Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Semiootika alused (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

  • Mis tingimustel asi funktsioneerib märgina ?
  • Kuidas märk on loodud ?
  • Kelle jaoks märk tähendab ?
  • Kuidas märk võib midagi tähendada ?
  • Kuidas keelt kirjeldada ?
  • Milline on keel, milles räägid ?
 
Säutsu twitteris
Tänapäevase semiootika eelkäijad
- Platon - arutles oma traktaadis Gratylus keele päritolu problemaatika teemadel; esitas kaks seisukohta. Hermogenes väidab, et see suhe on suvaline ja kokkuleppeline. Gratylus väidab, et seos on loomulik, füsioloogiline. Asi põhjustab oma nime, märgi ja objekti vahel on kausaalne seos. Asjadel on olemas õiged ja valed nimed.
- Sokrates arutleb nende kahe seisukoha üle ja pakub oma lahenduse - lisab käsitluse aja ja ruumi mõiste, erinevaid dialekte seletab sellega, et kunagi oli üks keel, aga aregu käigus see lagunes . Väitis, et maailma loomisel ei antud asjadele nimesid , vaid seda tegi inimene seaduste tegemise vormis, kusjuures tuli anda õiged, füüsisejärgsed nimed. Alguses olidki õiged, aga seda loogilist ja selget seost rikkus ajalooline areng.
- Hippokrates oli esimese semiootika rajaja, kui eristas meditsiinis valdkonna, mis oli seotud diagnostikaga. Õige diagnoosi panemine ei ravi, kuid on õige ravi valikul hädavajalik.
- epikuurlased vs stoikud - arutlesid, milline on loomulike ja konventsionaalsete märkide vahe.
- Püha Augustinus - teooria signa data'st (konventsionaalsed märgid).
- William Ockham - tõi välja privaatsed ja avalikud märgid (räägitud märgid on avalikud).
- John Locke "Essee inimmõistusest" oli suurel osal pühendatud semiootikale.
CHARLES SANDERS PEIRCE 1839 - 1914
Ameerika filosoof , keemik ja semiootik .
Keskendus keskaegsele terviklikule maailmapildile, hindas skolastikuid kui esmaklassilisi mõtlejaid (nad ei üritanud teadusi eristada, üritas kõike korraga haarata). Tema märgiteooria on semeiootika (substitutiivne semiootika). Käsitles märke kui teadmise aluseid. Jumal lõi maailma ja lasi inimesel asjadele nimed panna. See oli ühtlasi maailma valitsemise akt.
Eristas kaks tüüpi märke - asendaja ja universaalne asendaja. Üks tähistab ükskõik mida, teine ei saa midagi tähistada, kuid on samas kõigi tähenduste lõpp-punkt - jumal. Sõna on kõigi tähenduste väljendaja, jumal on kõigi tähenduste tähendus.
Üleinterpreteerimine (Umberto Eco rõhutatud probleem) - situatsioon, kus omistatakse märkidele liigselt tähendust ja nähakse märke seal, kus neid ei ole.
Mis tingimustel asi funktsioneerib märgina? Märk võib selleks saada juhuslikult, kokkuleppeliselt; või olla märgiks loodud (tähendus täpselt fikseeritud). On olemas absoluutsed märgid (igal juhul õiged, ka siis kui neist kinni ei peeta) ja teised, nt keelelised märgid, mis sõltuvad sellest, kuidas neid kasutatakse.
Märkide põhjal eristab Peirce semiootikas kolme valdkonda, minnes ühtlasi sellega lahku keskaegsest traditsioonist, sest siis ei olnud vaatleja oluline, maailma vaadati läbi jumaliku pilgu.
- esimene valdkond on seotud X-ga - märgiga, nende sisemise loomega. Kuidas märk on loodud? Kuidas märkidest on võimalik teisi märke teha? (süntaktika)
- teine aspekt seondub Y (denotaat) ja W-ga (interpretant) - tähendustega. ( semantika )
- kolmas ja olulisim on seotud Z-ga - vaatlejaga: kelle jaoks märk tähendab? ( pragmaatika )
( Viimased nimetused pani Peirce õpilane Charles Morris (psühholoog, sotsioloog, teoloog ), kes nägi semiootikas humanitaarteaduste alust, vastupidiselt Peircele, kes oli pigem reaalteadustele orienteeritud.) Sellest järeldub, et Peirce oli pragmaatik . Pragmatism oli ameerika filosoofia juhtivaid voole 19. saj lõpus.
"A sign , or representamen, mis something which stands to somebody for something in some respect or capacity." (Peirce, 2,228)
"Märk on miski, mis esindab kellelegi midagi mingis suhtes või mingil määral."
Märk (stiimul, representamen, X) asendab tähendust (denotaati, Y) interpretaatori Z jaoks mingis interpretandis ( reaktsioon , W). Morris muutis Peirce semioosise skeemi natuke - lisas konteksti (V).
Kuna Peircele väga meeldib number kolm, väidab, et märk on triaad (põhjendatud seisukoht tglt) - koosneb märgist/esitisest (representamen), mis on suhtes objektiga (võib olla vahetu või dünaamiline). Suhe sünnitab automaatselt tõlgendi (interpretant, päris märgiga kohtumisel teadvuses tekkiv märk). Esinevad vahetud (õige arusaamine märgist), dünaamilised (märgi otsene tagajärg) ja lõplikud tõlgendid (täielik mõistmine, alati funktsioneeriva märgi tagajärg).
Semioosis on märgi protsess. (Semiootika on teadus märgiprotsessidest.) Märk on semioosise produkt , iga märk on kui teatav äratundmise protsess. Seos moodustub tänu mälule (sellepärast oleneb vaatlejast). Pidevalt on aktuaalne küsimus, kas kõik protsessid maailmas on semioosised või ainult mingi osa. Lingvistilise suuna semiootikud panevad alumise läve kultuuri piirile. Filosoofilise koolkonna esindajad viivad selle oluliselt allapoole. Vastupidiselt pansemiootikutele arvatakse üldiselt, et semioosise lävi on seotud eluprotsessidega. Omne signum e signo: Semioosis ei katke , sellele eelneb ja järgneb semioosis (vt piiritu semioosis). Näiteks ühe teksti teiseks tõlkimisel peab olema mälutekst, mille alusel esimene tekst ära tuntakse.
Piiritu semioosis (ainult potentsiaal tegelikult, ei toimu kogu aeg) põhineb interpretandi võimel olla ühtlasi uus märk, mis põhjustab järgmise interpretandi jne (assotsiatsioonide jada).
Märk on samas üldisema ilmingu avaldumisvorm. On kolm ilmingute kategooriat - Esmasus (seostub märgiga), Teisesus (seostub objektiga), Kolmasus (seostub interpretantiga). Esmasus on "tunne", võimalus, juhus; kirjeldamatu, seotud mingi kõige üldisema olemusega. Teisesus on seaduspära, suhte avastamine - lihtsad tõsiasjad, mõistetakse et maailm koosneb asjade kooseksisteerimisest; seotud suunaga. Kolmasus on loome , mentaalne, asetab Esmasuse suhtesse Teisesusega; mõistmine. Kolmasus on ühtlasi Esmasus ja Esmasus on ühtlasi Kolmasus, kui arvestada piiritut semioosist. Peirce ja Saussure mõlemad vaatlevad märke kui kodeeritud ligipääsu objektile .
Peirce kategoriseerib märgitüübid:
Märkide vormi omaduste ja olemise vormide interaktsioon on märke tootev graafik:
Omadus
Esmasus
Faktid
Teisesus
Seadused
Kolmasus
Esitis
Esmasus
Qualisign
Omadusmärk
märgiks on mingi omadus, nt roheline värv
Sinsign
Üksikmärk, kvaliteetmärk
füüsiline tõsiasi, nt liiklusmärk tänaval
Legisign
Reegelmärk
moodustub seadusest, nt. vile
Objekt
Teisesus
Icon
Ikoon
märk seot objektiga sarnasuse kaudu, nt foto
Index
Indeks
märgil & objektil on põhjuslik seos, ruumiline/ajaline suhe (sümptom)
Sümbol
märk ja objekt on seot konventsionaalselt
Tõlgend
Kolmasus
Rheme
Adum
märk on võimalikkuse aspekt, nt mõiste
Dicent
Nending
märk on fakt, nt konstanteering
Argument
märk on põhjus, nt väide
Seaduste kombinatsioonist moodustuva märgi üksikkasutus on faktidest moodustuv kombo-märk.
R. Jakobson tõestas, et need ei ole mitte niivõrd märgi puhtad tüübid vaid tendentsid, kuna iga reaalne märk sisaldab kõiki komponente, küsimus on ainult proportsioonides.
Ikooniliste märkide jaotus:
- kujund, pilt - visuaalselt ära tuntav
- diagramm - võimaldab saada rohkem informatsiooni kui objekt ise
- metafoor - põhineb sarnasusel mõne teise ikooniga, mis on esimest vaadates äratuntav
Peirce semiootika on ameerikas juhtivaid suundi siiamaani, aga kaotab oma positsioone seoses teise semiootilise koolkonna pealetungiga, kelle ideed pärinevad Saussure'ilt (eitavad Peirce'i).
Eelkäijad: Platon, Aristoteles , stoikud, keskaja filosoofid , Thomas Hobbes , John Locke, Thomas Reid .
Järgijad: Richards , Morris, Ogden, Fisch, Sebeok .
GOTTLOB FREGE 1848 - 1925
Saksa matemaatik
Olulisim küsimus: kuidas märk võib midagi tähendada?
Lõi tähenduse teooria - peateos "Ueber Sinn und Bedeutung " (sisust ja tähendusest / tähendusest ja osutusest) Tähendus, mis on seotud mõistega ja mis on märgis sees, on Frege järgi "Sinn" (interpretant, kontekst, mis ulatuses märk asendab), teiseks: osutus on materiaalne ja märkidest sõltumatu - "bedeutung" (tähendus, denotaat, tähistatav). Matemaatika on rajatud loogikale, loogika semiootikale.
Frege toob välja kaks erinevat märgitüüpi: nimi ja deskriptsioon. (Eristas tegelikult ka suuruse järgi - üksikmärgid ja laused .) Märk võib olla ka kirjeldus (deskriptsioon), üleskirjutatud sisu. Märgi sisu on alati kontekstile orienteeritud. Nimi on selles mõttes eraldiseisev, sest ei saa moodustada hulka, klassi (pole olemas jaansust), lihtsalt tähistab objekti. Nimi ja deskriptsioon peaksid olema sünonüümid, kui ei ole, siis on deskriptsioon ebakorrektne. Tegelikult räägib terminist - erinimest, millele vastab ainult üks deskriptsioon: definitsioon. Nimi on rohkem ja kindlamalt seotud (bedeutung) kui deskriptsioon, mis on lihtsalt üles kirjutatud sisu (sinn).
Lähtub Kantist: ütlusi on kahte sorti: analüütilisi (vastab igal juhul tõele) ja sünteetilisi (tinglikud, ei pruugi alati tõele vastata, on deduktiivsete seaduste aluseks). Frege tõestab, et kui a=a, siis võrreldakse omavahel mitte asju, vaid nende märke. Nime ja deskriptsiooni vahel on Frege arvates analüütiline suhe.
FERDINAND DE SAUSSURE 1857 - 1913
Lõi semioloogia , mida luges sotsiaalpsühholoogia osaks. Peateos: "Cours de linguistique générale" (Üldkeeleteaduse kursus ), ilmus postuumselt.
Väitis, et keeleteadus on osa üldisemast teadusest - semioloogiast. Keel on semioloogiline süsteem, kõne ei ole. Lähenes keelele uutmoodi - püüdis luua sünkroonilist keeleteadust (sellest arenes välja strukturalism ), mis vastandina diakroonilisele (vaatles konkreetseid keeli, tegelikult uuris kõnet), vaatleks keeli ühena - mistahes keelena. Keele olemust nimetas sotsiaalseks (vs füsioloogiline). Esimesena uuris keelt olemuslikult. Keel on reeglite kogum. Keeleline märk on diaad =tähistaja+tähistatav. Tähistaja (signifiant) on materiaalne, tähistatav (signifie) on idee. Nendevaheline seos on meelevaldne, konventsionaalne (jätab sealjuures kõrvale onomatopoeetilised sõnad, loomade häälitsused, väites, et eri keeltes vastavad neile erinevad sõnad). Keele struktuur on lähtepunktiks igasugusele märgiuurimisele.
Märk saab tähistada, kuna ta erineb teistest märkidest. Märgi teeb märgiks tema seos teiste märkidega. Erinevalt Peirce'st kujutas ette, et tähistaja ja tähistatav on mõlemad märgi sees, omavahel lahutamatud. Märk on bilateraalne moodustis , abstraktne ja absoluutne keele osa, ja seisab seega väljaspool aegruumi. Märgid moodustavad suhtlemisel koodi, mis võimaldab oma aju sisu teisele avaldada.
Eristas väljendid - parole - üksik kõneakt; langue - märkidevahelistest erinevustest koosnev süsteem. Kokku moodustavad keeletegevuse. Keel saab tervikuna eksisteerida ainult kollektiivis. Kõne on keele aluseks, ei ole vajalik keele olemasoluks. Surnud keelt pole olemas, sel juhul liht parole puudub. Kõne on seotud aja ja ruumiga, keel seisab sellest väljaspool. Keeles on märgid, kõnes on nende märkide realisatsioonid.
Saussure
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

Vasakule Paremale
Semiootika alused #1 Semiootika alused #2 Semiootika alused #3 Semiootika alused #4 Semiootika alused #5 Semiootika alused #6 Semiootika alused #7 Semiootika alused #8 Semiootika alused #9 Semiootika alused #10 Semiootika alused #11 Semiootika alused #12 Semiootika alused #13
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 13 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-06-04 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 32 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Seedberry Õppematerjali autor

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

13
doc
Semiootika alused
56
doc
Semiootika konspekt ja küsimused
26
docx
Semiootika KONSPEKT
11
docx
Keelesemiootika
6
doc
Semiootika alused kordamine
28
doc
Semiootika eksamimaterjalid-Mihhail Lotman
26
doc
SEMIOOTIKA AJALUGU II
10
pdf
Semiootika alused

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun