Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link


Õigusõpetus II kt konspekt (0)

1 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on asjaõiguse reguleerimisobjekt?
 • Kuidas liigitatakse asju ja milline õiguslik tähendus on asjade liigitusel?
 • Mis on valdus ja kuidas ta tekib?
 • Mis on omand ja kuidas ta tekib?
 • Kuidas tekib ja lõpeb vallasomand?
 • Mis on ja kuidas tekivad kinnisomandi kitsendused?
 • Mis on reaalservituut?
 • Kuidas ta tekib ja lõpeb?
 • Mis on isiklik kasutusõigus?
 • Mis on reaalkoormatis?
 • Kuidas ta tekib ja lõpeb?
 • Mis on hoonestusõigus tema ulatus?
 • Kuidas ta tekib ja lõpeb?
 • Mis on ostueesõigus ja kuidas see seatakse?
 • Mis on pant ja tema liigid?
 • Mis on registerpant?
 • Kuidas toimub transpordivahendite pantimine?
 • Mis on kommertspant?
 • Kuidas see seatakse ja kuidas ta lõpeb?
 • Mis on õiguste pantimine?
 • Mis on hüpoteek?
 • Kuidas ta tekib ja lõpeb?
 • Kuidas toimub hüpoteeginõude rahuldamine?
 • Mis on ühishüpoteek ja kohtuhüpoteek?
 • Miks on vaja töölepingut vaja eristada teistest võlaõiguslikest lepingutest?
 • Kes korraldab ja juhib tööprotsessi?
 • Kes määrab töö tegemise aja koha ja viisi?
 • Kellele kuuluvad töövahendid?
 • Kellel lasub töö tegemisega kaasnev risk?
 • Kes saab tulu või kasumi?
 • Mis eristab tööõiguslikku suhet teistest lepingulistest suhetest?
 • Mis on tööõiguse allikateks?
 • Mis nõuded esitatakse alaealisele töötajale?
 • Kes võib olla tööandja?
 • Millistele tegevusaladele ei laiene töölepingu seadus?
 • Mida peab veel teadma katseajast?
 • Mis on tööleping?
 • Millist osa ta etendab töösuhtes?
 • Millised on töölepingu kohustuslikud andmed?
 • Kui pikaks ajaks sõlmitakse tööleping?
 • Mis on katseaeg ja kui pikk see on?
 • Mis on ettevõtte üleminek ja kas ta mõjutab töölepingu kehtivust?
 • Millised on töötaja ja töövõtja kohustused?
 • Mis on töölepingu lõppemise alused?
 • Mis on töölepingu ülesütlemine?
 • Mis on töölepingu korraline ja erakorraline ülesütlemine?
 • Mis on ülesütlemise hüvitis?
 • Mis on tööaeg ja kuidas on reguleeritud selle ajaline kestus?
 • Mis on ületunnitöö ja millised on sellele kehtestatud piirangud?
 • Mis on puhkeaeg ja kuidas on see õiguslikult reguleeritud?
 • Mis on osaline tööaeg ja kuidas seda rakendatakse?
 • Mis on puhkus ja milline on põhipuhkuse kestus?
 • Mis on vanemapuhkus ja kellele seda antakse?
 • Mis on puhkusetasu ja -hüvitis?
 • Mis tingimustel võib anda õppepuhkust ja kuidas seda tasustatakse?
 • Mis on töötasu ja millised on töötasu arvestamise liigid?
 • Kuidas toimub töö tasustamine eritingimustes?
 • Milliseid tagatisi ja hüvitusi näeb töötajale ette töölepingu seadus?
 • Mis on töölähetus?
 • Kuidas toimub töötaja töötasust kinnipidamine?
 • Millised on töötaja õigused ja kohustused töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise osas?
 • Kes teostab riiklikku järelevalvet tööseaduste täitmise üle?
 • Mis on töötaja varaline vastutus?
 • Millised on kahju hüvitamise põhialused?
 • Millised on varalise vastutuse kokkuleppele esitatud nõuded?
 • Kuidas toimub tööandjale tekitatud kahju hüvitamine?
 • Milline on töölepingu seaduse ja võlaõigusseaduse omavaheline seos?
 • Millistel tingimustel võivad alaealised töölepingu sõlmida?
 • Millised on töölepingu kohustuslikud andmed?
 • Mis on katseaja eesmärk ja milline on selle kestus?
 • Millal võib töölepingut muuta tööandja ja töötaja algatusel?
 • Millised on töölepingu lõppemise alused?
 • Millistel juhtudel saab töötaja töölepingu üles öelda korraliselt või erakorraliselt?
 • Mis on individuaalne töövaidlus?
 • Kes lahendavad töövaidlusi?
 • Mis on ettevõtja ettevõte ja tegevusala?
 • Millised on äriühingute liigid ja kuidas neid iseloomustada?
 • Kes on füüsilisest isikust ettevõtja?
 • Mis on ärinimi kuidas neid eristatakse ja kaitstakse?
 • Mis on prokuura?
 • Mis on äriregistri koosseis ja funktsioonid?
 • Kuidas toimub äriregistri kande tegemine?
 • Kuidas toimub täisühingu asutamine ja millised on osanikevahelised suhted täisühingus?
 • Mis on usaldusühing selle erisused?
 • Millised on osaühingu asutamisedokumendid ja asutamisprotseduur?
 • Millised on osanikevahelised suhted osaühingus ja kuidas toimub ühingu juhtimine?
 • Millised on osaühingu lõpetamise alused?
 • Missugused on aktsiaseltsi asutamisprotseduurid?
 • Mis on aktsiad ja millised on nende liigid?
 • Millised on AS ja aktsionäridevahelised suhted?
 • Missugune on AS struktuur ja juhtimine?
 • Millised on AS aruandluse ja kasumijaotuse põhimõtted?
 • Millised on aktsiakapitali suuruse muutmise põhimõtted?
 • Mida tähendab aktsiate ülevõtmine ja kuidas see on reguleeritud?
 • Mis on AS lõpetamise alused ja lõpetamise protseduurid?
 • Millised on äriühingute ühinemise jagunemise ja ümberkujundamise üldalused?
 • Milline on piiriülese ühinemise kord?
 • Kes on usaldusisik ja millised on tema õigused ning kohustused?
 • Kes on kollektiivlepingu poolteks?
 • Mis on kollektiivne töötüli ja kes on selle poolteks?
 • Kes on lepitaja ja millised on tema funktsioonid?
 • Mis on streik ja töösulg ning kuidas on reguleeritud nende korraldamine?
 • Milline on kohtusüsteemi ülesehitus ja ülesanded?
 • Keda võib nimetada ja kelle poolt kohtunikuks ja rahvakohtunikuks?
 • Milline on kohtuniku ettevalmistusteenistus?
 • Millised on kohtute ülesanded ja nende lahendamise viisid?
 • Kes neid juhib mida nad arutavad?
 • Millised on kohtuniku sotsiaaltagatised?
 • Milline on kohtunike distsiplinaarvastutus?
 • Milline on justiitsministeeriumi roll kohtute tegevuse korraldamisel?
 • Milline on kohtu esimehe ja kohtu haldusdirektori roll kohtu juhtimisel?
 • Milline on karistusõiguse koht ja ülesanne õiguse üldises süsteemis?
 • Mis on karistusõiguse peamised ülesanded?
 • Kuidas kaitseb karistusõigus isikute õigushüvesid?
 • Millest lähtuti karistusseadustiku koostamisel?
 • Millised olid põhieesmärgid karistusseadustiku koostamisel?
 • Millisest seadusest lähtutakse karistuste kohaldamisel?
 • Millisel territooriumil kehtib Eesti karistusõigus?
 • Kes on isikud kes alluvad karistusseadusele?
 • Milline tegu või tegevus on süütegu?
 • Mille poolest erineb väärtegu kuriteost?
 • Millised on süüteokoosseisu objektiivsed ja subjektiivsed tunnused?
 • Kuidas anda hinnang teole mis võib olla süütegu?
 • Millised on õigusvastasust välistavad asjaolud?
 • Kuidas neid piiritleda ja tulemit hinnata?
 • Millised on süüteost osavõtu normid?
 • Kes on süüdimatu ja kes piiratud süüdivusega isik?
 • Mis on süütegu?
 • Mis on karistus?
 • Millised on karistuse eesmärgid?
 • Milliseid mõjutusvahendeid võib kohaldada süüdlasele peale karistuse?
 • Milline on karistamise võimalus?
 • Millal kohaldatakse liitkaristusi?
 • Mida tähendab süüdimõistetu allutamine käitumiskontrollile?
 • Milline on karistusest tingimisi vabastamise eesmärk?
 • Keda ja millistel tingimustel võidakse vabastada karistuse kandmisest?
 • Millised on eelnimetatud juhtudel katseaja piirmäärad?
 • Millal kuritegu ja väärtegu aeguvad?
 • Milline on süütegude aegumise tähtaeg nende peatumisel või katkemisel?
 • Mis on väärtegu?
 • Millised on karistused väärtegude eest?
 • Kes lahendavad väärteoasju?
 • Milline on väärtegude üldine aegumise tähtaeg?
 • Kuidas toimub väärteo kohtuväline ja kohtulik menetlus?
 • Kuidas sõnastakse süütegu karistusseadustikus?
 • Missugused süüteod on karistusseadustiku eriosas karistatavad kõige raskemini?
Vasakule Paremale
Õigusõpetus II kt konspekt #1 Õigusõpetus II kt konspekt #2 Õigusõpetus II kt konspekt #3 Õigusõpetus II kt konspekt #4 Õigusõpetus II kt konspekt #5 Õigusõpetus II kt konspekt #6 Õigusõpetus II kt konspekt #7 Õigusõpetus II kt konspekt #8 Õigusõpetus II kt konspekt #9 Õigusõpetus II kt konspekt #10 Õigusõpetus II kt konspekt #11 Õigusõpetus II kt konspekt #12 Õigusõpetus II kt konspekt #13 Õigusõpetus II kt konspekt #14 Õigusõpetus II kt konspekt #15 Õigusõpetus II kt konspekt #16 Õigusõpetus II kt konspekt #17 Õigusõpetus II kt konspekt #18 Õigusõpetus II kt konspekt #19 Õigusõpetus II kt konspekt #20 Õigusõpetus II kt konspekt #21 Õigusõpetus II kt konspekt #22 Õigusõpetus II kt konspekt #23 Õigusõpetus II kt konspekt #24 Õigusõpetus II kt konspekt #25 Õigusõpetus II kt konspekt #26 Õigusõpetus II kt konspekt #27 Õigusõpetus II kt konspekt #28 Õigusõpetus II kt konspekt #29 Õigusõpetus II kt konspekt #30 Õigusõpetus II kt konspekt #31 Õigusõpetus II kt konspekt #32 Õigusõpetus II kt konspekt #33 Õigusõpetus II kt konspekt #34 Õigusõpetus II kt konspekt #35 Õigusõpetus II kt konspekt #36 Õigusõpetus II kt konspekt #37 Õigusõpetus II kt konspekt #38 Õigusõpetus II kt konspekt #39 Õigusõpetus II kt konspekt #40 Õigusõpetus II kt konspekt #41 Õigusõpetus II kt konspekt #42 Õigusõpetus II kt konspekt #43 Õigusõpetus II kt konspekt #44 Õigusõpetus II kt konspekt #45 Õigusõpetus II kt konspekt #46 Õigusõpetus II kt konspekt #47 Õigusõpetus II kt konspekt #48 Õigusõpetus II kt konspekt #49 Õigusõpetus II kt konspekt #50 Õigusõpetus II kt konspekt #51 Õigusõpetus II kt konspekt #52 Õigusõpetus II kt konspekt #53 Õigusõpetus II kt konspekt #54 Õigusõpetus II kt konspekt #55
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 55 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2012-06-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 120 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor liinu Õppematerjali autor

Lisainfo

Asjaõigus, tööõigus, kohtukorraldus

Märksõnad

Mõisted

asjaõigus, õiguslikus mõttes, asja piiritletus, kinnisasi, asendatavad, asendatamatud asjad, mittejagatavad, päraldis, asjavili, kaudne õigusvili, kinnisasjad, vallasasjad, vallasasjad, asendatavad asjad, äratarvitatud, äratarvitamata asjad, jagatavad, jagamatud, oluline osa, mitteoluline osa, kinnistusraamat, päraldis, valdus, heauskne valdus, pahauskne valdus, ainuomand, ühine omand, kaasomand, ühisomand, avalik veekogu, reaalservituut, tagatis, reaalservituudi seadmine, kasutusvaldus, hoonestusõigus, ostueesõigus, pandiandja, käsipant, vabakäelisel müügil, sundmüügil, ühishüpoteek, kohtulik hüpoteek, tööõigus, tööinspektioon, tööinspektsioon, avalik teenistus, tööleping, alla 18, seadusandja, töötegemise koht, tööleasumise aastal, kollektiivleping, töölepingu kestuse, kokkuleppe algatajaks, korraliselt, mõlemal poolel, koondamine, tööaja arvestusperiood, teatavad erisused, täistööaeg, osaline tööaeg, lühendatud täistööaeg, haridustöötajale, suuruseks, töötasu, viisise määraks, põhipuhkus, töötaja tööpäev, rasedus, lapseootuspuhkust, puhkuste ajakavasse, tööandja, tööandja, kahju eest, kirjalik kokkulepe, tööandja vastutus, individuaalne töövaidlus, individuaalne töövaidlus, tvk juhataja, tvk, tvk, tvk, esitatud tvk, prokuura, lihtaktsiad, hääleõiguseta eelisaktsiad, vahetusvõlakiri, aktsiakapitalis, üldkoosolekud, teisteks juhtimisorganiteks, aktsiakapitali vähendamine, likvideerijateks, kollektiivne koondamine, töösulg, maakohtus, maakohtud, halduskohtud, ringkonnakohtud, õigusemõistmisel, kohtunike üldkogu, vaikimiskohustus, vaikimiskohustus, ametipalk, kohtuniku lisatasud, justiitsminister 5, kohtuniku pension, kohtuniku puhkus, karistusõigus, karistusseadustiku kohaselt, kuritegu, väärteo mõiste, kavatsetus, otsene tahtlus, miinimumpäevamäära suuruseks, õigusnormi rikkumine, karistusõigus, väärtegu, kuritegu, subjektiivsed tunnused, süüteost osavõtjad, süüteokatse, süüdimatu, piiratud süüdivusega, rahaline karistus, sundlõpetamine, rahaline trahv, arest, juhtimisõiguse äravõtmine, süüdimõistetu, tingimisi vabastamine, juhtimisõiguse äravõtmine, pädevuses või, põhikoosseis, missugused süüteod

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

31
docx
Õigusõpetuse suur konspekt
23
docx
Õigusõpetuse eksami konspekt
107
doc
Õiguse alused põhjalik konspekt
62
pdf
Õigusõpetuse konspekt
30
docx
Õiguse alused konspekt
44
doc
Õiguse alused eksami konspekt
16
doc
Õigusõpetus II KT
38
docx
Õigusõpetuse konspekt

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun