Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"etnotsentrism" - 88 õppematerjali

etnotsentrism –  kultuurilise relativismi all, keegi peab enda kultuuri teistest paremaks. Meie moraal  parim, meie natsinaalsed selgitused maailmamõistmusest parimad. Suurrahvastel esineb. Nõukogude  kultuur, suurvene mõtlemine. Jaapani riigisinto. Ubi bene ibi patria – kus hea, seal kodumaa
thumbnail
8
docx

Sotsioloogia vaheeksam

tehnoloogia) omandamine. Mida rohkem tehnoloogilist informatsiooni ühiskonnal on, seda suurem on selle ühiskonna muutumise kiirus. 19. Defineeri kultuuriline integratsioon ja kultuurilõtk. Kultuuriline integratsioon: muutus ühes kultuuri osas viib muutusteni teistes osades. Kultuuriline "lõtk": mittemateriaalne kultuur on tavaliselt materiaalsest kultuurist arengult tagapool, tuleb aeglasemalt kaasa. 20. Defineeri etnotsentrism ja kultuurirelativism. Etnotsentrism: uskumus, et oma kultuur on ainuõige ja hea ja teiste kultuuride üle saab otsustada oma kultuuri standardite põhjal. Kultuurirelativism: uuritavat maailma tuleb mõista nii, nagu seda näevad vastava ühiskonna liikmed. 21. Millised on tõendid selle kohta, et eksisteerib globaalne kultuur? Millised on vastuväited? Tõendid: 1. Kaupade vood esineb, 2. Infovood esineb, 3. Inimeste vood esineb.

Sotsioloogia → Sotsioloogia
90 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses

73. Kas kultuur on õpitud või kaasasündinud? 74. Mille poolest erinevad kultuurid üksteisest? *Individualism ­ kollektivism*Kõrge- ja madalakontekstilised kultuurid*Võimusuhe*Maskuliinsus ­ feminiinsus*Ebamäärasuse vältimine 75. Mis võib takistada teisest kultuurist arusaamist? *Verbaalsed sõnumid*Mitteverbaalsed sõnumid*Normid ja rollid*Uskumused ja väärtushinnangud 76. Kas võõrkeele õppimisel piisab sõnavarast ja grammatikareeglite tundmisest? 77. Mis on etnotsentrism? on uskumus, et meie endi kultuur on ainus hea ja õige 78. Mis on stereotüübid? 22. küsimus 79. Miks on vaja sallivust kultuuridevahelises suhtlemises? *Mõju üksikisikutele*Sotsiaalne ja poliitiline mõju*Kultuuriline mõju 80. Mis on intervjuu? ... eesmärgiga kommunikatsioon küsimuste ja vastuste vormis... eesmärgiga saada või anda informatsiooni, veenda, probleeme lahendada, nõu anda, tööd otsida, meelelahutust saada jne 81. Millised on erinevad intervjuu liigid

Kategooriata → Väljendusoskus
363 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Sotsioloogia konspekt

*sotsioloogia on ühis teadus, mis uurib inimeste käitumist grupis, grupi konstruktsioone ja ka viis kuidas inimene mõtestab oma tegevust. Kus lähtutakse sellest, et inimene elab ja osaleb mitmesugustes gruppides. * sotsioloogia lähtekohad: 1)huvi ühiskonna elu, kui terviku vastu, st seoste otsimine majanduse, perekonna, usu, politiika jt valdkondade vahel, ka viisi kuidas ühiskonna probleemid tekitavad või lahendavad isiklikke probleeme. 2)rõhu asetamine inimkäitumise kontekstile, elu välistele jõududele, neis kujunedavad ja suunavad indiviidi otsuseid. Nt pidevalt suureneb vanuritest naiste osakaal. 3)tunnistamine, et tähendus tekib sots interaktsiooni(suhtumise)tulemusel. 4)rõhu asetamine ühiskonna ja indiviidi vahelistele suhetele mis kujundab ühiskonna elu. *K. Marx ­ käsitles ühiskona, kui orgaanilist tervikut, kus igal alaosal on täita on kindle funktsioon. Tõi esile majandusliku sentori tähtsuse, st majandus mõjutab suurel määral...

Sotsioloogia → Sotsioloogia
120 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Ühiskonnaõpetus

töölise, tooteid müüakse Euroopas, Põhja- Ameerikas, Jaapanis. Rahvusvaheline Fairtrade märk jõudis esimese Balti riigina Eestisse 2007. aastal. Mis on rollikonflikt? Kas sina sattusid niisugusesse olukorda? Millised on väljapääsu teed? (sotsiaalne staatus ja sotsiaalne roll) Sotsiaalne roll on käitumisviis, mida oodatakse teatud staatuses olevalt inimeselt Rollikonflikt tekib siis ootused ei sobi tegelikkuses olemasolevate rollidega. Mina pole sellisesse olukorda sattunud. Mis on etnotsentrism? Leia enotsentrismi avaldumise näited ajaloost! (maailma mitmekultuurilisus) Etnotsentrism on teiste kultuuride üle otsustamine oma kultuuri vaatepunktist. Nt saklaste, eesotsas Hitleri suhtumine juutidesse. Millised ohud peidab endas mitmekultuuriline maailm? Etnotsentrism aitab säilitada oma rahvuslik identiteet, aga see mitte ainult takistab kultuuridevaheliste suhete arengut, vaid äärmuslikes olukordades viib ka vägivallani. Ühed

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
65 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Sotsioloogia

mitteformaalselt hukkamõistvate sõnade või pilkudega (zestidega). Kõik normid jõustatakse sanktsioonide abil, need võivad olla posit. kui ka negatiivsed. Mida tähtsam on norm, seda rangem on sanktsioon. 2). Moraalinormid reguleerivad "peab" käitumise valdkonda (näit. peab olema viisakas). 3). Seadused - reguleerivad kõige tähtsamaid elu valdkondi ja väljendavad tihti ideaalkultuuri, millest normid on paljude jaoks liiga kõrged ja sellepärast seaduseid rikutakse. 11. Etnotsentrism ja tema funktsioonid. Etnotsentrism - erinevaid kultuure hinnates kaldume neid hindama oma arusaamade ja väärtuste alusel. Kõigi kult. esind. arvavad, et nende kultuur on parim. Paljudes keeltes kasut. oma grupi liikmete kohta sõna "inimesed", vihjates, et teised on "nemad". Sageli kasut. teadlikult ebahumaanseid sõnu. Funktsioonid (eesmärgid) - 1). Annab kindlustunde oma käitumise arusaamade kohta (kui naaber ostab auto, ostan ka), 2)

Sotsioloogia → Sotsioloogia
22 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Sotsioloogia

Sotsioloogia: Mis on sotsioloogia: Sotsioloogia on ühiskonna teadus mis uurib inim. Käitumist grupis s.h. ka grupi konstruktsioone ja ka viisi kuidas inimene mõtestab oma tegevust.(enesepeegerldus) Sarnaselt teiste ühiskonna teadustega valitseb teooriate mitmekesisus s.t. ühte ja ainuõiget lahendust ei ole ühele probleemile ja seda loetakse normaalseks nähtuseks.Erinevalt teistest teadustest huvituvad sotsioloogiat kõik eluvaldkonnad. Ühiskonna teadus mis uurib inimeste käitumist grupis.Sealhulgas ka grupi konstruktsioone ja ka viise kuidas inimene mõtestab oma tegevust. Sarnaselt teiste teooria st et ühte ja ainuõiget lahendust pole ühelegi probleemile ja seda loetakse normaalseks nähtuseks Erinevad teistest teadustest huvituvad sotsioloogiat kõik eluvaldkonnad.( nt.seksuaalne käitumine. 1. huvi ühiskondliku elu kui terviku vastu..ja seoste leidmine erinevate valdkondade vahel (nt tööpuudus ja haridussüsteem,inimestel pol...

Sotsioloogia → Sotsioloogia
151 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Sissejuhatus eetikasse

Sissejuhatus eetikasse-Eetiline relativism Moraal on normide süsteem Normid on reeglid, mis ütlevad mida inimene peab tegema ja mida peab tegemata jätma. Normatiivsed süsteemid: Mäng Õigus Religioon Moraal Kombed, etikett Etnotsentrism- oma kultuuri pidamine kõige õigemaks ja paremaks ja teisi hinnatakse oma väärtuse/uskumuste seisukohalt. (negat) Eetiline relativism- teooria, mille järgi pole olemas üldkehtivaid moraaliprintsiipe. Relativismi teesid: Erinevuse tees, erineb ühiskonnati Sõltuvuse tees Eetiline relativism hoiatab arrogantsuse eest ja kutsub üles sallivust. Tolerantsus on absoluutne väärtus. Eetilise relativismi vormid: 1 Subjektiivne- kõik sõltuvad indiviidi valikust. Ehk pmts individualistlik moraal , teha seda mis on mulle hea. Sellel puudub moraali olemus üldse. See paistab väär. 2 Konventsionaalne- kõik põhimõtted sõltuvad ühiskonnas kokkuleppe alusel subjekitivism- moraali puudumine relativism ei lase erine...

Ökoloogia → Ökoloogia
60 allalaadimist
thumbnail
24
pptx

Madeleine Leininger 1925-2012

kultuuriliste eripäradega arvestamist peetakse • 20-21 saj. olulisemaks trendiks õenduses. Demograafilised muutused jätkuvad, mistõttu üha rohkem läheb vaja õendusabi osutamist erineva kultuuritaustaga patsintidele • Leininger nimetab mitmekultuurilise õendusabi eesmärgiks kultuurispetsiifilise abi osutamist patsientidele • Kesksed mõisted Leiningeri teoorias on: kultuur, väärtused, kultuuridevahelised erinevused, rass, etnotsentrism, kultuurisokk, etnograafia kui uurimismeetod • Leiniger rõhutab vajadust arendada õdede kultuurialast kompetentsust, et osutada “õrnale-haavatavale (kultuurilise einevuse tähenduses) ühiskonna grupile” vajadustele vastavat holistlikul põhimõttel ja kultuurilist eripära arvestavat õendusabi KASUTATUD KIRJANDUS: • https://en.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Leininger#cite_n ote-5 • http://nurseslabs.com/madeleine-leininger/ • Transcultural Nursing Society

Ajalugu → Ajalugu
101 allalaadimist
thumbnail
24
doc

Sotsioloogia I kordamisküsimused eksamiks

omaenese kontekstis. Pole absoluutseid standardeid, mille alusel kultuuri hinnata. 32. Milles väljendub kultuuriline mitmekesisus? Sotsioloogias räägime paljudest erinevatest kultuuridest: Industriaalne, massi-, materiaalne, poliitiline, vaimne, elitaarne. Aga räägitakse veel ka kultuuriareaalist, kultuuribarjäärist - keel, kultuurikonfliktist, kultuurisokist, sub- (alamkult suure kultuuri sees) ja kontrakultuuridest jne 33. Mis on etnotsentrism? Ksenofoobia. Etnotsentrism - teise kultuuri hindamine lähtudes oma kultuuri positsioonilt. Enda kultuuri peetakse moraalselt väärtuslikumaks, "õigeks", tähtsamaks. So universaalne. Võib olla nii positiivne kui negatiivne. (Oma kult pidamine paremaks kui teistel) Ksenofoobia ­ vihatakse neid, kes teistmoodi 34. Mida nimetatakse sotsiaalseteks normideks? Käitumisreeglid ehk sotsiaalsed normid ­ ettekirjutused, mis kirjeldavad ühiskonnas

Sotsioloogia → Sotsioloogia
246 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Kultuurantropoloogia eksami kordamisküsimused ja vastused

*1.Mille poolest erinevad müüt ja muistend? Muut on lugu jumalatest ja heerostest. Kui muudi sisuks on algaeg, loomine, siis muistendid puudutavad lähiminevikku, meie maailma, neil pole maailma loomisega pistmist. Muistend - kindel stereotuupne sisu, skeem. Faabula selgus ja ebapersonaalsus on muistendi tunnused. Peamine on köitev lugu, seepärast ei ole elamuse detaile kirjeldatud nagu memoraadis. *3.Shamaani peamised funktsioonid? Shamaani peamine funktsioon on aidata kogukonda ja selle liikmeid kriisis. Eri rahvad näevad kriisi põhjusi erinevalt > erinev ka shamaanide käitumine. Kriisis on shamaani pohiulesanne olla meedium, abivaimud; nendega saab suhelda ekstaasis - selleks oma tehnikad. Abivaimud on need, kes kaitsevad shamaani teises ilmas ja juhendavad. On iseloomulik, et shamaan ei otsi enda jaoks teise ...

Antropoloogia → Kultuurantropoloogia
96 allalaadimist
thumbnail
16
doc

Sotsiaaltöö kordamisküsimused

SOTSIOLOOGIA KORDAMISKÜSIMUSED 1. Defineeri ( )sotsioloogia kui teadus SOTSIOLOOGIA ON TEADUS, MIS UURIB ÜHISKONDA SELLE AMETLIKU KORRALDUSE ASPEKTI OLEMUSES JA TALITLEMISE SEADUSPÄRASUSTES. Sotsioloogia objekt on ühiskond Sotsioloogia aine on ühiskondliku kooseksistentsi ja toimimise ametlik korraldus . Sotsioloogia annab teadmisi sotsiaalse reaalsuse kohta. SOTSIOLOOGIAKS NIM. TEADUST, MIS UURIB INIMESE KÄITUMIST GRUPIS, HÕLMATES NII KOLLEKTIIVSEID JÕUDE KUI KA VIISE, KUIDAS INIMENE ISESEISVALT MÕTESTAQB OMA KOGEMUSI (ENESEPEEGELDUS) SOTSIOLOOGIA UURIB SELLISEID INIMTEGEVUSE PRODUKTE NAGU USKUMUSED JA VÄÄRTUSED, SUGUELU JA PEREKONNAELU REGULEERIVAD REEGLID, HARIDUS, TERVISHOID, MUUSIKA KUNST, NÄITEKUNST SOTSIOLOOGIA UURIB TEADUSLIKULT JA SÜSTEMAATILISELT INIMÜHISKONNA JA INIMESE SOTSIAALSET KÄITUMIST TEMA SUHETES GRUPI JA SOTSIAALSE STRUKTUURIGA. 2. Nimeta erinevaid sotsioloogia de...

Sotsioloogia → Sotsioloogia
37 allalaadimist
thumbnail
24
docx

Sotsioloogia ja kultuuriantropoloogia eksam

2p. Milline uurimismeetod on kultuuriantropoloogias levinuim? A.) Eksperiment B.) Spektraalanalüüs C.) Ankeetküsitlus D.) Osalusvaatlus E.) Suulise pärimuse kogumine 1p. Milline järgnevatest paradigmadest vastandub essentsialismile kõige enam? A.) Funktsionalism B.) Konfliktiteooria C.) Sotsiaalkonstruktivism D.) Strukturalism E.) Evolutsionism F.) Darvinism 1p. Milline hoiak on tugevdab grupiidentiteeti? A.) Kultuurirelativism B.) Sallivus C.) Etnotsentrism D.) Tolerantsus E.) Liberaalsus 1p. Milline hoiak takistab teise (näiteks teise kultuuri) mõistmist? A.) Kultuurirelativism B.) Sallivus C.) Etnotsentrism D.) Tolerantsus E.) Liberaalsus 1p. Kuidas nimetada rühmasisese abiellumise reeglit? A.) Eksogaamia B.) Endogaamia C.) Seestumus D.) Promiskuiteet E.) Etnopere reegel 1p. Verepilastus on tabu vaid modernses Lääne ühiskonnas. See väide on: A

Sotsioloogia → Sotsioloogia
80 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Sotsiaalpsühholoogia alused

näidete ning huvitavate katsetega. Raamatu lõpus on mõistete seletused, mis aitab tekstist hõlpsamalt mõista. 1. Sotsiaalse suhtlemise kontekstid Sotsiaalsete stsenaariumide ja rollide mõistmine ning sotsiaalsete skeemide kasutamine meie tegevuste suunamiseks on olulised igapäevaste sotsiaalsete suhete mõistmiseks. Sotsiaalse identideedi teooria näitab, kuidas grupi liikmeks olek ja enda samastamine grupiga moodustavad olulise osa mina-pildist. Etnotsentrism, ennustuste iseeneslik teostumine ja eksperimentide nõudmiste iseloom võivad moonutada psühholoogilist taju inimloomusest. Uue paradigmaga uuringud võtavad ökoloogiliselt valiidsema info saamiseks kasutusele meetodid nagu aruannete ja episoodide analüüs ning osalusuuringud. Mina-käsitused on sotsiaalpsühholoogias põhimõttelise tähtsusega. Globaliseerumise tulemusena on esile kerkinud ka mitmeid väljakutseid läänelikele individualistlikele vaadetele mina kohta. 2

Psühholoogia → Sotsiaalpsühholoogia
397 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Vastused

Mida tähendab sotsioloogia*socius kaaslane logos-mõistus? Mida uurivad sotsioloogid.*sotsiaaleste gruppide, inimese ja ühiskonna vahelisi seoseid? Kes, millal ja kuidas defineeris sotsioloogiat esimest korda.*Auguste Comte,sotsiaalne füüsika,19saj? Kuidas on tekkinud sotsioloogia? Milles seisnevad sotsioloogia iseärasused? Mida tähendab sotsiaalne kujutlus.*isiklik ja ühiskondlikkogemus ? Mida ütleb Elton Mayo sotsioloogia ja loodusteaduste vahekorrast? Milliseid nelja uurimistasandit tuntakse sotsioloogias.*meta,makro,meso,mikro? Milliseid funktsioone täidab sotsioloogia.*kirjeldab,seletab,kasutab,ennustab,kritiseerib ehk teadvustab? teadus inimühiskonnast, sotsiaalsetest suhetest ja sotsiaalsest käitumisest Mida tähendab sotsiaalne käitumine. Mida ütleb sotsiaalsest käitumisest Parsons? Mis on sotsiaalne suhe? Milliseid sotsiaalse suhte komponente tunnete (neli)? Mis on sotsiaalne struktuur? Mis on sotsiaalne süsteem? Mida tähendab...

Sotsioloogia → Sotsioloogia
111 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Sotsioloogia ja sotsiologilised teooriad

hukkamõistev sõna v märkus. Moraalinormide rikkumise korral reageerime samuti mitteformaalselt aga kasutame rangeimaid meetmeid.põlastus, poikott Normid jagatakse tähtsuse järgi : Seadused-need reguleerivad kõige olulisemaid valdkondi ja kehtivad võrdselt kõigi jaoks. Üldjuhul väljendavad seadused kultuuri ideaale, mis on paljude jaoks liiga kõrged ja seepärast seadusi täielikult ei täideta. ETNOTSENTRISM Teisi kultuure hinnates kandume neid hindama oma arusaamade ja väärtuste alusel.Kõigi kultuuride esindajad arvavad, et nende kultuur on parim.sageli kasutatakse oma kultuuri kohta sõna ,,inimesed"vijates et väljaspool seda kultuuri pole inimesed vaid ,,nemad".Teise kultuuri esindajate kohta kasutatakse tihti teadlikult ebahumaanseid sõnu.Sellist nähtust nimetatakse etnotsentrismiks. Etnotsentrismi eesmärgid:

Sotsioloogia → Sotsioloogia
36 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Villem Reiman

Reimani panus kõige suurem rahvusteaduste uurimisse. Omas ajas oli tema töödel teedrajav tähendus. Millega läks Villem Reiman Eesti ajalukku ? Eesti ajalukku on Villem Reiman läinud kui rahvusliku liikumise mõõduka suuna ja liidreid ja vaimseid suunajaid iseseisvuseelsel ajal. Ta oli venestusreformide vastu protestiva põlvkonna vaimne juhtfiguur. Villem Reimani vaateid iseloomustab teoloogiline ja rahvuslik idealism, etnotsentrism, kaldumine pietismi ja askeetlusse, vägivalla eitamine. Eriti olulisteks vaadeteks pidas Villem Reiman kõlblust, kohusetäitmist, õigust ja seadust, inimese käitumise eetilist motivatsiooni, seotust maaga, rahvusliku eluruumi kaitsmist võõraste eest. Koos J. Tõnissoniga, kellele ta oli suureks autoriteediks, püüdis ta sõnastada eestlaste elu reguleerivaid norme ja reegleid, nõudis karskust ja sugulist kasinust

Ajalugu → Ajalugu
20 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Etnoloogia mõisted

kultuuriidentiteet 45. Doominoteooria – muutused ühes valdkonnas toovad esile muutusi teises valdkonnas 46. Frazier – kultuurimuutused toimuvad läbi kultuurikontaktide ja etapiti erinevates ühiskonnavaldkondades 47. Enkulturatsioon – sisenemine kultuuri õppimise teel 48. Kultuuri relativism – seisukoht, et kultuuride erinevusi tule väärtustada ning kultuure ei saa mõõta sama mõõdupuu alusel 49. Etnotsentrism – tendents pidada enda kultuuri paremaks ja vaadelda teisi kultuure enda mõõdupuu järgi 50. Emic – uurimisstrateegia, mille puhul keskendutakse ühiskonnaliikmete kirjeldustele, seletetekse kultuuri seestpoolt vaadelduna 51. Etic – uurimisstrateegia, mille puhul keskendutakse sellele, mida uurija tähtsaks peab, kirjeldus ei pruugi sarnaneda inimeste endi kujutelmadele, aga tulevad välja kultuurierinvused sest uurimismeetod on rangelt määratletud 52

Sotsioloogia → Ühiskonna uurimine ja...
4 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Sotsioloogia mõisted

Sotsioloogia mõisted 1. Mis on sotsioloogia- teadus, mis uurib inimest kui kaaslast, grupi- ja ühiskonnaliiget. Uurib inimest teiste inimeste keskel. 2. Mida tähendab sotsioloogiline kujutlus? Oskust näha igapäevaste sündmuste taga olevaid ja neid mõjutavaid makroprotsesse: 1) isiklik kogemus; 2) ühiskondlik kogemus. 3. mis on sotsiaalne fakt? Kindlamustrilised inimkooslust iseloomustavad faktid. Faktid, mis ühiskonnas aset leiavad. Sotsiaalse elu aspektid, mis kujundavad iga inimese individuaalseid käitumisviise ja tegevusi. 4. Mida tähendab sotsioloogias positivism, mis iseloomustab positivistlikku lähenemist? Positivism-väärtustevaba ja objektiivne teadus, sotsioloogias ühiskonna ja grupielu teaduslik uurimine. Positivistlik lähenemine- lähtutakse tegelikkusest, mis on konkreetselt olemas. Ülesandeks on avastada seaduspärasusi ja nende põhjusi ette näha. 5. Mehaaniline ...

Sotsioloogia → Sotsioloogia
6 allalaadimist
thumbnail
9
docx

Loengud "Sissejuhatus sotsioloogiasse"

Ühelt poolt keel kirjeldab ühsikonnakorraldust, teisalt taastoodab erinevaid eksisteerivaid norme. Nähtuste ja asjade nimetamine kannab endas tähendust sellest, milline on nende koht ühiskonna väärtussüsteemis. Keel on varjatud tähendustest laetud ning keelt kasutavad inimesed ei ole üldjuhul nendest tähendustest teadlikud. Medõde Esimees Ämmaemand IT-mees Lasteaiatädi Torumees Vanatüdruk Poissmees 8. Etnotsentrism ja kultuurirelativism. Kõik kultuurid on omavahel erinevad. Üldjuhul on inimestel kalduvus teisi kultuure kirjeldades ja hinnates neid võrrelda oma kultuuriga. Uskumust, et oma kultuur on ainuõige ja hea ning teiste kultuuride üle otsustatakse oma kultuuri standardite põhjal, nimetatakse etnotsentrismiks. Kuulsaid etnotsentriste: Hitler. Vastupidist seisukohta nimetatakse kultuurirelativismiks. See tähendab arusaama, et maailma tuleb mõista

Sotsioloogia → Sotsioloogia
89 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse

· Ühelt poolt keel kirjeldab ühiskonnakorraldust, teisalt taastoodab erinevaid eksisteerivaid norme. Nähtuste ja asjade nimetamine kannab endas tähendust sellest, milline on nende koht ühiskonna väärtussüsteemis. · Keel on varjatud tähendustest laetud ning inimesed ei ole üldjuhul nendest tähendustest teadlikud. Keel kui ühiskonna peegel: Naised: Medõde, Ämmaemand, Lasteaiatädi, Vanatüdruk Mehed: Esimees, IT-mees, Torumees, Poissmees. 8. Etnotsentrism ja kultuurirelativism. Vastus: Etnotsentrism-teiste kultuuride üle otsustatakse oma kultuuri standardite põhjal, maailma nägemine ja hindamine ühe kindla kultuuri seisukohalt Kultuurirelativism-arusaam, et maailma tuleb mõista nii, nagu seda näevad teiste kultuuride esindajad. Kultuuri eri aspekte tuleb mõista väljaspool omaenda kultuuri konteksti. 9. Sotsiaalsed normid. Kuidas kehtestatakse normid? Normide seos väärtustega.

Sotsioloogia → Sotsioloogia
217 allalaadimist
thumbnail
41
ppt

Sotsiaalpsühholoogia

) Ühiskonnatasandi protsessideks ­ isikus & ühiskond, kultuur, mass jne. VEIDIKE SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA AJALOOST Sotsiaalpsühholoogia ajaloos on võimalik eristada kolme etappi Norman Triplett - viis 1897.a. läbi eksperimentaalse nn. jalgratturite uurimuse. Saksamaalt Meumann (uuris lihaste töövõimet) USAst Floyd Allport Wundt uuris psüühilisi protsesse (taju, mälu, mõtlemine, kõne). Jean Piaget uuris laste arengut Sumner - tõi kasutusse mõiste etnotsentrism. GRUPP Mõisted rühm, grupp, kamp, tiim, meeskond , kollektiiv jne. tähendavad põhimõtteliselt kõik sama mõistet ­ teatud tunnustega inimeste kogumit. Grupp on kahest või enamast omavahel vastastikuses mõjus olevast inimesest moodustunud ühendus, millel on ühine siht või ühised eesmärgid Lisaks tajuvad grupi liikmed, et neist on moodustunud grupp isegi enne kui seda inimkogumikku hakatakse kutsuma grupiks. Lasteaiad Kooliklassid Kollektiivid

Psühholoogia → Psühholoogia
60 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Eetika, moraal ning kuidas peaks elama?

Eetika on teadus kõlbuses ja kõlbusõpeusest. Kuidas peaks elama? Moraal ehk kõlblus on üksiku inimese, rühma või ühiskonna arusaam headest ja halbadest asjadest, õigetest ja vääradest tegudest. · Tagajärje-eetika eetika (konsekventsialistlik, teleoloogiline) (kr teleos - eesmärk). Tegu hinnatakse selle tagajärje (hüve) järgi. Eesmärk pühitseb abinõu. o Eetiline egoism ehk egoismieetika Altruism on isetu hool ja mure teiste pärast; omakasupüüdmatu ennastohverdav teisi arvestav teguviis. Thomas Hobbes (1588-1679) Inimene on loomult egoist, käitumist juhib enesearmastus. Isegi kaastunne tuleneb egoismist. Teiste kannatust nähes inimene mõtleb: "See võib juhtuda ka minuga." Psühholoogiline egoism ­ inimeste tegudel on alati isekad motiivid, teisiti ei olegi võimalik, sest inimloomus on selline. (inimloomust kirjeldav seisukoht) (teeb) Personaalegoism ­ inimene on ...

Filosoofia → Sissejuhatus eetikasse
15 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Sotsioloogia eksam - raamatuküsimused I

Reaalne maailm on suures osas alateadlikult üles ehitatud grupi keelelistele harjumustele. Maailmad, milles erinevad ühiskonnad elavad, pole mitte eri siltidega varustatud samad maailmad, vaid eraldiseisvad maailmad. Võõra keele õppimine tähendab, et sa sisened teistsugusesse eluviisi. Ühte keelt oskavad inimesed on seega kitsarinnalisemad kui mitut keelt õppivad. Sõnavara tundmine on ka kasulik keskkonna nende aspektide mõistmiseks, mis on tähtsad grupi säilimisele. 5. Etnotsentrism ja kultuurirelativism Uskumust, et oma kultuur on ainuõige ja hea ja teiste kultuuride üle saab otsustada oma kultuuri standardite põhjal, nim etnotsentrismiks. See täidab mitmeid indiviidile ja grupile tähtsaid eesmärke. Pakub inimestele kindluse nende arusaamade ja käitumise õigsuse kohta, tugevdab tendetsi elada kooskõlas oma ühiskonnaga ja kaitsta seda. Etnotsentrism muutub düsfunktsionaalseks, kui usk oma grupi üleolekusse viib

Sotsioloogia → Sotsioloogia
167 allalaadimist
thumbnail
5
pdf

Moraalirelativism

kas väärtused on objektiivsed Tulemus: sotsiaalsed probleemid, minema aetud või subjektiivsed naised meeleheitel, lapsed jäid vanemata jne. Etnotsentrism ­ oma kultuuri pidamine kas moraalinormid on kõige õigemaks ja paremaks, teisi universaalsed või relatiivsed kultuure hinnatakse oma uskumuste

Filosoofia → Eetika
8 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Sotsioloogia eksami spikker

tulemusena on neil ühine arusaam ja nad tegutsevad viisil, et säilitada ühiskonnas kehtivat stratifikatsioonisüsteemi. Pluralistlik mudel- võimueliidi kriitikud arvavad, et ettekujutus võimueliidist lihtsustab liigselt tegelikkust, lähtudes eeldusest, et juhid on liiga sarnased ja alahindab konfliktiallikaid valitseva klassi seas. 15. Hariduse Hariduse avalik funktsioon- kultuuri edastamine, täiskasvanu staatuse harjutamine. Hariduse varjatud funktsioonid- varjatud õppekava( etnotsentrism, vanemate austamine)kriitikute arust varjatud funktsioonid tegelikult koolituse süda. Funktsionalstlike ja konfliktiteoreetiliste hariduslike vaatenurkade erinevused ­ funktsion vaatenurk- koolid soodustavad konkurentsi sellega, et eraldavad parimad õpilased vähem võimekatest ja loovad nii intelligentsihierarhia, mis põhineb indiviidi talendil. Konfliktiteoreetikud väidavad, et koolid sorteeriva õpilasi võitjateks ja kaotajateks

Sotsioloogia → Sotsioloogia
311 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Väljendusoskus kontrolltöö vastused

*sõnum peab olema otsekohene *sõnumi peab edastama kohe *sõnum peab olema selge *sõnum peab olema sirgjooneline *sõnum peab kuulajat toetama 57. Mis on kultuur, kas kultuur on õpitud või kaasasündinud? eluviis, mida edendab ja jagab grupp inimesi ja mida antakse edasi põlvest põlve. Kultuur on õpitud. 58. Mille poolest erinevad kultuurid üksteisest? Rassilised, etnilised, sotsiaalsed jne erinevused. 59. Mis on etnotsentrism? Etnotsentrism tähendab seda, et arvustame võõrast kultuuri ja selle inimesi oma vaatekohast: teine kultuur on meie meelest vilets või arenenud sedavõrd, kuivõrd see meenutab meie kultuuri. Mida vähem teame teistest kultuuridest, seda enam kasutame ainsa võrdlusalusena oma kultuuri. 60. Mis on intervjuu? Eesmärgiga kommunikatsioon küsimuste ja vastuste vormis. Eesmärgiks saada või anda informatsiooni, veenda, probleeme lahendada, nõu anda, tööd otsida, meelelahutust saada jne

Kategooriata → Väljendusoskus
126 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Sotsioloogia eksami kordamisküsimused+vastused

arenguastmest. Nendest insitutsioonidest tulebki kultuuriline mitmekesisus ning kommete, uskude ja ainelise kultuuri hämmastav erinäolisus. (Näiteks ühiskonna majandussüsteem, poliitiline struktuur, sotsialiseerumine, haridussüsteem ja ususüsteem ühiskonnas on sotsiaalsed institutsioonid. Ehk ühiskonna liikmete individuaalsete ja kollektiivsete põhivajaduste struktuure nim. Sotsiaalseteks institutsioonideks.) 31. Mis on etnotsentrism? Ksenofoobia. Kuidas postiviiselt ja negatiivselt väljendub?? Etnotsentrism - teise kultuuri hindamine lähtudes oma kultuuri positsioonilt. Enda kultuuri peetakse moraalselt väärtuslikumaks, "õigeks", tähtsamaks. So universaalne. Võib olla nii positiivne kui negatiivne. Etnotsentrismi võimalikuks positiivseks jooneks võiks olla ehk eelduse andmine sõltumatu, omanäolise, pika traditsiooniga kultuuri kujunemiseks, mis maailma kultuuripilti kahtlemata rikastab

Sotsioloogia → Sotsioloogia
485 allalaadimist
thumbnail
13
doc

Sotsioloogia kordamisküsimused eksamiks 2013

(Näiteks ühiskonna majandussüsteem, poliitiline struktuur, sotsialiseerumine, haridussüsteem ja ususüsteem ühiskonnas on sotsiaalsed institutsioonid. Ehk ühiskonna liikmete individuaalsete ja kollektiivsete põhivajaduste struktuure nim. Sotsiaalseteks institutsioonideks.) Tartu Ülikooli Pärnu kolledz 4 Sotsioloogia alused Liina Käär 37. Mis on etnotsentrism ning selle positiivsus ja negatiivsus (Ksenofoobia)? Näited. Etnotsentrism - teise kultuuri hindamine lähtudes oma kultuuri positsioonilt. Enda kultuuri peetakse moraalselt väärtuslikumaks, "õigeks", tähtsamaks. So universaalne. Võib olla nii positiivne kui negatiivne. Etnotsentrismi võimalikuks positiivseks jooneks võiks olla ehk eelduse andmine sõltumatu, omanäolise, pika traditsiooniga kultuuri kujunemiseks, mis maailma kultuuripilti kahtlemata rikastab

Sotsioloogia → Sotsioloogia
18 allalaadimist
thumbnail
5
pdf

Ärisuhtlus ja läbirääkimised raamatute kokkuvõtted

Interkultuuriline ärisuhtlemine Kristel Kaljund Interkultuurilise suhtlemise teema olulisus Euroopa ja kogu maailmas kasvab pidevalt. Ühelt poolt võtavad maad ärisuhtluses üksteiselt küllalt palju üle ning infotehnoloogia, ettevõtluse pidev rahvusvahelistumine, õpingud välismaal, eri maade seadusandluse jätkuv lähendamine jms mõjutavad ka suhtlemisstiilide lähenemist üksteisele. Teisalt on firmajuhid üha teadlikumad individuaalse lähenemise olulisusest, soovides tagada suhtlemise ning tegevuse väljundi maksimaalse kvaliteedi ning efektiivsuse. Kultuuri elemendid: x Väärtushinnangud. Kultuuridevahelisel suhtlemisel on väärtushinnangud äärmiselt suure tähtsusega. Enamik vastuolusid tuleneb just erinevatest väärtushinnangutest, sest tihtipeale kiputakse teise kultuuri/rahvuse esindajaid, nende kompetentsust hindama on kultuuri väärtushinnangute põh...

Majandus → Ärisuhtlus ja -...
101 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia alused

Mis on kultuur? Üldiselt intellektuaalide seas ajaloos­ kultuuri loob ja mõistab üle keskmise andekas- vähemus. Etnoloogias ja kultuuriantropoloogias (edaspidi: KA) kõik inimtegevuse avaldused. Ehk, mis on kultuur? Madal e. mass ei ole? Vs KÕIK on. Edward Tylor (1832-1917) ­ kompleksne tervik, teadmised, seadused, tavad, uskumused, kunstid jne (jätab avatuks, olemuse jätab seletamata). KÕIK ük liikmete poolt loodu. KOLLEKTIIVNE. Leslie White (1900-1975)- kehaväline, ajutine kogum. Sõltub sümboliseerimisest (esemed tavad, rõivad, rituaalid, keel, mängud, sündmused) inimene muudab kultuuriks läbi väärtustamise. Melville Herskovits (1895-1963) ­ inimese poolt loodud osa keskkonnast (kas siis see pole, millel omistame tähenduse, loome rituaali aga mis algselt pole inimese loodud? Segane..) Tänapäeval sõltub kontekstis. KA­ algas Ameerikas (uuriti ka põlisrahvaid ameerikas, aga levis arvamus, et mustanahalistel pole kultuuri), sotsiaalantrop...

Antropoloogia → Antropoloogia
9 allalaadimist
thumbnail
9
odt

Etnoloogia essee

Võõra kultuuri mõistmine tavainimesena võrreldes etnoloogilise ja antropoloogilise kultuurimõistmisega Essee Tartu 2014 Sisukord Sissejuhatus..........................................................................................................................................3 Kultuur ja selle mõistmine....................................................................................................................4 Kultuuri tõlgendamine ja kultuuriteooriad...........................................................................................6 Kokkuvõte............................................................................................................................................8 Kirjandus..............................................................................................................................................9 ...

Kultuur-Kunst → Kultuur
46 allalaadimist
thumbnail
7
odt

INIMKOMMUNIKATSIOON

peab edastama kohe, Sõnum peab olema selge, Sõnum peab olema sirgjooneline, Sõnum peab kuulajat toetama. 48. Mis on kultuur? Kas kultuur on õpitud või kaasasündinud? Eluviis, mida edendab ja jagab grupp inimesi ja mida antakse edasi põlvest põlve. Kultuur on õpitud. 49. Mille poolest erinevad kultuurid üksteisest? Individualism ­ kollektivism, kõrge ja madalakontekstilised kultuurid, võimusuhe, maskuliinsus ­ feminiinsus, ebamäärasuse vältimine. 50. Mis on etnotsentrism? Etnotsentrism on teiste kultuuride üle otsustamine oma kultuuri vaatepunktist. 51. Mis on intervjuu? eesmärgiga kommunikatsioon küsimuste ja vastuste vormis. Eesmärgiga saada või anda informatsiooni, veenda, probleeme lahendada, nõu anda, tööd otsida jne. 52. Mida pead teadma ja tegema kui oled intervjueeritav? 53. Mida pead teadma ja tegema kui oled intervjueerija? 54. Milline on väikeses grupis toimuva kommunikatsiooni omapära? vastastikune mõju,

Muu → Karjäärinõustamine
35 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Eetika (10.klass)

* Nartsissism ­ eneseimetlus. * Eneseteostus on muutunud eesmärgiks omaette. Kõige rohkem kannatavad suhted ja perekond. * Individualistlik egoist ­ teised peavad minu heaks tegutsema. (Vastand on alturism). * Universalistlik egoist ­ ma pean eelkõige iseenda elu eest seisma. Tagajärjeks võib olla anarhia. * Kultuuriline relativism. * Moraal või eetika sõltub antud kultuurist. * Ühest kultuurist pärit olev inimene ei saa hinnata teistest kultuuridest inimesi. * Etnotsentrism ­ minu kultuur on kõige parem, kõik, mis seda toetab, on hea. * Juudid ­ äravalimise õpetus, natside aariarassi õpetus, Jaapani sintoism. * Eksistentsialism ­ rajaja S. A. Kirkekaard ­ kuulsamaid Taani filosoofe. Pigem religioosse eksistentsialismi rajaja. * Hakkas rõhuma indiviidi unikaalsusele. * Inimese peamiseks eesmärgiks on saada subjektiivseks. * Grupp võtab ära vastutuse, muudab nõrgemaks. * Mitte keegi teine ei suuda mind mõista, lõppkokkuvõttes olen ma üksi.

Filosoofia → Eetika
167 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Lühikonspekt - kultuur ja ühiskond

kultuuriökoloogia uurib seda, kuidas erinevad ühiskonnad kohanevad looduskeskkonnaga, kus nad asuvad. Eelkõige uuritakse traditsionaalseid kultuure. Eeldatakse et kultuurilised traditsioonid ja kombed peavad kuidagi sobituma ümbritseva looduskeskkonnaga. Geograafiline determinism ­ ühiskonna olemus sõltub sellest, millises geograafilises piirkonnas ta asub; riigi võimsus ja poliitika sõltub tema asukohast ja kujust. Kuidas läheneda võõrale kultuurile: - etnotsentrism: teist kultuuri hinnatakse oma kultuuri standardite põhjal. - kultuurirelativism: igat kultuuri hinnatakse selle kultuuri enda standardite põhjal. - universalism: kõiki kultuure hinnatakse mingite universaalsete standardite põhjal. Kultuur kui üks ühiskonna komponent Tihti öeldakse et ühiskond koosneb kolmest komponendist: 1. Majandus 2. Poliitilis-õiguslik sfäär 3. Kultuur (kitsamas tähenduses) ­ kunst, rahvakultuur, massimeedia, sport jne.

Sotsioloogia → Sotsioloogia
118 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Väljendusoskuse KT 2012

47. Millised on tõhusa eneseväljenduse reeglid? *sõnum peab olema otsekohene, *sõnumi peab edastama kohe, *sõnum peab olema selge, *sõnum peab olema sirgjooneline, *sõnum peab kuulajat toetama. 48. Mis on kultuur? Kas kultuur on õpitud või kaasasündinud? Eluviis, mida edendab ja jagab grupp inimesi ja mida antakse edasi põlvest põlve. Kultuur on õpitud. 49. Mille poolest erinevad kultuurid üksteisest? Rassilised, etnilised, sotsiaalsed jne erinevused. 50. Mis on etnotsentrism? Etnotsentrism on uskumus, et meie endi kultuur on ainus hea ja õige. 51. Mis on intervjuu? Eesmärgiga kommunikatsioon küsimuste ja vastuste vormis. Eesmärgiks saada või anda informatsiooni, veenda, probleeme lahendada, nõu anda, tööd otsida, meelelahutust saada jne. 52. Mida pead teadma ja tegema kui oled intervjueeritav? Olema sõbralik, vastama küsimustele, olema teemas, valmistuma igasugusteks küsimusteks jne. 53. Mida pead teadma ja tegema kui oled intervjueerija

Kategooriata → Väljendusoskus
69 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Uuringud

Sotsioloogiliste uuringute läbiviimine Miks me uurime? Isiklik vaatlus ja kogemus võivad näida kõige täpsemate informatsiooniallikatena. Elu näitab aga, et just endastmõistetavid arusaamu tulebki uurida. Tarkuseterad: 1. töötamine värskes õhus, rõõmus meel ja ohtralt hapupiima lubavad inimesel elada 110 aastat ja kauemgi. 2. kuni viimase ajani elas enamikus ameeriklaste majapidamises koos 3 põlvkonda ja kõik armastasid üksteist. 3. surmanuhtlus vähendab kindlalt ja selgelt raskete kuriteguse hulka. 4. ameeriklaste eluaja pikkuse ja kvaliteedi määravad ära inimese intellektuaalsed võimed. Oluline on küsida, miks inimesed jätkavad millegi uskumist, kuigi on olemas tõendid vastupidise kohta. Eri sots. kihtide grupid usuvad eri väiteid. Mida inimesed usuvad olevat tõeline, on tõeline oma tagajärgedes. Sotsioloogid teevad oma uurimustööd selleks, et mõista meid ümbri...

Sotsioloogia → Sotsioloogia
128 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia mõisted

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia mõisted kt jaoks  etnoloogia / kultuuriantropoloogia – erinevus pole suur; teadusharu, mille raames uuritakse inimestevahelisi sotsiaalseid suhteid, käitumist, arengut, suhteid, religiooni, uskumusi, perekonda, sotsialiseerumist, ideoloogiat, sugupoolte probleeme/erinevusi jne.  kultuurirelativism – hoiak, kus väärtustatakse kultuurilisi erinevusi  etnotsentrism – hoiak, kus peetakse oma kultuuri paremaks ja hinnatakse teisi kultuure/rahvaid ainult selle alusel (nt Euroopas, Läänes)  Emic – strateegia, kus lähtutakse uuritava grupi/rahva mõtteviisist/strateegiast jms. (võimaldab paremat mõistmist, kuid ei saa teistega võrrelda)  Etic – strateegia, kus võetakse aluseks juba olemasolev strateegia ja selle kaudu/alusel uuritakse gruppi. (see strateegia võimaldab gruppe omavahel võrrelda. Mõlemad on

Antropoloogia → Etnoloogia
28 allalaadimist
thumbnail
6
docx

INIMKOMMUNIKATSIOON küsimused KT-ks

sõnum 58. Mis on kultuur, kas kultuur on õpitud või kaasasündinud?Kultuur on eluviis, mida edendab ja jagab grupp inimesi ja mida antakse edasi põlvest põlve avalik esinemine ­ avalikus kohas, formaalne, etteplaneeritud, kindlaksmääratud rollide ja käitumisreeglitega. Kultuur on õpitud 59. Mille poolest erinevad kultuurid üksteisest?Kultuurid erinevad teinetesedt tavade, uskumuste ja kommete poolest. On ka keelelisi erinevusi enamiek kultuuride vahel. 60. Mis on etnotsentrism?Etnotsentrism on arvustame võõrast kultuuri ja selle inimesi oma vaatekohast erinevad juhtimisstiilid? 61. Mis on intervjuu?Intervjuu on eesmärgiga saada v anda informatsiooni, veenda, probleeme lahendada, nõu anda jne,,küs tüübid- avatud ja konkreetsed, primaarsed ja sondeerivad, neutraalsed ja suunavad, nurka surutud 62. Mida peab teadma ja tegema kui oled intervjueeritav?Pane kirja, milleks sa intervjuule lähed?; Pane kirja

Muu → Karjäärinõustamine
22 allalaadimist
thumbnail
29
docx

Sotsioloogia eksamiküsimused

maksavad jõukad ja mis oma erakordsuses on mõeldud ja kättesaadavad kitsale ringile, eliidile (raha- ja vaimueliidile). Nendeks asjadeks võivad olla kuulsate moeloojate looming, kunstiteosed, gurmaanlus, autod vms. Vastandumine massi keskmisele maitsele. Samas on eliidi maitse laienenud ning ka massid tarbivad tooteid, mis varem olid vaid aristokraatiale kättesaadavad: ooper, ballett, kirjandus, autod jpm. 52. Mis on etnotsentrism? Etnotsentrismi positiivne (oma kultuuri väärtustamine) ja negatiivne (teiste halvustamine) tähendus. Ksenofoobia. Näited. Etnotsentrism - teise kultuuri hindamine lähtudes oma kultuuri positsioonilt. Enda kultuuri peetakse moraalselt väärtuslikumaks, "õigeks", tähtsamaks. So universaalne. Võib olla nii positiivne kui negatiivne. Etnotsentrismi võimalikuks positiivseks jooneks võiks olla ehk eelduse andmine sõltumatu,

Sotsioloogia → Sotsioloogia
39 allalaadimist
thumbnail
18
docx

Sotsioloogia eksam - kordamisküsimused ja vastused

ühiskonniti erinevad ja sõltuvad ühiskonna ajaloost ja arenguastmest. Nendest insitutsioonidest tulebki kultuuriline mitmekesisus ning kommete, uskude ja ainelise kultuuri hämmastav erinäolisus. Näiteks ühiskonna majandussüsteem, poliitiline struktuur, sotsialiseerumine, haridussüsteem ja ususüsteem ühiskonnas on sotsiaalsed institutsioonid. Ehk ühiskonna liikmete individuaalsete ja kollektiivsete põhivajaduste struktuure nim sotsiaalseteks institutsioonideks. 50. Mis on etnotsentrism? Etnotsentrismi positiivne (oma kultuuri väärtustamine) ja negatiivne (teiste halvustamine) tähendus. Ksenofoobia. Näited. Etnotsentrism - uskumus, et oma kultuur on ainuõige ja hea ja teiste kultuuride üle saab otsustada oma kultuuri standardite põhjal. Näide: valge rassi ülemvõim USA´s. Positiivne: Etnotsentrism pakub inimestele kindluse nende arusaamade ja käitumise õigsuse kohta, tugevdab tendentsi elada kooskõlas oma ühiskonnaga ja kaitsta seda

Sotsioloogia → Sotsioloogia
92 allalaadimist
thumbnail
28
pdf

Kultuuriti võrdlev psühholoogia, konspekt

standard. 2. Võrdle teisi klt’e selle standardiga. Nt. Müller-Lyeri illusioon. Etnotsentrism ja kultuurilise varieeruvuse tõlgendamine Evolutsioonililine perspektiiv – kõige suurem vastuseis klt psühholoogidelt, sest kas on võimalik psühholoogilise fenomeni standardit objektiivselt identifitseerida? Pigem võetakse relativistlik perspektiiv, mille kohaselt tajuline süsteem vormub kogemuste käigus. Reeglina viib etnotsentrism eelduseni, et inimese enda kultuur ja eluviis on mingil moel paremad kui teiste omad. Etnotsentrismi kalde (ethnocentrism bias) tõttu on raske kaaluda enda kultuuristandardist erinevaid viise üldise standardini, kuhu poole püüelda. Nt kuidas määratleda kõige kõrgema elustandardiga kultuuri? Reeglina kipuvad inimesed kõrgemalt hindama/eelistama neid omadusi/saavutusi, mis on enda kultuuris kõrgel tasemel. Lawrence Kohlberg’i moraalse arengu staadiumid (1971)

Varia → Kategoriseerimata
34 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Eetika kui teadus

Eetika- teadus kõlblustest ja kõlbelistest väärtustest Moraal- üksikisiku või inimgrupi arusaam heast ja halvast ning nendega seotud vajadustest Uuritakse eetost- kõlbeliste põhimõtete, normide ja ideaalide tervik. Filosoofiline eetika- mis on suurim hüve, ülim asi, mille poole ühiskond liigub Religioosne eetika- igal usundil on oma eetika Eetika mõõtmed: 1. inimestevahelised suhted 2. inimese suhe iseendaga 3. inimkonna eesmärk a. C.S. Lewis- pilt laevastikust, orkestrist jm Eetiline absolutism Teoloogilised eetikad Eetiline relativism Hedonism- Epikuros Emotivism- Ayer Platon, Moore, Barth, Utilitarism- J. S Mill, Psühholoogiline egoism- Brunner, J. Kant Benthon Nietzsche, Machiavelli Pragmatism- Dewey Kultuuriline relativism- ...

Filosoofia → Eetika
18 allalaadimist
thumbnail
14
odt

Sotsioloogia ja sotsiaalantropoloogia

SOTSIOLOOGIA KONSPEKT Sotsioloogia õpik Oska võrrelda sotsioloogiat ja sotsiaalantropoloogiat. Sotsioloogia uurib inimeste käitumist grupis, hõlmates nii kollektiivseid jõude kui ka viisi, kuidas inimene iseseisvalt näeb oma kogemusi ( enesepeegeldust). Sotsiaalantropoloogia uurib mittekaasaegseid ühiskondivõi selles eristuvaid alagruppe. Antropoloogid sekkuvad intensiivselt uuritavate inimeste argiellu, jälgides kogukonda ja nende elumalli. Sotsiologia uurib inimtegevuse produkte: · uskumused ja väärtused · suguelu ja peresuhted (pereelu reguleerivad reeglid) · haridus, tervis jne. Oska selgitada, mis on: sotsioloogiline kujutlus, sotsiaalsed faktid (Durkheim). Sotsioloogiline kujutlus- põhineb isikliku ja ühiskondliku kogemuse käsitluse erinevusel Isiklikud kogemused- eraasjad piirduvad elu igapäevaste aspektidega Ühiskondlikud kogemused- asjaolud, mis asuvad inimese isikliku elu kontrolli alt väljas kuid mõjutavad igapäe...

Teatrikunst → Etenduskunst
49 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Eetika: õiget ja väära avastamas

Eetika: õiget ja väära avastamas - Louis P. Pojman 2005 TÜ eetikakeskus Eetika on teadus kõlblusest ehk moraalist ja kõlbelistest väärtustest. Eetika kui kõlblusõpetus räägib sellest, mida kõlbab ja mida ei kõlba teha. Eetika eesmärk on kujundada õnnelikke ja vooruslikke inimesi, sedalaadi inimesi, kes kujundavad õitsvaid ühiskondi. Eetika käsitlusaine on MORAAL (moraal on inimeste teatud tavad, reeglid, praktikad) Moraalifilosoofia- teoreetiline mõtisklus moraali üle Filosoofiliste mõtiskluste tulemuseks on spetsiifilised moraaliteooriad, mida nimetame eetikateooriateks. Moraaliprintsiipide tunnused: Universaliseeritavus- moraalinorm kehtib kõikidele, kes on sarnases olukorras Ettekirjutatavus- moraalinormid on normatiivsed (neid tuleb järgida) Üleskaaluvus- moraalinormid kaaluvad üles teised väärtused nagu nt ilu või majanduslik kasu Avalikkus- moraalinorm peab olema avalik (kõigile teada-tuntud) Teostatavus- norm peab olema teostatav...

Filosoofia → Sissejuhatus eetikasse
14 allalaadimist
thumbnail
30
docx

1814

tabu, kuna laiemalt vaadeldes osa filmi vundamendist saab pidada tabule ehitatuks, kuna mõrvamine on nii sealses, kui ka praeguses vene (ja enamuses) ühiskonnas tabu. Antud filmi kontekstis peaks ära mainima ka elitaarse kultuuri, kuna tegu on valdavalt aadlike ja kõrgest soost inimestega. Näiteks filmist on teater, mille külastajaskond on vaid nö. koorekiht. Väljapeetud ja rikkad, ainult kutsutud külalised. Aga alati pole eliidile omane vaid viisakus ja austatus, laitmatu käitimine. Etnotsentrism ja ksenofoobia kehtib igas kultuuris mingil määral, nii ka siinkohal Vene Keisririigi kultuuri ja suhtumist kaudselt kajastavas filmis. Peategelaste kirjatöödes ja väljenduses tunneb tihti tugevat kriitikat teiste suunas, halvustavat tooni ja naeruvääristust. Sellega käitumismustriga ongi ilmselt püütud rõhutada nende noorust ja sellest tulenevat uljat käitumist. 6 4. SOTSIALISEERIMINE

Sotsioloogia → Sotsioloogia
7 allalaadimist
thumbnail
22
doc

Sotsioloogia

nt. kohanemine keskkonnaga, korra säilitamine, korrapärane paljunemine ja uute liikmete vastuvõtt, uskumuste kujunemine. Kultuurirelativism seob endas katset mõista maailma nii, nagu seda näevad teiste ühiskondade liikmed. 30. Milles väljendub kultuuriline mitmekesisus? Tavade, kommete ja materiaalse kultuuri elementide mitmekesisus, mis on loodud inimeste poolt universaalsete vajaduste rahuldamiseks. 31. Mis on etnotsentrism? Ksenofoobia. Etnotsentrism arusaam, et oma kultuur on ainuõige ja hea ning teiste kultuuride üle saab otsustada oma kultuuri standardite põhjal. Ksenofoobia vihatakse neid, kes teistmoodi. 32. Mida nimetatakse sotsiaalseteks normideks? käitumisreegleid nimetatakse sotsiaalseteks normideks. 33. Mis on subkultuur? Subkultuuriks nimetakse ühiskonna alagrupis esinevad iseärasusesd väärtustes, arusaamades, normides ja

Sotsioloogia → Sotsioloogia
106 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Sissejuhatus sotsoiloogiasse kordamisküsimused ja vastused

Sapir-Worfi hupotees . Inimesed ei ela ainult objektiivses maiilmas vaid on sõltuvad selle ühiskonnas loodud keelest. Kaks keelt pole kunagi sarnased et neid pidada üheks ja samaks sots reaalsuseks. Keele hinnanguline mõõde. Keel kirjeldab ühiskonna korraldust ja toodab eksisteerivaid norme. Nähtuste ja asjade nimetamine määratleb ühiskonna väärtusi. Inimesed kasutavad keelt teadmata kõiki neid tähendusi millest keel on tekkinud. 8. Etnotsentrism ja kultuurirelativism. Etno ­ kõik kultuurid on omavahel erinevad aga inimestel on kalduvus hinnata ja võrrelda kultuure ja inimene usub et ainult tema kultuur on õige ja hea ja otsustab teiste kultuuride üle oma kultuuristandardite järgi. Kuulsaim neist on Hitler. Vastupidine seisukoht kuultuuri relativism st et tuleb näha teiste kultuure nii nagu seda näevad teiste kultuuride esindajad. Tuleb näha kaugemale kui enda kultuuri standardid ette näevad. 9. Sotsiaalsed normid

Sotsioloogia → Sissejuhatus sotsioloogiasse
101 allalaadimist
thumbnail
20
doc

Sissejuhatus etnoloogiasse eksamikonspekt

Kesksed mõisted · Kultuurirelativism ­ seisukoht, millelt väärtustatakse kultuuride erinevusi ­ kultuure ei saa mõõta ühe mõõdupuu alusel ­ kõik on täisväärtuslikud, kohalikud eripärad on väärtuslikud. Äärmuslik kutuurirelativism jookseb aga ummikusse, kuna selle järgi saaks teatud kultuuri või ühiskonda hinnata ainult selle kultuuri enda mõistete kaudu ja teise kultuuri elanikud ei saaks selle kohta midagi öelda. · Etnotsentrism ­ tendents pidada enda kultuuri maailma parimaks ja vaadelda teisi enda kultuuri mõõdupuu alusel. Kaob püüdlus objektivismile. *Loomulik etnotsentrism ­ kõik ühiskonnad on mingil määral etnotsentristlikud ­ teisi kultuure saab vaadelda enda kultuuriga võrdlemise teel. · Emic ­ uurimisstrateegia, mille puhul keskendutakse ühiskonna liikmete endi seletustele; see on püüd seletada kultuuri seestpoolt vaadelduna. Uurija ei tohi olla

Antropoloogia → Etnoloogia ja...
233 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Väljendusoskuse kontrolltöö - inimkommunikatsioon

58. Mis on kultuur, kas kultuur on õpitud või kaasasündinud? See on eluviis, mida edendab ja jagab grupp inimesi ja mida antakse edasi põlvest põlve *Kultuur on õpitud 59. Mille poolest erinevad kultuurid üksteisest? Individualism ­ kollektivism Kõrge- (oskavad lugeda paremini mitteverbaalseid sõnumeid) ja madalakontekstilised kultuurid Võimusuhe Maskuliinsus ­ feminiinsus Täpsus ja ebamäärasus 60. Mis on etnotsentrism? On uskumus, et meie endi kultuur on ainus hea ja õige. Etnotsentrism on teiste kultuuride üle otsustamine oma kultuuri vaatepunktist. 61. Mis on intervjuu? Eesmärgiga kommunikatsioon küsimuste ja vastuste vormis. Eesmärgiga saada või anda informatsiooni, veenda, probleeme lahendada, nõu anda, tööd otsida, meelelahutust saada jne. 62. Mida peab teadma ja tegema kui oled intervjueeritav? · Teab, miks läheb intervjuule · Teab intervjueerija eesmärki · Viib end kurssi intervjuus käsitletava teemaga

Kategooriata → Väljendusoskus
167 allalaadimist
thumbnail
9
doc

1.semestri 2.KT

Vanuseline kihistumine ­ ühiskondlike ressursside diferentseeritud jaotamine, mis põhineb inimeste vanusel Vanuseline struktuur ­ eri vanuste inimeste arv populatsiooni sees Varjatud ehk latentne funktsioon ­ ootamatud ja ettekavatsemata tagajärjed Varjatud õppekava ­ tähendab ametliku õppekava välist õpetust, mida koolid annavad õpilastele sellistes küsimustes nagu vanemate austamine ja etnotsentrism. Vastuliikumine ­ elanike arvamuste ja arusaamade kogum, mis on vastu mingi sotsiaalse liikumise eesmärkidele Vastupanuliikumine ­ püüab peatada muutusi ja taastada seda, mida nimetatakse ,,traditsiooniliseks,, väärtuseks ja normideks Verepilastuse keeld ­ tähendab seksuaalvahekorda astumise keeldu veresugulaste vahel Võim ­ eesmärkide realiseerimise tõenäosus teiste tahtest olemata

Sotsioloogia → Sotsioloogia
194 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun