Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

12. klass (Bioloogia küsimused ja vastused) (44)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
Bioloogia
12. klass
Kai Mänd
Õpik lk. 12
 • Selgitage ökoloogilise teguri mõistet.
  Ökoloogilised tegurid on organismide elutegevust mõjutavad keskkonnaregurid, mis tulenevad ümbritsevast eluta ja elusast loodusest; jaotatakse abiootiliseks ja biootiliseks.
 • Milliseid ökoloogilisi tegureid nimetatakse abiootilisteks?
  Tegureid, mis mõjutavad organismide elutegevust (nt. õhk, vesi ja muld ).
 • Millised ökoloogilised tegurid on biootilised?
  Biootilised tegurid tulenevad organismide kooselust.
 • Milliste biootiliste tegurite toimet inimesele on kõige raskem vältida?
  Inimestele on kõige raskem vältida antropogeensete tegurite toimet, sest see on tingitud inimtegevusest.
 • Kirjeldage nähtava valguse mõju taimedele.
  Nähtav valgus on vajalik rohelistele taimedele fotosünteesiks. Taimeliikidel on erinev nõudlus [nt. valguslembesed taimed vajavad täisvalgust( niidutaimed ), varju taluvad taimed kasvavad tavaliselt täisvalguses, kuid võivad elada ka varjus ( mustikad ) ning varjulembesed taimed tahavad elada varjus(sinilill, jänesekapsas)].
 • Selgitage temperatuuri osa loomade elus.
  Enamik maal elavatest organismidest on kõigusoojased(va. imetajad ja linnud ), mis tähendab, et nende ainevahetus pole piisavalt intensiivne ning nende kehatemperatuur sõltub otseselt väliskeskkonna temperatuurist. Talvel jäävad kõigusoojased taimed varjunult talveunne, sest magavatena on nende energiavajadus minimaalne, siis on ainevahetus aeglustunud.
 • Tooge näiteid abiootiliste ökoloogiliste tegurite toimest eri taimeliikidele.
  Valguskiirgust vajavad taimed erinevalt, sõltuvalt kas nad on valguslembesed(niidutaimed), varju taluvad(mustikad) või varjulembesed(sinilill, jänesekapsas). Samuti jagunevad taimed pikapäevataimedeks, kes vajavad õitsemiseks üle 12h valgust päevas( rukis , kaer, kartul ), lühipäevataimed, kes vajavad alla 12h( sojauba , hirss, riis ) või fotoperiodtismita taimed, kelle õitsemine ei sõltu päeva pikkusest(võilill, nelk , tomat , kurk ).
  Temperatuurile peavad taimed vastu erinevalt. Näiteks lehtpuud langetavad lehed külmade saabudes, sest nad ei saaks mullast piisavalt vett, et lehti ära toita. Okaspuudel aga seda muret pole, nendel jäävad okkad külge. Samuti ei talu lilled madalat temperatuuri ja neid võtabkülm ära.
 • Kirjeldage ökoloogilise teguri toime graafikut.
  Kõige soodsam temperatuur taimede kasvuks on 20 C. Temperatuuridel , mis on väiksemad, kui 5 C või suuremad, kui 40 C, on hukkumisohus (muidugi on erandeid nt. pingviinid, jääkarud ja kaktused )
  Õpik lk. 16
 • Mille poolest erinevad antropogeensed tegurid teistest biootilistest teguritest?
  Antropogeensed tegurid on inimtegevuse mõju loodusele , mille tegurite mõjul muutub sageli ökosüsteem ja funktsioon( tuumakatastroof , lageraie , reostus ). Teised biootilised tegurid on aga organismidevahelised kooseluvormid.
 • Selgitage sümbioosi mõistet ning tooge näiteid.
  Sümbioos on eri liiki organismide vastastikku kasulik kooseluvorm .
  (nt. liblikõielised taimed + mügarbakterid; põdrasamblik = vetika- ja seenerakkude kooselu).
 • Mille poolest erineb kommensalism sümbioosist?
  Kui sümbioosi puhul oli kooselu mõlemale liigile kasulik, siis kommensialismi puhul on kooselu ühele osapoolele kasulik, teisele kahjutu (nt. mõndade mardikaliikide elamine sipelgapesas).
 • Milliseid organisme nimetatakse kommensaalideks?
  Organism, kellele on kommensiaalne kooselu kasulik.
 • Millist kahju tekitavad parasiidid ?
  Parasiidid elavad teiste organismide arvelt (nt. inimese soolestikus elav solge saab sealt toitu ning põhjustab inimesele tervisehäireid).
 • Koostage kolmelüliline kiskahel kodumaistest liikidest.
  NISU - > PÕLDHIIR - > ÖÖKULL

 • Võrrelge kisklust ja herbivooriat.
  Kiskjad söövad herbivoore, nemad kiskjaid mitte. Kiskjad peavad toidu saamiseks rohkem vaeva nägema, sest saak võib eest ära joosta , herbivooridel on toidu hankimine kergem, aga erinevalt kiskjatest peavad nemad oma seljataguse pärast muretsema, kiskjad selle pärast enamasti kartma ei pea, et nad saagiks võivad langeda.

 • Tooge näiteid looduses esinevatest konkurentsivormidest, mis inimese puhul on minetanud tähtsuse.
  Toidu pärast konkureerimist pole (nt. toidu pärast konkureerivad aga erinevad taimed tänapäevalgi).  Õpik lk. 21
 • Millist isendite rühma nimetatakse populatsiooniks?
  Populatsioon on ühist territooriumi(levilat) asustavate samaliigiliste isendite kogum.
 • Selgitage populatsiooni arvukuse ja tideduse mõistet.
  Populatsiooni arvukus on ühe populatsiooni kuuluvate isendite arv.
  Populatsiooni tihedus on ühe populatsiooni isendite arv pinnaühiku kohta.
 • Iseloomustage ökosüsteemi struktuuri.


  Produtsendid
  Konsumendid
  Destruendid
  esmase orgaanilise aine loojad
  orgaanilise aine tarbijad
  surnud orgaanilise aine lagundajad
  valdavalt rohelised taimed
  valdavalt loomsed organismid
  valdavalt seened ja bakterid
  toitumistüübilt autotroofid
  toitumistüübilt heterotroofid
  toitumistüübilt saprotroofid


 • Kuidas on ökotoop seotud biotsönoosiga?
  Mõlemad on elukooslused .
 • Koostage konkreetsetest liikidest toiduahel , mis koosneb tootjast ja kolmest tarbijast.

  FÜTOPLANKTON -> ZOOPLANKTON -> KOGER -> HAUG

 • Milles seisneb ökosüsteemi iseregulatsioon?
  Iseregulatsioon toimub kõigi järjestikuste troofiliste tasemete vahel. Seetõttu püsib populatsioonide arvukus kindlates piirides ja kujuneb välja ökoloogiline tasakaal. Kui populatsioonide arvukus püsib pikemat aega stabiilsena, siis nimetatakse sellist ökosüsteemi seisundit ökoloogiliseks tasakaaluks.
 • Kuidas kujuneb ökoloogiline tasakaal?
  Ökoloogiline tasakaal kujuneb populatsiooni stabiilsuse püsimisel. Seega on ökoloogiline tasakaal ökosüsteemis toimuva iseregulatsiooni tulemus.
 • Kuna hndid murravad tihti ka koduloomi, siis püüavad inimesed nende arvukust jahipidamisega piirata. Põhjendage, miks on hundid looduses siiski vajalikud?
  Selleks, et nõrgemad isendid või loomad, kes on haigestunud, ei levitaks haiguseid edasi (haigused küll levivad edasi kuid mitte nii kiiresti, kui siis, mil huntide osakaal puuduks).

  Õpik lk. 25
 • Millist populatsiooni nimetatakse stabiilseks?
  Stabiilseks, nimetatakse populatsiooni, kus suremus ja sündimus on praktiliselt võrdsed.
 • Mille poolest erineb kasvav populatsioon kahanevast?
  Kahanevas populatsioonis ületab suremus sündimuses, kasvavas aga sündimus suremuse.
 • Millistel juhtudel võib üks ökosüsteem asenduda teisega ?
  Kui ökosüsteemi iseregulatsioon lakkab toimimast, muutub ökosüsteemi kuuluvate populatsioonide arv ja arvukus. Selle tulemusena võib üks ökosüsteem asenduda teisega.
 • Miks ei suuda organismid kogu toidus olevat energiat täielikult ära kasutada?
  Kuna maismaaökosüsteemides on enamasti iga järgmise astme tarbijate biomass ja selles sisalduv energia eelmise taseme omast ligikaudu 10 korda väiksem.
 • Selgitage ökoloogilise püramiidi reeglid.
  Iga järgmisetroofilise taseme biomass on ligikaudu 10% eelmise taseme biomassist.
 • Kui suur saab olla teise astme tarbija biomassi juurdekasv, mis tugineb tootja ühetonnisele biomassi juurdekasvule?
  1 tonn = 1000kg
  1. astme tarbija 1000kg x 10% = 100kg
  2. astme tarbija 100kg x 10% = 10kg
 • Mis tähtsus on biosfääri läbival energiavool?
  Kogu biosfäär püsib elus vaid seetõttu, et teda läbib pidev energiavoog. Päikeselt lähtuva valgusenergia salvestavad tootjad biomassi keemiliste sidemete energiaks. Koos biomassi liikumisega ühelt troofiliselt tasemelt teisele toimub ka energia ülekanne. Kõik organismid oksüdeerivad orgaanilisi aineid elutegevuseks vajaliku energia saamiseks. Selle käigus muundub keemiline energia soojusenergiaks. Surnud organismide orgaanilised ained oksüdeeritakse lagundajate poolt. Ka selle tulemusel muundub keemiline energia soojusenergiaks.
 • Kirjeldage ökoloogilise tasakaalu muutumist mõne oma kodukoha ökosüsteemi näitel.
  Näiteks raiutakse maha kuusik. Esmalt hakkavad raiesmikul kasvama valguslembesed rohttaimed ja seejärel lehtpuud ( hall lepp , arukask). Need kasvavad kiiremini kui seemnetest arenevad kuused ning seega asendub üks metsatüüp teisega. Aga kui sirguvad taas noored kuused, varjutavad need valguslembesed lehtpuud ning kuusik taastub .

  Õpik lk. 26-27
  Mõisted
  Abiootilised tegurid – organismide elutegevust mõjutavad eluta looduse tegurid
  Biootiline tegur – organismide elutegevust mõjutav elusa looduse tegur, mis tuleneb organismide kooselust
  Antropogeenne tegur – inimtegevuse mõju organismide elutegevusele
  Areaal(levila) ühe süstemaatikaüksuse (nt. Populatsioon, liik, perekond) asuala
  Biomassi püramiid – ökoloogilise püramiidi graafiline esitus, milles toiduahela kõigi troofiliste tasemete biomassi kujutavad ristkülikud on paigutatud ülestikku.
  Biosfäär – Maa pinnakihtide ruumiosa, mida asustavad elusorganismid
  Biotsönoos – elukooslus. Ökosüsteemi elusosa, mille moodustavad eri tüüpi organismide populatsioonid
  Herbivooriataimtoidulise looma toitumissuhe taimedega
  Kahanev populatsioon – populatsioon, milles suremus ületab sündimuse
  Kasvav populatsioon – populatsioon, milles sündimus ületab suremuse
  Karnivoor – kiskja . Loomtoiduline loom
  Kiskahel – saak- ja röövloomadest moodustunud toiduahel
  Kisklusröövlooma toitumissuhe saakloomaga
  Kommensalism – eri liikide organismide kooseluvorm, mis on ühele poolele kasulik ja teisele kahjutu
  Konkurentssama või eri liiki organismide vastastikku piirav kooseluvorm
  Laguahel – toiduahel, mis algab elutegevuse jääkidest ja surnud organismidest ning lõppeb mikroorganismidega (seente, bakterite või protistidega)
  Lagundaja – desturent. Surnud organismide koostisaineid lagundav heterotroofne organism (bakter, seen , selgrootu loom)
  Omnivoor – segatoiduline. Loomaliik, kes toitub nii taimedest kui loomadest
  Parasitism – eri liiki organismide kooseluvorm, mis on ühele kasulik ja teisele kahjulik
  Populatsioon – ühist territooriumi(levilat)
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #1 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #2 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #3 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #4 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #5 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #6 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #7 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #8 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #9 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #10 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #11 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #12 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #13 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #14 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #15 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #16 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #17 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #18 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #19 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #20 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #21 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #22 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #23 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #24 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #25 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #26 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #27 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #28 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #29 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #30 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #31 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #32 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #33 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #34 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #35 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #36 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #37 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #38 12-klass-Bioloogia küsimused ja vastused #39
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 39 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2010-12-06 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 1923 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 44 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Kai Mänd Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Konspektis on vastatud kõigile küsimustele eelnevalt mainitud õpikulehekülgedelt.

  Küsimused:

  Selgitage ökoloogilise teguri mõistet.
  Milliseid ökoloogilisi tegureid nimetatakse abiootilisteks?
  Millised ökoloogilised tegurid on biootilised?
  Milliste biootiliste tegurite toimet inimesele on kõige raskem vältida?
  Kirjeldage nähtava valguse mõju taimedele.
  Selgitage temperatuuri osa loomade elus.
  Tooge näiteid abiootiliste ökoloogiliste tegurite toimest eri taimeliikidele.
  Kirjeldage ökoloogilise teguri toime graafikut.
  Mille poolest erinevad antropogeensed tegurid teistest biootilistest teguritest?
  Selgitage sümbioosi mõistet ning tooge näiteid.
  Mille poolest erineb kommensalism sümbioosist?
  Milliseid organisme nimetatakse kommensaalideks?
  Millist kahju tekitavad parasiidid?
  Koostage kolmelüliline kiskahel kodumaistest liikidest.
  Võrrelge kisklust ja herbivooriat.
  Tooge näiteid looduses esinevatest konkurentsivormidest, mis inimese puhul on minetanud tähtsuse.
  Millist isendite rühma nimetatakse populatsiooniks?
  Selgitage populatsiooni arvukuse ja tideduse mõistet.
  Iseloomustage ökosüsteemi struktuuri.
  Kuidas on ökotoop seotud biotsönoosiga?
  Koostage konkreetsetest liikidest toiduahel, mis koosneb tootjast ja kolmest tarbijast.
  Milles seisneb ökosüsteemi iseregulatsioon?
  Kuidas kujuneb ökoloogiline tasakaal?
  Kuna hndid murravad tihti ka koduloomi, siis püüavad inimesed nende arvukust jahipidamisega piirata. Põhjendage, miks on hundid looduses siiski vajalikud?
  Millist populatsiooni nimetatakse stabiilseks?
  Mille poolest erineb kasvav populatsioon kahanevast?
  Millistel juhtudel võib üks ökosüsteem asenduda teisega?
  Miks ei suuda organismid kogu toidus olevat energiat täielikult ära kasutada?
  Selgitage ökoloogilise püramiidi reeglid.
  Kui suur saab olla teise astme tarbija biomassi juurdekasv, mis tugineb tootja ühetonnisele biomassi juurdekasvule?
  Mis tähtsus on biosfääri läbival energiavool?
  Kirjeldage ökoloogilise tasakaalu muutumist mõne oma kodukoha ökosüsteemi näitel.
  Abiootilised tegurid
  Biootiline tegur
  Antropogeenne tegur
  Areaal
  Biomassi püramiid
  Biosfäär
  Biotsönoos
  Herbivooria
  Kahanev populatsioon
  Kasvav populatsioon
  Karnivoor
  Kiskahel
  Kisklus
  Kommensalism
  Konkurents
  Laguahel
  Lagundaja
  Omnivoor
  Parasitism
  Populatsioon
  Populatsiooni arvukus
  Populatsiooni tihedus
  Populatsioonilained
  Stabiilne populatsioon
  Sümbioos
  Tarbija
  Toiduahel
  Toiduvõrk
  Tootja
  Troofiline tase
  Ökoloogiline amplituud
  Ökoloogiline tasakaal
  Ökoloogiline tegur
  Ökoloogilise püramiidi reegel
  Ökosüsteem
  Ökotoop
  Milles seisneb soojuskiirguse mõju püsi- ja kõigusoojastele loomadele?
  Miks on sama ökoloogilise teguri amplituud eri liikide puhul erinev?
  Kuidas mõjutavad parasiidi ja peremehe toitumissuhteid teineteise suhtes kujunenud kaitsekohastumused?
  Mis tingimustel võib stabiilne populatsioon muutuda kasvavaks?
  Tooge näiteid oma kodukoha ökosüsteemidest, kus antropogeensed tegurid on mõjutanud populatsioonide arvukust.
  Miks moodustab iga troofilise taseme energia vaid 10% eelmise omast?
  Ühel suvepäeval märkate, et teie kodukoha väikeses järvekeses on hakanud vohama vetikad ja veekogu „õitseb“. Prognoosige järgnevaid muutusi selles ökosüsteemis. Mida teeksite, et „õitsemise“ tekkepõhjustes selgusele jõuda?
  Kui suur saab olla kolmanda astme tarbijate biomassi juurdekasv, mis põhineb tootjate 100t biomassi juurdekasvul.
  Miks arengumaadele pidevalt eraldatavad rahalised toetused ja muu materiaalne abi ei likvideeri seal esinevat toidupuudust?
  Miks ei jätku joogivett kõigile maakera elanikele?
  Tooge näiteid taastuvatest ja taastumatutest loodusvaradest Eestis.
  Kuidas tekivad happevihmad Eesti tingimustes?
  Milles seisneb kasvuhooneefekti tähtsus elusloodusele?
  Mida saate isiklikult teha, et kasvuhooneefekt ei süveneks?
  Milliste globaalprobleemide mõju on Eestis otseselt tuntav ning milliste mõju pole märgata?
  Juba vanad eestlased kasutasid põlluharimisel külvikordade vaheldumist. Tooge välja kolm tänapäeva teadmistele tuginevat põhjust, miks selline põllundus on otstarbekas.
  Tooge näiteid liike ohustavast inimtegevusest Eestis.
  Nimetage looduskaitse tegevusvaldkondi.
  Mis on kekkonnakaitse peamised tegevusvaldkonnad?
  Mida peaks silmas pidama iga Eesti elanik seoses Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga?
  Selgitage Eesti looduskaitse korraldust.
  Mis on Natura 2000 ja milleks vajalik?
  Millised tegevused on keelatud, kui lähete sõbraga jalutama Lahemaa rahvusparki?
  Kuidas kaitstakse haruldasi ja ohustatud liike Eestis?
  Põhjendage säästva arengu vajalikkust!
  Mis on Agenda 21 eesmärgid?
  Tooge näiteid igapäevasest elust, kuidas saaksite ise kaasa aidata säästvale arengule.
  Millised õigused annab Eesti elanikkonnale Århusi konventsioon?
  Milles seisneb Eesti keskkonnapoliitika?
  Milles seisneb elanikkonna roll Eesti elanikkonnastrateegia 2010 rakendamisel?
  Milliste valdkondade arengut käsitleb Säästev Eesti 21?
  Tooge näiteid kodukoha majandustegevusest, milles on arvestatud loodussäästlikkust, ning sellisest tegevusest, kus seda pole silmas peetud.
  Agenda 21
  Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon
  Eesti keskkonnastrateegia 2010
  Eesti looduskaitseseadus
  Erosioon
  Happevihm
  Kaitseala
  Kaitsealune liik
  Kaitstavad loodusobjektid
  Kasvuhooneefekt
  Kasvuhoonegaasid
  Keskkonnakaitse
  Kõrbestumine
  Looduskaitse
  Natura 2000
  Säästev eesti 21
  Taastumatud loodusvarad
  Taastuvad loodusvarad
  Ökoloogiline globaalprobleem
  Loodussäästlik majandustegevus eeldab jäätmete ümbertöötamist nende tekkekoha lähedal. Miks on oluline?
  Miks on happevihmade mõju Eesti eri piirkondades erinev?
  Milline roll on ühiskonna kultuuritavadel ökoloogiliste globaalprobleemide süvenemises?
  Milles seisneb igaüheõigus? Tooge näiteid kodukohast.
  Selgitage riikliku strateegia Säästev Eesti 21 eesmärkide vastasmõjusid joonise 1.53 alusel.
  Selgitage säästva arengu idee seost ökoloogiliste globaalprobleemide leevendamisega.
  Tooge näiteid Eesti keskkonnaprobleemidest, mille lahendamiseks on rahvusvahelisi kokkuleppeid, ning probleemidest, mille puhul piisab Eesti riigi või kohaliku omavalitsuse tasandist.
  Tooge välja kolm tegevusvaldkonda, milles teie kodukool saaks kaasa aidata strateegia Säästev Eesti 21 rakendamisele. Põhjendage oma valikut!
  Mis on evolutsioon ja millised on selle vormid?
  Milles seisneb bioloogiline evolutsioon?
  Milles seisneb Cuvier’ katastroofiteooria?
  Kuidas seletas Lamarvk elu evolutsiooni?
  Mida pidas Darwin liikide muutumise peamiseks teguriks?
  Millest tuletas Darwin loodusliku valiku?
  Milline oli Darwini evolutsiooniteooria tähtsus?
  Võrrelge Lamarcki ja Darwini evolutsioonialaseid seisukohti.
  Mida kasutab paleontoloogia evolutsiooni tõestamiseks?
  Mis on fossiilid ja kuidas need tekivad?
  Kuidas võimaldab kivististe vanuse määramine selgitada elu evolutsiooni?
  Milliseid andmeid evolutsiooni kohta annab võrdlev anatoomia?
  Mida näitab loomade lootelise arengu võrdlus?
  Kuidas saadakse geneetilisi tõendeid evolutsiooni kohta?
  Kuidas aitab pseudogeenide nukleotiidse järjestuse võrdlemine uurimist?
  Milliseid tõendeid liikide muutlikkuse kohta annab aretus?
  Mida tõestas Louis Pasteur?
  Millistel eeldustel põhineb elutekke probleemi teaduslik püstitus?
  Milliseid etappe pidi elu keemiline evolutsioon läbima?
  Milliseid eksperimentaalseid tõendeid on biomolekulide abiootilise tekke kohta?
  Milliseid tõendeid on orgaaniliste molekulide kosmilise päritolu kohta?
  Millist osa võisid etendada mineraalid biopolümeeride abiootilisel sünteesil?
  Milles seisneb RNA maailma hüpotees?
  Millised probleemid seisavad elutekke nüüdisaegse käsituse ees?
  Millistel faktidel põhinevad ettekujutused Maa ja elu vanusest?
  Milliseid elu tõendeid on teada Kambriumi-eelsest perioodist?
  Millised ja kui vanad on vanimad hulkraksete loomade kivistised?
  Mida tähendab „Kambriumi plahvatus“?
  Mis asjaolud tegid võimalikuks hulkraksete loomade ehitustüüpide mitmekesisuse?
  Millal asustasid organismid maismaa? Millised olid esimesed maismaa-asukad?
  Millised looma- ja taimerühmad olid iseloomulikud Keskaegkonnale?
  Mis oli imetajate kiire mitmekesistumise eelduseks Uusaegkonna alguses?
  Aegkond
  Ajastu
  Bioloogiline evolutsioon
  Eoon
  Evolutsioon
  Evolutsiooniteooria
  Feneetiline
  Fossiil (kivistis)
  Füüsikaline evolutsioon
  Geokronoloogia
  Kambriumi plahvatus
  Keemiline evolutsioon
  Kunstlik valik
  Looduslik valik
  Mandunud elund
  Olelusvõitlus
  Paleonoloogia
  Pseudogeen
  Ribosüüm
  RNA-maailm
  Millised tingimused võimaldasid elu teket Maal?
  Miks ei ole elu isetärkamine Maal praegu võimalik?
  Millistele elu teket käsitlevatele küsimustele andsid Milleri katsed vastuse ning millistele mitte?
  Esitage poolt- ja vastuväiteid seisukohale, et esmane elu võis olla RNA-põhine!
  Kuidas seletas Lamarck organismide omaduste otstarbekohasust?
  Mida tähendab Darwini järgi olelusvõitlus?
  Mis on tinginud elu arengus aeglasemaid ja kiiremaid perioode? Tooge näiteid aegkondadest!

  Millised eeldused võimaldasid Darwinil luua teadusliku evolutsiooniteooria?

  abiootilised tegurid , biootiline tegur , antropogeenne tegur , areaal , biomassi püramiid , biosfäär , biotsönoos , herbivooria , kahanev populatsioon , kasvav populatsioon , karnivoor , kiskahel , kisklus , kommensalism , konkurents , laguahel , lagundaja , omnivoor , parasitism , populatsioon , populatsiooni arvukus , populatsiooni tihedus , populatsioonilained , stabiilne populatsioon , sümbioos , tarbija , toiduahel , toiduvõrk , tootja , troofiline tase , ökoloogiline amplituud , ökoloogiline tasakaal , ökoloogiline tegur , ökoloogilise püramiidi reegel , ökosüsteem , ökotoop , agenda 21 , bioloogilise mitmekesisuse konventsioon , eesti keskkonnastrateegia 2010 , eesti looduskaitseseadus , erosioon , happevihm , kaitseala , kaitsealune liik , kaitstavad loodusobjektid , kasvuhooneefekt , kasvuhoonegaasid , keskkonnakaitse , kõrbestumine , looduskaitse , natura 2000 , säästev eesti 21 , taastumatud loodusvarad , taastuvad loodusvarad , ökoloogiline globaalprobleem , aegkond , ajastu , bioloogiline evolutsioon , eoon , evolutsioon , evolutsiooniteooria , feneetiline , fossiil (kivistis) , füüsikaline evolutsioon , geokronoloogia , kambriumi plahvatus , keemiline evolutsioon , kunstlik valik , looduslik valik , mandunud elund , olelusvõitlus , paleonoloogia , pseudogeen , ribosüüm , rna-maailm

  Mõisted


  Kommentaarid (44)

  TriinGretel profiilipilt
  TriinGretel: tänan selle suurepärase kokkuvõtte eest, töö materjalidega ja see aitab meeletult
  18:57 19-02-2015
  pisikekristel profiilipilt
  pisikekristel: Kindlasti kasulik töödeks õppimisel ja ka koduste ülesannete tegemisel.
  22:26 12-10-2011
  tibupart profiilipilt
  tibupart: Väga mõnus kordamiseks. Kõik vastused õpiku küsimustel ja ülesannetel
  19:30 19-12-2010


  Sarnased materjalid

  150
  docx
  Bioloogia gümnaasiumi materjal 2013
  11
  doc
  Bioloogia kordamisküsimused koos vastustega
  24
  docx
  Ökoloogia eksami küsimused ja vastused
  528
  doc
  Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused
  19
  doc
  Kordamisküsimuste vastused
  98
  docx
  Kogu keskkooli bioloogia konspekt
  18
  doc
  ÖKOLOOGIA kordamisküsimuste vastused 2012
  29
  doc
  Mõistete seletav sõnastik-pikk

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun