Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Keemia konspekt (3)

4 HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis juhtub kolonni teisel korrusel ?
 
Säutsu twitteris
 • Keemiliste elementide perioodilisus seadus perioodilisustabel ja selle rakendus keemiliste elementide omaduste iseloomustamisel.
  keemiliste elementide ning neist moodustatud liht ja liitainete omadused on perioodiliselt sõltuvuses aatomnumbrist (aatomituuma langust, järjenumbrist).
  Elemendi sümboli ees on järjenumber ( aatominumber ) sulgudes aatomi mass.
  Elemendid järjestuvad tuumalaengu kasvu järjekorras.
  Perioodilisussüsteemi osadeks on perioodid rühmad ja lahtrid.
  Lahter . Iga element on paigutatud lahtrisse millesse on märgitud elemendi sümbol nimetus järjenumber ehk aatominumber( tuumalaeng ) ja aatomimass .
  Periood. Periood on elementide rida mis algab leelismetalliga ja lõpeb väärisgaasiga. Süsteemis on 7 perioodi. Neist esimesed 3 perioodi on väikesed perioodid milles on 2 või 8 elementi. Järgimised 4 perioodi on suured perioodid, neis on 18 või 32 elementi. Viimane 7.periood on lõpetamata periood. Perioodi 32 elemendis ei ole kõikide tehiselementide sünteesi ja nimetusi I.U.P.A.C veel kinnitanud.
  Perioodis üleminek ühelt elemendilt järgmisele lisandub aatomi tuuma üks prooton ja elektronkattesse üks elektron .
  Rühm (ei viitsi ).
 • metallide asukoht keemiliste elementide perioodilisustabelis . Elementide metalliliste omaduste muutus rühmades ja perioodides.
  Porioodis on üleminek metall à mittemetall.
  Üleminek tüüpiliselt metallidelt mittemetallidele ei toimu järsku.
  Perioodi ulatuses nõrgenevad metallilised ja tugevnevad mittemetallilised omadused.
  Seepärast toimub perioodis üleminek sujuvalt poolmetallide või siirdemetallide kaudu.
  Metallàsiirdemetallàpoolmetallàmittemetall.
  Elektronide liitmise või loovutamise võime.
  Elemendid püüavad keemiliste reaktsioonide käigus omandada aatomi väliskihile 8-elektronilist kihti(oktetti).
  Metalliaatomitel on väliselektronkihil tavaliselt 1-3 elektroni. Metalliaatomil on kergem loovutada väliselektronkihilt 1-3 elektroni kui liita sellele 5-7 elektroni et tekiks oktett .
  Metalliaatomid oksüdeeruvad olles ise redutseerijateks .
  Mittemetalli aatomite väliselektronkihil on tavaliselt 4-8 elektroni.
  Mittemetalli aatomid liidavad väliselektronkihile vastavalt 1-4 elektroni et moodustada oktett.
  Mittemetallid redutseeruvad olles ise oksüdeerijad.
 • metalliaatomite elektronskeemide koostamine. Metalliaatomite elektroskeemide erinevus võrreldes mittemetallide elektronskeemidega. Näited.
  Koostame elektronskeemi väävli abiga( S ).
  Väävlijärjenumbrist ehk aatomnumbrist perioodilisussüsteemis Z=16 ja aatomi massist Ar(S)=32,06 järeldub:
  Tuumalaeng +16:tuumas on 16 prootonit ja elektronkattes 16 elektroni.
  Elektronkihtide arv on 3 (S on 3.perioodi element).
  Elektronide arv väliselektronkihis on 6 (VIA rühmaelement).
  Elektronskeem .
  S:+16| ) ) )
  1.kihis (n=1) 2n2=2*12=2 elektroni
  2.kihis (n=2) 2n2=2*22=8 elektroni
  3.kihis (n=3) 6 elektroni ( elektronide arv väliskihis on 6[VI-Arühma element])
  S aatomi tuuma ehitus :
  Ümardades Ar(S)= 32,06 lähima täisarvuni saame massiarvu A(S)=32. tuumas on 16 prootonit ja neutrone Z=A-Z=32-16=16
 • Aatomite oksüdatsiooniastme määramine ühendeis. näited.
  Oksüdeerumise ja redutseerumise all mõisteti algselt hapniku liitmist ja loovutamist aine poolt nüüd sisaldavad need mõisted ka elektronide liitmist ja loovutamist. oksüdeerumis-ja redutseerumisreaktsioonides toimub alati elektronide ülekanne see tähendab et alati muutub ühe või mitme elemendi oksüdatsiooniaste.
  Aatom või ioon loovutab elektrone
  Cl2 + 2Na à 2Na+Cl-
  oksüdeerija oksüdeerub(aatom) naatrium loovutab elektrone
  Redutseerumine
  Aatom või ioon seob elektrone
 • Cl2 + 2Na à 2Na+ClMetallide füüsikalised omadused ja nende võrdlus mittemetallide omadustega
  Mida kõrgem on temp seda suurem on kristall võres ioon aatomite võnkeamplituud ning seda suuremaks elektronide liikumisele on metallioonide võnkumine.
  Sellepärast vähenebki metallide elektrijuhtivus temperatuuri tõstmisel.
  Füüsika seisukohalt on elektrijuhtivuse temp-. Sõltuvus peamiseks metallide ja mittemetallide eristajaks.
  Läige. Metallidel on iseloomulik läige ja peegeldusvõime, mis avaldub eriti poleeritud pindade puhul. Järeldus mittemetallidel puudub läige.
  Värvus. Metalli värvus on tingitud valguskiirte peegeldumisel nähtava valguse spektriosas.
  Metallide plastsus ja haprus. Enamik metalle on plastsed . Seepärast saab kuuma metalli kuju muuta sepistamisel pleki valtsimisel ja traati tõmbamisel.
  Plastsuse vastand on haprus. Haprad kehad purunevad mehaaniliste jõudude mõjul.
  Mittemetallidel puudub võimalu töödelda neid kuumusega, tulemuseks on tavaliselt kas lõhkemine või põlemine ning ära aurustumine. Kuid on erandeid .
  Elektri ja soojusjuhtivus . Metallide elektri ja soojusjuhtivus on seotud elektrongaasiga.
  Head elektrijuhid on ka head soojusjuhid.
  Mittemetallid ei juhi elektrit kuna pole struktuuri mis toetaks elektronide liikumist läbi elemendi.
  Sulamis temp. Sulamistemperatuuri järgi jaotatakse metalle kerg - ja rasksulavateks.
  Kergsulavuse piiriks loetakse mõnikord 100*C või 500*C rasuksulavuse piir on üle 1000*C.
  Mittemetallid kohe kindlasti ei sula kuna tegu on kas gaasilise vedela või tahke ja ülimalt aktiivse metalliga.
  Metallide kõvadus. Metallide kõvadus on korrelatsioonis sulamistemperatuuriga.
  Rasuksulavusega metallid on kõvemad. Mõlemad omadused on seotud kristallvõre ehitusega.
  Mittemetallid on eeldades kas vedelad või gaasilised või omavad mingit kristalset struktuuri aga mis pole üldsegi tugev vaid väga habras .
  Metallide tihedus. Metallide tihedus muutub alates 0,5 g/cm-
  Redutseerub(aatom) redutseerija kloor seob elektroni
  2 ( Li ) kuni 22,5 g/cm2 (Ir,Os).
  Mittemetallide tihedusest ma ei oska midagi öelda.
  Metallide magnetilised omadused – magnetväljasse suhtuvad metallid erinevalt.
  Ferromagnetilised metallid – Fe, Co, Ni ja lantanoid Gd magnetiseeruvad juba nõrgas magnetväljas.
  Paramagnetilised metallid – Al, Cr, Ti magnetiseeruvad nõrgalt.
  Dimagnetilised metallid – Sn, Cu, Bi tõukuvad magnetist eemale.
 • metallide keemilised omadused. Kõikvõimalikud reaktsioonid.
  Metalliaatomite väliselektronikihil on tavaliselt 1-2 elektroni. Võime tõttu loovutada elektrone on metallid redutseerijad seejuures nad ise oksüdeeruvad.
  Metalli reageerimisel hapnikuga tekivad oksiidid .
  Kõik metallid peale kulla reageerivad väävliga moodustades sulfiide.
  Kõik metallid reageerivad halogeenidega.
  Leelis - ja leelismuldmetallid reageerivad veega toa temperatuuril enamus metallidega mis on vähem aktiivsed reageerivad ainult kuumutamisel võiveeauruga.
  Lahjendatud H2SO4 ja HCl reageerivad metallidega mis asuvad metallide pingereas enne vesinikku.
 • metallide elektrokeemilise aktiivsuse pingerida ja selle rakendus keemias.
  Keemilise aktiivsuse rida on loetelu elementides mis on reastatud nende keemilise aktiivsuse järgi.
  Pingerida on loetelu elementides mis on reastatud nende elektroodipotentsiaalide järgi.
  Metallide pingerida
   
  Aktiivsed metallid (tugevad redutseerijad)
  K Ba Ca Na Mg
  Al Mn Zn Cr Fe    Ni SnPb
  H2
  Cu Ag Hg Au
  Nõrgad redutseerijad
  Hapetega
  Tõrjuvad hapetest vesiniku välja, andes soola
  Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2
  Ei tõrju hapetest vesinikku välja 
  Veega
  Tõrjuvad veest vesiniku välja, andes hüdroksiidi
  Ca + 2H2O = =Ca(OH)2 + H2
  Kõrgel temperatuuril annavad oksiidi
  Zn+H2O=ZnO+ H2
  Ei reageeri veega ka kõrgel temperatuuril
  Soolade
  lahustega
  Reageerivad lahuses oleva veega
  Iga metall tõrjub kõik järgnevad metallid soolalahustest välja:          Zn + CuCl2 = Cu + ZnCl2
  Ja ei tõrju ühtegi eelnevat:
                   Sn + AlCl3 ei kulge
  Toodetakse
  Põhiliselt sulatatud ühendite elektrolüüsil
  Oksiidide redutseerimisel söega või vesinikuga
  Kuld on looduses põhiliselt ehedana

 • metallide keemiline ja elektrokeemiline korrosioon .
  Korrosioon on materjali keemiline reaktsioon ainetega materjali ümbrusest, mis kutsub materjalis esile mõõdetava muutuse.
  Metallide korrosioon on metallide oksüdeerumine, mille tulemusena võivad metallisse tekkida augud või metallikihid lahti tulla. Raua korrosiooni nimetatakse roostetamiseks.
  Tugeva korrosiooni puhul võib materjal lakata täitmast funktsiooni, milleks ta on mõeldud.
  Mõned metallid, näiteks alumiinium , võivad moodustada korrosiooni takistava oksiidikihi.
  Korrosiooni takistamiseks kasutatakse mitmesuguseid korrosioonikaitse meetmeid.
  Elektrokeemiline korrosioon toimub elektrolüüte (näit. vees lahustunud soolad )
  sisaldavates keskkondades ja seda põhjustavad elektrokeemilised reaktsioonid metall ja elektrolüüdi kokkupuutepinnal. Harilikult muutub ka niiskuskelme elektrolüüdiks, kuna
  selles lahustuvad õhust mitmesugused gaasid (H2S, CO2, SO2) ning soolad
  ümbritsevast keskkonnast (NaCl, Ca( HCO3 )2 jt).
  Raua võib katta elektrokeemiliselt mõne teise metalliga (Zn, Sn, Cr)
  kas galvaniseerimise teel või kuumsukeldusmeetodil.
  Kuna tsink on pingereas rauast eespool, oksüdeerub raua asemel tsink. Seejuures tekib
  Zn(OH)2, mis reageerib õhus leiduva CO2-ga ja raua pinnale tekib tihe
  Zn(OH)2 · xZnCO3 kiht, mis kaitseb raua pinda. Isegi kui tsingi kate on vigastatud
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Keemia konspekt #1 Keemia konspekt #2 Keemia konspekt #3 Keemia konspekt #4 Keemia konspekt #5 Keemia konspekt #6 Keemia konspekt #7 Keemia konspekt #8 Keemia konspekt #9 Keemia konspekt #10 Keemia konspekt #11 Keemia konspekt #12 Keemia konspekt #13 Keemia konspekt #14 Keemia konspekt #15 Keemia konspekt #16 Keemia konspekt #17 Keemia konspekt #18 Keemia konspekt #19 Keemia konspekt #20 Keemia konspekt #21 Keemia konspekt #22 Keemia konspekt #23
  Punktid 5 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 5 punkti.
  Leheküljed ~ 23 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-01-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 348 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor promill Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted


  Kommentaarid (3)

  Crossed profiilipilt
  Crossed: Väga hull
  21:05 24-02-2009
  roltz418 profiilipilt
  roltz418: Väga hea
  18:18 09-05-2010
  janis18 profiilipilt
  janis18: tnx
  21:02 19-01-2009


  Sarnased materjalid

  23
  doc
  Keemia konspekt
  29
  doc
  Keemia aluste KT3
  29
  rtf
  Konspekt
  26
  odt
  Keemia kordamine
  38
  docx
  Üldkeemia eksami konspekt
  14
  doc
  Keemia konspekt eksami jaoks
  14
  doc
  Keemia alused KT3
  8
  doc
  Üldkeemia konspekt  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun