  tähendas  praktikas  üsna  keerulist 
                                                
  2  Majandus-  ja  kommunikatsiooniministri  2004.  aasta  7.  mai  määruse  nr  126  „Eesti  ri kliku  arengukava 
Euroopa  Li du  struktuurifondide  kasutuselevõtuks  –  ühtne  programmdokument  aastateks  2004–2006” 
meetme  2.4  „Turismi  arendamine”  osade  „Turismi  tootearendus   ja   turundus ”  ning  „Eesti  kui  reisisihi 
tuntuse  suurendamine ” tingimuste kohaselt on turismiteenus teenus „Turismiseaduse” § 2 tähenduses ning 
akti vse  puhkuse  teenus;  turismitoode  on  komponentide  kogum  turisti  poolt  reisil   sooritatud   tegevustest, 
tarbitud  teenustest  ja  hüvedest.  Turismiseaduse  §  2  kohaselt  on  turismiteenused:  1)  reisiettevõtja  poolt 
reisiteenuse  osutamine;  2)  majutus-  ja  toitlustusteenuse  osutamine;  3)   majutusteenuse   osutamine;  4) 
konverentsiteenuse  osutamine;  5)  majutus-  ja  taastusraviteenuse  osutamine;  6)  gi diteenuse,  gi d-
tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutamine. 
 
 
 
  

planeerimisprotsessi  ning  põhjaliku  äri-  ja  turundusplaani  koostamist.  Seetõttu  on 
juhendmaterjali  lähtekohaks  tervikliku/laiahaardelise  äri-  ja  turundusplaani  loomise  protsess. 
Kitsama  pakettide  valikuga  ettevõtetel  on  plaani  kirjutamine  lihtsam,  sest  turundusplaan 
keskendub  konkreetsetele  turimistoodetele/-pakettidele  ja  segmentidele  ning  otsusetegemisel 
peab  arvestama  väiksema  hulga  teguritega.  Sestap  tuleb  juhendis  toodud  näiteid  käsitleda  kui 
eeskuju, mida  taotleja  organisatsioon võib lihtsustada. 
 
 
Juhendi kasutamine 
 
Juhendmaterjalis on toetuse taotlemiseks vajalikud sammud ja planeerimistegevused asetatud n-
ö ajateljele. Teisiti öeldes on juhend struktureeritud taotluse koostamise ja planeerimisprotsessi 
etappide  kaupa. 
 
Iga  teema  juures  on  antud  selgitusi  teema  olemuse  kohta,  toodud  tegevusjuhiseid  ja  antud 
näpunäiteid  (meelespea).  Näiteid  OÜ  Agentuur  turundusplaanist  on  toodud  punktides,  mille 
koostamine  on  (konsultantide  kogemuse  alusel)  plaanide  koostamise  praktikas  olnud  kõige 
keerulisem. 
 
 
  

P LANEERIMI SE  ETTEV ALMIS TU S 
Plaani koostamise vajalikkus 
Äri-  ja  turundusplaane  vajavad  nii  alustavad  kui  tegutsevad  ettevõtted.  Edukas  organisatsioon 
peab  tundma  oma  sise-  ja  väliskeskkonda  –  turunduse   planeerimine   hõlmab  endas  teabe 
kogumist  ja  analüüsimist  nii  turul  toimuva  kui  ka  organisatsiooni  enda  kohta.  Kirjaliku 
dokumendi koostamine on hea viis selle teadmise formaliseerimiseks. Plaan on juhtimistööriist, 
mis  määratleb  organisatsiooni/äriidee  tugevused  ja  nõrkused  ning  võimalused  ja  ohud, 
dokumenteerib eesmärgid ja kirjeldab nende saavutamiseks vajalikud  ressursid . Valmis äri- või 
turundusplaan  on  hinnang  ettevõtte  äriideele,  mis  on  omakorda  elujõulise  turundussõnumi 
levitamise alus. 
 
Ettevõte  võib  töötada  ka  kirjaliku  plaanita,  kuid  teatud  arenguetapil  on  strateegia  ja  tegevuste 
dokumenteerimine   siiski  vajalik.  Turundusplaane  koostatakse  nii  isiklikuks  tarbeks  (et  oleks 
alus  oma  tegevuse  analüüsimiseks)  kui  ka  finantseerimisorganisatsioonidele  ettevõtte 
eesmärkide elluviimise võime tõestamiseks. Ükski plaan ei kõrvalda äritegevusega seotud riske, 
kuid aitab neid kindlasti vähendada/maandada. 
 
Äri- ja/või turundusplaan aitab: 
•  läbi  mõelda  organisatsiooni  tegevuses   kriitilise   tähtsusega  aspektid,  et  ära  kasutada 
avanevad  võimalused ja olla konkurentidest sammukene  eespool
•  hinnata turundust, juhtimist, finantse ja inimesi puudutavaid strateegilisi  valikuid
•  juurutada  ja  tutvustada  uusi  turismitooteid/-pakette  ning   uuendada   olemasolevaid,  et  käia 
kaasas turu  muutustega
•  välja  tuua  selle,  kuidas  organisatsiooni  eri  funktsioonid  aitavad  kaasa  äriidee 
realiseerimisele ja turundussõnumi klientideni viimisele; 
•  kaasata töötajaid organisatsiooni arendamisse ja suurendada nende pühendumist eesmärkide 
saavutamisel. 
 
Tavaline äriplaan peab silmas 3–5aastast perspektiivi ja hõlmab nii strateegilist kui ka taktikalist 
planeerimist. Konkreetse toote/teenuse  arendamiseks  või turundamiseks (turismi tootearenduse 
ja turunduse toetuse taotlemiseks) võib koostada plaane lühemaks ajaks (nt 2 aastat). 
 
Heatasemeline turundusplaan annab  ettevõtte tegevustele suuna,  kuid dokument ise ei saa olla 
takistuseks  tegevuste  ümberkavandamisel.  Mõistlike  ajavahemike  järel  tuleb  eesmärke  ja 
tegevusi muuta ning plaani pikendada. Seda on lihtsam teha, kui on olemas  selgelt fikseeritud 
lähtekohad, mis annavad võimaluse tulemuste hindamiseks ja nende tagamaade analüüsimiseks. 
 
Meelespea 
-  Plaani  koostamise  põhimured  on  suur  ajakulu  ja  tegijate  motiveeritus.  Meeles  tuleks 
pidama , et plaani koostamise eesmärk on planeerimine, mitte dokumendi koostamine. Kui 
töötajad  teavad,  et  plaan  mõjutab  nende  tegevust,  on  nad  huvitatud  aktiivsest 
planeerimisprotsessis osalemisest. 
-  Plaan  peaks  välja   tooma   äritegevuse  põhijooned  ja  olema  n-ö  organisatsiooni  eesmärkide 
suunas  liikumise  teekonna  kirjeldus.  Seega  ei  ole  vaja  ülearustesse  detailidesse  laskuda, 
keskenduda 
tuleb 
konkreetsetele 
toodetele/pakettidele 
ja 
hallatavale 
arvule 
turgudele/sihtsegmentidele. 
 
 
 
 
  

Turunduse planeerimise protsess 
Strateegiline  planeerimine  tähendab  seoste  nägemist  paljude  võimalike  lahenduste  seas. 
Turundusstrateegia-  ja  programmi  kavandamist  võib  iseloomustada  kui  üksteist  mõjutavate 
alternatiivide  hulgas  põhjus-tagajärg  süsteemi  loomist.  Turundusplaani  koostamise   loogika  
järgib tavapärast strateegilise planeerimise protsessi ja käesolev juhendmaterjal on üles ehitatud 
samadele  põhimõtetele  (PS!  taotluse  esitamise  projekti  ettevalmistus  ja  elluviimine  on  laiem 
protsess kui plaani enda koostamine. Taotlusdokumendi koostamine ning äri- ja turundusplaani 
koostamise üldine protsessiskeem on leheküljel 7 toodud joonisel „Äri- ja turundusplaani ning 
taotlusdokumentatsiooni koostamise protsess”). 
 
Turunduse planeerimise sammud: 
1.  missiooni ja visiooni kirjeldamine/ülevaatamine; 
2.  välis- ja sisekeskkonna analüüsi läbiviimine: 
a.  organisatsiooni profiili, sh olemasoleva ja turustatava turismitoote kirjeldamine; 
b.  SWOT analüüs; 
c.  kliendisegmentide kirjeldamine ja sihtsegmentide määratlemine; 
d.  konkurentsianalüüs; 
e.  sihtturgude kirjeldamine. 
 
Punktide  a,  d  ja  e  osas  tuleb  plaani   koostaja (te)le  esimesel  võimalusel  anda  ülesanne  alustada 
info kogumisega ja punktide lahtikirjutamisega. Hiljem vaadatakse need veel kord ühiselt üle. 
Punktid b ja c valmivad ühistööna; 
 
3.  eesmärkide, sh turunduseesmärkide püstitamine; 
4.  turundusprogrammi määratlemine (ja toetuse  taotlemise  puhul hinnapakkumiste kogumine); 
5.  turundusstrateegia sõnastamine; 
6.  tegevuskava koostamine; 
7.  finantsprognooside koostamine; 
8.  tulemuste kontrolli meetodite kirjeldamine ja riskide analüüs; 
9.  sissejuhatuse ja kokkuvõtte kirjutamine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Projekti ettevalmistus ja läbiviimine 
Taotluse ja turundusplaani koostamist võib käsitleda kui projekti, mis tulemuse  saavutamiseks 
vajab planeerimist ja juhtimist. 
 
Projekti  mehitamine  ja pühendumise saavutamine 
 
Organisatsioonis  tuleb  saavutada  ühine  arusaam  turundusplaani  koostamise  vajalikkuse  osas. 
Kvaliteetse  plaani  saavutamine  on  vähe  tõenäoline  kui  osalejad  on  eelnevalt  häälestatud  vaid 
taotlusdokumendi  kokkupanemisele.  Parim  tulemus   saavutatakse   siis,  kui  eesmärk  on 
organisatsiooni turundustegevuse kokkuleppimine ja kirjeldamine. 
 
Plaani  koostajad  teevad  paremat  tööd,  kui  nad  teavad,  et  nende  osalemisel  on  reaalne  mõju 
nende enda tegevusele. Seetõttu tuleb kaasata töötajaid, keda plaan vahetult puudutab. Tavaliselt 
osalevad 
planeerimises 
kõikide 
olulisemate 
funktsioonide 
esindajad 
( turundus
tootmine/teenindus,  finantsid  jne). Optimaalne grupi suurus sõltub ettevõtte  suurusest , kasutada 
olevast  ajast jt teguritest. Väikeses ettevõttes on potentsiaalsete  osalejate  ring kitsam, kuid ainult 
turunduse  eest  vastutava  inimese  ja  ettevõtte  juhi  kaasalöömine  ei  ole  piisav.  Kõikide 
võtmeisikute  kaasamine  parendab  plaani  kvaliteeti,  aitab   kirjutamisel   töökoormust  jagada  ja 
lihtsustab hiljem plaani elluviimist. 
 
Protsessi  koordineerimiseks  tuleks  määrata  projektijuht.  Projektijuhi  tähtsaim  ülesanne  on 
töökoosolekute ettevalmistamine. Tema vastutab info liikumise, materjalide kokkukogumise ja 
osalistele   edastamise   ning  ressursside  (nt  ruumid,  dataprojektor),  organiseerimise  eest. 
Projektijuht peab jälgima, et ülesanded saaksid jagatud ja (vahe)kokkuvõtted tehtud. 
 
Toetuse  taotlemise  puhul  võiks  projektijuhi  ülesanne  olla   suhtlemine   EASiga  (kuupäevade 
jälgimine,  küsimused  programmi  tingimuste  kohta),  aga  ka  edaspidise  aruandluse  eest 
vastutamine .  Kui  ettevõte  kasutab  konsultanti,  on  suur  osa  projektijuhi  ülesannetest  võimalik 
temale anda. 
Projekti tegevuskava ja ajakulu 
Turundusplaani valmimise kiirus sõltub sellest, kas organisatsioonil on strateegiadokumente (nt 
eelmise perioodi äriplaan) ehk kui palju on varem planeerimisega seotud küsimustele mõeldud 
ja  mida  kirja  pandud.  Taotluse  tegemise  korral  on   soovitav   läbida  tavapärase  planeerimise 
etapid, et luua või üle vaadata olemasolev teave/ sisend  ning tagada plaani ühtsus ja arusaadavus. 
 
Optimaalne  aeg  projekti  alustamisest  taotlusdokumendi  sisseandmiseni  on  umbes  kolm  kuud. 
Tegelik  ajakulu  sõltub  mitmest  asjaolust  alates  projekti  planeerimise  põhjalikkusest  ning 
lõpetades (oskus)teabe olemasolu ja projekti sisulise keerukuse astmega. 
 
Suurim takistus planeerimisprotsessis on osaliste ajapuudus. Seetõttu tuleb plaani kirjutamiseks 
varuda aega täpselt ja võimalikult pikalt ette – protsessi ohjamiseks tuleb paika panna projekti 
lõpptähtaeg  ja  vaheetappide  tähtajad  (kuupäevad).  Koostada  tuleb  tegevuskava 
(ülesanne/tegevuste järjestus, ülesannete ajakulu prognoos). 
 
Projekti  tegevuskava  ja  ülesannete  ajakulu  on  organisatsiooniti  erinev,  et  luua   ettekujutus  
võimalikust mudelist on käesolevas juhendis toodud viiepäevane töökoosolekute programm
Töökoosolekute  eesmärk  on  strateegiliste  valikute  ühine  läbimõtlemine  ning  arusaamade  ja 
kirjapandu  ühtlustamine.  Töökoosolekutel  tehakse  vahekokkuvõtteid  kirjutamise  käigust  ja 
jagatakse uusi ülesandeid, mida tegijad koosolekute  vahepeal  täitma peavad. 
 
 
  

 
Töökoosolekute kava (antud on päeva teemad, ülesannete sisu ja nendele kuluv aeg) 
 

Ülesanne 
Ajakulu (h) 
I Sissejuhatus, missioon ja visioon, ettevõtte sise- ja väliskeskkond 
Turustatava turismitoote (esialgne)  defineerimine  

Missiooni ja visiooni määratlemine/ülevaatus 

SWOT analüüs: sisemised tegurid 
2,5 
Kliendisegmentide kirjeldamine 

Sihtturgude ja konkurentide kokkuleppimine (nimed), et vastutaja saaks  asuda  
ülesannet täitma 
0,5 
 
 
II Ettevõtte sise- ja väliskeskkond 
SWOT: välised tegurid, SWOT-i olulisemate tegurite väljatoomine 
2,5 
Konkurentsianalüüsi arutelu, konkurentsieeliste väljatoomine ja ettevõtte 
2,5 
positsioneerimine  ( tegevusharus  oluliste näitajate alusel) 
Turu analüüsi ülevaatus 

Kliendisegmentide ülevaatus 

 
 
III Organisatsiooni profiil, eesmärkide püstitamine 
Organisatsiooni profi li ülevaatus 
1,5 
Toote elutsüklite kirjeldamine/analüüs 
1,5 
Strateegiliste eesmärkide ja aastaeesmärkide püstitamine, müügieesmärkide 
loogika läbiarutamine 

 
 
IV Turundusstrateegia ja -programmi ning tegevuskava koostamine 
Turundusstrateegia(te) valik 
1,5 
Turundusprogrammi koostamine ( marketing  mix) 

Tegevuskava koostamise alustamine 
2,5 
 
 
V Tegevuskava koostamine 
Tegevuskava koostamine 

Projekti tulemuste kontrol  ja riskide analüüs 

Teiste plaani  esitamiseks  vajalike dokumentide ülevaatus (prognoosid, 
hinnapakkumised, taotluse vormi täitmisega seotud küsimused) 

 
 
Vajalikuks  võib  osutuda  kuues  kokkusaamine,  et  lahendada  plaani  kokkukirjutamisel 
esilekerkinud  küsimused.  Taotluse  dokumentatsiooni  lõplik  koostamine  on  projektijuhi  ja/või 
konsultandi  ülesanne.  Töökoosolekud  tuleb  jagada  ühtlaselt  kolmekuulise  ajavahemiku  sees, 
jättes  vahepeal  piisavalt  aega  info  kogumiseks  ja  plaani  osade  kirjutamiseks.  Samas  ei  tohi 
pausid  muutuda  liiga  pikaks,  et  protsess  venima  ei   hakkaks .  Ideaalne  rütm  on  üks   kohtumine  
nädalas, kuid siin võib takistuseks olla tegijatele jagatud ülesannete täitmise jõudlus. Tavaliselt 
tuleb  planeerida   pikemad   vahed
 
 
 
  

 
 

Meelesepea: 
-  eduka  turundus-  ja  tootearendustegevuse  kavandamise  aluseks  on  arusaam  sellest,  mida, 
kuidas  ja  kellele  pakutakse.  Turundus-  ja  tootearendusstrateegia  ning  -programmi 
koostamise  nurgakivi  on kliendi  vajadustest  lähtuv  planeerimisprotsess . Sellegipoolest tuleb 
esmalt  kokku leppida koostatava plaani ulatus. Teisiti öeldes on plaani koostamist alustades 
tarvis  omada  esialgset  teadmist  selle  kohta,  millist  turismitoodet  kavatsetakse  pakkuda 
(olenemata sellest, kas turismitoode/-pakett on juba olemas  või mitte, planeerimise käigus 
võivad ideed muutuda/täpsustuda). 
 
 
 
Tähtsamate turundusplaani osade  seoseid  
 

Annab  sisendeid , on seotud või aluseks järgmistele 
Plaani osa 
plaani osadele... (kommentaarid) 
SWOT-analüüs 
Annab sisendeid ja on kontrol nimestik kõikide plaani osade 
kirjutamiseks 
Hinnatase  ja hinnakujundus, eesmärgid; 
Klientide segmenteerimine 
konkurentsianalüüs, müügieesmärkide tabel, turundus- ja 
müügistrateegia,  turundusmeetmed , finantsprognoosid 
( Strateegilised ) eesmärgid 
Visioon, müügieesmärkide tabel; turundusprogramm, 
tegevuskava, taotlusvorm 
Olemasolevate ja loodavate 
Eesmärgid, müügieesmärgid, taotlusvorm 
toodete/teenuste kirjeldus 
Turundusprogramm (ehk 
Tegevuskava, turundus- ja müügistrateegia, taotlusvorm 
-meetmed) 
Näitab ära eesmärkide ja tegevuste seosed, dokument, mis 
Tegevuskava 
määrab paljuski taotluse rahastamise või mitterahastamise 
(head plaani on vaja hea tegevuskava koostamiseks) 
Peab olema väga hästi sõnastatud ja konkreetne, sest 
Sissejuhatus/kokkuvõte 
esitab lühidalt kogu plaani olemuse ja peab  lugejat  kohe 
häälestama, et ettevõte teab, mida teeb (ja on seetõttu 
rahastamist väärt) 
Oluline on lugejat veenda, et ettevõte tunneb turgusid, see 
Turgude kirjeldus 
on vajalik klientide täpseks segmenteerimiseks ja 
adekvaatseks konkurentsianalüüsiks 
Konkurentsianalüüs 
Toetab ettevõtte (turundus)strateegia väljakujundamist 
Tuleb kirja panna võimalikult lühidalt ja konkreetselt, välja 
Ülejäänud plaani punktid 
tuleb tuua vaid kõige olulisem, mis toetab ettevõtte 
strateegilisi eesmärke ja seda, mil istele tegevustele (ja 
miks) raha taotletakse 
 
 
 
 
 
 
  
10 
Konsultandi kasutamisest 
Heatasemeline  plaan  on  kasutajate  enda  tehtud  plaan.  Kuid  konsultandi  abi  kasutamine  aitab 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Turundusplaani koostamise juhend #1 Turundusplaani koostamise juhend #2 Turundusplaani koostamise juhend #3 Turundusplaani koostamise juhend #4 Turundusplaani koostamise juhend #5 Turundusplaani koostamise juhend #6 Turundusplaani koostamise juhend #7 Turundusplaani koostamise juhend #8 Turundusplaani koostamise juhend #9 Turundusplaani koostamise juhend #10 Turundusplaani koostamise juhend #11 Turundusplaani koostamise juhend #12 Turundusplaani koostamise juhend #13 Turundusplaani koostamise juhend #14 Turundusplaani koostamise juhend #15 Turundusplaani koostamise juhend #16 Turundusplaani koostamise juhend #17 Turundusplaani koostamise juhend #18 Turundusplaani koostamise juhend #19 Turundusplaani koostamise juhend #20 Turundusplaani koostamise juhend #21 Turundusplaani koostamise juhend #22 Turundusplaani koostamise juhend #23 Turundusplaani koostamise juhend #24 Turundusplaani koostamise juhend #25 Turundusplaani koostamise juhend #26 Turundusplaani koostamise juhend #27 Turundusplaani koostamise juhend #28 Turundusplaani koostamise juhend #29 Turundusplaani koostamise juhend #30 Turundusplaani koostamise juhend #31 Turundusplaani koostamise juhend #32 Turundusplaani koostamise juhend #33 Turundusplaani koostamise juhend #34 Turundusplaani koostamise juhend #35 Turundusplaani koostamise juhend #36 Turundusplaani koostamise juhend #37 Turundusplaani koostamise juhend #38 Turundusplaani koostamise juhend #39 Turundusplaani koostamise juhend #40 Turundusplaani koostamise juhend #41 Turundusplaani koostamise juhend #42 Turundusplaani koostamise juhend #43 Turundusplaani koostamise juhend #44 Turundusplaani koostamise juhend #45 Turundusplaani koostamise juhend #46 Turundusplaani koostamise juhend #47 Turundusplaani koostamise juhend #48 Turundusplaani koostamise juhend #49 Turundusplaani koostamise juhend #50 Turundusplaani koostamise juhend #51
Punktid 5 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 5 punkti.
Leheküljed ~ 51 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-12-21 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 102 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor gerlydem Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

swot, tuntuse tõusule, turismiarenduses, käesolev juhendmaterjal, juhendmaterjal, äriplaan, äriplaan, juhendmaterjali sihtgrupp, juhendmaterjalis, turundusplaani koostamisel, turundussõnum, turunduse seisukohast, oü agentuur, juhendmaterjalis, dokumendi koostamine, valmis äri, strateegiline planeerimine, väikeses ettevõttes, võimalikust mudelist, ideaalne rütm, eduka turundus, turundus, heatasemeline plaan, plaani loomine, turundusplaani nurgakivi, missioon, visioon, tegevusjuhised, oü agentuur, agentuur, organisatsiooni juhtpõhimõtted, tegevusjuhised, taotlemise puhul, tegevusjuhised, turustatavad paketid, nomenklatuur, agentuuri ülesanne, konverentside korraldamine, valmislahendused, olemuse selgitamiseks, elutsükli faasid, klientide teadlikkus, sisenemisbarjäärid lääne, agentuur eelised, swot, tegevusjuhised, väljavalimine, tows, tegevusjuhised, projektide maksumused, müügikäibes, tegevusjuhised, väliskonkurendid, tuntumad tegijad, easi toetused, tegevusjuhised, vähe premium, ennast premium, segmendis, etc, pakkumiste juures, turundus, strateegilised, lisaks turundus, tegevusjuhised, tegevuskava koostamiseks, oü agentuur, allhankijate baasi, oü agentuur, kliendisegmendid, turundusstrateegia, tegevusjuhised, premium, turundusprogramm, tegevusjuhised, premium, tegevusjuhised, sisenditeks, turunduse eelarve, tegevusjuhised, act, check, taotlusdokumendi koostamine, tegevusjuhised, taotlusvormi lõpus, struktuurifondide kasutuselevõtuks, ansoffi maatriks, diversifitseeri, brand, diferentseerimine, diversifitseerimine, huvipooled, isiklik müük, jaotuskanalid, kaubamärk, kliendirahulolu, klient, kontsentreeritud turundus, konkurentsieelis, konkurentsieelis, kululiider, missioon, ostukäitumine, otseturundus, partisanirünnak, pest, positsioneerimine, reklaam, ründav turundus, siseturundus, smart, taktika, toote arendamine, toote elutsükkel, turu laiendamine, turu segmenteerimine, turule sisenemine, sisenejal, turundusstrateegia, turundussõnum, visioon, 6300, majutus 1000, tekste, reklaam

Meedia

Kommentaarid (1)

Gloriell6 profiilipilt
Gloriell6: ok
18:31 10-10-2017


Sarnased materjalid

1072
pdf
Logistika õpik
161
pdf
Juhtimise alused
41
doc
Turundusplaani koostamise juhend
193
docx
Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt
31
docx
Äriplaani koostamise juhend
27
doc
Turundusplaani koostamine
105
doc
Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused
110
docx
Turunduse alused konspektFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun