Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Majanduse abc (0)

4 HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
MAJANDUSE ABC SÕNASTIK
A
aasta keskmine rahvaarv — pool aasta alguse ja aasta lõpu elanike arvu summast .
absoluutne hind – hind, mis on kirjutatud hinnasiltidele ja mida seda hüvist ostes peab maksma
absoluutne tulude ebavõrdsus – situatsioon, kus 1-IX peredetsiilil tulud puuduvad ning kõik tulu laekub X peredetsiilile
absoluutne tulude võrdsus – situatsioon, kus kõigi peredetsiilide tulud on võrdsed
absoluutne vaesus – seisund, kus inimese tulu jääb allapoole teatud minimaalset taset; sätestatakse kas rahvusliku või rahvusvahelise vaesuskriteeriumina
absoluutse eelise teooria – väidab, et erinevad riigid võivad toota kaupu erineva efektiivsusega ning rahvusvahelise kaubanduse abil on võimalik jõuda kõrgemale heaolutasemele, kui riigid spetsialiseeruvad tootma seda kaupa, milles neil on absoluutne eelis (mida nad suudavad toota vähima ressursikuluga)
ajapalk – tasu töö tegemiseks kulutatud aja eest
aktiivne rahvastik – tööjõud e osa tööealisest rahvastikust, kes osaleb tööturul
aktiivne tööpoliitikavalituse poliitika, mis püüab ennetada töötuse tekkimist, näiteks luues uusi töökohti või tegeledes ümberõppe organiseerimisega
aktsia – omandiõigust tõendav väärtpaber, mis annab selle valdajale nõudeõiguse ettevõtte kasumi ja varade suhtes
aktsiafondinvesteerimisfond , mis investeerib osakuomanike raha peamiselt aktsiatesse
aktsiisimaks – erinevatele luksus- ja tervist kahjustavatele kaupadele kehtestatud hinnalisa
aktsionär – aktsia omanik
alajahtunud majandus – situatsioon, kus tegelik tootmismaht on väiksem kui potentsiaalne ja kus tegelik tööpuudus on loomulikust suurem ning majanduses eksisteerib ressursside raiskamine
alapakkumine – vt. ülenõudmine
algsed tegurituludtootlike tegurite poolt loodud tulu: palk, intress ja dividend , rent, kasum
alternatiivkulu (ka: loobumiskulu ) – saamatajäänud tulu parimast alternatiivsest kasutamata jäänud võimalusest
ametiühingud – on töötajate esindusorganisatsioonid, mis kaitsevad töötajate huvisid ja esindavad töötajaskonda läbirääkimistel ettevõtte administratsiooniga (omanikega).
amortisatsioonikulu – kulu põhivahendite asendamiseks ja remondiks
ankurvaluuta – välisvaluuta, mille suhtes on fikseeritud koduse raha kurss ; kasutatakse valuutakomiteede puhul
annuiteetleping – regulaarsete maksete leping (näiteks raha väljamakseteks pensionifondist või pensionikindlustuslepingu alusel)
arvestuslikud kulud – vt kalkulatoorsed kulud
asendatavuse piirsuhe – näitab, kuipalju soovib tarbija vahetada ühte hüvist teise vastu; määrab ära samasuskõvera kalde
asendusefekt – suhteliselt kallimaks osutunud hüvis asendatakse odavama asenduskaubaga
asenduskaup – hüvis, mis rahuldab mingit konkreetset vajadust sarnasel, analoogilisel moel
avalik sektor – koosneb lisaks keskvalitsusele ka kohalikest omavalitsustest ja mitmetest kasumit mittetaotlevatest organisatsioonidest ning riigiettevõtetest.
avalik tarbimine – avaliku sektori ehk valitsuse kulutused, mis on tehtud uue lõpptoodangu või -teenuse hankimiseks
avatud majandus – majandussüsteem, milles lubatakse tehinguid välismaiste majandussubjektidega
B
banaanivabariik – majandusteoorias kasutatav termin tähistamaks riiki, kus suur osa elanikkonnast elab vaesuses ning põhiline rikkus on koondunud väikesearvulise eliidi (oligarhia) kätte
bilanss – raamatupidamise aruanne, mis kajastab kindla kuupäeva seisuga raamatupidamiskohuslase vara, kohustusi ja omakapitali
brutopalk – väljateenitud palk enne maksude maksmist
börs – organiseeritud kauplemissüsteem, mis pakub võimalikult efektiivset, mugavat ja turvalist kauplemiskeskkonda investoritele, emitentidele ja väärtpaberivahendajatele
börsi investornimekiri – vt börsi I nimekiri
börsiindeks – näitab indeksisse kuuluvate väärtpaberite hinnaliikumisi
börsimaakler – professionaalne väärtpaberivahendaja, kes viib kokku klientide ostu- ja müügisoovid
C
ceteris paribus printsiip – muude tingimuste samaks jäädes; uurimismeetod mille korral lubatakse muutuda vaid ühel muutujal , hoides muud tingimused konstantsetena.
Chicago koolkond – Chicagos ja Chicago ümbruse koolides esile kerkinud grupp liberaalseid majandusteadlasi, kes väitsid, et turg on parimaks alternatiiviks ükskõik missugusele muule ühiskonna organiseerimise moodusele.
D
defitsiit – tasakaaluhinnast madalama hinna juures tekkiv hüvise pakkumist ületav nõudmise kogus
deflatsioon – inflatsiooniga vastupidine protsess, milles hinnad langevad ning rahaühiku väärtus kasvab
demograafilised sündmused — sünd, surm, abiellumine , abielulahutus , lapsendamine jne – fikseeritakse ametlike dokumentidega.
deposiitraha kommertspankade poolt hoiustatud sularaha arvel loodud raha
devalveerimine – koduse raha väärtuse alandamine teiste valuutade suhtes e kursi tõstmine
diskontomäär – intressimäär, millega keskpank annab laenu kommertspankadele
diskontovõlakiri – võlakiri, millelt kupongi ei maksta, sellised võlakirjad müüakse investoritele odavamalt (diskontoga) ning ostetakse tagasi kallimalt {nimiväärtusega)
dividend – aktsionäride üldkoosoleku otsusega aktsionäridele välja makstav ettevõtte kasumi osa
dividend - omanikutulu ettevõtte osanikele jaotatavast puhaskasumist.
dollariseerumine – situatsioon, kus usalduse puudumisel hakkab koduse raha asemel ringlema USA dollar
E
eelarve ülejääk - situatsioon, kus valitsuse tulud ületavad kulusid
eelarvedefitsiit – situatsioon, kus valitsuse kulud ületavad tulusid
eelarvejoon (ka: eelarvepiir) – näitab hüviste kogust, mida tarbija saab antud tulude ja kaupade olemasolevate hindade juures hankida
eelarvepoliitika – valitsuse (maksu)tulude kujundamise ning kulude kaudu kogunõudluse mõjutamise vahendite ja meetodite kogum
eelarvepoliitika – valitsuse otsused valitsuse kulutuste ja maksutulude kasutamise osas
eelisaktsia – aktsia, mille puhul on dividendi suurus investori jaoks teada, kuid ei anna hääleõigust ettevõtte tegevuse üle otsustamisel
ekspordimaks – maks, mis kehtestatakse eksporditavatele kaupadele ja teenustele, pannes kodumaise eksportija olukorda, kus ta ei suuda enam konkureerida maailmaturu hinnaga
ekspordisubsiidium – otsene rahaline toetus eksportijale, mille puhul maksab valitsus teatud osa eksportija kulutustest kinni
eksport – oma maa kaupade ja teenuste müük välismaale
eksport – oma maa kaupade ja teenuste müük välismaale
ekvimarginaalsuse printsiip – hüviste ostmisel on üldine piirkasulikkus ühe rahaühiku kohta kõikide kaupade puhul võrdne
elatusmiinimum – inimesele vajalike elatusvahendite väikseim kogus, mis võimaldab tööjõu säilimist ja taastamist
elektrooniline raha – võimalus sooritada pangatehinguid läbi internetipanga
eluaegne tulutsükkel – majandusteoreetiline mudel, mis kirjeldab tulu ja tarbimise ning vastavalt ülekulu ja säästmise proportsioone inimese erinevatel eluetappidel
elukoht — piirkond või asula, kus inimene alaliselt või peamiselt elab. Rändestatistikas kasutatakse registreeritud elukoha andmeid. Elukoht registreeritakse, kui isik vormistab teate eelmisest elukohast lahkumise ja uude elukohta saabumise kohta.
elukvaliteet – majanduslik näitaja, mis ühendab inimeste elutingimusi ja heaolu kirjeldavad majanduslikud ja sotsiaalsed näitajad inimese subjektiivsete rahulolu hinnangutega
elussünd — sünnijuht, kui ema raseduse kestus on vähemalt 22 nädalat, vastsündinu kaalub vähemalt 500 grammi ja tal on vähemalt üks elutunnustest: iseseisev hingamine, südametegevus või lihastegevus.
emigrant — isik, kes lahkudes ühest haldusüksusest ja asudes teise haldusüksusesse/riiki elama registreeris oma lahkumise elukohajärgses haldusüksuses. Eesti teise haldusüksusesse lahkunud isikut nimetatakse eelmisest elukohast väljarändajaks (väljarännanuks).
emigratsioon — isiku elama asumine Eestist teise riiki.
emitent – väärtpaberi väljaandja
eneseteostus – teatud moraalset rahulolu, mida inimene võib töö tegemisest saada
eratarbimine – majapidamiste kulutused, mis on tehtud uue lõpptoodangu või -teenuse hankimiseks
esmasturg – väärtpaberiturg, kus pakutakse uusi väljalastavaid (emiteeritavaid) väärtpabereid
esmatarbekaup – hüvis, mis rahuldab tarbija mingit primaarset, eluliselt tähtsat vajadust
ettevõte (ka: firma, käitis) – tööjõu ja kapitaliga varustatud iseseisev majandusüksus. Iseseisva majandusüksuse tunnusteks on varade lahusus , oma bilanss, raamatupidamine ja juhtimine.
ettevõtja – on isik, kes tegutseb äris kasu saamiseks ja kannab sellesse ärisse tehtud isiklike investeeringute kaotamise finantsilist riski.
ettevõtlus - uuenduslik riskivõttev äri käivitamine ja juhtimine.
ettevõtte aastaaruanne – sisaldab bilanssi , kasumiaruannet ja tegevusaruannet
ettevõtte alternatiivkulu – tulu, mis jääb ühele tegevusele pühendumisel saamata teistest tegevustest
ettevõtte eelarve – plaan, mis koostatakse tulevaste situatsioonide prognoosimisel
ettevõtte eesmärk – teenida võimalikult suurt kasumit
ettevõtte kulu – raha, mis ettevõte peab hüviste tootmise ja müümisega seoses välja maksma
ettevõtte omad vahendid – tekivad ettevõtjal säästudest, mida ta ei ole oma sissetulekutest ära tarbinud
ettevõtte optimaalse tegevuse tase – tootmismaht, mille juures saavutatakse etteantud tingimustel maksimaalne eesmärkide saavutatus
ettevõtte risk (ka: mittesüstemaatiline risk) – oht, et ootamatud sündmused konkreetses ettevõttes mõjutavad investeerimisportfelli tulusust
ettevõtte tulu – raha, mis ettevõttele hüviste müügist laekub
ettevõtte väärtus – kõigi ettevõtte aktsiate väärtus kokku
ettevõttemajandusõpetus – majandusteaduse osa, mis käsitleb ühte konkreetset majandussubjekti
F
fiat-raha – süsteem, mille puhul rahana ringleb väärismetalliga või muu reserviga osaliselt kaetud paberraha
fidutsiaarraha – kattevaraga täielikult kaetud paberraha; esineb kas kullastandardi või valuutakomitee vormis
fikseeritud kurss – rahasüsteem, milles keskpank on sidunud koduse raha väärtuse mõne teise valuuta väärtusega või väärismetalli kogusega
finantsarvestus – tegeleb ettevõttest väljapoole suunatud informatsiooniga ning tulemuste kajastamise ja analüüsiga
finantsinvesteeringinvesteering finantsvaradesse ehk väärtpaberitesse
finantskapital – osa, rikkusest, mis pole “käegakatsutav” ning mis õigesti paigutatuna (investeerituna) toob oma omanikule tulu intressi või dividendide näol
finantsraamatupidamine – kajastab kõiki ettevõtte majanduslikult tähtsaid tegevusi
finantsturg – turg, kus pankade ja börside vahendusel hoiustatakse raha ja laenatakse seda välja
fondijuht – fondivalitsejas töötav isik, kes langetab vahetuid investeerimisotsuseid
fondivalitseja – ettevõte, kes omab piisavat kompetentsi investeerimisotsuste langetamisel ning kellele riik on andnud fondivalitsemise litsentsi
füsiokraadid – 18nda sajandi teisel poolel Prantsusmaal esile kerkinud koolkond mille esindajad väitsid, et vaid põllumajanduses luuakse uut väärtust. Füsiokraatidelt pärineb üks esimesi makromajandusliku ringkäigu mudeleid .
füsioloogilised vajadused – tulenevad inimese kui bioloogilise olendi loomusest
füüsiline vara – nn “käegakatsutav” osa rikkusest
G
garantiiperioodajavahemik , mille jooksul kindlustusselts kohustub isiku surma korral pensionikindlustuse väljamakseid pärijatele jätkama
gini indekslorenzi kõvera ja absoluutse võrdsuse joone ning lorenzi kõvera ja absoluutse ebavõrdsuse joone vahele jäävate pindalade suhe, mis kirjeldab tulude jaotuse ebavõrdsust; mida suurema väärtusega indeks – seda ebavõrdsem on tulude jaotus
H
harjumuspärane ostukäitumine – tuleneb tarbija ostjakogemustest ja eelneva tarbimise rahulolust
heaolumajandus (inglise k. welfare economy) – majandussüsteem, mida juhitakse veendumuses turu puudulikkusse ja milles püütakse maksimeerida ühiskonnaliikmete sotsiaalset heaolu
hinna diskrimineerimine – situatsioon, kus mingilt tarbijate grupilt küsitakse sama kauba eest kõrgemat hinda kui teistelt või kui konkreetselt tarbijalt küsitakse erineva suurusega kaubakoguseid müües kõrgemat hinda ühiku eest
hinnaarbitraaž – hinnatasemete ühtlustumise protsess majanduse avanemisel ning integreerumisel maailma kaubaturgudega
hinnavõtja – on turul osaleja, kes lepib juba väljakujunenud
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Majanduse abc #1 Majanduse abc #2 Majanduse abc #3 Majanduse abc #4 Majanduse abc #5 Majanduse abc #6 Majanduse abc #7 Majanduse abc #8 Majanduse abc #9 Majanduse abc #10 Majanduse abc #11 Majanduse abc #12 Majanduse abc #13 Majanduse abc #14 Majanduse abc #15 Majanduse abc #16
Punktid 5 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 5 punkti.
Leheküljed ~ 16 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-01-14 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 459 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor pinnu Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

36
docx
Majandus
72
docx
Majanduse alused
35
doc
Majanduse alused
11
doc
Majandusterminid
40
doc
Majanduse alused
5
doc
Majanduse alused
38
docx
Majanduse mõisted
15
docx
Majanduse konspektFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun