Facebook Like
Küsitlus


Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millised elupaigad käivad püsielupaiga määratluse alla ?
 • Millised tsoneeringud ?
 • Millised eri nõuded ?
 
Säutsu twitteris

 • Loodus- ja keskkonnakaitse üldküsimused.
  Loodus- ja keskkonnakaitse mõiste areng ja erinevad käsitlused
  Looduskaitse on looduse mitmekesisuse,loodusvarade ning looduslike koosluste ja populatsioonide kaitse inimtegevuse ja ebasoodsate looduslike mõjude eest, nende hooldamine ja taastamine. Eesmärgiks on peamiselt kohalike loodusharulduste ja liikide, ka maastike kaitse. Tänapäevane looduskaitse püüab ühendada elupaikade, koosluste, liikide ja maastike kaitse terviklikuks looduse mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitseks.
  Keskkonnakaitse (Keppart, 2005) on riiklike ja ühiskondlike meetmete kogum, mis peab tagama:
  1) looduskaitse;
  2) maastikukaitse ja hoolduse;
  3) loodusvarade säästliku kasutamise;
  4) keskkonnakaitse (kitsamas mõttes);
  5) keskkonnakaitsega seotud seire ja järelevalve .
  Keskkonnakaitse- tegevus, mille abil püütakse hoida ja kaitsta keskkonda inimtegevuse negatiivsete mõjude eest. Keskkonnakaitse hõlmab ühiskonna, organisatsioonide ja üksikisikute tegevust, mille eesmärk on inimese vahetu elukeskkonna ja ka looduse kui terviku kaitse elujõulise ning meeldiva keskkonna säilitamiseks. Keskkonnameetmed kujundatakse keskkonnapoliitika abil.
  Looduskaitse ja keskkonnakaitse määratlus
  Looduskaitseväärtus- objektiivne või subjektiivne hinnang, mis on vastava ala (objekti) kaitse põhjenduseks. Looduskaitseväärtus jaguneb: 1- kõrge , 2- keskmine, 3- väike ja 0- looduskaitseväärtusteta.
  Summaarne looduskaitseväärtus:
  • liikide (floristiline, faunistiline, mükoloogiline)
  • koosluse
  • maastiku.
  Looduskaitselised väärtused ja nende rakendamine erinevates valdkondades
  Metsakooslused:
  1. haruldaste liikide olemasolu
  2. kahaneva alaga jäänukid
  3. huvipakkuva arengustaadiumiga
  4. omapärane struktuur
  5. kasvavad ebaharilikul kasvukohal
  6. etalonalad
  7. produktiivsed puistud (plusspuistud)
  8. kõrvalsaadused (marjad)
  9. olulised elupaigad
  10. esteetiline ja rekreatiivne väärtus
  11. olulisused maastikukaitse vaatekohast
  12. teaduslik katseala
  13. kultuurilooline väärtus.
  Ökosüsteemid :
  1. looduslikkus
  2. mitmekesisus
  3. esinduslikkus
  4. haruldaste liikide olemasolu
  5. endeemid
  6. mahukas, piisav leviala
  7. kultuurilooliselt väärtustatud
  Maastikud:
  1. Haruldus
  2. Kordumatus
  3. Esinduslikkus
  4. Looduslikkus
  5. Esteetilisus
  6. Kultuuriloolisus
 • Loodus- ja keskkonnakaitse ajalugu
  Looduskaitse arenguetapid :
  • Looduskaitse eelduste e. sugemete kujunemise aeg
  • Looduskaitse kui ühiskondlike meetmete süsteemi kujunemine (ühiskondlikud organisatsioonid , seltsid) - teadusliku loodushoiu algus
  • Looduskaitse kui riiklike meetmete kujunemine ( õigusaktid , institutsioonid jne)
  • Looduskaitse kui rahvusvaheliste meetmete kujunemine (rahvusvahelised organisatsioonid, konventsioonid , riikidevaheline koostöö).
  Looduskaitse ideede areng:
  Tänapäevaseid Lk põhimõtteid võib leida:
  • Rahvausund
  • Kitsalt suunitletud piirangud loodusressursside kaitseks
  Klassikalise looduskaitse algus:
  • Loodusmälestiste kaitse, üksikobjektide kaitse
  • Kaitsealade loomine
  • Bitoopide, elupaikade kaitse, kaitse
  • Looduskaitse väljaspool kaitselasid

  Looduskaitse arenguetapid Eestis:
  Teet Koitjärv (2001) on jaganud looduskaitse arengu Eestis järgmistesse perioodidesse:
  • ... 1910 akadeemiline looduskaitse ilma kaitsealadeta;
  • 1910...1935 akadeemiline looduskaitse kaitsealadega;
  • 1935...1944 riiklik looduskaitse Eesti Vabariigis ja okupatsiooniaastatel;
  • 1944...1957 akadeemiline looduskaitse ilma võimude toetuseta;
  • 1957...1994 riiklik looduskaitse Eesti NSV-s ja taasiseseisvunud Eestis: looduskaitse ja metsamajanduse „kooselu“;
  • alates 1994 riiklik looduskaitse Eesti Vabariigis: looduskaitse ja keskkonnakaitse „kooselu“.
  Olulisemad sündmused ja isikud looduskaitse ajaloos:
  1297 - Hakati tegelema looduskaitsega
  1664- Rootsi metsaseadus laienes Eesti alale (säästev metsaraie , metsõunapuude, pihlakate, tammede, toomingate säilitamine).
  19. saj- mõisaparkide rajamine (paari sajandiga loodi 1300 parki).
  1853 - asutati Loodusuurijate Selts (LUS)- klassikalise looduskaitse algus.
  K.E von Bear - ekspeditsioonid Peipsile, Läänemerele. Kalavarude kaitse vajadus.
  Alexander Theodor von Middendorff - Hellenurme ja Pööravere mõisapargid. Hellenrume loodusmuuseum talupoegadele.
  1879 G. Helmersen- ettekanne LUS`s suurtest rändrahnudest, milles rõhutas nende kaitse vajadust. Teda tuleb pidada eluta looduse kaitse mõtte algatajaks Eestis. Ta nimetas Põhja- Eesti suuri rändrahne geoloogilisteks mälestusmärkideks.
  Carl Robert Jakobson aitas kaasa looduskaitse arengule. Kooli lugemikes ja oma kirjutistes väärtustab suhtumist : linnud on põllumehe kõige suuremad sõbrad, mets peab olema jne.
  1910- Vaika linnukaitse ala Artur Toomi algatusel . Vilsandi linnuriik kujuneb Baltimaade esimeseks looduskaitsealaks.
  1929- Andres Mathiesen, looduskaitse seaduse esimene projekt.
  G. Vilbaste - Esimene riiklik looduskaitse inspektor .
  T. Lippmaa- Looduskaitse seaduse uusprojekt, hilisem Looduskaitse Nõukogu esimees.
  1935- Eesti Vabariigi I looduskaitseseadus .
  1955- asutati Looduskaitse Komisjon , mida pikka aega juhtis E. Kumari .
  1958- Eesti Loodus, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, juhendaja J.Eilart.
  Esimesed kaitsealad - Vilsnadi linnuriik oli esimene Baltimaade looduskaitseala .
  1924 Harilaid , Järvselja reservaat ; 1925 Hiiumaa jugapuud ; 1927 Linnulaht; 1930
  Abruka lehtmets jt.
  Looduskaitse areng Eesti Vabariigis (1918-1940)
  1920 Fedor Bucholtz algatusel loodi LUSi juurde looduskaitse sektsioon, mille aktiivsemad liikmed on zooloog Johannes Piiper, geoloog ja paleontoloog Hendrik Bekker, metsateadlane Oskar Daniel, metsateadlane Andres Mathiesen, zooloog Heinrich Riikoja, palünoloog Paul William Thomson, ornitoloog ja konservaator Mihkel Härms, botaanik Gustav Vilberg-Vilbaste.
  1927 Loodusmälestiste üleriigiline arvele võtmine
  1931 trükiti nende ülevaated
  1929 Andres Mathiesen, looduskaitse seaduse esimene projekt
  1935 Eesti Vabariigi I looduskaitseseadus jõustus 11. detsembril
  1936 Alustati Looduskaitse registri pidamist. Asutati Riigi Looduskaitse Nõukogu (esimees prof T. Lippmaa ja Riigiparkide Valitsus (juhataja mag P. Päts).
  1938 Võeti vastu teine looduskaitseseadus, mis laienes turismile ja kodukaunistusele, vastav valitsemisasutus nimetati Loodushoiu- ja Turismiinstituudiks (direktor P. Päts).
  1940.aastal oli Eestis 47 mitmesugust kaitseala (5 metsakaitseala, 6 taimestikukaitseala, 1 rabakaitseala, 7 linnukaitseala, 3 geoloogilist ja 15 tervisemuda kaitseala ), kaitse all oli 80 parki, 202 põlispuud , 210 rändrahnu.
  Riiklik looduskaitse inspektor- G-Vilbaste.
  Nõukogude periood (seaduse “Eesti NSV looduse kaitsest, olulisemad organisatsioonid, tegevused):
  7. juunil 1957. võttis Eesti NSV Ülemnõukogu vastu seaduse “Eesti NSV looduse kaitsest”
  11. juulil 1957. andis Eesti NSV Ministrite Nõukogu välja määruse nr 242 “Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s”
  Looduskaitse taasiseseisvunud Eestis:
  1991 Asutati Eestimaa Looduse Fond (ELF), rahvuslik Maailma Looduse Fondi (WWF) põhimõtetel töötav ühiskondlik looduskaitse organisatsioon . ELF-i eestvõttel moodustati Soomaa ja Karula rahvuspark ning Alam-Pedja looduskaitseala.
  1992 Eesti osales esmakordselt ametliku delegatsiooniga loodushoiu suurfoorumil UNCED ( ÜRO keskkonnakonverents) Rio de Janeiros, kus allkirjastati ka «Kliimakonventsioon» ja «Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon ».
  1993 Asutati Soomaa ja Karula rahvuspark ning Vilsandi looduskaitseala laiendati ja nimetati ümber rahvuspargiks. Eesti ühines Berni, CITES -i ja Ramsari konventsiooniga.
  1994 Asutati veel kaks suure pindalaga kaitseala- Alam-Pedja looduskaitseala ja Naissaare looduspark. Eesti ühines tähtsaima looduskaitsealase raamkokkuleppega - «Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga».
  «Kaitstavate loodusobjektide seadus», järjekorras viies looduskaitseseadus, mis sätestab kaitstavate loodusobjektide kaitse alla võtmise ja kaitse korraldamise protseduurid
  1995 Eestis võeti vastu säästliku arengu põhimõtted seadustav akt - «Säästva arengu seadus»
  1996 võeti vastu metsaseadus, mis jagas metsad hoiu-, kaitse ja tulundusmetsadeks
  1997 kinnitati esimene “Eesti keskkonnastrateegia” ja “Eesti metsapoliitika”
  1998 valmisid uued ohustatud liikide nimestikud ja avaldati uus “Eesti punane raamat”
  1999 jõustus uus “Metsaseadus”, kus oli esmakordselt sees vääriselupaiga mõiste
  1999-2002 Vääriselupaikade (VEP) inventuur . Eesti metsanduse arengukava aastani 2010
  2000 Eesti Natura 2000 aastateks 2000–2007
  2001 Eesti metsakaitsealade võrgustiku
  2004 võeti vastu kuues looduskaitseseadus. Eesti esitab Euroopa komisjonile Natura 2000 eelvaliku alad
  Keskkonnakaitse arengu tähtsündmused Eestis ja maailmas:
  Eestis: 1417 Esimesed vee ja kanalisatsioonisüsteemid Tallinnas
  1886 Regulaarse keskkonnaseire algus, veemõõtmine Suurel-Emajõel
  1927 Esimene veepuhastusjaam Eestis, Tallinn
  1970 Eesti NSV maakoodeks, 1972 Eesti NSV veekoodeks, 1976 Eesti NSV maavarade koodeks, 1978 Eesti NSV metsa koodeks
  1988 Eesti NSV keskkonnakaitse programm
  1991 Osalemine Euroopa riikide keskkonnaministritenõupidamisel, Dobris
  1992 Osalemine II ÜRO Keskkonna ja Arengu konverentsil Rio de Janeiros
  1995 Säästva arenguseadus
  1997 Eesti keskkonnastrateegia vastuvõtmine Riigikogus
  1998 Eesti keskkonnakaitse tegevuskava heakskiit
  2000 Väätsa prügila
  2001 Eesti keskkonnakaitse II tegevuskava
  Maailmas: 1972 ÜRO I Keskkonna ja Arengu konverents Stockholmis
  1972 Meadows, Forrester "Kasvupiirid"
  1973-1976 EL esimene Keskkonnaprogramm
  1992 ÜRO II Keskkonna- ja Arengukonverents Rio de Janeiros
  • Kliimamuutuste konventsioon
  • Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon
  • Agenda 21, Säästev areng
  2002 ÜRO III Keskkonna- ja Arengukonverents, Johannesburgis
 • Loodus- ja keskkonnakaitse korraldamise vahendid. Keskkonnaõigus , liigitus, põhiprintsiibid .
  Keskkonnaõiguse tunnusjooned:
  • Terviklikkus
  • Keskkonnaõiguse printsiibid - ettevaatusprintsiip
  • Avalikkuse kaasamise (inimesed saavad kaasa rääkida) ja KMH ( keskkonnamõju hindamine- hinnatakse kavandatava tegevuse mõju keskkonnale(asula, maapind, inimesed jne)) nõue
  • Vertikaalsed teemad (vesi, jahindus, kalandus, looduskaitse GMO, kiirgus, kliimamuutused ) ja horisontaalsed teemad (keskkonnaalased õigused, ruumiline planeerimine , keskkonnamõju hindamine (KMH), keskkonnaload , keskkonnaseire ehk jälgimine)
  • Tihe seos EL keskkonnaõigusega
  Liigitatakse:
  1. Üldseadused: SäAS, PlanS, KeHAS
  2. Valdkondlikud: JäätS, LKS, VeeS, VõKS,JahiS jt
  Valdkondlikud seadused – keskkonna kasutamine on reguleeritud lubade ja tasudega
  Keskkonnaõiguse põhiprintsiibid:
  • Säästev areng (tagada järeltulevale põlvele hea elu)
  • Keskkonna kaitstuse kõrge tase
  • Integreerimine (teisi valdkondi ei tohi arendada keskkonna arvelt)
  • Kahju vältimine
  • Saastaja maksab (kõik, kes tarbivad maaressursse, need maksavad)
  • Ettevaatus

  Keskkond- Loodusteaduslik definitsioon: Füüsikaliste, keemiliste ja biootiliste faktorite kogum, mis mõjutab organismi või ökoloogilist kooslust ning määrab kokkuvõttes ära nende vormi ja ellujäämise.
  Saastus - Inimtegevus kahjustab keskkonda: Keskkonna otsese ja kaudse saastamisega. Tegevusega , millega rikutakse ökoloogilist tasakaalu (vihmametsade raiumine jne).
  Loodus- ja keskkonnakaitse seadusandlus Eestis:
  Põhiseadus , seadused, valitsuse, määrused, ministri määrused, välislepingud. Loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult (§ 5). Igaühel on õigus tegeleda ettevõtlusega, kuid selle õiguse kasutamist võib seadusega reguleerida (§ 31). Igaühel on õigus oma omandit vabalt käsutada, kuid ei tohi seda teha üldiste huvide vastaselt (§ 32). Igaühel on õigus vabalt liikuda , kuid seda õigust võib looduskeskkonna kaitse huvides seadusega piirata (§ 34). Igaüks on kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning hüvitama keskkonnale tekitatud kahju (§ 53).
  Institutsionaalsed mehhanismid keskkonnaprobleemide õiguslikuks reguleerimiseks: Otsesed reguleerimisvahendid: Avalik-õiguslik regulatsioon (“+” Kohased kahju ärahoidmiseks. “-” Aeglane toime, suured kulutused, ohvritekaitse puudus). Turumehhanismid: (“+” Kiire ja üliefektiivne toime. “-” Eeldab informeeritud ja keskkonnateadliku tarbija olemasolu, jõukust.) Keskkonnalane tsiviilvastutus: (“+” Efektiivne vahend kahju kiireks ja adekvaatseks hüvitamiseks. “-” Paljudel juhtudel on keskkonnasaastusega tekitatud kahju oma olemuselt korvamatu; saastajal-kahjutekitajal puuduvad vahendid kahju hüvitamiseks.) Tsiviilvastutuse kindlustus: (“-” Muudab saastaja ükskõikseks).
  Looduskaitseseadus
  Looduskaitseseaduse eesmärk on: (1) Looduse kaitsmine selle mitmekesisuse säilitamise, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku , taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamisega. (2) kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna või selle elementide säilitamine
  Igaüheõigus
  Igameheõigus: Maastikul liikumine, maastikel viibimine, teed ja jalgrajad, külastusmaks, loodusandide korjamine , jaht , veekogude kasutamine, kalapüük , peitvara, looduse risustamine, igaühe vastutus
 • Institutsioonid
  Keskkonnakaitse institutsioon - keskkonnakorraldusega tegelevad riigi- ja omavalitsusasutus ning valitsusväline organisatsioon.
  Keskkonnakorralduse
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile


  Konto olemas? Logi sisse

  Vasakule Paremale
  Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #1 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #2 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #3 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #4 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #5 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #6 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #7 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #8 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #9 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #10 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #11 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #12 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #13 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #14 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #15 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #16 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #17 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #18 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #19 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #20 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #21 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #22 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #23 Keskkonna kaitse kontrolltöö kordamine #24
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 24 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-10-28 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 10 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor indrek tõkke Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Kordamine keskkonnakaitse kontrolltööks

  Märksõnad

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  24
  doc
  Keskkonnakaitse vastused EMU
  58
  docx
  Keskkonnakaitse üldkursuse kordamine eksamiks
  20
  pdf
  KK üldkursuse eksami materialid
  42
  doc
  ÖKOLOOGIA EKSAMIKS
  53
  pdf
  KESKKONNAKAITSE ÜLDKURSUS
  53
  pdf
  Keskkonnakaitse üldkursus konspekt
  18
  doc
  EMÜ Keskkonnakaitse üldkursuse 2014 eksamiks kordamine
  19
  docx
  Keskkonnakaitse üldkursus 2017

  Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Konto olemas? Logi sisse

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun