Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Praktika aruanne - raamatupidamine (24)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris

TALLINNA MAJANDUSKOOL
Majandusarvestuse ja maksunduse osakond
xxxxx
xxxxx
Raamatupidamise praktika II
Tulutee OÜ“
Juhendaja :
xxxxxx

Tallinn 2009

Sisukord


Sisukord 2
Sissejuhatus 3
1.Ettevõtte struktuur, ajalugu ja tegevusvaldkonnad 4
2.Tuha Talu OÜ personalitöö, raamatupidamise töökorraldus ja tööjaotus 6
3.Raamatupidamise dokumendikäive, koostamine ja säilitamine 7
4. Rahaliste vahendite arvestus 11
4.1 Välisvaluutatehingud 12
12
4.2 Kassatehingud 12
4.3 Sularahatšekkide arvestus 13
5.Tuha Talu OÜ varude arvestus 14
6.Materiaalsete põhivarade arvestus 16
7.Ettevõtte lühiajaliste kohustuste arvestus 19
8.Tuha Talu OÜ palgaarvestus 21
9. Omakapitali arvestus 23
10. Tulude ja kulude arvestus 24
11. Raamatupidamise aastaaruanne 25
10.1 Bilanss 26
10.2 Kasumiaruanne 28
10.3 Rahavoogude aruanne 29
10.4 Omakapitali muutuste aruanne 30
10.5 Lisad 32
Kokkuvõte 34
Kasutatud allikate loetelu 36
LISAD 37
Tuha Talu OÜ 2008.a. majandusaasta aruanne 37


Sissejuhatus


Raamatupidamispraktika eesmärgiks on kinnistada ja rakendada koolis õpitud teoreetilist raamatupidamist ning anda õpilasele võimalus tutvuda ettevõtte erinevate tegevus­valdkondadega.
Käesoleva praktika temaatika sisaldab ettevõttega tutvumist, tema rahaliste vahenditega, varudega, põhivaradega, lühiajaliste kohtustustega ning raamatupidamise aastaaruandega tutvumist.
Praktika jooksul oli eesmärk võrrelda seadusi ning reaalselt ettevõttes toimuvat. Samuti teha nende võrdlusest järeldusi, kas ettevõtte tegevus vastas seadustele ning ettenähtud juhenditele või oli tehtud mõnes osas mööndusi.
Praktiliselt kogu töö tegin arvutiprogrammis Hansa World SBE 5.3. Lisaks töötasin programmiga Excel, kus koostasin sularahatšekkide alusel koondaruandeid.
Praktika kestvus oli 9 nädalat. Ettevõttes oli minu juhendajaks raamatupidaja , kes aitas mul oma teoreetilisi oskusi proovile panna ning samas vajadusel mõista raamatupidamise reaalse tegevuse ning teoreetilise osa erinevusi. Praktika ettevõttepoolne juhendaja oli raamatupidaja Valmar Müürsepp.
Praktikal olin raamatupidamisteenust pakkuvas ettevõttes Tulutee OÜ.
Õppisin töö käigus tundma paljude erinevate ettevõtete raamatupidamislikku poolt ning lõpuks otsustasin praktikaaruande jaoks välja valida Tuha Talu OÜ, et anda niimoodi ülevaade kindla ettevõtte varade, kohustuste ja omakapitali arvestusest. Lisana on ka Tuha Talu 2008.a. majandusaasta aruanne.
 • Ettevõtte struktuur, ajalugu ja tegevusvaldkonnad


  Tuha Talu OÜ on asutatud 15.märtsil 2005. aastal. Osaühingul on kolm eraisikust omanikku. Peale Tuha Talu OÜ asutamist loodi 5 aastase perspektiiviga äriplaan, mis näeb ette peamiselt lihaveiste kasvatamist, turustamist ning müüki. Plaani jäeti võimalus arendada ka muid põllumajanduslikke ettevõtmisi, kui tulu loomade müügist peaks kahanema loodetust väiksemaks. Nii otsustati 2008. aasta suvel hakata vahendama ja müüma loomade söödapiirdeid ning äriplaan kirjutati osaliselt ümber.
  Kui tegevust alustati vaid viie potentsiaalselt müüdava loomaga , siis 2008. aasta lõpuks on lihaveiste kari kasvanud 80 isendini, kellelt teenitava tuluga loodetakse panna alus ettevõtte kasvule ja uutele võimalustele.
  Samuti teeniti 2008. aastal oodatust rohkem loomade söödapiirete müügist, mis aitas ettevõtte välja esimesel poolaastal tekkinud raskest seisust ( kahjum , mis pani otsima uusi tuluallikaid).
  Märkimisväärne asjaolu on kindlasti see, et alates 2006. aastast saadakse regulaarselt PRIA investeeringutoetusi loomakasvatuseks ja mahepõllumajandamiseks, mida kasutatakse suuresti kulutuste finantseerimiseks. Antud fakt annab juhtkonnale usku samalaadse tegevusega jätkata ja suurenedes ehk viia oma ärimudelit ka konkureerivatele välisturgudele.
  Ettevõtte klientidega suhtlevad kolm vastutavat isikut, kes koordineerivad ka Tuha Talu OÜ tööd. Konkreetse suunitlusega töid, nagu söödapiirete vahendus ja müük, aitavad teostada peretuttavatest põllumajandusharidusega ning vastavate kogemustega sugulased.
  Tuha Talu OÜ meeskonda kuulub veel lisaks üks nõustaja ärilistes küsimustes ja eraisikust investor , kes panustab pikaajalise laenuga ettevõtte arengusse ja jätkuvusse.
  Tuha Talu OÜ pakub oma teenust hetkel vaid Eestis, et täita peamiselt sisenõudluse vajadusi.
  Peamisteks tegevusvaldkondadeks on:
  • piimaveiste kasvatamine, turustamine ja müük (peamiselt Rakvere Lihakombinaadile)
  • loomade söödapiirete vahendus ja müük.
  Tuha Talu OÜ turundustegevus, tarnijad ja kliendid ning konkurendid
  Turundusega tegeleb ettevõtte juhtkond ja põllumajandusharidusega talu peremehe vend. Suur abi müügitegevuse edendamisel on kontaktidest, mis tulevad varasematest edukatest koostööprojektidest.
  Kuna loomade söödapiirete müügi puhul tuleb soovijal täita ankeet , peab sinna märkima piirete mõõdud ning aja, mis ajaks peab tellimus täidetud saama.
  Algselt ostetatakse söödapiirded lepinguliselt ettevõttelt ja hiljem müüakse koos juurdehindlusega edasi klientidele. Müügiarved vormistab Tuha Talu OÜ vastutav juhataja, saades vajalikud andmed tellimusosakonnalt. Kliente teavitatakse oma kaubast reklaamiga suuremates maakonna ajalehtedes.
  Ettevõte kliendibaas on keskmise suurusega – umbes 200 majandusüksust - ja leidub nii erakliente (peamiselt FIE-de näol) kui Eesti ettevõtteid erasektorist. Kliendibaas pole aastate jooksul palju muutunud ja pigem tegeletakse pikaajaliste lepinguliste klientidega. Sisenõudlus moodustab 100% kogu müügimahust. Püsiklientidele pakutakse kõikide tööde pealt soodustust -10%. Suuremahuliste tööde korral lisasoodustus kokkuleppeliselt vastavalt mahule ja iseloomule .
  Tarnijateks on nii FIEd (peamiselt loomasööda töötlemisel ja varumisel suveperioodil) kui sarnase tegevusvaldkonnaga erasektori ettevõtted.
  Suuremateks konkurentideks sama tegevusvaldkonna suuremad majandusüksused. Arvestades sellega, et turg on avatud ja kõik konkureerivad omavahel, sõltub Tuha Talu OÜ hinnaskaala suuresti ka teiste omadest .
  Lihaveiseid õnnestub edukalt müüa Rakvere Lihakombinaadile, aga peamiseks probleemiks on aeglane käive. Seetõttu ongi viimase kolme aastaga, kui uusi pakkujaid tuli ohtrasti juurde, klientide arv vähenenud ja hind kukkunud 30% võrra.
  Lisaks võib õelda, kõige suuremaks kuluartikliks on söödavarumise kulud ja ettevõtte kuu dokumendikäive on suurusjärgus 30 000 - 60 000 krooni.
  Klientide arvu ja turuosa poolest on Tuha Talu OÜ Eesti väikeettevõte.
 • Tuha Talu OÜ personalitöö, raamatupidamise töökorraldus ja tööjaotus


  Inimesed võetakse Tuha Talu OÜs palgale töölepingutega vastavalt Töölepinguseaduses nõutavate punktide alusel, mis peavad täidetud olema. Lepingutes on kirjas töövõtja ja tööandja andmed, töölepingu sõlmimise ja tööle asumise kuupäev, ameti- või kutsenimetus ning tööülesannete kirjeldus, töö tegemise asukoht või piirkond, palgatingimused, tööajanorm, põhi- ja lisapuhkuse kestus, viide kollektiivlepingu rakendatavuse kohta.
  Raamatupidamislikult on neist olulisimad tööle asumise kuupäev, palgatingimused ning põhi- ja lisapuhkuse kestus, kuna sellest lähtub palga- ja puhkusetasuarvestus. Tööleping on raamatupidajale algdokument , millelt kasutada andmeid.
  Tuha Talu OÜs töötab hetkel üks juhusliku tööajaga abitööline ja üks talitaja alampalga määra alusel.
  Kogu muu personalitöö, nagu dokumentide vormistamine, arhiveerimine ning teadete edastamise juhtkonnale, teeb ära vastutav raamatupidaja. Lisatöö eest arvet ei esitata, kuna Tulutee OÜ lepingus Tuha Talu OÜga on need teenused sisse kirjutatud kui nõutavad toimingud , millega ei kaasne lisakulusid.
  Ettevõtte ostab sisse raamatupidamisteenust ettevõttelt Tulutee OÜ. Tuha Talu OÜ juhtkond koostab müügiarved, mille haldamiseks kasutatakse arvutiprogrammi Hansa World. Programmi võimalustest kasutatakse vaid teenust, mis lubab väljastada müügiarveid.
  Kui arved on koostatud, siis need saadetakse e-maili teel raamatupidamisteenust pakkuvasse ettevõttesse Tulutee OÜ, kus jätkub tavapärane müügiarvete kajastamine ning laekumiste registreerimine pangas ja ostuarvete kajastamine ning tarnijate ees olevate kohustuste tasumine panga kaudu.
  Ettevõtte raamatupidamisega tegeleb Tulutee OÜ üks vastutav isik.
 • Raamatupidamise dokumendikäive, koostamine ja säilitamine


  Kõike dokumentidega seotut reguleerivad ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjad, kust selgub , mis on raamatupidamises dokumendikäive, kuidas neid koostatakse ja säilitatakse.
  Majandustehingute dokumenteerimine
  Majandustehingute dokumenteermiseks on osaühingus kasutusel järgmised algdokumendid ja raamatupidamisõiendi (memoriaalorderi) blanketid.
  Kassaoperatsioonide dokumenteerimiseks: kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderid.
  Aruandvate isikute poolt tehtud operatsioonide dokumenteerimiseks: avansiaruanded, lähetuse aruanded, jms.
  Klientidega arvelduste dokumenteerimiseks: arved, makseteatised, jms.
  Palgaarvelduste dokumenteerimiseks: Exceli palgalehed, isikukonto kaardid.
  Muude operatsioonide ja paranduslausendite vormistamiseks: memoriaalorderid, raamatupidamise õiendid, jne.
  Majandustehingu dokumenteerib ja allkirjastab antud toimingu volitatud esindaja. Luba majandustehingute sooritamiseks antakse osaühingu juhatuse poolt eraldi dokumendiga (või raamatupidamise sise-eeskirjadega), milles on määratud volitatud esindajale lubatavad majandustehingud ja nende ulatus.
  [1]
  Dokumendikäive
  Raamatupidamisse saabuvad algdokumendid kuuluvad nii sisulisele kui vormilisele kontrollimisele osaühingu raamatupidaja poolt. Raamatupidaja koostab alg- või koonddokumentidele raamatupidamislausendi(d). Lausendid nummerdatakse.
  Käibegraafik algdokumentide koostamiseks , kontrollimiseks ja töötlemiseks
  DOKUMENDI NIMETUS
  KOOSTAJA JA ESITAJA
  ESITAMISE AEG
  Maj kulude aruanne
  Aruandvad isikud
  Kuu viimane kpv
  Kuluarved
  Juhataja
  Kaks korda kuus
  Pangaväljavõtted
  Juhataja
  Kord nädalas
  Kassadokumendid
  Juhataja
  Iga päev
  Klientide arved
  Juhataja
  Koost . jooksvalt
  [1]
  Raamatupidamisdokumentide säilitamine
  Jooksva kuu algdokumendid, mis kuuluvad kindla arvestusregistri juurde, komplekteeritakse kronoloogilises järjekorras. Raamatupidamisdokumente säilitatakse osaühingu juhatuse poolt ettenähtud ruumis kokkulepitud isiku vastutusel raamautpidamise seadusega ettenähtud tähtaegade jooksul.
  Dokumentide säilitamise tähtajad
  LIIK
  SÄILITAMISE TÄHTAJAD
  MÄRKUSED
  Palgalehed
  10 aastat
  Trükituna paberil
  Ostuarved , -kviitungid
  10 aastat
  Kronoloogilises järjekorras
  Müügiarved
  10 aastat
  Väljatrükituna või failina cd-l
  Raamatupidamisregistrid
  10 aastat
  Väljatrükituna või failina cd-l
  Sise-eeskirjad
  10 aastat
  Väljatrükituna
  [1]
  Varade arvestus
  Esitatud kulukviitungid kompenseeritakse esitaja pangakontole või kasasse. Eraisikutelt materjalide või muu teenuse ostmisel koostatakse ostu-müügi leping vähemalt kahes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb müüjale, teine ostjale.
  Materjal kantakse kuluks kas ostudokumentide või juhataja poolt toodud dokumentide alusel. Bensiin ja muud materjalid kantakse kuludesse ostudokumentide alusel, varustatakse viimane vastutava isiku märkusega kasutusotstarbe (kulukoha) kohta. Kõik kuludokumendid kontrollitakse raamatupidaja poolt. Materjalide ladu osaühingul pole, materjal ostetakse kasutamisel ja kantakse kohe kuluks.
  Põhivara kasutatakse rohkem kui üks aasta ja soetusmaksumus ühiku kohta on võrdne või suurem kui 10 000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses , mis koosneb ostuhinnast ja muudest kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Iga materiaalse ja immateriaalse põhivara objekti kohta peetakse individuaalset arvestust põhivara arvestuse kaartidel (Exceli tabelis). Materiaalne põhivara kantakse kulumisel maha juhatuse poolt kinnitatud aktide alusel.
  Materiaalse ja immateriaalse põhivara kuludesse kandmise (amortisatsiooni) meetod on lineaarne.
  Amortisatsiooninorm aastas (protsentides soetusmaksumusest) on järgmine: a)hooned 5%, b) masinad ja seadmed 33%, c)inventar 10%. Üldjuhul arvestatakse amortisatsiooni eeltoodud normide alusel. Nimetatud norme võib muuta juhataja (juhatuse) otsusega.
  Amortisatsiooni hakatakse arvestama põhivara arvelevõtmise kuust, amortisatsiooni arvestamine lõpetatakse väljalangemisele järgnevast kuust. Täielikult amortiseerunud põhivaralt amortisataiooni arvestamine lõpetatakse.
  Väheväärtusliku põhivara piir on 1-9999 krooni objekti kohta.
  Osaühing ei pea väikevahendite arvestust. Väikevahendid kantakse kulusse ostudokumendiga.
  [1]
  Arvelduste arvestus
  Osaühingus sõlmitakse tööandja ja töövõtja vahel töölepingu seaduse nõuetele vastav leping. Palga arvutamise aluseks on ametipalgad ja tunnitasu määrad ning tööaja arvestuse
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Praktika aruanne - raamatupidamine #1 Praktika aruanne - raamatupidamine #2 Praktika aruanne - raamatupidamine #3 Praktika aruanne - raamatupidamine #4 Praktika aruanne - raamatupidamine #5 Praktika aruanne - raamatupidamine #6 Praktika aruanne - raamatupidamine #7 Praktika aruanne - raamatupidamine #8 Praktika aruanne - raamatupidamine #9 Praktika aruanne - raamatupidamine #10 Praktika aruanne - raamatupidamine #11 Praktika aruanne - raamatupidamine #12 Praktika aruanne - raamatupidamine #13 Praktika aruanne - raamatupidamine #14 Praktika aruanne - raamatupidamine #15 Praktika aruanne - raamatupidamine #16 Praktika aruanne - raamatupidamine #17 Praktika aruanne - raamatupidamine #18 Praktika aruanne - raamatupidamine #19 Praktika aruanne - raamatupidamine #20 Praktika aruanne - raamatupidamine #21 Praktika aruanne - raamatupidamine #22 Praktika aruanne - raamatupidamine #23 Praktika aruanne - raamatupidamine #24 Praktika aruanne - raamatupidamine #25 Praktika aruanne - raamatupidamine #26 Praktika aruanne - raamatupidamine #27 Praktika aruanne - raamatupidamine #28 Praktika aruanne - raamatupidamine #29 Praktika aruanne - raamatupidamine #30 Praktika aruanne - raamatupidamine #31 Praktika aruanne - raamatupidamine #32 Praktika aruanne - raamatupidamine #33 Praktika aruanne - raamatupidamine #34 Praktika aruanne - raamatupidamine #35 Praktika aruanne - raamatupidamine #36 Praktika aruanne - raamatupidamine #37 Praktika aruanne - raamatupidamine #38 Praktika aruanne - raamatupidamine #39 Praktika aruanne - raamatupidamine #40 Praktika aruanne - raamatupidamine #41 Praktika aruanne - raamatupidamine #42 Praktika aruanne - raamatupidamine #43 Praktika aruanne - raamatupidamine #44 Praktika aruanne - raamatupidamine #45 Praktika aruanne - raamatupidamine #46 Praktika aruanne - raamatupidamine #47 Praktika aruanne - raamatupidamine #48 Praktika aruanne - raamatupidamine #49 Praktika aruanne - raamatupidamine #50 Praktika aruanne - raamatupidamine #51 Praktika aruanne - raamatupidamine #52 Praktika aruanne - raamatupidamine #53 Praktika aruanne - raamatupidamine #54 Praktika aruanne - raamatupidamine #55 Praktika aruanne - raamatupidamine #56 Praktika aruanne - raamatupidamine #57 Praktika aruanne - raamatupidamine #58
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 58 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-12-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 1599 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 24 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor E Kaalikas Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Sissejuhatus 3
  1. Ettevõtte struktuur, ajalugu ja tegevusvaldkonnad 4
  2. Tuha Talu OÜ personalitöö, raamatupidamise töökorraldus ja tööjaotus 6
  3. Raamatupidamise dokumendikäive, koostamine ja säilitamine 7
  4. Rahaliste vahendite arvestus 11
  4.1 Välisvaluutatehingud 12
  4.2 Kassatehingud 12
  4.3 Sularahatšekkide arvestus 13
  5. Tuha Talu OÜ varude arvestus 14
  6. Materiaalsete põhivarade arvestus 16
  7. Ettevõtte lühiajaliste kohustuste arvestus 19
  8. Tuha Talu OÜ palgaarvestus 21
  9. Omakapitali arvestus 23
  10. Tulude ja kulude arvestus 24
  11. Raamatupidamise aastaaruanne 25
  10.1 Bilanss 26
  10.2 Kasumiaruanne 28
  10.3 Rahavoogude aruanne 29
  10.4 Omakapitali muutuste aruanne 30
  10.5 Lisad 31
  Kokkuvõte 33
  Kasutatud allikate loetelu 35
  LISAD 36
  Tuha Talu OÜ 2008.a. majandusaasta aruanne 36


  raamatupidamine , siseeeskirjad , tutvumine ettevõttega , kontoplaan , bilanss , praktika , majanduskool

  Mõisted


  Kommentaarid (24)

  jaana03 profiilipilt
  jaana03: Täitsa asjalik, minul oli vaja aataaruane kohta infot ning selle ma sealt ka sain
  15:44 23-05-2011
  MausMik profiilipilt
  MausMik: Väga põhjalik,sisukas ning hästi kirjutatud aruanne. Tänan abi eest.
  17:48 25-08-2010
  trinka01 profiilipilt
  trinka01: Pole veel lõpuni läbi töötanud aga tudub korralik.
  22:06 18-07-2012


  Sarnased materjalid

  40
  doc
  Praktika aruanne - raamatupidamine
  31
  doc
  Praktika aruanne - raamatupidamine
  15
  doc
  Praktika aruanne - raamatupidamine
  26
  docx
  Praktikaaruanne-Raamatupidamine
  37
  docx
  Praktiline raamatupidamine
  46
  doc
  Finatsraamatupidamine
  2
  odt
  Praktika aruanne - Tugev Partner OÜ
  31
  odt
  Finantsraamatupidamine  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun