Otsingule "kontoplaan" leiti 74 faili

Formaat: Tase:
kontoplaan on raamatupidamiskontode süstematiseeritud loetelu, mis võimaldab ühtlustada ühetaoliste majandustehingute arvestust eesmärgiga üldistada ettevõtte aruandelist informatsiooni [6 : 165]. Iga ettevõtja kinnitab oma kontoplaani vastavalt vajadusele, oskustele ja raamatupidamisprogrammi võimalustele.
kontoplaan

Kasutaja: kontoplaan

E-mail: mann255[ät]hot.ee
Faile: 0
Kontoplaan
4
doc

Kontoplaan

Kontoplaan RMP-s Firmas toimuvate majandusoperatsioonide registreerimiseks ja andmete kogumiseks tekib vajadus kasutada kontoplaani , mis on raamatupidamise sisekorra eeskirjade lahutamatu osa. Kontoplaanis on kajastatud sünteetilised ( peakontod) ja analüütilised (allkontod). Analüütilised kontod täiendavad sünteetiliste kontode andmeid andes detailset infot majanduslike protsesside kohta. Analüütilise grupi käibed ja saldod kuu alguses...

Raamatupidamine - Kutsekool
148 allalaadimist
Kontoplaan
6
doc

Kontoplaan

10 Raha Aktiva 1000 Kassa Aktiva Raha 1001 Kassa EUR Aktiva Raha 1010 SEB Eesti Ühispank Aktiva Raha 1011 SEB Eesti Ühispank EUR Aktiva Raha 1020 Hansapank Aktiva Raha 1021 Hansapank EUR Aktiva Raha 1070 Panga vahekonto Aktiva Raha 1080 Nõudmiseni hoiused Aktiva Raha 1090 Rahaturufondid Aktiva Raha 11 Lühiajalised investeeringud Aktiva 1100 Finantsinvesteeringud aktsiatesse Aktiva Lühiajalised finantsinvesteeringud 1110 Finantsinvesteeringud v...

Raamatupidamine - Tallinna Majanduskool
52 allalaadimist
Raamatupidamise konspekt
3
doc

Raamatupidamise konspekt

Nt : põhivara kulum. Kontrapassivakonto – reguleerib passiva konto jääki, aktiva iseloomuga. Nt : omaosad, omaaktsiad 12.Mida nimetatakse tulemuskuluks? Milleks kasutatakse? Müügitulemuse välja toomiseks. Deebet – soetusmaksumus Kreedit – müügihind Kui kreedit on suurem deebetist on kasum. Kui deebet on suurem kreeditist on kahjum. Ei ole alg- ega lõppjääki. 13.Kuidas koostatakse kontoplaan , mille jaoks? Kontoplaan on süstematiseeritud kontonumbrite ja nimetuste järgi. Nt : 1010 Kassa 1020 Arvelduskontod 1210 Nõuded ostjate vastu 2131 Võlg tarnijatele 2151 Maksuvõlad 2 14.Mida nimetatakse süneetilisteks kontodeks, kuidas avatakse? Sünteetilised kontod – avatakse bilansi kirjete alusel, peetakse ainult rahalises väljenudses. Materjalide, tooraine, kaupade arvestust ei...

Raamatupidamine - Keskkool
211 allalaadimist
Praktika aruanne - raamatupidamine
15
doc

Praktika aruanne - raamatupidamine

1 1. Tutvumine organisatsiooni organisatsioonilise struktuuri ja tegevusvaldkondadega 2 2. Turundustegevus........................................................................................................ 3 2.1 Ettevõtte tarnijad ja kliendid...

Raamatupidamine - Kutsekool
548 allalaadimist
Praktika aruanne - raamatupidamine
58
doc

Praktika aruanne - raamatupidamine

2 Sissejuhatus....................................................................................................................................................................3 1...

Raamatupidamine - Kutsekool
1256 allalaadimist
Praktika aruanne - raamatupidamine
40
doc

Praktika aruanne - raamatupidamine

8 5. TUHA TALU OÜ RAAMATUPIDAMISES DOKUMENDIKÄIVE, KOOSTAMINE, SÄILITAMINE...........................................................................9 6. TUHA TALU OÜ RAAMATUPIDAMISE SISE-EESKIRJAD..................10 6.1. KONTOPLAAN ................................................................................................ 10 6.2. MAJANDUSTEHINGUTE DOKUMENTEERIMINE................................................10 6.3. DOKUMENDIKÄIVE.........................................................................................10 6.4. RAAMATUPIDAMISREGISTRITE PIDAMINE.....................................................11 6.5. RAAMATUPIDAMISDOKUMENTIDE SÄILITAMINE...

Raamatupidamine - Kutsekool
517 allalaadimist
Praktika aruanne - raamatupidamine
31
doc

Praktika aruanne - raamatupidamine

25 Lisa 1 Müügiarve (EEK).....................................................................................................25 Lisa 2 Müügiarve (EUR).................................................................................................... 26 Lisa 3 Kontoplaan ...............................................................................................................27 2 SISSEJUHATUS Raamatupidamispraktika eesmärgiks on kinnistada ja rakendada koolis õpitud teoreetilist raamatupidamist ning anda õpilasele võimalus tutvuda ettevõtte raamatupidamisarvestus...

Raamatupidamine - Kutsekool
818 allalaadimist
Sise-eeskiri
21
docx

Sise-eeskiri

tluse ja majandusarvestuse õppetool IIR Laura Indus Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine Referaat Mõdriku 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS Raamatupidamise seadus § 11 käsitleb sise-eeskirja järgmiselt: 1) Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud koostama raamatupidamise sise- eeskirja, mis kehtestab kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega ning reguleerib muu hulgas majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist, algdokumentide käivet ja säilitamist, raamatupidamisregistrite pidamist, tulude ja kulude kajastamist kasumiaruande kirjetel, varade ja kohustuste inventeerimist, raamatupidamiskohustuslase kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi, aruannete koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist raamatupida...

Raamatupidamise alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
132 allalaadimist
Majandusarvestuse mõisted
4
doc

Majandusarvestuse mõisted

KORRIGEERIMISKANDED on raamatupidamiskanded, mis tehakse aruandeperioodi lõpul perioodi tulude ja kulude väljaselgitamiseks. ETTEMAKSTUD KULUD on varana kajastatud väljaminekud, mis kantakse kuludeks järgnevatel perioodidel. ETTELAEKUNUD TULU on kohustusena kajastatud raha laekumine, mis näidatakse tuluna tulevastes perioodides. KONTOPLAAN mõeldud majandustehingute ja reguleerimiskannete kirjendamiseks. Kontoplaan on kontode süstematiseeritud loetelu. ALALINE KONTO Varade kontod (aktiva kontod) ja varade allikate kontod (passiva kontod) NB ! Bilansitaseme kontod – nende saldod lähevad bilanssi. AJUTINE KONTO Majandusprotsesside kontod . NB ! Ei ole bilansitaseme kontod – nende saldode põhjal tuuakse välja aruandeaasta tulem (kasum-kahjum), mis läheb bilanssi. RAAMATUPIDAMISÕIE...

Majandusarvestuse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
145 allalaadimist
Majandusarvestuse alused I osa-Loengukonspekt koos ülesannetega
13
doc

Majandusarvestuse alused I osa Loengukonspekt koos ülesannetega

Seadus jätab teatud käitumisvabaduse raamatupidamiskohustuslasele. Näiteks on tal õigus määrata kohustuslikus korras koostatavas raamatupidamise sise-eeskirjas vara liigitamise kriteeriumid, algdokumendid, kontoplaan jne. RPS § 2 kehtestab raamatupidamiskohustuslaste ringi: - juriidilised isikud - ettevõtlusega tegelevad füüsilised isikud - Eesti Vabariik ühe avalik-õigusliku juriidilise isikuna - Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaal Juriidilised isikud on eraõiguslikud juriidilised isikud (äriühingud- nt. aktsiaseltsid, osaühingud jne.) ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud (nt. eelarvelised riigi- ja omavalitsusasutused). Ette...

Majandus - Keskkool
315 allalaadimist
Bilanss-kasumiaruanne
6
doc

Bilanss, kasumiaruanne

Bilanss, kasumiaruanne 1 Triin Muulmann RAAMATUPIDAMISE KONTOPLAAN KÄIBEVARA Käibevara bilansis seitsme põhirühmana: 1) raha ja pangakontod, 2) aktsiad ja muud väärtpaberid, 3) nõuded ostjate vastu, 4) mitmesugused nõuded, 5) viitlaekumised, 6) ettemakstud tulevaste perioodide kulud, 7) varud. Käibevara olemus Vara - mida ettevõte hoiab tavalise majandustegevuse käigus toimuva müügi tarbeks; - mis on sellise müügi nimel toimuva tootmise protsessis; - mis on kauba...

Majandus - Kutsekool
197 allalaadimist
Majandusarvestuse ajalugu ja raamatupidamine
25
doc

Majandusarvestuse ajalugu ja raamatupidamine

Kontode klassideks (või konto poolteks, või suunaks, või veel milleks muuks neljandaks) nimetame me konto iseloomust tulenevat vajadust saldo suunamiseks kas deebetisse või kreeditisse. Ehk siis – on kontod, mis kuuluvad varade klassi, kohustuste (võlgade) klassi, omakapitali klassi või tuluklassi. Kontode klassifitseerimist vajame me kontoplaani koostamisel. Konto liigid Eksisteerivad aktivakontod, passivakontod, aktiva-passivakontod, kontraaktivakontod, kontrapassivakontod ja tulemuskontod. Jagamine-liigitamine käib selle järgi, millisele konto poolele (kas vasakule-deebetisse või paremale- kreeditisse) peab konto saldo jääma. • Aktivakontod on bilansi aktivakirjete tütred, kuhu kogutakse kokku kõik andmed varade jääkide ja liikumiste kohta. Aktivakont...

Majandus - Kutsekool
155 allalaadimist
Raamatupidamine
22
ppt

Raamatupidamine

1.13 Mai Takkis 14 Nõuded raamatupidamisele RPS § 4   Säilitama  Asutus on kohustatud raamatupidamisdokumente  Arvestust pidama  EA Raamatupidamise   Dokumenteerima kõiki oma  korraldamise eeskirjad majandustehinguid  Kontoplaan  Kirjendama algdokumentide või   Kontoplaani rakendamise  nende põhjal koostatud  juhised koonddokumentide alusel kõiki  Maksuseadused oma tehinguid   Riigi poolt kehtestatud maksude  raamatupidamisregistrites arvestamine ja tasumine   Koostama ja esitama  (tulumaks,  sotsiaalmaks,  perioodilisi ja aastaaruandeid käibemaks jt.)...

Majandusteaduse alused - Akadeemia Nord
150 allalaadimist
Finants juhtimine I töö
8
doc

Finants juhtimine I töö

 Osad, kus määravaks on finantsjuht: kapitalivajaduse ülevaatamine ja kindlaks tegemine, tegevuste ja nende tulemuste mõõtmissüsteemi väljatöötamine, aruandlussüsteemide ja meetodite valik.  Osad, kus määrav on kontroller: arvete tähtaegse tasumise probleemid, jälgimine. Arvete õigeaegne väljastamine. Kliendi ostu kulude kalkureerimine. Pangadokumentide vormistamine. Kontoplaani haldamine. Alltöövõtud ja selle dokumentatsioon. Rahandus ehk finantsvaldkond:  Kontrolleri funktsioon suht väike.  Kotrolleri tegevus: klientidele krediidi andmine; raha seisu (rahavoogude) jälgimine, olema kursis väljaminekute ja allikatega.  Finantsjuhi tegevused: finants strateegia formuleerimine; riskijuhtimise strateegia kujundamine; pangasuhete korraldamine; finantseerimis...

Finantsjuhtimine - Kutsekool
160 allalaadimist
Kontrolltöö1
2
doc

Kontrolltöö1

Kontodele, mis avatakse bilansi passivakirjete alusel, kantakse saldod alati kreediti poolele. Kontodele kirjendatud summade kokkuvõtteid (ilma jäägi ehk saldota) nimetatakse käiveteks. Konto deebetisse kirjendatud summade kokkuvõtet nimetatakse deebetikäibeks ja konto kreeditisse kirjendatud summade kokkuvõtet nimetatakse kreeditikäibeks. Kontoplaan, selle sisu ja vajlikkus. Kontoplaan on kõigi ettevõtte raamatupisamises kasutavate kontode nimetuste ja kontonumbrite täielik süstematiseeritud loetelu. Ettevõtte kontoplaan peab olema koostatud nii, et oleks võimalik saada kõik jooksvaks arvestuseks ja aruandluseks vajalikud andmed. Kahekordne kirjendamine raamatupidamisarvestuses. Kahekordne kirjendamine – ramatupidajate poolt laialt aktsepteeritud arvestusmoodus. Kahekordne ki...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
193 allalaadimist
Raamatupidamine III kursus
19
doc

Raamatupidamine III kursus

Palga eesmärgiks on seostada iga töötaja palk ettevõtte eesmärkidega, st. töökoha väärtusega ja töötaja väärtusega. Kõik ettevõtted on kohustatud tuginema EV Palgaseadusele, Töölepinguseadusele, Puhkuseseadusele, mitmesugustele maksude seadustele (tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustus, kogumispension) ja teistele seadustele, mis reguleerivad palgatingimusi. Pa...

Raamatupidamine - Kutsekool
159 allalaadimist
Kontode mõiste ja ehitus
4
doc

Kontode mõiste ja ehitus

Iga majanduslik tehing muudab bilanssi. Bilanss ei näita jooksvaid muudatusi,  kuna ta koostatakse reeglina üks kord aastas (vajadusel kvartalis, kuus). Jooksvat ja  kronoloogilist arvestust peetakse kontodel. Raamatupidamisliku kande koostamist  nimetatakse lausendi moodustamiseks ehk kirjendi koostamiseks. Seega peab iga  kirjendi aluseks olema ainult vastav algdokument.( kassaorderid, tšekid, arved, jne.).  Ilma algdokumendita ei tohi kirjendada ühtegi majandustehingut...

Raamatupidamine - Kutsekool
106 allalaadimist
ÜLETUNNITÖÖ TASU JA HAIGUSHÜVITISE ARVESTAMINE
55
pdf

ÜLETUNNITÖÖ TASU JA HAIGUSHÜVITISE ARVESTAMINE

Töötasult arvestatakse puhkusetasukohustust, mis tuleb kajastada bilansis ning puhkusetasu välja maksmisel vähendatakse kohustust. Ettevõtte raamatupidamise üksikasjalikud põhimõtted on kirjeldatud raamatupidamise sise- eeskirjas (edaspidi eeskiri). Eeskiri peab andma sisulise ja põhjaliku ülevaate ettevõtte raamatupidamise korraldamisest ja viisist; raamatupidamise arvestussüsteemi ülesehitusest, sh. kontoplaani struktuurist, arvestusüksuste valikutest, tarkvara põhiseadistustest, dokumendihaldusest ja nii edasi (11). Sõltumata sellest, millised arvestusmeetodid ja muud valikud on eeskirjas ära toodud toimub töötasu arvestamise ja maksmise kajastamine raamatupidamises alljärgnevate kannetega: 1. Töötajale arvestatud töötasu ja puhkusekohustus võetakse raamatupidamises arvele kandega: Deebet – pa...

Raamatupidamine - Tallinna Majanduskool
146 allalaadimist
Auditeerimine
19
doc

Auditeerimine

Sisekontrolli kesksed ülesanded ettevõtte põhieesmärkide saavutamiseks on järgmised: 1) Kõik majandustehingud sooritatakse vastavuses kehtestatud protseduuri reeglitega ja sellised reeglid on kehtestatud kõikides ettevõtte põhivaldkondades vähemalt 2) Kõik tehingud kajastatakse õigetel kontodel tekkepõhiselt ning õiges väärtuses. Tuleb tagada kontoplaani vastavus ettevõtte majandustegevusele ja selle piisav detailsus. 3) Arvestus andmeid tuleb perioodiliselt võrrelda olemasolevate varadega ning hälvete avastamisel peab neile adekvaatselt reageerima tuleb. Läbi viia ka varade hindamine, et tagada nende õiglane väärtus. Sisekontrolli riski hindamisel peab alati arvestama sellega et selle tase võib-olla erinev ja alati on oht et sisekontrol...

- Kutsekool
120 allalaadimist
Raamatupidaja kutseeksami küsimused ja vastused
9
docx

Raamatupidaja kutseeksami küsimused ja vastused

Lineaarse meetodi kasutamisel on 2006. aasta kulum (amortisatsioonikulu): a) 52 500.- b) 70 000.- c) 140 000.- d) 122 500.- e) Mitte ükski pole õige (näidata õige vastus) 25. Raamatupidamisseaduse kohaselt ei reguleeri raamatupidamise sise – eeskiri: a) Majandustehingute dokumenteerimist; b) Vara inventeerimist; c) Firma asutamist; d) Kontoplaani . 26. Lõpetamiskannete tegemine on: a) Kliendikonto sulgemine; b) Kõikide bilansikontode saldode viimine nulli; c) Tulude ja kulude kontode sulgemine; d) Juhuslik. 27. Aktsiaseltsi ainus aktsionär ostis isiklikuks otstarbeks maja. Selle tulemusena: a) Vähenes AS pangakonto jääk ja suurenes omakapital; b) Vähenes AS pangakonto jääk ja suurenes dividendivõlg; c) Suurenes AS pangakonto jääk ja suurenesid ko...

Finantsraamatupidamine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
743 allalaadimist
T e a t a   v e a s t