Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Keemia ja materjaliõpetus: eksami kordamisküsimused vastustega (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

  • Mis on kastepunktid (seletus) ?
 
Säutsu twitteris
1.  Mateeria  ja aine mõisted.  
11. Tahkete materjalide  klassifikatsioon .  
Mateeria- kogu meid ümbritseva maailma  mitmekesisus  oma nähtuste ja 
Tahked  materjalid (aluseks keemiline koostis): 
asjade koguga. 
1) metallid; 
Mateeria peamised avaldumisvormid on aine ja ki  rgus
2)  keraamika
Aine on mateeria eksisteerimise vorm, mis omab kindlat või 
3) polümeerid; 
püsivat koostist ja iseloomulikke omadusi (vesi,  ammoniaak , kuld, hapnik). 
4)  komposiidid - 2 või  enamat  materjali koos; 
 
5) kõrgtehnoloogilised nn. “ advanced ” materjalid- pooljuhid
2. Keemilise elemendi mõiste. 
biomaterjalid, targad (“smart”) materjalid, nanotehnoloogilised materjalid.
 
 
Element on kogum ühesuguse tuumalaenguga (prootonite arvuga) aatomeid. 
 
n Element on aine, mida ei saa keemiliste meetoditega enam 
12. Metalsete materjalide üldiseloomustus.  
lihtsamateks aineteks jagada. (109 elementi, 83 looduses) 
Koosnevad 1 või mitmest metallist (Fe, Al, Cu, Ti, Au, Ni) ja ka mittemetallist 
 
(C, N, O). 
3. Keemiline ühend.  
n Iseloomustab aatomite korrapärane paigutus
Moodustuvad keemiliste elementide ühinemisel, väikseim iseseisev osake on 
n Omadused: suhteliselt  tihedad , tugevad, jäigad, purunemiskindlad. 
molekul
n Palju mittelokaliseeritud elektrone- head elektrijuhid ja soojusjuhid; algusele 
läbipaistmatud;  poleeritud  pind on läikiv;  magnetilised  omadused (Fe, Co, Ni). 
 
 
4. Ainete klassifikatsioon, liht ja  liitained .  
13. Keraamiliste materjalide üldiseloomustus.  
lihtaine- moodustub ainult ühe ja sama keemilise elemendi aatomitest. 
Näiteks: hapnik, raud, elavhõbe, väävel 
n Ühendid metal iliste ja mittemetalliliste elementide vahel- tavaliselt 
oksiidid , nitri did ja  karbiidid  Al2O3, SiO2, SiC, Si3N4. 
n li taine- koosneb erinevatest keemilistest elementidest. 
Näiteks: vesi,  lubi , süsinikdioksiid 
n Traditsiooniline keraamika- koosneb savimineraalidest-  portselantsement
klaas. 
Nii liht- kui li tained võivad esineda gaasilises, vedelas või tahkes olekus. 
n Jäigad ja tugevad (sarnane metallidega); 
 
n Kõvad; 
5. Aine olekud (tahke, vedel,  gaas
n Purunevad kergesti (traditsioonilised); 
Tahkes aines on molekulid tihedalt koos ja nende li kumine pole võimalik. 
n Madal  elektrijuhtivus  ja  soojusjuhtivus
Vedelikus  on molekulide vaheline kaugus 
n Vastupidavad kõrgetele temperatuuridele ja keskkonnamõjudele (rohkem kui 
mõnevõrra suurem ja nad võivad üksteisest mööduda. 
metallid ja polümeerid). 
Gaaside puhul on molekulide vaheline kaugus suur ja nad võivad täiesti 
Optilised  omadused: võivad ol a läbipaistvad, pool äbipaistvad või ka 
vabalt li kuda. 
läbipaistmatud. 
Molekulide vahelised jõud on väikesed.  
Fe3O4 - magnetilised omadused. 
 
 
6. Aine omadused (füüsikalised, keemilised)  
14. Polümeersete materjalide üldiseloomustus.  
Füüsikalisi omadusi saab mõõta ja jälgida ilma ainet ja tema koostist 
Plastid  ja  kummid
muutmata (värvus,  sulamistemperatuurkeemistemperatuur  ja tihedus). 
n Orgaanilised ühendid, koosnevad C, H, mittemetallid (O, N, Si). 
n Keemilised omadused, on seotud aine koostise 
n Suur molekulaarstruktuur,  ahelad , C- skelett . PE,  nailon , PVC, PC, PS, 
muutusega, keemiliste reaktsioonidega (vesiniku põlemine hapnikus). 
silikoonkummi. 
 
n Madal tihedus; 
7. Materjalid- definitsioon.  
n Mitte nii tugevad ja jäigad kui eelnevad tahked materjalid; 
n Plastilised, kergesti valatavad ja vormitavad; 
Materjal on keemilisest seisukohast mistahes keemiline aine, mil e 
kasutamisel  (töötlemisel) ei toimu keemilisi muutusi. 
n Keemiliselt  inertsed , keskkonnamõjudele vastupidavad; 
n Lagunevad ja pehmenevad kõrgematel  temperatuuridel
 
n Madal elektrijuhtivus, 
8.  Segud , nende klassifikatsioon.  
n Mittemagnetilised. 
Segud - koosnevad 2 või enamast lihtainest või keemilisest ühendist, mis pole 
 
keemiliselt üksteisega seotud ja võivad seetõttu esineda segus mistahes 
15. Nõuded karastusjookide taara materjalidele.  
vahekorras. 
1) peab hoidma CO2, mis on rõhu all; 
Puudub kindel keemiline koostis! 
2) olema mitte- toksiline  ja mitte  reageerima   joogiga , soovitavalt 
Koostisosad on eraldatavad üksteisest füüsikaliste meetodite abil 
taaskasutatav; 
(magnetväli,  aurutaminedifusioon ). 
3) suhteliselt tugev 
Homogeenne  segu- segu, mil e koostis on igas ruumipunktis identne 
4) odav; 
- gaasiline, vedel või tahke lahus; näiteks õhk. 
5) optiliselt läbipaistev; 
Heterogeenne  segu- segu, mil e koostis igas ruumipunktis pole ühesugune, 
6) toodetav erinevates värvitoonides. 
koosneb mitmest eristatavast faasist: emulsioonid, kivimid,  pulbrid ; näiteks 
Metal  (Al), keraamika (klaas), polümeer (polüester).
grani t 
 
Segud on paljud toiduained,  ravimid , taimekaitsepreparaadid, 
 
ehitusmaterjalid. 
16. Komposiitide mõiste, näited.  
 
n Koosnevad 2 või enamast materjalist ( metall , keraamika, polümeerid). 
9. Materjalide struktuur ( mikro -, makro).  
n Eesmärk omaduste kombineerimine et saada parim. 
Puhaste ainete materjalide omadused sõltuvad elementkoostisest ja mikro- 
Looduslikud- puit,  luud
ning makrostruktuurist. 
Sünteetilised- fiiberklaas ( klaaskiud  on ümbritsetud polümeerse 
materjaliga ). 
Mikrostruktuur  on aatomite tasandil struktuur. 
Suhteliselt tugev ja jäik aga ka  painduv , madal tihedus. 
Makrostruktuur  tähendab  mismoodi  on seotud suuremad osakesed. 
Makrostruktuur 
n CFRP- süsinikfiibritega tugevdatud ( armeeritud
kihiline - so. halb omadus, sest materjal võib hakata  lagunema  ja 
polümeer. Tugevam ja jäigem, kallim; kasutusel lennukitööstuses, 
korrodeeruma kihtide vahel. 
spordivarustuses (jalgrattad, golfikepid, tennisereketid, lumelauad jm). 
 
 
10. Materjalide omadused (6 kategooriat).  
17. Kõrgtehnoloogilised materjalid.  
1) Mehhaaniline -  deformatsioon koormuste mõjul jäikus, tugevus jm; 
Elektroonika   seadmedarvutid , fiiberoptilised süsteemid,  raketidlennukid  jne. 
2) Elektriline- elektrijuhtivus, elektrivälja mõju; 
Pooljuhidelektrilised  omadused vahepealsed elektrijuhtide 
3)  Termilinesoojusmahtuvus  ja – juhtivus
(metallid ja –  sulamid ) ja isolaatoritega (keraamika ja polümeerid); 
4) Magnetiline- magnetvälja mõju; 
elektroonika- ja arvutitööstus. 
5) Optiline- elektromagnetki  rguse  või valguse mõju, murdumisnäitaja, 
biomaterjalid- kasutatakse implantaatidena inimkehas, mittetoksilised, ei 
peegeldusvõime; 
tekita reaktsioone. 
6) Keemiline- keemiline aktiivsus. 
targad materjalid- suutelised tundma ära keskkonnamuutusi ja nendele 
 
reageerima ette teadaoleval vi sil. Koosnevad 
 
sensorist (optilised  fiibrid ) ja reageerijast, mis muudab kas kuju, asendit, 
sagedust vm. sõltuvalt temperatuuri, elektrivälja- või magnetvälja tugevuse 
 
muutustest. 
 
n Reageerijana kasutatakse kuju mäletavaid  sulameid , piesoelektrilist 
 
keraamikat, elektrorheoloogilisi vedelikke jm. 
 
Gay-  Lussac 'i seadus 
Konstantsel rõhul on kindla koguse gaasi ruumala võrdelises sõltuvuses 
18. Nanomaterjalid.  
temperatuuriga. 
n Võivad ol a metallid, keraamika, polümeerid ja komposiidid. 
Joonisel kujutatud jooni nimetatakse gaasi isobaarideks 
n Ei eristata keemilise koostise järgi vaid suuruse. 
n Struktuurikomponentide suurus on nanomeeter (st 
10-9 m) kuni 100 nm (~500 aatomi diameetrit). 
Näiteks: süsinikunanotorud; nanokomposiidid 
tennisepallides, magnetilised nanosuuruses  terad  kõvaketastes jm. 
n Kõrge keemiline 
 

 
 
19. Kemikaal-definitsioon. 
 
Kemikaal- aine mida valmistatakse või kasutatakse keemilistes protsessides 
 
  
Charlesi seadus  
Jääval ruumalal on antud gaasi rõhk võrdeline absoluutse temperatuuriga. 
20.  Mineraal ja kivim-  definitsioonid .  
p/T =  const , kui V = const (p = const T) 
Mineraal- looduslik  anorgaaniline  aine. 
Kui gaasi ruumala jääb samaks, siis gaasi temperatuuri  suurendamine  
Kivim- on looduslike mineraalide kogum 
kaks korda suurendab gaasi rõhku kaks korda. 
(agregaadid või aglomeraadid, või mõlemad), n.  graniitkvarts , päevakivi, 
Joonisel kujutatud jooni nimetatakse gaasi isohoorideks. 
vilgukivi  
 
21. Ainete ja materjalide tähistamine.  

Nimi: 
Nimi ei anna infot ei aine ega materjali päritolu, 
kasutamise ega omaduste kohta. Nimes sisaldub mingisugune info sel e aine 
kohta. 
 
Valem: 
 
Empi riline ja Molekulvalem 
Daltoni  seadus 
Tähtede ja numbrite kombinatsioon: 
Gaaside segu (ideaalgaasi) üldrõhk võrdub segu moodustavate gaaside 
Saab identifitseerida käsiraamatutest või interneti abiga. 
osarõhkude 
Nomenklatuursed nimetused: 
summaga . Osarõhk - rõhk mida avaldaks  gaas  kui teisi  gaase  segus poleks. 
Ainete tähistamine juri dilistes ja tehnilistes dokumentides  
 
 
27.  Clapeyroni võrrand ideaalgaasi kohta.  
22. Ainete  ohutuskaart .  
Aine ohutuskaart ( Safety  Card) on igal ainel. Ohutuskaardis peavad olema 
Kindlad andmed. 
n 2 sisu 
1. dokument, mil es on aine või materjali kõige olulisemad 
omadused ja nende määramise  normdokumendid . Iga 
 
aine ja materjali partii või pakendiga peab olema kaasas. 
 
2. dokument, mis antakse välja mingile tootele 
28. Gaaside suhteline ja absoluutne tihedus ( praktikumi  
( sertifitseerimise ) komisjoni poolt ja mil es on fikseeritud 
nõuded, mil istele peab vastama iga vastav toode või toote 
CO2 töö näitel).  
suhteline tihedus: D=m1/m2=M1/M2 
 
absoluutne tihedus - 1l norm tingimustel p=M(gaas)/22,4 
23. Gaas ja aur-definitsioonid.  
 
GAAS on aine, mis normaaltemperatuuril ja rõhul on täielikult gaasilises 
olekus. 
29. Metaani aururõhu sõltuvus temperatuurist (joonistada 
AUR on selline aine gaasilises olekus, mil e keemistemperatuur on kõrgem kui 
graafik  ja seletada selle alusel  
toatemperatuur. Näiteks veeaur. 
kriitilise  temperatuuri ja -rõhu mõisteid).  
 
24. Gaaside omadused.  

Gaaside kõige iseloomulikum omadus on nende kokkusurutavus ja võime 
paisuda. 
Gaasidel  ei ole kindlat kuju, nad täidavad anuma võttes sel e kuju. 
Gaasi ruumala ühtib anuma ruumalaga, mil es ta asub. Ruumala sõltub 
temperatuurist ja rõhust. 
 
25. Gaaside olekuparameetrid.  

rõhk P 
temperatuur T 
kogus (aine hulk) n 
ruumala V 
Rõhk- jõud pinnaühiku kohta  
 
 
 
Kriitiline temperatuur- so. temperatuur, mil est kõrgemal ei saa gaasi 
 
veeldada rõhu suurendamisega. 
26. Gaaside põhiseadused:  BoyleMariotte , Gay-Lussaci, 
Kriitiline rõhk- rõhk, mil e korral gaas on nii vedelas kui gaasilises olekus st. 
et vedela ja 
Charlesi, Daltoni.  
gaasilise  oleku vahel on tasakaal. 
Boyle - Mariotte'i seadus 
Konstantsel temperatuuril on kindla koguse gaasi ruumala pöördvõrdelises 
 
sõltuvuses rõhuga. 
 
Joont graafikul nimetatakse gaasi isotermiks 
 
 
 
 

 
 
 
 
30. Süsinikdioksiidi aururõhu sõltuvus temperatuurist 
37. Süsinikdioksiidi iseloomustus (keemilised omadused, 
(joonistada graafik ja seletada selle  
kasutamine, transport, ohtlikkus).  
alusel kriitilise temperatuuri ja-rõhu mõisteid)  
Lahustub vees; Leidub õhus; Suures kontsentratsioonis mürgine. Trans. 
Balloonides , veoautoga 
 
38. Gaasiballoonide transpordi reeglid.  

Gaasiballoonide  transpordiks kasutatavad sõidukid peaksid olema lahtised. Kui 
see pole 
võimalik, peavad sõidukid olema hea õhutusega. 
Mürgiseid gaase ei tohi transportida suletud sõidukis, va juhul, kui tegemist 
on erisõidukiga. 
Transportimise ajal peavad balloonide ventiilid olema suletud ja kõik seadmed 
eemaldatud. 
Balloonid  tuleb korralikult kinnitada ning need ei tohi ulatuda üle sõiduki 
külgede või  tagaosa
Lekkimise ohu korral tuleb sõiduk parkida ohutusse kohta ning lekke 
tuvastamise korral helistada hädaabinumbril. 
 
Kriitiline temperatuur- so. temperatuur, mil est kõrgemal ei saa gaasi 
 
veeldada rõhu suurendamisega. 
39. Gaasiballoonide käsitlemise ja ladustamise nõuded.  
Kriitiline rõhk- rõhk, mil e korral gaas on nii vedelas kui gaasilises olekus st. 
MITTE KUNAGI EI TOHI 
et vedela ja gaasilise oleku vahel on tasakaal. 
-täielikult avada atsetüleeniballooni  ventiili . Poolest pöördest  piisab
 
- balloone mistahes vi sil rikkuda. Kui on kahtlus , et 
balloon on rikutud, tuleb võtta ühendust tarnijaga. 
31. Reaalgaasi definitsioon.  
- üritada ballooni parandada. 
Reaalgaas  – gaas, mil e molekulidel on ruumala ning molekulide vahel 
- peita ballooni kahjustusi. 
toimivad  van der Waalsi jõud 
balloonis  gaase segada. 
 
- gaasi ühest balloonist teise juhtida. 
32. Atmosfääri koostis  
- kõrvaldada ballooni, mis ei ole teie oma. 
- kasutada regulaatorite või voolikute
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

Vasakule Paremale
Keemia ja materjaliõpetus-eksami kordamisküsimused vastustega #1 Keemia ja materjaliõpetus-eksami kordamisküsimused vastustega #2 Keemia ja materjaliõpetus-eksami kordamisküsimused vastustega #3 Keemia ja materjaliõpetus-eksami kordamisküsimused vastustega #4 Keemia ja materjaliõpetus-eksami kordamisküsimused vastustega #5 Keemia ja materjaliõpetus-eksami kordamisküsimused vastustega #6 Keemia ja materjaliõpetus-eksami kordamisküsimused vastustega #7 Keemia ja materjaliõpetus-eksami kordamisküsimused vastustega #8 Keemia ja materjaliõpetus-eksami kordamisküsimused vastustega #9 Keemia ja materjaliõpetus-eksami kordamisküsimused vastustega #10 Keemia ja materjaliõpetus-eksami kordamisküsimused vastustega #11
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 11 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-01-19 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 100 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor AnnaAbi Õppematerjali autor

Lisainfo

Eksami kordamisküsimused vastustega.

Märksõnad

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

68
docx
Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2014 2015 õppeaastal
72
pdf
Keemia ja materjaliõpetus-YKI3030-eksami kordamisküsimused ja vastused 2016 2017
27
doc
Keemia kordamisküsimused
12
doc
Mateeria-ained-materjalid
80
docx
Keemia ja materjaliõpetus
62
doc
YKI 3030 Keemia ja materjaliõpetus
19
docx
Keemia ja materjaliõpetus kokkuvõte
15
doc
Keemia ja materjaliõpetuse Eksami kordamisküsimuste vastused

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun