Facebook Like
Küsitlus


Üldkeeleteaduse eksam (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas on keel esindatud inimese meeles ?
 • Kuidas teisenduvad füüsilised protsessid mentaalseteks ?
 • Mis on grammatika ?
 • Kuidas keelte struktuur on aja jooksul muutunud ?
 • Kuidas ühiskond ja selles toimuvad muutused mõjutavad keele arengut ?
 • Mis on substantiiviklass ja kuidas seda maailma keeltes väljendatakse ?
 • Mida saab teha morfanalüsaatoriga ?
 
Säutsu twitteris

SISSEJUHATUS ÜLDKEELETEADUSSE ja KEELETEADUSE ALUSED
KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS
LOENGUTE JA KOHUSTUSLIKU KIRJANDUSE PÕHJAL
Õpikust (Fred Karlsson: Üldkeeleteadus) on kohustuslik lugeda järgmised leheküljed:
Sissejuhatus lk 15-64, sellest eriti lk 55-64
Morfoloogia peatükk lk 107-147
Maailma keelte peatükk lk 292-318 (need, kes ei pea maailma keelte küsimust vastama, ei pea lugema, aga võivad:)
Soovitav on lugeda ka
Foneetika ja fonoloogia lk 65-107
 • Keele mõiste. (loengu fail)
  Keele mõiste all mõeldakse inimese poolt kasutatavat loomulikku keelt, mis tavaliselt teostub verbaalse suhtluse vormis. Kell on võimalik tänu inimese keelevõimele.
 • Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlus. (lk. 21)
  Keeleline suhtlus on sõnaline, verbaalne, st selle tähtsamad elemendid on sõnad ja sõnaühendid.
  Mitteverbaalne suhtlus- suhtlus, mis toetab keelelist ehk verbaalset suhtlust ning avaldub žestide ja miimikana. Mitteverbaalne suhtlus jaguneb: häälekasutusega kaasnevad paralingvistilised vahendid ning (muu) ekstraverbaalne (keeleväline kommunikatsioon ehk kehakeel .
 • Keel kui struktuur (keele sümbolilisus (lk. 27), keele allsüsteemid lk. 30), keelesüsteemi avatus (lk. 40)).
  Keel on süsteem, millel on kindel struktuur. Loomulik keel on sümboliline, see koosneb sümbolitest ja nende ühenditest. Sümbol viitab referendile.
  Sümboli vormi suhe sõna potentsiaalsetesse referentidesse ja teiselt poolt tähendusse on arbitraarne ehk meelevaldne (suvaline, omavoliline). Sageli räägitakse ka sümboli motiveerimatusest. (Lk. 28) Onomatopoeetilised sõnad – mitmesuguseid hääli matkivad sõnad nt auh-auh, pahh -pahh, kumisema, suhisema. Vastaval juhul pole sündmuse ja referendi suhe arbitraarne. Loomulikke keeli iseloomustab kaksikliigendus: 1) tähendus/vorm; 2) sümboli vorm jaguneb väiksemateks iseseisvateks, omavahel ühendatavateks elementideks e foneemideks: h, o, b, u, n, e.
  Märgid
  Sümbolid
  Indeksid Ikoonid
  Ikoon - oma referendiga sarnane kujutis.
  Indeks- vorm on põhjus-tagajärje, kokkukuuluvus- või muus suhtes oma referendiga.
  Allsüsteemid
  Keele allsüsteemi all mõeldakse nähtuste hulka, mis koosneb sellele iseloomulikest põhiüksustest ja nende omavahelistest suhetest. Neid on 5.
  SEMANTIKA -tähendutse uurimine
  SÜNTAKS-lauseehituse allsüsteem
  LEKSIKON-sõnavara
  MORFOLOOGIA-sõnade sisestruktuur
  FONOLOOGIA-häälikulise struktuuri uurimine
  Avatud süsteemid
  Ainult loomulikud keeled on avatud süsteemid. Avatud süsteemi iseloomustab loovus . Mida kõrgema järgu allsüsteemi elemendiga on tegemist, seda avatum ja produktiivsem see allsüsteem on.
  Lausete rekursiivne iseloom- reeglit saab rakendada korduvalt, nt rinnastus (Agu ja Arno ja Mati ja ... läksid kõrtsi.)
 • Keeleuniversaalid . (lk.41)
  Püüdlused luua universaalset grammatikat alates 17. saj. Generatiivsed oletused puudutavad keelevõime süntaktiliste struktuuride sünnipärasust. Teistsugune lähenemine lingvistiliste universaalide ehk keelte võimalike ühiste omaduste ja struktuuride uurimisele on empiiriline keeletüpoloogiline võrdlus. Keeletüpoloogilise lähenemisviisi rajaja on Joseph H. Greenberg.
  Paljud esitatud universaalidest on implikatiivsed- omadus b võib esineda ühes keeles ainult sellel eeldusel , et keeles on ka omadus a.
  Mitteimplikatiivne universaal- kinnitab mingi omaduse a esinemist teistest omadustest sõltumata.
  Absoluutsed universaalid- eranditud üldistused; esinemine kõigis keeltes.
  Universaalne tendents- esineb ainult ühes vastavas keeles.
 • Sotsiaalkultuuriline ja bioloogilis- kognitiivne aspekt keeles. (lk. 43)
  Sotsiaal-kultuuriline aspekt keeles
  Verbaalne suhtlus on inimese sotsialiseerumise tähtsamaid vahendeid ja väliseid tunnuseid. Laps õpib end erinevatel puhkudel väljendama. Sotsiaalne mudel mingis olukorras käitumiseks on keelemäng. Ühiskonna elu suunavad paljud normisüsteemid. Tähtsaim normisüsteem on kõnekeel. Keele rikkumisel on oma tagajärjed. Näiteks ei saada sõnumist aru või vastuvõtja reageerib oodatust teistmoodi.
  Loomulikud keeled oma normipäraste grammatikate, sõnavara ja tähendustega kujutavad endast põhilisi esimese astme sümbolisüsteeme, mis funktsioneerivad kollektiivide liikmete kõige tähtsama maailma kujutamise vahendina. Kujutamine tähendab siinkohal eelkõige seda, et tavalisemad sõnad toovad endaga kaasa primitiivontoloogia, st viisi jagada välismaailm kui ka oma seisundid ja protsessid registreerivateks asjadeks, sisemisteks kujutlusteks.
  Keelelise relatiivsuse hüpoteesi järgi määravad esimese keele sõnavara, tähendussüsteem ja grammatika indiviidi maailmapildi, tema tegelikkuse mõistmise viisi. Selle järgi peaksid eri keeli kõnelevad inimesed nägema ja tunnetama maailma viisil, mille määravad nende esimese keele omadused. Tänapäeval on rohkem pooldajaid hüpoteesi nõrgemal variandil. Selle kohaselt esimene keel küll mõjutab ja suunab meie taju ja reaalsuse mõistmise kujunemist, kuid ei määra seda. Keelekollektiivile olulised kultuurinähtused kodeeruvad juba keele sõnavarasse. Näiteks on soomlastel palju sõnavara sauna kohta, näitab, et saun on neile tähtis.
  Teise astme sümbolisüsteemidesse kuuluvad näiteks huumor, rahvaluule , kõnekäänud, legendid , jutustused, jm, mida ei oleks olemas, kui neid ei saaks loomuliku keele abil väljendada. Teise astme sümbolisüsteem eeldab loomulikku keelt. Keelel on ka tähtis osa indiviidi identiteedi paljude parameetrite kujunemisel. Näiteks põhineb teatud rahvarühma kokkukuuluvustunne tihti ühisel keelel.
  Lisaks on keelest saanud inimese mälupikendus ehk kollektiivne mälu . Keel on välja arenenud inimese suhtlusvajaduste fuktsioonidest ning osad, olulisemad teated on kinnistunud keelesüsteemi osaks, leksikasse ja semantikasse. Keelekollektiivile kasulik info on kodeeritud eelkõige sõnade ja nende tähendustena.
  Bioloogilis-kognitiivne aspekt
  Ajustruktuurid ja – protsessid on keelelise suhtluse vältimatuks bioloogiliseks ja kognitiivseks eelduseks . Igal inimesel esindatud hääldamisharjumused, sõnad, tähendused, võimalikud lausestruktuurid jne moodustavad mentaalse grammatika ja sõnavara.
  Kuidas on keel esindatud inimese meeles? Need küsimused taanduvad tihti body & mind seosetele ja suhetele. Kas loomuliku keele representatsioonid ajus on kehalised või on nad ka mittefüüsilised mõttestruktuurid. Füüsilised protsessid on kindlasti olemas, aga milline oleks mentaalsete representatsioonide keel? Kuidas teisenduvad füüsilised protsessid mentaalseteks?
  Paljud lingvistid on nõus, et mentaalsed representatsioonid on olemas. Kaalukaim kinnitus on üldistusvõime. Keelesüsteemi mentaalsete representatsioonide suhe on aktuaalne just semantikas.
 • Mis on grammatika? (lk.37)!!!!!!!!!!! RASKE!!!
  Grammatika on keele ehituse süsteemipärane esitus, õpik ehk reeglite kogu ja keele süsteem.
  Keele süsteemi all mõeldakse reeglite süsteemi, mis määrab keele struktuuri ja mis ongi tegelikult keele süsteem. Selle tuuma moodustavad morfoloogia ja süntaks. Keele süsteem, nn grammatika 1 avaldub kahte moodi. Selle all võidakse mõelda struktuurisüsteemi kui kõrgemal asuvat normistikku (grammatika 1A), aga ka indiviidi poolt esimese keele omandamise käigus alateadlikult vastuvõetava grammatika avaldumisvormi ( grammatika 1B). Sel juhul räägitakse mentaalsest grammatikast. Need kaks väljendumisvormi on oma olemuselt erinevad. Esimene koosneb ühiskondlikest faktidest, teine struktuuride ja käitumisharjumuste representatsioonidest ajus. Keelesüsteem realiseerub lausungitena. Nende kogu nimetatakse korpuseks, mis peegeldab praktilist keelekasutust loova keelekasutusega. Grammatika 1 A olemust saab uurida ka introspektsiooni kasutades: uurija toetub oma keeleoskusele ja hindamisvõimele.
  Keele ehituse süsteemipärane esitus ja reeglite kogu (grammatika 2) on keele grammatika 1A süstemaatiline ja teoreetiline kirjeldus. Grammatika 2 toetub mingile teooriale sellest, kuidas grammatikat 1 A on võimalik kirjeldada. On olemas erinevaid grammatikateooriaid ja – mudeleid . Ilma teooriata ei ole grammatikast 1A üldse võimalik rääkida. Grammatika 2 koosneb reeglitest.
  Loomulikud normid reeglite 1A kirjeldused. Tuleb vahet teha loomulike normide ( reeglid 1A ) ja nende deskriptiivsete kirjelduste ( reeglid 2 A) ning ametliku keelehoolde normide vahel. Viimased on loomulikest normidest erinevalt kunstilikud.
 • Generatiivne grammatika
  Generatiivne grammatika on täpne üldteooria sellest, kuidas keelte grammatikaid 2 on võimalik formaliseerida, eriti süntaksi seisukohalt. Gen grammatika põhiline idee seisneb sellise grammatika 2 koostamises, mis genereeriks ehk matemaatilises tähenduses produtseeriks (lubaks) keele kõik grammatilised laused , kuid mitte ühtki mittegrammatilist lauset. Selle lähenemisviisi mõjukaim esindaja on Noam Chomsky , tema teos Aspects on kõige tsiteeritum. Generatiivse grammatika teooria on oluliselt mõjutanud formaalse keeleteaduse arengut. See teooria on mitmes mõttes muutunud, tal on palju järglasi.
 • Onomatopoeetiline sõna
  Onomatopoeetilised sõnad ehk deskriptiivsõnad– mitmesuguseid hääli matkivad sõnad nt auh-auh, pahh-pahh, kumisema, suhisema. Vastaval juhul pole sündmuse ja referendi suhe arbitraarne.
  LOENGUD
 • Keel kui kommunikatsioonisüsteem, keele allsüsteemid
 • Loomulik keel (vs tehiskeel)
  Loomulik keel on keel, mida teatud inimeste rühm kasutab emakeelena, see on loomuliku arengu tulemus.
  Tehiskeel on formaalkeel , mis on välja arendatud eelsõige teaduslikke ja tehnilisi eesmärke silmas pidades. Teist liiki tehiskeelteks on sajad rahvusvahelised abikeeled, mida on aegade jooksul loodud eelkõige selles usus, et nendest võiks saada universaalkeel.
  12. Maailma keelte jaotusi, liigitusaluseid, ( genealoogiline , areaalne , sotsiolingvistiline,
  tüpoloogiline), keelte arvandmete suhted ( parimate iseseisvate tööde autorid ei pea vastama)
  Keelte liigitusaluseid
  Genealoogiline ( sugulus ja päritolu)
  Areaalne (kasutuspiirkond ja kontaktid)
  Sotsiolingvistiline (kasutus ja staatus ühiskonnas)
  Tüpoloogiline (keele struktuuri ja sõnavara omadused)
  Suurima kõnelejatearvuga keel on mandariinihiina (üle 800 miljoni), järgmine hispaania (üle 320 miljoni), siis inglise (üle 300 miljoni), hindi jne.
 • Keelkond , algkeel , haru (parimate iseseisvate tööde autorid ei pea vastama)
  Keelkond on ühisest algkeelest põlvnevate keelte rühm.
  Algkeel on alguspärandi keel, aluskeel, oletatav sugulaskeelte ühine lähtekuju.
  Haru on
 • Võrdlev-ajalooline keeleteadus , häälikuseadused,
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile


  Konto olemas? Logi sisse

  Vasakule Paremale
  Üldkeeleteaduse eksam #1 Üldkeeleteaduse eksam #2 Üldkeeleteaduse eksam #3 Üldkeeleteaduse eksam #4 Üldkeeleteaduse eksam #5 Üldkeeleteaduse eksam #6 Üldkeeleteaduse eksam #7 Üldkeeleteaduse eksam #8 Üldkeeleteaduse eksam #9 Üldkeeleteaduse eksam #10 Üldkeeleteaduse eksam #11 Üldkeeleteaduse eksam #12 Üldkeeleteaduse eksam #13 Üldkeeleteaduse eksam #14 Üldkeeleteaduse eksam #15 Üldkeeleteaduse eksam #16 Üldkeeleteaduse eksam #17 Üldkeeleteaduse eksam #18 Üldkeeleteaduse eksam #19 Üldkeeleteaduse eksam #20 Üldkeeleteaduse eksam #21
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 21 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-12-03 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 58 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor keidiii Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Kordamisküsimused vastustega

  Märksõnad


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  21
  doc
  Üldkeeleteaduse konspekt
  21
  doc
  SISSEJUHATUS ÜLDKEELETEADUSSE ja KEELETEADUSE ALUSED
  15
  docx
  üldkeeleteadus
  40
  docx
  Keeleteaduse alused
  16
  docx
  Keeleteaduse kordamisküsimused 2013
  25
  doc
  Üldkeeleteaduse konspekt
  18
  pdf
  Üldkeeleteaduse eksami keelepuu
  55
  docx
  Keeleteadus konspekt 2018 sügis

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Konto olemas? Logi sisse

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun