Facebook Like

Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused (0)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
TMO3170 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad ja meetodid kordamisküsimused
Organisatsiooni definitsioon +
Juhtimise definitsioon +
Organisatsiooni edukuse eeldused +
Organisatsiooni sise- ja väliskeskkonna tegurid +
Eesmärgi definitsioon, eesmärkide jaotus, SMART mudel +
Juhtimise funktsioonide definitsioonid +
Juhtide jaotus juhtimistasandite järgi +
Juhtide jaotus juhtimisvaldkondade järgi +
Juhi rollid H.Minzbergi järgi +
Juhile vajalikud oskused +
Klassikalised juhtimisteooriad +
Neoklassikalised juhtimisteooriad +
Kaasaegsed juhtimisteooriad +
Kavandamise mõiste. Kavandamise vajalikkus +
Kavade ja plaanide liigid +
Strateegia olemus, strateegilise juhtimise protsess +
Organiseerimise mõiste, olemus +
Organisatsiooni arengutsüklid -
Struktuuri tüübid, nende eelised ja puudused +
Orgaanilised, mehhaanilised organisatsioonid +
Juhtimisulatus , juhtimistasand, eelised ja puudused +
Rivi- ja staabiorganisatsiooni olemus. Konfliktide põhjused +
Eestvedamise mõiste. Liidri isiksuse omaduste teooria +
Eestvedamise käitumisteooriad +
Eestvedamise situatsiooniteooriad +
Selgitage D. McClellandi Saavutustevajaduse teooria olemust ning erinevust A. Maslow Vajadustepüramiidi teooriast. -
Kirjeldage S. Adamsi Võrdsuse teooria põhimõtteid. +
Kirjeldage F. Hezbergi Kahe-faktori teooria seisukohti. +
Defineerige organisatsioonikultuuri olemust. +
Kirjeldage organisatsioonikultuuri tegureid. +
Kirjeldage organisatsioonikultuuri erinevaid tüüpe. +
Kirjeldage organisatsioonikultuuri avaldumise tasandeid ja elemente. +
Kontrolli mõiste. Kontrolli vajalikkus. +
Kontrolli erinevad liigid. +
Otsustamise mõiste. Otsustusprotsess . +
Mõjuvõim, mõjuvõimu allikad +
Siirmise /Delegeerimise mõiste. Siirmise /Delegeerimise sisu. +
Koordineerimise mõiste. Koordineerimise sisu. +
Mehitamise olemus. Isikkoosseisu plaanimine ja arvestus. +
Personali värbamine ja valik. +
Suhtlemise olemus. Suhtlemisstiilid . +
Suhtlemisbarjäärid. +
Konfliktide olemus, konfliktide tekkepõhjused, konfliktide lahendamine. +
Stressi olemus, stressi liigitus, stressist ülesaamine, konformsus . +
Enesejuhtimise olemus. Harjumused enesejuhtimises. +
Muutused organisatsioonis. Muudatuste elluviimise protsess. +
Muutustele vastuseisu põhjused. +
Õppiva organisatsiooni olemus. Organisatsiooni õppimisprofiili komponendid. +
Organisatsioonis õppimist toetavad ja takistavad tegurid. +
 • Organisatsiooni definitsioon +


  Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus.
  Organisatsioon on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimesest ja funktsioneerib suhteliselt katkematult, et saavutada ühiseid eesmärke.
 • Juhtimise definitsioon +


  Juhtimine on inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine, et saavutada organisatsiooni eesmärgid ja rahuldada tema liikmete vajadused.
  Juhtimine on tulemuste saavutamine teiste inimeste kaasabil.
  Juhtimisalad:
  Asjade juhtimine – on seotud tehnoloogilise süsteemiga, vastab küsimusele mida?
  Inimeste juhtimine – on seotud struktuuri ja sotsiaalse süsteemi juhtimisega (kellega?)
  Enesejuhtimine ehk ajajuhtimine – endale korralduste andmine, oma aja plaanimine ning toimetulek .
  Juhi tegevuse mõjust olenevalt:
  Strateegiline juhtimine ( tippjuhid ): äriideed, eesmärgid, sihid, strateegiad.
  Operatiivne juhtimine (kõik tasemed ) – tulemuste saavutamine, eelarves püsimise kindlustamine, turuolukorrale reageerimine.
  Valdkonnad:
  Üldjuhtimine: organisatsiooni kui terviku juhtimine
  Erialane ehk funktsionaalne juhtimine – tavaliselt keskastmejuhid
 • Organisatsiooni edukuse eeldused +


  Organisatsiooni tähtsaim ülesanne on tulemuste andmine.
  Igal organisatsioonil on vähemalt neli põhilist koostisosa: inimesed, tegevused, siseehitus ning ainelised ja rahalised varad .
  Organisatsioon peab olema suunatud pidevale arengule, märksõnadeks loovus , uuendused, muudatused.
  Organisatsioon peab jälgima ja arvestama väliskeskkonda, tegemaks muudatusi ja uuendusi . Uuendustel on mõte ainult siis, kui väliskeskkond neid aktsepteerib.
 • Organisatsiooni sise- ja väliskeskkonna tegurid +


  Organisatsiooni keskkond jaguneb:
  1) Väliskeskkond
  Makrokeskkond
  • Rahvusvahelised tegurid
  • Majanduslikud tegurid
  • Sotsiaal-kultuurilised tegurid
  • Poliitilised ja õiguslikud tegurid
  Tehnoloogilised tegurid
  Mikrokeskkond
  • Konkurendid
  • Kliendid
  Tarnijad
  Regulaatorid
  • Strateegilised liitlased
  2) Sisekeskkond
  • Töötajad
  • Juhtimine
  • Kultuur
 • Eesmärgi definitsioon, eesmärkide jaotus, SMART mudel +


  Eesmärk on mingi kindel lõpptulemus, mida tahetakse saavutada.
  Eesmärk peab andma vastuse küsimustele „mida tahetakse saavutada?“, „kuhu tahetakse jõuda?“
  Eesmärkide jaotus 1:
  Üldine eesmärk – org. kõikehõlmav ja pikaajaline siht, mille saavutamine moodustab org. peamise taotluse.
  Spetsiifiline ehk eripärane eesmärk – organisatsiooni või selle osa konkreetne, kitsamapiiriline ja lühemaajaline siht.
  Vahetud eesmärgid - lühiajalised, vahendid saavutamiseks on olemas.
  Saavutatavad eesmärgid – pikemaajalised, potentsiaal nende saavutamiseks on olemas.
  Ettekujutuslikud eesmärgid – väga pikaajalised.
  SMART mudel
  (internetist) Eesmärkide püstitamisel on levinud SMART-mudel, mis pärineb Ameerikast .
  Eesmärk peab olema:
  S – selgelt/ täpselt sõnastatud
  M – mõõdetav/ hinnatav
  A – arusaadav õppijale
  R - realistlik
  T – tulemusele orienteeritud
  SMART mudel, mis inglise keeles tähendab 5 sõna esitähtedest moodustatud akronüümi ( Specific , Measurable, Achievable, Realistic, Timely).
  (õppejõu materjalidest)
  SMART- mudel
  S – specific - eriline
  M - measurable –mõõdetav
  A –achievable - saavutatav
  R – realistic - reaalne
  T – time bounded – ajastatud
 • Juhtimise funktsioonide definitsioonid +


  Juhtimise osategevused (funktsioonid):
 • Kavandamine (plaanimine) – organisatsiooni ja tema liikmete eesmärkide ning nende saavutamise teede ja abinõude kindlaksmääramine.
 • Organiseerimine – töömahu väljaselgitamine, selle jaotamine üksikisikute vahel, ametikohtade moodustamine ja allüksusteks koondamine , alluvusvahekordade määratlemine.
 • Eestvedamine – püüe ja võime mõjutada järgnejate tegevust eesmärkide saavutamiseks suhtlemise vahendusel.
 • Kontrollimine – standardite kehtestamine, tulemuste hindamine vastavalt standarditele ja organisatsiooni eesmärkidele mittevastava tegevuse korrigeerimine.
 • Otsustamine – kahe või enama võimaluse hulgast valiku tegemine.
 • Delegeerimine – otsustusõiguse ja vastutuse suunamine madalamale juhtimistasandile.
 • Koordineerimine – allüksuste tegevuse kooskõlastamine.
 • Mehitamine – isikkoosseisu moodustamine, ümberrühmitamine, säilitamine, arendamine ja töötajate vajaduste eest hoolitsemine.
 • Suhtlemine – inimese ideede, arvamuste ja seisukohtade kohta teabe edastamine teistele inimestele, et luua neis mingis asjas arusaam.
 • Juhtide jaotus juhtimistasandite järgi +


  • Tippjuhid (juhatus, juhatuse esimees, tegevdirektorid, asetäitjad)

  ....ülesandeks on firma tegevuse üldine ja põhimõtteline suunamine ja kooskõlastamine, see on eeskätt juhtide tegevuse suunamine.

  ....ülesandeks on tegelda strateegiast lähtuvate kindlate tegevuskavade väljatöötamise ja allpool saavutatud tulemuste kokkuvõtmisega. Spetsialistide tegevuse suunamine.

  ...ülesandeks on juhendada üksiktoimingute elluviimist ja neid kontrollida. Tehniliste täitjate suunamine ja kontrollimine.
 • Juhtide jaotus juhtimisvaldkondade järgi +


  Finantsjuhid
  • Turundusjuhid
  • Tootmisjuhid
  • Personalijuhid
  • Kvaliteedijuhid
  • Haldusjuhid
  • jne
 • Juhi rollid H.Minzbergi järgi +


  Sotsiaalne roll on käitumisviis, mida oodatakse teatud staatuses olevalt inimeselt .
  Juhi rollid:
  1. Suhtlemisega seotud rollid:
  • Tseremoniaalne (esindaja) roll
  • Juhtija- eestvedaja roll
  • Sidepidaja
  2. Infoga seotud rollid
  • Info vastuvõtja roll
  • Info jagaja roll
  • Kõneleja roll
  3. Otsustamisega seotud rollid
  Uuendaja roll
  • Ressursside jagaja roll
  • Arusaamatuste lahendaja roll
  • Läbirääkija roll
 • Juhile vajalikud oskused +


  Juhile vajalikud traditsioonilised oskused (Daft´i järgi):
  • Tehnilised oskused – ärikirjade koostamine, arvuti kasutamine, koosolekute korraldamine, organisatsiooni põhitegevusega seonduvate erialateadmiste valdamine jne.
  Suhtlemisoskus – oskus motiveerida inimesi, lahendada konflikte, korraldada meeskonnatööd jne
  Kontseptuaalsed oskused – võime luua üldkäsitlus organisatsioonist ja tema kohast ümbritsevas keskkonnas.
 • Klassikalised juhtimisteooriad +


  Hakkasid levima 20. saj alguses
  Jagatakse kolme rühma:
  1.Teaduslik juhtimine ( scientific management ).
  2. Administratiivne koolkond (administrative principles).
  3.Bürokraatlik koolkond (bureaucratic organization).
  Klassikalised teooriad tuginevad praktilistele tähelepanekutele, mille põhjal loodi juhtimise teooria alusmüür. Peamiseks huviobjektiks on ametlik ( formal ) organisatsioon, millele läheneti kui “masinale”.
 • Neoklassikalised juhtimisteooriad +


  (sh. Inimsuhete koolkond ja motivatsiooniteooriad.)
  Hakkas arenema 1920-natel aastatel.
  Keskseks uurimisobjektiks on inimene. Jagunes:
  1. Inimsuhete koolkond (human relations ).:
 • Hugo Münsterberg – lisas teaduslikule juhtimisele psühholoogilise aspekti. Oli industriaalpsühholoogia rajaja. Väitis, et psühholoogid saavad aidata tööstusettevõtteid kolmes valdkonnas:
 • Aidata leida töökohale sobilikke töölisi.
 • Välja selgitada psühholoogilised tingimused, mis võimaldavad teha hästi tööd.
 • Välja selgitada tööliste mõjutamise võimalused.
 • Mary Follett – ühendas teadusliku juhtimise ja sotsiaalpsühholoogia ning propageeris selliseid väärtusi kui professionaalsus , demokraatia, koostöö ja inimsõbralikkus.
 • Elton Mayo keskendus uuringutes töökoha ergonoomilistele aspektidele. Avastas, et lisaks töö- ja palgatingimustele, avaldab mõju ka sotsiaalne aspekt.
  2. Inimressursi koolkond (human resouces).
  •Mayo uuringud viisid motivatsiooniteooriateni, mida omakorda loetakse inimressursi teooria aluseks.
  Motivatsiooniteooriate rajajateks loetakse Abraham Maslow´d, Douglas McGregorit jt.
  A. Maslow – vajaduste hierarhia teooria
  D. McCregor - X ja Y teooria
 • Kaasaegsed juhtimisteooriad +


  sh süsteemiteooriad ja olukorrateooriad.
  1 Süsteemiteooria (systems theory) rajaja West Churchman (1957). Vaadeldakse organisatsiooni kui tervikut ja pakutakse lahendusi kogu organisatsiooni juhtimiseks . Süsteem on koos toimivate osade ühtne tervik, kus igal osal on terviku jaoks täita oma konkreetsed ja olulised ülesanded.
  Süsteemid koosnevad allsüsteemidest ja neid iseloomustavad entroopia ja sünergia.
  Entroopia on süsteemi määramatuse ja korrapäratuse määr ehk info määramatu hulk. Juhtimisega püütakse süsteemi entroopiat vähendada.
  Sünergia – st tervik on suurem kui tema koostisosade summa, näit. inimesed suudavad koostöös rohkem saavutada kui igaüks eraldi
  2 Olukorrateooriad
  2.1Terviklik kvaliteedijuhtimine ( E. Deming ) – TQM ( Total Quality Management ) – on kõigi töötajate koostööl põhinev juhtimise teooria ja meetod, mille aluseks on toote /teenuse kvaliteet ja klientide rahulolu. TQM eeldab süsteemset mõtlemist ja organisatsiooni kui terviku nägemist, ühendades omavahel kõik juhtimisfunktsioonid ning teeninduse valdkonnad.
  TQM on kvaliteediorientatsiooniga juhtimine. Ta on kogu organisatsiooni hõlmav juhtimiskontseptsioon,
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #1 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #2 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #3 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #4 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #5 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #6 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #7 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #8 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #9 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #10 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #11 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #12 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #13 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #14 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #15 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #16 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #17 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #18 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #19 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #20 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #21 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #22 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #23 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #24 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #25 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #26 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #27 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #28 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #29 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #30 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #31 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #32 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #33 Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused #34
  Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
  Leheküljed ~ 34 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-05-15 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 199 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor zut Õppematerjali autor

  Lisainfo

  TTÜ aine TMO3170 - Organisatsiooni ja juhtimise teooriad ja meetodid - eksami kordamisküsimused ja vastused. Väga põhjalik materjal, puudu on vaid kaks vastust. Teeb silmad ette kõikidele 2013 kevadel Annaabi saidil sama aine jaoks olevatele konspektidele.
  TMO3170 , juhtimine , juhtimise alused , organisatsioon , eesmärk , juhtimisteooria , kavandamine , kava , plaan , strateegia , organiseerimine , struktuur , juhtimisulatus , juhtimistasand , riviorganisatsioon , staabiorganisatsioon , eestvedamine , motivatsioonistrateegia , kontoll , kontrollimine , otsustamine , siirmine , delegeerimine , koordineerimine , mehitamine , personal , suhtlemine , organisatsioonikultuur , mõjuvõim , suhtlemisbarjäär

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  40
  docx
  Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused
  20
  docx
  Juhtimise kordamisküsimused
  29
  docx
  Organisatsioonikäitumine eksamimaterjal - vastused kordamisküsimustele
  17
  pdf
  Organisatsiooni ja juhtimise teooriad ja meetodid
  23
  docx
  Juhtimine - eksamiks kordamisküsimused
  161
  pdf
  Juhtimise alused
  22
  pdf
  Organisatsiooni juhtimine I Kontrolltöö
  60
  doc
  Juhtimine Kordamiseks-kevad 2014  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun