Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link


Ökoloogia ja keskkonnakaitse (0)

3 KEHV
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millised olid meie esivanemate suhtumine loodusesse?
 • Miks siis ei olnud vaja looduskaitset?
 • Milliseid muutusi tõi kristlik usk looduse ja inimese suhtesse?
 • Milline oli esimene kalakaitsealane dokument ja kelle uurimusele see toetus?
 • Kes oli esimene rändrahnude uurija ja eluta looduse kaitse algataja?
 • Kes oli teadusliku loodushoiu algataja Eestis?
 • Millal ja kus loodi esimene looduskaitseala Baltimaades?
 • Kes oli selle idee algataja?
 • Millal ja kus loodi esimene loodusreservaat Eestis?
 • Kes olid looduskaitse usaldusmehed ja millist ülesannet nad täitsid?
 • Millal tähistati esimest looduskaitsepäeva Eestis?
 • Millal tähistatakse looduskitsepäeva praegu?
 • Millal algab ja lõppeb igaaastane looduskaitsekuu?
 • Millal ja kus loodi esimene looduspark endises NSVLis?
 • Mis on fenoloogilised signalisaatornähtused ?
 • Kes oli esimene loomakaitseliikumise põhjendaja?
 • Kes oli esimene looduskaitseinspektor ja looduskaitse andmepanga rajaja?
 • Kes ja millal koostas esimese Eesti punase raamatu?
 • Kes esindab maailma looduse fondi eestis?
 • Millal ja kus moodustati esimene looduskaitsering Eestis?
 • Kes selle moodustas?
 • Milliseid looduskaitsega tegelevaid valitsusväliseid organisatsioone teate ja mis tähtsust neil on ?
 • Mis on traditsiooniline looduskaitse ja milliseid meetmeid varem enamasti kasutati?
 • Miks toimus laienemine looduskaitselt keskkonnakaitseks?
 • Mis on konserveeriv looduse kaitse ja kuidas kus seda rakendatakse praegu?
 • Mis on nimeline kaitse ja isendi kaitse?
 • Mis kasu on inimkonnale kaitsealadest?
 • Milliseid looduskaitseväärtusi hoitakse looduses?
 • Millised väärtused on trumbiks kaitsealade loomisel?
 • Milliseid ülesandeid täidavad rahvusvahelised lepped?
 • Miks ohustab ühe isendi loodusest eemaldamine CITES-i liiki?
 • Millised elustiku rühmade kõik liigid on CITES-i nimestikes ja miks?
 • Kuhu peaks pöörduma et üle piiri viia CITES-i nimestikes loetletud liike ja jahitrofeesid?
 • Miks ei või CITES-i liigist valmistatud tooteid vabalt müüja ja osta?
 • Millised on bioloogilise mitmekesisuse organiseerituse tasemed?
 • Millised on kaitstavate loodusobjektide kuus tüüpi?
 • Millised on kaitsealade kolm tüüpi?
 • Millistel kaitstavatel loodusobjektidel on võimalik kasutada loodusreservaadi või sihtkaitsevööndi kaitsereziimi?
 • Millised kaitstavad loodusobjektid võivad asuda väljaspool kaitseala piiri?
 • Millised inimtegevused põhjustavad liikide väljasuremist?
 • Kust saab maaomanik teada oma maal leiduvatest kaitsealustest liikidest?
 • Milliste liikide puhul peab uuest kaitsealuse liigi elupaigast teatama ühe ööpäeva jooksul ja kellele?
 • Millised on liigikaitse nüüdisaegsed põhimõtted?
 • Millised on nõuded kaitsealuste taimede ja seeneliikide kaitseks?
 • Millised on nõuded kaitsealuste loomaliikide kaitseks?
 • Millised on üldised piirangud liikide kaitsel?
 • Mida saab igaüks teha ohustatud liikide kaitseks?
 • Kust saab krundiomanik teada oma maal asuvatest väärtustest?
 • Kes peab omama teavet loodusväärtuste kohta et neid ei hävitataks?
 • Millistesse nimestikesse on kirjutatud liike ja vastavalt sellele milline seadus reguleerib nende liikide kasutust?
 • Milline seadus kaitseb kõiki loomi Millised seadused reguleerivad liikide kasutusi?
 • Miks on kivistised ohus?
 • Mis neid ohustab?
 • Millistest kohtadest kivististe kogumine ei tee kahju?
 • Kus ei tohi kivistisi koguda?
 • Millised on riigi võimalused kivististe kaitseks?
 • Millised on nõuded kaitsealuste kivististe kaitseks?
 • Miks on kaitse alla võetud samblikud?
 • Mis neid ohustab?
 • Kus asub ja kuidas kaitstakse samblikukaitseala?
 • Miks on kaitse alla võetud seened?
 • Mis neid ohustab?
 • Kuidas kaitsta kaitsealuseid seeni?
 • Mida ei tohi teha kaitsealuste seente leiupaigas?
 • Kus asub ja kuidas kaitstakse nn seenekaitsealasid?
 • Kuidas on võimalik kaitsta kaitsealuseid samblaid Mis neid ohustab?
 • Miks ei tohi iga kivi peale ronida?
 • Millistel kaalutlustel on kaitse alla võetud taimed ?
 • Millised puittaimed on looduskaitse all?
 • Millised rohttaimed on looduskaitse all?
 • Millised väärtuslikud omadused on kaitsealustel viljapuudel?
 • Miks on ohustatud käpalised nii Eestis kui maailmas?
 • Kuidas tuleks kaitsta kuldkinga?
 • Mis teda ohustab?
 • Miks ta ei uuene kergesti?
 • Kuidas kaitsta kaitsealuseid taimi parkides ja puisniitudel?
 • Millised ohud on kaitsealuste karpide elupaikades ja kuidas neid ohte vältida?
 • Mis ohustab kimalasi?
 • Miks on kimalased looduskaitse all?
 • Mis tähtsust neil on ?
 • Mis ohustab kuklasi?
 • Mis tähtsust on neil metsades?
 • Miks raiesmikul nende koloonia hukkub?
 • Kuidas asustatakse ümber ohus olevaid kuklaste pesakolooniaid?
 • Miks on kaitse alla võetud kalad?
 • Mis neid ohustab ja millised liigid on nimekirjas?
 • Millised on kalade arvukust kahjustavad tegurid?
 • Millised on kalade arvukust soodustavad tegurid?
 • Kuidas on võimalik parandada kalade elupaiku jõgedes?
 • Millised on jõgede looduslikkuse taastamise meetodid?
 • Kuidas käituda veekogude kallastel ja randadel?
 • Millised on seadusega sätestatud piirangud?
 • Miks on kaitse alla võetud kahepaiksed?
 • Millised liigid on kaitse all?
 • Mis neid ohustab?
 • Kuidas aidata kaasa kahepaiksete elupaikade ja koelmute taastamisele?
 • Kuidas hoiduda konnade hukkumisest teedel?
 • Millised tegurid soodustavad millised kahjustavad konnade elu?
 • Miks on kaitse alla võetud roomajad?
 • Mis neid ohustab?
 • Millised roomajad on kaitse all?
 • Kuidas kaitsta roomajate elupaiku?
 • Miks ei tohi tappa rästikuid?
 • Miks ei tohi loomi koju tuua?
 • Kuidas tagada kivisisaliku elupaikade säilimine?
 • Miks on kaitse alla võetud linnud?
 • Mis neid ohustab?
 • Mis on "kullisõda" miks seda tehti ja millised on tagajärjed?
 • Millised on kaitsealuste kotkaste toonekurgede metsiste kaitse tagamise põhimõtted kaitsekavast?
 • Millised häiringud on ohtlikud pesitsusajal?
 • Kuidas muutub häiringu taluvus pesitsusperioodi jooksul?
 • Miks on kaitse alla võetud imetajad?
 • Mis neid ohustab?
 • Millised on kaitsealuste loomade kaitsmise põhimõtted?
 • Kuidas kaitsta nahkhiirte suvekolooniaid parkides?
 • Millised on nende elupaikade nõuded?
 • Millised on nahkhiirte talvituspaiga nõuded ja kuidas neid tagada?
 • Mida ei tohi teha talvituspaigas ja miks?
 • Milleks on vaja liikide punast raamatut?
 • Millised on punase raamatu ülesanded?
 • Millised on punase raamatu kategooriad?
 • Millised liigid kantakse punasesse raamatuse?
 • Kui palju on punase raamatu liike ja kuidas liigid jaotuvad koosluse järgi?
 • Milliseid elualasid kaitstakse püsielupaikades?
 • Kuidas tagatakse püsielupaigas liigi säilimine?
 • Millise dokumendi esitab püsipaiga valitseja krundi omanikule?
 • Kust saab krundi omanik teada oma maal leiduvatest kaitsealustest liikidest ja objektidest?
 • Mis on vääriselupaik ja millist ülesannet see täidab?
 • Kuidas vääriselupaiga teooriat rakendada haljasaladel?
 • Milliseid vääriselupaiga tüüpe võib esineda parkides?
 • Miks on vanad pargid liigirikkamad kultuurpuistutest?
 • Milline väärtus on vanadel puudel?
 • Millised puud on bioloogiliselt väärtuslikud nii parkides ja metsades?
 • Millised on vääriselupaikade tunnused parkides?
 • Millised võimalused on metsaomanikul kaitsta vääriselupaiku oma metsas?
 • Millised on kaitsealade võimalikud kaitsereziimid?
 • Millisel 3 viisil saab teada kaitstaval loodusobjektil olevatest piirangutest?
 • Milliseid ülesandeid täidavad järgmised dokumendid Kaitse-eeskiri kaitsekohustuse-teatis ja hoiuala teatis?
 • Milliseid ül täidab rahvuspark?
 • Kuhu ja mida tuleb teatada leitud märgistatud linnukala kohta?
 • Milliseid ül täidab looduskaitseala?
 • Milliseid ül täidab looduspark ja maastikukaitseala?
 • Mida kaitstakse ja mille poolest kuulus?
 • Milliseid ültäidab linnudirektiiv?
 • Miks linnualad pälvivad looduskaitses erilist tähelepanu?
 • Milliseid ül täidab loodusdirektiiv ja mida sisaldab 6 lisa?
 • Milline on hoiualade kaitsekord ja kus on see kirjas?
 • Keda kaitstakse linnualal ja keda või mida loodus alal?
 • Mis on hoiuala teatis ja kellele see esitatakse?
 • Kuidas tagatakse looduskaitse võrgustiku tomimine?
 • Mis on keskkonna mõjude hindamine ja mida selles hinnatakse?
 • Millised on kaitstava looduse üksik objektidja nim1?
 • Milliseid kitsendusi nõudeid ja kohustusi on maa omanikul kelle maal on looduskaitse üksik objekt?
 • Mis ülesannet täidab Eesti ürglooduse raamat"?
 • Kuidas tagada rändrahnude ja kivikülvide kaitse?
 • Mida ei tohi teha rändrahnude ja paljanditega?
 • Milline geoloogiline vaatamisväärsus on tunnistatud Eesti rahvusmonumendiks?
 • Mida te teate sellest?
 • Mis ohustab aretisi?
 • Millised loomatõud ja taimesordid on Eestis ohus?
 • Mis tähtsus on nendel aretistel?
 • Kuidas kaitstakse Eestis aretisi?
 • Kuidas levivad võõrliigid uutele aladele ja kuidas seda protsessi nimetakse?
 • Kuidas suhtuda võõrliikidesse?
 • Kuhu neid ei tohi istutada maastikul?
 • Kust saab teavet võõrliikide kohta?
 • Millised ohud kaasnevad võõrliikidega looduses?
 • Kuidas tõrjuda Sosnovski karuputke?
 • Millised ohud kaasnevad selle karuputkega?
 • Milliseid ülesandeid täidab rohevõrgustik?
 • Milliseid võimalusi tuleks pakkuda loomadele maantee ja kiirtee ohutuks ületamiseks?
 • Kuidas suhtuda põlatud loomadesse kes põhjustavad inimesele majanduslikku kahju?
 • Miks loomade vastu vuhapidamine on alusetu?
 • Kuidas lahendada künnisvarese kolooniaga tekkinud probleemid?
 • Mida tohib ja mida ei ole eetiline teha?
 • Millal on pesa pühapuutumatu ja pesitsemise segamine pole sünnis?
 • Milliseid üllesandeid täidab biosfäärikaitseala BKA ning mille poolest erineb teistest kaitsealadest?
 • Millised on ökosüsteemse ja säästliku looduskäsituse põhimõtted?
 • Miks peab otsuse tegemisel kaasama erinevaid huvigruppe?
 • Mis on igaüheõigus?
 • Kus liikudes tuleb küsida luba ja kus ei tohi eriloata kunagi liikuda?
 • Mis on kallasrada kuidas seda ära tunda miks peab see olema avatud ja kuidas seal käituda?
 • Kuidas käitutakse õueaiamaal ja kui kaugele see ulatub?
 • Miks ei tohi looduses põhjendamatult lärmata?
 • Kuhu peab teatama keskkonna kaitsega seotud probleemidest ja õigusrikkumistest?
 • Mis ülesandeid täidab keskkonnateenistus?
 • Missuguseid keskkonna lubasid väljastatakse ja kes neid väljastb?
 • Mis ülesandeid täidab looduskaitse keskus?
 • Mis ülesannet täidab keskkonna kaitse vallas kohalik omavalitsus?
 • Milliseid valitsusväliseid keskkonna organistasioone te teate Eestis ja millega need tegelvad?
 • Milliseid valitsusväliseid välismaised keskkonnaorganistsioone te teate ja millega need tegelevad?
 • Mis on ökosüsteem ja millised tema elemendid?
 • Mis on looduskaitse ja millised on looduskaitse meetmed?
 • Mis on loodushoid ja millised on loodushoiu meetmed?
 • Millised on looduskaitse ja loodushoiu erinevused?
 • Kuidas defineerite looduskaitset millised teemad selle alla kuuluvad?
 • Kuidas defineerite keskkonnakaitset laias ja kitsas tähenduses millised teemad nende alla kuuluvad?
 • Millega tegeleb looduskaitse?
 • Mis on traditsiooniline ja klassikaline looduskaitse?
 • Millega tegeleb ja mida peab tagama keskkonnakaitse kitsamas mõistes?
 • Millega tegeleb keskkonnaseire?
 • Millised on erinevad meetodid?
 • Kuidas rakendub keskkonnakaitse järelvalve?
 • Millised on võimalused?
 • Kellele ja kuidas tuleb teatada keskkonnaprobleemidest ja -ohtudest?
 • Mis on keskkonnaruum ökoloogiline jalajälg ja ökoloogiline seljakott?
Vasakule Paremale
Ökoloogia ja keskkonnakaitse #1 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #2 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #3 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #4 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #5 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #6 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #7 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #8 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #9 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #10 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #11 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #12 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #13 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #14 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #15 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #16 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #17 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #18 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #19 Ökoloogia ja keskkonnakaitse #20
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 20 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-01-27 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 49 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Rain528 Õppematerjali autor

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

30
docx
Kõik vastused KESKONNAKAITSE
39
doc
Keskkonnakaitse KT
528
doc
Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused
90
pdf
Öko ja keskkonnakaitse konspekt
26
pdf
Eesti looduskaitse
30
doc
Keskkonnakaitse
71
docx
Ökoloogia konspekt
58
docx
Keskkonnakaitse üldkursuse kordamine eksamiks

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun