Facebook Like

Majandus (0)

1 HALB
Punktid
 
Säutsu twitteris
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ä Ü
A
 
  aasta keskmine rahvaarv — pool aasta alguse ja aasta lõpu elanike arvu  summast .
   absoluutne hind – hind, mis on kirjutatud hinnasiltidele ja mida seda hüvist ostes
peab maksma
   absoluutne   tulude   ebavõrdsus –   situatsioon,  kus  1-IX   peredetsiilil  tulud  puuduvad
ning kõik tulu laekub X peredetsiilile
 
  absoluutne tulude võrdsus – situatsioon, kus kõigi peredetsiilide tulud on võrdsed
    absoluutne    vaesus  –   seisund,   kus   inimese   tulu   jääb   allapoole   teatud   minimaalset
taset; sätestatakse kas rahvusliku või rahvusvahelise vaesuskriteeriumina
    absoluutse   eelise   teooria –   väidab,   et   erinevad   riigid   võivad   toota   kaupu   erineva
efektiivsusega   ning   rahvusvahelise   kaubanduse   abil   on   võimalik   jõuda   kõrgemale
heaolutasemele, kui riigid spetsialiseeruvad  tootma  seda kaupa, milles neil on absoluutne
eelis (mida nad suudavad toota vähima ressursikuluga)
 
   ajapalk  – tasu töö tegemiseks kulutatud aja eest
 
  aktiivne  rahvastik  –  tööjõud  e osa tööealisest rahvastikust, kes osaleb tööturul
 
  aktiivne tööpoliitika –  valituse  poliitika, mis püüab ennetada töötuse tekkimist, näiteks
luues uusi töökohti või  tegeledes  ümberõppe organiseerimisega
    aktsia  –  omandiõigust tõendav  väärtpaber , mis  annab  selle   valdajale  nõudeõiguse
ettevõtte kasumi ja varade suhtes
    aktsiafond –    investeerimisfond ,   mis   investeerib   osakuomanike   raha   peamiselt
aktsiatesse
   aktsiisimaks –   erinevatele   luksus-   ja   tervist   kahjustavatele   kaupadele   kehtestatud
hinnalisa
 
   aktsionär  – aktsia omanik
    alajahtunud   majandus –   situatsioon,   kus   tegelik   tootmismaht   on   väiksem   kui
potentsiaalne   ja   kus   tegelik    tööpuudus    on   loomulikust   suurem   ning   majanduses
eksisteerib ressursside raiskamine
 
  alapakkumine – vt. ülenõudmine
  algsed teguritulud – tootlike tegurite poolt loodud tulu: palk,  intress  ja  dividend , rent,
kasum
     alternatiivkulu    (ka:    loobumiskulu ) –   saamatajäänud   tulu   parimast   alternatiivsest
kasutamata jäänud võimalusest
   ametiühingud  – on töötajate esindusorganisatsioonid, mis  kaitsevad  töötajate huvisid
ja esindavad töötajaskonda läbirääkimistel ettevõtte administratsiooniga (omanikega).
 
   amortisatsioonikulu  – kulu põhivahendite asendamiseks ja remondiks
     ankurvaluuta  –   välisvaluuta,   mille   suhtes   on   fikseeritud   koduse   raha    kurss ;
kasutatakse valuutakomiteede puhul
    annuiteetleping –   regulaarsete   maksete   leping   (näiteks   raha   väljamakseteks
pensionifondist või pensionikindlustuslepingu alusel)
 
  arvestuslikud kulud – vt kalkulatoorsed kulud
   asendatavuse piirsuhe – näitab,  kuipalju  soovib tarbija vahetada ühte hüvist teise
vastu; määrab ära samasuskõvera kalde
     asendusefekt  –   suhteliselt   kallimaks   osutunud    hüvis    asendatakse   odavama
asenduskaubaga
 
   asenduskaup  – hüvis, mis  rahuldab  mingit konkreetset vajadust sarnasel, analoogilisel
moel
    avalik    sektor  –   koosneb   lisaks   keskvalitsusele   ka   kohalikest   omavalitsustest   ja
mitmetest kasumit mittetaotlevatest organisatsioonidest ning riigiettevõtetest.
    avalik   tarbimine –   avaliku   sektori   ehk   valitsuse   kulutused,   mis   on   tehtud   uue
lõpptoodangu  või -teenuse hankimiseks
    avatud   majandus –    majandussüsteem ,   milles   lubatakse    tehinguid    välismaiste
majandussubjektidega
B
   banaanivabariik  – majandusteoorias kasutatav termin tähistamaks riiki, kus suur osa
elanikkonnast   elab    vaesuses    ning   põhiline   rikkus   on   koondunud   väikesearvulise   eliidi
(oligarhia) kätte
     bilanss  –   raamatupidamise   aruanne,   mis   kajastab   kindla   kuupäeva   seisuga
raamatupidamiskohuslase vara, kohustusi ja omakapitali
 
  brutopalk – väljateenitud palk enne maksude maksmist
   börs – organiseeritud kauplemissüsteem, mis pakub võimalikult efektiivset, mugavat
ja turvalist kauplemiskeskkonda investoritele, emitentidele ja väärtpaberivahendajatele
 
  börsi investornimekiri – vt börsi I nimekiri
 
   börsiindeks  – näitab indeksisse kuuluvate väärtpaberite hinnaliikumisi
   börsimaakler – professionaalne väärtpaberivahendaja, kes viib kokku klientide ostu-
ja müügisoovid
C
   ceteris    paribus    printsiip –   muude   tingimuste   samaks   jäädes;    uurimismeetod    mille
korral lubatakse muutuda vaid ühel muutujal,  hoides  muud tingimused konstantsetena.
     Chicago    koolkond –    Chicagos    ja   Chicago   ümbruse    koolides    esile    kerkinud    grupp
liberaalseid    majandusteadlasi ,   kes   väitsid,   et    turg    on   parimaks   alternatiiviks   ükskõik
missugusele muule ühiskonna organiseerimise moodusele.
D
   defitsiit – tasakaaluhinnast madalama hinna juures tekkiv hüvise pakkumist ületav
nõudmise kogus
    deflatsioon –    inflatsiooniga    vastupidine   protsess,   milles   hinnad   langevad   ning
rahaühiku väärtus kasvab
   demograafilised sündmused — sünd, surm,  abiellumine , abielulahutus,  lapsendamine
jne – fikseeritakse ametlike dokumentidega.
 
   deposiitraha  –  kommertspankade  poolt hoiustatud sularaha arvel loodud raha
   devalveerimine – koduse raha väärtuse  alandamine  teiste valuutade suhtes e kursi
tõstmine
 
  diskontomäär –  intressimäär , millega  keskpank  annab laenu kommertspankadele
     diskontovõlakiri  –    võlakiri ,    millelt    kupongi   ei   maksta,   sellised    võlakirjad    müüakse
investoritele odavamalt (diskontoga) ning ostetakse tagasi kallimalt {nimiväärtusega)
  dividend – aktsionäride üldkoosoleku otsusega aktsionäridele välja makstav ettevõtte
kasumi osa
 
  dividend - omanikutulu ettevõtte  osanikele  jaotatavast puhaskasumist.
  dollariseerumine – situatsioon, kus usalduse puudumisel hakkab koduse raha asemel
ringlema USA  dollar
E
 
  eelarve  ülejääk  - situatsioon, kus valitsuse tulud ületavad  kulusid
 
   eelarvedefitsiit  – situatsioon, kus valitsuse kulud ületavad tulusid
   eelarvejoon  (ka: eelarvepiir) – näitab hüviste kogust, mida tarbija saab antud tulude
ja kaupade olemasolevate hindade juures hankida
     eelarvepoliitika  –   valitsuse   (maksu)tulude   kujundamise   ning   kulude   kaudu
kogunõudluse mõjutamise vahendite ja meetodite kogum
   eelarvepoliitika –  valitsuse  otsused valitsuse  kulutuste  ja  maksutulude  kasutamise
osas
    eelisaktsia  – aktsia, mille puhul on dividendi suurus investori jaoks teada, kuid ei
anna hääleõigust ettevõtte tegevuse üle  otsustamisel
    ekspordimaks  – maks, mis kehtestatakse eksporditavatele kaupadele ja teenustele,
pannes kodumaise  eksportija  olukorda, kus ta ei suuda enam konkureerida maailmaturu
hinnaga
  ekspordisubsiidium – otsene rahaline toetus eksportijale, mille puhul maksab valitsus
teatud osa eksportija kulutustest kinni
 
   eksport  – oma maa kaupade ja teenuste müük välismaale
 
  eksport – oma maa kaupade ja teenuste müük välismaale
   ekvimarginaalsuse  printsiip – hüviste ostmisel on üldine  piirkasulikkus  ühe rahaühiku
kohta kõikide kaupade puhul võrdne
   elatusmiinimum – inimesele vajalike elatusvahendite väikseim kogus, mis võimaldab
tööjõu säilimist ja taastamist
 
   elektrooniline  raha – võimalus sooritada pangatehinguid läbi internetipanga
   eluaegne tulutsükkel – majandusteoreetiline mudel, mis kirjeldab tulu ja tarbimise
ning vastavalt ülekulu ja säästmise proportsioone inimese erinevatel eluetappidel
 
  elukoht — piirkond või asula, kus inimene alaliselt või peamiselt elab. Rändestatistikas
kasutatakse registreeritud elukoha andmeid. Elukoht registreeritakse, kui isik vormistab
teate eelmisest elukohast lahkumise ja uude elukohta saabumise kohta.
     elukvaliteet  –   majanduslik   näitaja,   mis   ühendab   inimeste   elutingimusi   ja   heaolu
kirjeldavad    majanduslikud   ja   sotsiaalsed   näitajad   inimese   subjektiivsete   rahulolu
hinnangutega
  elussünd — sünnijuht, kui ema raseduse kestus on vähemalt 22 nädalat,  vastsündinu
kaalub vähemalt 500 grammi ja tal on vähemalt üks elutunnustest: iseseisev  hingamine ,
südametegevus või lihastegevus.
  
  emigrant  —   isik,   kes   lahkudes   ühest   haldusüksusest   ja    asudes    teise
haldusüksusesse/riiki elama registreeris oma lahkumise elukohajärgses haldusüksuses.
Eesti   teise   haldusüksusesse   lahkunud   isikut   nimetatakse   eelmisest   elukohast
väljarändajaks (väljarännanuks).
 
  emigratsioon — isiku elama  asumine  Eestist teise riiki.
 
   emitent  – väärtpaberi  väljaandja
 
  eneseteostus – teatud moraalset rahulolu, mida inimene võib töö tegemisest saada
    eratarbimine –   majapidamiste   kulutused,   mis   on   tehtud   uue   lõpptoodangu   või
-teenuse hankimiseks
     esmasturg  –   väärtpaberiturg,   kus   pakutakse   uusi   väljalastavaid   (emiteeritavaid)
väärtpabereid
    esmatarbekaup –   hüvis,   mis   rahuldab   tarbija   mingit   primaarset,   eluliselt   tähtsat
vajadust
 
  ettevõte (ka: firma, käitis) – tööjõu ja kapitaliga varustatud iseseisev majandusüksus.
Iseseisva  majandusüksuse  tunnusteks on varade lahusus, oma bilanss,  raamatupidamine
ja juhtimine.
   ettevõtja  – on isik, kes tegutseb äris kasu saamiseks ja kannab sellesse ärisse tehtud
isiklike investeeringute kaotamise finantsilist riski.
 
   ettevõtlus  - uuenduslik riskivõttev äri käivitamine ja juhtimine.
 
  ettevõtte  aastaaruanne  – sisaldab  bilanssi , kasumiaruannet ja tegevusaruannet
   ettevõtte  alternatiivkulu –  tulu, mis  jääb  ühele  tegevusele  pühendumisel  saamata
teistest tegevustest
 
  ettevõtte eelarve – plaan, mis koostatakse tulevaste situatsioonide prognoosimisel
 
  ettevõtte eesmärk – teenida võimalikult suurt kasumit
  ettevõtte kulu – raha, mis ettevõte peab hüviste tootmise ja müümisega seoses välja
maksma
    ettevõtte   omad   vahendid –   tekivad   ettevõtjal   säästudest,   mida   ta   ei   ole   oma
sissetulekutest ära tarbinud
    ettevõtte   optimaalse   tegevuse   tase –   tootmismaht,   mille   juures    saavutatakse
etteantud tingimustel maksimaalne eesmärkide saavutatus
    ettevõtte   risk   (ka:   mittesüstemaatiline   risk) –   oht,   et   ootamatud   sündmused
konkreetses ettevõttes mõjutavad investeerimisportfelli tulusust
 
  ettevõtte tulu – raha, mis ettevõttele hüviste müügist laekub
 
  ettevõtte väärtus – kõigi ettevõtte aktsiate väärtus kokku
    ettevõttemajandusõpetus –   majandusteaduse   osa,   mis   käsitleb   ühte   konkreetset
majandussubjekti
F
    fiat -raha – süsteem, mille puhul rahana ringleb väärismetalliga või muu reserviga
osaliselt kaetud  paberraha
 
  fidutsiaarraha – kattevaraga täielikult kaetud paberraha; esineb kas kullastandardi või
valuutakomitee  vormis
   fikseeritud kurss –  rahasüsteem , milles keskpank on sidunud koduse raha väärtuse
mõne teise  valuuta  väärtusega või väärismetalli kogusega
     finantsarvestus  –   tegeleb   ettevõttest   väljapoole   suunatud   informatsiooniga   ning
tulemuste  kajastamise  ja analüüsiga
 
  finantsinvesteering –  investeering  finantsvaradesse ehk väärtpaberitesse
  finantskapital – osa, rikkusest, mis pole “käegakatsutav” ning mis õigesti paigutatuna
(investeerituna) toob oma omanikule tulu intressi või dividendide näol
 
  finantsraamatupidamine – kajastab kõiki ettevõtte majanduslikult tähtsaid tegevusi
     finantsturg  –   turg,   kus   pankade   ja   börside   vahendusel   hoiustatakse   raha   ja
laenatakse seda välja
 
  fondijuht – fondivalitsejas töötav isik, kes langetab vahetuid investeerimisotsuseid
    fondivalitseja –   ettevõte,   kes   omab   piisavat    kompetentsi    investeerimisotsuste
langetamisel ning kellele riik on andnud fondivalitsemise litsentsi
  füsiokraadid – 18nda sajandi teisel poolel Prantsusmaal esile kerkinud koolkond mille
esindajad väitsid, et vaid põllumajanduses  luuakse  uut väärtust. Füsiokraatidelt pärineb
üks esimesi makromajandusliku ringkäigu mudeleid.
 
  füsioloogilised vajadused – tulenevad inimese kui bioloogilise olendi loomusest
 
  füüsiline vara – nn “käegakatsutav” osa rikkusest
G
    garantiiperiood –    ajavahemik
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Majandus #1 Majandus #2 Majandus #3 Majandus #4 Majandus #5 Majandus #6 Majandus #7 Majandus #8 Majandus #9 Majandus #10 Majandus #11 Majandus #12 Majandus #13 Majandus #14 Majandus #15 Majandus #16 Majandus #17 Majandus #18
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 18 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-02-04 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 14 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor roaska Õppematerjali autor

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

16
docx
Majanduse abc
40
doc
Majanduse alused
15
doc
Majanduse mõisted
64
pdf
Majandusteooria
15
docx
Majanduse konspekt
126
doc
Lõpueksami küsimused ja vastused 2008
37
doc
Majandusteooria
11
doc
MajandusterminidFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun