Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Töölepingu seadus / tööõigus (1)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
TÖÖLEPING
Töölepingu seaduse 
muutmise põhjused
•  Kehtinud  TLS oli vastu võetud 1992, milles oli lähtutud 
paljuski   ENSV  Töökoodeksi redaktsioonist, mis vajas 
muutmist. 
•  Iseloomulik oli, et TLS-s puudus töösuhete  paindlikkus
Eelduseks  oli, et  töösuhted  on kindlatüübilised ja 
jäigad. 
 
Sotsiaalpoliitilised muudatused
Eesti Vabariigi liitumine Euroopa 
Liiduga, mille õiguse põhimõtteid tuli  
liikmesriigil   kohaldada  ka oma 
siseriiklikus õiguses.

 Vajadus muuta töösuhted 
paindlikumaks ( kaugtöö , renditöö 
jne). 

Kaasaegsed 
sotsiaalkindlustussüsteemid
Aktiivne tööpoliitika ning efektiivne 
elukestva õppesüsteem
   Tõõigus -  erinevad  definitsioonid
  Tööõigus  on õigusnormide kogum, mis reguleerib 
töölepingu alusel töötaja  ja tööandja vahel tekkivaid 
töösuhteid ning töötingimuste kollektiivset kujundamist.

Tööõigus.  Inge- Maret  Orgo.  Merle   Muda . Gaabriel  
Tavits.  Thea  Treier. Tallinn, 2005. lk.21

Tööõigust võib jagada:
1. Individuaalseks tööõiguseks
2. Kollektiivseks tööõiguseks
3. Töökaitseõiguseks
 Töölepingu  regulatsioon  
õigussüsteemis
Tsiviilõigusuhe
 TsÜS
Võlaõigussuhe
VÕS § 1-207
TT
Tööleping
(TLS)
Käsundusleping
VÕS § 619-634
 Võlaõiguslik  õigussuhe vs  töösuhe
Töölepingu eristamine teistest võlaõiguslikest:
■ töövõtuleping VÕS §-d  635-657;
■ käsunduslepingVÕS §-d 619- 634;
■  maaklerileping  VÕS §-d 658-669;
■  agendileping  VÕS §-d 670-691;
 Töösuhe kui  võlasuhe
VÕS § 1 kohaselt võlaõiguseaduse  üldosas  sätestatut kohaldatakse 
kõikidele käesolevas seaduses või muudes  seadustes  nimetatud 
lepingutele, muu hulgas töölepingutele.
VÕS § 2 lg 1- võlasuhte  mõiste
Võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb ühe isiku (kohustatud isik ehk 
võlgnik ) kohustus teha teise isiku (õigustatud isik ehk võlausaldaja
kasuks teatud tegu või jätta see tegemata (täita kohustus) ning 
võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist.
Võlasuhte tekkimise alused (VÕS § 3) :
1. leping;
2. kahju õigusvastane tekitamine;
3. alusetu rikastumine;
4.  käsundita   asjaajamine ;
5. tasu avalik lubamine ;
6. muu seadusest tulenev alus;
Võlasuhte olulised põhimõtted:
■ seaduse dispositiivsuse põhimõte ( VÕS § 5)
■ hea usu põhimõte ( VÕS § 6);
■ mõistlikkuse põhimõte ( VÕS §7);
Eristamine teistest õigussuhetest
■ avaliku teenistuse õigussuhtest- avaliku teenistuse 
seadus
■ äriühingu juhatuse liikme kohustuste täitmisest- 
äriseadustik
Töölepingu mõiste
•   Töölepingu  mõiste-  TLS  §  1  lg  1-  töölepingu  alusel  teeb 
füüsiline isik ( töötaja ) teisele isikule (tööandja tööd, alludes 
tema  juhtimisele  ja   kontrollile .  Tööandja  maksab  töötajale 
töö eest tasu.
•     Tehingu  mõiste-  TsÜS  §  67  lg  1-  Tehing  on  toiming  või 
omavahel seotud toimingute kogum, milles sisaldub kindla 
õigusliku tagajärje kaasatoomisele suunatud  tahteavaldus .
TsÜS § 67 lg 2- Tehingud  on ühepoolsed ja mitmepoolsed.
Lepingu mõiste
• VÕS § 8- lepingu mõiste
•   VÕS  §  8  lg  1  -Leping  on  tehing  kahe    või  enama  isiku 
( lepingupooled )  vahel,  millega   lepingupool   kohustub  või 
lepingupooled  kohustuvad  midagi  tegema  või  tegemata 
jätma.
• VÕS § 8 lg 2
Leping on lepingupooltele täitmiseks kohustuslik. 
Töölepingu eristamine teistest 
lepingutest
•  Riigikohtu  tsiviilkolleegiumi 15.06.2011  otsus 3-2-1-41-11
• Töösuhte tuvastamisel tuleb teha kindlaks eelkõige see, 
kas töötaja on tööülesannete täitmisel tööandjaga 
alluvusvahekorras, st kas väidetaval tööandjal on õigus 
korraldada tööprotsessi, anda töötajale juhiseid ja 
kontrollida tööd ning töötaja on kohustatud alluma 
tööandja korraldustele, juhistele ja töökorrale. Kui 
lepinguga on töötajale võimaldatud teatav  iseseisvus  nt 
töö tegemise viisi, aja ja koha  valikul , on töösuhte 
kindlakstegemiseks mh oluline töötaja  alluvuse  määr ehk 
see, mil määral ta oli seotud kostja korraldustega töö 
tegemise viisi, aja ja koha kohta (vt ka nt Riigikohtu 
tsiviilkolleegiumi 14. juuni 2005. a otsused tsiviilasjades nr 
3-2-1-3-05 (p 15) ja nr 3-2-1-9-05 (p 15)
• . 
Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 15.06.2011  otsus 3-2-1-41-11
• Juhul, kui poolte kokkuleppel on ühtviisi nii 
töölepingu kui ka mõne muu tsiviilõigusega 
reguleeritava lepingu tunnused, mistõttu ei ole 
lepingulise  suhte olemust võimalik üheselt 
määrata, ja tööandja ei tõenda, et pooled 
sõlmisid mõne muu lepingu, tuleb poolte 
sõlmitud leping lugeda töölepinguks. Üksnes 
juhul, kui on ilmne, et vaidlusalune leping 
ei ole tööleping, loeb kohus sõltumata 
poolte väidetest tuvastatuks, et pooled ei 
sõlminud töölepingut (vt nt Riigikohtu 
tsiviilkolleegiumi 14. juuni 2005. a otsused 
tsiviilasjades nr 3-2-1-3-05 (p 18) ja nr 3-2-1-9-
05 (p 18), 19. aprilli 2010. a otsus tsiviilasjas nr 
3-2-1-26-10 (p 11)).
Lepingute eristamiseks ja õigussuhte 
tuvastamiseks tuleb kontrollida alljärgnevaid  
asjaolusid:
■ kes korraldab ja juhib tööprotsessi;
■ kes määrab töö tegemise aja, koha ja viisi;
■ kellele kuuluvad töövahendid;
■ kellel lasub töö tegemisega kaasnev risk;
■ kes saab tehtud tööst tulu  või kasumi;
■  kas tööd tegev isik allub töösisekorra 
eeskirjadele;
■ kas tööd tegev isik kuub tööd andva isiku 
töötajate koosseisu;
■ kas tööd tegev isik saab tasu tehtud töö 
eest
 töölepingu kohta sätestatut ei kohaldata lepingule, mille kohaselt töö 
tegemiseks kohustatud isik on töö tegemise viisi, aja ja koha valikul olulisel 
määral iseseisev (TLS § 1 lg 4)
 oluline on hinnata töötegija sõltuvuse määra tööd andvast isikust 
 (ILO soovitus nr 198 (2006) sätestab töösuhte olemasolu iseloomustavad 
näitajad
 RK tsiviilkolleegiumi  lahendid:
                         3-2-1-41-11
                          3-2-1-26-10
                          3-2-1-3-  05
                          3-2-1-39-04
                           
Töötamise register
• Maksukorralduse seadus §-d 25 ¹ jne (  jõustus 01.07.2014)
• § 25 ¹.  Töötamise register
•  (1) Töötamise register on käesoleva seaduse § 17 lõikes 1 sätestatud 
registri alamregister, mida peetakse Maksu- ja Tolliametile, 
Tööinspektsioonile, Eesti Töötukassale, Eesti Haigekassale, 
Sotsiaalkindlustusametile ning Politsei- ja Piirivalveametile seadusega 
pandud ülesannete täitmise tagamiseks.
•  (2) Töötamise registri volitatud töötlejad on  Tööinspektsioon  ja Eesti 
Töötukassa . Tööinspektsioonil on õigus teha käesoleva seaduse § 255 
punktis 4 nimetatud otsuse alusel individuaalse töövaidluse 
lahendamise seaduse §-s 251 nimetatud kandeid. Töötukassal on õigus 
teha käesoleva seaduse § 255 punktis 3 nimetatud dokumendi alusel 
kandeid, juhul kui selle alusel tuvastatakse õigus töötuskindlustuse 
seaduse alusel määratavale hüvitisele või tööturuteenuste ja - toetuste  
seaduse alusel määratavale töötutoetusele.
Töötamise register
• § 25 (8).   Sunniraha  töötamise registreerimise kohustuse 
täitmata jätmise eest
•  (1) Kui tööd võimaldav isik ei ole käesoleva seaduse § 252 lõikes 3 
sätestatud tähtajaks tööd  tegeva  isiku töötamise alustamist 
registreerinud või on jätnud käesoleva seaduse § 252 lõikes 4 
sätestatud tähtajaks registreerimata töötamise lõpetamise, võib 
maksuhaldur määrata registreerimiseks täiendava tähtaja ja teha 
hoiatuse käesoleva seaduse § 136 kohaselt, et kohustuse 
registreerimata jätmise korral võidakse rakendada sunniraha.
•  (2) Kui tööd võimaldav isik ei ole talle haldusaktiga pandud kohustust 
hoiatuses märgitud tähtpäevaks täitnud, peab ta  tasuma  hoiatuses 
märgitud sunniraha. Maksuhaldur esitab kohustatud isikule sunniraha 
tasumise nõude korraldusega, määrab selles tasumise tähtaja ning 
teeb hoiatuse, et sunniraha tähtajaks tasumata jätmise korral nõue 
sundtäidetakse vastavalt käesoleva seaduse §-dele 128–132.
•  
Töötamise register
(3) Töötamise alustamise ja lõpetamise registreerimiskohustuse 
täitmisele  sundimiseks ei tohi sunniraha kokku ületada 3300 eurot, 
sealjuures  ei tohi see esimesel korral ületada 1300 eurot ja teisel 
korral 2000 eurot.
[RT I, 16.04.2014, 2 - jõust. 01.07.2014
Lepingueelsed läbirääkimised
VÕS § 14
Lepingueelseid  läbirääkimisi  pidavad või lepingu sõlmimist muul viisil ette valmistavad 
isikud peavad mõistlikult arvestama üksteise huvide ja õigustega. Kui isikud esitavad 
üksteisele lepingu sõlmimise ettevalmistamise käigus andmeid, peavad need olema 
tõesed.
 Lubatud küsimused töölepingu sõlmimisel 
TLS § 11 järgi tööandja ei või lepingueelsetel läbirääkimistel või töölepingu sõlmimist 
muul viisil ette valmistades, sealhulgas töökuulutustes või töövestlustel, nõuda 
töölesoovijalt andmeid, mille vastu tal puudub õigustatud huvi.
Töösuhtega seotud küsimustele tuleb vastata, kuid lubamatutele küsimustele ei tule 
vastata. 
Töötaja õigus eraelu puutumatusele.
TLS § 11 lg 2 järgi tööandja õigustatud huvi puudumist eeldatakse eelkõige küsimuste 
puhul, mis puudutavad ebaproportsionaalselt  töölesoovija eraelu või mis ei ole seotud 
sobivusega pakutavale töökohale.
 Tööandja peab järgima diskrimineerimise  keelu põhimõtet võrdse kohtlemise seaduse ja 
soolise võrdõiguslikkuse seaduse alusel.
Töölepingu tühistamine
■  TLS  §  13  järgi  tööandja  ei  või  töölepingut  tühistada  eksimuse  või    pettuse  tõttu, 
tuginedes andmete puudumisele või valeandmetele töötaja kohta, mille teadasaamiseks 
tal  puudub  õigustatud  huvi,  samuti  eksimuse  või  pettuse  tõttu,  kui  asjaolu,  milles 
tööandja on  eksinud , on  tühistamise  ajal kaotanud töölepingu jaoks tähenduse.
■  TLS § 13 lg 2- Eksimuse või pettuse tõttu võib tööandja töölepingu tühistada  kahe 
nädala jooksul arvates ekimusest või pettusest teadasaamisest.
TsÜS § 99 lg1 p 2 järgi tehingu võib tühistsda pettuse võo eksimuse korral  kuue kuu 
jooksul teadasaamisest;
Töölepingu sõlmimine
1. Tahteavalduse olemasolu, mis peavad kattuma: pakkumine ja nõustumus- 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Töölepingu seadus- tööõigus #1 Töölepingu seadus- tööõigus #2 Töölepingu seadus- tööõigus #3 Töölepingu seadus- tööõigus #4 Töölepingu seadus- tööõigus #5 Töölepingu seadus- tööõigus #6 Töölepingu seadus- tööõigus #7 Töölepingu seadus- tööõigus #8 Töölepingu seadus- tööõigus #9 Töölepingu seadus- tööõigus #10 Töölepingu seadus- tööõigus #11 Töölepingu seadus- tööõigus #12 Töölepingu seadus- tööõigus #13 Töölepingu seadus- tööõigus #14 Töölepingu seadus- tööõigus #15 Töölepingu seadus- tööõigus #16 Töölepingu seadus- tööõigus #17 Töölepingu seadus- tööõigus #18 Töölepingu seadus- tööõigus #19 Töölepingu seadus- tööõigus #20 Töölepingu seadus- tööõigus #21 Töölepingu seadus- tööõigus #22 Töölepingu seadus- tööõigus #23 Töölepingu seadus- tööõigus #24 Töölepingu seadus- tööõigus #25 Töölepingu seadus- tööõigus #26 Töölepingu seadus- tööõigus #27 Töölepingu seadus- tööõigus #28 Töölepingu seadus- tööõigus #29 Töölepingu seadus- tööõigus #30 Töölepingu seadus- tööõigus #31 Töölepingu seadus- tööõigus #32 Töölepingu seadus- tööõigus #33 Töölepingu seadus- tööõigus #34 Töölepingu seadus- tööõigus #35 Töölepingu seadus- tööõigus #36 Töölepingu seadus- tööõigus #37 Töölepingu seadus- tööõigus #38 Töölepingu seadus- tööõigus #39 Töölepingu seadus- tööõigus #40 Töölepingu seadus- tööõigus #41 Töölepingu seadus- tööõigus #42 Töölepingu seadus- tööõigus #43 Töölepingu seadus- tööõigus #44 Töölepingu seadus- tööõigus #45 Töölepingu seadus- tööõigus #46 Töölepingu seadus- tööõigus #47 Töölepingu seadus- tööõigus #48 Töölepingu seadus- tööõigus #49 Töölepingu seadus- tööõigus #50 Töölepingu seadus- tööõigus #51 Töölepingu seadus- tööõigus #52 Töölepingu seadus- tööõigus #53 Töölepingu seadus- tööõigus #54 Töölepingu seadus- tööõigus #55 Töölepingu seadus- tööõigus #56 Töölepingu seadus- tööõigus #57 Töölepingu seadus- tööõigus #58 Töölepingu seadus- tööõigus #59 Töölepingu seadus- tööõigus #60 Töölepingu seadus- tööõigus #61 Töölepingu seadus- tööõigus #62 Töölepingu seadus- tööõigus #63 Töölepingu seadus- tööõigus #64 Töölepingu seadus- tööõigus #65 Töölepingu seadus- tööõigus #66 Töölepingu seadus- tööõigus #67 Töölepingu seadus- tööõigus #68 Töölepingu seadus- tööõigus #69 Töölepingu seadus- tööõigus #70 Töölepingu seadus- tööõigus #71 Töölepingu seadus- tööõigus #72 Töölepingu seadus- tööõigus #73 Töölepingu seadus- tööõigus #74 Töölepingu seadus- tööõigus #75 Töölepingu seadus- tööõigus #76 Töölepingu seadus- tööõigus #77 Töölepingu seadus- tööõigus #78 Töölepingu seadus- tööõigus #79 Töölepingu seadus- tööõigus #80 Töölepingu seadus- tööõigus #81 Töölepingu seadus- tööõigus #82 Töölepingu seadus- tööõigus #83 Töölepingu seadus- tööõigus #84 Töölepingu seadus- tööõigus #85 Töölepingu seadus- tööõigus #86 Töölepingu seadus- tööõigus #87 Töölepingu seadus- tööõigus #88 Töölepingu seadus- tööõigus #89 Töölepingu seadus- tööõigus #90
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 90 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2016-10-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 10 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor A A Õppematerjali autor

Meedia

Kommentaarid (1)

annaluther profiilipilt
23:37 31-10-2017


Sarnased materjalid

384
pdf
TÖÖLEPINGU SEADUS
58
pdf
Töölepingu seadus uus 2018
108
docx
TÖÖÕIGUS
214
docx
Õiguse alused kordamisküsimused vastustega
50
doc
Tööõigus
27
docx
TÖÖÕIGUS
66
pdf
Tööiguse konspekt
6
pdf
Töölepingu seadus - Kokkulepped

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun