Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Ajaloo mõisted (0)

3 HALB
Punktid
 
Säutsu twitteris
A
aadel  (rüütliseisus) – suursuguste sõjameeste seisus keskaegses Euroopas; selle moodustasid kõik feodaalid keisrist väikeaadliteni
aarjalased  – muistsesse Indiasse tunginud indoeuroopa hõimud, tänapäeva hindude esivanemad
aastatuhat  – ajavahemik, mille kestus on tuhat aastat
abolitsionistlik liikumine – orjapidamise kaotamist taotlev liikumine Ameerika Ühendriikides
absolutism  – riigivorm , milles kõrgeim võim kuulub piiramatult ühele isikule
abt – mungakloostri ülem
abtiss  – nunnakloostri ülem
agoraa – akropoli läheduses asuv koosoleku- ja tu­ruplats, mille ümber paiknesid templid ja linnaelani­ke majad
agressor  – sõjaalgataja ja vallutaja
akadeemia – Ateena linna lähedale rajatud filosoo­fiakool, mille Platon asutas pärast mitmeid aastaid võõrsil viibimist
akropol – polise keskuse kaljukünkale ehitatud kindlus, mille ümber paiknesid templid ja linnaelani­ke majad, kaugemale jäid põllud, karjamaad ja üm­berkaudsed külad
Allah  – jumal islamis
amfiteater – gladiaatorite mõõgavõitlusteks ehita­tud avalik vaatemängukoht
amnestia – karistusest vabastamine
andam  – alamatelt riigi valitsemiseks korrapäraselt võetav maks
anglikaani kirik  – reformatsiooni käigus rajatud kuningale alluv Inglismaa riigikirik , õpetus on sisult protestantlik, kuid jumalateenistuse kord on väliselt sarnane katoliku kirikule; kirikukorraldus Inglismaal
annekteerimine – riigi või maa-ala vägivaldne liitmine ilma otsese sõja­tegevuseta liidetava riigi sisemisi vastuolusid või väljapääsmatut olu­korda kasutades
anšluss – (sks k „liitmine“) pärast Esimest maailmasõda ja Austria-­Ungari lagunemist tekkinud idee, et Austria ei saa majanduslikult üksi hakkama ja peaks liituma Saksamaaga. 1930. aastatel tõstatasid lii­tumise mõtte uuesti natsionaalsotsialistid, ent nüüd juba rahvuslikku ühtsust rõhutades
Antant – Suurbritannia , Prantsusmaa ja Venemaa liit 1907 –1917, moodustati vastukaaluks Kolmikliidule
apostel  – kreeka k „saadik“; vanaajal kristlust levi­ tanud rändavad jutlustajad, kes liikusid linnast linna, kuulutades kõikjal rõõmusõnumit Kristusest ja peagi saabuvast jumalariigist
arbuja –  ennustaja , keda peeti hingede- ja elavate maailma va­hendajaks
aristokraatia – kreeka k „ parimate võim“; kõige suursugusemad ja mõjukamad inimesed; vaenlase kallaletungi ajal juhtisid kaitset ja retki naabrite vastu
aristokraatlik – ühiskonna kõrgkihile omane
askeet – inimene, kes karmide ja kasinate eluviisidega püüab vabane­da oma hinge uuestisünnist
atentaat – tapmiskatse või tapmine, peamiselt poliitilistel motiividel
atleet – Olümpias olümpiamängudel osalev kreek­lasest sportlane
augur  – preester , kes ennustas lindude lennu järgi
autonoomia  – omavalitsus , osaline iseseisvus , mis antakse riigi mingi piirkonna elanikele
autoritaarne – võimule pimesi alistumist nõudev
autoritaarne diktatuur – ebademokraatlik valitsemisvorm, kus kogu võim on koondunud ühe isiku või väikese isikute rühma kätte ja rah­val ei ole mingit võimalust osaleda riigi juhtimises
autoriteet – mõjukas, omal alal tunnustatud isik
 
B
Babüloni rippuvad aiad –  Babüloni kuningalossi katusele ja müüride­le rajatud nn rippuvad aiad, kus kasvasid viljapuud ja lilled; üks vanaaja seitsmest maailmaimest
Babüloni vangipõlv – juudi rahva küüditamine Babüloonlasse kunin­gas Nebukadnetsar II poolt
bakalaureus  – vanem üliõpilane keskaegses ülikoolis, kes oli omandanud alama astme õpetuse ja võis juba ise nooremaid õpetada
Balti erikord – Eesti- ja Liivimaa eriõigused Põhjasõja-järgse Vene riigi koosseisus
barbar  – kreeklaste ja roomlaste kasutatud nimetus teiste rahvaste esindajate kohta; nimetus tulenes sellest, et võõras keel kõlas hellenite kõrvale arusaamatu põrinana (bar-bar); tänapäeval tähistab eba­kultuurset, tsiviliseerimata ja metsikut inimest
barokk  – 17.-18. sajandil Euroopas valitsenud kunstisuund , mida ise­loomustab suurejoonelisus, mängulisus, kontrastid ja tugevad tunded
beduiin  – araabia rändkarjakasvataja
benediktlased – püha Benediktuse rajatud munga - ja nunnaor­du liikmed, elasid kloostrites; benediktlaste ordu oli tähtsaim munga- ja nunnaordu keskaja esimesel poolel
bolševik – enamlane, kommunist Venemaal
blokaad  – riigi eraldamine sõjalise jõuga või majanduslike ja poliitilis­te vahenditega, et sundida teda esitatud tingimusi vastu võtma
bojaar  – rüütliseisusesse kuuluv kõrgaadlik Venemaal kuni 18. sajandi alguseni
Bourbonid  – Prantsuse revolutsiooni eel ning Napoleoni järel Prant­susmaad valitsenud dünastia
braahman – preester muistses Indias, kuulus kõrgeimasse kasti ja tema ülesanne oli kuulutada jumalasõna
budism  – religioon , mis rajanes Gautama Buddha õpetusel ja tekkis Indias u 500 aastat eKr hinduismi kõrvale
Bütsants – Ida- Rooma keisririik keskajal
 
D
daaklased – praeguse Rumeenia piirides üle Doo­nau jõe paiknenud Daakia riigi elanikud, kelle kunin­ga väe keiser Traianus aastail 98 –117 pKr raskes võitluses purustas ja Daakiast sai Rooma provints
debatt  – väitlus
deism – 17.-18. sajandil levinud õpetus Jumalast kui maailma loojast, kes aga ei sega end looduse ja ühiskonna ellu
dekreet – kõrgema riigivõimu määrus
deklaratsioon  – ametlik avaldus
demokraatia – poliitiline korra vorm, kus riigi juhtimine toimub rah­va valitud saadikute kaudu ning eksisteerivad demokraatlikud va­badused
demokraatlikud vabadused  – sõnavabadus, trükivabadus, koosole­kute ja demonstratsioonide vabadus, südametunnistuse vabadus, elukoha valiku vabadus
desarmeerimine – relvastuse ja relvajõudude likvideerimine või vä­ hendamine ; relvitustamine
despoot piiramatu võimuga valitseja. Despootiat (despoodi võimu) iseloomustab valitseja omavoli ja alamate õigusetus
dialoog – kahekõne; Platoni teosed vestlustena fi­losoofide vahel
diktaat  – oma seisukoha või tingimuste jõuga pealesurumine
diktaator – piiramatu võimuga valitseja
diktatuur – mitte milleski piiratud, seadustega kitsendamatu, jõule toetuv võim; üksikisiku ( diktaatori ) või väikese poliitilise kildkonna pii­ ramatu võim ühiskonnas
diplomaatia  – riigi välispoliitiline tegevus oma huvide kaitsel
diskrimineerimine  – kellegi õiguste kitsendamine
dogma lause, mida tunnistatakse vääramatu tõena
doktor  – õppejõud keskaegses ülikoolis, tänapäeval teaduskraad
doktriin  – üldkehtivaks muudetud poliitiliste või sõjaliste põhimõtete kogum; õpetus, poliitiline juhtmõte
dominiiklased  – kerjusmungad (dominiiklaste ordu liikmed); paljud neist pühendusid pühakirja tõlgendamisele ja mitme­test said keskajal tuntud õpetlased
dominioon  – Briti impeeriumi koosseisu kuuluv või Briti Rahvaste Ühenduse autonoomne liikmesriik, mil­lel on oma parlament , valitsus, kohtusüsteem ja seadusandlus (nt Austraalia , Kanada )
družiina – idaslaavi vürstide sõjaline kaaskond
dünastia – rida samast suguvõsast põlvnenud (omavahel suguluses) ja üksteise järel valitse­nud monarhe (riigivalitsejaid)
 
E
edikt –  kuninga või keisri eriti tähtis määrus
eepos  – pikk jutustav teos, üldjuhul värsivormiline, põhineb rahvalauludel, müütidel ja muistenditel
eKr – aeg enne Kristuse sündi
eksport  – kaupade väljavedu
eremiit – kreeka k „inimtühi paik“ või „kõrb“; ristiusu õpetusi järgiv jumalakartlik inimene, kes otsustas argi­elust ja perekonnast lahti öelda ning pühenduda täieli­kult hingeharimisele ja Jumala teenimisele
esseeride partei – tekkis 1901. a Venemaal narodniklike rühmituste ühinemisel
etniline – mingi rahvaga või selle päritoluga seoses olev
etruskid  – vanaajal Apenniini poolsaare põhja- ja keskosas elanud rahvas, kelle järgi piirkond sai ni­meks Etruuria; nende päritolu küsimus on tänapäe­vani lahendamata
 
F
faalanks  – spartalaste lahingurivi, kus sõdalased kiivrit, rinnakaitset, suurt ümmargust kilpi, oda ja lühikest mõõka kandes rivistusid mitmesse viirgu
fašism – äärmuslik diktatuurivorm Itaalias, mida iseloomustas juhi­kultus, militarism ja rassism
feenid  – Iirimaa iseseisvust taotlenud poliitilise salaühingu liikmed 19. sajandil
feodaal  (läänimees) – feoodi ehk lääni saaja, kes andis selle eest isandale truudusvande, kohustudes seega isanda kutsel väe­salga eesotsas sõjateenistusse ilmuma; valdav osa keskaegse­test ülikutest Lääne-Euroopas olid feodaalid
feodalism ( feodaalkord ) – ühiskonnakorraldus, kus valitseja an­dis ülikutele ja need omakorda oma alamatele kasutada maad koos seal elavate talupoegadega, vastutasuks nõudis maa saa­jatelt truudusvannet ja sõjasalkadega väeteenistusse ilmumist
filosoof  – kreeka k „tarkuse armastaja “; muistses Kreekas õpetlane, kes juurdles maailma olemuse üle  foorum  – turuplats Roomas, rajati parast küngaste­vahelise soo kuivendamist
frantsisklased – kerjusmungad (frantsiskaani ordu liikmed), pidid olema vaesed ja hankima elatist kerjates
föderatism – riikide ühinemise põhimõte, mille järgi mitu riiki moodus­tavad liitriigi (föderatsiooni)
 
G
gallid – rahvas, kes elas Po jõe tasandikul Itaalias ja ka teisel pool Alpi mägesid, tänapäeva Prantsusmaal
generaalstaadid – seisuste (vaimulike, aadlike ja linnakodanike) esinduskogu kesk- ja varauusaegsel Prantsusmaal
germaanlased  – Rooma keisririigist põhja pool Euroo­pa kesk- ja idaosas elanud rahvad ; tänapäeva sakslaste, inglaste, hollandlaste ja Skandinaavia rahvaste esivanemad. Tungisid 4. – 6. sajandil Suure rahvasterändamise käigus Lääne-Rooma riigi aladele
gild – kaupmeeste või käsitööliste organisatsioon linnas
,,Gilgameš“ – muistne sumeri eepos kuningas Gilgamešist, kes oli pooljumal, poolinimene; arvatavasti vanim kirjandusteos maailmas
gladiaator  – ladina k „mõõgavõitleja“; osalesid ve­ristel
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Ajaloo mõisted #1 Ajaloo mõisted #2 Ajaloo mõisted #3 Ajaloo mõisted #4 Ajaloo mõisted #5 Ajaloo mõisted #6 Ajaloo mõisted #7 Ajaloo mõisted #8 Ajaloo mõisted #9 Ajaloo mõisted #10 Ajaloo mõisted #11 Ajaloo mõisted #12 Ajaloo mõisted #13 Ajaloo mõisted #14
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 14 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2012-11-19 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 21 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor MissMimmu Õppematerjali autor

Mõisted

aarjalased, aastatuhat, absolutism, abtiss, akropol, amnestia, andam, apostel, arbuja, aristokraatia, askeet, atleet, augur, bakalaureus, bojaar, braahman, budism, daaklased, despoot, dialoog, diktaat, diktatuur, diskrimineerimine, doktor, doktriin, dominiiklased, dominioon, družiina, dünastia, edikt, eremiit, etruskid, faalanks, feenid, filosoof, frantsisklased, föderatism, gallid, germaanlased, gild, gladiaator, globaalprobleemid, hammurapi seadused, heaoluühiskond, hellenid, heloodid, hieroglüüf, hieroglüüfkiri, holokaust, hunnid, idablokk, indiaanlane, indoeurooplased, indulgentsid, inimlased, inkvisitsioon, intress, jesuiidid, jääaeg, kaliif, kalvinism, kapiitel, kardinalid, kartaagolased, kastikord, katedraal, katekismus, keiser, khaan, kiilkiri, kirikukogu, kirikuriik, kitoon, kiviaeg, klassitsism, klient, klooster, kolmikliit, kolonisatsioon, kommunist, konservatiivne, konsul, koormised, korilus, kristlus, kuldhord, kõrgkultuur, käsumajandus, küttimine, landeswehr, latifundium, latiinid, leegion, legaat, liberalism, linnriik, loonusrent, loogika, luterlus, lüürika, maffia, malm, mandžud, manufaktuur, marksism, menševik, merkantilism, militarism, misjon, misjonär, moderniseerimine, muinasaeg, museion, muumia, mõistekiri, märter, neandertallased, nirvaana, nojoon, olümpiamängud, oraakel, paabeli torn, paavst, paradiis, parlamentarism, patsifism, piltkiri, pingelõdvendus, polis, portselan, possaadnik, privileeg, prokuraator, pronksiaeg, protektoraat, protokoll, provints, puhastustuli, pärisorjus, pühakud, püloon, püramiid, radža, rahvademokraatia, rahvatribuun, rantšo, rauaaeg, renessanss, ristisõda, roomlased, ruunikiri, samniidid, satraap, senjöör, sibüll, silpkiri, skarabeus, sooma, sotsiaaldemokraatia, spartiaadid, streik, sudeedisakslased, šaduff, šogun, teleskoop, totaalne, tragöödia, tsaar, tsikuraat, tsiviilelanikkond, tšartism, turniir, turumajandus, tähestikkiri, unioon, vanaaeg, vakus, vandaalid, varjaagid, varna, vasall, veedad, veetše, viiking, võidurelvastumine, üliriik

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

17
docx
Ajaloo mõisted
25
rtf
Ajaloo mõisted
168
doc
Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi
32
docx
10-kl ajaloo üleminekueksam
60
rtf
10nda klassi ajaloo konspekt
35
doc
11-klassi ajalooeksam
39
doc
Ajaloo põhiperioodid
176
pdf
Ajalugu 1 õppeaasta konspektFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun