Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link


Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on sotsioloogia?
 • Mille poolest sarnaneb ja erineb sotsioloogia teistest sotsiaalteadustest?
 • Millele viitab ja mida tähendab sõnapaar sotsioloogiline kujutlus?
 • Millele viitab ja mida tähendab sõnapaar sotsioloogiline vaatekoht?
 • Millele viitab ja mida tähendab sõnapaar sotsiaalsed faktid?
 • Mis rolli mängib sotsioloogias ja sotsioloogilistes uuringutes teooria?
 • Mis panuse andis August Comte 1798-1857 sotsioloogia arengusse?
 • Mis panuse andis Karl Marx 1818-1883 sotsioloogia arengusse?
 • Mis panuse andis Emile Durkheim 1858-1917 sotsioloogia arengusse?
 • Mis panuse andis Max Weber 1864-1920 sotsioloogia arengusse?
 • Mis panuse andis Georg Simmel 1858-1918 sotsioloogia arengusse?
 • Mis panuse andis Georg Herbert Mead 1863-1931 sotsioloogia arengusse?
 • Mis panuse andis Talcott Parsons 1902-1979 sotsioloogia arengusse?
 • Mis panuse andis Robert K Merton 1910-2003 sotsioloogia arengusse?
 • Mis on sotsioloogilise uurimistöö eesmärgiks?
 • Mis vahe on subjektiivsel ja objektiivsel teadmisel?
 • Millised tunnused on teaduslikul meetodil ja kuidas Sa neid omadusi kirjeldaksid?
 • Mis vahe on kvantitatiivsetel ja kvalitatiivsetel uurimistööl?
 • Millistest etappides uurimistöö läbiviimine koosneb?
 • Mis on hüpotees?
 • Milliseid erinevaid muutujate tüüpe eristatakse ja mis neile omapärane on?
 • Mida näitavad protsent määr ning suhtarv?
 • Mis on statistiline olulisus?
 • Milliseid eetilisi norme tuleb uurimistöö läbiviimisel arvestada?
 • Mida väidab Sapiri-Wolfi hüpotees?
 • Kuidas konfliktiteooria kultuuri arengut vaatlebselgitab?
 • Mida nimetatakse sotsiaalseks institutsioonideks?
 • Mis vahe on sub- ja kontrakultuuridel?
 • Kuidas ja milleks grupi liikmed piire loovad ja säilitavad?
 • Mis on sotsiaalne staatus?
 • Mis on staatuste kogum?
 • Mille poolest eristub omistatud ja omandatud staatus?
 • Kuidas on meie käitumine seotud sotsiaalse situatsiooni määratlemisest?
 • Mis vahe on esmasel ja teisesel grupil?
 • Mis vahe on kogukonnal ja ühiskonnal?
 • Mis vahe on In- ja Out- grupil?
 • Mis tähendus on terminil kontrollgrupp sotsioloogia teoorias?
 • Kuidas näeb välja sotsiogramm ja kuidas seda tõlgendada?
 • Millised tunnused on diaadil ning kuidas need triaadist erinevad?
 • Mis on sotsiaalne võrgustik?
 • Kuidas vahetusteooria seisukohast inimeste käitumist gruppides selgitada?
 • Mida nimetavad sotsioloogid sotsialiseerimiseks?
 • Kuidas neid kirjelda?
 • Mille poolest erineb sotsiaalne mina peegelpildi minast?
 • Kuidas muutub ühiskond osaks inimese minast läbi teise rolli võtmise?
 • Mis vahe on tähtsatel ja üldistatud teistel?
 • Mis vahe on personaalsel ja sotsiaalsel minal?
 • Mis on Freudi teooria alusel sotsiaalse elu eeltingimuseks?
 • Kuidas ta neid kirjeldab?
 • Kuidas tekivad normid?
 • Mis vahe on keelavatel proskriptiivsetel ja sundivatel preskriptiivsetel normidel?
 • Milliseid hälbimise sotsiaalseid funktsioone võib eristada?
 • Millele viitab sotsiaalse kontrolli mõiste?
 • Milliseid sotsiaalse kontrolli formaalseid agente võib tuvastada?
 • Mis vahe on esmasel ja teisesel hälbelisusel?
 • Mis on hälbeline subkultuur?
 • Mis on ekstsentriline käitumine?
 • Mis on seksuaalne identiteet?
 • Mis on seksuaalsus strukturaal-funktsionalistliku paradigma seisukohast?
 • Mis on seksuaalsus konfliktiteoreetilise paradigma seisukohast?
 • Mis vahe on bi- ja heteroseksuaalsusel?
 • Mida näitavad naistevastase seksuaalse vägivalla sotsioloogilised uuringud?
 • Mis on seksuaalne ahistamine?
 • Mis on sotsiaalne hierarhia?
 • Mis on kihistumine strukturaal-funktsionalistliku perspektiivi seisukohast?
 • Mis on kihistumine konfliktiteoreetilise perspektiivi seisukohast?
 • Mis on kihistumine sümbool-interaktsionistliku perspektiivi seisukohast?
 • Mis on sotsiökonoomiline staatus ja selle indeks?
 • Kuidas sotsiaalset klassi hinnata määrata?
 • Mis on klassiteadvus?
 • Mis on sotsiaalne stabiilsus?
 • Mis on strukturaalne stabiilsus?
 • Mis on klassi immobiilis?
 • Mis vahe on absoluutsel ja suhtelisel mobiilsusel?
 • Mis on kastisüsteem ja kuidas see klassisüsteemiga sarnaneb javõi erineb?
 • Mida väidab staatuse omandamise põhimudel?
 • Mis on staatuse sümbolid igapäevaelus?
 • Mis vahe on staatuskindlusel ja -kindlusetusel?
 • Mis on sooline kihistumine strukturaal-funktsionalistliku paradigma seisukohast?
 • Mis on sooline kihistumine konfliktiteoreetilise paradigma seisukohast?
 • Mis on sooline kihistumine sümbool-interaktsionistliku paradigma seisukohast?
 • Mis on soolistatud mina-pilt?
 • Kuidas soorollide muutused naisi ja mehi mõjutavad?
 • Mis on sünnikohort?
 • Mis on vanuseline kihistumine konfliktiteoreetilise paradigma seisukohast?
 • Kuidas rollide struktuur rollipinge ning -lõtk inimese elueal muutuvad?
 • Mis vahe on kultuuriliselt homogeensetel ja heterogeensetel ühiskondadel?
 • Kuidas defineerida järgnevaid kontseptsioone rahvus religioon rass?
 • Kuidas neid kirjeldaksid?
 • Millised erinevad tõkkeid integreerumisel võib tekkida?
 • Mis on institutsioonid sotsioloogilises tähenduses?
 • Kuidas konfliktiteooria paradigma perekonna institutsiooni teket selgitab?
 • Mille poolest eristuvad sugulussuhted traditsioonilises ja kaasaegses ühiskonnas?
 • Milliseid alternatiivseid peremudeleid võib kaasaegses ühiskonnas tuvastada?
 • Millised on kapitalistliku turumajanduse defineerivad omadused?
 • Millised on sotsialistliku plaanimajanduse defineerivad omadused?
 • Mis on Weberi käsitluses võim ja selle alaliik domineerimine?
 • Millised tunnused on Weberi käsitluses bürokraatia ideaalmudelil?
 • Kuidas selgitab riigi kui poliitilise süsteemi teket konfliktiteooria paradigma?
 • Mis eristab demokraatlikku ühiskonda totalitaarsest?
 • Milliseid instrumente kasutavad kaasaegsed poliitilised reziimid valitsemiseks?
 • Mida väidab oligarhia raudne seadus?
 • Kelle käes on võim tegelikult demokraadilikes ühiskondades?
 • Kuidas selgitab hariduse tähendust konfliktiteooria paradigma?
 • Kuidas selgitab hariduse tähendust sümbool-interaktsionistliku paradigma?
 • Mis on varjatud õppekava?
 • Mis on kultuuriline kapital?
 • Mis on uskumuste süsteem ja kuidas see sarnaneb ning erineb religioonist?
 • Kuidas käsitles oma teadusloomes usku Durkheim?
 • Kuidas käsitles oma teadusloomes usku Weber?
 • Kuidas käsitles oma teadusloomes usku Marx?
 • Kuidas selgitab õigust kui institutsiooni strukturaal-funktsionalistlik paradigma?
 • Kuidas selgitab õigust kui institutsiooni konfliktiteooria paradigma?
 • Kuidas selgitab õigust kui institutsiooni sümbool-interaktsionistlik paradigma?
 • Mis vahe on isiku- ja varavastastel kuritegudel?
 • Milliseid alternatiive neile on välja pakutud katsetatud?
 • Mis vahe on tervise- ja meditsiinisotsioloogial?
 • Kuidas eristuvad tervise ja haiguse sotsioloogilised tähendused meditsiinilisest?
 • Mis vahe on haige olemise tuvastamise patoloogilisel ning statistilisel mudelil?
 • Millised on tervishoiusüsteemide kolme erineva mudeli tunnusjooned?
 • Mida kirjeldab termin kultuuriline lõtk?
 • Mida väidab tehnoloogia difusiooni mudel kultuurilise lõtku mõjude kohta?
 • Millisele loogikale on üles ehitatud kumulatiivse sotsiaalse muutuse tees?
 • Kuidas on rahvuslus sotsiaalsete muutuste ja moderniseerumisega seotud?
 • Mida pidas Weber termini ratsionaliseerimine näol silmas?
 • Mille poolest eristuvad postindustriaalsed riigid teistest?
 • Kui kaitsemehhanismi?
 • Milliseid ühiskonlike muutuste agente võib ühiskonnas tuvastada?
 • Kuidas eristub järk-järgulised muutused revolutsioonilistest?
 • Mida nimetab Wallerstein oma teoorias maailmasüsteemiks?
 • Mis vahe on revolutsioonilistel sündmustel situatsioonidel ja tulemustel?
 • Millised muutuste teooriaid ja ning nende tunnuseid võib eritada?
 • Millest sõltuvad sünni- viljakuse- ja surmamäärad ühiskonnas?
 • Millised erinevused domineerivad diskusiooni linna ja maaelu vooruste üle?
 • Millele viitab sotsioloogias omadussõna linlikkus?
 • Mitmetuumalise mudeli kirjeldusest?
 • Millised linnastumisprotsessid on omased paljudele ühiskondadele?
 • Mille poolest erineb kaubanduslik linn korporatiivsest linnast?
 • Kuidas kirjeldaksid eeslinna fenomeni selle arengut ja varjukülgi?
 • Mis vahe on pop- massi- ja eliitkultuuril?
 • Kuidas selgitab õigust kui institutsiooni strukturaal-funktsionalistlik paradigma?
 • Kuidas selgitab õigust kui institutsiooni konfliktiteooria paradigma?
 • Kuidas selgitab õigust kui institutsiooni sümbool-interaktsionistlik paradigma?
 • Kuidas on sport seotud stratifikatsiooni ja mobiilsusega?
 • Mille poolest erinevad spontaanse käitumise eri vormid üksteisest?
 • Millele viitab termin sihtauditoorium?
 • Milliseid rahvahulkade tüüpe võib eristada ja kuidas neid kirjeldaksid?
 • Milliseid rahvahulkade käitumise ühiselemente võib nimetada?
 • Millised on sotsiaalsete liikumiste peamised tüübid ja mis neid iseloomustab?
 • Kuidas kirjeldaksid sotsiaalse liikumise arengufaase?
Vasakule Paremale
Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #1 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #2 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #3 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #4 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #5 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #6 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #7 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #8 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #9 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #10 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #11 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #12 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #13 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #14 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #15 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #16 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #17 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #18 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #19 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #20 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #21 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #22 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #23 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #24 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #25 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #26 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #27 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #28 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #29 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #30 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #31 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #32 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #33 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #34 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #35 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #36 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #37 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #38 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #39 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #40 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #41 Sotsioloogia ehk ühiskonna uurimine ja analüüs #42
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 42 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2018-03-03 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 20 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor pahalugu Õppematerjali autor

Lisainfo

Beth B. Hessi "Sotsioloogia" lühikokkuvõte ja eksamiküsimuste vastused peatükkide kaupa. Sobib ainetele sotsioloogia või ühiskonna uurimine ja analüüs.

Märksõnad


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

198
doc
SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID
83
doc
Õiguse sotsioloogia
161
pdf
Juhtimise alused
990
pdf
Maailmataju ehk maailmapilt 2015
46
docx
Sissejuhatus sotsioloogiasse
56
doc
Sissejuhatus sotsioloogiasse - KONSPEKT
343
pdf
Maailmataju uusversioon
12
doc
Sotsioloogia eksami kordamisküsimused vastused

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun