Facebook Like

10. klassi ajaloo kontrolltöö (0)

3 KEHV
Punktid
 
Säutsu twitteris
 • Selgita mõisted:
  Bütsants-Byzantoni järgi hakati ida- Roomat keskajal nimetama bütsantsiks, ametlikult oli riik Rooma keisririik ja sealsed elanikud roomlased .
  Ikoon - idakirikus traditsiooniline pühapiltide austamine
  Gallia - põhiliselt tänapäeva Prantsusmaa ala, mille piirideks Reini jõigi ja Alpid , Vahemere ja Pürenee mäed, Atlandi ookean ja Põhjameri.
  Majordoomus- kuningakoja ülem
  Vasall - väikefeodaal(rüütlid)
  Senjöör- suurfeodaalid ( hertsog , vürst, markii , krahv, parun )
  Feodaalne hierarhiaüks lepingu pool oli teisest kõrgemal
  Lään- vasallide kasutusse antud maa koos talupoegadega (hiljem muuts pärandatavaks)
  Läänimees- ( feodaal )- maa omanik
  Läänikord- feodaalkord , mis põhineb isanda ehk senjööri ja tema sõjamehest sõltlase ehk vasalli suhtel.
  Aadel - feodaalidest moodustunud seisus, kes sõdivad kõigi eest.
  Domeen- kuninga maavaldus (vähenes kuna läänistatud maad ei läinud vasalli surma järel enam kuningale tagasi)
  Feodaalne killustatus- riigi jagunemine iseseisvateks maavaldusteks (nt Frangi keisririik 3.ks 843a.)
  Naturaalmajandus -kõik eluks vajalik valmistati kohaliku talupoja poolt või ülikute kodades tegutsevate käsitööliste poolt. Hangiti peamiselt luksusesemetega. Kaubandus oli nõralt arenenud.
  Sunnismaisus - talupojal keelati maalt lahkuda. Puudub vabadus.
  *Teotöö-talupoja (pärisorja) kohustus, kus nad pidid töötama feodaali majapidamises, põllul, ehitusel (mõisas)
  Koraan -islami püha raamat, kus prohvet Muhamed kui Allahki saadik väljendab seal Allahi tavast sõnumit.
  Kalifaat-vallutustega tekkinud araablaste suuriik.
  Viiking - Skandinaavia sõdalane
  normann-Lääne-Euroopa viiking
  varjaag - venemaal olevad viikingid
  Ruunikiri -viikingite kiri, mis lähtus lihtsustatud ladina keelest.
  Ruunikivi -haua- ja mälestuskivid peamiselt teede ääres, möödujatele lugemiseks. (langenud sõjameest, ajaloo sündmustest.)
  Valhalla - lahingus langenud sõdalaste surnuteriik , kus sõditakse ja pidutsetakse
  Saaga - suuliselt edasiantud pikemad jutustused ajaloosündmustest, mis pandi kirja 12-13 sajandil („vanem edda -islandi eepos )
  Anglosaksid- anglid , saksid , jüütid ja friisid
  Misjonärid-ristiusu levitajad , inimeste ristuusku pöörajad.
  Piiskoppkõrgeim vaimulik oma piirkonnas: pidas jutlust katedraalis; pühitses ametisse preestreid, õnnistas altareid ja kirikuid; kontrollis vaimulik tegevust.
  Toomkapiitelpiiskoppi abistav ja nõuandev kogu madalamatest vaimulikest.
  Sinodpiiskopkonna tähtsamate vaimulike koosolek piiskopi juhtimisel: tehti teatavaks paavsti ja kirikukogude otsuseid; jagati vaimulikele korraldusi
  Kümnis-kümnendik kõigist sissetulekutest pidi andma kirikule ning see oli kiriku püsiv sissetulek.
  Sakramendid – kristlikud toimingud
  Paavstkatoliku kiriku pea ja Kristuse asemik maal
 • Kes olid?
  Justinianus I - (527 - 565)Bütsantsi silmapaistavamaid valitsejaid. Ühendas veelkord keisririigi.
  Kyrillos ja Methodis- Konstantinoopoli mungad , kes 860 tõlkisid piibli vanabulgaaria keelde.
  Chlodovech - Frangi riig irajaja
  Karl Martell - Pippini järglane, kes võttis tiitliks frangi hertsogi.
  Pippin Lühike- Martelli järglane, kes laskis end kuningaks valida.
  Karl Suur- oli kuulsaim karoling ja piiride laiendaja. 800 a kroonis paavst Karl Suure keisriks. Kirjaoskamatu, kes kujunes kultuuri kaitsjaks ja edendajaks.
  William Vallutaja- Normandia hertsog, kes Lääne-inglismaal toimunud lahingus purustas anglosakside väed ja sai Inglise kuningaks.
  Rjurik- Novgorodi vürst viikingisoost.
  Oleg- rajas Vana-vene riigi
  Vladimir-Kiievi vürst, kes lasi 988 oma riigis uue usu kehtestada.
  Muhamed - meka kaupmees, hakkas islami usku -allumist jumala tahtele - kuulutama.
  Augustinus -kristlik õpetlane, kelle teos „jumala riigist”
  Püha Patrick -misjonär Iirimaal , kes pööras inimesed ristiusku. Ta oli pärit Lääne-Prantsusmaalt.
  Püha Benedictus - Elas Itaalia kloostris . Oli eremiit , kes rajas Monte Cassino , rajas reeglid, mille järgi mungad elasid.
 • Mis toimus?
  381 – kristlus kuulutati ristiusuks
  375 – 568 - rahvasterändamine
  476 – Lääne-rooma hävinemine
  481 – 511-Frangi riiki valitses GLODOVECH
  527 – 565- Keiser Justinianuse valitsesaeg
  630 – islami võiduplaan. Muhamed pöördub tagasi Mekasse, puhastas linna ja Kaaba pühamu ebajumalakummardamisest.
  732 – Politiers´ lahing
  756 – 1870- Paavsti valitsemisaeg Itaalias ??????????? 756 tekkis paavsti riik
  768 – 814 - Karl suure valitsusaeg
  800 – frankide kuninga Karl Suur krooniti paavsti poolt rooma keisriks.
  843 – Verduni kokkulepe-frangi riigi jagunemine 3 riigiks (ida-, lääne-, ja Lõuna-frangi riigiks.)
  u. 1000 – Erik Punase poeg Leif purjetas Põhja-Ameerika rannikule
  1066 – Hastengsi lahing
  1453 – Konstantinoopoli langemine ja ida-rooma häving
 • Euroopa kujunemine keskajal:
 • Keskaja mõiste ja koht ajaloos
  Keskajaga tähistatakse teatud ajajärkude vahele jäävat perioodi. Üleminek antiigist keskaega oli pikk muutuste protsess.Keskaja mõiste juurdlus nn valgustusajal.mõiste on halvustava tähendusega, sest tähendab pimedat ajajärku. Kuid praeguseks peetakse seda perioodi tsivilisatsiooni seisukohalt ülimalt oluliseks, viljakaks ja loominguliseks. Enamasti peetakse keskaja alguseks Lääne-Rooma keisri Romulus Augustuse võimult tõukamist 476 aastal. See tähistab keisrivõimu langust ja germaanlaste sõltumatute riikide väljakujunemist. Mõiste „ keskaeg ” võtsid kasutusele humanistid. Keskaeg on eelkõige Euroopa ajaloo periood. See 1000- aastane periood pani aluse läänemaailmale nagu me seda tänapäeval tunneme. Keskaeg oli mitmetahuline nagu tänapäevgi. Arenes kultuur pandi alus paljudele tänapäeva väärtushinnangutele.
 • Keskaja piiritlemine
  Keskaega piiritletakse ruumiliselt alaga, kus kujunes feodaaltsivilisatsioon.
  Piirid
  tunnused
  Lääne- ja Lõuna-Euroopa (mujal algas keskaeg hiljem)
  1. Religioonideks oli kristlus (katoliiklus), mis täitis tolleaegses maailmas nii religiooni kui ideoloogia ülesandeid , mõjutades igapäevaelu.
  2. Ühiskondlik korraldus põhines feodaalseisusel. See reguleeris 2 vaba inimese-senjööri ja vasalli suhteid. Antiigiaegne jagunemine vabadeks ja orjadeks ei sobinud, kuna kristlane ei tohi teise kristlase ori olla.
  Keskaja alguseks peetakse* 476 a, kui kukutati viimane L- Rooma keiser. See pani alguse vanaaja orjanduslikule ühiskonna kriisile. Seda sai ületada muutustega, mis üks ajastu(orjandus) kasvas üle teiseks (feodalismiks)
  Keskaja lõpuks peetakse kas * Konstantinoopoli vallutamist türklaste poolt 1453 aastal. * Ameerika avastamist kolumbuse poolt 1492 aastal. * usupuhastuse ehk reformatsiooni algust Saksamaal 1517 aastal.
  Kõik need sündmused märgivad maailma otsustavat muutust ja uue maailmapildi kujunemist.
 • Keskaja periodiseerimine
  * Varakeskaeg (4-10 asj.) -oli suhteliselt vaene ja poliitiliselt killustatud, sellel perioodil kujunesid hilisematele perioodidele iseloomulikud jooned, nagu Feodaalsõltuvus ja katoliku kiriku ühendav roll Lääne-Euroopas.
  *Kõrgkeskaeg (11-14 saj) - tõi kaasa jõukuse kasvu, vahepeal hääbunud linnad tõusid taas esile ja lääne-eurooplaste vallutusretked nii itta , lõunasse kui ka põhja.
  * hiliskeskaeg (15-16 saj) - põhjustas katkuepideemia, Elanikkonna vähenemine ja majanduslik rakus. See soodustas ühiskonna muutusi, mis panid aluse uusaegse, kapitalistliku ühiskonna kujunemisele.
  5. Rahvasterändamise aeg
 • Germaanlaste ränded:

  Indoeurooplastena elasid Mustast merest Skandinaaviani. Jagunesid ida, - lääne- ja põhjagermaanlasteks. Eraldusid teistest indoeurooplastest aastatuhandete eest. Suhteliselt liikuvate hõimudega tegeldi jahinduse, loomakasvatuse ja alepõllundusega. Ühiskonnas valitses põhimõtteline võrdsus. Tähtsamad otsused lngetati rahvakoosolekul (vabad mehed). Pealike tähtsam positsioon. Kuninga suguvõsa põlvnes jumalast.
  • rahvasterändamine ja riigid

  375 - 568. Ajendiks hunnide (türgi soost rändkarjakasvatajad) tungimine Aasiat Euroopasse 375 a. Rände põhjuseks oli ilmastiku jahenemine, elanikkonna juurdekasv ja maanappus. Rände tagajärjeks Lääne-Rooma häving ja germaanlaste riikide tekkimine:
  *Läänegootide riik : vallutasid ja rüüstasid Rooma linna (410). Asutasid I barbarite kuningriigi Lääne-Prantsusmaal ja Hispaanias. Koos roomlastega peatasid Attila edasitungi Euroopasse (451 Katalauna lahing.)
  *Vandaalide riik: Suundusid Pürenee poossaare kaudu Põhja-Aafrikasse, kus vallutasid Kartaago ja rajasid oma riigi. 455 vallutasid ja rüüstasid Rooma 8vandalism)
  *Anglosakside riigid: Anglid, saksid ja jüütid tulid briti saartele ja rajasid sinna oma riigid
  * Frangi riik: Reini alalt pärit frangid tungisid Gallliasse (Prantsusmaale) ja rajasid Chlodovechi (I kuningas)juhtimisel sinna oma riigi.
  *Idagootide riik: Idagoodid tungisid Itaaliasse, kukutasid Odoakeri ja rajasd oma riigi
  *Langobardide riik: Langobardid tungisid avaaride(türgi hõim) eest põgenedes Phja-itaaliasse ja rajasid oma riigi 568 a, mida peetakse rahvasterände lõpuks.
 • Slaavlaste ränded:
  • algkodu ja ühiskonnakorraldus

  Indoeuroopa päritolu olid. Elat iMustast merest Loode-Karpaatidest Dneprini. Tegeleti alepõllundusega ja karjakasvatusega ning neil olid kindlustatud alad. Kogukonnast eraldas ülikute kiht sõjalise kaaskonnaga . Hõimud olid arvukad, sõjakad.
  • hõimurühmad, nende ränded ja riigid

  Rahvasteränne oli 5-7 saj ja peale seda asutasiad Poola, Tšehhi, Slovakkia , Valgevene ja Lääne- Ukraina alasid. Laiendades oma alasid nii läände, lõunasse kui ka idasse.
  Veneedid olid lääneslaavlased (poolakad, slovakid, tšehhid). Asutati germaanlastest mahajäetud ala Elbest idas.
  Sklaviinidolid lõunaslaavlased (bulgaarlsed, horvaadid, serblased, sloveenid, makedoonlased, tšernogoorlased. Avaaride(türgi hõimude) rüüsteretkede mõjul liiguti Kesk-Euroopast Bütsantsi aladele Balkanil , mis hakkasid slaavistuma. I slaavi riik oli Bulgaaria , mis loodi 681a.
  Atiidid olid idaslaavlased .( venelased , valgevenelased , ukrainlased), asusid järg-järgult soomeugrilaste aladele elama. Alguses mingi jõgedeäärsetesse liiklussõlmedesse ja nende ümbrusesse. Liiguti Dnepri piirkondade kiievi aladele.
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  10-klassi ajaloo kontrolltöö #1 10-klassi ajaloo kontrolltöö #2 10-klassi ajaloo kontrolltöö #3 10-klassi ajaloo kontrolltöö #4 10-klassi ajaloo kontrolltöö #5 10-klassi ajaloo kontrolltöö #6 10-klassi ajaloo kontrolltöö #7 10-klassi ajaloo kontrolltöö #8
  Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
  Leheküljed ~ 8 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2010-10-20 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 98 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor hopstii Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  60
  rtf
  10nda klassi ajaloo konspekt
  88
  rtf
  Ajalugu 1-õppeaasta konspekt 10-kl
  176
  pdf
  Ajalugu 1 õppeaasta konspekt
  5
  doc
  10-klassi ajaloo kontrolltöö Varakeskaeg
  15
  doc
  Vara-Keskaeg Euroopas-konspekt
  35
  doc
  11-klassi ajalooeksam
  7
  docx
  10-klass ajaloo kontrolltöö KESKAEG
  14
  doc
  Keskaeg I  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun