Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8. KLASS (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Lõik failist

Õpetaja töökava näidis bioloogia 8. klassile
ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8. KLASS
Õpetaja: Ana Valdmann
Õppeaine: bioloogia
Klass: 8. klass
Tundide arv: 2 nädalatundi, kokku 70 tundi õppeaastas
TAIMEDE TUNNUSED JA ELUPROTSESSID 22 tundi
Õpitulemused:
Õpilane

 • võrdleb eri taimerühmadele iseloomulikku välisehitust, paljunemisviisi, kasvukohta ja levikut;
 • analüüsib taimede osa looduse kui terviksüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel ja inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid;
 • selgitab, kuidas on teadmised taimedest vajalikud paljude elukutsete esindajatele;
 • eristab looma- ja taimerakku ning nende peamisi osi joonistel ja mikrofotodel;
 • analüüsib õistaimede organite ehituse sõltuvust nende ülesannetest, taime kasvukohast ning paljunemis- ja levimisviisist; seostab taimeorganite talitlust ainete liikumisega taimes ;
 • koostab ja analüüsib skeeme fotosünteesi lähteainetest, lõpp-produktidest ja protsessi mõjutavatest tingimustest ning selgitab fotosünteesi osa taimede, loomade, seente ja bakterite elutegevuses;
 • analüüsib sugulise ja mittesuguliste paljunemise eeliseid erinevate taimede näitel, võrdleb erinevaid paljunemis-, tolmlemis- ja levimisviise ning toob nende kohta näiteid;
 • suhtub taimedesse kui elusorganismidesse vastutustundlikult.
  Õppesisu: Taimede peamised ehituslikud ja talitluslikud erinevused võrreldes selgroogsete loomadega . Õis-, paljasseemne-, sõnajalg- ja sammaltaimede ning vetikate välisehituse põhijooned. Taimede osa looduses ja inimtegevuses. Taimede uurimise ja kasvatamisega seotud elukutsed . Eri taimerühmadele iseloomuliku paljunemise, kasvukoha ja leviku võrdlus.
  Taimeraku võrdlus loomarakuga . Taime- ja loomaraku peamiste osade ehitus ning talitlus.
  Õistaimede organite ehituse ja talitluse kooskõla. Fotosünteesi üldine kulg, selle tähtsus ja seos hingamisega. Tõusev ja laskuv vool taimedes. Suguline ja mittesuguline paljunemine, putuk- ja tuultolmlejate taimede võrdlus, taimede kohastumus levimiseks, sh loom- ja tuulleviks. Seemnete idanemiseks ja taimede arenguks vajalikud tingimused.
  Põhimõisted: rakk , rakukest , rakumembraan, rakutuum , mitokonder, klorofüll, kloroplast , kro9umoplast, vakuool , kude, õhulõhe, tõusev vool, laskuv vool, fotosüntees, anorgaaniline aine, orgaaniline aine, õis, tolmukas , emakas , tolmlemine , seeme , vili, käbi, mittesuguline paljunemine, eoseline paljunemine, eos, vegetatiivne paljunemine.
  Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: 5. klassi loodusõpetusest on õpilastel teada,millised taimed kasvavad linnas ning millised on taimede kohastumused eluks vees. 6. klassis on õpitud võrdlema Eesti metsade puuliike, kasutades konkreetseid näidisobjekte või veebipõhiseid õppematerjale. Mõistetest on selgeks õpitud: prahitaim, rohevetikas, pruunvetikad , punavetikad, kaldataim, kaldavee taim, ujulehtedega taim, veesisene taim, liblikõielised taimed, suvelill , püsik,
  sibullill , keemiline tõrje, mahepõllundus, tolmlemine, hingamine , põlemine, kõdunemine
  Õppe-tund
  Teema/ Mõisted
  Õppemeetodid/praktilised tööd ja IKT kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond
  Õppeainete lõiming
  Lõiming õppekava läbivate teemadega
  Õppevahendid/
  õppematerjalid
  1.
  Sissejuhatus õppeaastasse.
  Taimede peamised ehituslikud ja talitluslikud erinevused võrreldes selgroogsete loomadega
  Mõisted: rakk
 • Arutelu: taimede tunnused
 • Arutelu: millised elukutsed on tihedasti seotud taimedega?
 • Iseseisev töö: Venni diagramm, taimede ja loomade võrdlus
  Loodusõpetus: taimede ehitus, fotosüntees ja hingamine, paljunemine.
  Keeleõpetus: väljendusoskuse arendamine, võrdlemine ja üldistamine, jooniste ja piltide kirjeldamine.
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine :
  botaaniku ja agronoomi elukutsete kirjeldus
  Õppevahendid: joonised või skeemid taimedest ja selgroogsetest loomadest.
  2.
  Vetikate välisehituse põhijooned ja tähtsus looduses
 • Arutelu: kust võib vetikaid leida? Mille poolest vetikad erinevad taimedest?
 • Kuidas vetikaid liigitatakse? Milline on vetikate tähtsus looduses?
 • Iseseisev töö: võrdlev tabel, rohe-, puna – ja pruunvetikad.
 • Paaristöö graafikuga: vee toitainete sisalduse hindamine.
  Loodusõpetus: Läänemeres kasvavad vetikad, põisadru, ainete lahustumine vees, lahus, lahusti.
  Matemaatika : graafikutelt info lugemine, ühikute teisendamine
  Keeleõpetus: eneseväljendamisoskus, aruteluoskus
  Keskkond ja jätkusuutlik areng: kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist, vetikate tähtsus looduses, looduslik tasakaal
  Õppevahendid: näidised vetikatest (põisadru, punavetikas), püsipreparaadid üherakulistest vetikatest
  Õppematerjal: graafik, Avita õpik 8 klassile (2012) lk 11.
  3.
  Sammaltaimede välisehituse põhijooned ja tähtsus looduses
 • Praktiline töö: luubi ja binokulaariga kahe sammaltaime välisehituse kirjeldamine ja joonistamine ( lehed, vars , risoidid ja paljunemisorgan ).
 • Paaristöö graafikuga: eoste levimise kaugus emataimest
 • Praktiline uurimuslik töö: turbasambla veeimavus .
 • Praktiline uurimuslik töö: turbasammalde tihedus mättas.
  Loodusõpetus: soode tüübid ja turbasammal , märgamine)
  Füüsika ja keemia: vaatlusoskuse kujundamine, tiheduse mõiste)
  Matemaatika:
  graafikutelt info lugemine
  Kunstiõpetus:
  erinevate loodusobjektide kujutamine, proportsioonidega arvestamine
  Keskkond ja jätkusuutlik areng: kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist
  Teabekeskkond ja elukestev õpe: uurimuslik õpe - vaatlus , teatmeallikate kasuta-mine, info töötlemine, töö vormistamine
  Õppevahendid:
  1) näidised sammaltaimedest (sõnajad, osjad, kollad ), luubid, binokulaarid
  2)turbasammal, kaalud, sõel, mikroskoop , vahendid märgpreparaadi valmistamiseks (3)
  Õppematerjal:
  1) graafik, Avita õpik 8 klassile (2012) lk 13.
  2) Martin, M., Kokassaar , U., Toom , M.(1997) Praktilised tööd 7. klassile, lk12, Avita.(3)
  3) Tööjuhendhttp://www.ebu.ee/esitlus/worksheets/luorkkh.pdf
  4.
  Sõnajalgtaimede välisehituse põhijooned ja tähtsus looduses
 • Praktiline töö: vaatlus, sõnajalgtaimede välisehituse võrdlemine ja kirjeldamine.
 • Iseseisev töö: võrdlevtabel, sõnajalgtaimede omadused.
 • Arutelu: sõnajalgtaimede tähtsus looduses ja inimese elus.
  Loodusõpetus: laanesõnajalg, eostega paljunemine
  Matemaatika:
  andmete vormistamine tabeli kujul, keskmise leidmine
  Keeleõpetus: suulise väljendusoskuse arendamine, võrdlemine ja üldistamine
  Keskkond ja jätkusuutlik areng:
  kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist, sõnajalgtaimede tähtsus looduses
  Õppevahendid: näidised sõnajalgadest, osjadest ja koldadest, luup .
  5.
  Paljasseemnetaimede välisehituse põhijooned ja tähtsus looduses
 • Rühmatöö sik-sak meetod: Eestis looduslikult kasvavad okaspuud .
 • Iseseisev töö: võrdlev tabel, Eestis looduslikult kasvavad okaspuud ( kuusk , mänd, kadakas, jugapuu ).
 • Paaristöö:kuuse ja männi levikukaartide võrdlus ja järelduste tegemine.
  Geograafia:
  kaardi lugemine
  Loodusõpetus: laanemets, palu- ja nõmmemetsas kasvavad taimed)
  Kunstiõpetus: jugapuust valmistatud tarbeesemed
  Ajalugu: pedajast valmistatud adrad , põllumajanduse areng
  Keskkond ja jätkusuutlik areng:
  kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist, paljasseemnetaimede tähtsus looduses
  Õppevahendid: näidised okaspuude käbidest; infoallikad ( neti võimalus, teatmeteosed)
  Õppematerjal:bio.edu.ee/taimed
  (töölehed okaspuudest)
  6.
  Õistaimede välisehituse põhijooned
 • Praktiline töö, vaatlus luubiga: õite ehituse mitmekesisus . Jooniste tegemine.
 • Iseseisev töö: võrdlev tabel, ühe- ja kaheidulehelised taimed.
 • Arutelu: õistaimede välisehituse sõltuvus kasvukohast
  Loodusõpetus: õistaimed, õie ehitus, tuul- ja putuktolmlejad taimed
  Kunstiõpetus: erinevate loodusobjektide kujutamine õigetes proportsioonides
  Keeleõpetus:
  võrdlemine, üldistamine ja sõnavara arendamine
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine:
  proviisori ja farmatseudi elukutsete tutvustus
  Õppevahendid: herbaarlehed õitest või reaalsed objektid, luup, prepareerimisnõel, idandatud ühe ja kaheidulehelised taimed/seemned
  7.
  Taimede tähtsus inimese elus
 • Praktiline töö: taimede mitmekesisuse kaardistamine koolilähiümbruses.
 • Paaristöö: ravimtaimede kasutamine ja tähtsus . Töö vormistage A4 paberile.
 • Rühmatöö: õite ja viljade tähtsus inimese elus. Töö vormistage esitlusena .
  Loodusõpetus: õite ja viljade kasutamine toiduks ja tööstuses toorainena)
  Geograafia: kaardistamine, leppemärkide kasutamine
  Kunstiõpetus: töö kujundamine ja vormistamine
  Keeleõpetus: töö vormistamine, kirjaliku ja suulise väljendusoskuse arendamine
  Informaatika: esitluse koostamine ja vormistamine erinevate arvutiprogrammidega
  Tervis ja ohutus:
  tervist väärtustavate hoiakute kujundamine ja tervisliku käitumise oskuste arendamine, ravimtaimede kasutamine
  Tehnoloogia ja innovatsioon :
  esitluse vormistamine, kasutades erinevaid infoallikaid ja illustreerimisvõtteid, videoklippe, piltide ja animatsioonide lisamisoskuse kujundamine
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: õpioskuste kujundamine, koostööoskuse arendamine
  Õppevahendid: erinevad teatmeteosed ja infoallikad (neti võimalus) , taimemäärajad, ravimtaimede raamatud jne.
  8.
  Kordamine
 • Rühmatööde ettekandmine.
 • Iseseisev töö: võrdlev tabel, taimerühmadele iseloomulikud tunnused.
 • Kordamisharjutused ja küsimused.
 • Õpilaste suunamine enesehinnangule.
  Loodusõpetus: taimede mitmekesisus ja tähtsus looduses
  Keeleõpetus: suulise väljendamisoskuse arendamine, võrdlemine ja üldistamine
  Tervis ja ohutus:
  tervist väärtustavate hoiakute kujundamine ja tervisliku käitumise oskuste arendamine, ravimtaimede kasutamine ja korjamine
  Õppematerjal: Põhikooli lõpueksami ülesanded
  9.
  Kontrolltöö
  Kontrolltöö
  Keeleõpetus: tööjuhisega töötades teksti mõistmine, jooniste ja skeemide analüüs ja hinnangu andmine, vastuste keeleline vormistamine
  Elukestevõpe ja karjääri planeerimine:
  õpioskuste kujundamine ja enesehindamine
  Õppematerjal: Kontrolltööd 8. klassile, Avita
  10.
  Taimeraku võrdlus loomarakuga. Taime- ja loomaraku peamiste osade ehitus ning talitlus.
  Mõisted: rakk, rakukest, rakumembraan, rakutuum, mitokonder, klorofüll, kloroplast, kromoplast , vakuool
 • Kontrolltöö tulemuste analüüs.
 • Iseseisev töö: jooniste tegemine, taime- ja loomaraku ehitus ja ülesanded.
 • Iseseisev töö:Venni diagramm, taime- ja loomaraku võrdlus.
 • Praktiline töö mikroskoobiga: a) osmoos sibula kattekoe või tähtsambla lehe rakkudes;
 • b) kloroplastid tähtsambla lehes;
 • c) kromoplastide mitmekesisus.
 • Praktiline töö mikroskoobiga: märgpreparaadi valmistamine taimsest materjalist, plastiidide vaatlus, joonistamine ja kirjeldamine
  Loodusõpetus: rakk, rakutuum, rakukest
  Füüsika:osmoos
  Kunstiõpetus: erinevate elusobjektide kujutamine õigetes proportsioonides
  Keeleõpetus:võrdlemine, üldistamine ja sõnavara täienemine, jooniste kirjeldamine
  Ohutus ohutusreeglite järgimine märgpreparaadi valmistamisel
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: oskus seostada igapäevaelus toimivaid nähtusi loodusteadusliku lähenemisega
  Õppematerjal: Kokassaar,U.(2002) Laboratoorsed tööd koolibioloogias, lk 61-62, Avita.
  Õppevahendid: seinatabel taimerakust; mikroskoop, vahendid märgpreparaadi valmistamiseks, sibul või tähtsammal, soola või suhkru vesilahus (3).
  11.
  Õistaimede organite ehituse ja talitluse kooskõla
  Mõisted: kude
 • Arutelu: taimeorganite ehituse ja talitluse kooskõla.
 • Iseseisev töö: joonise tegemine, taimeorganid ja nende ülesanded.
 • Praktiline uurimuslik töö: vee liikumine taime kudedes.
 • Praktiline töö mikroskoobiga: varre ja lehe püsipreparaadid. Jooniste tegemine.
  Loodusõpetus: taimeorganid: leht, vars juur, õis ja vili
  Füüsika, keemia: katse planeerimine, loodusteaduslik meetod
  Kunstiõpetus: erinevate elusobjektide kujutamine õigetes proportsioonides
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: uurimuslik õpe – katse planeerimine, uurimustulemuste vormistamine ja järelduste tegemine, loodusteadusliku protsessi modelleerimine
  Õppevahendid: vesi, keeduklaas, punane või sinine toiduvärv (või tint või vedel vesivärv), sellerivars, nuga või skalpell, Petri tass või taldrik või muu alus, luup või binokulaar , joonlaud (3).
  12.
  Juur
 • Praktiline töö: võilille ja teelehe juurestiku võrdlus.
 • Praktiline töö mikroskoobiga: juurte ristlõiked (püsipreparaadid). Jooniste tegemine.
 • Arutelu: juurte erinevad kasutusvõimalused.
  Loodusõpetus: juurviljad, juurte kasutamisvõimalused
  Kunstiõpetus: erinevate elusobjektide kujutamine õigetes proportsioonides
  Keeleõpetus:võrdlemine ja üldistamine
  Matemaatika: mikroskoobi suurenduse arvutamine
  Tervis ja ohutus:
  tervisliku käitumise oskuste arendamine, mürgised taimejuured, juurviljade toiteväärtus
  Õppevahendid: sammas- ja narmasjuurestikuga taimede näidised(1);
  mikroskoop ja püsipreparaadid(2).
  13.
  Vars
 • Praktiline töö: erinevate taimede varte võrdlus.
 • Praktiline töö: aastaringide lugemine ja vanuse määramine
 • Praktiline töö mikroskoobiga: varre siseehitus. Jooniste tegemine.
 • Arutelu:varte ülesanded ja tähtsus.
 • Praktiline töö: sibula, mugula ja risoomi välisehituse võrdlus.
 • Arutelu: miks mugul , sibul ja risoom on võsud?
 • Praktiline uurimuslik töö : a) kartulimugula ja õunapuu oksa võrdlemine; b)hobukastani punga ehitus.
  Loodusõpetus: varre ülesanded
  Kunstiõpetus: erinevate elusobjektide kujutamine õigetes proportsioonide
  Keeleõpetus: võrdlemine ja üldistamine, suulise väljendusoskuse arendamine
  Matemaatika: mikroskoobi suurenduse arvutamine
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine:
  uurimuslik õpe – katse planeerimine, uurimustulemuste vormistamine ja järelduste tegemine
  Õppevahendid: näidised taimede vartest ( puitunud , rohtsed, roomavad, ronivad, väänduvad)(1);puuoksa ristlõiked aastaringidega, luup(2); varre ristlõigust püsipreparaat, mikroskoobid (3); kartulimugul, sibul ja risoom ( orashein ) (5);piklik kartulimugul, noor (eelmisel suvel kasvanud õunapuuoks), nööpnõelad, niit , luup (7a);Hobukastani oks mõne pungaga, terav nuga, luup (7b).
  Õppematerjal:Martin, M., Kokassaar, U., Toom, M. (1997) Praktilised tööd 7. klassile , lk 4, Avita (7)
  14.
  Tõusev ja laskuv vool taimedes
  Mõisted: tõusev vool, laskuv vool
 • Praktiline uurimuslik töö: laskuv ja tõusev vool.
 • Paaristöö : mis puuga on hea kütta?
 • Internetipõhine uurimuslik töö: tõusev ja laskuv vool.
  http://mudelid.5dvision.ee/aineteliikumine/index.ht m
 • Kordamisküsimused ja ülesanded
 • Õpilaste suunamine eneshinnangule
  Loodusõpetus, füüsika, keemia katse planeerimine, loodusteadusliku uurimismeetodi etapid, kütteväärtus
  Matemaatika:
  kütteväärtuse arvutamine, tabeli andmete lugemine
  Keeleõpetus: vastuste keeleline vormistamine, sõnavara arendamine
  Tehnoloogia ja innovatsioon:
  IKT rakendamisel põhinevad meetodid ja töövõtted, interaktiivse mudeli kasutamine loodusnähtuste mõistmiseks)
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: omandatud teadmiste ja oskuste kasutamine igapäevaelus, kütteväärtuse arvutamine
  Õppematerjal:
  1) Martin, M., Kokassaar, U., Toom, M. (1997) Praktilised tööd 7. klassile , lk 6, Avita (1)
  2)Mis puuga on hea kütta; Avita õpik 8 klassile I osa (2012), lk 49
  Õppevahendid:2 enam-vähem ühesugust pajuoksa, purk veega, (saare)puu oks, valgete õitega lilled, veeklaas värvilahusega(1)
  Interneti ühendusega arvutid .
  15.
  Kontrolltöö
  Kontrolltöö
  Keeleõpetus: tööjuhisega töötades teksti mõistmine, jooniste ja skeemide analüüs ja hinnangu andmine, vastuste korrektne keeleline vormistamine
  Elukestevõpe ja karjääri planeerimine:
  (õpioskuste kujundamine ja enesehindamine)
  Õppematerjal:Kontrolltööd 8. klassile, Avita
  16.
  Leht
  Mõisted: õhulõhe
 • Kontroltöö tulemuste analüüs.
 • Praktiline töö vaatlus: lehe välisehitus.
 • Praktiline töö mikroskoobiga: märgpreparaadi valmistamine juudihabeme kattekoest. Õhulõhede ehitus. Joonise tegemine.
 • Arutelu: vee auramise vajalikkus ja õhulõhede töötamise mehhanismidest
  Loodusõpetus : vee auramine taime lehtedest.
  Füüsika: aurumine , auramiskiirust mõjutavad tegurid
  Matemaatika: mikroskoobi suurenduse arvutamine
  Keeleõpetus: (põhjendamisoskuse kujundamine, sõnavara täiendamine, protsessi kirjeldamine)
  Ohutus: ohutusnõuete järgimine märgpreparaadi valmistamisel
  Õppematerjal:Martin, M., Kokassaar, U., Toom, M. (1997) Praktilised tööd 7. klassile , lk 5, Avita
  Õppevahendid:Herbaarlehed taimede lehtedest või fotod (1); mikroskoop, katteklaas, alusklaas, vesi, pipett prepareerimisnõel (2)
  17.
  Fotosünteesi üldine kulg, selle tähtsus ja seos hingamisega
  Mõisted: fotosüntees, anorgaaniline aine, orgaaniline aine
 • Praktiline uurimuslik töö: hapniku eraldumine fotosünteesil.
 • Paaristöö: fotosünteesi ja hingamise skeemide analüüs.
 • Arutelu: fotosünteesi ja hingamise seosed.
 • Uurimuslik töö arvutimudeliga: arvutiklassis 6. klassi aia ja põllu moodul ( http://bio.edu.ee/noor/ ) või
  fotosüntees ja hingamine taimerakus
  http://mudelid.5dvision.ee/rakk/index.ht m
 • Praktiline uurimuslik töö: Vernier LabQuest andmekoguja abil, sambla ja sambliku gaasivahetus .
  Füüsika ja loodusõpetus:fotosüntees ja hingamine)
  Loodusõpetus: hapniku tähtsus looduslikes protsessides, õhu koostis.
  Keemia: segu ja puhas aine, õhk kui ainete segu, hapnik
  Keeleõpetus: skeemide ja jooniste kirjeldamine ja analüüsimine
  Tehnoloogia ja innovatsioon:
  IKT rakendamisel põhinevad meetodid ja töövõtted, , kaasaegsete andmekogumise
  vahendite kasutamine)
  Elukestevõpe ja karjääri planeerimin:uurimusliku õpe oskuste kujundamine
  Õppematerjalid:
  1) Martin, M., Kokassaar, U., Toom, M. (1997) Praktilised tööd 7. klassile lk.6, Avita (1);
  2) http://www.ebu.ee/esitlus/worksheets/luorkkh.pdf (5)
  Õppevahendid: vesikatku võsu, liitrine keeduklaas või klasspurk ning sellesse mahtuv klaaslehter, katseklaas, mis sobib panna lehtri otsa, tuletikud ja puupird(1); fotosünteesi ja hingamise skeemid (2); interneti ühendusega arvutid (4); 2 Vernier’ andmekogujat, 2 CO2 sensorit, 2 O2 sensorit, kaks 250 ml biokambrit (kahe avaga),arvuti, kaal, sammal , samblik (5).
  18.
  Õis ja vili
  Mõisted: õis, tolmukas, emakas, tolmlemine, seeme, vili, käbi,
 • Praktiline töö vaatlus: erinevate õite ja õisikute võrdlemine. (Õppeaasta alguses võib anda õpilastele ülesandeks teha õitest herbaarium )
 • Arutelu : miks taimede õied on erinevad (kohastumused tolmlemiseks).
 • Praktiline töö vaatlus: erinevate viljade võrdlemine.
 • Rühmatöö: viljade rühmitamine ühiste tunnuste alusel. (Õppeaasta alguses võib anda õpilastele ülesandeks teha viljade kollektsioon).
  Loodusõpetus (taime organid , tolmlemine)
  Keeleõpetus võrdlemine ja üldistamine, sõnavara täiendamine
  Tervis ja ohutus
  oskab hinnata terviseriske, õietolmu allergia
  Elukestevõpe ja karjääri planeerimine
  (koostöö oskuste arendamine ja õpioskuste kujundamine rühmatöö abil)
  Õppevahendid: herbaarlehed või reaalsete taimede õied ja õisikud; võimalik kasutada ka lüümikut www.ebu.ee; näidised erinevatest viljadest (mahlakad, kuivad viljad, tuule ja loomade abil levivad viljad); käbide kollektsioon.
  19.
  Suguline ja mittesuguline paljunemine
  Mõisted: mittesuguline paljunemine, eoseline paljunemine, eos, vegetatiivne paljunemine.
 • Arutelu: kuidas taimed paljunevad (jooniste abil)?
 • Iseseisev töö: suguline ja mittesuguline paljunemine, Venni diagramm.
 • Praktiline töö: a) aedoa seemne ehitus; b)toataimede vegetatiivne paljundamine.
  Loodusõpetus: taimede paljunemine, suguline paljunemine, seeme, vili
  Keeleõpetus: jooniste ja skeemide kirjeldamine, võrdlemine ja üldistamine
  Elukestevõpe ja karjääri planeerimine:
  omandatud teadmiste ja oskuste kasutamine toataimede paljundamiseks, iseseisva töö oskuse kujundamine
  Õppevahendid: sugulise ja mittesugulise paljunemise skeemid või lüümikud (1);leotatud (6-12 tundi) ja kuivanud aedoa seemned, luup, kauss veega, kork läbimõõduga 5-6 cm, vees lahustumatu liim (3a); toataimed (tradeskantsia, fuksia , säntpoolia, havisaba või begoonia), niiske puhas liiv, terav nuga või žilett, söepulber (3b)
  Õppematerjal:Martin, M., Kokassaar, U., Toom, M. (1997) Praktilised tööd 7. klassile , lk 9 ja lk 7, Avita (3)
  20.
  Seemnete idanemiseks ja taimede arenguks vajalikud tingimused.
 • Praktiline uurimuslik töö: seemnete idanemistingimused.
 • Arutelu: seemnete idanemiseks vajalikud tingimused.
 • Arutelu: taimede kasvamiseks vajalikud tingimused.
  Loodusõpetus, füüsika, keemia: katse planeerimine, loodusteaduslik uurimismeetod
  Keeleõpetus: tööjuhisega töötades teksti mõistmine, katse tulemuste vormistamine, analüüsimine ja järelduste tegemine
  Elukestevõpe ja karjääri planeerimine uurimuslik õpe – katse planeerimine, uurimustulemuste vormistamine ja järelduste tegemine, omandatud teadmiste ja oskuste rakendamine igapäevaelus taimede kasvatamisel
  Õppematerjal: http://www.ebu.ee/esitlus/worksheets/luorkkh.pdf
  Õppevahendid: taime seemned, keeduklaasid.
  21.
  Eri taimerühmade paljunemine
  Mõisted: vili, seeme, eos
 • Arutelu: eri taimerühmade paljunemine skeemide alusel.
 • Iseseisev töö: mõistekaart, taimede paljunemine.
 • Kordamisülesanded ja küsimused.
 • Õpilase suunamine enesehinangule.
  Keeleõpetus:
  skeemide abil erinevate loodusnähtuste ja protsesside kirjeldamine
  Keskkond ja jätkusuutlik arengpaljunemise tähtsus looduses,keskkonna jätkusuutlikkuse tagavad erinevad paljunemisviisid; taimeliigid, mis on sattunud ohtu inimese erinevate tegevuste tagajärjel näit. õite korjamine, niitmine )
  Õppevahendid: eri taimerühmade (sammal-, sõnajalg-, paljasseemne- ja õistaimede) paljunemisskeemid/
  seinatabelid
  22.
  Kontrolltöö
  Kontrolltöö.
  Keeleõpetus: tööjuhisega töötades teksti mõistmine, jooniste ja skeemide analüüs ja hinnangu andmine, vastuste keeleline vormistamine
  Elukestevõpe ja karjääri planeerimine
  õpioskuste kujundamine)
  Õppematerjalid:Avita, Kontrolltööd 8. klassile
  SEENTE TUNNUSED JA ELUPROTSESSID 10 tundi
  Õpitulemused:
  Õpilane
 • võrdleb seeni taimede ja selgroogsete loomadega;
 • iseloomustab seente ehituslikku ja talitluslikku mitmekesisust ning toob selle kohta näiteid;
 • selgitab seente ja samblike paljunemise viise ning arenguks vajalikke tingimusi;
 • analüüsib parasiitluse ja sümbioosi osas looduses;
 • selgitab samblikke moodustavate seente ja vetikate vastastikmõju;
 • põhjendab, miks samblikud saavad asustada kasvukohti, kus taimed ei kasva;
 • analüüsib seente ja samblike osa looduses ja inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid;
 • väärtustab seeni ja samblikke eluslooduse oluliste osadena.
  Õppesisu: Seente välisehituse ja peamiste talitluste võrdlus taimede ja loomadega. Seente välisehituse mitmekesisus tavalisemate kott - ja kandseente näitel. Seente paljunemine eoste ja pungumise teel. Toitumine surnud ja elusatest organismidest, parasitism ja sümbioos. Eoste levimisviisid ja idanemiseks vajalikud tingimused. Käärimiseks vajalikud tingimused. Inimeste ja taimede nakatumine seenhaigustesse ning selle vältimine.
  Samblikud kui seente ja vetikate kooseluvorm . Samblike mitmekesisus, nende erinevad kasvuvormid ja kasvukohad . Samblike toitumise eripära, uute kasvukohtade esmaasustamine. Seente ja samblike osa looduses ning inimtegevuses.
  Põhimõisted: ainurakne, hulkrakne , käärimine, pungumine , sümbioos, mükoriisa.
  Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: 3. klassis on õpitud seente eluavaldusi ja mitmekesisust, söödavaid ja mürgiseid kübarseeni ning kuidas vältida mürgiste seentega seotud
  ohtusid.
  Õppe-nädal
  Teema/ Mõisted
  Õppemeetodid/praktilised tööd ja IKT kasu tamine/ hindamine/ õppekeskkond
  Õppeainete lõiming
  Lõiming õppekava läbivate teemadega
  Õppematerjal/ õppevahendid
  23.
  Seente välisehituse mitmekesisus tavalisemate kott- ja kandseente näitel
  Mõisted: ainurakne, hulkrakne
 • Kontroltöö tulemuste analüüs.
 • Paaristöö: seente välistunnuste võrdlemine, kasutades näidisobjekte või veebipõhiseid õppematerjale.
 • Iseseisev töö: võrdlev tabel, kott- ja kandseened .
 • Video „Seened mitte ainult söögiks“ põhjal essee.
  Loodusõpetus: seened eri aastaaegadel
  Keeleõpe võrdlemine ja üldistamine, sõnavara täiendamine, kirjeldamine
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  tutvumine mükoloogi elukutsega ja töötingimustega
  Tehnoloogia ja innovatsioon virtuaalnäituse külastamine)
  Kultuuriline identiteet
  seened Eesti rahvuskultuuris
  Õppematerjal:Eesti Loodusmuuseumi kodulehel www.loodusmuuseum.ee on üleval seente virtuaalnäitused ja teemaga seonduvad töölehed.
  24.
  Seente välisehituse ja peamiste talitluste võrdlus taimede ja loomadega
 • Arutelu:seente sarnasused ja erinevused taimedest ning loomadest.
 • Iseseisev töö: seente sarnasused ja erinevused taimede ja loomadega, Venni diagramm.
 • Praktiline töö: a) pärmseened;
  b) pärmseente elutegevus.
 • Praktiline töö: õuesõppe töölehed,seente mitmekesisus . http://www.ebu.ee/doc/6ue6pe2.pdf
  Õpikeskkond: õuesõpe
  Loodusõpetus: taimede ja loomade tunnused
  Keemia: orgaanilised ained, tselluloos , kitiin, käärimine
  Keeleõpe:(võrdlemine ja üldistamine, sõnavara täiendamine, kirjeldamine
  Teabekeskkond ja elukestev õpe (uurimuslik õpe – katse planeerimine, uurimustulemuste vormistamine ja järelduste tegemine)
  Õppematerjal:Martin, M., Toom, M., Kokassaar, U. (1998) Praktilised tööd VIII klassile lk 8 (3)
  Õppevahendid: pärm, suhkur, teeklaas, leige vesi, mikroskoop ja vahendid preparaadi valmistamiseks (3a); pooleliitrine pudel, selle kork, mida läbib klaastoru, kummivoolik, suhkrulahus , tükike pärmi, väike anum lubjaveega või tuletikud süsihappegaasi tõestamiseks (3b).
  25.
  Käärimiseks vajalikud tingimused.
  Mõisted: käärimine
 • Praktiline uurimuslik töö: pärmseente elutegevust mõjutavad tegurid.
 • Arutelu: käärimiseks vajalikud tingimused.
 • Arutelu: käärimise tähtsus igapäevaelus.
  Loodusõpetus, füüsika ja keemia: loodusteaduslik uurimismeetod
  Loodusõpetus:elu tunnused, ainevahetus
  Keeleõpetus: eneseväljendamisoskuse arendamine, põhjus tagajärg seoste leidmine
  Tehnoloogia ja innovatsioon seente kasutamine biotehnoloogias , käärimisprotsessi modelleerimine
  Õppematerjal:„Miks tainas kerkib ?“(1) http://www.ut.ee/volvox/
  26.
  Seente paljunemine eoste ja pungumise teel.
  Mõisted: pungumine
 • Praktiline töö: kübarseente eosed.
 • Praktiline töö mikroskoobiga: pärmseente pungumine ja hallitusseente eoslad . Jooniste tegemine.
 • Arutelu: eoste levimisviisid ja idanemiseks vajalikud tingimused.
  Loodusõpetus :elu tunnused, paljunemine
  Kunstiõpetus:erinevate elusobjektide kujutamine õigetes proportsioonides
  Keeleõpetus: eneseväljendamisoskuse arendamine, põhjus tagajärg seoste leidmine
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  uurimuslik õpe – katse planeerimine, uurimustulemuste vormistamine ja järelduste tegemine
  Õppematerjal: Martin, M., Toom ,M., Kokassaar, U. (1998) Praktilised tööd VIII klassile lk 7 (1)
  Õppevahendid:(1):2-3 erinevat kübarseent, paberilehed, kilekotid (1);mikroskoop, vahendid preparaadi valmistamiseks, pärmi suspensioon , hallitusseentesporangiumid (2).
  27.
  Seente eluviis
  Mõisted: sümbioos, mükoriisa.
 • Arutelu:seente eluviisid ja tähtsus looduses.
 • Iseseisev töö: mõistekaart, seente võimalikud eluviisid.
 • Rühmatöö: seente võimalikud eluviisid või seente tähtsus looduses. Esitluse koostamine.
  Loodusõpetus :seened inimese kasutuses
  Arvutiõpetus: esitluse koostamine ja vormistamine
  Keeleõpetus esitluse koostamine, eneseväljendusoskuse arendamine
  Tervis ja ohutus
  (ohutu käitumisoskuste arendamine, tunneb ära mürgised seened ja teab kuidas käituda seenemürgituse korral)
  Tehnoloogia ja innovatsioon
  (arvutiprogrammide kasutamine esitluse koostamiseks ja info otsimiseks)
  Teabekeskkond
  erinevate teabeotsingumeetodite kasutamine
  Õppevahendid: interneti ühendusega arvutid ja teatmeteosed.
  28.
  Inimeste ja taimede nakatumine seenhaigustesse ning selle vältimine
 • Rühmatööde ettekanded .
 • Rühmatöö juhtumi analüüs: erinevad situatsioonid, kuidas inimesed on nakatunud seenhaigustesse.
  Inimeseõpetus: seenhaigused, nahaseen
  Keeleõpetus: kirjaliku teksti analüüs ja põhjuste leidmine, esinemisoskuse arendamine
  Tervis ja ohutus
  seenhaiguste vältimisvõimalused
  Õppevahendid:Juhtumikirjeldused
  ( artiklid), kuidas inimesed on nakatunud seenhaigustesse ning selle avastanud.
  29.
  Samblike ehitus ja mitmekesisus
 • Praktiline töö mikroskoobiga: sambliku ristlõike vaatamine ja joonistamine.
 • Paaristöö või rühmatöö: samblike rühmitamine ühiste tunnuste alusel.
 • Iseseisev töö: võrdlev tabel, samblike mitmekesisus.
  Loodusõpetus samblike ehitus, põdrasamblik Kunstiõpetus
  erinevate elusobjektide kujutamine õigetes proportsioonides
  Keeleõpetus:võrdlemine ja üldistamine
  Matemaatika:
  rühmitamine ühiste tunnuste alusel
  Keskkond ja jätkusuutlik areng: väärtustab samblike mitmekesisust
  Õppevahendid: mikroskoop ja sambliku püsipreparaat (1); näidised erinevatest samblikest (2)
  30.
  Samblike osa looduses ja inimtegevuses
 • Praktiline uurimuslik töö: kooli ümbruse õhu puhtuse hindamine samblike abil.
 • Arutelu: miks samblikud saavad kasvada kohtades, kus taimed ei kasva ning mis tähtsus sellel on?
 • Arutelu: samblikud inimese elus.
  Keemia:õhu koostis, saasteained õhus
  Keeleõpe:tööjuhisega töötades teksti mõistmine, eneseväljendamis- ja argumenteerimisoskuse arendamine, seos E. Raua „Naksitrallidega“
  Keskkond ja jätkusuutlik areng
  kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist, samblike osa looduses, bioindikatsioon
  Tervis ja ohutus
  samblikud rahvameditsiinis
  Õppematerjal: http://www.teec.ee/docs/195_Samblikud_tooleht.pdf
  31.
  Kordamine
 • Kordamisülesanded ja küsimused.
 • Õpilaste suunamine enesehinnangule.
  Keeleõpetus:tööjuhisega töötades teksti mõistmine, jooniste ja skeemide analüüs ja hinnangu andmine,vastuste keeleline vormistamine
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  õpioskuste kujundamine ja enesehindamine)
  Õppematerjal:
  Põhikooli lõpueksami ülesannete kogu
  32.
  Kontrolltöö
  Kontrolltöö.
  Keeleõpetus: tööjuhisega töötades teksti mõistmine, jooniste ja skeemide analüüs ja hinnangu andmine, vastuste keeleline vormistamine
  Elukestevõpe ja karjääri planeerimine õpioskuste kujundamine ja enesehindamine
  Õppematerjal: Kontrolltööd 8. Klassile, Avita
  SELGROOTUTE LOOMADE TUNNUSED JA ELUPROTSESSID 15 tundi
  Õpitulemused:
  Õpilane
 • võrdleb erinevate selgrootute loomade kohastumusi seoses elukeskkonnaga;
 • analüüsib erinevate selgrootute loomade osa looduses ja inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid;
 • seostab liikumisorganite ehitust selgrootute loomade eri rühmadele iseloomulike liikumisviiside ja elupaigaga;
 • analüüsib selgrootute loomade rühmade esindajate erinevate meelte arengutaset seonduvalt elupaigast ja toitumisviisist;
 • analüüsib lahk - ja liitsugulisuse eeliseid selgrootute loomade erinevatel rühmadel;
 • hindab otsese, täis- ja vaegmoondelise arengu eeliseid ning toob nende kohta näiteid;
 • selgitab parasiitse eluviisiga organismide arengu vältel peremeesorganismi, toiduobjekti ja/või elupaiga vahetamise vajalikkust;
 • väärtustab selgroogseid loomi eluslooduse olulise osana.
  Õppesisu: Selgrootute loomade üldiseloomustus ja võrdlus selgroogsetega. Käsnade, ainuõõssete, usside , limuste , lülijalgsete ja okasnahksete peamised välistunnused, levik ning tähtsus looduses ja inimese elus. Lülijalgsete (koorikloomade, ämblikulaadsete ja putukate) välisehituse võrdlus. Tavalisemate putukarühmade ja limuste välistunnuste erinevused.
  Vabalt elavate ning parasiitse eluviisiga selgrootute loomade kohastumused hingamiseks ja toitumiseks. Selgrootute hingamine lõpuste, kopsude ja trahheedega. Selgrootute loomade erinevad toiduhankimise viisid ja organid.
  Usside, limuste ning lülijalgsete liit- ja lahksugulisus . Peremeesorganismi ja vaheperemehe vaheldumine usside arengus. Paljunemise ja arengu eripära otsese, täismoondelise ning vaegmoondelise arenguga loomadel.
  Põhimõisted: trahhee, lihtsilm , liitsilm, suised , kombits, tundel , liitsugulisus, täismoondega areng, vaegmoondega areng, vastne , parasitism, peremees , vaheperemees .
  Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: Loodusõpetuses on õpitudlähemalt tundma mullaloomastikku (vihmauss) ja vesikirpu ning selgrootute loomadekohastumisi Läänemere, jõe ja järve elutingimustega. Mõistetest on omandatud: parasiit , inimkaasleja loom, hõljum, põhjaloomastik, tootja, tarbija, lagundaja , kahjur.
  Õppe-nädal
  Teema/ Mõisted
  Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond
  Õppeainete lõiming
  Lõiming õppekava läbivate teemadega
  Õppematerjal/ õppevahendid
  33.
  Selgrootute loomade üldiseloomustus ja võrdlus selgroogsetega
 • Kontroltöö tulemuste analüüs.
 • Paaristöö: selgroogsete ja selgrootute välis- ja siseehituse võrdlemine jooniste alusel ja järelduste tegemine.
 • Arutelu: selgroogsete loomade erinevused selgrootutest .
 • Iseseisev töö: selgroogsete ja selgrootute loomade tunnused, Venni diagramm.
 • Praktiline töö: selgrootute uurimine .
  Loodusõpetus: selgroogsed ja selgrootud loomad)
  Keeleõpetus:
  võrdlemine ja üldistamine, piltide ja jooniste kirjeldamine
  Elukestevõpe ja karjääri planeerimine
  zooloogi elukutse
  Õppematerjal: http://www.teec.ee/docs/113_selgrootute_uurimine_tooleht.pdf (4)
  Õppevahendid:selgroogsete ja selgrootute loomade välis- ja siseehituse joonised või skeemid.
  34.
  Käsnade välistunnused, levik ning tähtsus looduses ja inimtegevuses
 • Praktiline töö: jõekäsna tugirakud ja sisepungad.
 • Arutelu: käsnade tähtsus akvaariumis.
 • Arutelu: käsnade kohastumused eluks vees.
  Loodusõpetus: selgrootute loomade tunnused
  Keeleõpetus(eneseväljendamisoskuse arendamine, uurimusliku töö vormistamine)
  Keemia: filtreerimine
  Keskkond ja jätkusuutlik areng
  (kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist, käsnade tähtsus looduses)
  Õppematerjal: Martin.M.,Toom; M., Kokassaar, U.(1998) Praktilised tööd 8. klassile, lk 18, Avita (1)
  Õppevahendid:mikroskoop, sügisel alkoholis fikseeritud materjal, alusklaas, katteklaas (1)
  35.
  Ainuõõssete välistunnused, levik ning tähtsus looduses ja inimtegevuses
  Mõisted: kombitsad
 • Paaristöö: jooniste või fotode abil meriristi ja hüdra välisehitus võrdlus.
 • Iseseisev töö: meriristi ja hüdra omadused, Venni diagramm.
 • Praktiline töö mikroskoobiga:hüdra ehitus.
 • Arutelu: ainuõõssete kohastumused eluks vees.
  Loodusõpetus.
  Läänemeres elavad loomad, meririst
  Keeleõpetus:
  jooniste ja fotode kirjeldamine, võrdlemine ja üldistamine
  Matemaatika: mikroskoobi suurenduse arvutamine
  Keskkond ja jätkusuutlik areng
  arusaama loodusest kui terviksüsteemist, ainuõõssete tähtsus looduses)
  Tervis ja ohutus: meriristi kõrverakud ja põletus
  Õppevahendid: meriristi ja hüdra välisehituse joonised või fotod (1); püsipreparaat hüdrast, mikroskoop (3).
  36.
  Usside välistunnused
 • Paaristöö: ümar-, rõng - ja lameusside välisehituse võrdlus jooniste abil.
 • Arutelu: ümar-, rõng- ja lameusside sarnasused ja erinevused.
 • Iseseisev töö: usside välistunnused, võrdlev tabel.
 • Paaristöö: videoklipp apteegikaanist, küsimuste moodustamine ja vastamine.
  Loodusõpetus: vihmaussi välistunnused ja toitumine, tähtsus mulla tekkes
  Keeleõpetus
  jooniste kirjeldamine, võrdlemine ja üldistamine, küsimuste moodustamine
  Keskkond ja jätkusuutlik areng
  ( apteegikaan kui looduskaitse alune liik)
  Tervis ja ohutus apteegikaani kasutamine rahvameditsiinis
  Õppematerjal :
  videoklipp apteegikaanist(4).
  http://www.youtube.com/watch?v=UjyjuhbqpdM&feature=player_embedded
  Õppevahendid:Ümar-, rõng- ja lameusside välisehitusest joonised,lüümikud või püsipreparaadid.
  37.
  Usside levik ning tähtsus looduses ja inimtegevuses
  Mõisted: vastne, parasitism, peremees, vaheperemees
 • Rühmatöö sik-sak meetod: parasiitusside (solge, maksakaan, naaskelsaba, laiuss, nudi- ja nookpaeluss jne). kohastumused levimiseks ja paljunemiseks.
  Loodusõpetus: kohastumused elukeskkonnaga
  Inimeseõpetus: nakkushaigused, inimese parasiidid
  Tervis ja ohutus
  (parasiitusside levik)
  Keskkond ja jätkusuutlik areng
  kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist, usside tähtsus looduses
  Karjääri planeerimine(parasitoloogi elukutse
  Õppevahendid: rühmatööks vajalikud infolehed parasiitussidest(2)
  38.
  Limuste välistunnused, levik ning tähtsus looduses ja inimtegevuses
  Mõisted: lihtsilm, kombits, tundel
 • Paaristöö: karpide ja tigude välistunnuste võrdlus jooniste põhjal.
 • Arutelu: karpide ja tigude erinevused.
 • Iseseisev töö: tigude ja karpide omadused, Venni diagramm.
 • Praktiline töö: karpide ja/või tigude määramine.
  Loodusõpetus:
  veeloomad ; kiritigu, nälkjas ja järvekarp
  Keeleõpetus võrdlemine ja üldistamine, eneseväljendus oskuse arendamine
  Keskkond ja jätkusuutlik areng
  kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist
  Teabekeskkond: määrajate kasutamine
  Õppematerjal:1) http://koolielu.ee/waramu/view/1-6d30bd62-88c1-4157-96a5-27ca6015d5be
  2) Martin. M., Toom; M., Kokassaar, U.(1998) Praktilised tööd 8. klassile, lk18 -19, Avita
  Õppevahendid: mitmesugused karpide ja tigude kojad (4).
  39.
  Lülijalgsete (koorikloomade, ämblikulaadsete ja putukate) välisehituse võrdlus
  Mõisted: liht-ja liitsilm, tundel, suised
 • Paaristöö: koorikloomade, ämblikulaadsete ja putukate välisehituse võrdlus jooniste põhjal.
 • Arutelu: lülijalgsete välisehituse sarnasused ja erinevused.
 • Iseseisev töö: lülijalgsete välisehitus, võrdlev tabel.
 • Rühmatöö: lülijalgsete fotode rühmitaminevälistunnuste alusel.
 • Videoklipp vähkidest.
 • Paaristöö: küsimuste moodustamine ja vastamine (videoklipi alusel).
 • Esitlus: koorikloomad .
  Loodusõpetus jõevähk, ristämblik
  Matemaatika sarnaste tunnuste alusel rühmitamine
  Keeleõpetus
  võrdlemine ja üldistamine, eneseväljendus oskuse arendamine, jooniste kirjeldamine
  Teabekeskkond videoklippidest info leidmine ja kasutamine
  Õppevahendid: joonised lülijalgsete välisehitusest (1);fotod lülijalgsetest (4)
  Õppematerjal: 1) videoklipp vähkidest (5)
  http://www.youtube.com/watch?v=cXL5sseCZ24&feature=player_embedded ;
  2) esitlus koos töölehega lülijalgsetest (7).Autor Glaidi Aasrand
  http://www.koolielu.ee/pages.php/03100302?txtid=4458&get=1
  http://www.koolielu.ee/pages.php/03100302?txtid=4458&get=2
  40.
  Tavalisemate putukarühmade välistunnuste erinevused
 • Rühmatöö: esitluse koostamine ühest putukarühmast.
 • Praktiline töö binokulaariga või luubiga: erinevate putukarühma esindajate vaatlus ja iseloomustamine.
 • Videoklipp kiilidest.
  Loodusõpetus: selgrootute loomade tunnused
  Keeleõpetus:
  esitluse koostamine
  Arvutiõpetus: erinevate programmide kasutamine esitluse vormistamiseks
  Matemaatika: binokulaari suurenduse leidmin)
  Tehnoloogia ja innovatsioon
  IKT rakendamine esitluse koostamiseks
  Teabekeskkond: erinevate teabeotsingumeetodite kasutamine, kriitiline teabeanalüüs
  Õppematerjal: videoklipp kiilidest
  http://www.youtube.com/watch?v=4Gx2jCy-q3A&feature=player_embedded
  41.
  Tavalisemate putukarühmade välistunnuste erinevused
 • Rühmatööde ettekannete kuulamine ja hindamine.
  Keeleõpetus: esinemisoskuse arendamine
  Teabekeskkond
  (kasutatud info kriitiline hindamine
  Õppevahendid: projektor
  42.
  Lülijalgsete levik ning tähtsus looduses
 • Arutelu: lülijalgsete loomade osa looduses ja inimtegevuses.
 • Paaristöö: näiteid lülijalgsete tähtsusest looduses ja inimese elus, mõistekaart.
 • Iseseisev töö: toiduahelate koostamine.
 • Esitlus: putukate kaitsekohastumused .
 • Arutelu: millised võimalused on sul ennast kaitsta parasiidsete lülijalgsete eest.
  Loodusõpetus: toiduahelad , parasiit
  Keeleõpetus: (eneseväljendamise
  oskuse arendamine, arutlemisoskus)
  Inimeseõpetus: (esmaabi mesilase nõelamise korral)
  Keskkond ja jätkusuutlik areng
  kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist,
  Õppematerjal: esitlus putukate kaitsekohastumused
  http://www.koolielu.ee/pages.php/03100302?txtid=3579&get=0
  43.
  Okasnahksete peamised välistunnused, levik ning tähtsus looduses ja inimese elus
 • Arutelu : okasnahksete erinevused teistest selgrootutest loomadest.
 • Iseseisev töö: okasnahksete välistunnused ja eluviis, võrdlev tabel.
 • Rühmatöö: okasnahksete tähtsus.
  Keeleõpetus
  (võrdlemine ja üldistamine)
  Keskkond ja jätkusuutlik areng:
  kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist, okasnahksete tähtsus looduses
  Teabekeskkond: info otsimine ja kasutamine
  Õppevahendid:infolehed okasnahksetest või arvutid info otsimiseks.
  44.
  Selgrootute loomade kohastumused hingamiseks ja toitumiseks
  Mõisted: trahhee
 • Arutelu: selgrootute loomade kohastumused hingamiseks ja toitumiseks.
 • Paaristöö: vabalt elavate ja parasiitse eluviisiga loomade kohastumused hingamiseks ja toitumiseks, võrdlev tabel.
 • Esitlus: inimese parasiidid.
  Loodusõpetus (parasiit)
  Inimeseõpetus: nakatumine parasiitidega, isiklik hügieen
  Keeleõpetus: võrdlemine ja üldistamine, eneseväljendus oskuse arendamine
  Tervis ja ohutus
  (ohutu käitumisoskus looduses, parasiitide vältimine, isiklik hügieen)
  Õppematerjal: esitlus parasiitidest, autor Anne Laiushttp://www.koolielu.ee/pages.php/03100503?txtid=676&get=0
  45.
  Usside, limuste ning lülijalgsete paljunemine ja areng. Liit- ja lahksugulisus.
  Mõisted: liitsuguline, täismoondega areng, vaegmoondega areng
 • Arutelu: lahk- ja liitsugulisuse eelised.
 • Paaristöö: skeemide alusel täis- ja vaegmoonde võrdlemine.
 • Arutelu: otsese, täis- ja vaegmoondelise arengu eeliseid.
 • Esitlus: moondega areng.
  Loodusõpetus: elu omadused, paljunemine
  Keeleõpetus: skeemide ja jooniste kirjeldamine
  Keskkond ja jätkusuutlik areng
  paljunemine on looduse jätkusuutlikkuse aluseks)
  Õppematerjal: esitlus (4) moondega arengust koolelu koduleheküljelt:
  urgard__moone.ppt
  Õppevahendid: täis- ja vaegmoonet iseloomustavad skeemid või joonised.
  46.
  Kordamine
  1) Kordamisharjutused ja küsimused.
  2) Õpilase suunamine enesehinnangule.
  Keeleõpetus: tööjuhisega töötades teksti mõistmine, jooniste ja skeemide analüüs ja hinnangu andmine, vastuste keeleline vormistamine
  Elukestevõpe ja karjääri planeerimine
  õpioskuste kujundamine ja enesehindamisoskuse arendamine
  Õppematerjal: kordamiseks sobilikke töölehti:
  http://www.kke.ee/index_bin.php?action=REF&fname=603_bioloogia_053-100_web.pdf
  47.
  Kontrolltöö
  Kontrolltöö.
  Keeleõpe tööjuhisega töötades teksti mõistmine, jooniste ja skeemide analüüs ja hinnangu andmine, vastuste keeleline vormistamine .
  Elukestevõpe ja karjääri planeerimine
  õpioskuste kujundamine ja enesehindamine
  Õppematerjal:Kontrolltööd 8. klassile, Avita  MIKROORGANISMIDE EHITUS JA ELUPROTSESSID 11 tundi
  Õpitulemused:
  Õpilane
 • võrdleb bakterite ja algloomade ehitust loomade ja taimedega ning viiruste ehituslikku eripära rakulise ehitusega;
 • selgitab bakterite ja algloomade levikut erinevates elupaikades, sh aeroobses ja anaeroobses keskkonnas;
 • analüüsib ning selgitab bakterite ja algloomade tähtsust looduses ja inimtegevuses;
 • selgitab toidu bakteriaalse riknemise eest kaitsmise viise;
 • hindab kiire paljunemise ja püsieoste moodustumise tähtsust bakterite levikul;
 • teab, kuidas vältida inimese sagedasemaid bakter - ja viirushaigusi, ning väärtustab tervislikke eluviise;
 • selgitab mikroorganismidega seotud elukutseid;
 • väärtustab bakterite tähtsust looduses ja inimese elus.
  Õppesisu: Bakterite ja algloomade põhitunnuste võrdlus loomade ning taimedega. Vabalt elavate ja parasiitse eluviisiga mikroorganismide levik ning tähtsus. Bakterite aeroobne ja anaeroobne eluviis ning parasitism. Käärimiseks vajalikud tingimused. Bakterite paljunemine ja levik. Bakterhaigustesse nakatumine ja haiguste vältimine. Bakterite osa looduses ja inimtegevuses.
  Viiruste ehituslik ja talitluslik eripära. Viirustega nakatumine, peiteaeg , haigestumine ja tervenemine.
  Mikroorganismidega seotud elukutsed.
  Põhimõisted: bakter, algloom , viirus , pulseeriv vakuool, silmtäpp, pooldumine , aeroobne eluviis, anaeroobne eluviis.
  Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: Loodusõpetuses on õpitud mõisted mügarbakter ja sümbioos. Kolmandas klassis on õpitud bakterite eluavaldusi, bakterite tähtsustlooduses ja inimese elus.
  Õppe-nädal
  Teema/ Mõisted
  Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond
  Õppeainete lõiming
  Lõiming ainekava läbivate teemadega
  Õppematerjal/ õppevahendid
  48.
  Bakterite põhitunnuste võrdlus loomade ja taimedega
  Mõisted: bakter
 • Kontolltöö tulemuste analüüs:
 • Paaristöö: bakteri-, taime- ja loomarakuehituse kirjeldamine jooniste alusel.
 • Arutelu: bakteri- taime- ja loomaraku sarnasused ja erinevused.
 • Iseseisev töö : bakteri-, looma- ja taimeraku ehitus, Venni diagramm:
 • Praktiline töö: õhus leiduvate mikroobide arvukuse hindamine või naha mikroobikoosluse uurimine.
  Loodusõpetu: looduse mitmekesisus: bakterid , seened, taimed, loomad)
  Matemaatika: mikroskoobi suurenduse arvutamine
  Loodusõpetus, keemia ja füüsika loodusteaduslik uurimismeetod
  Keeleõpetus võrdlemine ja üldistamine
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  (mikrobioloogi elukutse ja töötingimustega tutvumine)
  Õppematerjal:Martin. M., Toom; M., Kokassaar, U.(1998) Praktilised tööd 8. klassile, lk 29, Avita (4)
  Õppevahendid:Petri tassid steriilse tardsöötmega, kell, markerpliiats, joonlaud, Safeguardi seep, käterätik (4);bakteri-, taime- ja loomaraku joonised/seintabelid.
  49.
  Bakterite aeroobne ja anaeroobne eluviis.
  Mõisted: aeroobne ja anaeroobne eluviis
 • Arutelu: aeroobsed ja anaeroobsed elukeskkonnad, käärimiseks vajalikud tingimused.
 • Uurimuslik töö: arvutimudel bakterite elutegevuse uurimiseks http://www.ut.ee/volvox/
 • Praktiline uurimuslik töö: erinevate juuretiste mõju piima hapnemisele
  Loodusõpetu: elu omadused, ainevahetus Keemia:käärimine
  Loodusõpetus, keemia ja füüsika: loodusteadusliku uurimismeetod kasutamine
  Keeleõpetus: eneseväljendamise oskuse arendamine
  Tervis ja ohutus:
  naha mikroobikooslus
  Tehnoloogia ja innovatsioon:
  IKT rakendamine, arvutimudeli kasutamine loodusteaduslike protsesside modelleerimiseks
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine:uurimuslik õpe - vaatlus, teatmeallikate kasuta-mine ja info töötlemine, töö vormistamine
  Õppematerjal: Kokassaar, U.(2002) Laboratoorsed tööd koolibioloogias, lk 49, Avita (3)
  Õppevahendid: kuus väikest (nt.0,2 l) puhast purki , 50- 100ml mõõtsilinder, teelusikad, paberid , kummirõngad, markerpliiats, 1l värsket pastöriseeritud piima, erinevad juuretised: hapukoor , keefir, pett , jogurt, kohupiim (3)
  50.
  Bakterite paljunemine ja levik looduses.
  Mõisted: pooldumine
 • Arutelu: bakterite paljunemiseks vajalikud tingimused
 • Paaristöö: bakterite paljunemiskiiruse määramine graafikult
 • Praktiline töö: mügarbakterid liblikõieliste taimede juurtel.
  Loodusõpetus: elu omadused, paljunemine, mügarbakterid, bakterite tähtsus looduses
  Matemaatika:
  info lugemine graafikutelt)
  Keeleõpetus:eneseväljendamise oskuse arendamine
  Keskkond ja jätkusuutlik areng
  (kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist, bakterite osa looduses)
  Õppematerjal:Kokassaar, U.(2002) Laboratoorsed tööd koolibioloogias, lk 48, Avita (3)
  Õppevahendid:luup, pappalus, joonlaud, kühvel, vesi, erinevate liblikõieliste (aedhernes, põlduba, lupiin , mesikas, ristik ) juurestik (3)
  51.
  Toiduainete säilitamine
 • Arutelu: toiduainete säilitamisviisid.
 • Rühmatöö: esitlus bakterite biotehnoloogiline väärtus.
 • Praktiline uurimuslik töö:Magalhães´i suur probleem – toidu säilitamine.
 • Praktiline uurimuslik töö: pastöriseerimise ja keetmise mõju toorpiimale
  Inimeseõpetus:tervislik toitumine
  Tehnoloogia ( kodundus ):toiduainete säilitamine)
  Loodusõpetus, füüsika, keemia:
  loodusteadusliku uurimismeetod kasutamine
  Tehnoloogia ja innovatsioon:
  biotehnoloogia
  Tervis ja ohutus:
  väärtustab tervislikke eluviisi, tervislik toitumine
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine:uurimuslik õpe - teatmeallikate kasutamine ja info töötlemine, töö vormistamine)
  Õppematerjal:
  1) www.parsel.eu (3) toiduainete säilitamine
  2)Kokassaar, U.(2002) Laboratoorsed tööd koolibioloogias, lk50, Avita (4)
  Õppevahendid: kolm väikest (nt.0,2 l) puhast purki, mõõtsilinder, pastöriseerimata värske toorpiim, paber, markerpliiats, vesivann, termomeeter , elektripliit või põleti (4)
  52.
  Algloomade põhitunnuste võrdlus loomade ning taimedega
  Mõisted: algloom, pulseeriv vakuool, silmtäpp
 • Praktiline töö mikroskoobiga: kinglooma, amööbi ja rohelise silmviburlase püsipreparaatide vaatlus ja joonised.
 • Paaristöö: algloomade, taimede ning loomade jooniste võrdlemine ja üldistuste tegemine
 • Arutelu: algloomade sarnasused ja erinevused taimedest ning loomadest.
 • Iseseisev töö:algloomade võrdlus taimede ja loomadega, Venni diagramm.
  Loodusõpetus: taimede ja loomade tunnused
  Matemaatika: mikroskoobi suurenduse leidmine)
  Keeleõpetus:jooniste ja skeemide kirjeldamine, võrdlemine ja üldistamine, eneseväljendamise oskuse arendamine
  Keskkond ja jätkusuutlik areng
  algloomad kui osa looduslikust tervikust
  Õppevahendid: mikroskoop ja püsipreparaadid (1); algloomade joonised või lüümikud.
  53.
  Algloomade tunnused ja tähtsus looduses.
 • Praktiline töö: a) kinglooma termotaksise uurimine, b) algloomade toitumine või c) algloomade reaktsioonid erinevatele keemilistele ärritajatele.
 • Arutelu: algloomade tähtsus looduses.
 • Iseseisev töö: toiduahelate koostamine.
  Loodusõpetus, füüsika, keemia:loodusteaduslik uurimismeetod
  Loodusõpetus: toiduahelad
  Keeleõpetus:
  uurimustöö vormistamine, eneseväljendamise oskuse arendamine
  Keskkond ja jätkusuutlik areng
  algloomad kui osa looduslikust tervikust
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine uurimuslik õpe - teatmeallikate kasutamine ja info töötlemine, töö vormistamine
  Õppematerjalid:Kokassaar, U. (2002) Laboratoorsed tööd koolibioloogias, lk 57-58, Avita
  Õppevahendid: a) mikroskoop, alusklaas, silmapipett, prepareerimisnõel, põleti, vesi, kell, kingloomad (saate nt lillevaasiveest;
  b) mikroskoop, alusklaas, silmapipett, prepareerimisnõel, klaaspulk , uhmer uhmrinuiaga, vesi, söetablett, filterpaber, algloomade kasvukultuur ;
  c) mikroskoop, alusklaasid, silmapipett, prepareerimisnõel, kell, vesi, NaCl kristallid, suhkrukristallid, 40% etanoolilahus, küüslaugutükikesed, algloomade kasvukultuur
  54.
  Parasiitse eluviisiga mikroorganismide levik ning tähtsus
 • Rühmatöö sik- sak meetod: bakteriaalsed ja algloomadest põhjustatud haigused, nakatumine ja vältimisvõimalused.
 • Arutelu või väitlus: vaktsineerimise poolt ja vastu.
 • Arutelu: antibiootikumi resistentsuse kujunemise põhjused ja ohtlikkus.
 • Praktiline töö: antibiootikumide toime piimhappebakteritele.
  Inimeseõpetus
  Inimese parasiidid, nakkushaigused ja nende vältimine
  Keeleõpetus:
  argument ja vastuargument , väitluse reeglid
  Tervis ja ohutus
  kuidas vältida tervist ohustavaidmikroorganisme)
  Teabekeskkond:info otsimine ja kriitiline hindamine
  Õppevahendid: infoallikad ( neti võimalus) või õpetaja poolt ettevalmistatud infolehed;: neli purki (0,2 l), paberid, markerpliiats, pastöriseerimata värske piim, antibiootikumide jäägid (4)
  Õppematerjalid: Kokassaar, U. (2002) Laboratoorsed tööd koolibioloogias, lk 50, Avita
  55.
  Viiruste ehituslik ja talitluslik eripära
 • Arutelu: miks viirused on elusa ja eluta looduse piirimail.
 • Iseseisev töö: viiruste sarnasused elus ja eluta loodusega, Venni diagramm.
 • Arutelu: viiruste tähtsus looduses.
 • Paaristöö: viiruste erinevad paljunemisviisid, joonise abil
  Inimeseõpetus:viirushaigused
  Loodusõpetus: elus ja eluta loodus, elu tunnused
  Keeleõpetus: jooniste ja skeemide kirjeldamine, võrdlemine ja üldistamine
  Keskkond ja jätkusuutlik areng:
  kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist, viiruste tähtsus looduses
  Õppevahendid:Viiruste paljunemisviisidest joonised või skeemid.
  56.
  Viirustega nakatumine, peiteaeg, haigestumine ja tervenemine
 • Rühmatöö: viirushaigustesse( gripp , kollatõbi, AIDS, punetised, marutaud , lastehalvatus, entsefaliit, herpes , papiloom ) nakatumine ja vältimisvõimalused.Rühm vormistab kogutud andmed tabeli kujul.
 • Arutelu: viirustega nakatumine ja peiteaeg.
  Inimeseõpetus: viirushaiguste levik ja vältimine, HIV selle levikuteed ja sellest hoidumise võimalused
  Tervis ja ohutus:
  haiguste vältimine
  Tehnoloogia ja innovatsioon: info otsimine kasutades erinevaid otsingumootoreid
  Teabekeskkond: (teabe usaldusväärsuse kriitiline hindamine)
  Õppevahendid:erinevad infoallikad (teatmeteosed, internet)
  57.
  Kordamine
  Kordamisülesanded ja küsimused
  Õpilase suunamine enesehinnangule.
  Keeleõpetus: tööjuhisega töötades teksti mõistmine, jooniste ja skeemide analüüs ja hinnangu andmine, vastuste keeleline vormistamine
  Elukestevõpe ja karjääri planeerimine:
  õpioskuste kujundamine ja enesehindamine
  Õppematerjal:Põhikooli lõpueksami ülesannete kogu
  58.
  Kontrolltöö
  Kontrolltöö
  Keeleõpetus: tööjuhisega töötades teksti mõistmine, jooniste ja skeemide analüüs ja hinnangu andmine, vastuste keeleline vormistamine.
  Elukestevõpe ja karjääri planeerimine õpioskuste kujundamine ja enesehindamine
  Õppematerjal:,Kontrolltööd 8. klasssile, Avita
  ÖKOLOOGIA JA KESKKONNAKAITSE 12 tundi
  Õpitulemused:
  Õpilane
 • selgitab populatsioonide, liikide, ökosüsteemide ja biosfääri struktuuri ning toob selle kohta näiteid;
 • selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme;
 • analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot ökoloogiliste tegurite mõju kohta organismide arvukusele;
 • hindab liigisisese ja liikidevahelise konkurentsi tähtsust loomade ning taimede näitel;
 • lahendab biomassi püramiidi ülesandeid;
 • lahendab bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seotud dilemmaprobleeme;
 • väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundlikult ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse .
  Õppesisu: Organismide jaotamine liikidesse. Populatsioonide, ökosüsteemi ja biosfääri struktuur. Looduslik tasakaal.
  Eluta ja eluslooduse tegurid (ökoloogilised tegurid) ning nende mõju eri organismirühmadele. Biomassi juurdekasvu püramiidi moodustumine ning toiduahela lülide arvukuse leidmine.
  Inimmõju populatsioonidele ja ökosüsteemidele. Bioloogilise mitmekesisuse tähtsus. Liigi- ja elupaigakaitse Eestis. Inimtegevus keskkonnaprobleemide lahendamisel.
  Põhimõisted: liik, populatsioon , levila, ökosüsteem, kooslus , eluta looduse tegurid, eluslooduse tegurid, aineringe, konkurents , looduslik tasakaal, keskkonnakaitse, looduskaitse, bioloogiline mitmekesisus, biosfäär.
  Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: Ökoloogiliste tegurite ja nende mõju õpetamisel saab tugineda 7. klassi loodusõpetusele, kus käsitletakse teemasid: ained ja segud ( vesinik , hapnik, süsinik, vesi, õhk), soojusülekanne (õhutemperatuuri ööpäevase muutumise põhjused, soojusülekanne looduses ja inimtegevuses) ja aine olekud (veeaur õhus, küllastunud niiskus, vee paisumine külmumisel ja sellega seotud nähtused looduses). Ökoloogia ja keskkonnakaitse õpetamist toetab ka 5. ja 6. Klassi loodusõpetuse kursus, kus õpitakse tundma erinevaid ökosüsteeme (n jõgi ja järv elukeskkonnana, järvevee omadused, toitainete sisaldus järvede vees), samuti inimtegevuse mõjuökosüsteemidele (n inimtegevuse mõju mullale, mulla reostumise ja hävimise ohtlikkus, mulla kaitse). Õpitud on toiduvõrgustikke ja toitumissuhteid erinevates Eesti ökosüsteemides. Loodusõpetuses on rõhuasetus ka looduskaitse ja keskkonnateemadel. Eraldi teemad on elukeskkond Eestis, Eesti loodusvarad, looduskaitse ja keskkonnakaitse Eestis.
  Õppe-nädal
  Teema/ Mõisted
  Õppemeetodid/ praktilised tööd ja IKT kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond
  Õppeainete lõiming
  Lõiming õppekava läbivate teemadega
  Õppematerjal/ õppevahendid
  59.
  Populatsioonide, liikide, ökosüsteemide ja biosfääri struktuur.
  Mõisted: liik, populatsioon, ökosüsteem, kooslus, levila, biosfäär
 • Paaristöö: mõistekaartide koostamine põhimõistete kohta.
 • Rühmatöö: näited populatsioonidest, liikidest ja ökosüsteemidest. Näidete rühmitamine ja pealkirjastamine.
 • Esitlus: populatsiooni mõiste ja populatsioonilained
  Loodusõpetus liik, kooslus ja ökosüsteem
  Keeleõpetus:
  sõnavara täienemine
  Keskkond ja jätkusuutlik areng:
  kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine ökoloogi elukutse, koostööoskuste arenemine rühmas töötades
  Õppematerjal: esitlus, autor Kristel Mäekask
  www.koolielu.edu.ee/bio/populatsioon.ppt
  60.
  Looduslik tasakaal.
  Mõisted: looduslik tasakaal, konkurents
 • Rollimäng: kuidas lahendada hulkuvate koerte probleem linnas.
 • Paaristöö: iga paar mõtleb välja ühe näite, kuidas on looduslikku tasakaalu rikutud ning kuidas oleks seda võimalik taastada. (Naksitrallide näide)
 • Uurimuslik töö arvutimudeliga: looduslik tasakaal http://mudelid.5dvision.ee/kalad/index.ht m
  Loodusõpetus: konkurents, looduslik tasakaal, inimese mõju ökosüsteemidele
  Keeleõpetus: eneseväljendamise oskuse arendamine, juhtumi kirjeldamine
  Keskkond ja jätkusuutlik areng
  (kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist)
  Kodaniku algatus ja ettevõtlikkus
  (riigi demokraatliku valitsemise korraldus ning üksikisiku või huvirühma osalemis- ja mõjutamisvõimalused kohaliku ja ühiskonna tasandi otsuste tegemisel)
  Tehnoloogia ja innovatsioon (arvutimudeli kasutamine looduslike protsesside mõistmiseks)
  Õppematerjal : rollimängu juhend 1) http://www.teec.ee/ET/oppematerjalid_programmid/oppematerjalid/keskkond/
  2) http://bio.edu.ee/envir/
  61
  Eluta ja eluslooduse tegurid (ökoloogilised tegurid) ning nende mõju eri organismirühmadele
  Mõisted: eluslooduse ja eluta looduse tegurid
 • Paaristöö:ökoloogiliste tegurite mõju organismide arvukusele,diagrammide ja tabelite analüüs.
 • Praktiline uurimuslik töö: populatsioonide arvukuse sõltuvus ökoloogilistest teguritest ( kooli lähiümbruses – metsas, pargis – taimepopulatsioonide tiheduse sõltuvus näiteks valgustatuse või niiskuse tasemest. Selleks tuleb leida erinevate tingimustega kasvukohad, märkida neis maha võrdse suurusega prooviruudud ja hinnata arvuliselt erinevate organismirühmade arvukust.)
 • Praktiline uurimuslik töö: idandite kasvatamine ja mõõtmine valguses ja pimeduses, erinevatel muldadel (pH või erinevad väetised).
 • Esitlus: ökoloogilised tegurid (eluslooduse ja eluta looduse tegurid) ja nende mõju organismidele
  Loodusõpetus: ökosüsteemi elus ja eluta osa
  Matemaatika:
  biomassi püramiidi ülesannete lahendamine
  Füüsika: liitvalgus, valguse värvusega seotud protsessid looduses, valguse levimine, peegeldumine, neeldumine , rõhk vedelikes ja gaasides, rõhu esinemine looduses.
  Keskkond ja jätkusuutlik areng
  kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist)
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine uurimuslik õpe - teatmeallikate kasutamine ja info töötlemine, töö vormistamine
  Õppevahendid: tabelid ja diagrammid ökoloogiliste tegurite mõjust organismidele; erinevad väetised, erinevad mullad , seemned
  Õppematerjal:esitlus, autor Kristel Mäekask
  http://opetaja.edu.ee/bio/okotegurid.ppt
  62
  Biomassi juurdekasvu püramiidi moodustumine ning toiduahela lülide arvukuse leidmine
  Mõisted: konkurents
 • Uurimuslik töö arvutimudeliga: toiduahel ja toiduvõrgustik http://mudelid.5dvision.ee/toiduahel/index.ht m
 • Uurimuslik töö õpikeskkonnas „Noor loodusuurija“: jõe ja järve moodul http://bio.edu.ee/noor/
 • Arutelu: miks toiduahelad ei saa olla väga pikad.
 • Õpikeskkond: arvutiklass
  Loodusõpetus: toiduahelad ja toiduvõrgustik
  Loodusõpetus, keemia ja füüsika:loodusteaduslik uurimismeetod
  Keeleõpetus: põhjendamisoskuse arendamine
  Keskkond ja jätkusuutlik areng
  kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist
  Tehnoloogia ja innovatsioon
  arvutimudeli kasutamine looduslike protsesside mõistmiseks
  Õppevahendid:Arvutid neti ühendusega
  63
  Inimmõju populatsioonidele ja ökosüsteemidele
 • Rühmatöö: inimmõjupopulatsiooni arvukusele või ökosüsteemi tasakaalule, esitluse koostamine
 • Rühmatöö: bioloogilise mitmekesisus, dilemma probleemide lahendamine.
  Keemia: happevihmad, raskmetallid , veekogude saastamine, kasvuhoonegaasid, osooniaugud.
  Geograafia: erosioon, linnastumine , rahvastiku paiknevus ja tihedus, maailma rahvaarvja selle muutumine ja õhu saastamisega seotud keskkonnaprobleemid, veeressurssideebaühtlane jaotumine Maal, inimtegevus ja keskkonnaprobleemid erinevates loodusvööndites jamäestikes, kõrbestumine.
  Keskkond ja jätkusuutlik areng: kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist
  Väärtused ja kõlblus: dilemma probleemi lahendamine arvestades üldkehtivaid väärtushinnanguid ja kõlblusnorme
  Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus:
  prügisorteerimine või taaskastus koolis, õpilasürituse organiseerimine koolis, et muuta elukeskkonda keskkonnasõbralikumaks
  Õppevahendid:infoallikad (loodusajakirjandusneti võimalus); õpetaja valmistab ette dilemmaprobleemi (näit. kas luua Eestisse tuumaelektrijaam , kas rajada Hiiumaale tuulepark, kas süvendada Emajõge jne)
  64
  Inimmõju populatsioonidele ja ökosüsteemidele
  Rühmatööde kuulamine ja kokkuvõtete tegemine.
  Loodusõpetus inimese mõju keskkonnale, bioloogilise mitmekesisuse kaitse, säästev tarbimine)
  Keeleõpetus: väljendusoskuse arendamineoskus
  Keskkond ja jätkusuutlik areng:
  (kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist, inimmõju ökosüsteemidele ja selle mõju vähendamine
  Õppevahendid:projektor
  65
  Bioloogilise mitmekesisuse tähtsus.
  Mõisted: bioloogiline mitmekesisus
 • Arutelu: liigiline, elupaigaline ja geneetiline mitmekesisuse ja tähtsus.
 • Rühmatöö: looduskaitseala , (iga rühma valib endale kas ühe liigi või looduskaitse ala, mille kohta kogub informatsiooni ning teeb esitluse).
 • Arutelu: miks on üle mindud liigikaitselt elupaikade kaitsele.
  Loodusõpetus: looduskaitse eesmärgid, bioloogilise mitmekesisuse kaitse, looduskaitse Eestis, kaitsealad , niit kui Eesti liigirikkam kooslus
  Geograafia: looduskaitsealad ja rahvuspargid
  Keskkond ja jätkusuutlik areng:
  kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist, bioloogiline mitmekesisus ja looduslik tasakaal
  Õppevahendid:erinevad infoallikad ( neti ühendus)
  66
  Liigi- ja elupaigakaitse Eestis
  Mõisted looduskaitse ja keskkonnakaitse
 • Rühmatööde ettekanded
 • Iseseisev töö kaardiga: kandke Eesti kontuurkaardile rahvuspargid ja looduskaitsealad ning koostage lühiiseloomustused.
 • Paaristöö: piltide järgi I kategooria taimede ja loomade tundma õppimine.
  Geograafia: andmete kandmine kontuurkaardile
  Keskkond ja jätkusuutlik areng:
  kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist, looduskaitse aluste liikide tundmine
  Õppevahendid:
  Punane raamat,
  Looduskaitse mapp
  67
  Inimtegevus keskkonnaprobleemide lahendamisel
 • Rollimäng: kas luua Eestisse tuumajaam ?
 • Rühmatöö: esitluse koostamine ühest vabalt valitud keskkonnaprobleemist
 • Kordamisküsimused ja –ülesanded.
 • Õpilase suunamine eneshinnangule
  Geograafia ja keemia:
  globaalprobleemid
  Füüsika: tuumaenergia
  Loodusõpetus põlevkivi, kaevandustega seotud probleemid, taastuvad ja taastumatud energiaallikad
  Keskkond ja jätkusuutlik areng:
  kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist, roheline energia, energiatarbimise vähendamise võimalused
  Kodaniku algatus ja ettevõtlikkus: rollimängu kaudu tutvutakse erinevate huvirühmadega ja kujundatakse isiklikke seisukohti ja algatusvõimet
  Õppematerjal:rollimängu juhend http://bio.edu.ee/envir/
  68.
  Inimtegevus keskkonnaprobleemide lahendamisel
 • Rollimängust kokkuvõtted (õpilasettekanded valmivad rollimängu põhjal)
 • Rühmatööde ettekanded
 • Kontrolltöö
  Geograafia ja keemia:
  globaalprobleemid
  Kodaniku algatus ja ettevõtlikkus:
  riigi demokraatliku valitsemise korraldus ning üksikisiku või huvirühma osalemis- ja mõjutamisvõimalused kohaliku ja ühiskonna tasandi otsuste tegemisel
  Õppematerjal: Kontrolltööd 8. klassile, Avita
  69.
  Looduskooli programmi külastamine
 • Kontroltöö tulemuste analüüs.
 • Õppekäik, et tutvuda lähemalt mõne ökosüsteemiga.
 • Õppekeskkond: õuesõpe, looduskool või muuseum
 • Simulatsioonimäng „Tiigriretk Eestimaal“
  Loodusõpetus: ökosüsteemid: mets, niit, soo, asula, jõgi, järv, meri
  Keskkond ja jätkusuutlik areng:
  kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist ühe ökosüsteemi näitel
  Tehnoloogia ja innovatsioon arvutisimulatsioonikasutamine looduslike protsesside mõistmiseks
  Õppematerjal: arvutiprogramm
  „Tiigriretk Eestimaal“
  70.
  Looduskooli programmi külastamine
 • Õppekäik, et tutvuda lähemalt mõne ökosüsteemiga.
 • Õppekeskkond: õuesõpe
 • Simulatsioonimäng „Tiigriretk Eestimaal“
  Loodusõpetus (ökosüsteemid: mets, niit, soo, asul, jõgi, järv, meri)
  Keskkond ja jätkusuutlik areng
  kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist ühe ökosüsteemi näitel Tehnoloogia ja innovatsioon arvutisimulatsiooni kasutamine looduslike protsesside mõistmiseks
  Õppematerjal: arvutiprogramm
  „Tiigriretk Eestimaal

 • Vasakule Paremale
  ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #1 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #2 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #3 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #4 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #5 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #6 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #7 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #8 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #9 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #10 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #11 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #12 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #13 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #14 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #15 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #16 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #17 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #18 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #19 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #20 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #21 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #22 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #23 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #24 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #25 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #26 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #27 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #28 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #29 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #30 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #31 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #32 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #33 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #34 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #35 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #36 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #37 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #38 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #39 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #40 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #41 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #42 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #43 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #44 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #45 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #46 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #47
  Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
  Leheküljed ~ 47 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2014-05-04 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 51 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Zahhakas2 Õppematerjali autor

  Kasutatud allikad

  Sarnased õppematerjalid

  thumbnail
  22
  docx

  bioloogia ainekava 7. klassile

  BIOLOOGIA AINEKAVA Bioloogia kujundab õpilastel tervikarusaama eluslooduse põhilistest objektidest ja protsessidest ning elus- ja eluta looduse vastastikustest seostest. ÕPPEAINE KIRJELDUS VASTAVALT PÕHIKOOLI RIIKLIKULE ÕPPEKAVALE Bioloogia õppimine tugineb loodusõpetuse tundides omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning seostub tihedalt geograafias, füüsikas, keemias ja matemaatikas õpitavaga. Bioloogia õppimise kaudu omandavad õpilased positiivse hoiaku elava suhtes ning õpivad väärtustama säästvat ja vastutustundlikku eluviisi. Õppeaine kaudu kujundatakse positiivset hoiakut bioloogia kui loodusteaduse suhtes, mis arvestab igapäevaelu probleemide lahendamisel teaduslikke, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilis-moraalseid aspekte ning õigusakte.

  Bioloogia
  thumbnail
  6
  docx

  LOODUSÕPETUS 5. Klass

  taimede ja loomade kohastumusi eluks veekeskkonnas, veeorganismide elu erinevatel aastaaegadel, Eesti mageveekogude tähtsamaid taime- ja loomaliike, hõljumi ja vetikate osa veekogus. Õpitakse koostama magevee-elustikus esinevat teoreetilist toiduvõrgustikku ja üksikuid toiduahelaid. Tutvutakse Eesti jõgede ja järvedega. Uurimuslikud oskused: Õpilane: sõnastab uurimisküsimusi/-probleeme ja kontrollib hüpoteese; kavandab õpetaja juhendamisel lihtsamaid praktilisi töid; teeb katseid, järgides praktilise töö juhendeid; arutleb loodusteadusliku uurimuse ja praktiliste tööde juhendite üle; kasutab ohutusnõudeid järgides õigesti sobilikke mõõtevahendeid; analüüsib andmeid, teeb järeldusi ja esitab uuringu tulemusi; leiab eri allikatest loodusteaduslikku teavet ning hindab infoallika usaldusväärsust; oskab vastandada teaduslikku ja mitteteaduslikku seletust.

  Loodusõpetus
  thumbnail
  30
  pdf

  BIOLOOGIA AINEKAVA projekt

  BIOLOOGIA AINEKAVA projekt 01.10.2006 BIOLOOGIA 1. ÜLDALUSED 1.1. Aine põhjendus Bioloogia kuulub loodusainete hulka, millel on oluline koht õpilaste loodusteadusliku maail- mapildi kujunemises. Bioloogia õppimise kaudu kujunevad õpilastel loodusalased ja mitmed teised olulised kompetentsused, omandatakse positiivne hoiak kõige elava suhtes, väärtusta- takse säästvat ja vastutustundlikku eluviisi. Areneb igapäevase eluga seonduvate probleemide lahendamise ja kompetentsete otsuste tegemise oskus, mis ühtlasi suurendab õpilaste toimetu- lekut looduslikus ja sotsiaalses keskkonnas. Bioloogias omandatud teadmised, oskused ja

  Bioloogia
  thumbnail
  38
  docx

  Võõrkeeles õpetamise metoodika õpimapp

  LISATEGEVUSED 2006- 2008 2002-2007 KEELTEOSKUS Vene keel Eesti keel Inglise keel LISAINFO Juhiload Arvutioskus Huvialad Isikuomadused Iseseisev kontrolltöö 1. Millistest riiklikest õppekavadest lähtutakse 2013/14. õa koolide õppetöös? Mis klassides millistest? On olemas kaks riiklikku õppekava, millest lähtutakse koolide õppetöös, need on põhikoolide riiklik õppekava 1) I kooliaste ­ 1.­3. klass; II kooliaste ­ 4.­6. klass;) III kooliaste ­ 7.­9. klass. ja gümnaasiumi riiklik õppekava, mis alustakse 10 kl ­ 12 kl. 2. Mis valdkondade all ja mis nr lisades on eesti keele kui teise keele ainekava RÕK-is? Eesti keel kui teise keelena RÕK-is on võõrkeelede valdkondade all: A-võõrkeel, B-võõrkeel ja eesti keel teise keelena (lisa 2) 3. Mis valdkonna all on eesti kirjandus? 1p Eesti kirjandus on ,,Keel ja kirjandus" valdkonna all. 4. Mitu tundi on ette nähtud eesti keelt kui teist keelt? 4p 1 -3 kl -6 tundi 5 -6 kl -12 tundi

  Alushariduse pedagoog
  thumbnail
  64
  doc

  Uurimistööde korraldamine

  Sisukord Uurimistöö ja praktiline töö kooli õppeprotsessi osana........................................................................... 5 PRAKTILINE TÖÖ GÜMNAASIUMI LÕPUEKSAMINA.......................................................................... 7 Gümnaasiumi praktilise töö läbiviimise juhend kunstis......................................................................... 11 Gümnaasiumi praktilise töö läbiviimise juhend kunstis. Lisa 1 Tiitellehe vormistamise näidis ..............16 Gümnaasiumi praktilise töö läbiviimise juhend kunstis. Lisa 2 Sisukorra vormistamise näidis .............17 Gümnaasiumi praktilise töö läbiviimise juhend kunstis. Lisa 3 Kirjanduse nimekirja vormistamine .....18 Tallinna Reaalkooli uurimistööde koostamise protsessi juhtimine ..................................... 19 Keskkooli/gümnaasiumi praktiline lõpueksami töö kunstis või disainis ..............................

  Uurimistöö
  thumbnail
  6
  doc

  Rahvusvaheline õigus

  1. Valikkursus ,,Rahvusvaheline õigus " 2. Õppe-ja kasvatuseesmärgid 1. Anda alusteadmised õiguse põhilistest valdkondadest euroopaliku õiguskultuuri kontekstis, selgitada õigusriikluse olemust ja ülesehitust ning elemente, 2. Õpetada tundma ja rakendama õiguse üldpõhimõtteid, 3. Selgitada õigusnormi seoseid demokraatlike põhiväärtuste ja inimõigustega, õpetada eetika olulisust otsuste tegemisel ning lihtsamaid praktilisi teadmisi eelseisvaks eluks, 4. Arendada loogilist argumentatsioonivõimet, tõlgendamise ning analüüsi oskusi, 5. Anda teadmised, oskused ja hoiakud, mis kuuluvad õigusteaduse alaste põhiteadmiste hulka ja mille omandamine on eelduseks edasi õppimiseks kõrgkoolis; 6. Anda eeldused asuda omandama juriidilist kõrgharidust, 3. Õppeaine ajaline maht 1valikkursus 35 tundi 12. klassis 4. Õppeaine kirjeldus Kursus on oma struktuurilt üles ehitatud riigisisest ja rahvusvahelist arvestades. Ku

  Rahvusvaheline õigus
  thumbnail
  66
  pdf

  MAALER ÕPPEKAVA

  viimistletavalt pinnalt nõudeid silmas pidades sobivad eelnevad viimistluskihid töövahendid ja värvi ning põhjendab kasutades nii termilise, valikut keemilise kui mehhaanilise eemaldamise võimalusi  Värvitud pind vastab RYL klass 2  peseb aluspinna sobiva nõuetele. vahendiga ja töötleb  Töö on valminud etteantud aja jooksul. antiseptikuga krundib  Säästlikkus ja hoolikus materjalide ja värvitava aluspinna töövahendite kasutamisel kasutades selleks sobivaid  korrastab ja puhastab töövahendid, töövõtteid seadmed ja kaitsevahendid, järgides

  Ehitus
  thumbnail
  7
  doc

  RETSENSIOON INGLISE KEELE ÕPPEKOMPLEKTILE I LOVE ENGLISH 2

  kinnistamist. Nii õpik kui ka töövihik sisaldavad hulgaliselt pildimaterjali, mis aitab õpilastel lihtsamini omandada sõnavara ning on abiks kuulamis- ja lugemisülesannete mõistmisel ja kirjutamis- ja kõnelemisülesannete täitmisel. Kuna õpik on koostatud Eesti autorite poolt, siis on osad tööjuhendid alguses antud osaliselt eestikeelsetena, mis võimaldab õpilastel juhiseid paremini mõista ja valmistab neid ette juba iseseisvamaks keeleõppeks. Igapäevases töös on praktiseeriva õpetaja jaoks oluline ka õpetajaraamatu olemasolu. Sinna on koondatud ülesannete lahendused, helikirjad, juhtnöörid õppekomplekti kasutamiseks ja täiendavad tegevused koopiatena kasutamiseks. Õppekomplekti ülesandeks peaks olema kõikide osaoskuste (lugemine, kirjutamine, kõnelemine, kuulamine) arendamine, siis järgnevas analüüsis on vaadeldakse õppekomplekti osaoskuste, sõnavara ja keeleteadmiste arendamise kaupa. Riiklik õppekava näeb ette, et 6.

  Inglise keel
  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun