Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8. KLASS (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
Õpetaja töökava näidis bioloogia 8. klassile
ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8. KLASS
Õpetaja: Ana Valdmann
Õppeaine: bioloogia
Klass: 8. klass
Tundide arv: 2 nädalatundi, kokku 70 tundi õppeaastas
TAIMEDE TUNNUSED JA ELUPROTSESSID 22 tundi
Õpitulemused:
Õpilane
 • võrdleb eri taimerühmadele iseloomulikku välisehitust, paljunemisviisi, kasvukohta ja levikut;
 • analüüsib taimede osa looduse kui terviksüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel ja inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid;
 • selgitab, kuidas on teadmised taimedest vajalikud paljude elukutsete esindajatele;
 • eristab looma- ja taimerakku ning nende peamisi osi joonistel ja mikrofotodel;
 • analüüsib õistaimede organite ehituse sõltuvust nende ülesannetest, taime kasvukohast ning paljunemis- ja levimisviisist; seostab taimeorganite talitlust ainete liikumisega taimes ;
 • koostab ja analüüsib skeeme fotosünteesi lähteainetest, lõpp-produktidest ja protsessi mõjutavatest tingimustest ning selgitab fotosünteesi osa taimede, loomade, seente ja bakterite elutegevuses;
 • analüüsib sugulise ja mittesuguliste paljunemise eeliseid erinevate taimede näitel, võrdleb erinevaid paljunemis-, tolmlemis- ja levimisviise ning toob nende kohta näiteid;
 • suhtub taimedesse kui elusorganismidesse vastutustundlikult.
  Õppesisu: Taimede peamised ehituslikud ja talitluslikud erinevused võrreldes selgroogsete loomadega . Õis-, paljasseemne-, sõnajalg- ja sammaltaimede ning vetikate välisehituse põhijooned. Taimede osa looduses ja inimtegevuses. Taimede uurimise ja kasvatamisega seotud elukutsed . Eri taimerühmadele iseloomuliku paljunemise, kasvukoha ja leviku võrdlus.
  Taimeraku võrdlus loomarakuga . Taime- ja loomaraku peamiste osade ehitus ning talitlus.
  Õistaimede organite ehituse ja talitluse kooskõla. Fotosünteesi üldine kulg, selle tähtsus ja seos hingamisega. Tõusev ja laskuv vool taimedes. Suguline ja mittesuguline paljunemine, putuk- ja tuultolmlejate taimede võrdlus, taimede kohastumus levimiseks, sh loom- ja tuulleviks. Seemnete idanemiseks ja taimede arenguks vajalikud tingimused.
  Põhimõisted: rakk , rakukest , rakumembraan, rakutuum , mitokonder, klorofüll, kloroplast , kro9umoplast, vakuool , kude, õhulõhe, tõusev vool, laskuv vool, fotosüntees, anorgaaniline aine, orgaaniline aine, õis, tolmukas , emakas , tolmlemine , seeme , vili, käbi, mittesuguline paljunemine, eoseline paljunemine, eos, vegetatiivne paljunemine.
  Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: 5. klassi loodusõpetusest on õpilastel teada,millised taimed kasvavad linnas ning millised on taimede kohastumused eluks vees. 6. klassis on õpitud võrdlema Eesti metsade puuliike, kasutades konkreetseid näidisobjekte või veebipõhiseid õppematerjale. Mõistetest on selgeks õpitud: prahitaim, rohevetikas, pruunvetikad , punavetikad, kaldataim, kaldavee taim, ujulehtedega taim, veesisene taim, liblikõielised taimed, suvelill , püsik,
  sibullill , keemiline tõrje, mahepõllundus, tolmlemine, hingamine , põlemine, kõdunemine
  Õppe-tund
  Teema/ Mõisted
  Õppemeetodid/praktilised tööd ja IKT kasutamine/ hindamine/ õppekeskkond
  Õppeainete lõiming
  Lõiming õppekava läbivate teemadega
  Õppevahendid/
  õppematerjalid
  1.
  Sissejuhatus õppeaastasse.
  Taimede peamised ehituslikud ja talitluslikud erinevused võrreldes selgroogsete loomadega
  Mõisted: rakk
 • Arutelu: taimede tunnused
 • Arutelu: millised elukutsed on tihedasti seotud taimedega?
 • Iseseisev töö: Venni diagramm, taimede ja loomade võrdlus
  Loodusõpetus: taimede ehitus, fotosüntees ja hingamine, paljunemine.
  Keeleõpetus: väljendusoskuse arendamine, võrdlemine ja üldistamine, jooniste ja piltide kirjeldamine.
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine :
  botaaniku ja agronoomi elukutsete kirjeldus
  Õppevahendid: joonised või skeemid taimedest ja selgroogsetest loomadest.
  2.
  Vetikate välisehituse põhijooned ja tähtsus looduses
 • Arutelu: kust võib vetikaid leida? Mille poolest vetikad erinevad taimedest?
 • Kuidas vetikaid liigitatakse? Milline on vetikate tähtsus looduses?
 • Iseseisev töö: võrdlev tabel, rohe-, puna – ja pruunvetikad.
 • Paaristöö graafikuga: vee toitainete sisalduse hindamine.
  Loodusõpetus: Läänemeres kasvavad vetikad, põisadru, ainete lahustumine vees, lahus, lahusti.
  Matemaatika : graafikutelt info lugemine, ühikute teisendamine
  Keeleõpetus: eneseväljendamisoskus, aruteluoskus
  Keskkond ja jätkusuutlik areng: kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist, vetikate tähtsus looduses, looduslik tasakaal
  Õppevahendid: näidised vetikatest (põisadru, punavetikas), püsipreparaadid üherakulistest vetikatest
  Õppematerjal: graafik, Avita õpik 8 klassile (2012) lk 11.
  3.
  Sammaltaimede välisehituse põhijooned ja tähtsus looduses
 • Praktiline töö: luubi ja binokulaariga kahe sammaltaime välisehituse kirjeldamine ja joonistamine ( lehed, vars , risoidid ja paljunemisorgan ).
 • Paaristöö graafikuga: eoste levimise kaugus emataimest
 • Praktiline uurimuslik töö: turbasambla veeimavus .
 • Praktiline uurimuslik töö: turbasammalde tihedus mättas.
  Loodusõpetus: soode tüübid ja turbasammal , märgamine)
  Füüsika ja keemia: vaatlusoskuse kujundamine, tiheduse mõiste)
  Matemaatika:
  graafikutelt info lugemine
  Kunstiõpetus:
  erinevate loodusobjektide kujutamine, proportsioonidega arvestamine
  Keskkond ja jätkusuutlik areng: kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist
  Teabekeskkond ja elukestev õpe: uurimuslik õpe - vaatlus , teatmeallikate kasuta-mine, info töötlemine, töö vormistamine
  Õppevahendid:
  1) näidised sammaltaimedest (sõnajad, osjad, kollad ), luubid, binokulaarid
  2)turbasammal, kaalud, sõel, mikroskoop , vahendid märgpreparaadi valmistamiseks (3)
  Õppematerjal:
  1) graafik, Avita õpik 8 klassile (2012) lk 13.
  2) Martin, M., Kokassaar , U., Toom , M.(1997) Praktilised tööd 7. klassile, lk12, Avita.(3)
  3) Tööjuhendhttp://www.ebu.ee/esitlus/worksheets/luorkkh.pdf
  4.
  Sõnajalgtaimede välisehituse põhijooned ja tähtsus looduses
 • Praktiline töö: vaatlus, sõnajalgtaimede välisehituse võrdlemine ja kirjeldamine.
 • Iseseisev töö: võrdlevtabel, sõnajalgtaimede omadused.
 • Arutelu: sõnajalgtaimede tähtsus looduses ja inimese elus.
  Loodusõpetus: laanesõnajalg, eostega paljunemine
  Matemaatika:
  andmete vormistamine tabeli kujul, keskmise leidmine
  Keeleõpetus: suulise väljendusoskuse arendamine, võrdlemine ja üldistamine
  Keskkond ja jätkusuutlik areng:
  kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist, sõnajalgtaimede tähtsus looduses
  Õppevahendid: näidised sõnajalgadest, osjadest ja koldadest, luup .
  5.
  Paljasseemnetaimede välisehituse põhijooned ja tähtsus looduses
 • Rühmatöö sik-sak meetod: Eestis looduslikult kasvavad okaspuud .
 • Iseseisev töö: võrdlev tabel, Eestis looduslikult kasvavad okaspuud ( kuusk , mänd, kadakas, jugapuu ).
 • Paaristöö:kuuse ja männi levikukaartide võrdlus ja järelduste tegemine.
  Geograafia:
  kaardi lugemine
  Loodusõpetus: laanemets, palu- ja nõmmemetsas kasvavad taimed)
  Kunstiõpetus: jugapuust valmistatud tarbeesemed
  Ajalugu: pedajast valmistatud adrad , põllumajanduse areng
  Keskkond ja jätkusuutlik areng:
  kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist, paljasseemnetaimede tähtsus looduses
  Õppevahendid: näidised okaspuude käbidest; infoallikad ( neti võimalus, teatmeteosed)
  Õppematerjal:bio.edu.ee/taimed
  (töölehed okaspuudest)
  6.
  Õistaimede välisehituse põhijooned
 • Praktiline töö, vaatlus luubiga: õite ehituse mitmekesisus . Jooniste tegemine.
 • Iseseisev töö: võrdlev tabel, ühe- ja kaheidulehelised taimed.
 • Arutelu: õistaimede välisehituse sõltuvus kasvukohast
  Loodusõpetus: õistaimed, õie ehitus, tuul- ja putuktolmlejad taimed
  Kunstiõpetus: erinevate loodusobjektide kujutamine õigetes proportsioonides
  Keeleõpetus:
  võrdlemine, üldistamine ja sõnavara arendamine
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine:
  proviisori ja farmatseudi elukutsete tutvustus
  Õppevahendid: herbaarlehed õitest või reaalsed objektid, luup, prepareerimisnõel, idandatud ühe ja kaheidulehelised taimed/seemned
  7.
  Taimede tähtsus inimese elus
 • Praktiline töö: taimede mitmekesisuse kaardistamine koolilähiümbruses.
 • Paaristöö: ravimtaimede kasutamine ja tähtsus . Töö vormistage A4 paberile.
 • Rühmatöö: õite ja viljade tähtsus inimese elus. Töö vormistage esitlusena .
  Loodusõpetus: õite ja viljade kasutamine toiduks ja tööstuses toorainena)
  Geograafia: kaardistamine, leppemärkide kasutamine
  Kunstiõpetus: töö kujundamine ja vormistamine
  Keeleõpetus: töö vormistamine, kirjaliku ja suulise väljendusoskuse arendamine
  Informaatika: esitluse koostamine ja vormistamine erinevate arvutiprogrammidega
  Tervis ja ohutus:
  tervist väärtustavate hoiakute kujundamine ja tervisliku käitumise oskuste arendamine, ravimtaimede kasutamine
  Tehnoloogia ja innovatsioon :
  esitluse vormistamine, kasutades erinevaid infoallikaid ja illustreerimisvõtteid, videoklippe, piltide ja animatsioonide lisamisoskuse kujundamine
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: õpioskuste kujundamine, koostööoskuse arendamine
  Õppevahendid: erinevad teatmeteosed ja infoallikad (neti võimalus) , taimemäärajad, ravimtaimede raamatud jne.
  8.
  Kordamine
 • Rühmatööde ettekandmine.
 • Iseseisev töö: võrdlev tabel, taimerühmadele iseloomulikud tunnused.
 • Kordamisharjutused ja küsimused.
 • Õpilaste suunamine enesehinnangule.
  Loodusõpetus: taimede mitmekesisus ja tähtsus looduses
  Keeleõpetus: suulise väljendamisoskuse arendamine, võrdlemine ja üldistamine
  Tervis ja ohutus:
  tervist väärtustavate hoiakute kujundamine ja tervisliku käitumise oskuste arendamine, ravimtaimede kasutamine ja korjamine
  Õppematerjal: Põhikooli lõpueksami ülesanded
  9.
  Kontrolltöö
  Kontrolltöö
  Keeleõpetus: tööjuhisega töötades teksti mõistmine, jooniste ja skeemide analüüs ja hinnangu andmine, vastuste keeleline vormistamine
  Elukestevõpe ja karjääri planeerimine:
  õpioskuste kujundamine ja enesehindamine
  Õppematerjal: Kontrolltööd 8. klassile, Avita
  10.
  Taimeraku võrdlus loomarakuga. Taime- ja loomaraku peamiste osade ehitus ning talitlus.
  Mõisted: rakk, rakukest, rakumembraan, rakutuum, mitokonder, klorofüll, kloroplast, kromoplast , vakuool
 • Kontrolltöö tulemuste analüüs.
 • Iseseisev töö: jooniste tegemine, taime- ja loomaraku ehitus ja ülesanded.
 • Iseseisev töö:Venni diagramm, taime- ja loomaraku võrdlus.
 • Praktiline töö mikroskoobiga: a) osmoos sibula kattekoe või tähtsambla lehe rakkudes;
 • b) kloroplastid tähtsambla lehes;
 • c) kromoplastide mitmekesisus.
 • Praktiline töö mikroskoobiga: märgpreparaadi valmistamine taimsest materjalist, plastiidide vaatlus, joonistamine ja kirjeldamine
  Loodusõpetus: rakk, rakutuum, rakukest
  Füüsika:osmoos
  Kunstiõpetus: erinevate elusobjektide kujutamine õigetes proportsioonides
  Keeleõpetus:võrdlemine, üldistamine ja sõnavara täienemine, jooniste kirjeldamine
  Ohutus ohutusreeglite järgimine märgpreparaadi valmistamisel
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: oskus seostada igapäevaelus toimivaid nähtusi loodusteadusliku lähenemisega
  Õppematerjal: Kokassaar,U.(2002) Laboratoorsed tööd koolibioloogias, lk 61-62, Avita.
  Õppevahendid: seinatabel taimerakust; mikroskoop, vahendid märgpreparaadi valmistamiseks, sibul või tähtsammal, soola või suhkru vesilahus (3).
  11.
  Õistaimede organite ehituse ja talitluse kooskõla
  Mõisted: kude
 • Arutelu: taimeorganite ehituse ja talitluse kooskõla.
 • Iseseisev töö: joonise tegemine, taimeorganid ja nende ülesanded.
 • Praktiline uurimuslik töö: vee liikumine taime kudedes.
 • Praktiline töö mikroskoobiga: varre ja lehe püsipreparaadid. Jooniste tegemine.
  Loodusõpetus: taimeorganid: leht, vars juur, õis ja vili
  Füüsika, keemia: katse planeerimine, loodusteaduslik meetod
  Kunstiõpetus: erinevate elusobjektide kujutamine õigetes proportsioonides
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: uurimuslik õpe – katse planeerimine, uurimustulemuste vormistamine ja järelduste tegemine, loodusteadusliku protsessi modelleerimine
  Õppevahendid: vesi, keeduklaas, punane või sinine toiduvärv (või tint või vedel vesivärv), sellerivars, nuga või skalpell, Petri tass või taldrik või muu alus, luup või binokulaar , joonlaud (3).
  12.
  Juur
 • Praktiline töö: võilille ja teelehe juurestiku võrdlus.
 • Praktiline töö mikroskoobiga: juurte ristlõiked (püsipreparaadid). Jooniste tegemine.
 • Arutelu: juurte erinevad kasutusvõimalused.
  Loodusõpetus: juurviljad, juurte kasutamisvõimalused
  Kunstiõpetus: erinevate elusobjektide kujutamine õigetes proportsioonides
  Keeleõpetus:võrdlemine ja üldistamine
  Matemaatika: mikroskoobi suurenduse arvutamine
  Tervis ja ohutus:
  tervisliku käitumise oskuste arendamine, mürgised taimejuured, juurviljade toiteväärtus
  Õppevahendid: sammas- ja narmasjuurestikuga taimede näidised(1);
  mikroskoop ja püsipreparaadid(2).
  13.
  Vars
 • Praktiline töö: erinevate taimede varte võrdlus.
 • Praktiline töö: aastaringide lugemine ja vanuse määramine
 • Praktiline töö mikroskoobiga: varre siseehitus. Jooniste tegemine.
 • Arutelu:varte ülesanded ja tähtsus.
 • Praktiline töö: sibula, mugula ja risoomi välisehituse võrdlus.
 • Arutelu: miks mugul , sibul ja risoom on võsud?
 • Praktiline uurimuslik töö : a) kartulimugula ja õunapuu oksa võrdlemine; b)hobukastani punga ehitus.
  Loodusõpetus: varre ülesanded
  Kunstiõpetus: erinevate elusobjektide kujutamine õigetes proportsioonide
  Keeleõpetus: võrdlemine ja üldistamine, suulise väljendusoskuse arendamine
  Matemaatika: mikroskoobi suurenduse arvutamine
  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine:
  uurimuslik õpe – katse planeerimine, uurimustulemuste vormistamine ja järelduste tegemine
  Õppevahendid: näidised taimede vartest ( puitunud , rohtsed, roomavad, ronivad, väänduvad)(1);puuoksa ristlõiked aastaringidega, luup(2); varre ristlõigust püsipreparaat, mikroskoobid (3); kartulimugul, sibul ja risoom ( orashein ) (5);piklik kartulimugul, noor (eelmisel suvel kasvanud õunapuuoks), nööpnõelad, niit , luup (7a);Hobukastani oks mõne pungaga, terav nuga, luup (7b).
  Õppematerjal:Martin, M., Kokassaar, U., Toom, M. (1997) Praktilised tööd 7.
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #1 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #2 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #3 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #4 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #5 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #6 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #7 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #8 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #9 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #10 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #11 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #12 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #13 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #14 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #15 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #16 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #17 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #18 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #19 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #20 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #21 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #22 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #23 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #24 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #25 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #26 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #27 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #28 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #29 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #30 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #31 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #32 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #33 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #34 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #35 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #36 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #37 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #38 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #39 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #40 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #41 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #42 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #43 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #44 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #45 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #46 ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8-KLASS #47
  Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
  Leheküljed ~ 47 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2014-05-04 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 21 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Zahhakas2 Õppematerjali autor

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  98
  docx
  Kogu keskkooli bioloogia konspekt
  74
  odt
  Ökoloogia konspekt
  84
  docx
  ELUSLOODUS
  150
  docx
  Bioloogia gümnaasiumi materjal 2013
  18
  odt
  Eesti taimestiku eksami kordamisküsimuse vastused
  34
  docx
  Põhikooli bioloogia eksamiks kordamine
  69
  doc
  Matemaatika õpe erivajadustega lastele
  990
  pdf
  Maailmataju ehk maailmapilt 2015

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun