Facebook Like

11 klassi konspekt (17)

3 KEHV
Punktid

Esitatud küsimused

 • Miks ida-Rooma jäi püsima ?
 
Säutsu twitteris
I Esiajalugu
 • Inimese kujunemine
  Inimese otsesed eelkäijad olid inimahvlased. Peaaju arenedes kujunes australopiteekus. On leitud vaid Aafrikast.
  Umbes 2,5 mln aasta eest kujunes Aafrikas osav inimene. Oskasid valmistada tööriistu. Järgmiseks unumese arengu etapiks oli sirginimene (homo erectus ). On leitud Aafrikast, Euroopast ja Aasiast.
  Pikka aega peeti inimese eelkäijateks neandertaallaseks.
  Umbes 40 000 aastat tagasi ilmus Euroopasse homo sapiens ehk tark inimene. Neandertaallased surid lõplikult välja umbes 30 000 aastat tagasi. Tark inimene arendas kõnet. Inimeste põhitegevuseks oli küttimine, korilus ning kalapüük.
  Arvati, et igal inimesel, loomal ja loodusobjektil on hing.
  Tekkis kunst : koopamaal ning pisiskulptuur.
  Esimene metall , mida tundma õpiti, oli vask, mis oli aga pehme. Hiljem lisati vasele tina ja saadi pronks umbes 2500aastat e.Kr. Umbes 1300 e.Kr. hakkasid hetiidid rauda tootma . Metallide kasutamine võimaldas toota rohkem, kui endal tarvis. Hakkas kujunema varanduslik ebavõrdsus.
 • Tsivilisatsiooni teke
  Tsivilisatsioon tähendab, et ühiskond on hästi korraldatud ja kõrge skulptuuri tasemega.
  Tunnused:
 • Põlluharimine, karjakasvatamine
 • Varanduslik kihistumine
 • Riik
 • Kiri
 • Arenenud religioon (usk), kirjandus ja teadus
  Esimesed tsivilisatsioonid tekkisid suurte jõgede äärde.
 • Idamaad
 • Muistne Egiptus
  Egiptus jagunes Alam- ja Ülem-Egiptuseks. Lõuna poole jäi Nuubea. Niiluse org on väga kitsas . Idast ja Läänest ümbritsevad Egiptust kõrbed. Põlluharimine oli võimalik ainult tänu Niiluse korrapärastele üleujutustele. Geograafiline eraldatus kaitses Egiptust sissetungijate eest, kuid pidurdas suhtlemist teiste maadega.
  Ajaloo põhietapid:
  Alam- ja Ülem-Egiptus olevat liitnud 3000 e.Kr. Ülem-Egiptuse valitseja Menes . Ta rajas Alam- ja Ülem-Egiptuse piirile uue pealinna Memphise. Kujunes hieroglüüfkiri.
 • Vana riik – suhtlemine naabritega oli hõre. Rajati suured püramiidid. Vana riik lagunes sisesegaduste tagajärjel.
 • Keskmine riik – alistati Nuubea. Tähtsat osa etendasid piirkondade asevalitsejad.
 • Uus riik – Egiptuse hiilgeaeg , kui alistati Palestiina ja Süüria. Oluline roll oli preestritel.
 • Hilis-Egiptus – sageli võimutsesid võõramaised valitsejad . Kestis üle 500 aasta
  Kuningavõim
  Vaarao ehk „suur maja” oli piiramatu võimuga valitseja, kelle isik ja võim olid jumalikud. Vaarao oli Egiptuse kõrgeima jumala (Päikesejumala „Ra”) poeg.
  Riigi ja ühiskonna korraldus
  Tähtsamate isikute seast nimetas vaarao maakondade asevalitsejad – nomarh´id. Nende ülesandeks oli kohapeal ellu viia Vaarao korraldusi, koguda makse ja sõjaväge. Riigi kõrgeima preestrina nimetas vaarao ametisse preestrid . Kõrgemad väepealikud – nende hulka võis kuuluda lihtinimene. Kirjutajad – kontrollisid töötajate tegevust. Paljud neist olid pärit lihtrahva hulgast. Enamik egiptlasi olid talupojad. Kuna maa kuulus vaaraole, tuli umbes pool saagist ära anda. Käsitöölised töötasid ülikute lossides ja templites, ning pidid täitma kindlaks määratud kohustusi. Orjad olid endised talupojad, käsitöölised või võõramaist päritolu sõjavangid.
  Eluolu ja perekond
  Lk. 27
 • Egiptuse usk
  Jumalad
  Jumalaid oli 700. Osa jumalaid kehastas loodusnähtusi. Mõned oli pühad loomad või linnud . Tavaline oli jumalate samastamine. Egiptlased ei muretsenud sellepärast, kuidas usust aru saada – põhiline oli jumalaid austada ja karta . Päikesejumal Ra oli maailma looja ja esimene valitseja. Hiljem hakati teda samastama Amon ’iga.
  Osiris oli Niiluse üleujutusest tekkiva viljakusjumal. Jumal, kes õpetas inimestele põlluharimist, kanalite ehitamist, käsitööd ja kirjatarkust. Isis oli Osirise õde ja abikaasa, kes teda aitas.
  Egiptuse religioonis olid olulisel kohal pühad loomad: Skarabeus ehk sõnniku kuulikest veeretav mardikas. Apis oli must-valge lauguga härg.
  Surmajärgsus
  Usuti , et inimene jätkab oma elu ka üärast surma juhul, kui tema surnukeha säilib. Selleks, et muumiat kaitsta, suleti ta kivis sarkofaagi, mille ümber paigutati anumad siseelunditega. Kui surnukeha peaks hävima, paigutati hauakambrisse tema asendajaks kujud.
 • Kiri, haridus , teadus ja kirjandus
  Kiri ja haridus
  Kiri kujunes 4nda ja 3nda aastatuhande vahetusel e.Kr. Hieroglüüfid tähistasid mõnda mõistet või kaashäälikut. Hieroglüüfe oli umbes 1000. Nende hulka kuulusid ka seletavad märgid, mis näitasid kas tegemist on mõistete või häälikutega. Igapäevasel asjaajamisel oli käibel lihtsustatud kiri.
  Õpiti templite juures asuvates koolides preestrite range järelvalve all.
  Teadus
  Ei püütudki lahendada teaduslikke probleeme. Esimese rahvana maailmas võtsid egiptlased kasutusele päikesekalendri. Aasta jagati 12ks 30 päevaliseks kuuks, millele lisati veel 5 päeva. Osati arvutada kolmnurga ja ringi pindala, püramiidi ja silindri ruumala. Egiptlased olid osavad kirurgid ja oskasid valmistada ravimeid.
  Kirjandus
  Suur osa kirjandusest oli seotud religioonist nt. Hümnid jumalatele, surnute raamatud. Viljeleti lühivorme nt. Õpetussõnu. Egiptlasi peetakse novellivormi leiutajateks. Kuulasim lühijutt „Sinule” jutustus.
 • Mesopotaamia
  Mesopotaamia tähendab kreeka keeles jõgedevaheline maa. Ta asus Eufrati ja Tigrise vahel. Loodusvaradelt on maa vaene. Leidus vaid savi ja pilliroogu. Mesopotaamia oli välismaailmale avatud.
  Sumerid
  Nende keeleline kuuluvus ja päritolu on teadmata. Nad rajasid suuri asulaid ja asutasid piltkirja . Nad võtsid kasutusele ratta. Tsivilisatsioonini jõuti 4 aastatuhande lõpus e.Kr. Nad võtsid kasutusele kiilkirja . Iga tähtsam linn moodustas omaette sõltumatu linnriigi. Igal riigil oli oma kaitsejumal , kellele pühendatud astmiktempel ehk tsikuraat asus linna keskel.
  Templitele ja preestritele kuulusid suured maavaldused, kus töötasid teenrid ja orjad. Osa maast renditi talupoegadele. Kuningas oli sõjapealik ja kõrgeim kohtumõistja. Vabad kodanikud moodustasid sõjaväe ja neil oli õigus rahva koosolekul riigivalitsemist puudutavates küsimustes kaasa rääkida.
  Semiidid ja Mesopotaamia pärast Sumereid
  Mesopotaamia põhja osas elanud Semiidid võtsid üle Sumerite kultuuri ja kiilkirja. Sumerikeel tõrjuti kõrvale. Kolmanda aastatuhande teisest poolest kerkisid esile suurriigid :
  • Akad – riik ei püsinud kaua
  • Vana-Babüloonia – kuningas Hammurapi , kes lasi koostada esimese seadustekogu
  • Assüüria – kuningad olid kõige sõjakamad

  7nda sajandi lõpus e.Kr. lõid Babüloonia Assüürlaste alt lahku ja purustas koos liitlastega nende väed. Loodi uus Babüloonia, mille pealinnast, Babülonist, sai maailma suurim linn.
  Kuningavõim, riigikorraldus ja sõjavägi
  Kuningas oli sõjaväe ülemjuhataja, kohtumõistja ja seadusandja. Kuningavõim oli piiramatu. Kuningat ei peetud jumalaks, kuid tema võim oli jumala kaitse all. Kõik Mesopotaamia suurriigid tekkisid vallutuse teel. Alistatud maade kuningad jäid sageli asevalitsejateks. Assüüria kuningad määrasid asevalitsejateks oma ülikuid. Asevalitsejate kohustuseks olid maksude kogumine, maasõna kuulsmises hoidmine, sõjaväge kogumine. Ülikud sõdisid kaarikutel, lihtrahvas jalaväes. Assüüria kuningad rajasid elukutselise sõjaväe.
  Hammurapi seadused
  Nähes iga süüteo puhul ette kindla karistuse, püüdsid seaduste 282 paragrahvi kaitsta ühiskonda tapmiste, vigastamiste, varguste ja renditud varaga hooletu ümber käimise. Kui süüdlane ja kannataja olid oma seisuselt võrdsed, siis kehtis karistuse määramises „Silm silma vastu ja hammas hamba vastu”. Nimelt jagasid Hammurapi seadused Mesopotaamia elanikkonna kolme õiguslikku seisusesse : Vabad kodanikud, sõltlased ja orjad
  Mesopotaamia perekonnas oli piiramatu võim. Pruudi kaasvara jäi tema omadusse. Mees võis abielluda ka mitme naisega. Mehel võisid olla ka abieluväliseid vahekordi.
 • Mesopotaamia usk
  Religioon pärineb Sumeritelt. Jumalad olid inimesed. Taevajumal Anu oli jumalate isa. Tema poeg Enlil oli tuule, tormi, vihma ja piksejumal. Jumalate kuningas, kes kaitses ka maist kuningavõimu. Ta edendas põllu viljakust. Ea oli maa-aluste vete ja sügavuste isand , kes õpetas inimestele põlluharimist, linnaehitust, kirjatarkust jne. Kuningas Hammurapi ajal sai peajumalaks Babüloni kaitsejumal Marduk , kes tõrjus Enlili kõrvale.
  Maailma ja inimese loomine
  Usuti, et kõigepealt oli vesi ning sellest sündisid taevas ja maa. Inimene on loodud veest ja mullast. Jumalad lõid inimese enda eest tööle. Legend veeuputusest – lk. 61. Pärast surma ootas inimesi rõõmutu olek sünges allmaailmas.
  Mesopotaamias sai ennustamisest omaette kunst – ennustati tähtede ja ohvriloomade siseelundite järgi.
 • Kiri, haridus, kirjandus ja teadus
  Kiri ja haridus
  Kasutati kiilkirja – märgid vajutati savitahvlile kiilukujulise otsaga pulga abil. Paljud märgid tähistasid esialgu mõisteid ja silpe (1500). Hiljem kasvas häälikumärkide osa ja märkide koguarv vähenes mõnesajale.
  Koolid asusid enamasti templite juures. Õpiti lugemist, kirjutamist, matemaatikat ja kirjandust. Kirjaoskajaid oli tunduvalt rohkem, kui Egiptuses. Assüürias oli savitahvlitest koosnev raamatukogu.
  Kirjandus
  Oluliseim zanr olid kangelaseeposed. Armastatuim kangelane oli Gilgameš. Kujunesid kindlad teemad ja lemmikkangelased, kes enamasti olid ajaloolised isikud.
  Teadus
  Õpetlased pöörasid tähelepanu andmete välja selgitamisele ja üles kirjutamisele. Kõrgel tasemel oli matemaatika – osati arvutada ruut- ja kuupjuurt. Arvutamisel kasutati 60nd süsteemi. Astronoomia vallas arvutati välja taevakehade trajektoorid, ennustati päikese- ja kuuvarjutusi. Loodi kuukalender, mille järgi aasta koosnes täpselt 12st kuust, see oli päikese aastast 11 päeva lühem.
 • Indo-Euroopa rahvad
  Indo- Eurooplased
  Indo-Eurooplased olid rahvad, kes asustasid maa-ala Indiast Euroopani. Teadlaste arvates asus Indo-Eurooplaste algkodu Ida-Euroopas. Tõenäoliselt tegeleti ränd-karjakasvatusega. Umbes 2000 aastat e.Kr. rändasid Balkani poolsaarele kreeklaste esivanemad. Neist ida poole hetiidid ja Iraani Pärslased.
  Hetiidid
  Umbes 1700-1200a. e.Kr. olid hetiitidel võimas riik. Impteerium koosnes väiksevamtes sõltlasriikidest, mis allusid hetiidid kuninga ülemvõimule. Lihtinimesed olid arvatavasti vabad ja said riigiasjade otsustamisel kaasa rääkida. Umbes 1300a e.Kr. hakati tööriistade valmistamiseks kasutama rauda.
  Pärsia suurriik
  Pärslased rajasid 6ndal sajandis e.Kr. suurriigi, mis koosnes Iraanist, Väike-Aasiast, Mesopotaamiast ja Egiptsusest. Pärslased olid arengu poolest madalamal tasemel, kui alistatud rahvad. Pärsia valitsejad suhtusid rahvaste kommetesse ja uskumustesse suure lugupidamisega. Alistatud maade valitsusviisi ei muudetud. Nõuti vaid, et tunnustataks Pärsia kuninga ülemvõimu ja makstakse makse. Riigi eesotsas oli suur kuningas, kes peatus aeg-ajalt ühes neljast pealinnast. Kogu riik oli jagatud asehaldurkondadeks ehk satraapiateks, mida juhtisid kuninga määratud asevalitsejad.
  Religioon
  Varasem religioon meenutas suurel määral India oma. Umbes aastal 600 e.Kr. tegutses Pärsias usu uuendaja Zarathustra. Tema õpetuse kohaselt valitseb maailma „tark isand”. Tema vaenlaseks „kuri mõte”. Maailmas käib pidev võitlus hea ja kurja vahel. Inimene peab valima , kelle poolt ta on. „Häid ootab paradiis , halbu põrgu”. „Ette on määratud headuse võit ja siis tõusevad surnud haudadest ning algab õnneajastu”.
 • Kaananimaa ja Iisrael
  Tänapäeva Süüria, Liibanon ja Palestiina olid vanal ajal tuntud Kaanani nime all. Vihma sadas põlluharimiseks piisavalt. Seedrimetsadest saadi laevaehitus materjali.
  Foiniikia linnriigis
  Foiniiklased olid kõige osavamad meresõitjad. Linnriigid pidid sageli taluma võõrvõime. Vabadel kodanikel oli võimalus rahva koosoleku kaudu riigi poliitikat mõjutada. Foiniiklaste suurimaks saavutuseks on esimene tähestiku leiutamine . See koosnes 22st kaashäälikust.
  Heebrealased ja Iisraeli riik
  Kaanani lõuna osas elasid rändkarjakasvatajad – heebrealased, kes on tänapäeva juutide esivanemad. Legendi järgi tuli nende esiisa Aabraham Kaananimaale Mesopotaamiast. Osa heebrealasi sattus elama Egiptusesse, seda nimetatakse Egiptuse orjapõlveks. Egiptusest lahkuti Moosese juhtimisel. Kuningas Taavet ühendas Kaanani lõunaosa ja rajas Iisraeli riigi. Pealinnaks sai Jeruusalemm . Pärast Taaveti poja Saalomoni surma lagunes riik Iisraeliks ja Juuda riigiks. Assüürlased vallutasid Iisraeli ning asustasid elanikud teistesse paikadesse. 6ndal sajandis e.Kr. purustas Babüloonia Juuda riigi ning suur osa rahvast küüditati – Paabeli vangipõlv.
  Vana Testament
  Iisraellaste ajaloo, usu, kommete ja seaduste peamine allikas on Vana Testament. Vana Testament sisaldab ka moraalijuhiseid, tulevikukuulutusi, luulet jne. Iisraellased austasid ainult ühte jumalat – Jahve ’t
  Prohvetid
  Iisraellased austasid pärast Moosese aega Jahve kõrval ka teisi jumalaid. Kõiki õnnetusi võis seetõttu tõlgendada, kui Jahve õiglast karistust. Selliste seletustega tulid rahva ette jutlustajad – prohvetid. Kunagi sündivat Taaveti soost salvitud kuningas, ehk Messias , kes taastab Iisraeli hiilguse.
 • Kreeka
 • Mükeene kultuur
  Kreeta kultuur
  Kreekas elas teadmata päritoluga rahvas, kes umbes 2000 aastat enne kristust rajas Kreetal tsivilisatsiooni. Mütoloogia seostab tsivilisatsiooniteket kuningas Minose valitsemisega. Kasutati kirja, millest tänapäeval aru ei saa.
  Kreeta saarel oli mitu lossi, mille ümber asusid linnad. Tuntuim loss oli Knossos . Lossidel oli mitu otstarvet:
 • Laoruumid ja käsitöö kojad näitavad
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  11 klassi konspekt #1 11 klassi konspekt #2 11 klassi konspekt #3 11 klassi konspekt #4 11 klassi konspekt #5 11 klassi konspekt #6 11 klassi konspekt #7 11 klassi konspekt #8 11 klassi konspekt #9 11 klassi konspekt #10 11 klassi konspekt #11 11 klassi konspekt #12 11 klassi konspekt #13 11 klassi konspekt #14 11 klassi konspekt #15 11 klassi konspekt #16 11 klassi konspekt #17 11 klassi konspekt #18 11 klassi konspekt #19 11 klassi konspekt #20 11 klassi konspekt #21 11 klassi konspekt #22
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 22 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2008-04-01 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 545 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 17 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Merle Leipsig Õppematerjali autor

  Mõisted


  Kommentaarid (17)

  mesfits profiilipilt
  Kaspar Kuldkepp: Daatumeid praktiliselt polegi. Lootsin lugeda ajaloost, see konspekt on jutustus, põhilisest.
  16:29 24-11-2011
  hulknurkne profiilipilt
  hulknurkne: Suht hea...aga oleksid võinud olla mõned detailsemad täiendused:)
  20:12 18-09-2008
  971230 profiilipilt
  971230: Materjali palju, aga natuke liiga üldine.
  16:40 09-10-2008


  Sarnased materjalid

  35
  doc
  11-klassi ajalooeksam
  60
  rtf
  10nda klassi ajaloo konspekt
  88
  rtf
  Ajalugu 1 õppeaasta konspekt 10kl
  176
  pdf
  Ajalugu 1 õppeaasta konspekt
  32
  docx
  10-kl ajaloo üleminekueksam
  39
  odt
  Ajalugu muusikaajalugu ja kunstiajalugu üleminekueksam 10-Klass
  49
  doc
  Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust
  20
  doc
  Ajaloo eksami punktid  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun