Facebook Like
Add link


Kõik vastused KESKONNAKAITSE (1)

1 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millised olid meie esivanemate suhtumine loodusesse?
 • Milliseid muutusi tõi kristlik usk looduse ja inimese suhtesse?
 • Milline oli esimene kalakaitsealane dokument ja kelle uurimusele see toetus?
 • Kes oli esimene rändrahnude uurija ja eluta looduse kaitse algataja?
 • Kes oli teadusliku loodushoiu algataja Eestis?
 • Millal ja kus loodi esimene looduskaitseala Baltimaades?
 • Millal ja kus loodi esimene loodusreservaat Eestis?
 • Kes olid looduskaitse usaldusmehed ja millist ülesannet nad täitsid?
 • Millal tähistati esimest looduskaitsepäeva Eestis?
 • Millal algab ja lõppeb igaaastane looduskaitsekuu?
 • Millal ja kus loodi esimene looduspark endises NSVLis?
 • Mis on fenoloogilised signalisaatornähtused ?
 • Kes oli esimene loomakaitseliikumise põhjendaja?
 • Kes oli esimene looduskaitseinspektor ja looduskaitse andmepanga rajaja?
 • Kes ja millal koostas esimese Eesti punase raamatu?
 • Kes esindab maailma looduse fondi eestis?
 • Millal ja kus moodustati esimene looduskaitsering Eestis?
 • Mis tähtsust neil on ?
 • Miks toimus laienemine looduskaitselt keskkonnakaitseks?
 • Mis on nimeline kaitse ja isendi kaitse?
 • Mis kasu on inimkonnale kaitsealadest?
 • Milliseid looduskaitseväärtusi hoitakse looduses?
 • Milliseid ülesandeid täidavad rahvusvahelised lepped?
 • Miks ohustab ühe isendi loodusest eemaldamine CITES-i liiki?
 • Millised elustiku rühmade kõik liigid on CITES-i nimestikes ja miks?
 • Miks ei või CITES-i liigist valmistatud tooteid vabalt müüja ja osta?
 • Millised on bioloogilise mitmekesisuse organiseerituse tasemed?
 • Millised on kaitstavate loodusobjektide kuus tüüpi?
 • Millised on kaitsealade kolm tüüpi?
 • Millised kaitstavad loodusobjektid võivad asuda väljaspool kaitseala piiri?
 • Millised inimtegevused põhjustavad liikide väljasuremist?
 • Kust saab maaomanik teada oma maal leiduvatest kaitsealustest liikidest?
 • Miks lageraie on ohtlik kaitsealustele taimedele ja seentele?
 • Millised on liigikaitse nüüdisaegsed põhimõtted?
 • Millised on nõuded kaitsealuste taimede ja seeneliikide kaitseks?
 • Millised on nõuded kaitsealuste loomaliikide kaitseks?
 • Millised on üldised piirangud liikide kaitsel?
 • Mida saab igaüks teha ohustatud liikide kaitseks?
 • Kust saab krundiomanik teada oma maal asuvatest väärtustest?
 • Kes peab omama teavet loodusväärtuste kohta et neid ei hävitataks?
 • Millised seadused reguleerivad liikide kasutusi?
 • Miks on kivistised ohus?
 • Mis neid ohustab?
 • Millised andmed on selleks vajalikud?
 • Millistest kohtadest kivististe kogumine ei tee kahju?
 • Millised on riigi võimalused kivististe kaitseks?
 • Millised on nõuded kaitsealuste kivististe kaitseks?
 • Miks on kaitse alla võetud samblikud?
 • Mis neid ohustab?
 • Kus asub ja kuidas kaitstakse samblikukaitseala?
 • Miks on kaitse alla võetud seened?
 • Mis neid ohustab?
 • Kuidas kaitsta kaitsealuseid seeni?
 • Kus asub ja kuidas kaitstakse nn seenekaitsealasid?
 • Kuidas on võimalik kaitsta kaitsealuseid samblaid Mis neid ohustab?
 • Miks ei tohi iga kivi peale ronida?
 • Millistel kaalutlustel on kaitse alla võetud taimed ?
 • Millised puittaimed on looduskaitse all?
 • Millised rohttaimed on looduskaitse all?
 • Millised väärtuslikud omadused on kaitsealustel viljapuudel?
 • Miks on ohustatud käpalised nii Eestis kui maailmas?
 • Kuidas tuleks kaitsta kuldkinga?
 • Mis teda ohustab?
 • Kuidas kaitsta kaitsealuseid taimi parkides ja puisniitudel?
 • Mis ohustab kimalasi?
 • Miks on kimalased looduskaitse all?
 • Mis ohustab kuklasi?
 • Mis tähtsust on neil metsades?
 • Kuidas asustatakse ümber ohus olevaid kuklaste pesakolooniaid?
 • Miks on kaitse alla võetud kalad?
 • Millised on kalade arvukust kahjustavad tegurid?
 • Millised on kalade arvukust soodustavad tegurid?
 • Kuidas on võimalik parandada kalade elupaiku jõgedes?
 • Kuidas käituda veekogude kallastel ja randadel?
 • Miks on kaitse alla võetud kahepaiksed?
 • Millised liigid on kaitse all?
 • Mis neid ohustab?
 • Kuidas aidata kaasa kahepaiksete elupaikade ja koelmute taastamisele?
 • Kuidas hoiduda konnade hukkumisest teedel?
 • Millised tegurid soodustavad millised kahjustavad konnade elu?
 • Miks on kaitse alla võetud roomajad?
 • Mis neid ohustab?
 • Kuidas kaitsta roomajate elupaiku?
 • Miks ei tohi tappa rästikuid?
 • Miks ei tohi loomi koju tuua?
 • Kuidas tagada kivisisaliku elupaikade säilimine?
 • Miks on kaitse alla võetud linnud?
 • Mis neid ohustab?
 • Mis on "kullisõda" miks seda tehti ja millised on tagajärjed?
 • Millised häiringud on ohtlikud pesitsusajal?
 • Miks on kaitse alla võetud imetajad?
 • Mis neid ohustab?
 • Millised on kaitsealuste loomade kaitsmise põhimõtted?
 • Millised on nende elupaikade ohud ja nõuded?
 • Kuidas kaitsta nahkhiirte suvekolooniaid parkides?
 • Millised on nahkhiirte talvituspaiga nõuded ja kuidas neid tagada?
 • Milleks on vaja liikide punast raamatut?
 • Millised on punase raamatu kategooriad?
 • Millised liigid kantakse punasesse raamatuse?
 • Miks metsaelustike liike on kõige rohkem?
 • Milliseid elualasid kaitstakse püsielupaikades?
 • Kuidas tagatakse püsielupaigas liigi säilimine?
 • Mis on vääriselupaik ja millist ülesannet see täidab?
 • Milliseid vääriselupaiga tüüpe võib esineda parkides?
 • Miks on vanad pargid liigirikkamad kultuurpuistutest?
 • Milline väärtus on vanadel puudel?
 • Millised on vääriselupaikade tunnused parkides?
 • Millised on kaitsealade võimalikud kaitsereziimid?
 • Millisel 3 viisil saab teada kaitstaval loodusobjektil olevatest piirangutest?
 • Miks ei piisa ainult Kaitse-eeskirjade lugemisest?
 • Milliseid ül täidab rahvuspark?
 • Kuhu ja mida tuleb teatada leitud märgistatud linnukala kohta?
 • Milliseid ül täidab looduskaitseala?
 • Milliseid ül täidab looduspark ja maastikukaitseala?
 • Milliseid ültäidab linnudirektiiv?
 • Milliseid ül täidab loodusdirektiiv ja mida sisaldab 6 lisa?
 • Milline on hoiualade kaitsekord ja kus on see kirjas?
 • Keda kaitstakse linnualal ja keda või mida loodus alal?
 • Mis on hoiuala teatis ja kellele see esitatakse?
 • Kuidas tagatakse looduskaitse võrgustiku tomimine?
 • Mis on keskkonna mõjude hindamine ja mida selles hinnatakse?
 • Millised on kaitstava looduse üksik objektidja nim1?
 • Mis ülesannet täidab Eesti ürglooduse raamat"?
 • Kuidas tagada rändrahnude ja kivikülvide kaitse?
 • Mida te teate sellest?
 • Mis on meie rahvuskivi?
 • Mis ohustab aretisi?
 • Millised loomatõud ja taimesordid on Eestis ohus?
 • Mis tähtsus on nendel aretistel?
 • Kuidas kaitstakse Eestis aretisi?
 • Kuidas suhtuda võõrliikidesse?
 • Kuhu neid ei tohi istutada maastikul?
 • Kuidas tagada võõrliikide pääsemine looduslikesse kooslustesse?
 • Kust saab teavet võõrliikide kohta?
 • Millised ohud kaasnevad võõrliikidega looduses?
 • Kuidas tõrjuda Sosnovski karuputke?
 • Milliseid ülesandeid täidab rohevõrgustik?
 • Miks loomade vastu vuhapidamine on alusetu?
 • Kuidas lahendada künnisvarese kolooniaga tekkinud probleemid?
 • Mida ei ole eetiline teha?
 • Millal on pesa pühapuutumatu ja pesitsemise segamine pole sünnis?
 • Millised on ökosüsteemse ja säästliku looduskäsituse põhimõtted?
 • Miks peab otsuse tegemisel kaasama erinevaid huvigruppe?
 • Mis on igaüheõigus?
 • Kus liikudes tuleb küsida luba ja kus ei tohi eriloata kunagi liikuda?
 • Kuidas seal käituda?
 • Kuidas käitutakse õueaiamaal ja kui kaugele see ulatub?
 • Miks ei tohi looduses põhjendamatult lärmata?
 • Mis ülesandeid täidab keskkonnateenistus?
 • Missuguseid keskkonna lubasid väljastatakse ja kes neid väljastb?
 • Mis ülesandeid täidab looduskaitse keskus?
 • Mis ülesannet täidab keskkonna kaitse vallas kohalik omavalitsus?
 • Millega need tegelvad?
 • Millega need tegelevad?
 • Mis on ökosüsteem ja millised tema elemendid?
 • Mis on looduskaitse ja millised on looduskaitse meetmed?
 • Mis on loodushoid ja millised on loodushoiu meetmed?
 • Millised on looduskaitse ja loodushoiu erinevused?
 • Kuidas defineerite looduskaitset millised teemad selle alla kuuluvad?
 • Millega tegeleb looduskaitse?
 • Millega tegeleb ja mida peab tagama keskkonnakaitse kitsamas mõistes?
 • Millega tegeleb keskkonnaseire?
 • Millised on erinevad meetodid?
 • Kuidas rakendub keskkonnakaitse järelvalve?
 • Millised on võimalused?
 • Kellele ja kuidas tuleb teatada keskkonnaprobleemidest ja -ohtudest?
 • Mis on keskkonnaruum ökoloogiline jalajälg ja ökoloogiline seljakott?
Vasakule Paremale
Kõik vastused KESKONNAKAITSE #1 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #2 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #3 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #4 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #5 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #6 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #7 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #8 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #9 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #10 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #11 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #12 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #13 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #14 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #15 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #16 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #17 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #18 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #19 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #20 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #21 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #22 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #23 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #24 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #25 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #26 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #27 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #28 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #29 Kõik vastused KESKONNAKAITSE #30
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 30 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-12-15 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 92 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Sawa Popov Õppematerjali autor

Lisainfo

Kõik vastused keskonnakaitse oppik, 200 kusimused

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (1)

Smailey profiilipilt
Smailey: võiks täpsustada, et mis materjal see ikka on. Mul sellest kahjuks kasu polnud.
20:42 25-10-2011


Sarnased materjalid

20
docx
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
90
pdf
Öko ja keskkonnakaitse konspekt
39
doc
Keskkonnakaitse KT
528
doc
Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused
42
doc
ÖKOLOOGIA EKSAMIKS
48
doc
Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine
30
doc
Keskkonnakaitse
30
doc
Keskkonnakaitse

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun