Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Ökoloogia ja keskkonnakaitse (0)

3 KEHV
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millised olid meie esivanemate suhtumine loodusesse?
 • Miks siis ei olnud vaja looduskaitset?
 • Milliseid muutusi tõi kristlik usk looduse ja inimese suhtesse?
 • Milline oli esimene kalakaitsealane dokument ja kelle uurimusele see toetus?
 • Kes oli esimene rändrahnude uurija ja eluta looduse kaitse algataja?
 • Kes oli teadusliku loodushoiu algataja Eestis?
 • Millal ja kus loodi esimene looduskaitseala Baltimaades?
 • Kes oli selle idee algataja?
 • Millal ja kus loodi esimene loodusreservaat Eestis?
 • Kes olid looduskaitse usaldusmehed ja millist ülesannet nad täitsid?
 • Millal tähistati esimest looduskaitsepäeva Eestis?
 • Millal tähistatakse looduskitsepäeva praegu?
 • Millal algab ja lõppeb igaaastane looduskaitsekuu?
 • Millal ja kus loodi esimene looduspark endises NSVLis?
 • Mis on fenoloogilised signalisaatornähtused ?
 • Kes oli esimene loomakaitseliikumise põhjendaja?
 • Kes oli esimene looduskaitseinspektor ja looduskaitse andmepanga rajaja?
 • Kes ja millal koostas esimese Eesti punase raamatu?
 • Kes esindab maailma looduse fondi eestis?
 • Millal ja kus moodustati esimene looduskaitsering Eestis?
 • Kes selle moodustas?
 • Milliseid looduskaitsega tegelevaid valitsusväliseid organisatsioone teate ja mis tähtsust neil on ?
 • Mis on traditsiooniline looduskaitse ja milliseid meetmeid varem enamasti kasutati?
 • Miks toimus laienemine looduskaitselt keskkonnakaitseks?
 • Mis on konserveeriv looduse kaitse ja kuidas kus seda rakendatakse praegu?
 • Mis on nimeline kaitse ja isendi kaitse?
 • Mis kasu on inimkonnale kaitsealadest?
 • Milliseid looduskaitseväärtusi hoitakse looduses?
 • Millised väärtused on trumbiks kaitsealade loomisel?
 • Milliseid ülesandeid täidavad rahvusvahelised lepped?
 • Miks ohustab ühe isendi loodusest eemaldamine CITES-i liiki?
 • Millised elustiku rühmade kõik liigid on CITES-i nimestikes ja miks?
 • Kuhu peaks pöörduma et üle piiri viia CITES-i nimestikes loetletud liike ja jahitrofeesid?
 • Miks ei või CITES-i liigist valmistatud tooteid vabalt müüja ja osta?
 • Millised on bioloogilise mitmekesisuse organiseerituse tasemed?
 • Millised on kaitstavate loodusobjektide kuus tüüpi?
 • Millised on kaitsealade kolm tüüpi?
 • Millistel kaitstavatel loodusobjektidel on võimalik kasutada loodusreservaadi või sihtkaitsevööndi kaitsereziimi?
 • Millised kaitstavad loodusobjektid võivad asuda väljaspool kaitseala piiri?
 • Millised inimtegevused põhjustavad liikide väljasuremist?
 • Kust saab maaomanik teada oma maal leiduvatest kaitsealustest liikidest?
 • Milliste liikide puhul peab uuest kaitsealuse liigi elupaigast teatama ühe ööpäeva jooksul ja kellele?
 • Millised on liigikaitse nüüdisaegsed põhimõtted?
 • Millised on nõuded kaitsealuste taimede ja seeneliikide kaitseks?
 • Millised on nõuded kaitsealuste loomaliikide kaitseks?
 • Millised on üldised piirangud liikide kaitsel?
 • Mida saab igaüks teha ohustatud liikide kaitseks?
 • Kust saab krundiomanik teada oma maal asuvatest väärtustest?
 • Kes peab omama teavet loodusväärtuste kohta et neid ei hävitataks?
 • Millistesse nimestikesse on kirjutatud liike ja vastavalt sellele milline seadus reguleerib nende liikide kasutust?
 • Milline seadus kaitseb kõiki loomi Millised seadused reguleerivad liikide kasutusi?
 • Miks on kivistised ohus?
 • Mis neid ohustab?
 • Millistest kohtadest kivististe kogumine ei tee kahju?
 • Kus ei tohi kivistisi koguda?
 • Millised on riigi võimalused kivististe kaitseks?
 • Millised on nõuded kaitsealuste kivististe kaitseks?
 • Miks on kaitse alla võetud samblikud?
 • Mis neid ohustab?
 • Kus asub ja kuidas kaitstakse samblikukaitseala?
 • Miks on kaitse alla võetud seened?
 • Mis neid ohustab?
 • Kuidas kaitsta kaitsealuseid seeni?
 • Mida ei tohi teha kaitsealuste seente leiupaigas?
 • Kus asub ja kuidas kaitstakse nn seenekaitsealasid?
 • Kuidas on võimalik kaitsta kaitsealuseid samblaid Mis neid ohustab?
 • Miks ei tohi iga kivi peale ronida?
 • Millistel kaalutlustel on kaitse alla võetud taimed ?
 • Millised puittaimed on looduskaitse all?
 • Millised rohttaimed on looduskaitse all?
 • Millised väärtuslikud omadused on kaitsealustel viljapuudel?
 • Miks on ohustatud käpalised nii Eestis kui maailmas?
 • Kuidas tuleks kaitsta kuldkinga?
 • Mis teda ohustab?
 • Miks ta ei uuene kergesti?
 • Kuidas kaitsta kaitsealuseid taimi parkides ja puisniitudel?
 • Millised ohud on kaitsealuste karpide elupaikades ja kuidas neid ohte vältida?
 • Mis ohustab kimalasi?
 • Miks on kimalased looduskaitse all?
 • Mis tähtsust neil on ?
 • Mis ohustab kuklasi?
 • Mis tähtsust on neil metsades?
 • Miks raiesmikul nende koloonia hukkub?
 • Kuidas asustatakse ümber ohus olevaid kuklaste pesakolooniaid?
 • Miks on kaitse alla võetud kalad?
 • Mis neid ohustab ja millised liigid on nimekirjas?
 • Millised on kalade arvukust kahjustavad tegurid?
 • Millised on kalade arvukust soodustavad tegurid?
 • Kuidas on võimalik parandada kalade elupaiku jõgedes?
 • Millised on jõgede looduslikkuse taastamise meetodid?
 • Kuidas käituda veekogude kallastel ja randadel?
 • Millised on seadusega sätestatud piirangud?
 • Miks on kaitse alla võetud kahepaiksed?
 • Millised liigid on kaitse all?
 • Mis neid ohustab?
 • Kuidas aidata kaasa kahepaiksete elupaikade ja koelmute taastamisele?
 • Kuidas hoiduda konnade hukkumisest teedel?
 • Millised tegurid soodustavad millised kahjustavad konnade elu?
 • Miks on kaitse alla võetud roomajad?
 • Mis neid ohustab?
 • Millised roomajad on kaitse all?
 • Kuidas kaitsta roomajate elupaiku?
 • Miks ei tohi tappa rästikuid?
 • Miks ei tohi loomi koju tuua?
 • Kuidas tagada kivisisaliku elupaikade säilimine?
 • Miks on kaitse alla võetud linnud?
 • Mis neid ohustab?
 • Mis on "kullisõda" miks seda tehti ja millised on tagajärjed?
 • Millised on kaitsealuste kotkaste toonekurgede metsiste kaitse tagamise põhimõtted kaitsekavast?
 • Millised häiringud on ohtlikud pesitsusajal?
 • Kuidas muutub häiringu taluvus pesitsusperioodi jooksul?
 • Miks on kaitse alla võetud imetajad?
 • Mis neid ohustab?
 • Millised on kaitsealuste loomade kaitsmise põhimõtted?
 • Kuidas kaitsta nahkhiirte suvekolooniaid parkides?
 • Millised on nende elupaikade nõuded?
 • Millised on nahkhiirte talvituspaiga nõuded ja kuidas neid tagada?
 • Mida ei tohi teha talvituspaigas ja miks?
 • Milleks on vaja liikide punast raamatut?
 • Millised on punase raamatu ülesanded?
 • Millised on punase raamatu kategooriad?
 • Millised liigid kantakse punasesse raamatuse?
 • Kui palju on punase raamatu liike ja kuidas liigid jaotuvad koosluse järgi?
 • Milliseid elualasid kaitstakse püsielupaikades?
 • Kuidas tagatakse püsielupaigas liigi säilimine?
 • Millise dokumendi esitab püsipaiga valitseja krundi omanikule?
 • Kust saab krundi omanik teada oma maal leiduvatest kaitsealustest liikidest ja objektidest?
 • Mis on vääriselupaik ja millist ülesannet see täidab?
 • Kuidas vääriselupaiga teooriat rakendada haljasaladel?
 • Milliseid vääriselupaiga tüüpe võib esineda parkides?
 • Miks on vanad pargid liigirikkamad kultuurpuistutest?
 • Milline väärtus on vanadel puudel?
 • Millised puud on bioloogiliselt väärtuslikud nii parkides ja metsades?
 • Millised on vääriselupaikade tunnused parkides?
 • Millised võimalused on metsaomanikul kaitsta vääriselupaiku oma metsas?
 • Millised on kaitsealade võimalikud kaitsereziimid?
 • Millisel 3 viisil saab teada kaitstaval loodusobjektil olevatest piirangutest?
 • Milliseid ülesandeid täidavad järgmised dokumendid Kaitse-eeskiri kaitsekohustuse-teatis ja hoiuala teatis?
 • Milliseid ül täidab rahvuspark?
 • Kuhu ja mida tuleb teatada leitud märgistatud linnukala kohta?
 • Milliseid ül täidab looduskaitseala?
 • Milliseid ül täidab looduspark ja maastikukaitseala?
 • Mida kaitstakse ja mille poolest kuulus?
 • Milliseid ültäidab linnudirektiiv?
 • Miks linnualad pälvivad looduskaitses erilist tähelepanu?
 • Milliseid ül täidab loodusdirektiiv ja mida sisaldab 6 lisa?
 • Milline on hoiualade kaitsekord ja kus on see kirjas?
 • Keda kaitstakse linnualal ja keda või mida loodus alal?
 • Mis on hoiuala teatis ja kellele see esitatakse?
 • Kuidas tagatakse looduskaitse võrgustiku tomimine?
 • Mis on keskkonna mõjude hindamine ja mida selles hinnatakse?
 • Millised on kaitstava looduse üksik objektidja nim1?
 • Milliseid kitsendusi nõudeid ja kohustusi on maa omanikul kelle maal on looduskaitse üksik objekt?
 • Mis ülesannet täidab Eesti ürglooduse raamat"?
 • Kuidas tagada rändrahnude ja kivikülvide kaitse?
 • Mida ei tohi teha rändrahnude ja paljanditega?
 • Milline geoloogiline vaatamisväärsus on tunnistatud Eesti rahvusmonumendiks?
 • Mida te teate sellest?
 • Mis ohustab aretisi?
 • Millised loomatõud ja taimesordid on Eestis ohus?
 • Mis tähtsus on nendel aretistel?
 • Kuidas kaitstakse Eestis aretisi?
 • Kuidas levivad võõrliigid uutele aladele ja kuidas seda protsessi nimetakse?
 • Kuidas suhtuda võõrliikidesse?
 • Kuhu neid ei tohi istutada maastikul?
 • Kust saab teavet võõrliikide kohta?
 • Millised ohud kaasnevad võõrliikidega looduses?
 • Kuidas tõrjuda Sosnovski karuputke?
 • Millised ohud kaasnevad selle karuputkega?
 • Milliseid ülesandeid täidab rohevõrgustik?
 • Milliseid võimalusi tuleks pakkuda loomadele maantee ja kiirtee ohutuks ületamiseks?
 • Kuidas suhtuda põlatud loomadesse kes põhjustavad inimesele majanduslikku kahju?
 • Miks loomade vastu vuhapidamine on alusetu?
 • Kuidas lahendada künnisvarese kolooniaga tekkinud probleemid?
 • Mida tohib ja mida ei ole eetiline teha?
 • Millal on pesa pühapuutumatu ja pesitsemise segamine pole sünnis?
 • Milliseid üllesandeid täidab biosfäärikaitseala BKA ning mille poolest erineb teistest kaitsealadest?
 • Millised on ökosüsteemse ja säästliku looduskäsituse põhimõtted?
 • Miks peab otsuse tegemisel kaasama erinevaid huvigruppe?
 • Mis on igaüheõigus?
 • Kus liikudes tuleb küsida luba ja kus ei tohi eriloata kunagi liikuda?
 • Mis on kallasrada kuidas seda ära tunda miks peab see olema avatud ja kuidas seal käituda?
 • Kuidas käitutakse õueaiamaal ja kui kaugele see ulatub?
 • Miks ei tohi looduses põhjendamatult lärmata?
 • Kuhu peab teatama keskkonna kaitsega seotud probleemidest ja õigusrikkumistest?
 • Mis ülesandeid täidab keskkonnateenistus?
 • Missuguseid keskkonna lubasid väljastatakse ja kes neid väljastb?
 • Mis ülesandeid täidab looduskaitse keskus?
 • Mis ülesannet täidab keskkonna kaitse vallas kohalik omavalitsus?
 • Milliseid valitsusväliseid keskkonna organistasioone te teate Eestis ja millega need tegelvad?
 • Milliseid valitsusväliseid välismaised keskkonnaorganistsioone te teate ja millega need tegelevad?
 • Mis on ökosüsteem ja millised tema elemendid?
 • Mis on looduskaitse ja millised on looduskaitse meetmed?
 • Mis on loodushoid ja millised on loodushoiu meetmed?
 • Millised on looduskaitse ja loodushoiu erinevused?
 • Kuidas defineerite looduskaitset millised teemad selle alla kuuluvad?
 • Kuidas defineerite keskkonnakaitset laias ja kitsas tähenduses millised teemad nende alla kuuluvad?
 • Millega tegeleb looduskaitse?
 • Mis on traditsiooniline ja klassikaline looduskaitse?
 • Millega tegeleb ja mida peab tagama keskkonnakaitse kitsamas mõistes?
 • Millega tegeleb keskkonnaseire?
 • Millised on erinevad meetodid?
 • Kuidas rakendub keskkonnakaitse järelvalve?
 • Millised on võimalused?
 • Kellele ja kuidas tuleb teatada keskkonnaprobleemidest ja -ohtudest?
 • Mis on keskkonnaruum ökoloogiline jalajälg ja ökoloogiline seljakott?

Lõik failist

Ökoloogia
ja keskkonnakaitse eksami küsimused!!

 • Millised olid meie esivanemate suhtumine loodusesse ? Miks siis ei olnud vaja looduskaitset?
  Meie esivanemad pidasid loodusest palju lugu, nad ei rikkunud looduskeskkonna tasakaalu, ei tarvitanud maavarasid liialt ega
  reostanud loodust nii nagu meie seda teeme. Vanasti usuti erinevatesse vaimudesse, mis elasid kivide, taimede ja loomade sees,
  neid austati ja neile toodi ohverdusi. Loodusesse suhtuti kui
  võrdsesse inimestega. Looduskaitset ei olnud vaja kuna loodust ei
  olnud võimalik kuidagi rikkuda, sest puudusid vahendid. Loodus oli
  püha ( TABU ) ja seda ei tohtinud puutuda ega rikkuda. Käitumisreegel
  : kui võtad, annad vastu.
 • Milliseid muutusi tõi kristlik usk looduse ja inimese suhtesse ?
  Kristlik
  usk käskis maha matta oma uskumused looduse ja selle hingestatuse
  kohta. Pühasid paiku looduses hakati hävitama, inimesed ei tohtinud
  enam kummardada puude, vee ega teiste looduses olevate objektide
  vaime, kellesse nad varasemalt uskusid. Kõige eelneva purustamine
  aga tegelikult lähendas inimesi loodusega. Aina tähtsamaks muutusid
  igasugused pisiasjad, mis andsid mõista loodusest hoolimisest.
 • Milline oli esimene kalakaitsealane dokument ja kelle uurimusele see toetus?
  Esimeseks
  kalakaitseseaduseks sai 1859 . aastal välja antud „Määrused
  kalapüügi piiramiseks Peipsi ja Pihkva järves“. See tugines Karl
  Ernst von Baeri ja Carl Alexander Shultzi uurimusele Peipsi ja
  Pihkva järvedel aastatel 1851 – 52.
 • Kes oli esimene rändrahnude uurija ja eluta looduse kaitse algataja ?
  Gregor
  Helmersen oli esimene, kes hakkas kaitsma eluta loodust, esimeseks
  kaitsealuseks objektiks olid rändrahnud, mis aitasid hilisemal ajal
  teadlasi jääaja mõjude uurimisel.
 • Kes oli teadusliku loodushoiu algataja Eestis?
  Teadusliku
  loodushoiu algataja Eestis oli Carl Robert Jakobson . Ta kirjutas
  artikleid ja raamatuid teemadel , kuidas säästa loodust ja kasutada
  selle kõige suuremaid ressursse, ilma talle liiga tegemata.
 • Millal ja kus loodi esimene looduskaitseala Baltimaades? Kes oli selle idee algataja?
  Esimene
  looduskaitseala Baltimaades oli Vilsandi linnuriik. 14. August 1910.
 • Vasakule Paremale
  Ökoloogia ja keskkonnakaitse #1 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #2 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #3 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #4 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #5 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #6 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #7 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #8 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #9 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #10 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #11 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #12 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #13 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #14 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #15 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #16 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #17 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #18 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #19 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #20
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 20 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2014-01-27 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 51 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Rain528 Õppematerjali autor

  Sarnased õppematerjalid

  thumbnail
  30
  docx

  Kõik vastused KESKONNAKAITSE

  Ökoloogia ja keskkonnakaitse exami küsimused!! 1. Millised olid meie esivanemate suhtumine loodusesse? Miks siis ei olnud vaja looduskaitset? Meie esivanemad pidasid loodusest palju lugu, nad ei rikkunud looduskeskkonna tasakaalu, ei tarvitanud maavarasid liialt ega reostanud loodust nii nagu meie seda teeme. Vanasti usuti erinevatesse vaimudesse, mis elasid kivide, taimede ja loomade sees, neid austati ja neile toodi ohverdusi. Loodusesse suhtuti kui võrdsesse inimestega. Looduskaitset ei olnud vaja kuna loodust ei olnud võimalik kuidagi rikkuda, sest puudusid vahendid. Loodus oli püha ( TABU) ja seda ei tohtinud puutuda ega rikkuda. Käitumisreegel : kui võtad, annad vastu. 2. Milliseid muutusi tõi kristlik usk looduse ja inimese suhtesse? Kristlik usk käskis maha matta oma uskumused looduse ja selle hingestatuse kohta. Pühasid paiku looduses hakati hävitama, inimesed ei tohtinud enam kummardad

  Ökoloogia ja keskkonnatehnoloogia
  thumbnail
  39
  doc

  Keskkonnakaitse KT

  Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksami küsimused!! 1. Millised olid meie esivanemate suhtumine loodusesse? Miks siis ei olnud vaja looduskaitset? Meie esivanemad pidasid loodusest palju lugu, nad ei rikkunud looduskeskkonna tasakaalu, ei tarvitanud maavarasid liialt ega reostanud loodust nii nagu meie seda teeme. Vanasti usuti erinevatesse vaimudesse, mis elasid kivide, taimede ja loomade sees, neid austati ja neile toodi ohverdusi. Loodusesse suhtuti kui võrdsesse inimestega. Looduskaitset ei olnud vaja kuna loodust ei olnud võimalik kuidagi rikkuda, sest puudusid vahendid. Loodus oli püha ( TABU) ja seda ei tohtinud puutuda ega rikkuda. Käitumisreegel : kui võtad, annad vastu. 2. Milliseid muutusi tõi kristlik usk looduse ja inimese suhtesse? Kristlik usk käskis maha matta oma uskumused looduse ja selle hingestatuse kohta. Pühasid paiku looduses hakati hävitama, inimesed ei tohtinud enam kumm

  Keskkonnaohutus
  thumbnail
  6
  odt

  Looduskaitse, referaat

  maastikukaitseala. Ka reservaadid hõlmavad Eestimaast vaevalt ühe sajandiku. Need on ürgilmelised sood ja metsaosad või muud haruldaste liikide puutumatuna säilinud looduslikud elupaigad. Haruldased puud, kaitsealused rändrahnud või astangud võivad paikneda ka eramaal. Loodushoiutööd teevad kaitsealade töötajad, omavalitsuste looduskaitseametnikud ja metsamehed. Neid toetavad looduskaitseseltsid ja roheline liikumine, samuti noored loodusesõbrad. Arusaamine loodushoiu ja keskkonnakaitse vajadustest peaks jõudma iga inimeseni. Eestimaa loodus on praegu veel võrratult rikkam ja mitmekesisem paljude maade omast, kus põlismetsad on raiutud, hundid- karud tapetud, rannad täis ehitatud, jõed sirgeks kaevatud, sood kuivendatud. Eesti loob taas tihedaid sidemeid ühineva Euroopaga, meilgi hakkavad järk-järgult kehtima Euroopa eeskujud ja kokkulepped. Liikide püsimist ohustab tänapäeval kõige enam ka elukeskkonna hävimine ja killustumine

  Bioloogia
  thumbnail
  26
  pdf

  Eesti looduskaitse

  Arne Ader, Urmas Tartes Eesti looduskaitse Keskkonnaamet 2010 Sisukord Looduskaitse ajalugu Eestis . ...................................................................................................................................................................... 4 Looduskaitseseadus . ....................................................................................................................................................................................................8 Kaitstavad loodusobjektid . .........................................

  Keskkonna ja loodusõpetus
  thumbnail
  24
  doc

  Keskkonnakaitse vastused EMU

  1.) Loodus- ja keskkonnakaitse üldküsimused. Loodus- ja keskkonnakaitse mõiste areng ja erinevad käsitlused Looduskaitse on looduse mitmekesisuse,loodusvarade ning looduslike koosluste ja populatsioonide kaitse inimtegevuse ja ebasoodsate looduslike mõjude eest, nende hooldamine ja taastamine. Eesmärgiks on peamiselt kohalike loodusharulduste ja liikide, ka maastike kaitse. Tänapäevane looduskaitse püüab ühendada elupaikade, koosluste, liikide ja maastike kaitse terviklikuks looduse mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitseks.

  Keskkonna kaitse
  thumbnail
  48
  doc

  Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine

  1.) Loodus- ja keskkonnakaitse üldküsimused. Loodus- ja keskkonnakaitse mõiste areng ja erinevad käsitlused Looduskaitse on looduse mitmekesisuse,loodusvarade ning looduslike koosluste ja populatsioonide kaitse inimtegevuse ja ebasoodsate looduslike mõjude eest, nende hooldamine ja taastamine. Eesmärgiks on peamiselt kohalike loodusharulduste ja liikide, ka maastike kaitse. Tänapäevane looduskaitse püüab ühendada elupaikade, koosluste, liikide ja maastike kaitse terviklikuks looduse mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitseks.

  Ökoloogia ja keskkonnakaitse
  thumbnail
  12
  pdf

  Looduskaitse aluste eksam 2019

  PK.0967 LOODUSKAITSE ALUSED 2018 KORDAMISTEEMAD Õpik: Sissejuhatus looduskaitsebioloogiasse 31.01.2018 – Elurikkust ohustavad tegurid, õpikust lk. 106-153. Millised on peamised elurikkust ohustavad tegurid? Oska tuua näiteid Eesti kontekstis. Peamised elurikkust ohustavad tegurid on: ● elupaikade hävimine ​– maakasutuse muutus, metsaraie intensiivistumine, märgalade kuivendamine, kõrbestumine ● elupaikade fragmenteerumine ​– suured ja sidusad elupaigad eraldatud väiksemateks tükkideks teede, põldude, linnade jm poolt; allesjäänud elupaigalaigud on tihti üksteisest isoleeritud ja paiknevad muudetud maastikus; servaefekt, killustumine piirab liikide levikut ja uute alade koloniseerimist, toitumisvõimalused vähenevad; alampopulatsioonides lähiristumissurve, geenitriiv ● elupaikade kahjustamine ja reostamine ​– üleka

  Looduskaitse alused ja korraldus eestis
  thumbnail
  42
  doc

  ÖKOLOOGIA EKSAMIKS

  1978 Eesti NSV metsa koodeks. 1979 Esimene Eesti Punane Raamat. 1979-1981 Soode sõda - moodustati 28 sookaitseala. 1986 Fosforiidisõda. 1988 Vabariiklik keskkonnaprogramm. 1990 Lääne-Eesti Biosfääri Kaitseala. 1990 Seadus Eesti Looduse kaitsest. 1991 Osalemine Euroopa riikide keskkonnaministrite nõupidamisel, Dobris. 1992 Osalemine II ÜRO Keskkonna ja Arengu konverentsil Rio de Janeiros. 1995 Säästva arengu seadus. 1997 Eesti keskkonnastrateegia vastuvõtmine Riigikogus. Eesti keskkonnakaitse tegevuskava heakskiit. 2001 Eesti keskkonnakaitse II tegevuskava heakskiit. Mõned rahvusvahelise keskkonnakaitse arengu teetähised: 1972 ÜRO I Keskkonna ja Arengu konverents Stockholmis. 1972 Meadows, Forrester "Kasvupiirid." 1973-1976. EL esimene Keskkonnaprogramm. 1992 ÜRO II Keskkonna- ja Arengukonverents Rio de Janeiros. 1992 Meadows, Forrester, Beyond the Limits. Loodusmälestise mõiste. Loodushoiu areng Saksamaal: 1836 võeti kaitse alla kalju Siebengebirge mäestikus.

  Ökoloogia ja keskkonnakaitse
  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun