Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Juhtimise aluste kordamine eksamiks (8)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on organisatsioon ?
 • Mida soovitakse saavutada ?
 • Millega seda saavutada ?
 • Milleni tahetakse jõuda ?
 • Mida soovitakse saavutada ?
 • Millise objektiga sovitakse eesmärki saavutada ?
 • Millist eesmärgi täitmise taset soovitakse saavutada ?
 • Kui ruttu soovitakse eesmärgini jõuda ?
 • Miks mõned organisatsioonid tegutsevad väga edukalt ja teised on sunnitud tegevuse lõpetama ?
 • Milleks ollakse turul ?
 • Milline on antud äri olemus ?
 • Mida püütakse teha oma tarbija jaoks ?
 • Mis on kavandamine ?
 • Mis tagab organisatsiooni tegevuse õige sisu ning eesmärkide saavutamise ?
 • Miks uurida protsessi lähemalt ?
 
Säutsu twitteris
Juhtimise alused: EKSAMIKS | 16. detsember 2008 Juhtimise aluste märksõnad eksamiks.
Juhtimise olemus 1. Juhtimise ülesanne, juhtimise mõiste. a. Juhtimise mõiste Lähtumine objektist Lähtumine juhtimisprotsessist Lähtumine juhtimismeetodist b. Kolm tähtsat asjaolu, mis on vajalikud juhtimise olemuse mõistmiseks Kahe osapoole mõju teisele Ühe osapoole mõju teisele Tulemuste eesmärgivastavuse kontroll c. Juhtide ülesanded Tööde planeerimine ja teostamine , töö efektiivsuse tõstmise kavade väljatöötamine Alluvate allüksuste jooksva töö täitmise kontrollimine ja hindamine Kontaktide pidamine, info vahetamine Tööde organiseerimine , alluvate tegevuse kooskõlastamine, nõupidamiste läbiviimine Arvestus või selle kontrollimine, vajalike materjalide, toorme ja info tellimine Otsuste tegemine Alluvatega tootmis- ja muude probleemide arutamine ja analüüsimine Alluvatele ülesannete andmine ja vormistamine Alluvate stimuleerimise vormide kindlaksmääramine, tulu jaotamine jne d. Juhtimine on organisatsiooni töö planeerimise, organiseerimise, juhendamise, motiveerimise ja kontrollimise protsess, mis peab tagama püstitatud eesmärkide saavutamise 2. Põhilised juhtimisfunktsioonid. a. Planeerimine ja otsustamine: eesmärkide püstitamine ja nende saavutamise teede kindlaksmääramine b. Korraldamine: Organiseerimine - kohustuste, õiguste ja vastutuse kindlaks määramine Mehitamine Siirmine e. Delegeerimine Kooskõlastamine Suhtlemine Otsustamine c. Juhendamine e. eestvedamine : inimesten motiveerimine organisatsioonile vajalike tööde tegemiseks d. Hindamine ja kontrollimine: saadud tulemuste võrdlemine püstitatud eesmärkidega 3. Juhtimisprotsessi iseärasused. a. Katkendlikkus, sooritatavate funktsioonide suhtelist omavahelist sõlutmatust b. Vajadus juhtimistoimingut ette valmistada c. Vajauds arvestada, et peale juhtimistoimungu sooritamist käitub objekt teatud aja jooksul iseseisvalt d. Juht teeb juhtimistöö kõrval ka teatud määral mittejuhtimistööd 4. Juhi karjäär, tüüpilised vead, mis takistavad edukat karjääri. a. Juhi karjäär ­ juhi ametialane kasv, ametiredelil ülespoole liikumine, millega kaasneb kõrgem prestiiz ja sissetulek. b. Juhi karjäär sõltub: Eriettevalmistus Isikuomadused ja kogemused Organisatsiooni vajadused ja õnnelik juhus c. Juhi tüüpilised vead. Võimetus arvestada kõiki detaile Mittevalmisolek vastastikuseks asendamiseks Hüvitise ootamine lihtsalt teadmiste omamise eest, selle asemel, et neid asja huvides kasutada Täitjatepoolse konkurentsi kartmine Kujutlusvõime puudumine. Egoism, soovimatus töga kaasnevat kuulsust alluvatega jagada Taltsutamatus Reetlikus, kohustetundev puudumine Autoritaarsus juhtimises Teadmisteega eputamine 1 Juhtimise alused: EKSAMIKS | 16. detsember 2008 5. Juhtide põhilised rollid ja oskused. a. Rolliks nimetatakse käitumist, mida oodatakse isikult, kes on organisatsioonis teatud positsioonil b. Juhi rollid Mintzbergi järgi Suhtlusrollid Esindaja, juhtija . eestvedaja, sidepidaja Infoga seotud rollid Vastuvõtja, jagaja , kõneleja Otsustamisega seotud rollid Uuendaja, ressursside jagaja, arusaamatuste lahendaja, läbirääkija c. Juhi oskused Juhi vajalikeks oskusteks on traditsiooniliselt peetud järgmisi oskusi ( Daft 1995): Tehnilised oskused Suhtlusoskused Kontseptuaalsed oskused 6. Juhtimise tasandid . a. jagunevad: tegevusulatuse järgi: erialajuhtimine, üldjuhtimine sügavuti: kõrgen, keskmine, madal b. juhid jagunevad: tippjuhid (juhatus, juhatuse esimees, tegevdirektorid ja asetäitjad) Tippjuhi ülesandeks on firma tegevuse üldine ja põhimõtteline suunamine ja kooskõlastamine, see on eeskätt juhtide suunamine. keskastme juhid Keskastme juhtide ülesandeks on tegeleda strateegiast lähtuvate kindlate tegevuskavade väljatöötamine ja allpool saavutatud tulemuste kokkuvõtmisega. See on eeskätt spetsialistide tegevuse suunamine. esmatasandi juhid Esmatasandi juhtide ülesandeks on juhendada üksiktoimingute elluviimist ja neid kontrollida. Seega seisneb tegevus põhiliselt tehniliste täitjate suunamises ja kontrollimises. 7. Juhi eetika , eetilise juhtimise põhimõtted. a. Eetilised normid: Juhtimistegevus kohaneb eetiliste normide ja õige käitumisega ning juhtimise üldtunnustatud normidega. Eetiline eestvedamine on juhtimise tavapärane osa. b. Motiivid: Head. Juhtkond tatoleb edu kuid eetilistes raamides (ausu, seaduslikkus , kohusetunne). c. Eesmägid: Tasuvus seaduslike ja eetiliste normide piiranguid arvestades. d. Suhtumine seadustesse: Seaduste kirjatähe ja vaimu järgimine kui minimaalne eetilise käitumise tase. Eelsitatakse teoimida paremini kui seadus nõuab. e. Strateegia: Elatakse eetika üldtunnustatud normide järgi. Asutakse eestvedajaks kui ilmnevad eetilised probleemid. Selge mõtlemine kuigi enese huvides. f. Vaata täpsemalt lehelt 8. Juhi edu ja ebaedu põhjused. a. Juhi edu põhjused Oskus teha läbikaalutud otsuseid Valmisolek uuendusteks, novaatorlus Oskus suhelda, säilitada vajalikke kontakte Kõrgendatud tähelepanu allüksuste ja kogu firma töö efektiivsusele Pidev juurdeõppimine, enesetäiendamine Paindlikus b. Juhi ebaedu põhjused Orjenteerumine oma töötasule Orjenteerumine võimu sümbolitele Kõrgendatud tähelepanu oma isikule Isoleeritus teistest inimestest Oma arvamuste ja tunnete valjamine
Organisatsiooni olemus 9. Organisatsiooni mõiste. a. Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus. 2 Juhtimise alused: EKSAMIKS | 16. detsember 2008 b. See on grupp inimesi, kelle tegevust teadlikult suunatakse ühiste eesmärkide saavutamise poole. c. Mis on organisatsioon? Sotsiaalne nähtus, objekt (asutus, ettevõte, ühing, selts jne) Objekti struktuur, kui juttu selle sisemisest ehitusest. Objekti teatud omadus. Organiseerima ­ töö ja äritegevuse plaanipärane korraldamine, organisatsiooni loomist 10. Organisatsioonis tekkiv sünergiline mõju. a. Sünergia - 11. Organisatsiooni funktsioon. a. Organisatsiooni tähtsaim funktsioon on kõigi liikmete tegevuse korrapärastamine ja eesmärgile suunamine b. Iga riik on samasugune organisatsioon ja kõik eeltoodud reeglid kehtivad ka riigi kohta. 12. Organisatsiooni tunnusjooned. Need tunnusjooned peavad olema organisatsioonis täidetud! a. Eesmärkide olemasolu b. Ressursside olemasolu (materjalid, inimesed) c. Funktsioonide jaotamine selle liikmete vahel (tööjaotus efektiivsem tegevus) d. Võimu jaotamine (juhtimine) e. Reeglite olemasolu, mis reguleerivad inimeste vahelisi suhteid. f. Oma väärtussüsteemide kujundamine. 13. Organisatsiooni kultuur. a. Organisatsiooni iseloom väljendab tema eripärases tegutsemis- ja käitumislaadis ehk stiilis. Mille esindajaiks on liikmed. b. Organisatsiooni kultuur on pikema aja jooksul kujunenud püsiväärtuste kogum, mis otseselt ja kaudselt toimides mõjutab eripärasel viisil liikmete tegutsemist ja käitumist. 14. Organisatsiooni tähtsamad sisemõjurid. a. Eesmärgid Mida soovitakse saavutada? Objekt, millega seda saavutada? Eesmärgi tase, milleni tahetakse jõuda? Eesmärgi täitumise tähtaeg? b. Struktuur Struktuur e. Ülesehitus, seda moodustavate funktsionaalsete allüksuste ja üksikute töötajate korrapärastatud tervik, milles kajastub organisatsiooni sisene tööjaotus ja koopereerumine. Tööjaotus on teatud töö kinnistamine spetsialistidele ja allüksustele. c. Ülesanded Ülesanded on tööde kirjeldused, milliseid täitjad peavad ära tegema kindlaksmääratud mahus , viisil ja tähtajal. Kolm gruppi: Töö inimestega Töö mittmesuguste esemetega Töö infoga Oluline on vahet teha sellel, mis on kiire ja mis on oluline! d. Tehnoloogiad ­ mingi toorme nõutavaks kaubaks või teenuseks ümberkujundamise viisid Eristatakse harilikult järgmisi liike: Üksik- väikeseeria- e. individuaaltootmine Mass- e. suurseeriatootmine Pidevtootmine Klassifikatsioon on seotud tööstuslike tehnoloogiate liigitamisega. e. Inimesed Isikuomadused Võimed Eelsoodumused Vajadused Ootused Taju Sotsiaalsed hoiakud, suhtumised Väärtused 15. Organisatsiooni väliskeskkond. a. Organisatsiooni väliskeskkond Väliskeskkond ­organisatsiooni ümbritsev maailm See, mis asub väljaspool ettevõtet Tooraine 3 Juhtimise alused: EKSAMIKS | 16. detsember 2008 Seadmed Personal Tarbijad Kaasaegne ettevõte võtab enda ülesehitamiseks vajalikud põhielemendid väliskeskkonnast ja tegutseb selle vajaduste rahuldamiseks. b. Väliskeskkonna mõjutegurid Majanduslikud ( majanduskeskkond ) Kapital Tööjõud Materiaalsete resursside ja mittemateriaalsete teenuste tarnijad Riik kui majandamise subjekt ja selle organid, valitsuse rahandus ja majanduspoliitika Ostjad Konkurendid Rahvusvahelised majandussuhted Tehnoloogilised
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Juhtimise aluste kordamine eksamiks #1 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #2 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #3 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #4 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #5 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #6 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #7 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #8 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #9 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #10 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #11 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #12 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #13 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #14 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #15 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #16 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #17
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 17 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-01-23 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 678 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 8 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor liina988 Õppematerjali autor

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (8)

BritaM profiilipilt
B M: Väga hea. Sellest oli palju abi:)
19:24 28-10-2009
Canizares profiilipilt
Canizares: sain teemal mõnevõrra targemaks
23:46 23-09-2012
gaidaaaa profiilipilt
gaidaaaa: Väga hea materjal.

14:44 23-03-2010


Sarnased materjalid

43
docx
Juhtimise aluste kordamine eksamiks
161
pdf
Juhtimise alused
17
doc
Valmistumine eksamiks
36
pdf
Juhtimise alused konspekt
20
docx
Juhtimise kordamisküsimused
8
odt
Juhtimise aluste konspekt
8
odt
Juhtimise aluste konspekt
13
docx
Juhtimise alused konspekt

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun