Facebook Like

Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus (15)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kes? mida? kus? millal ?
 • Kes on Teie klient ja tarbija ?
 • Millised on klientide vajadused ja milles seisneb turunõudlus ?
 • Missuguseid väärtusi loob ettevõte klientidele ?
 • Missuguse kauba/teenusega ettevõte rahuldab kliendi vajadusi ?
 • Miks peaks klient ostma just Teilt ?
 • Miks see on hea idee ?
 • Millisele oletusele see arvamus tugineb ?
 • Miks see idee võiks sobida ja 5 põhjust, miks ei peaks sobima ?
 • Kuhu/kuidas ta sobib tulevikus ?
 • Kuidas hinnata võimalusi ja ohte, kuidas käituda ?
 • Mille vastu võitleme ?
 • Mida väldime? Milleks me ei ole valmis ?
 • Mida teha toote langusfaasis ?
 • Kui palju on võimalik kulutada uute seadmete ostmiseks ?
 • Kui suur on investeeritud kapitali tulukus ?
 • Kui edukas on ettevõte ?
 
Säutsu twitteris

“Ettevõtte majandusõpetus” kordamisküsimused


Iga küsimuse juures on märgitud põhiõpiku leheküljed („Ärikorralduse põhiteadmised“) ja lisaks ka Power Pointi esitlusfaili nimi, kust selle teema kohta infot leiab!
 • Ettevotte_majandusopetuse_aineII07)
  • Ettevõtluskeskkonna iseloomustus: klassifikatsioonid, tasandid , subjektid. (lk 20-41, Sisekeskkond
  • Väline keskkond on vaadeldav mikro - ja makrotasandil
     • Tarbijad
     • Hankijad
     • Konkurendid
     • Inimressursid
     • Finantsressursid
    • Väline makrokeskkond
     • Poliitiline keskkond
     • Majanduslik keskkond
     • Sotsiaalne keskkond
     • Tehnoloogiline keskkond
     • Looduslik keskkond
     • Rahvusvaheline keskkond

  Sisekeskkonna märksõnadeks on:
  juhtimise kvaliteet, mis määrab ettevõtte edukuse või ebaõnnestumise. Juhtimisotsused mõjutavad kõiki eteevõtte tegevuse aspekte . Näiteks võivad ühed otsused põhjustada halba toodangut, viletsaid tooteid või kehva turustust. Juhtimise kvaliteeti on raske defineerida, kuid see seondub järgmiste teguritega: juhtimisoskused, töötajaga suhtlemise kogemused, teadmised tootmis- ja teenindusprotsessist, kohustus ja motivatsioon , soov ja võime teha muutusi, otsustus - ja sihikindlus, initsiatiiv ja vaist.
  Finantsseisukord, selle tugevus või nõrkus võib esile kerkida paljudest allikatest. Samas ei sõltu finantsseisukord mitte ainult sellest , kui palju raha ettevõttel on, vaid ka sellest, kuidas raha kasutatakse. Finantsseisukorra kujundamisel on tähtsad järgmised asjaolud: võime saada suurt kasumit, mis edestab kokurentide oma, sularaha pangas, likviidsus , rahavood , varade suurus (maa, hooned) ja võõrkapitali osa.
  Konkurentsipositsioon , mis viitab ettevõtte võimele kokureerida turusektoris, kus ta tegutseb. Tugeva kokurentsipositsiooniga ettevõttele on omane suur turuosa, kõrge tulusus , suur reinvesteerimiseks kogutud kasum, madalad tootmiskulud , kaasaegne ja efektiivne tootmishoone, soodne juurdepääs toormaterjalidele, kvaliteetsed tooted, tugevad kaubamärgid, head jaotuskanalid, kõrge kasutempo, tarbijate lojaalsus ning olulised intellektuaalsed varad .
 • Ettevõtluse väliskeskkond, iseloomustus (lk 20-41, Ettevotte_vaeliskeskkond)
  Jaotus vaata punkt 1.
  • Poliitiline keskkond seisneb valitsuse tegevuse peamistes poliitilistes eesmärkides:
    • saavutada riigis majanduse kasv,
    • tagada madal töötuse määr,
    • madal inflatsioon ,
    • stimuleerida eksporti,
    • kindlustada investeeringuid majandusse,
    • samuti madalad intressimäärad.

  Poliitilise keskkonna all mõeldakse: õigusaktide ja käitumisnormide kogumit, valitsuse ja poliitiliste parteide arusaamade kogumit ühiskonna ülesehitusest, juhtimisest ja arengu eesmärkidest ning suhetest teiste riikidega. Samuti, poliitiliste asutuste üldist süsteem. Valitsus võib ettevõtteid mõjutada põhiliselt kolmel moel: otsene mõju läbi valitsuse allüksuste tegevuse, majanduspoliitika kaudu, seadusandluse kaudu (nt raha-, maksu-, sotsiaalpoliitika …). Ettevõtete ja õiguskorda tagavate organite tegevust reguleerib valitsus seadusandlike aktidega: äritegevusega tegelemise võimalusi reguleerivad seadused, äritegevust otseselt mõjutavad seadused (Töölepinguseadus; Konkurentsiseadus; Maksuseadus ; Euroopa Liidu seadusandlikud aktid (Acquis Communautaire)
  • Majanduskeskkonda mõjutavad:
    • valitsuspoliitika,
    • tootmisettevõtete saavutused,
    • rahvusliku ja rahvusvahelise majanduse tsükliline muutumine.

  Majanduskeskkonda võib vaadelda kahel tasandil: mikro- ja makrotasandil.
    • Mikrotasandil tegutsevad indiviidid ja ettevõtted. Siin võib rääkida järgmistest mõistetest
     • konkreetse toote nõudluse tase
     • tootmiskulud
     • turgude iseloom
     • konkurentide ja nende toodete olemus ja käitumine
    • Makromajandus uurib tööstusharude, ettevõtete ja riikide tegevust. See hõlmab järgmisi valdkondi:
     • riigi majanduskasvu määr
     • erasektori võime konkureerida teiste maade erasektoriga
     • valitsuse fiskaaltegurid, st. maksutulud ja –kulud
     • valitsuse monetaartegurid, st. raha „hind“ ehk laenuintressid
     • rahvusliku raha väärtus
     • teised majandusnäitajad riigi tasandil nagu eksporditegevuse tugevus, maksebilanss , inflatsioon, töötus ja raha pakkumine

  Ettevõtteid väljastpoolt mõjutavad tegurid on
     • Majandustsüklid, kasv ja langus
     • Inflatsioon
     • Töötus
     • Intressimäärad
     • Valitsuse kulutamine ja laenamine

  Ettevõte ei saa mõjutada makromajandust. Ettevõtte juhi / juhtide ülesanne on ära arvata võimalikud majanduse muutused ja vastavalt sellele kohandada ettevõtte tegevust kõige otstarbekamal moel pidades silma püstitatud eesmärke.
  • Sotsiaalsed tegurid on seotud paljude inimestega.
    • Igale ettevõttele on inimesed strateegilise tähtsusega ja nad võivad ettevõtet mõjutada mitmel moel (soodsalt või ebasoodsalt).
    • See mõju võib olla nii ettevõtte sisene kui tulla ka väljastpoolt ettevõtet
    • Kuid sotsiaalne keskkond on suures osas siiski väljaspool ettevõtte kontrolli.
    • Selles suhtes on see sarnane makromajanduse keskkonnaga.
    • vähendab kulusid ,
    • vähendab vigu („inimfaktori“ asendamisel automaatikaga),
    • tõstab toodangu kvaliteeti,
    • tõstab töö efektiivsust ,
    • kiirendab ettevõttes kulgevaid protsesse,
    • sealhulgas kommunikatsiooniprotsesse seoses infotehnoloogia tormilise arenguga.
  • Rahvusvahelistumisele viivad tegurid võib jagada nn. turutõuke- ja turutõmbe teguriteks .
    • Turutõuketegurid:
     • turu kahanemine,
     • madal kasumlikkus ,
     • ülepakkumine turul,
     • kitsendav seadusandlus ,
     • väheste kogemustega/ vähese motivatsiooniga tööturg,
     • kõrge tööjõuhind,
     • kõrge tulumaks ,
     • valitsuse ebastabiilsus
     • ja teised destabiliseerivad mõjud.
    • Turutõmbetegurid:
     • stabiilne või kasvav turg ,
     • kõrge kasumlikkus,
     • ebapiisav pakkumine turul,
     • seadusandlike kitsendusteta,
     • heade oskustega ja motiveeritud tööjõud,
     • madalad tööjõukulud,
     • madalad maksud ,
     • stabiilne demokraatlik valitsus.

 • Ettevõtluse definitsioonid , ettevõtjate ühised jooned ja ettevõtja edutegurid ; ettevõtte määratlus äriseadustikus ja klassifikatsioonid. (lk 10-13, Ettevotlus_ettevotja_ettevoteII06)
  • ETTEVÕTLUST on defineeritud kui protsessi, kus vajaliku aja ja pingutuste ning riskide võtmise tulemusena luuakse väärtusi ja isiklikku rahulolu (Hisrich ja Peters , 1989).
  • ETTEVÕTLUST (ettevõtlikkust) on käsitletud ka kui ressurssi kõrvuti traditsiooniliste tootmise sisenditega (maa, kapital , töö) (Appleby, 1994).
  • ETTEVÕTJA on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing (Eesti Äriseadustiku §1). ETTEVÕTE on majandusüksus, mille kaudu ettevõtja tegutseb. Ettevõte koosneb ettevõtjale kuuluvatest asjadest, õigustest ja kohustustest, mis on määratud või olemuselt peaksid olema ettevõtte tegevuseks (Äriseadustik §5 lõige1).
  • Ettevõtjate ühised jooned:
    • Võimekus midagi teha
    • Saab jagu vigadest ja on julgust enesekindlust uuesti proovida
    • Innovatiivsus
    • Tulemustele orienteeritud (jõuab eesmärgini)
    • Riskivõtja
    • Täielik pühendumine
  • Ettevõtja edutegurid:
    • Suur töövõime
    • Püsivus/sihikindlus
    • Motivatsioon
    • Suhtlemisoskus
    • Juhtimis-, eestvedamisoskus
    • Kompetentne juhtimine
    • Ausameelsus
    • Hea tervis
    • Mõistev
    • Õnn
    • Pere toetus
    • Selged eesmärgid
    • Loovus
    • Võime aktsepteerida ebamäärasust ärikeskkonnas
  • ETTEVÕTTED liigitatakse:
    • õigusliku vormi
    • omandivormi
    • tegevusala järgi jne
    • suuruse järgi
     • Mikroettevõte – 1-9 töötajaga
     • Väikeettevõte – 10-49 töötajaga
     • Keskmine ettevõte – 50-249 töötajaga
     • Suurettevõte - >250 töötajaga.

 • Äriorganisatsioon ja ettevõtete õiguslikud vormid, nende eelised ja puudused. (lk 13-19, Aerirganisatsioon_ja_ettevotete_oiguslikud_vormid)
  • Äriorganisatsiooni olemus
    • Kõik organisatsioonid ühendavad inimesi
    • Igaühel on täita oma roll
    • Koostöös tegutsetakse ühise eesmärgi nimel
    • Igaüks vastutab oma osa eest organisatsiooni tegevuses
    • Organisatsioonidel võimuhierarhia, ametiredel
    • Organisatsiooni liikmed on teadlikud oma positsioonist sellel ametiredelil
  • Organisatsioonidel on mitmed ühised tunnused:
    • ühendavad inimesi
    • nad vajavad raha
    • neil on omanikud
    • nad toodavad tooteid / osutavad teenuseid
    • neil on kliendid, kes tarbivad neid tooteid/teenuseid
    • neil on vaja koguda raha, et arendada tooteid/teenuseid vastavalt nõudlusele turul
  • Organisatsioonide tüübid
    • Nn. Ühinenud organisatsioonid ( incorporated )
    • Ühinemata organisatsioonid (non-incorporated)
    • vastutus äritegevuse eest (piiratud, piiramata);
    • äri eesmärkide ja korralduse poolest.
  • Ettevõtete õiguslikud vormid, iseloomustus
    • FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJA (FIE), äriga tegelev üksikisik
    • ÄRIÜHINGUD (täis- ja usaldusühing, osaühing, aktsiaselts )
    • TULUNDUSÜHISTU
    • MITTETULUNDUSÜHINGUD
  • FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJA
    • Eelised:
     • äritegevusega alustamise ja lõpetamise lihtsus, vähem formaalsusi (registreerimine Maksuametis , soovi korral ja käibemaksukohuslasena Äriregistris);
     • omaniku otsustamis- ja tegutsemisvabadus ning täielik kontroll;
     • paindlikkus tegevussuundade valikul ja nende muutmisel;
     • kogu tulu kuulub omanikule;
     • lihtsustatud aruandlus ja raamatupidamine (meetodi valikuvõimalus);
     • isiklik rahulolu ja motivatsioon
    • Puudused:
     • omaniku piiramatu vastutus oma tegevuse eest;
     • kapitali piiratus tegevuse laiendamiseks ja mastaabisäästu saamiseks;
     • äritegemis- ja juhtimisoskuste puudumine;
     • raskused töötajate ärisse ligitõmbamisega;
     • ettevõtja suur töökoormus, sest kõik toimingud ( tehingud , müük, arved , dokumendid ) peab tegema ise, kui ei ole võtnud abilisi;
     • tegevusaja piiratus, mis sõltub omaniku tervisest ja soovist;
     • hankijate ja klientide poolt võimalik ettevõtja umbusaldamine.
  • TÄIS- JA USALDUSÜHING
    • Eelised:
     • jagatud vastutus ja risk;
     • organiseerimise ja juhtimise lihtsus;
     • miinimumkapitali nõuete puudumine;
     • võimalus kaasata suuremat kapitali (kui FIE puhul), kogemusi ja oskusi;
     • kasumi jaotamise lihtsus;
    • Puudused:
     • osanike (v.a usaldusosanike) piiramatu vastutus;
     • aeglasem otsuste tegemine kui üksi tegutsemisel;
     • ühingu lühike eluiga, mis sõltub osanike soovist äriga jätkata;
     • raske leida sobivaid partnereid ;
     • vaidluste võimalus, mis võib viia ka äritegevuse lõpetamiseni;
     • kasumi jaotamine mitme isiku vahel.
  • AKTSIASELTS JA OSAÜHING
    • Eelised
     • osanike või aktsionäride piiratud vastutus;
     • võimalus kaasata ärisse suuremat kapitali;
     • omandiõiguse lihtne üleandmine, ilma äriühingu tegevust häirimata (aktsiate müük, pärandamine);
     • paremad võimalused valida kogenud juht, eriti aktsiaseltsis;
     • võimalus äriühingu kapitali suurendada osanike või aktsionäride juurdevõtmisel;
     • piiramatu eluiga, suurem stabiilsus;
     • sobivus nii suur- kui väikeettevõtetele;
     • spetsialiseeritud juhtimine, sest omand ja juhtimine võivad olla lahutatud;
     • suurem usaldatavus partnerite silmis;
    • Puudused
     • rohkem aega ja vahendeid nõudev organiseerimine;
     • tegevuse suurem reguleeritus (nt juhtkonna töölevõtmise kohustus);
     • tegevuse avalikustamisega kaasnev äriinformatsiooni levitamine;
     • juhtimise ja tegevuse paindlikkuse kadumine, eriti suuremates aktsiaseltsides;
     • üksikomanikel puudub kontroll äriühingu tegevuse üle;
     • palgalise juhtkonna huvi majandustulemuste vastu võib olla nõrgem, võimalikud on omanike ja juhtide lahkhelid ;
  • TULUNDUSÜHISTU eesmärk on toetada ja soodustada oma liikmete majanduslikke huvisid ühise majandustegevuse kaudu
    • Eelised
     • liikmete kontroll ühistu tegevuse üle, ühistute tegevus on nende soovidele lähemal;
     • otsused tehakse demokraatia alusel, puudub autokraatlik juhtimine;
     • tulundusühistud on piiratud vastutusega organisatsioonid. 
    • Puudused:
     • ühistu töötajate ja liikmete (tarbijad jt) suhete halvenemine võib mõjutada ebasoodsalt ühistu tegevust;
     • kuna otsused tehakse demokraatlikul alusel, ei saa neid teha nii kiiresti kui olukord võib nõuda.
  • TULU MITTETAOTLEVAD ETTEVÕTTED on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks ja põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine.
    • Mittetulundusühingud: aiandus -, suvila-, garaaži-, korteri-, majaomanike jt ühistud.
    • Valitsuse ametid - rahastatakse maksutuludest ja pakuvad teenuseid, mida mitmel põhjusel valitsus ei usalda anda tulundussektorile.
    • Kohalik omavalitsus – ülesanne osutada kohalikke haridus -, keskkonna-, sotsiaal-, jt teenuseid, teenuste rahastamine toimub kohalikest maksu- ja rendituludest, toetab keskvalitsus.
    • Heategevusorganisatsioonil on ulatuslik eesmärkide loetelu , rahastamine annetuste kaudu, inimesed tegelevad sellega vabatahtlikkuse alusel või sümboolse tasu eest; heategevus on maksuvaba.
  • ETTEVÕTJATE ÜHENDUSED
    • Konsortsiumi puhul liitutakse lepingulistel alustel mingi projekti tegemiseks.
    • Kartell on sõltumatute tootjate kokkulepe konkurentsi piiramise eesmärgil.
    • Sündikaat põhineb kartellipiirangutel, kuid lisaks luuakse ühine turustussüsteem
    • Huviühing tekib, kui iseseisvad ettevõtted ühinevad ühistegevuseks (nt arendustegevus)
    • Ühisettevõte on mitme eri riikides asuva ettevõtja moodustatud ühendus (tütar-või sidusettevõte), kus kapitaliga kaasneb know -how siire ja osalemine juhtimises
    • Kontsern on iseseisvate ettevõtete ühinemine ühtse juhtimise alla enamasti kapitaliosaluse kaudu (nt ema- ja tütarettevõtete ühendus)

 • Äriidee otsimise protsess (lk ?, Aeriidee_otsimine)
  • Ajurünnak (kirjutada üles nii palju ideid kui pähe tuleb, ka nn hullud ideed)
  • Valige välja sobivamad ideed ja püüdke neid edasi arendada
  • Tooge välja toote/teenuse omadused võimalikult igakülgselt (kuju/vorm, suurus, disain, värv, materjal, funktsioon, maksumus). Seejärel püüdke igale omadusele leida maksimaalselt palju alternatiive/ valikuid .
  • Tuua välja toote/teenuse iseloomustus 5 küsimuse toel: kes? mida? kus? millal? kuidas?
  • MIDA? (toode/teenus, idee läbikaalumine, eesmärkide püstitamine)
  • KELLELE? (kliendid, e/v loomise eeldus)
  • KUIDAS? (s.o kontseptsioon , eesmärkide saavutamise viis)
  • Hea äriidee omadused:
    • uuenduslik iseloom,
    • orienteeritus tarbijale,
    • turu valmisolek äriidee realiseerimiseks,
    • vajalike teadmistega inimeste olemasolu,
    • realiseeritavus (tööjõu, kapitali, seadmete, materjalide kättesaadavus)
  • Hästisõnastatud äriidee peab vastama järgmistele küsimustele:
    • Kes on Teie klient ja tarbija?
    • Millised on klientide vajadused ja milles seisneb turunõudlus?
    • Missuguseid väärtusi loob ettevõte klientidele?
    • Missuguse kauba/teenusega ettevõte rahuldab kliendi vajadusi?
    • Miks peaks klient ostma just Teilt?

 • Äriidee defineerimine ja analüüs (lk ?, Aeriidee_otsimine)
  • Defineerida selgelt äriidee: toode/teenus arvestades ka Teie soovi, millega tahaksite tegeleda:
    • Miks see on hea idee?
    • Millisele oletusele see arvamus tugineb?
    • Kas võite tõestada, et see oletus on õige?
    • Loetlege 5 põhjust, miks see idee võiks sobida ja 5 põhjust, miks ei peaks sobima ?
    • Kuhu/kuidas ta sobib tulevikus?
  • Vajadusel
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #1 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #2 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #3 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #4 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #5 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #6 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #7 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #8 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #9 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #10 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #11 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #12 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #13 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #14 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #15 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #16 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #17 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #18 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #19 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #20 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #21 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #22 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #23 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #24 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #25 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #26 Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus #27
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 27 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-01-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 868 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 15 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Janka Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Materjal hõlmab kõiki selle kursuse vältel võetud teemasid, sisaldab üksikasjalikke vastuseid eksami kordamisküsimustele.
  ettevõtte majandusõpetus , ettevõtlus , ettevõte , turg , toode , makroökonoomika , mikroökonoomika , ettevõtja , ettevõtlus , aktsiaselts , osaühing , fie , usaldusühing , äriidee , äriplaan , turu-uuring

  Mõisted


  Kommentaarid (15)

  Dreamscaper profiilipilt
  Dreamscaper: Olid olemas kõik vajalikud mõisted äriplaani kaitsmiseks.
  01:27 27-03-2010
  Laura159 profiilipilt
  laura toomiste: Ainult aine kood võiks infos juures olla!
  17:55 10-12-2011
  YBD profiilipilt
  YBD: Suur tänu põhjaliku materjali eest!
  09:14 18-12-2012


  Sarnased materjalid

  54
  doc
  Ettevõtte majandusõpetus-kordamisküsimused
  27
  doc
  Nimetu
  58
  doc
  Äri planeerimine kordamisküsimused
  105
  doc
  Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused
  60
  doc
  Ettevõtluse alused
  50
  doc
  ETTEVÕTLUS ÄRIPLAANI KOOSTAMISE ALUSED
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  15
  docx
  Ettevõtlus ja äri planeerimine  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun