Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Teeni kõndimisega krüptot! Sweatcoin on tasuta ja paneb sind rohkem liikuma TÕMBA ÄPP Sulge
Add link


Keskkonnakaitse KT (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millised olid meie esivanemate suhtumine loodusesse?
 • Milliseid muutusi tõi kristlik usk looduse ja inimese suhtesse?
 • Milline oli esimene kalakaitsealane dokument ja kelle uurimusele see toetus?
 • Kes oli esimene rändrahnude uurija ja eluta looduse kaitse algataja?
 • Kes oli teadusliku loodushoiu algataja Eestis?
 • Millal ja kus loodi esimene looduskaitseala Baltimaades?
 • Millal ja kus loodi esimene loodusreservaat Eestis?
 • Kes olid looduskaitse usaldusmehed ja millist ülesannet nad täitsid?
 • Millal tähistati esimest looduskaitsepäeva Eestis?
 • Millal algab ja lõppeb igaaastane looduskaitsekuu?
 • Millal ja kus loodi esimene looduspark endises NSVLis?
 • Mis on fenoloogilised signalisaatornähtused ?
 • Kes oli esimene loomakaitseliikumise põhjendaja?
 • Kes oli esimene looduskaitseinspektor ja looduskaitse andmepanga rajaja?
 • Kes ja millal koostas esimese Eesti punase raamatu?
 • Kes esindab maailma looduse fondi eestis?
 • Millal ja kus moodustati esimene looduskaitsering Eestis?
 • Mis tähtsust neil on ?
 • Miks toimus laienemine looduskaitselt keskkonnakaitseks?
 • Mis on nimeline kaitse ja isendi kaitse?
 • Mis kasu on inimkonnale kaitsealadest?
 • Milliseid looduskaitseväärtusi hoitakse looduses?
 • Milliseid ülesandeid täidavad rahvusvahelised lepped?
 • Miks ohustab ühe isendi loodusest eemaldamine CITES-i liiki?
 • Millised elustiku rühmade kõik liigid on CITES-i nimestikes ja miks?
 • Miks ei või CITES-i liigist valmistatud tooteid vabalt müüja ja osta?
 • Millised on bioloogilise mitmekesisuse organiseerituse tasemed?
 • Millised on kaitstavate loodusobjektide kuus tüüpi?
 • Millised on kaitsealade kolm tüüpi?
 • Millised kaitstavad loodusobjektid võivad asuda väljaspool kaitseala piiri?
 • Millised inimtegevused põhjustavad liikide väljasuremist?
 • Kust saab maaomanik teada oma maal leiduvatest kaitsealustest liikidest?
 • Miks lageraie on ohtlik kaitsealustele taimedele ja seentele?
 • Millised on liigikaitse nüüdisaegsed põhimõtted?
 • Millised on nõuded kaitsealuste taimede ja seeneliikide kaitseks?
 • Millised on nõuded kaitsealuste loomaliikide kaitseks?
 • Millised on üldised piirangud liikide kaitsel?
 • Mida saab igaüks teha ohustatud liikide kaitseks?
 • Kust saab krundiomanik teada oma maal asuvatest väärtustest?
 • Kes peab omama teavet loodusväärtuste kohta et neid ei hävitataks?
 • Millised seadused reguleerivad liikide kasutusi?
 • Miks on kivistised ohus?
 • Mis neid ohustab?
 • Millised andmed on selleks vajalikud?
 • Millistest kohtadest kivististe kogumine ei tee kahju?
 • Millised on riigi võimalused kivististe kaitseks?
 • Millised on nõuded kaitsealuste kivististe kaitseks?
 • Miks on kaitse alla võetud samblikud?
 • Mis neid ohustab?
 • Kus asub ja kuidas kaitstakse samblikukaitseala?
 • Miks on kaitse alla võetud seened?
 • Mis neid ohustab?
 • Kuidas kaitsta kaitsealuseid seeni?
 • Kus asub ja kuidas kaitstakse nn seenekaitsealasid?
 • Kuidas on võimalik kaitsta kaitsealuseid samblaid Mis neid ohustab?
 • Miks ei tohi iga kivi peale ronida?
 • Millistel kaalutlustel on kaitse alla võetud taimed ?
 • Millised puittaimed on looduskaitse all?
 • Millised rohttaimed on looduskaitse all?
 • Millised väärtuslikud omadused on kaitsealustel viljapuudel?
 • Miks on ohustatud käpalised nii Eestis kui maailmas?
 • Kuidas tuleks kaitsta kuldkinga?
 • Mis teda ohustab?
 • Kuidas kaitsta kaitsealuseid taimi parkides ja puisniitudel?
 • Mis ohustab kimalasi?
 • Miks on kimalased looduskaitse all?
 • Mis ohustab kuklasi?
 • Mis tähtsust on neil metsades?
 • Kuidas asustatakse ümber ohus olevaid kuklaste pesakolooniaid?
 • Miks on kaitse alla võetud kalad?
 • Millised on kalade arvukust kahjustavad tegurid?
 • Millised on kalade arvukust soodustavad tegurid?
 • Kuidas on võimalik parandada kalade elupaiku jõgedes?
 • Kuidas käituda veekogude kallastel ja randadel?
 • Miks on kaitse alla võetud kahepaiksed?
 • Millised liigid on kaitse all?
 • Mis neid ohustab?
 • Kuidas aidata kaasa kahepaiksete elupaikade ja koelmute taastamisele?
 • Kuidas hoiduda konnade hukkumisest teedel?
 • Millised tegurid soodustavad millised kahjustavad konnade elu?
 • Miks on kaitse alla võetud roomajad?
 • Mis neid ohustab?
 • Kuidas kaitsta roomajate elupaiku?
 • Miks ei tohi tappa rästikuid?
 • Miks ei tohi loomi koju tuua?
 • Kuidas tagada kivisisaliku elupaikade säilimine?
 • Miks on kaitse alla võetud linnud?
 • Mis neid ohustab?
 • Mis on "kullisõda" miks seda tehti ja millised on tagajärjed?
 • Millised häiringud on ohtlikud pesitsusajal?
 • Miks on kaitse alla võetud imetajad?
 • Mis neid ohustab?
 • Millised on kaitsealuste loomade kaitsmise põhimõtted?
 • Millised on nende elupaikade ohud ja nõuded?
 • Kuidas kaitsta nahkhiirte suvekolooniaid parkides?
 • Millised on nahkhiirte talvituspaiga nõuded ja kuidas neid tagada?
 • Milleks on vaja liikide punast raamatut?
 • Millised on punase raamatu kategooriad?
 • Millised liigid kantakse punasesse raamatuse?
 • Miks metsaelustike liike on kõige rohkem?
 • Milliseid elualasid kaitstakse püsielupaikades?
 • Kuidas tagatakse püsielupaigas liigi säilimine?
 • Mis on vääriselupaik ja millist ülesannet see täidab?
 • Milliseid vääriselupaiga tüüpe võib esineda parkides?
 • Miks on vanad pargid liigirikkamad kultuurpuistutest?
 • Milline väärtus on vanadel puudel?
 • Millised on vääriselupaikade tunnused parkides?
 • Millised on kaitsealade võimalikud kaitsereziimid?
 • Millisel 3 viisil saab teada kaitstaval loodusobjektil olevatest piirangutest?
 • Miks ei piisa ainult Kaitse-eeskirjade lugemisest?
 • Milliseid ül täidab rahvuspark?
 • Kuhu ja mida tuleb teatada leitud märgistatud linnukala kohta?
 • Milliseid ül täidab looduskaitseala?
 • Milliseid ül täidab looduspark ja maastikukaitseala?
 • Milliseid ültäidab linnudirektiiv?
 • Milliseid ül täidab loodusdirektiiv ja mida sisaldab 6 lisa?
 • Milline on hoiualade kaitsekord ja kus on see kirjas?
 • Keda kaitstakse linnualal ja keda või mida loodus alal?
 • Mis on hoiuala teatis ja kellele see esitatakse?
 • Kuidas tagatakse looduskaitse võrgustiku tomimine?
 • Mis on keskkonna mõjude hindamine ja mida selles hinnatakse?
 • Millised on kaitstava looduse üksik objektidja nim1?
 • Mis ülesannet täidab Eesti ürglooduse raamat"?
 • Kuidas tagada rändrahnude ja kivikülvide kaitse?
 • Mida te teate sellest?
 • Mis on meie rahvuskivi?
 • Mis ohustab aretisi?
 • Millised loomatõud ja taimesordid on Eestis ohus?
 • Mis tähtsus on nendel aretistel?
 • Kuidas kaitstakse Eestis aretisi?
 • Kuidas suhtuda võõrliikidesse?
 • Kuhu neid ei tohi istutada maastikul?
 • Kuidas tagada võõrliikide pääsemine looduslikesse kooslustesse?
 • Kust saab teavet võõrliikide kohta?
 • Millised ohud kaasnevad võõrliikidega looduses?
 • Kuidas tõrjuda Sosnovski karuputke?
 • Milliseid ülesandeid täidab rohevõrgustik?
 • Miks loomade vastu vuhapidamine on alusetu?
 • Kuidas lahendada künnisvarese kolooniaga tekkinud probleemid?
 • Mida ei ole eetiline teha?
 • Millal on pesa pühapuutumatu ja pesitsemise segamine pole sünnis?
 • Millised on ökosüsteemse ja säästliku looduskäsituse põhimõtted?
 • Miks peab otsuse tegemisel kaasama erinevaid huvigruppe?
 • Mis on igaüheõigus?
 • Kus liikudes tuleb küsida luba ja kus ei tohi eriloata kunagi liikuda?
 • Kuidas seal käituda?
 • Kuidas käitutakse õueaiamaal ja kui kaugele see ulatub?
 • Miks ei tohi looduses põhjendamatult lärmata?
 • Mis ülesandeid täidab keskkonnateenistus?
 • Missuguseid keskkonna lubasid väljastatakse ja kes neid väljastb?
 • Mis ülesandeid täidab looduskaitse keskus?
 • Mis ülesannet täidab keskkonna kaitse vallas kohalik omavalitsus?
 • Millega need tegelvad?
 • Millega need tegelevad?
 • Mis on ökosüsteem ja millised tema elemendid?
 • Mis on looduskaitse ja millised on looduskaitse meetmed?
 • Mis on loodushoid ja millised on loodushoiu meetmed?
 • Millised on looduskaitse ja loodushoiu erinevused?
 • Millised teemad nende alla kuuluvad?
 • Millega tegeleb looduskaitse?
 • Millega tegeleb keskkonnaseire?
 • Millised on erinevad meetodid?
 • Kuidas rakendub keskkonnakaitse järelvalve?
Vasakule Paremale
Keskkonnakaitse KT #1 Keskkonnakaitse KT #2 Keskkonnakaitse KT #3 Keskkonnakaitse KT #4 Keskkonnakaitse KT #5 Keskkonnakaitse KT #6 Keskkonnakaitse KT #7 Keskkonnakaitse KT #8 Keskkonnakaitse KT #9 Keskkonnakaitse KT #10 Keskkonnakaitse KT #11 Keskkonnakaitse KT #12 Keskkonnakaitse KT #13 Keskkonnakaitse KT #14 Keskkonnakaitse KT #15 Keskkonnakaitse KT #16 Keskkonnakaitse KT #17 Keskkonnakaitse KT #18 Keskkonnakaitse KT #19 Keskkonnakaitse KT #20 Keskkonnakaitse KT #21 Keskkonnakaitse KT #22 Keskkonnakaitse KT #23 Keskkonnakaitse KT #24 Keskkonnakaitse KT #25 Keskkonnakaitse KT #26 Keskkonnakaitse KT #27 Keskkonnakaitse KT #28 Keskkonnakaitse KT #29 Keskkonnakaitse KT #30 Keskkonnakaitse KT #31 Keskkonnakaitse KT #32 Keskkonnakaitse KT #33 Keskkonnakaitse KT #34 Keskkonnakaitse KT #35 Keskkonnakaitse KT #36 Keskkonnakaitse KT #37 Keskkonnakaitse KT #38 Keskkonnakaitse KT #39
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 39 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-02-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 17 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor tunniplaan Õppematerjali autor

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

20
docx
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
30
docx
Kõik vastused KESKONNAKAITSE
528
doc
Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused
53
pdf
Keskkonnakaitse üldkursus konspekt
90
pdf
Öko ja keskkonnakaitse konspekt
24
doc
Keskkonnakaitse vastused EMU
19
docx
Keskkonnakaitse üldkursus 2017
26
pdf
Eesti looduskaitse

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun